VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 136
 • ikideba putkris skebi
  100lari

  ikideba putkris skebi

  ivlisi 02, 2015
  GEO608240
  Ikideba putkris or sartuliani skebi.
 • kurdRelis galiebi.
  250$ 407.50lari

  kurdRelis galiebi.

  ivlisi 01, 2015
  GEO537732
  iyideba kurdRelis galiebi, isini damzadebulia mixailovis naxazebiT, 10 cali. gamravlebis process marTavs kompiuteri specialuri programiT, ferma mTlianad avtomatizirebulia, galiasTan momvleli unda mivides kviraSi erTxel. sasmeli wyali da samSobiaro zmTarSi Tbeba, ...
 • viyidi lekvs 100 larad

  viyidi lekvs 100 larad

  ivnisi 28, 2015
  GEO606215
  veZeb lekvs 3-4 Tvis labradoris jiSis 100 laris farglebSi.
 • futkari
  1lari

  futkari

  ivnisi 25, 2015
  GEO604823
  saswrafoR iyiReba futkris 40 ojaxi.fasi SeTanxmebiT. tel: 577903114
 • iyideba mewveli Zroxa xbosTan erTad.
  1lari

  iyideba mewveli Zroxa xbosTan erTad.

  ivnisi 24, 2015
  GEO603689
  iyideba mewveli Zroxa xbosTan erTad. fasi SeTanxmebiT. Tu telefons ver vpasuxob, gamogzavneT mesiji. tel: 555 16-77-70
 • iyideba fuTkris Zlieri ojaxebi
  1lari

  iyideba fuTkris Zlieri ojaxebi

  ivnisi 22, 2015
  GEO602610
  vyidi fiTkris Zlier ojaxebs, fasi SeTanxmebiT.
 • wiwilebis galiebi

  wiwilebis galiebi

  ivnisi 21, 2015
  GEO601928
  iyideba kustarulad damzadebuli wiwilebis gasazrdeli galia romelic gaTvlili 3400 wiwilaze, galiebi ari karg mdgomareobashi. damatebiTi informaciisTvis darekeT nomerze : 557257771 ikitxeT iamze . fasi SeTanxmebiT
 • futkris ojxebi

  futkris ojxebi

  ivnisi 20, 2015
  GEO601840
  vyidiT futkris Zlier ojaxebs. t, 599213185
 • futkrebi

  futkrebi

  ivnisi 19, 2015
  GEO601284
  iyideba futkrebi fasi SeTanxmebiT adgilmdebareoba sufsa
 • inkupatori
  200lari

  inkupatori

  ivnisi 19, 2015
  GEO601239
  iyideba inkupatori 48 kvercxiani Sekavs 21 dgeSi qatmis wiwilebs aseve sxva frinvelebs moixmars 6 laris dens TveSi
 • iyideba 2 mewveli Zroxa
  2 000lari

  iyideba 2 mewveli Zroxa

  ivnisi 15, 2015
  GEO598950
  iyideba 2 mewveli Zroxa. erTis fasi 2000l. tel: 599 623 924
 • kombinirebuli sakvebi cxovelebisa da frinvelebisaTvis
  sakvebi Roris, Zroxis, kurdRlis, qaTmisa da sxva cxovelebisa da frinvelebisaTvis
 • futkari
  2lari

  futkari

  ivnisi 05, 2015
  GEO594306
  iyideba futkris Zlieri ojaxebi. t. 599213185
 • saswrafod iyideba
  200lari

  saswrafod iyideba

  maisi 28, 2015
  GEO590280
  saswrafod iyideba futkris ojaxebi skebiT. skebi karg mdgomareobaSia. futkari Zlieria da muSa.
 • vyidi futkars
  250lari

  vyidi futkars

  maisi 24, 2015
  GEO588160
  iyideba futkari ruxi feris Ziri ojaxi 250lari.paketi 120 lari 592 35 61 08
 • viyidi patara kus sasurvelia iyos 4-5 cali
  viyidi patara kus sasurvelia iyos 4-5 cali msurvelebma darekeT nomerze 593 622 664
 • wiwilebi
  5lari

  wiwilebi

  maisi 21, 2015
  GEO573095
  gasayidi gvyavs super-harkos broileris hiSis erTi Tvisebi arian 500-600 gr. izrdeba 5-6-kilomde uZlebs yvela soflis pirobas kvercxis debas iwyebs 6 Tvis asakidan weliwadSi debs 220-230 kvercxs raodenoba Sezgudulia msurvelebma darekeT am nomerze 557-53-66-01 ...
 • kurdReli didi jiSis da baWiebi

  kurdReli didi jiSis da baWiebi

  maisi 15, 2015
  GEO583119
  iyideba qalaq rusTavSi didi jiSis bocveris baWiebi. fasi 20-25 lari
 • zarmaca
  10lari

  zarmaca

  maisi 12, 2015
  GEO581129
  myavs zarmacas lekvebi, TiTos fasi aTi lari.
 • baWiebi
  40lari

  baWiebi

  maisi 11, 2015
  GEO580980
  iyideba flandriis jisSis baWiebi borjomSi. 514 05 00 35 daTo
 • SeviZen patara kus
  1lari

  SeviZen patara kus

  maisi 11, 2015
  GEO580711
  SeviZen patara kus 4-5 larad. maqvs ezo,kargad movuvli.
 • futkari
  1lari

  futkari

  maisi 09, 2015
  GEO579886
  iyideba qarTuli ruxi futkris ojaxebi skiT an uskod(survilisamebr)da amanaT nayrebi(paketebi) yvela ojaxs yavs axali damarkuli deda raTa mis ZebnaSi dro da energia ar dagexarjod.futkari aris janmrTeli rasac udidesi mniSvneloba aqvs! nu moZebniT iafs moZebned ...
 • pekinuri ixvi da franguli feradi broileri
  iyideba pekinuri ixvi da mekvercxel-mexorculi mimarTulebis franguli feradi broileris qaTmebi. fasi SeTanxmebiT. 571075547; 599562190
 • futkari, ska, Tafli

  futkari, ska, Tafli

  maisi 06, 2015
  GEO577606
  vyidi futkris ojaxebs, rogorc gamosawurs (ojaxebi, romlebsac Taflis is raodenoba aqvs, roca SesaZlebelia misgan Taflis miReba) aseve paketebs (axlad gayofils, rodesac erTi ojaxis garkveuli masa gamodis arsebuli ojaxidan da iqmneba axali). fasi SeTanxmebiT, dainteresebulma ...
 • vyidi futkars
  150$ 244.50lari

  vyidi futkars

  maisi 04, 2015
  GEO576955
  1 Ziri 12 ramkiani skiT:150$ 1 Ziri 10 ramkiani skiT:130$
 • iyideba
  300lari

  iyideba

  aprili 28, 2015
  GEO573335
  iyideba 10 ska Zlieri futkris ojaxi .skebi axalia da damzadebulicacxvis masalisgan 599171763
 • iyideba Rori
  400lari

  iyideba Rori

  aprili 22, 2015
  GEO569482
  iyideba Rori 100 kgiani. sufTa xorci iqneba 80 kg sakontaqto nomrebia 593633475lali 557961767 miSa !
 • futkris gadasatani lafeti
  2 200$ 3 586lari

  futkris gadasatani lafeti

  aprili 14, 2015
  GEO565507
  lafets aqvs sami kari da kibe. awyobilia zilis misabmelisgan. saburavebi normalur mdgomareobaSia.
 • mimino qori

  mimino qori

  aprili 12, 2015
  GEO564653
  Sevisyidi dedal miminos da qors
 • mTis Tivis da ionjis presebi
  4.80lari

  mTis Tivis da ionjis presebi

  aprili 10, 2015
  GEO543945
  iyideba mTis Tivis da ionjas presebi 5 larad Tiva da 5.5 ionja, orive saukeTeso xarisxisaa da damzadebulia yvela agrovadis da wesis dacviT, presebi dalagebulia goris raionSi trasis pira sofelSi, msurvelebma damirekeT nebismier dros: 555999949 didi raodenobiT ...
 • seqs marketi!