VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 1230
 • qiravdeba specteqnika !

  qiravdeba specteqnika !

  marti 02, 2015
  GEO543449
  qiravdeba 2013 wlis amwe krani. tvirT amweoba 20 tona, 30 metriani anZiT. damikavSirdiT 599575189 an 577770805. fasi SeTanxmebiT
 • kosmetologis momsaxureba dabal fasebSi.

  kosmetologis momsaxureba dabal fasebSi.

  marti 02, 2015
  GEO543250
  gTavazobT kosmetologis momsaxurebas naxevar fasebSi SesaZlebelia binaze momsaxurebac. saxis gawmenda 15lari,epilacia 1saaTi 10lari, makiaJi 10laridan ,wamwamebis dagrZeleba 15lari,warbebi 3lari, vakeTebT bio epilacias,cvilis epilacias da ase Semdeg. dainteresebulo ...
 • vyidi a /manqanas
  5 600$ 9 128lari

  vyidi a /manqanas

  marti 02, 2015
  GEO543269
  vyidi pajero jips,aris ganubajebelganubajebeli.fasi:5600$ 598366275
 • Zaris nawilebi
  50lari

  Zaris nawilebi

  marti 02, 2015
  GEO543190
  opel astra f wina marjvena mxare.555 35 44 10
 • evakuatori
  1lari

  evakuatori

  marti 02, 2015
  GEO543125
  evakuatori gamoZaxebiT dabal fasebSi nebismier adgilze misvliT
 • dizelis matori erT cilindriani icoceba akumulatoriT.
  350lari

  dizelis matori erT cilindriani icoceba akumulatoriT.

  marti 02, 2015
  GEO542718
  dizelis matori erT cilindriani icoceba akumulatoriT. (starteriT)
 • tokarni stanoki
  1 000$ 1 630lari

  tokarni stanoki

  marti 02, 2015
  GEO542717
  tokarni stanoki muSaobs sam fazaze
 • iyideba garaJi
  1lari

  iyideba garaJi

  marti 01, 2015
  GEO542689
  iyideba garaJi karg mdgomareobaSi miwis gareSe. rkina aris rusuli
 • qiravdeba manqana mZRoliT

  qiravdeba manqana mZRoliT

  marti 01, 2015
  GEO542849
  gagiwevT mZRolobas saqarTvelos nebismier kuTxeSi. maqvs manqanis marTvis 20 wliani gamocdileba. manqana aris idealur mdgomareobaSi, mZRolis garda 6 adgiliani. vemsaxurebi ucxoel turistebsac. eqskursiis dReebis raodenoba SezRuduli ar aris. msurvelebi damikavSirdiT ...
 • kerxeri
  1 300lari

  kerxeri

  marti 01, 2015
  GEO542527
  iyideba kerxeri! sam faziani aris karg mdgomareobaSi.
 • iyideba vagoni saswrafod. fasze dalaparakeba SeiZleba aris karg mdgomareobaSi.
  iyideba vagoni saswrafod. fasze dalaparakeba SeiZleba aris karg mdgomareobaSi
 • sakeravi manqana
  150lari

  sakeravi manqana

  Tebervali 27, 2015
  GEO541694
  iyideba sakeravi manqana ojaxidan . akerebs Rils, petls, akeTebs zigzags ramodenime operacias asrulebs. aris Senaxuli Zveleburi rusuli magram axali faqtiurad uxmari. muSa mdgomareobaSi.
 • manqaniT momsaxureba. tvirTis gadatana.tvirtis gadatana.aveji.aveji da sxva tvirTebi
  tvirTis gadatana TbiliSi agarakebze 551 16 15 63
 • viyidi avariul mikro avtobusebs.

  viyidi avariul mikro avtobusebs.

  Tebervali 27, 2015
  GEO541646
  Sevisyidi dasaSlelT ford tranzit mikro avtobusebs.gamoSvebis weli 2000 wlamde.aseve avariulebs. fassze morigebiT. 557306869.
 • iyideba mobiluri
  100lari

  iyideba mobiluri

  Tebervali 27, 2015
  GEO541606
  iyideba mobiluri 100 larat aris musha mdgomareobashi 2014 wlis gamoshvebaa magram yidvidan 6 dges gamityda ekrani axalshi miveci 250lari magaziashi. magram sensori mainc mushaobs
 • iyideba Mitshubishi chariot is droseli.
  150lari

  iyideba Mitshubishi chariot is droseli.

  Tebervali 27, 2015
  GEO431876
  iyideba iaponuri MikuNi firmis droseli karg mdgomareobaSi,midis pajero - io zec. droselis nomeri : TS60-11, 1.2Z26. fasi 150lari
 • sagzao moZraobis organizaciis sqemebi
  300lari

  sagzao moZraobis organizaciis sqemebi

  Tebervali 27, 2015
  GEO409048
  sagzao moZraobis organizaciis droebiTi da mudmivi sqemebi. Tbilisis meriis qonebis marTvis da arqireqturis samsaxurisTvis. transportis samsaxurTan da sapatrulo policiaSi SesaTanxmeblad. sqemis fasi individualuria. droebiTi sqemis fasia 300 laridan. mudmivi ...
 • viqiraveb avtosamrecxaos.
  500lari

  viqiraveb avtosamrecxaos.

  Tebervali 26, 2015
  GEO541289
  viqiraveb avtosamrecxaos. 598890027
 • SesafuTi danadgari iyideba fasi: 8500$. 597991297
  8 500$ 13 855lari

  SesafuTi danadgari iyideba fasi: 8500$. 597991297

  Tebervali 26, 2015
  GEO319406
  SesafuTi danadgari iyideba an qiravdeba, uxmar mdgomareobaSi. SefuTva xorcieldeba polieTileniT minis boTlebis, sakancelario nivTebis, SesafuTi yuTebis, teqnikis, minis konteinerebis, sasmelibis. muSaobs samfaza denze. konveiruli tipisaa. temperatura ...
 • iyideba diskebi qronirebuli
  550$ 896.50lari

  iyideba diskebi qronirebuli

  Tebervali 26, 2015
  GEO541245
  saswafod originali 20-iani qronirebuli iaponuri universaluri diskebi Tavis oTxive kontinentalis daaxloebiT 80 %-iani saburavebiT,Zalian dabal fasad. aris ulamazesi. manqanazec Cans.
 • iyideba xelis traktori
  1 200lari

  iyideba xelis traktori

  Tebervali 26, 2015
  GEO540855
  traktori aris musha mdgomareobashi mokveba prezi
 • iyideba avtosaxelosnos inventari

  iyideba avtosaxelosnos inventari

  Tebervali 25, 2015
  GEO540291
  iyideba avtosaxelosnos inventari: avto-amwe-padiomniki, kompresori Tavisi SlangiTa da pistoletiT, kluCebis naboris sruli kompleqti. imuSava daaxl.4 Tve. gamotanilia Tegeta-motorsidan. aris idealur mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT larebSi.
 • saburavebis jaWvebi (meoradi)
  40lari

  saburavebis jaWvebi (meoradi)

  Tebervali 24, 2015
  GEO540072
  iyideba saswrafod! saburavebis jaWvebi (meoradi) sul ertxel meyena 16ian saburavebze.
 • iyideba manqanis gazis aparatura
  600lari

  iyideba manqanis gazis aparatura

  Tebervali 24, 2015
  GEO540235
  iyideba me-4 Taobis italiuri 16 kubiani gazis aparatura idielur mdgomareobaSi 593151055 giorgi
 • iyideba basaviki
  350lari

  iyideba basaviki

  Tebervali 24, 2015
  GEO540149
  manqanis basaviki ,usiliweli ar aqvs
 • dakveTiT

  dakveTiT

  Tebervali 24, 2015
  GEO540147
  momsaxureoba saqarTvelos nebismier adgilas SeRavaTian fasebSi. manqana gankuTnilia 8 adamianze
 • iyideba toiota korolas wina bamperi (Sitoki)

  iyideba toiota korolas wina bamperi (Sitoki)

  Tebervali 10, 2015
  GEO283373
  iyideba toiota korolas wina bamperi (Sitoki) fasi SeTanxmebiT. tel. 597 030207
 • a/manqanis sarCulebis (abivka)aRdgena

  a/manqanis sarCulebis (abivka)aRdgena

  Tebervali 10, 2015
  GEO264976
  . gTavazobT a/manqanis sarCulebis (abivka)aRdgenas, Werisa da saWis gadakvras, savarZlebis aRdgenas, iafad, xarisxianad, garantiiT. mis. didube mircxulavas q.N 9/11 tel. 555 173 822 - 577199326.
 • iSleba AUDI A8

  iSleba AUDI A8

  Tebervali 24, 2015
  GEO539717
  iSleba AUDI A8 1996 wlis 4.2 draviT
 • traqtoris saburavebi
  1lari

  traqtoris saburavebi

  Tebervali 23, 2015
  GEO539247
  iyideba axali belarusis saburavebi Tavis kamerebiT,wina da ukana orxiianis, zoma : wina- 11*2*20, ukana:- 15*5*38 damikavSirdiT 599 51 82 36 gia
 • iyidebaba motocikleti sumTlad axali
  600$ 978lari

  iyidebaba motocikleti sumTlad axali

  Tebervali 23, 2015
  GEO538975
  iyideba axali motocikleti karg mdgomareobaSi vazis gamoSveba zapaska, aqvs mzisgan da wvimsgan damcavi Tavsafari,gnbaJebuli mushaobs dzalian kargad/
 • granulatori
  1 120$ 1 825.60lari

  granulatori

  Tebervali 23, 2015
  GEO537726
  iyideba kombikormis granulatori warmadoba 100-130 kg/sT granulis diametri 4 mm Zravis simZlavre 5.0 k/vat 3 faza deni 380 volti damzadebulia ukrainaSi, matrica da rolikebi germanuli wona 95 kg tel: 551 57-70-82
 • iyideba BMW-s originali titanis diskebi
  499$ 813.37lari

  iyideba BMW-s originali titanis diskebi

  Tebervali 23, 2015
  GEO492495
  iyideba BMW-s originali titanis diskebi Tavisi pagriSkebiT rom ikidoT iseTi pagriSka rogoric am diskebze agia marto 1 cal pagriSkaSi mogiwevT 100$ gadaxda me 499 vyidi 4 pagriSkas Tavisi originali titanis diskebiT tel; 598 16 11 56
 • qiravdeba buldozeri DT-75m
  1$ 1.63lari

  qiravdeba buldozeri DT-75m

  Tebervali 23, 2015
  GEO539114
  qiavdeba taqtori dt-75 traqtori ari saukeTeso mdgomareobaSi.qiravdeba rogorc dRiurad aseve sezonurad
 • qvis kibeebis Slifovkis matori.
  700lari

  qvis kibeebis Slifovkis matori.

  Tebervali 22, 2015
  GEO538904
  iyideba qvis kibeebis Slifovkis matori da formebi
 • iyideba metalis truba

  iyideba metalis truba

  Tebervali 22, 2015
  GEO538878
  iyideba metalis truba 3cali. TiToeulis sigZea 3m,30sm, 1m-is Rirebuleba 40l
 • ХТЗ-Т150к, 1ПТС-9, ПЛН 4-35
  15 000$ 24 450lari

  ХТЗ-Т150к, 1ПТС-9, ПЛН 4-35

  Tebervali 22, 2015
  GEO538795
  iyideba borbliani traqtori ХТЗ-Т150к TviTmcleli misabmeliT 1-ПТС9 da guTniT ПЛН 4-35, Zalian karg mdgomareobaSi, Zravi uremonto, erTi sityviT muSaobs saaTiviT. fasze SeiZleba molaparakebac. mdebareoba adigenis raioni sof. varxani
 • polireba (palirovka)
  80lari

  polireba (palirovka)

  ianvari 08, 2015
  GEO514319
  avtomobilis sruli polireba faris polireba saqare minis polireba aluminis kantebis polireba da sxva polirebis sawyisi fasebi meryeobs 60-dan 150 laramde da damokidebulia avtomobilis zomasa da ferze. telefoni: 598 991 444
 • SeviZen saxarato Carxs
  1lari

  SeviZen saxarato Carxs

  Tebervali 21, 2015
  GEO538561
  SeviZen saxarato Carxs 1k62 models/
 • ukana minis sawmendis Zravi
  30lari

  ukana minis sawmendis Zravi

  Tebervali 09, 2015
  GEO496000
  mersedesis markis avto manqanis ukana minis sawmendis Zravi
 • seqs marketi!