VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 171
 • vyidi futkars
  250lari

  vyidi futkars

  maisi 24, 2015
  GEO588160
  iyideba futkari ruxi feris Ziri ojaxi 250lari.paketi 120 lari 592 35 61 08
 • kurdRelis galiebi.
  250$ 407.50lari

  kurdRelis galiebi.

  maisi 22, 2015
  GEO537732
  iyideba kurdRelis galiebi, romlebic damzadebulia mixailovis naxazebiT, 16 cali. gamravlebis process marTavs kompiuteri specialuri programiT, ferma mTlianad avtomatizirebulia, galiasTan momvleli unda mivides kviraSi erTxel. sasmeli wyali da samSobiaro ...
 • viyidi patara kus sasurvelia iyos 4-5 cali
  viyidi patara kus sasurvelia iyos 4-5 cali msurvelebma darekeT nomerze 593 622 664
 • wiwilebi
  5lari

  wiwilebi

  maisi 21, 2015
  GEO573095
  gasayidi gvyavs super-harkos broileris hiSis erTi Tvisebi arian 500-600 gr. izrdeba 5-6-kilomde uZlebs yvela soflis pirobas kvercxis debas iwyebs 6 Tvis asakidan weliwadSi debs 220-230 kvercxs raodenoba Sezgudulia msurvelebma darekeT am nomerze 557-53-66-01 ...
 • kurdReli didi jiSis da baWiebi

  kurdReli didi jiSis da baWiebi

  maisi 15, 2015
  GEO583119
  iyideba qalaq rusTavSi didi jiSis bocveris baWiebi. fasi 20-25 lari
 • zarmaca
  10lari

  zarmaca

  maisi 12, 2015
  GEO581129
  myavs zarmacas lekvebi, TiTos fasi aTi lari.
 • baWiebi
  40lari

  baWiebi

  maisi 11, 2015
  GEO580980
  iyideba flandriis jisSis baWiebi borjomSi. 514 05 00 35 daTo
 • SeviZen patara kus
  1lari

  SeviZen patara kus

  maisi 11, 2015
  GEO580711
  SeviZen patara kus 4-5 larad. maqvs ezo,kargad movuvli.
 • futkari
  1lari

  futkari

  maisi 09, 2015
  GEO579886
  iyideba qarTuli ruxi futkris ojaxebi skiT an uskod(survilisamebr)da amanaT nayrebi(paketebi) yvela ojaxs yavs axali damarkuli deda raTa mis ZebnaSi dro da energia ar dagexarjod.futkari aris janmrTeli rasac udidesi mniSvneloba aqvs! nu moZebniT iafs moZebned ...
 • pekinuri ixvi da franguli feradi broileri
  iyideba pekinuri ixvi da mekvercxel-mexorculi mimarTulebis franguli feradi broileris qaTmebi. fasi SeTanxmebiT. 571075547; 599562190
 • futkari, ska, Tafli

  futkari, ska, Tafli

  maisi 06, 2015
  GEO577606
  vyidi futkris ojaxebs, rogorc gamosawurs (ojaxebi, romlebsac Taflis is raodenoba aqvs, roca SesaZlebelia misgan Taflis miReba) aseve paketebs (axlad gayofils, rodesac erTi ojaxis garkveuli masa gamodis arsebuli ojaxidan da iqmneba axali). fasi SeTanxmebiT, dainteresebulma ...
 • vyidi futkars
  150$ 244.50lari

  vyidi futkars

  maisi 04, 2015
  GEO576955
  1 Ziri 12 ramkiani skiT:150$ 1 Ziri 10 ramkiani skiT:130$
 • iyideba
  300lari

  iyideba

  aprili 28, 2015
  GEO573335
  iyideba 10 ska Zlieri futkris ojaxi .skebi axalia da damzadebulicacxvis masalisgan 599171763
 • iyideba Rori
  400lari

  iyideba Rori

  aprili 22, 2015
  GEO569482
  iyideba Rori 100 kgiani. sufTa xorci iqneba 80 kg sakontaqto nomrebia 593633475lali 557961767 miSa !
 • futkris gadasatani lafeti
  2 200$ 3 586lari

  futkris gadasatani lafeti

  aprili 14, 2015
  GEO565507
  lafets aqvs sami kari da kibe. awyobilia zilis misabmelisgan. saburavebi normalur mdgomareobaSia.
 • mimino qori

  mimino qori

  aprili 12, 2015
  GEO564653
  Sevisyidi dedal miminos da qors
 • mTis Tivis da ionjis presebi
  4.80lari

  mTis Tivis da ionjis presebi

  aprili 10, 2015
  GEO543945
  iyideba mTis Tivis da ionjas presebi 5 larad Tiva da 5.5 ionja, orive saukeTeso xarisxisaa da damzadebulia yvela agrovadis da wesis dacviT, presebi dalagebulia goris raionSi trasis pira sofelSi, msurvelebma damirekeT nebismier dros: 555999949 didi raodenobiT ...
 • iyideba futkari

  iyideba futkari

  aprili 08, 2015
  GEO563276
  iyideba futkari ojaxebi,SesaZlebelia skebiTac. fasi SeTanxmebiT. daviTi 555582119
 • vyidi futkars
  300lari

  vyidi futkars

  aprili 06, 2015
  GEO562797
  vyidi 20 ska futkars damuSavebulia yvelaferze fasi 300lari mdebareoba axmeta. tel.551 11 43 10
 • vawyob inkubatorebs
  1$ 1.63lari

  vawyob inkubatorebs

  marti 31, 2015
  GEO559730
  vawyob inkubatorebs 1000dan-20000 kvercxamde.inkubatori muSaobs rogorc denze(220V) aseve bunebriv airze.gadabruneba , tenianoba, temperatura da sammagi signalizacia!sruliad avtomatur reJimSia. didi tevadobis inkubatorebi iwyoba nebismier saTavsoSi sadac ...
 • qaTmebis galiebi

  qaTmebis galiebi

  marti 30, 2015
  GEO558682
  TurqeTidan qaTmebis galiebis Camotana da montaJi.fasi SeTanxmebiT.
 • antikvaariaa

  antikvaariaa

  marti 29, 2015
  GEO558115
  iyideba saswrafod antikvaruli nivtebi !
 • iyideba
  1lari

  iyideba

  marti 28, 2015
  GEO557700
  vyidi futkris axal skebs,CarCoebs mSrali masaliT damzadebuli fasze SevTanxmdebiT.
 • futkari
  300lari

  futkari

  marti 26, 2015
  GEO547788
  miviReb SekveTas futkris ojaxebze, yovelwliurad vaxden 100 mde futkris ojaxis realizacias. SesakveTi ojaxebis minimaluri raodenoba 10. gTxovT, winaswar daiWiroT Tadarigi da macnoboT rodis gnebavT da rogori siZlieris. saorientacio fasebi: 5 aprilisaTvis: ...
 • iyideba-cxvrebi
  1lari

  iyideba-cxvrebi

  marti 26, 2015
  GEO556718
  fasi molaparakebiT.gaaCnia wonas
 • iyideba kurdRlebi
  30lari

  iyideba kurdRlebi

  marti 24, 2015
  GEO555616
  iyideba 3Tvis baranis jiSis baWiebi. sof.geguTSi.
 • vyidi futkars
  300lari

  vyidi futkars

  marti 24, 2015
  GEO555652
  vyidi 20 Zir futkars mkurnaloba ukva Cautare, 6-7 ramkaze aris ukve bartyi fasi 300 laria Cemi tel.551 11 43 10 Zlieri Zirebia sul 33 ska myavs SegiZlia aarCio.
 • mefutkreoba

  mefutkreoba

  marti 22, 2015
  GEO554252
  iyideba futkris budis aSenebuli Tafliani CarCoebi. fasi SeTanxmebiT. 551 11 37 42
 • gamocdili kvercx mdebeli qaTmis kvercxi
  0.50lari

  gamocdili kvercx mdebeli qaTmis kvercxi

  marti 16, 2015
  GEO551049
  99% garantirebuli sainkubacio kvercxi. raodenoba SekveTis mixedviT fasi 50 TeTri. mobiluri 599077893 - 579184529
 • iyideba futkari
  300lari

  iyideba futkari

  marti 16, 2015
  GEO550600
  vyidi futkars jamrTeli futkaria 2-jer mkurnaloba ukve Cautare.iafad vyidi fuli mWirdeba saswrafod
 • fitkris ojaxebi da paketebi
  200lari

  fitkris ojaxebi da paketebi

  marti 04, 2015
  GEO544010
  vyidi futkris ojaxebs da paketebs damikavSirdiT 577621862 tarieli
 • Termoizolaciuri skebi
  100lari

  Termoizolaciuri skebi

  marti 02, 2015
  GEO520614
  vamzadebT Tboizolaciur skebs Cveni skebi aris damzadebuli momatebuli mdgradobis polistirolisagan rac ekologiurag sufTa masalaa. moxmarebis vada aqvs 30 wlamde. am skebs aqvs mravali upiratesoba, aris Zalian msubuqi rac aadvilebs transportirebas da gadaadgilebas, ...
 • ZaRlis saxli
  180lari

  ZaRlis saxli

  Tebervali 28, 2015
  GEO542183
  didi saxli da didi ZaRlebisTvisac gamodgeba, sul axali gakeTebulia, aris truba kvadratiT Sekruli karkasi da gadakrulia xeebi,ase rom ar daiSleba arasdros
 • iyideba 2 Ziri zrdasruli palma
  100$ 163lari

  iyideba 2 Ziri zrdasruli palma

  Tebervali 27, 2015
  GEO541779
  iyideba 2 Ziri zrdasruli palma,daaxloebiT 5 metri simaRlis,araqvs aranairi mcenareuli daavadeba,zugdidi. tel:568 94 09 61 koba
 • iyideba Zlieri futkris ojaxebi
  300lari

  iyideba Zlieri futkris ojaxebi

  Tebervali 26, 2015
  GEO362965
  iyideba Zlieri futkris ojaxebi kurort laSiWalaSi. SesaZlebelia skebianad yidva.fasi skianad 300laria.
 • saswrafod/ cisterna iafad
  4 500lari

  saswrafod/ cisterna iafad

  Tebervali 20, 2015
  GEO537794
  saswrafod iyideba piSevoi cisterna (nerJaveika) - 5.500 tona. sufTa mdgomareobaSi, gamoiyeneba mxolod wyalze. aqvs Tavsafari, SigniT Casasvleli kibiT. fasi: SeTanxmebiT.
 • viyidi inkubators.
  1lari

  viyidi inkubators.

  Tebervali 18, 2015
  GEO536823
  viyidi 30 kvercxian inkubators,garantiiT.vcxovrob iseT adgilze sadac Suqi xSirad saaTobiT midis da sasurvelia gaTiSvis SemTxvevaSi SeinarCunos temperatura,axasiaTebdes yvela is funqcia da mowyobiloba romelic unda axaiaTebdes inkubators.tel:597-14-70-94.da ...
 • iyideba sxvadasxva jiSis baWiebi

  iyideba sxvadasxva jiSis baWiebi

  Tebervali 16, 2015
  GEO535499
  597068931-ikiTxeT beqa
 • futkari
  300lari

  futkari

  Tebervali 16, 2015
  GEO41860
  iyideba futkris Zlieri ojaxebi. futkrebi imyofeba imereTSi( vanis raioni sof. amaRlebaSi (inaSauri) SegeZlebaT ojaxebi Tqven aarCioT.
 • vmkurnalob buasils
  300lari

  vmkurnalob buasils

  Tebervali 12, 2015
  GEO533370
  mcenareuli garantia 100% samtviani kursi
 • seqs marketi!