VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 61 - 90 sul 1179
 • mikro avtobusi 2004w. 18 adgili.
  1lari

  mikro avtobusi 2004w. 18 adgili.

  ivnisi 21, 2015
  GEO602177
  dakveTiT 599 37 87 00 niko.
 • qiravdeba

  qiravdeba

  ivnisi 21, 2015
  GEO602160
  gTavazobT avtomobiliT momsaxurebas, modeli - Mercedrs S320 TeTri feris, momsaxureoba vrceldeba, rogorc qarTvelebisTvis, aseve ucxoeli damkveTebisTvis, saqarTvelos maStabiT. movemsaxurebi - turistebs, kerZo pirebs, sastumroebs, ojaxebs da a.S. avtomobils ...
 • qiravdeba

  qiravdeba

  ivnisi 21, 2015
  GEO602157
  gTavazobT satvirTo marSutkiT momsaxurebas saqarTvelos maStabiT. modeli - Ford-Transit TeTri feris, momsaxureobaSi Sedis avejis, sakvebi produqtis , samSeneblo masalebis da a.S. gadazidva. avtomobils marTavs gamocdili mZRoli. 1) mestia - 350 lari 2) quTaisi ...
 • avtomobilis daqiraveba

  avtomobilis daqiraveba

  ivnisi 20, 2015
  GEO601794
  bmw 535 2009 wlis. nebismier SekveTebze davdivar.
 • avtomobilebis gaqiravebis kompania S.p.s. "best avto rentali" aqiravebs jipebs, sedanebs, minivenebs
  avtomobilebis gaqiravebis kompania S.p.s. "best avto rentali" aqiravebs jipebs, sedanebs, minivenebs, mikroavtobusebs rogorc mZRolis gareSe, aseve mZRolis momsaxurebiT. vmuSaobT 24 saaTis ganmavlobaSi. avtomobilebi dazRveulia da miReba Cabareba Tbilisis masStabiT ...
 • qiravdeba beton mzidi (meSalka)
  250lari

  qiravdeba beton mzidi (meSalka)

  ivnisi 20, 2015
  GEO601783
  manqana aris karg mdgomareobaSi qiravdeba dgeSi 250larad, Zravi aqvs 13,0 dizelze muSaobs danarheni detalebisTvi dagvikavSirdit 598180334
 • miniveni dakveTiT , mgzavrebis gadayvana , turebi , ekskursiebi
  vmuSaob dakveTiT, myavs 6+1 adgiliani miniveni Mazda MPV. mgzavrebis gadayvana, ekskursiebi saqarTvelos nebismier kuTxeSi.
 • qiravdeba

  qiravdeba

  ivnisi 20, 2015
  GEO601648
  var gamocdili mZRoli. movemsaxurebi delegaciebsa da turistebs saqarTvelos maStabiT. dabal fasebSi 599-15-00-72 givi
 • viReb SekveTebs

  viReb SekveTebs

  ivnisi 20, 2015
  GEO601482
  viReb SekveTebs saqarTvelosa da evropis nebismier teritoriaaze damikavSirdiT 599115773
 • qiravdeba mitsubishi delica
  100lari

  qiravdeba mitsubishi delica

  ivnisi 19, 2015
  GEO601348
  qiravdeba mitsubiSi delika gamocdil mdzgolTan erTad gTavazobT yvelanair turs saqarTvelos maStabiT. danarCeni informaciisTvis damikavSirdiT
 • mogemsaxurebaT ''ford tranziti'' 1 tonamde tvirTis gadazidva (qalaqi da raionebi).
  Tu gesaWiroebaT satvirTo avtomobili darekeT 555 23 23 18. mogemsaxurebiT Cemi manqaniT. kilometris minimaluri Rirebuleba 1 lari.
 • qiravdeba avtomobili dRiurad
  150$ 244.50lari

  qiravdeba avtomobili dRiurad

  ivnisi 19, 2015
  GEO601400
  kompaniidan xelSekrulebis safuZvelze xdeba manqanis wayvana. qiravdeba dRiurad CLS 550. 2009 wlis modeli aris dazRveuli
 • mogemsaxurebiT miniveniT
  2$ 3.26lari

  mogemsaxurebiT miniveniT

  ivnisi 14, 2015
  GEO475077
  mogemsaxurebiT miniveniT micubiSi delikaTi 7 + 1kaci, 4X4. eqskursiebisa da turebis mowyoba saqarTvelos nebismier kuTxeSi mob: 551 106522; skype - girdat64; Email - girdato@gmail.com; Facebook - "Turebi Mestiashi" da "Svanetis samomlocvelo turi" daviTi
 • qiravdeba mikroavtobusi, rogorc turistulad aseve yvela mimarTulebiT fasi Zalian realuri da dabali!
  qiravdeba mikroavtobusi, rogorc turistulad aseve yvela mimarTulebiT, avtomobili aris germaniidan Camoyvanili Zalian komfortuli, mogemsaxurebaT gamocdili mZRoli! aseve kmayofili darCebiT mZRolis momsaxureobiT. fasi Zalian realuri da dabali!597573537
 • avtomanqaniT momsaxureba

  avtomanqaniT momsaxureba

  ivnisi 18, 2015
  GEO600903
  avtomanqaniT movemsaxurebi ofiss, kerZo pirs an turistul saagentos (saqarTvelos teritoriaze)
 • qiravdeba dRiurad maRali gamavlobis jipi Toiota Prado 2015
  50$ 81.50lari

  qiravdeba dRiurad maRali gamavlobis jipi Toiota Prado 2015

  ivnisi 18, 2015
  GEO600899
  qiravdeba dRiurad maRali gamavlobis jipi Toiota Prado 2015 wlis mZRolTan erTad qorwilebis, banketebis, biznes Sexvedrebis, aeroportSi transferis, biznes turebis da msgavsi RonisZiebebis mowyobisas. 558-203-302
 • manqanis gaqiraveba

  manqanis gaqiraveba

  ivnisi 18, 2015
  GEO600857
  qiravdeba manqana mZRolTan erTad normalur fasad. manqana aris gamarTuli komportuli
 • avto momsaxuireoba

  avto momsaxuireoba

  ivnisi 18, 2015
  GEO600845
  mogemsaxurebiT komortuli miniveni VITO saqarTvelos nebismieri mimarTulebiT. 8+1 adgiliT . TV-Ti, tyavis saloniT.kondicioneriT
 • qiravdeba 2007wlis mersedesi eqstralongis minibusiT saqarTvelo somxeTi TurqeTi
  qiravdeba mZRolTan ertad mersedesi 8adgili dizelze. transferi,nebismieri mimarTulebiT
 • qiravdeba!
  50$ 81.50lari

  qiravdeba!

  ivnisi 17, 2015
  GEO600378
  qiravdeba 2000 wlis mersedesi, emeli, mZRolTn erTd qorwilebis, banketebis, biznes Sexvedrebis, biznes turebis eqskursiebis da msgavsi RonisZiebebis mowyobisas. tel: 595 31 18 78. 595 31-18-78
 • gamocdili mZRoli mogemsaxurebaT.fasi 70l dan .
  70lari

  gamocdili mZRoli mogemsaxurebaT.fasi 70l dan .

  ivnisi 17, 2015
  GEO600125
 • mgzavrTa gadayvana.avtomobilis qiraoba
  1lari

  mgzavrTa gadayvana.avtomobilis qiraoba

  ivnisi 17, 2015
  GEO600027
  movemsaxurebi komfortuli ( kondecioneri) mini veniT (mersedesi vito) rogorc kerZod, aseve turistul saagentoebs, biznes jgufebs saqarTvelos yvela mimarTulebiT SeRavaTian fasebSi.
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ivnisi 17, 2015
  GEO599994
  movemsaxurebi mersedes vitoti tel 555575756 574575756
 • daqiraveba

  daqiraveba

  ivnisi 16, 2015
  GEO599887
  viReb SekveTebs saqarTvelosa da evropis nebismieri mimarTulebiT. damikavSirdiT 599-11-57-73
 • qiravdeba avtomobili
  30$ 48.90lari

  qiravdeba avtomobili

  ivnisi 16, 2015
  GEO599745
  qiravdeba avtomanqana miniveni 7 kaciani hiundai mZRolTan erTad, fasi erTi dRe 50 $ erTi kviris SemTxvevaSi 40$ erTi Tvis SemTxvevaSi 30$ dagvikavSirdiT: 593 63 67 92 , SesaZlebelia gaqiraveba mZRolis gareSec fass emateba dazRvevis Tanxa da depoziti.
 • viqiraveb ford tranzits bolo SesyidviT
  4 000$ 6 520lari

  viqiraveb ford tranzits bolo SesyidviT

  ivnisi 16, 2015
  GEO599827
  gamarTuli unda iyos gruzs rom gauZlos xadavoiT kargi
 • mgzavrTa gadayvana.avtomobilis qiraoba
  1lari

  mgzavrTa gadayvana.avtomobilis qiraoba

  ivnisi 16, 2015
  GEO599532
  movemsaxurebi komfortuli ( kondecioneri) mini veniT (mersedesi vito) rogorc kerZod, aseve turistul saagentoebs, biznes jgufebs saqarTvelos yvela mimarTulebiT SeRavaTian fasebSi. 599 53 56 39
 • qiravdeba dRiurad
  45$ 73.35lari

  qiravdeba dRiurad

  ivnisi 16, 2015
  GEO599675
  dazRveulia da rac mTavaria mwyobrSia.gaqiraveba xdeba xelSekrulebis safuZvelze.
 • movemsaxurebi
  1lari

  movemsaxurebi

  ivnisi 16, 2015
  GEO599614
  mogemsaxurebiT komfortuli avtomobiliT nebismieri mimarTulebiT 571 22 33 44
 • mikroavtobusis daqiraveba

  mikroavtobusis daqiraveba

  ivnisi 16, 2015
  GEO599566
  mikroavtobusis daqiraveba turebisTvis da eqskursiebisTvis saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi. viReb SekveTebs transferze.
 • seqs marketi!