VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 81 - 120 sul 700
 • mikroavtobusis daqiraveba

  mikroavtobusis daqiraveba

  ivnisi 27, 2014
  GEO376290
  mikroavtobusis daqiraveba eqskursiebisTvis saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi da saqarTvelos sazRvrebs gareT. viReb SekveTebs transferze.
 • manqana dRiurad mZoliT\kerZo taqsi

  manqana dRiurad mZoliT\kerZo taqsi

  ivnisi 26, 2014
  GEO415098
  manqana dRiurad mZRoliT Daewoo Matis 30 Gel + 5L. sawvavi\100 km
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ivnisi 26, 2014
  GEO423816
  gTavazobT saavtomobilo momsaxurebas saqarTvelos masStabiT.( rogorc turebs, aseve dRiur gaqiravebas mZRoliT) avtomobili Mitsubishi Grandis, 6 (+1) adgiliani, 4x4-ze. avtomobili yvelanairad aris mowyobili komfortuli gadaadgilebisaTvis.
 • satransporto momsaxureba

  satransporto momsaxureba

  ivnisi 26, 2014
  GEO423770
  kompania “Travel and Company” sTavazobs xelsayrel TanamSromlobas sastumroebs, turistul saagentoebs da yvela sxva dainteresebul pirebs , satransporto momsaxurebis sferoSi, xarisxiani momsaxureobis gaweviT. aRniSnul momsaxureobaSi Sedis: saqarTvelos mTel ...
 • mikro avtobusi

  mikro avtobusi

  ivnisi 26, 2014
  GEO423767
  17 adgiliani komfortuli mikro avtobusi, dakveTiT nebismier mimarTulebiT SeRavaTian fasebSi 599 85 37 63 niko.
 • jipis gaqiraveba

  jipis gaqiraveba

  ivnisi 25, 2014
  GEO423078
  qiravdeba sastumroebze, turistebze, eqskursiebze, 2011 wlis 7-adgiliani uaRresad komfortuli, warmomadgenlobiTi klasis jipi VOLVO XC90. mZRolTan erTad. manqana idealur mdgomareobaSia,maRali gamavlobis.damatebiTi cnobebisaTvis dagvikavSirdiT.fasi SeTanxmebiT
 • momsaxureoba mikroavtobusit

  momsaxureoba mikroavtobusit

  ivnisi 25, 2014
  GEO391423
  mogemsaxurebaT gamocdili mZRolebi komfortuli mikroavtobusebit (sprinteriT) saqarTvelos farglebSi. fasebi xelmisawvdomia
 • qiravdeba folcvagen faetoni mZRolTan erTad,movemsaxurebi kerZo pirebs,kerZo obieqtebs,qorwilebs,dRes
  qiravdeba folcvagen faetoni mZRolTan erTad,movemsaxurebi kerZo pirebs,kerZo obieqtebs,qorwilebs,dResaswaulebs,ofisebs,sastumroebs da ucxoel stumrebs,darekeT 571 00-65-85 gia
 • taqsokompania deu-taqsi
  1 000lari

  taqsokompania deu-taqsi

  ivnisi 25, 2014
  GEO398931
  taqsokompanias deu-taqs esaWiroeba avtomobilebis SemkeTeblebi. 579515522 0322308888
 • auto momsaxureoba
  5lari

  auto momsaxureoba

  ivnisi 25, 2014
  GEO423025
  SPRINTERI 12 фотографий mogemsaxurebiT maRali xarisxis range rover-is tipis jipiT da 19 adgiliani mersedes-sprinteriT. ttt: 598 93 23 28 aleko. 1- C emi upiratesobebia : 2- ndobis maRali xarisxi; 3- momsaxurebis servisis mudmivi gaumjobeseba; 4 ...
 • qiravdeba dRiurad, Sesyidvis gareSe, minimum 5 dRiT
  40lari

  qiravdeba dRiurad, Sesyidvis gareSe, minimum 5 dRiT

  ivnisi 24, 2014
  GEO422917
  ford ka. 1.3 wvavs cotas Zalian cotas. ford ka. 555-43-80-84
 • qiravdeba avtomanqana Honda CR-V

  qiravdeba avtomanqana Honda CR-V

  ivnisi 24, 2014
  GEO422796
  qiravdeba Honda CR-V. mZRoliT da mZRolis gareSe. saukeTeso mdgomareobaSia. depozitis gareSe,sawvavis xarji 9-10 litri. manqana aris dazRveuli
 • qiravdeba 18 adgiliani axali mikroautobusi nebismieri mimarTulebiT dabal fasad!
  dabal fass aregulirebs sawvavis naklebi wva. mikroavtobusiT kmayofili darCebiT! 574005598
 • qiravdeba mZRolianad Taxi

  qiravdeba mZRolianad Taxi

  ivnisi 24, 2014
  GEO422398
  turistebze kompaniebze sastumroebze dgiuratac da isedac aris yvelanairad komfortuli fasi shetanxmebid 555231734 JABA
 • qiravdeba avtobusi

  qiravdeba avtobusi

  ivnisi 23, 2014
  GEO422161
  qiravdeba isuzus firmis 30 avtobusi 2005 wliani idialur , manqana aris idealur mdgomareobaSi da Seqmnialia yvela piroba imisaTvis rom mgzavrma komfortulad igrZnos Tavi . 555456961 uCa. 557383428 daTo
 • mikro avtobusi2004w. 17adgiliani

  mikro avtobusi2004w. 17adgiliani

  ivnisi 23, 2014
  GEO421916
  dakveTiT nebismier mimarTulebiT,SeRavaTian fasebSi 599853763 niko.
 • qiravdeba

  qiravdeba

  ivnisi 22, 2014
  GEO421788
  avtomanqana micubiS montero, mZRolTan erTad an mis gareSe. movemsaxurebiT turistul kompaniebsa da kerZo pirebs. manqana aris absoliturad idealur mdgomareobaSi. Zravi muSaobs benzinsa da Txevad airze. momsaxurebis fasi SeTanxmebiT. mob:599 85 18 98 Wabuka.
 • viqiraveb

  viqiraveb

  ivnisi 22, 2014
  GEO421561
  viqiraveb mersedes c klasis nebismier models karg mdgomareobasSi sabolo shesyidviT 400 _500 laramded gazis aparaturiT 551007458
 • mogemsaxurebaT bmw m-paketi 2004 w mZgoltan erTad qorwilebSi qalaq gareT da a.S fasi SeTanxmebiT.
  vflob rusul enas aseve azerbaijnuls met naklebad.
 • mikroavtobusis gaqiraveba.

  mikroavtobusis gaqiraveba.

  ivnisi 21, 2014
  GEO420210
  mogesalmebiT! gTavazobT avto momsaxurebas, turistebis gadaadgilebis mizniT. avtofarexSi gvyavs msubuqi manqanebi da aseve maRali ganmalobis jipebi .micubisi delika qiravdeba mZRolianad 8 adgiliani. dagvikavSirdiT Semdeg nomrebze. giorgi.
 • gancxadeba

  gancxadeba

  ivnisi 20, 2014
  GEO420765
  qiravdeba muxluxebiani amwe rdk.30 metriani streliT 7 metr gusakiT. muSaobs sam fazian denzeaqvs 80 kvt. dizel generatori. tvirT amweoba 15-20 tona. denze aris Zalian ekonomiuri.amwis fasi TveSi 4 aTasi laria dRg-eT. operatoris Tviuri xelfasi 1500 lari ...
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ivnisi 20, 2014
  GEO420786
  movemsaxurebi turistul kompaniebsa da sastumroebs SeRavaTian fasebSi
 • Mitsubishi Delica-s gaqiraveba

  Mitsubishi Delica-s gaqiraveba

  ivnisi 20, 2014
  GEO375473
  gTavazobT momsaxurebas Tanamedrove tipis komfortuli avtomobiliT, 7+1 fasi SeTanxmebiT.
 • qiravdeba mersedesi vito.1+6kaciani

  qiravdeba mersedesi vito.1+6kaciani

  ivnisi 20, 2014
  GEO254487
  1+6-kaciani komfortuli avtomobiliT momsaxureba saqarTvelos nebismieri mimarTulebiT, SesaZlebelia sazRvargareTac magaliTad somxeTi, azerbaijani, TurqeTi. manqana idealur formaSia. magnitofoniT, televizoriT, kondicioneriT, magidiT. aseve movemsaxurebi ...
 • qiravdeba warmomadgelobiTi klasis maRali gamavlobis jipi
  qiravdeba sastumroebze,turistebze da sxv. 2008 wlis 7-adgiliani komfortuli warmomadgenlobiTi klasis jipi SSANGYONG REXTON II 4x4.manqana idealur mdgomareobaSia, orxidiania,maRali gamavlobis.damatebiTi cnobebisaTvis dagvikavSirdiT.fasi dRiurad 220 lari.fasSi ...
 • minivenis gaqiraveba

  minivenis gaqiraveba

  ivnisi 17, 2014
  GEO419223
  7 kaciani minivenis daqiraveba eqskursiebisTvis da turebisTvis saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi.
 • mikro avtobusi2004w. 17adgiliani

  mikro avtobusi2004w. 17adgiliani

  ivnisi 17, 2014
  GEO419005
  dakveTiT 599853763 niko.
 • mikro avtobusi dakveTiT

  mikro avtobusi dakveTiT

  ivnisi 16, 2014
  GEO418718
  movemsaxurebi mikro avtobusiT, rogorc kerZo pirebs aseve kompaniebsac, 557 07 77 33 Tamazi
 • taqsis daqiraveba

  taqsis daqiraveba

  ivnisi 15, 2014
  GEO418252
  BMW E46,dasavleTis mimarTulebiT. Tbilisi - baTumi, Tel: 595796509
 • movemsaxurebi turistul kompaniebs

  movemsaxurebi turistul kompaniebs

  ivnisi 14, 2014
  GEO418098
  movemsaxurebi turistul kompaniebs, aseve dakveTiT saqarTvelos yvela regionis CaTvliT,aseve saqarTvelos farglebs gareT fasi seatanxmebiT; sakonTakto tel; 599524777,558292943 pavle
 • qiravdeba-limuzini
  120lari

  qiravdeba-limuzini

  ivnisi 14, 2014
  GEO418053
  saqorwino momsaxureba, Sexvedrebi, agreTve movemsaxurebiT turistul kompaniebs, sastumroebs, kerZo pirebs. saaTi 120 lari. tel: 558150378; 599028391; 571005977
 • saswrafod viqiraveb avtomobils sasurvelia opeli
  saswrafod viqiraveb avtomobils opels an sxva nebismiers gazze an dizelze, karg mdgomareobaSi. 300 laris farglebSi sasurvelia winaswari gadaxdis gareSe. 568 44 57 47 akaki.
 • dakveTiT 593439460

  dakveTiT 593439460

  ivnisi 13, 2014
  GEO417678
  dakveTiT mogemsaxurebiTgamocdili mZRoli 25adgiliani mikro avtobusi sprinteriT saqarTvelos farglebSi fasebi xelmisawvdomia 593439460 568740440 beso
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ivnisi 13, 2014
  GEO417456
  movemsaxurebi tueistul kompaniebsa da sastumroebs SeRavatian fasebSi
 • qiravdeba retromobili "lurja"
  400$ 652lari

  qiravdeba retromobili "lurja"

  ivnisi 13, 2014
  GEO417604
  qiravdeba antikvaruli manqana dResaswaulebze: qorwilebSi, banketebze da sxvadasxva korporatiul sagamoebze.
 • vakiraveb opels saboloo shesyidvit
  350lari

  vakiraveb opels saboloo shesyidvit

  ivnisi 13, 2014
  GEO417369
  vakiraveb avtomankanebs saboloo shesyidvit.yvelaze idealuri pirobebit.tveshi 350lari.da depozitze mxolod 250$.ichkaret pasidan gamomdinare mankanebi sgezgudulia.
 • qiravdeba BMW 745 qorwili, banketi, SekveTebi, avtomanqanis qiraoba, gaqiraveba
  qiravdeba biznes klasis avtomanqana BMW 745 mZRolTan erTad qorwilebis, banketebis da a.S. saWiroebisas.survilis SemTxvevaSi SegiZliaT isargebloT dizaineris momsaxurebiT rogor manqanis, aseve saqorwilo darbazis gaformebaze.
 • qiravdeba mikroavtobusi

  qiravdeba mikroavtobusi

  ivnisi 12, 2014
  GEO343345
  qiravdeba mikroavtobusi (sprinteri) rogorc grZelvadiani aseve erTjeradi momsaxurebiT, sakontakto piri jojua giorgi t: 5(95) 18 61 21
 • mikro avtobusi2004w. 17adgiliani

  mikro avtobusi2004w. 17adgiliani

  ivnisi 12, 2014
  GEO416928
  dakveTiT nebismier mimarTulebiT,SeRavaTian fasebSi 599 85 37 63 niko.