VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 185
 • fitkris ojaxebi da paketebi
  200lari

  fitkris ojaxebi da paketebi

  marti 04, 2015
  GEO544010
  vyidi futkris ojaxebs da paketebs damikavSirdiT 577621862 tarieli
 • mTis Tivis da ionjis presebi
  5lari

  mTis Tivis da ionjis presebi

  marti 04, 2015
  GEO543945
  iyideba mTis Tivis da ionjas presebi 5 larad Tiva da 5.5 ionja, orive saukeTeso xarisxisaa da damzadebulia yvela agrovadis da wesis dacviT, presebi dalagebulia goris raionSi trasis pira sofelSi, msurvelebma damirekeT nebismier dros: 555999949
 • Termoizolaciuri skebi
  100lari

  Termoizolaciuri skebi

  marti 02, 2015
  GEO520614
  vamzadebT Tboizolaciur skebs Cveni skebi aris damzadebuli momatebuli mdgradobis polistirolisagan rac ekologiurag sufTa masalaa. moxmarebis vada aqvs 30 wlamde. am skebs aqvs mravali upiratesoba, aris Zalian msubuqi rac aadvilebs transportirebas da gadaadgilebas, ...
 • ZaRlis saxli
  180lari

  ZaRlis saxli

  Tebervali 28, 2015
  GEO542183
  didi saxli da didi ZaRlebisTvisac gamodgeba, sul axali gakeTebulia, aris truba kvadratiT Sekruli karkasi da gadakrulia xeebi,ase rom ar daiSleba arasdros
 • iyideba 2 Ziri zrdasruli palma
  100$ 163lari

  iyideba 2 Ziri zrdasruli palma

  Tebervali 27, 2015
  GEO541779
  iyideba 2 Ziri zrdasruli palma,daaxloebiT 5 metri simaRlis,araqvs aranairi mcenareuli daavadeba,zugdidi. tel:568 94 09 61 koba
 • iyideba Zlieri futkris ojaxebi
  300lari

  iyideba Zlieri futkris ojaxebi

  Tebervali 13, 2014
  GEO362965
  iyideba Zlieri futkris ojaxebi kurort laSiWalaSi. SesaZlebelia skebianad yidva.fasi skianad 300laria.
 • vawyob inkubatorebs
  1 000$ 1 630lari

  vawyob inkubatorebs

  Tebervali 26, 2015
  GEO526556
  vawyob inkubatorebs300 -dan-20000kvercxamde, temperaturis, tenianobis da gadabrunebis avtomaturi reJimiT. inkubatoris muSaoba SesaZlebelia bunebriv airzec(alternativa Txevadi gazi) 220 volti. daculia sammagi signalizaciiT.qarxnuli inkubatorebisgan gansxvavebiT ...
 • kurdRelis galiebi
  240$ 391.20lari

  kurdRelis galiebi

  Tebervali 23, 2015
  GEO537732
  iyideba kurdRelis galiebi, damzadebuli mixailovis naxazebiT, 16 cali. gamravlebis process marTavs kompiuteri specialuri programiT, ferma mTlianad avtomatizirebulia, galiasTan momvleli unda mivides kviraSi erTxel. sasmeli wyali da samSobiaro zmTarSi Tbeba, ...
 • saswrafod/ cisterna iafad
  4 500lari

  saswrafod/ cisterna iafad

  Tebervali 20, 2015
  GEO537794
  saswrafod iyideba piSevoi cisterna (nerJaveika) - 5.500 tona. sufTa mdgomareobaSi, gamoiyeneba mxolod wyalze. aqvs Tavsafari, SigniT Casasvleli kibiT. fasi: SeTanxmebiT.
 • iyideba futkris ojaxebi.
  250lari

  iyideba futkris ojaxebi.

  Tebervali 19, 2015
  GEO537262
  saswrafod vyidi futkris ojaxebs. skebi saukeTeso mdgomareobaSi (2 wlis). Zlieri futkriTa da axali dedebiT. SeTanxmebis SemTxvevaSi SemiZlia futkris Senaxva gvian gazafxulamde.
 • viyidi inkubators.
  1lari

  viyidi inkubators.

  Tebervali 18, 2015
  GEO536823
  viyidi 30 kvercxian inkubators,garantiiT.vcxovrob iseT adgilze sadac Suqi xSirad saaTobiT midis da sasurvelia gaTiSvis SemTxvevaSi SeinarCunos temperatura,axasiaTebdes yvela is funqcia da mowyobiloba romelic unda axaiaTebdes inkubators.tel:597-14-70-94.da ...
 • iyideba sxvadasxva jiSis baWiebi

  iyideba sxvadasxva jiSis baWiebi

  Tebervali 16, 2015
  GEO535499
  597068931-ikiTxeT beqa
 • futkari
  300lari

  futkari

  Tebervali 16, 2015
  GEO41860
  iyideba futkris Zlieri ojaxebi. futkrebi imyofeba imereTSi( vanis raioni sof. amaRlebaSi (inaSauri) SegeZlebaT ojaxebi Tqven aarCioT.
 • vmkurnalob buasils
  300lari

  vmkurnalob buasils

  Tebervali 12, 2015
  GEO533370
  mcenareuli garantia 100% samtviani kursi
 • iyideba inglisuri landras jiSis goWebi

  iyideba inglisuri landras jiSis goWebi

  Tebervali 11, 2015
  GEO533113
  iyideba inglisuri landras jiSis goWebi fasi SeTanxmebiT, an gavcvli qaTmebSi kidev ded mamals gavcvli karg jiSis dekeulSi
 • futkari
  1lari

  futkari

  Tebervali 09, 2015
  GEO531891
  iyideba qarTuli ruxi futkris ojaxebi.axali dedebi yvela ojaxs!.axali skebi!.CarCoebi ara umetes 3 wlis!myavs 200 ojaxi.gasayidi ojaxebis raodenoba - 90ojaxi.detalebze davilaparakebT.tel:599419971
 • viyidi tixruli minanqris Rumels

  viyidi tixruli minanqris Rumels

  Tebervali 09, 2015
  GEO531652
  viyidi tixruli minanqris Rumels qarxnuls,temperaturis sazomiT
 • iyideba inkupatori

  iyideba inkupatori

  Tebervali 04, 2015
  GEO529036
  iyideba inkupatori universal 55. Telavis raion sofel vanTaSi
 • iyideba mozvrebi
  1 200lari

  iyideba mozvrebi

  ianvari 24, 2015
  GEO522939
  vyidi mozvrebs,myavs 5 suli,cocxali wona iwyeba 220 kg dan 270 kg mde,dainteresebuli pirebi damikavSirdnen.592 15 17 19 giorgi
 • iyideba futkari Tavisi skiT
  170lari

  iyideba futkari Tavisi skiT

  ianvari 21, 2015
  GEO521543
  iyideba 7 cali futkari Tavisi skiT. erTi futkris Rirebuleba Tavisi skiT Seadgens 170 lars. Tel : 551272771 cezari Tel : 551321532
 • kurdReli da baWiebi farcanayanebSi

  kurdReli da baWiebi farcanayanebSi

  ianvari 16, 2015
  GEO510360
  iyideba kurdReli da baWiebi wyaltubos raion sofel farcanayanebSi, fasi SeTanxmebiT. tel. 599 73 64 58. elguja.
 • iyideba sufTa sisxlis baranis kurdRlebi
  80lari

  iyideba sufTa sisxlis baranis kurdRlebi

  ianvari 13, 2015
  GEO517462
  iyideba sufTa wminda sisxlis ori baranis sadede kurdRlebi , 1wlis da ori Tvis, dayrili aqvt or-orjer, sasualod 5idan 10 baWiamde, nayidi maqvs baWiobis periodsi TiTo 50 larad,
 • iyideba agava idealur mdgomareobaSi,movlili.

  iyideba agava idealur mdgomareobaSi,movlili.

  dekemberi 22, 2014
  GEO508643
  SesaZlebelia fasis daklebac.fasTan dakavSirebiT damikavSirdiT miTiTebul nomerze
 • iyideba agava idealur mdgomareobaSi,movlili.
  40lari

  iyideba agava idealur mdgomareobaSi,movlili.

  dekemberi 22, 2014
  GEO508642
  SesaZlebelia fasis daklebac,Tamari
 • iyideba agava idealur mdgomareobaSi,movlili.
  170lari

  iyideba agava idealur mdgomareobaSi,movlili.

  dekemberi 22, 2014
  GEO508638
  SesaZlebelia fasis daklebac,raodenoba Sezrudulia,ikiTxeT Tamari
 • viCuqeb zazunas

  viCuqeb zazunas

  dekemberi 21, 2014
  GEO508627
  gtxovt macCuqot zazuna damikavSirdit nomerze 579170534
 • qaTmis da kurdRlis sakvebi ukrainidan,
  1.45lari

  qaTmis da kurdRlis sakvebi ukrainidan,

  dekemberi 13, 2014
  GEO504613
  saukeTeso sakvebi qatmis da kurdRlebisaTvis, detaluri informaciisaTvis dagvikavSirdiT nomrebze, 555.31.31.36. 574.31.31.36. 599.066.599 predstarti 1-kg 1.9 starti 1-kg 1.8 finiSi. 1-kg 1.5 kurdRlis granuli 1-kg 1.45
 • ionjis tuki (presi)

  ionjis tuki (presi)

  dekemberi 04, 2014
  GEO491358
  iyideba 350 cali ionjis tuki(presi) fasi SeTanxmebiT
 • vyidi kurdRlebs

  vyidi kurdRlebs

  dekemberi 03, 2014
  GEO499493
  saswrafoT iyideba velikanis jiSis kurdRlebi Zalian iafaT. damikavSirdiT 557 64 21 90 Tiko
 • iyideba! qarTuli jiSis make dedaRori

  iyideba! qarTuli jiSis make dedaRori

  noemberi 29, 2014
  GEO497615
  iyideba make dedaRori
 • iyideba kameCi
  1 500lari

  iyideba kameCi

  noemberi 21, 2014
  GEO493400
  aris makeT, zaqi eyoleba aprilis bolos. asaki 5 wlis.
 • avejis gadazidvis servisi

  avejis gadazidvis servisi

  noemberi 17, 2014
  GEO491492
  gadagizidavT yvela saxis avejs TqvenTvis misaReb fasad.avejis saxli ,sabas" momsaxure personali. tel: 599 117 112 rezo
 • inkubatori saCeki
  1$ 1.63lari

  inkubatori saCeki

  noemberi 02, 2014
  GEO484802
  vamzadeb nebismieri tevadobis inkubatorebs,saCekebs.mTlianat avtomaturs (kvercxis gadatrialeba,temperaturisa da tenianobis uzustesi kontroliT)555624462
 • futkris paketebi
  100lari

  futkris paketebi

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483802
  adigenis raionSi iyideba futkris paketebi 5-6 CarCoani fasi 100 lari
 • Zaxlebis gaseirneba

  Zaxlebis gaseirneba

  oqtomberi 28, 2014
  GEO482599
  gavaseirneb Zaxlebs dilis da saRamos saatebSi, tel: 558101311, 555213080, fasi 10-20 laramde gaaCnia ZaRlis zomas!
 • wiTeli vercxlis wyali

  wiTeli vercxlis wyali

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479910
  fasi SeTanxmebiT 1giorga@mail.ru
 • holandiuri yvavilebis maRazia al. yazbegis 24.
  15lari

  holandiuri yvavilebis maRazia al. yazbegis 24.

  oqtomberi 07, 2014
  GEO472941
  holandiuri yvavilebis maRazia al.yazbegis 24.
 • vimuSaveb

  vimuSaveb

  oqtomberi 02, 2014
  GEO470499
  var eleqtriki.vimuSaveb mSeneblobaze an kerZo saxlSi.var kargi specialisti
 • s t i l i s t i

  s t i l i s t i

  seqtemberi 24, 2014
  GEO466231
  s t i l i s t s veZeb maRali %-iT. 557 23 92 02
 • saswrafod iyideba futkris ojaxebi dabal fasSi

  saswrafod iyideba futkris ojaxebi dabal fasSi

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462446
  kargii muSa ojaxebia saswrafod mindaa gayidvaaa msurvelebma damikavSirdiT am nomerze : 599637701
 • seqs marketi!