VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 81 - 120 sul 775
 • vaqiraveb ford tranzits
  500lari

  vaqiraveb ford tranzits

  agvisto 26, 2014
  GEO450603
  vaqiraveb ford tranzits, manqana ariss idealur mdgomareobaSi, vimushaveb distribuciaSi Cemive manqaniT
 • komfortuli mgzavroba Tbilisi–baTumi

  komfortuli mgzavroba Tbilisi–baTumi

  agvisto 25, 2014
  GEO450093
  xval 26.08.14 18:30 gTavazobT komfortul mgzavrobas baTumis mimarTulebiT, miniveniT NISSAN LIBERTY (mgzavrebis maqsimaluri raodenoba 7, kondencioneri, musika) vflob Tavisuflad inglisur da rusul enas. msurvelebi SemexmianeT winaswar, mgzavrobis safasuri ...
 • qiravdeba manqana
  50$ 81.50lari

  qiravdeba manqana

  agvisto 24, 2014
  GEO449912
  qiravdeba manqana LAND ROVER FREELANDER 2.5, 2002 w, Savi, avtomatika, dazRveulia jipiai holdingSi (sruli dazRveva) ulimito mZRolze (21 wlis zemoT). manqana aris srul wesrigSi, dReebis raodenobasTan dakavSirebiT xdeba Tanxis cvlileba. 597 10 92 71 aseve ...
 • qiravdeba manqana mZRolTan da gidTan erTad
  100lari

  qiravdeba manqana mZRolTan da gidTan erTad

  agvisto 22, 2014
  GEO449015
  qiravdeba toiota raneri eqskursiebisTvis mZRolTan da gidTan erTad . fasi 100 lari + sawvavis Tanxa . am fasSi Sedis rogorc mZRolis , aseve sam enovani gidis momsaxureba ( qarTuli , rusuli da inglisuri ) . damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT nomerze ...
 • qiravdeba
  1 111 111 111 111$ 1 811 111 111 110.93lari

  qiravdeba

  agvisto 22, 2014
  GEO408125
  qiravdeba dgiurad MERSEDES. S430 LONG.599-08-00-36.555-37-92-79 daTo. turistebze,sastumroebze, aseve movemsaxurebiT delegaciebs
 • mZgoli

  mZgoli

  agvisto 21, 2014
  GEO448661
  myavs sakuTari manqana, maqvs 25 wliani gamocdileba. mogemsaxurebit pirad mZgolad.
 • tvirTebis gadazidva

  tvirTebis gadazidva

  agvisto 21, 2014
  GEO448648
  vimuSaveb tvirTebis gadazidvaze,saqarTvelos nebismieri mimarTulebiT.Zaris sigrZe- 6,20.sigane -2,45.simaRle- 2,50. tvirT-amweoba 5 tonis farglebSi.damikavSirdiT am nomerze 555 34 36 88.beso
 • saswrafod Sevidzen manqanas saboloo SesyidviT
  250$ 407.50lari

  saswrafod Sevidzen manqanas saboloo SesyidviT

  agvisto 20, 2014
  GEO448191
  Sevidzen manqanas saboloo SesyidviT TveSi gadasaxdeli 200-400 pirvelad gadaxdaze davilaparakebT ganvixilav yvela SemTxvevas damikavSirdiT aucileblad Tu momewona manqana im dResve wamoviyvan meCqareba Zalian
 • mikro avtobusi dakveTiT

  mikro avtobusi dakveTiT

  agvisto 20, 2014
  GEO448022
  mersedes-sprinter 315.2007. 2.2 dizeli meqanika. 17+1. yvela savarZels aqvs usafrTxoebis Rvedi da yvela savarZeli gadadis. mikro avtobusi aris axali da yvelanairad gamarTuli. kondecioneriT, 2 monitoriT .audio sistemiT.aseve avtomobilSi damontaJebulia ...
 • daqiraveba

  daqiraveba

  agvisto 19, 2014
  GEO446744
  movemsaxurebi kompaniebs misaReb fasebSi
 • Tbilisi-anaklia. erTi adamiani 50 lari.
  50$ 81.50lari

  Tbilisi-anaklia. erTi adamiani 50 lari.

  agvisto 19, 2014
  GEO447526
  taqsi Tbilisi-anaklia.fasi 50 lari kaci. mTliani manqanis aReba 200 lari. tel: 571303659
 • limuzinis gaqiraveba.
  300€ 690lari

  limuzinis gaqiraveba.

  agvisto 19, 2014
  GEO447522
  1960 wels gamoSvebuli JAGUAR MK-IX. erTad - erTia Crdilo da samxreT kavkasiaSi. idealur mdgomareobaSi. tel. 551 251 251
 • mikroavtobusis daqiraveba

  mikroavtobusis daqiraveba

  agvisto 19, 2014
  GEO438067
  mmikroavtobusis daqiraveba eqskursiebisTvis saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi saqarTvelos sazRvrebs gareT. viReb SekveTebs transferze
 • mikroavtobusis daqiraveba

  mikroavtobusis daqiraveba

  agvisto 19, 2014
  GEO377173
  mikroavtobusis daqiraveba eqskursiebisTvis saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi saqarTvelos sazRvrebs gareT. viReb SekveTebs transferze. 19 adgiliani
 • momsaxureba dakveTiT

  momsaxureba dakveTiT

  agvisto 19, 2014
  GEO447416
  movemsaxurebi turistul saagentoebs, firmebs, sastumroebs, fizikur da iurdiul pirebs, saqarTveloSi nebismieri mimarTulebiT. msurvelebi damikavSirdiT .t599. 17. 47 .24 an 579.07.72.85 daTo .
 • avtomobilisebis gaqiraveba

  avtomobilisebis gaqiraveba

  agvisto 18, 2014
  GEO447285
  avtomobilisebis gaqiraveba.
 • vaqiraveb kompresors

  vaqiraveb kompresors

  agvisto 18, 2014
  GEO447017
  kompresori aris karg mdgomareobashi
 • avto-lombardi gTavazobT
  4$ 6.52lari

  avto-lombardi gTavazobT

  agvisto 17, 2014
  GEO446924
  gTavazobT avtolombards Tqveni maqanisTvis SeRavaTian procentiT.7-8% gaCerebis uflebiT.9-10% tarebis uflebiT.1997wlis zemoT. gamoSvebul manqanebze.gadaformeba-dazRveva avtomobilis mepatronis xarjiT.sakomisios gareSe.1Tvidan 5 Tvemde Tanxis da procentis ...
 • kiravdeba Tbilisi ureki orSabaTs dilis 8saaTze
  120lari

  kiravdeba Tbilisi ureki orSabaTs dilis 8saaTze

  agvisto 17, 2014
  GEO446653
  Tbilisi ureki 120 lari gavdivar orSabaTs dilis 8 saatze 6 kaciani minivenit t579610016
 • avtomobilebis gaqiravebis servisi
  100lari

  avtomobilebis gaqiravebis servisi

  agvisto 16, 2014
  GEO446374
  saqorwile da turistuli momsaxurebisaTvis maRali klasis avtomobilebi qiravdeba mxolod mZRolebiT . transferebi azerbaijanidan , TurqeTidan , sasomxeTidan / fasi SeTanxmebiT /
 • momsaxureba mikroavtobusiT

  momsaxureba mikroavtobusiT

  agvisto 16, 2014
  GEO401776
  gamocdili mZRoli mogemsaxurebaT mikroavtobusiT xelmisawvdom fasad saqartvelos farglebSi da mezobel qveynebSi.tel. 592-72-82-22 551-72-82-22.
 • mgzavrTa gadayvana komfortuli mikroavtobusiT
  movemsaxurebi iuridiul da fizikur pirebs, aseve turistul kompanias saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebSi da sdazRvrebs gareT, manqana aris idealur mdgomareobaSi, fasi SeTanxmebiT, 557901275 goga
 • delika qiravdeba
  150lari

  delika qiravdeba

  agvisto 16, 2014
  GEO446255
  manqana aris idealur mdgomareobaSi, mZRolis gareSe dReSi 150 lari. mZRoliT fasi SeTanxmebiT. 599 077 322; 577 960 850
 • qiravdeba
  100lari

  qiravdeba

  agvisto 15, 2014
  GEO445966
  qiravdeba toiota raneri mZRoliT da gidiT . avtomobilSi eteva 3-4 adamiani + gidi da mZRoli fasi 1 dRe 100 lari + sawvavis xarjebi. msurvelebma damikavSirdiT am nomerze : 577 102 302 . beJo
 • mogemsaxurebiT sakuTari avtomobiliT

  mogemsaxurebiT sakuTari avtomobiliT

  agvisto 14, 2014
  GEO445713
  mogemsaxurebiT SeRavaTian fasebSi saqarTvelos nebismier kuTxeSi
 • qiravdeba Ford Sierra CLX 2.0i
  10lari

  qiravdeba Ford Sierra CLX 2.0i

  agvisto 14, 2014
  GEO445304
  qiravdeba 1991 wliani Ford Sierra CLX 2.0i, Sindisferi. manqanaSi ar ayenia gazi da arasdros yofila nataqsavebi. qiris Rirebuleba Seadgens dReSi 10 lars xolo erTwliani kontraqtis SemTxvevaSi TveSi 250 lari da 1 wlis Semdeg manqanas sakuTrebaSi gadmogcemT.
 • viqiraveb avtomobils saswrafod
  400lari

  viqiraveb avtomobils saswrafod

  agvisto 14, 2014
  GEO445250
  gamarjobaT avtomobili minda saboloo SesyidviT SemiZlia TveSi 400 laris gadaxda winaswar raTqmaunda ganvixilav yvela SemoTavazebas manqana unda iyos b airze 557178198 aq damikavSirdiT
 • avtomobili dakveTiT,kondincioneriT.

  avtomobili dakveTiT,kondincioneriT.

  agvisto 13, 2014
  GEO444908
  mogemsaxurebiT qalaq gareT da qalaqSic SeRavaTian fasSi. ( baTumi ,qobuleTi,borjomi. da a.S.) sufTa da kargi manqanaa.
 • taqsokompania deu-taqsi

  taqsokompania deu-taqsi

  agvisto 12, 2014
  GEO398931
  taqsokompanias deu-taqs esaWiroeba mZRolebi 579515522 0322308888
 • viqiraveb a/m saboloo SesyidviT

  viqiraveb a/m saboloo SesyidviT

  agvisto 12, 2014
  GEO444471
  viqiraveb a/m saboloo SesyidviT nebismiers normalur mdgomareobaSi 300 dan 500 laris farglebSi
 • gaqiraveba

  gaqiraveba

  agvisto 12, 2014
  GEO444466
  movemsaxurebiT delegaciebs da turistebs. mZRolis gareSe ar qiravdeba! SesaZlebelia transferebi sasomxeTidan da azerbaijanidan. gvyavs biznes klasis avtomobilebi 599-955-355
 • qiravdeba mersedesis markis mikroavtobusi

  qiravdeba mersedesis markis mikroavtobusi

  agvisto 11, 2014
  GEO444084
  Mate Tours & Transfers gTavazobT SesaZleblobas dajavSnoT winaswar dabali fiqsirebuli fasebiT Tqveni turistuli jgufebisaTvis: transferi saqarTvelos nebismieri avto da rkinigzis sadgurebidan, portebidan, aeroportebida da saqarTvelos nebismieri kurortebidan. ...
 • tqasis kompania "mako"-s esaWiroeba gamovdili taqsis mZRolebi sakuTari avtomobilebiT.
  kompania uzrunvelyofs taqsis mZRolebs gmoZaxebebiT. rogorc regionebSi aseve qalaqis masStabiT. avtomobili aucileblad unda iyos vizualurad karg mdgomareobaSi da sasurvelia kondicioneris gamarTulad muSaoba. detalura dpirobebis SesaTanxmeblad gTxovT ...
 • mgzavrTa gadayvana komfortuli mikroavtobusiT
  movemsaxurebi iuridiul da fizikur pirebs, aseve turistul kompanias saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebSi da sazRvtebs gareT, manqana aris idealur mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT, 557901275 goga
 • mogemsaxurebaT mersedesis markis mikroavtobusi
  100lari

  mogemsaxurebaT mersedesis markis mikroavtobusi

  agvisto 09, 2014
  GEO443523
  manqana aRWurvilia umaRlesi audio sistemiT 2 televizoriT , centraluri gaTbobiT, kondicioneriT mikrofoni gidisTvis da rac mTavaria komforti. gamoSvebis weli: 2000 sawvavis tipi: turbodizeli
 • baTumi, quTaisi, gori, Tbilisi 591-98-65-10 557-02-15-21 guja
  avtomanqana mogemsaxurebaT dRe Ramis nebismier dros baTumi, quTaisi, gori, Tbilisi, sruli komforti. aseve SesaZlebelia amanaTebis gadazidva zemoT aRniSnuli marSutiT 591-98-65-10 557-02-15-21 guja
 • mikro avtobusi dakveTiT

  mikro avtobusi dakveTiT

  agvisto 09, 2014
  GEO443453
  qiravdeba mikro avtobusi rogorc kerZo pirebze aseve kompaniebzec, 557 07 77 33
 • mgzavrTa gadayvana komfortuli mikroavtobusiT
  movemsaxurei iuridiul da fizikur pirebs, aseve turistulo kompanias saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebSi da sazRvrebs gareT, manqana aris idealur mdgomareobaSi, fasu SeTanxmebiT, 557901275 goga
 • qiravdeba saqorwilo manqana Zalze efeqturi CADILLAC ESCALADE jipi limuzini
  qiravdeba manqana saqorwilod an VIP momsaxurebisTvis CADILLAC ESCALADE jipi limuzini, longi versia, 7–adgiliani. manqana aris Zalze efeqturi da yvelas yuradRebas ipyrobs. namdvilad gaalamazebs Tqvens samaxsovro dRes. minimum 2 saaTis daqiravebiT. saaTis ...
 • 17 kaciani mikroavtobusi mZRoliT

  17 kaciani mikroavtobusi mZRoliT

  agvisto 08, 2014
  GEO443282
  saqarTvelos maStabiT mogemsaxurebiT Cemi piradi mikroavtobusiT SeRavaTian fasebSi . damikavSirdiT : 599-11-33-38 nugzari