VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 81 - 120 sul 997
 • minivenis momsaxureba
  1lari

  minivenis momsaxureba

  dekemberi 05, 2014
  GEO500728
  minivenis momsaxureoba (7 adgiliT, 4x4) 7 adgiliani veni Toyota Voxy (4x4), komfortuli saloniT, klimatkontroliT, gTavazobT Semdeg momsaxurebas: – turistebis wayvana ekskursiebze da turistul turebSi. – mgzavrebis gadayvana saqarTvelos sazRvao, mTis ...
 • qiravdeba manqana mZgoliT
  80$ 130.40lari

  qiravdeba manqana mZgoliT

  dekemberi 05, 2014
  GEO471551
  mogemsaxurebaT komfortabeluri miniveni mZRoliT. dReSi 80 dolari. Toyota miniveni, 2xidiani. 8 adgiliani. idialur mdgomareobaSi. tel: +995 577 77 99 29 +995 551 77 99 37
 • eqskavatoris gaqiraveba

  eqskavatoris gaqiraveba

  dekemberi 05, 2014
  GEO390754
  qiravdeba eqskavatori kamacu 23 toniani, 1,2 kubiani komSiT,aseve aqvs planirovkis komSi teritoriebi mosasworeblad. miwis moWra, katlavanis amoReba da sxva miwasTan dakavSirebuli samuSaoebi Sesruleba, dRg-es CaiTvliT, darekeT: 555 39 79 91 555 110 350
 • movemsaxurebi nebismier samSeneblo kompanias
  100lari

  movemsaxurebi nebismier samSeneblo kompanias

  dekemberi 05, 2014
  GEO478659
  mogemsaxurebiT SegavaTian fasad . 591972124 - 558915519 jambuli
 • movemsaxurebi Cemi avtomobiliT

  movemsaxurebi Cemi avtomobiliT

  dekemberi 04, 2014
  GEO500671
  movemsaxurebi Cemi kuTvnili avtomanqaniT saqarTvelos farglebSi rogorc mravaljeradad aseve ertjeradaT manqana muSaobs rogorc gazze aseve benzinze var profesionali mZRoli var 35wlis mamakaci fasze SevTanxmdebiT darekeT 551-15-22-77 an 598-77-05-88 koki
 • momsaxureoba
  1lari

  momsaxureoba

  dekemberi 04, 2014
  GEO500567
  movemsaxurebi rogorc kerZo pirs, aseve kompanias sakuTari avtomobiliT. opel veqtra gazi/benzini-T. fasi SeTanxmebiT. damikavSirdiT: 599 94 61 61
 • 17 kaciani mikroavtobusi mZRoliT

  17 kaciani mikroavtobusi mZRoliT

  dekemberi 04, 2014
  GEO443282
  saqarTvelos maStabiT mogemsaxurebiT Cemi piradi mikroavtobusiT SeRavaTian fasebSi . damikavSirdiT : 599-11-33-38 nugzari
 • STaxi–is mZRolebi Tavazianebi, pasuxismgeblebi da gamocdilebi. maTi ganmasxvavebeli Tvisebebia – w
  STaxi — esaa:  Tanamedrove teqnologiebi  maqsimaluri komforti  profesionalTa gundi STaxi–s dispeCerebi taqtiani da gulisxmerni arian. yuradRebiT epyrobian klientebs, swrafad da kompetenturad aformeben SekveTas. STaxi–is mZRolebi Tavazianebi, ...
 • mikroavtobusis kiraoba 25 adgiliani

  mikroavtobusis kiraoba 25 adgiliani

  dekemberi 03, 2014
  GEO499818
  kiravdeba komfortuli mikroavtobusi.591 25 79 19 .
 • mikroavtobusis kiraoba

  mikroavtobusis kiraoba

  dekemberi 03, 2014
  GEO499701
  kiravdeba mikroavtobusi sprinteri 21 adgiliani komportuli idialur mdgomareobaSi 2001 tliani.salonis gatbobit axali zamtris saburavebit.didi sabargulit .557 99 95 94 .
 • nqanrbis gaqiravebis kompania QRent gTavazobT manqanebis farTo arCevans, saukeTeso fasad!
  dagvikavSirdiT: +9995 595 55 55 93 +995 (32) 181 999 skyp: qrent.com.ge
 • viqiraveb mersedes e klass saboloo SesyidviT
  300$ 489lari

  viqiraveb mersedes e klass saboloo SesyidviT

  dekemberi 03, 2014
  GEO499693
  viqiraveb mersedes e klass saboloo SesyidviT.599613313.592613313
 • qiravdeba traqtori
  1lari

  qiravdeba traqtori

  dekemberi 03, 2014
  GEO499679
  qiravdeba traqtori jcb 3cx 555576627
 • mogemsaxurebaT mersedesis markis mikroavtobusi

  mogemsaxurebaT mersedesis markis mikroavtobusi

  dekemberi 02, 2014
  GEO499424
  manqanas aqvs yvelaferi imisTvis raTa mgzavroba iyos komfortuli : klimatkontroli kondicioneri savarZlebis gaTboba umaRleis audi sistema ori televizori mikrofoni specialurad gidisTvis darekeT : 599-46-43-21 valeri
 • qiravdeba avtomobilebi

  qiravdeba avtomobilebi

  dekemberi 02, 2014
  GEO499307
  gTavazobT avtomibilebis qiraobis serviss xelsayrel fasad! iqiraveT CvenTan dazRveuli manqanebi da imgzavreT mSvidad da komfortulad! darekeT nomerzw 598143680 ( menejeri Tako) miiReT didi winasaaxalwlo fasdaklebebi!
 • avto momsaxureba / saqorwilo manqana / manqanis gaqiraveba / S500 long / manqanis qiraoba /
  qiravdeba biznes klasis avtomobili Mercedes s500 vercxlisferi. qorwilebis, biznes Sexvedrebis, msgavs eventebis da Cveulebriv momsaxurebisTvisac. dagxvdebiT aeroportSic. dabali fasebi. damikavSirdiT nomerze 595 45 95 33. dasaSvebia TanamSromloba turistul ...
 • avto momsaxureba / saqorwilo manqana / manqanis gaqiraveba / S500 long / manqanis qiraoba / Chrysler
  Mercedes S500 long sruli komforti, didi farTi salonSi qiravdeba qorwilebisTvis da sxva RirSesaniSnavi momentebisTvis. Chrysler benthley 300 CT farTe saloni, sruli komforti qiravdeba qorwilebisa da sxva eventebisTvis. profesionali da gamocdili mZRolebi, ...
 • dakveTiT

  dakveTiT

  dekemberi 02, 2014
  GEO499069
  mogemsaxurebit nebismier dros mersedes vitos 7+1 kaciani minibusit.mob 571613575 nodari.
 • qiravdeba
  100$ 163lari

  qiravdeba

  dekemberi 02, 2014
  GEO493248
  qiravdeba avtomanqana
 • avtobusis gakiraveba

  avtobusis gakiraveba

  dekemberi 01, 2014
  GEO498792
  kiravdeba avtobusebi sxvadasxvazomis, komfortulebi motesrigebuli da rac mtavaria propesionali mcxolebit,591 25 79 19.
 • viqiraveb mersedesis markis avtomobils saboloo SesyidviT
  viqiraveb mersedesis markis avtomobils saboloo SesyidviT, dainteresebulma pirebma SemexmianeT 595757212
 • miniveniT momsaxureba

  miniveniT momsaxureba

  dekemberi 01, 2014
  GEO498137
  mersedesis markis miniveniT movemsaxurebi kerZo pirs turistebs organizacias
 • vimuSaveb sakuTari avtomanqaniT an gavaqiraveb mZRoloTan erTaT
  vimuSaveb sakuTari avtomanqaniT an gavaqiraveb mZRoloTan erTaT bmv318
 • avtomobilebis gaqiravebis servisi
  200lari

  avtomobilebis gaqiravebis servisi

  noemberi 30, 2014
  GEO446374
  saqorwile da turistuli momsaxurebisaTvis maRali klasis avtomobilebi qiravdeba mxolod mZRolebiT . transferebi azerbaijanidan , TurqeTidan , sasomxeTidan / fasi SeTanxmebiT /yuradReba es avtomobilebi qiravdeba mxolod mZRolebiT . mini veni 10 adgiliani ...
 • movemsaxurebi manqaniT

  movemsaxurebi manqaniT

  noemberi 30, 2014
  GEO497978
  mogemsaxurebiT manqaniT. skolaSi samsaxurSi da ase Semdeg. myavs mersedesi c klasi, vargamocdilimZgoli.57 wlis t. 593 415726. rezo
 • amwe-kalaTiT momsaxureba

  amwe-kalaTiT momsaxureba

  noemberi 29, 2014
  GEO497832
  amwe-kalaTiT momsaxureba dRiurad da saaTobiT. fasi SeTanxmebiT. damikavSirdiT am nomerze 599-47-71-93
 • mogemsaxurebiT saqarTvelos nebismier kuTxeSi, nebismier amindSi , nebismier adgilas mZRolTan erTad
  mogemsaxurebiT saqarTvelos nebismier kuTxeSi, nebismier amindSi , nebismier adgilas mZRolTan erTad damikavSirdiT 599192222 daTo
 • dakveTiT

  dakveTiT

  noemberi 28, 2014
  GEO497114
  movemsaxurebi tur firmebsa da kerZo pirebs nebismier dros.vasruleb transferebs -Tbilisi quTaisi baTumis - aeroportebidan mersedes vitos 7+1 kaciani minibusiT. mob 571613575 nodari.
 • satransporto momsaxureba Minivan 4X4

  satransporto momsaxureba Minivan 4X4

  noemberi 27, 2014
  GEO496838
  gTavazobT turebs saqarTvelos nebismieri mimarTulebiT, komfortul da sasiamovno mgzavrobas. 8 adgiliani miTsubiSis markis avtomobilebiT, Sesadzlebelia erdjeradi da mravaljeradi momsaxureba.
 • avtomobilis qiraoba gaqiraveba

  avtomobilis qiraoba gaqiraveba

  noemberi 27, 2014
  GEO489736
  qiravdeba avtomobili Tavisi mZRoliT. aeroportSi daxvedra, biznes Sexvedrebi, eqskursiebi da sxva mravali 557367767
 • qiravdeba manqanebi

  qiravdeba manqanebi

  noemberi 27, 2014
  GEO447189
  qiravdeba mini veni1999 wlis,marjvena ruliani,matori 2,0, ayenia gazi 10 kubiani. manqana dazgveulia da saboloo SesyidviT, aseve 1-Senatani 600 aSS-is eqvivalentiT da yovelTviurad 300 aSS-is eqvivalentiT. manqana idealur mdgomareobaSia ,ar aris nataqsavebi.gela.
 • qiravdeba avtomobilebi

  qiravdeba avtomobilebi

  noemberi 27, 2014
  GEO496410
  qiravdeba avtomobilebi xelsayrel fasad, dagvikavSirdiT nomerze 598143680
 • momsaxureba 2014-iani lend-kruizer 200-iT

  momsaxureba 2014-iani lend-kruizer 200-iT

  noemberi 26, 2014
  GEO496290
  movemsaxurebi ucxoel turistebs da axaldaqorwinebulebs uaxlesi 2014 lend–kruizer 200–iT.
 • manqaniT momsaxureba

  manqaniT momsaxureba

  noemberi 26, 2014
  GEO495754
  mogemsaxurebiT komfortuli toiotis markis maRali gamavlianobis 4X4_ze miniveniT. daxvedra gacileba aeroportSi, gudauri, yazbegi, svaneTi dabal fasebSi da profesionali gamocdili mZRoli.
 • mikroavtobusis daqiraveba

  mikroavtobusis daqiraveba

  noemberi 25, 2014
  GEO379159
  mikroavtobusis daqiraveba eqskursiebisTvis da turebisTvis saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi da saqarTvelos sazRvrebs gareT. viReb SekveTebs transferze.
 • momsaxureoba vitoTi

  momsaxureoba vitoTi

  noemberi 25, 2014
  GEO487672
  manqana karg mdgomareobaSia.komfortulia vip saloniT.dizeli,9 savarZeli.
 • dakveTiT

  dakveTiT

  noemberi 25, 2014
  GEO495308
  momsaxureba nebismier dros mersedes vitos 7+1 kaciani minibusit.mob 571613575 nodari.
 • dakveTiT

  dakveTiT

  noemberi 25, 2014
  GEO495226
  mogemsaxurebiT dakveTiT nebismieri mimarTulebiT komfortulad da misaReb fasad
 • avtobusis gakiraveba

  avtobusis gakiraveba

  noemberi 24, 2014
  GEO495157
  kiravdeba 32 adgiliani komfortuli avtobusi 2000 tliani mersedesi idialuri salonit .salonis gatbobit, kondencionerit ,mikrofonit da gidis specialuri adgilit.axali zamtris saburavebit, dvd monitorit sonis magnitasfonit Cipit.aris dizeli 100 km tvavs 30 ...
 • qiravdeba CADILLAC ESCALADE saqorwilod an VIP momsaxurebisTvis manqana jipi limuzini
  qiravdeba manqana saqorwilod an VIP momsaxurebisTvis CADILLAC ESCALADE jipi limuzini, longi versia, 7–adgiliani. manqana aris Zalze efeqturi da yvelas yuradRebas ipyrobs. namdvilad gaalamazebs Tqvens samaxsovro dRes. saukeTesoa foto da video gadaRebebisTvisac! erT ...