VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 81 - 120 sul 745
 • avtomobilebis gaqiraveba TbilisSi kompania «Geo Rent Car»-isgan
  kompania “Geo Rent Car” giwvevT xelsayreli TanamSromlobisTvis sastumroebs, turistul saagentoebs da yvela sxva dainteresebul pirs xarisxiani momsaxureobis gawevis mizniT. aRniSnul momsaxureobaSi Sedis: avtomobilebis gaqiraveba saqarTvelos mTel teritoriaze, ...
 • qiravdeba miniveni. mersedes vito
  120lari

  qiravdeba miniveni. mersedes vito

  ivlisi 27, 2014
  GEO377294
  6+1 adgili, mZRoliT an mZRolis gareSe. manqana aris idealur mdgomareobaSi. sufTa tyavis saloniT, idealurad muSaobs kondincioneri. fasi mZRolis gareSe 120 lari. mZRoliT 1 kilometri 1.5 lari. tel: 599 077 322; 577 960 850
 • qiravdeba biznes klasis avtomanqana BMW 745, qorwilis / saqorwilo manqana
  qiravdeba biznes klasis avtomanqana BMW 745 mZRolTan erTad qorwilebis, banketebis da a.S. saWiroebisas.survilis SemTxvevaSi SegiZliaT isargebloT dizaineris momsaxurebiT rogor manqanis, aseve saqorwilo darbazis gaformebaze. tel.: 598-21-00-90; 593-99-71-17.
 • mercedes-benz sprinter

  mercedes-benz sprinter

  ivlisi 26, 2014
  GEO437954
  mogemsaxuvrebiT saqarTvelos nebismier kuTxeSi da saqarTvelos farglebs gareT.
 • limuzini, retro manqana, faetoni

  limuzini, retro manqana, faetoni

  ivlisi 26, 2014
  GEO437824
  saqorwino saagento - "Exclusive Georgia" nebismier RonisZiebis organizacia (qorwilis, dabadebis dRis, korporativebis, koncertebis, prezentaciebis, naTlobis) restornis SerCeva (10% fasdakleba) foto - video gadamRebi, dizainerebi musikosebi, mravalerovnuli ...
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ivlisi 25, 2014
  GEO351519
  saqarTvelo TurqeTis mimarTulebiT da aseve aeroportSi daxvedra kerZo da iuridiuli pirebisaTvis. fasi SeTanxmebiT. mob571613575 sax 2145400
 • mikro avtobusi 2004w. 17adgiliani
  2lari

  mikro avtobusi 2004w. 17adgiliani

  ivlisi 24, 2014
  GEO437163
  dakveTiT nebismier mimarTulebiT 599 85 37 63 niko.
 • viqriaveb msubuq avtomanqanas sasurvelia gazze saboloo SesyidviT 597-00-87-44 sandro
  viqriaveb msubuq avtomanqanas sasurvelia gazze saboloo SesyidviT 597-00-87-44 sandro
 • mikro avtobusiT momsaxureoba

  mikro avtobusiT momsaxureoba

  ivlisi 22, 2014
  GEO436118
  movemsaxurebi skolebs turistebs yvelaprit ayjurvili 2008 modeli dvd mp3 televizori kondechionerisakontakto nomeri 599380760 azizi
 • dakvetit

  dakvetit

  ivlisi 22, 2014
  GEO435783
  movemsaxurebi mersedes vitoti kvelas nebismier mimartulebit propesionali mzgolit 7+1 tel 555575756 574575756 2610970 nikoloz
 • momsaxureoba

  momsaxureoba

  ivlisi 22, 2014
  GEO435835
  movemsaxurebi ofisebs,turistul ofisebs,myavs 5 kaciani,6 kaciani ,7 kaciani da 8 kaciani minivenebi. mogemsaxurebaT mersedesi vito,mersedesi sprinteri XXL,mazda M P V ,toita grandhaisi.,ml350 mersedesi. momsaxureoba maRali! ffasebi dabali! 593334026
 • saswrafod ikideba avtomobili

  saswrafod ikideba avtomobili

  ivlisi 20, 2014
  GEO435001
  saswrafod iyideba opel astra furgoni .sauketeso mdgomareobaSi 1996 wlis.gazze .fasi SeTanxmebiT .597701399
 • viqiraveb avtomobils saboloo SesyidviT

  viqiraveb avtomobils saboloo SesyidviT

  ivlisi 19, 2014
  GEO434472
  viqiraveb avtomobils saboloo SesyidviT fasi da pirobebi SeTanxmebiT 595932631viqtori
 • viqiraveb pikaps an furgonian marSutkas

  viqiraveb pikaps an furgonian marSutkas

  ivlisi 19, 2014
  GEO434440
  saswrafod gvesaWiroeba rusTavidan tbilisSi puris gadasazidad pikapi an purgoniani marSutka/ msurvelebs gTxovT SemogvexmianoT Semdeg nomrebze: 558555257 an 598788263
 • turistuli momsaxureoba

  turistuli momsaxureoba

  ivlisi 18, 2014
  GEO434007
  movemsaxurebi sakuTari avtomobiliT, saqarTvelos nebismier kuTxeSi, komfortuli mgzavrobiT.
 • taqsi baTumi qobuleTi ureki

  taqsi baTumi qobuleTi ureki

  ivlisi 17, 2014
  GEO433918
  mersedesi e klasi 2000w kondicioneri baTumi 160l qobuleTi 130l ureki 120 l gia 598550755
 • satransporto kompania ,Taimservisi“ gTavazobT !
  gTavazobT delegaciebis, qorwilis, banketis, eqskursiis, stafis(momsaxure personalis) momsaxurebas. aseve vi ai pi stumrebis daxvedras da sxva saxis transferebs aeroportidan- sastumroSi da piriqiT. Tqvens gankargulebaSia S-class, viano, prado, honda CR-V ...
 • iyideba opel astra furgoni

  iyideba opel astra furgoni

  ivlisi 17, 2014
  GEO433517
  iyideba opel astra 1996 iani .karg mdgomareobaSi ,gazze momuSave .597701399
 • qiravdeba 18 adgiliani axali mikroautobusi nebismieri mimarTulebiT dabal fasad!
  qiravdeba 18 adgiliani axali mikroautobusi nebismieri mimarTulebiT dabal fasad!madlobT 574005598
 • mogzauroba saqarTveloSi.

  mogzauroba saqarTveloSi.

  ivlisi 15, 2014
  GEO432691
  movemsaxurebiT nebismier dros da nebismieri mimarTulebiT saqartvelos nebismier kutxeSi.
 • momsaxureoba
  1$ 1.63lari

  momsaxureoba

  ivlisi 15, 2014
  GEO294084
  avtobusi aris 2011 wlis manqanas aqvs yvelanairi komforti rac SeiZleba qondes adgilebis raodenoba 31+1 momsaxureoba SeiZleba sazRvar gareTac
 • gavaqiraveb manqanas .
  100lari

  gavaqiraveb manqanas .

  ivlisi 14, 2014
  GEO432201
  davdivar SekveTit saqarTvelos nebismieri qalaqidan nebismieri marSrutiT. yvelanairi komfortiT , 2 kondicioneriT dabal fasad . manqana aris axali Camoyvanili 2007 wlis . tel : 597 19 70 33
 • Tbil taqsi
  40lari

  Tbil taqsi

  ivlisi 14, 2014
  GEO432195
  "Tbil taqsi" acxadebs vakansias mZRolis poziciaze. a./m. imyofeba gamarTul mdgomareobaSi da aRWurvilia gazis aparaturiT, raciiT, avto dazRveviT. samuSao aRweriloba: • avtosatransporto saSualebis marTva, gadaadgileba. • mgzavrTa usafrTxo da kulturuli ...
 • qiravdeba
  1$ 1.63lari

  qiravdeba

  ivlisi 14, 2014
  GEO419949
  qiravdeba dgiurad, sastumroze ,ucxoelebze
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ivlisi 13, 2014
  GEO398192
  movemsaxurebi nebismier msurvels saqarTvelosa da mis farglebs gareT,komfortuli avtomobili mersedes vito 7+1.komunikabeluri,aramweveli mZRoliT. tel: 555575756 nika.
 • uswrafesad viqiraveb saboloo SesyidviT
  500lari

  uswrafesad viqiraveb saboloo SesyidviT

  ivlisi 13, 2014
  GEO431913
  uswrafesad mWirdeba normaluri manqana ganvixilav Yvela winadadebas
 • qiravdeba mersedes vito mZRoliT an mZRolis gareSe 6+1 adgiliani
  manqana aris saukeTesod gamarTuli, idealurad muSaobs kondincioneri. aqvs tyavis sufTa saloni. mZRolis gareSe dReSi 120 lari, mZRoliT 1kilometri 1.5 lari.T.: 995 599077322 577 960 850 /msubuqi manqanis praviT marTva nebadarTulia/
 • mikro avtobusi2004w. 17adgiliani
  1lari

  mikro avtobusi2004w. 17adgiliani

  ivlisi 11, 2014
  GEO430931
  dakveTiT nebismier mimarTulebiT 599853763 niko
 • momsaxureba mankanit

  momsaxureba mankanit

  ivlisi 10, 2014
  GEO430693
  myva 6 kaciani konfortuli mankana kondicioneriT ,mogemsaxurebit tu ojaxit sadme dasasveneblad wayvana mogindebat shemexmianet gela 555 10 34 19
 • viqiraveb avtomobils Semdgomi SesyidviT

  viqiraveb avtomobils Semdgomi SesyidviT

  ivlisi 10, 2014
  GEO430560
  viqiraveb avtomobils Semdgomi SesyidviT. dReSi 10–15 laris farglebSi, manqana unda iyves muSa mdgomareobaSi. sasurvelia iyves opelis markis da gazze gadayvanili
 • vaqiraveb avtobus
  250lari

  vaqiraveb avtobus

  ivlisi 09, 2014
  GEO349917
  vaqiraveb turistul avtobuss 55+1 adgiliani .Sevasruleb reisebs saqarTveloSi da mis farglebs gareT yvela mimarTulebiT: azerbaijani, somxeTi, TurqeTi, esenge, evropa. mersedesis markis 2000-2010 wlis modeli saukeTeso mdgomareobaSi: televizori, DVD, kondencioneri, ...
 • dakveTiT

  dakveTiT

  ivlisi 08, 2014
  GEO429682
  dakveTiT!mogemsaxurebiT gamocdili mZRoli 25 adgiliani mikro avtobusi sprinteriT saqarTvelos farglebSi fasebi xelmisawvdomia
 • qiravdeba Ford Transit amwe kalaTa
  80lari

  qiravdeba Ford Transit amwe kalaTa

  ivlisi 08, 2014
  GEO429661
  qiravdeba ford transit amwe kalaTa ( VERSALIFT) mZRol–operatoriT, masimaluri samuSao simaRle 12,5 metri. avtomobili da amwe–mowyobiloba aris Zalian karg saimedo mdgomareobaSi . pirveli saaTis Rirebuleba -80 lari , xolo yoveli momdevno saaTi 20 lari . ...
 • avto momsaxureba / saqorwilo manqana / manqanis gaqiraveba / S500 long / manqanis qiraoba / Chrysler
  Mercedes S500 long sruli komforti, didi farTi salonSi qiravdeba qorwilebisTvis da sxva RirSesaniSnavi momentebisTvis. Chrysler benthley 300 CT farTe saloni, sruli komforti qiravdeba qorwilebisa da sxva eventebisTvis. profesionali da gamocdili mZRolebi, ...
 • avto momsaxureba / saqorwilo manqana / manqanis gaqiraveba / S500 long / manqanis qiraoba /
  qiravdeba biznes klasis avtomobili Mercedes s500 vercxlisferi. qorwilebis, biznes Sexvedrebis, msgavs eventebis da Cveulebriv momsaxurebisTvisac. dagxvdebiT aeroportSic. dabali fasebi. damikavSirdiT nomerze 595 45 95 33. dasaSvebia TanamSromloba turistul ...
 • avto momsaxureba / saqorwilo manqana / manqanis gaqiraveba / turistuli momsaxur / manqanis qiraoba /
  qiravdeba biznes klasis avtomobili Mercedes s500 vercxlisferi. qorwilebis, biznes Sexvedrebis, msgavs eventebis da Cveulebriv momsaxurebisTvisac. dagxvdebiT aeroportSic. dabali fasebi. damikavSirdiT nomerze 595 45 95 33. dasaSvebia TanamSromloba turistul ...
 • saswrafod ikideba avtomobili

  saswrafod ikideba avtomobili

  ivlisi 08, 2014
  GEO429493
  saswrafod vyidi avtomobil opel astra -furgoni .karg mdgomarebashi.gamoSvebis weli 1996.mushaob gazzec da benzinzec ,meqanika,fasi 2700 dolari .damikavSirdit .:597701399.giorgi
 • momsaxureoba dakveTiT vito 7+1

  momsaxureoba dakveTiT vito 7+1

  ivlisi 07, 2014
  GEO404679
  movemsaxurebi turistul saagentoebs firmebs sastumroebs fizikur da iurdiul pirebs saqarTveloSi nebismier mimarTulebiT msurnelebi damikavSirdiT t599 17 47 24 an 579077285 daTo
 • qiravdeba

  qiravdeba

  ivlisi 07, 2014
  GEO429217
  qiravdeba amwe kalaTa АП 17 ЗИЛ 431410
 • eqskavatori HYUNDAI R250LC-7

  eqskavatori HYUNDAI R250LC-7

  ivlisi 07, 2014
  GEO429215
  qiravdeba eqskavatori HYUNDAI R250LC-7. 26 toniani