VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 280
 • vyidi xbos
  1lari

  vyidi xbos

  dekemberi 15, 2014
  GEO505723
  vyidi ZuZus xbos,1 kviraze metisaa,fasi SeTanxmebiT. tel 593-78-35-13
 • qaTmis da kurdRlis sakvebi ukrainidan,
  1.45lari

  qaTmis da kurdRlis sakvebi ukrainidan,

  dekemberi 13, 2014
  GEO504613
  saukeTeso sakvebi qatmis da kurdRlebisaTvis, detaluri informaciisaTvis dagvikavSirdiT nomrebze, 555.31.31.36. 574.31.31.36. 599.066.599 predstarti 1-kg 1.9 starti 1-kg 1.8 finiSi. 1-kg 1.5 kurdRlis granuli 1-kg 1.45
 • SeiZineT burvaki saaxalwlod!
  10lari

  SeiZineT burvaki saaxalwlod!

  dekemberi 05, 2014
  GEO472223
  iyideba kormaze gazrdili burvaki! aqvs ugemrielesi xorci. daiWiret saaxalwlo tadarigi da SeiZineT axlave! cocxali wonis fasia 1kg.-10l.
 • ionjis tuki (presi)

  ionjis tuki (presi)

  dekemberi 04, 2014
  GEO491358
  iyideba 350 cali ionjis tuki(presi) fasi SeTanxmebiT
 • vyidi kurdRlebs

  vyidi kurdRlebs

  dekemberi 03, 2014
  GEO499493
  saswrafoT iyideba velikanis jiSis kurdRlebi Zalian iafaT. damikavSirdiT 557 64 21 90 Tiko
 • iyideba! qarTuli jiSis make dedaRori

  iyideba! qarTuli jiSis make dedaRori

  noemberi 29, 2014
  GEO497615
  iyideba make dedaRori
 • iyideba kameCi
  1 500lari

  iyideba kameCi

  noemberi 21, 2014
  GEO493400
  aris makeT, zaqi eyoleba aprilis bolos. asaki 5 wlis.
 • avejis gadazidvis servisi

  avejis gadazidvis servisi

  noemberi 17, 2014
  GEO491492
  gadagizidavT yvela saxis avejs TqvenTvis misaReb fasad.avejis saxli ,sabas" momsaxure personali. tel: 599 117 112 rezo
 • inkubatori saCeki
  1$ 1.63lari

  inkubatori saCeki

  noemberi 02, 2014
  GEO484802
  vamzadeb nebismieri tevadobis inkubatorebs,saCekebs.mTlianat avtomaturs (kvercxis gadatrialeba,temperaturisa da tenianobis uzustesi kontroliT)555624462
 • futkris paketebi
  100lari

  futkris paketebi

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483802
  adigenis raionSi iyideba futkris paketebi 5-6 CarCoani fasi 100 lari
 • Zaxlebis gaseirneba

  Zaxlebis gaseirneba

  oqtomberi 28, 2014
  GEO482599
  gavaseirneb Zaxlebs dilis da saRamos saatebSi, tel: 558101311, 555213080, fasi 10-20 laramde gaaCnia ZaRlis zomas!
 • wiTeli vercxlis wyali

  wiTeli vercxlis wyali

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479910
  fasi SeTanxmebiT 1giorga@mail.ru
 • holandiuri yvavilebis maRazia al. yazbegis 24.
  15lari

  holandiuri yvavilebis maRazia al. yazbegis 24.

  oqtomberi 07, 2014
  GEO472941
  holandiuri yvavilebis maRazia al.yazbegis 24.
 • vimuSaveb

  vimuSaveb

  oqtomberi 02, 2014
  GEO470499
  var eleqtriki.vimuSaveb mSeneblobaze an kerZo saxlSi.var kargi specialisti
 • s t i l i s t i

  s t i l i s t i

  seqtemberi 24, 2014
  GEO466231
  s t i l i s t s veZeb maRali %-iT. 557 23 92 02
 • saswrafod iyideba futkris ojaxebi dabal fasSi

  saswrafod iyideba futkris ojaxebi dabal fasSi

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462446
  kargii muSa ojaxebia saswrafod mindaa gayidvaaa msurvelebma damikavSirdiT am nomerze : 599637701
 • iyideba inkubatori (rusuli da ukrainuli INKA 3000)
  iyideba ornairi inkubatori: 3200 kvercxiani INKA 3000 da rusuli warmoebis 7500 kvercxiani inkubatori. damatebiTi informaciisaTvis damikavSirdiT 579 901 789 giorgi
 • qaTmis gamosazrdeli galiebi "КБУ-3"

  qaTmis gamosazrdeli galiebi "КБУ-3"

  agvisto 31, 2014
  GEO452932
  galiebi karg mdgomareobaSia .aris III sarTuliani da aqvs fekaliebis avtomaturi gamtani. 1 farTa - 3.5 lari galiebi sul 5000 frTazea. Sesadlebelia TanamSromlobac 595710301 zura 599602212 beqa
 • ganayofierebuli futkris dedebi da futkris paketebi
  iyideba ganayofierebuli futkris dedebi da futkris paketebi safutkris misamarTi: yvarlis r-ni sof.sabue tel: 598 26 06 72 558 776-716
 • viyidi qaTmebis galias.
  50lari

  viyidi qaTmebis galias.

  agvisto 19, 2014
  GEO447778
  viyidi qaTmebis galias organyofilebians,sadac movaTavseb kurdRlebs da qaTmebs.galia unda daidgas Ria cis qveS amitom daculi iqnas wvimisgan,qarisgan da mzisgan,aseve Tagvebisgan da katisgan.moculobiT iyos ise rom daetios 30 qaTami da 10 kurdReli,ar aqvs ...
 • iyideba zazuna saswrapoT
  5lari

  iyideba zazuna saswrapoT

  agvisto 16, 2014
  GEO446338
  zazuna aris Zalian sayvareli mosiyvarule male SegeCvevaT uyvars TamaSi Tve naxevrisa gTxovT damikavSirdeT am nomerze 555329098
 • futkari
  220lari

  futkari

  agvisto 14, 2014
  GEO445802
  iyideba futkris ojaxebi axali dedebiT 12 CarCoani skebiT aseve SeTanxmebiT moyveba sakuWnaoebic 1 an 2 fasi 180-270lari
 • iyideba 2 mewveli Zroxa da 1 xbo.

  iyideba 2 mewveli Zroxa da 1 xbo.

  agvisto 11, 2014
  GEO443994
  iyideba 2 mewveli Zroxa da 1 xbo 555 47 25 17 an 790 16 98 31
 • iyideba Tafli
  25lari

  iyideba Tafli

  ivlisi 21, 2014
  GEO435596
  iyideba Taflikiloiani banka 25 lari
 • iyideba wiwila

  iyideba wiwila

  ivlisi 20, 2014
  GEO435210
  mexorculi da mexorcul-mekvercxuli feradi (wiTeli) qaTmis jiSis sxvadasxva asakis wiwila. wiwila ar aris broileris jiSis. aris saSualo tempiT mzardi jiSisa. 1kg. wonas, Sesabamisi kvebis pirobebSi, aRwevs 7 kviraSi.moxmarebuli sakvebis raodenoba ar aRemateba ...
 • sainkubacio kvercxi

  sainkubacio kvercxi

  ivlisi 20, 2014
  GEO435208
  iyideba mexorculi da mexorcul-mekvercxuli jiSis feradi (wiTeli) qaTmis maRali xarisxis sainkubacio kvercxi. miwodeba mTeli wlis ganmavlobaSi, TveSi 5000 cali. ganayofiereba 95%-98%. Cekvadoba 85%-92% (damokidebulia inkubatoris xarisxze).
 • Txis qoni
  10lari

  Txis qoni

  ivlisi 16, 2014
  GEO296552
  iyideba bunebriv pirobebSi nakvebi (raWaSi) Txis qoni. 100 gramis fasi 10 lari.
 • iyideba skebii.sami ojaxi.579077341
  270lari

  iyideba skebii.sami ojaxi.579077341

  ivlisi 04, 2014
  GEO427646
  iyideba skebii.sami ojaxi.579077341,yvelanairad damushavebuli davaadebebze
 • iyideba betonis amrevi, betonmrevi
  1 000lari

  iyideba betonis amrevi, betonmrevi

  ivlisi 02, 2014
  GEO426748
  rusuli warmoebis samfaza betonmrevi. 0.07 kubi
 • ikideba miminos bartyi
  400$ 652lari

  ikideba miminos bartyi

  ivlisi 02, 2014
  GEO426662
  ikideba miminos bartki
 • vyidi skebs
  300lari

  vyidi skebs

  ivnisi 27, 2014
  GEO424427
  vyidi 7 skas TiTos 300 larad gaCianSi
 • futkriss dedebi da sadede rze
  20lari

  futkriss dedebi da sadede rze

  ivnisi 25, 2014
  GEO423075
  Vyidi axal ganayofierebul dedebs. Sauketesoeebs.da futkris rzes. Erti deda 20 lari. Xolo rze3 lari. Dainteresebulma pirebma damikavshirdit nebismier dros.
 • iyideba futkari
  300lari

  iyideba futkari

  ivnisi 15, 2014
  GEO418302
  iyideba futkari 25 ojaxi dedoflis wyaros raioni sofeli qvemo qedi
 • kurdRlebis Sesyidva.
  8lari

  kurdRlebis Sesyidva.

  ivnisi 08, 2014
  GEO414846
  SevidZen jamrTel kurdRlebs, wonis da jiSis mixedviT.dagvikavSirdiT 599120697 (daviT dgebuadZe)
 • iyideba make dedaRori
  1 100lari

  iyideba make dedaRori

  ivnisi 05, 2014
  GEO413572
  saswrafod. iyideba ukrainuli jiSis dedaRori, romelic aris 1 Tvis make, iwonis 180-200,kilomde, aris meoTxe makeobaze.
 • iyideba
  10lari

  iyideba

  ivnisi 05, 2014
  GEO413491
  iyideba korxirxinisa da bramis sufTa sisxlis wiwilebi fasi 10 lari
 • gavaseirneb ZaRlebs

  gavaseirneb ZaRlebs

  maisi 27, 2014
  GEO409509
  gavaseirneb ZaRlebs.dro da fasi SeTanxmebiT.detaluri informaciisTvis damikavSirdiT: 551413050. 551124504
 • iyideba futkari

  iyideba futkari

  maisi 19, 2014
  GEO405468
  janmrTelobis Sesustebis gamo saswrafod vyidi futkars.fasi SeTanxmebiT.damikavSirdiT tel: 593 33-32-45 givi
 • iyideba
  2 600$ 4 238lari

  iyideba

  maisi 19, 2014
  GEO405318
  iyideba axali inkupatori 593470176
 • iyideba
  2 697$ 4 396.11lari

  iyideba

  maisi 18, 2014
  GEO405316
  iyideba axali inkupatori