VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 1334
 • iyideba 4 saburavi 15/60/195
  100lari

  iyideba 4 saburavi 15/60/195

  marti 31, 2015
  GEO559761
  iyideba 15 iani diskebi Tavis rezinebiT 4saburavi 593352220 ramazi
 • palatka didi manqanis. sigrZe 4 metri fasi 280 lari
  280lari

  palatka didi manqanis. sigrZe 4 metri fasi 280 lari

  marti 31, 2015
  GEO559517
  didi manqanis palatka aris karg mdgomareobashi.
 • gabzaruli saqare minis SekeTeba, diskebis Slifovka, xadavikis saqme - gia 568495101
  gabzaruli saqare minis SekeTeba, diskebis Slifovka, xadavikis saqme da sxva - gia 568495101
 • saswrafod iyideba sacxovrebeli vagoni 3 oTaxiT (sofel gldanSi)
  2 000$ 3 260lari

  saswrafod iyideba sacxovrebeli vagoni 3 oTaxiT (sofel gldanSi)

  marti 31, 2015
  GEO559445
  saswrafod iyideba vagoni 3 oTaxit kard mgdomareobaSi 592 000 171 (daTo) sofel gldanSi
 • manqanis amwevebi(padiomnikebi)

  manqanis amwevebi(padiomnikebi)

  marti 31, 2015
  GEO548144
  iyideba 3 cali manqanis amwevebi (padiomnikebi) rogorc erTad, aseve cal-calke. fasi SeTanxmebiT.
 • metaloplasmasis danadgarebi
  99$ 161.37lari

  metaloplasmasis danadgarebi

  marti 31, 2015
  GEO559040
  dagimzadebT metaloplasmasis danadgarebs. uTos da frezs. uTo akeTebs nulovan nakers. ar Camouvardeba Turqul uToebs. fasze SevTanxmdebiT. misamarTi. Tbilisi. avWala. 118 -e skolis gverdiT. 598704454. 599112046. 592050090
 • daRerRili sxvadasxva marcvleulis erTmaneTSi Semrevi (dozatori)
  iyidebadaRerRili sxvadasxva marcvleulis, saqonlis kombikormis dasamzadebeli sxvadasxva marcvleulis RerRilis erTmaneTSi Tanabrad Semrevi danadgari. warmadoba 200 kg/sTSi erTi sruli ciklis xangrZlivoba 15-20 wuTi Zravi 1 k/vt 3 faza 380 volti wona120 kg. ...
 • yavis safqvavi aparati
  600$ 978lari

  yavis safqvavi aparati

  marti 30, 2015
  GEO558947
  saswrafod,iyideba yavis safqvavi aparati,fazanoliT,somxuri. warmoebis,msurvelma darekeT, 592 99 08 14, 593 58 50 90.ikiTxeT manana.
 • granulatori
  1 120$ 1 825.60lari

  granulatori

  marti 30, 2015
  GEO537726
  iyideba kombikormis granulatori warmadoba 110-130 kg/sT granulis diametri 4 mm Zravis simZlavre 5.0 k/vat 3 faza deni 380 volti damzadebulia ukrainaSi, matrica da rolikebi germanuli wona 95 kg tel: 551 57-70-82
 • saswrafod iyideba avtomanqana

  saswrafod iyideba avtomanqana

  marti 30, 2015
  GEO558854
  saswrafod vyidi weli- 1999 gazze. fasi 3 000 $
 • qiravdeba xaraCo

  qiravdeba xaraCo

  marti 30, 2015
  GEO536686
  qiravdeba xaraCo fasadis samuSaoebisTvis.fasi dabali, raodenoba didi.599 26 43 78 597 01 01 28
 • dete 75
  3 000$ 4 890lari

  dete 75

  marti 30, 2015
  GEO558389
  traqtori aris muSa mdgomareobaSi.Zravi aqvs turbo kompresoriT . Tan moyveba guTani ,misabmeli(pricepka), farcxi da saTadarigo nawilebi ( diferi , kojuxis kbilanebi , kojuxis paCebnikebi )
 • iyideba pajeros saburavebi
  9lari

  iyideba pajeros saburavebi

  marti 30, 2015
  GEO558390
  iyideba micubiSi pajeros 4 cali diski saburavebiT.fasi 400l.551 118 338
 • iyideba pajeros saburavebi
  9lari

  iyideba pajeros saburavebi

  marti 30, 2015
  GEO558386
  iyideba micubiSi,pajeros 4 cali diski saburavebiT.551 118 338
 • momsaxureba miniveniT

  momsaxureba miniveniT

  marti 29, 2015
  GEO558305
  movemsaxurebi miniveniT turistul firmebs organizaciebs nebismieri momarTulebiT
 • gvesaWiroeba gamocdili diskebis gasworebis xelosani ! xelfasi SeTanxmebiT .
  gvesaWiroeba xelosani vulkanizaciaSi diskis sasworeblis danadgarze 599778894
 • gazis baloni aparaturiT
  750lari

  gazis baloni aparaturiT

  marti 29, 2015
  GEO558076
  gazis baloni aparaturiT 13kubiani 2 Tvis naxmari
 • saTamaSo aparati
  350$ 570.50lari

  saTamaSo aparati

  marti 28, 2015
  GEO557841
  saTamaSo aparati(2cali) naxmari, daSlili-muSa.fasi SiTanxmebiT
 • metalo plastmasis danadgarebi
  25$ 40.75lari

  metalo plastmasis danadgarebi

  marti 28, 2015
  GEO518546
  metalo plastmasis danadgarebi yvelaze dabal fasebsi 599422976 gvaqvs 25 cexi nebismier wertilSi mitana montajit Sevaswavlit agretve xelobas ufasod shesazlebelia cexebis avtomobilebze gacvla
 • iyideba
  350lari

  iyideba

  marti 28, 2015
  GEO557759
  iyideba axali saRebavi aparati (rusuli warmoebis) tel.: 571 00 59 77
 • generatori
  400$ 652lari

  generatori

  marti 28, 2015
  GEO557468
  vyidi generators uxmari axalT axali dagvikavSirdiT am nomerze 571171658 aris 5kilovatiani
 • saswrafod iyideba balaxis sapresi-satuki axali
  saswrafod iyideba balaxis sapresi-satuki axali. kompaqturi zomebi saSualebas iZleva miudgomel adgilebSic ki aiRos balaxi, magaliTad venaxSi, xexilis baRebSi rigebs Soris da a.S. presis zomebia 50X70 sm, 35-42kg. presis mrgvali forma sxva formasTan SedarebiT ...
 • a/manqanis sarCulebis (abivka)aRdgena

  a/manqanis sarCulebis (abivka)aRdgena

  marti 28, 2015
  GEO264976
  . gTavazobT a/manqanis sarCulebis (abivka)aRdgenas, Werisa da saWis gadakvras, savarZlebis aRdgenas, iafad, xarisxianad, garantiiT. mis. didube mircxulavas q.N 9/11 tel. 599 409006 - 555 173 822 - 577199326.
 • iyideba toiota korolas wina bamperi (Sitoki)

  iyideba toiota korolas wina bamperi (Sitoki)

  Tebervali 10, 2015
  GEO283373
  iyideba toiota korolas wina bamperi (Sitoki) fasi SeTanxmebiT. tel. 597 030207
 • iyidebaba motocikleti sumTlad axali
  600$ 978lari

  iyidebaba motocikleti sumTlad axali

  marti 27, 2015
  GEO538975
  iyideba axali motocikleti karg mdgomareobaSi, zapaska, aqvs mzisgan da wvimsgan damcavi Tavsafari,gnbaJebuli mushaobs dzalian kargad/matori kargad idgavs
 • qiravdeba bobkatebi
  250lari

  qiravdeba bobkatebi

  marti 27, 2015
  GEO292006
  qravdeba bobkati GEHL 5640,BOBKA-773 dRg sabuTiT,rogorc grZel vadiani aseve mokle vadiani kontraqtiT,bobkati aris saukeTeso mdgomareobaSi.514-456-006-gela
 • kerxeri
  999lari

  kerxeri

  marti 26, 2015
  GEO555709
  iyideba saswrafod! kerxeri aris idealur mdgomareobaSi. bari (atmosfero) 690. faszec davilaparakevT.
 • lentura cirkuli xerxi

  lentura cirkuli xerxi

  marti 26, 2015
  GEO509454
  maqvs 3paziani xerxi Tavisi salesiT2 cali axali
 • gazis baloni
  1 200lari

  gazis baloni

  marti 26, 2015
  GEO556398
  gazi me-4 Taoba.16 kubiani baloni
 • iyideba BMW X5 monitori da blokebi
  120$ 195.60lari

  iyideba BMW X5 monitori da blokebi

  marti 26, 2015
  GEO513469
  yideba BMW X5 –is originali: monitori– 120$ , (CarTulze aqvs 2 TiTis umniSvnelo gamWvvirvale laqa, naxeT fotoze) basboCka–80$ yvelaferi arsi muSa , 2003 wlis -sakuTari manqanidan movxseni.
 • iyideba Jigulis da uaz-is saqare minebi
  50lari

  iyideba Jigulis da uaz-is saqare minebi

  marti 25, 2015
  GEO339912
  iyideba "Jigulis" da "uaz"-is wina saqare minebi axali. darekeT: 597339960.
 • vinilis firfitebi da Zveli monetebi

  vinilis firfitebi da Zveli monetebi

  marti 25, 2015
  GEO556079
  iyideba iafad vinilis firfitebi(e.w. plastinkebi) da Zveli monetebi( leninis dabadebidan 100 wlisTavi saiubileo 2 rkinis maneTiani da qaRaldis aTmaneTiani 1961 wlis) 551 55 01 81
 • iyideba sabavSvo etli

  iyideba sabavSvo etli

  marti 25, 2015
  GEO556072
  saswrafod iyideba 2 c.(oTxborbliani)sabavSvo etli karg mdgomareobaSi aqvs sami pozicia, sabarguli, gadmosaxuri da mwerebisgan damcavi bade. 60 l. da 50l. tel: 551 55 01 81.
 • evakuatori
  30lari

  evakuatori

  marti 25, 2015
  GEO543125
  evakuatori gamoZaxebiT dabal fasebSi nebismier adgilze misvliT
 • evakuatori
  30lari

  evakuatori

  marti 25, 2015
  GEO471424
  evakuatori gamoZaxebiT SeRavaTian fasebSi.nodo
 • avtomobilis sarke-registratorebi
  138lari

  avtomobilis sarke-registratorebi

  marti 25, 2015
  GEO555902
  gTavazobT avtomobilis video registratorebs, romelic magrdeba sarkeze, masSi CamontaJebulia Full HD xarisxis videokamera avtosagzao situaciis uwyveti CawerisaTvis. kameris tipi - feradi, 1/ 4 CMOS, 120 gradusiani xedvis kuTxiT, 1920x1080 FULL HD maRali ...
 • iyideba lifti, liftis eleqtroZrava, liftis reduqtori 9-17 sarTuliani saxlisaTvis, karg mdomareobaSi.
  iyideba rusuli warmoebis meoradi, ganaxlebuli, samgzavro liftebi, 9-17 sarTuliani saxlisaTvis, karg mdomareobaSi. SesaZlebelia gayidva nawilebaTac (gvaqvs rogorc meoradi aseve axali nawilebic). erTi kompleqtis fasi 7000 $. sabiTumo fasi 5500$. SesaZlebelia ...
 • iyideba diskebi
  200$ 326lari

  iyideba diskebi

  marti 24, 2015
  GEO555564
  iyideba 4dirkiani diskebi 4cali fasi 200dolari ayenia golFze.
 • iyideba

  iyideba

  marti 24, 2015
  GEO555507
  10 milimetriani rkinis wylis baki, mrgvali12 toniani. muSa mdgomareobaSi. gldaanSi. telefoni; 577-458-300
 • avto samrecxaos teqnika 514-98-01-10
  4 000lari

  avto samrecxaos teqnika 514-98-01-10

  marti 24, 2015
  GEO555686
  iyideba saswrafod omaqsis kerxerebi 2cali -220 bari TiTqmis axali,2cali pilasosi, saqafi baloni 90 litriani Tavisi kompresoriT, 2 SlangiT da 2 pistoletiT, mTliani kompleqti. fasi 4000 lari. 514-98-01-10 an 558-81-60-06
 • seqs marketi!