VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 185
 • viyidi inkubators.
  1lari

  viyidi inkubators.

  Tebervali 18, 2015
  GEO536823
  viyidi 30 kvercxian inkubators,garantiiT.vcxovrob iseT adgilze sadac Suqi xSirad saaTobiT midis da sasurvelia gaTiSvis SemTxvevaSi SeinarCunos temperatura,axasiaTebdes yvela is funqcia da mowyobiloba romelic unda axaiaTebdes inkubators.tel:597-14-70-94.da ...
 • futkari
  1lari

  futkari

  Tebervali 09, 2015
  GEO531891
  iyideba qarTuli ruxi futkris ojaxebi.axali dedebi yvela ojaxs!.axali skebi!.CarCoebi ara umetes 3 wlis!myavs 200 ojaxi.gasayidi ojaxebis raodenoba - 90ojaxi.detalebze davilaparakebT.tel:599419971
 • qaTmis da kurdRlis sakvebi ukrainidan,
  1.45lari

  qaTmis da kurdRlis sakvebi ukrainidan,

  dekemberi 13, 2014
  GEO504613
  saukeTeso sakvebi qatmis da kurdRlebisaTvis, detaluri informaciisaTvis dagvikavSirdiT nomrebze, 555.31.31.36. 574.31.31.36. 599.066.599 predstarti 1-kg 1.9 starti 1-kg 1.8 finiSi. 1-kg 1.5 kurdRlis granuli 1-kg 1.45
 • inkubatori saCeki
  1$ 1.63lari

  inkubatori saCeki

  noemberi 02, 2014
  GEO484802
  vamzadeb nebismieri tevadobis inkubatorebs,saCekebs.mTlianat avtomaturs (kvercxis gadatrialeba,temperaturisa da tenianobis uzustesi kontroliT)555624462
 • mTis Tivis da ionjis presebi
  5lari

  mTis Tivis da ionjis presebi

  marti 04, 2015
  GEO543945
  iyideba mTis Tivis da ionjas presebi 5 larad Tiva da 5.5 ionja, orive saukeTeso xarisxisaa da damzadebulia yvela agrovadis da wesis dacviT, presebi dalagebulia goris raionSi trasis pira sofelSi, msurvelebma damirekeT nebismier dros: 555999949
 • iyideba zazuna saswrapoT
  5lari

  iyideba zazuna saswrapoT

  agvisto 16, 2014
  GEO446338
  zazuna aris Zalian sayvareli mosiyvarule male SegeCvevaT uyvars TamaSi Tve naxevrisa gTxovT damikavSirdeT am nomerze 555329098
 • vyidi mTis Tivas
  6lari

  vyidi mTis Tivas

  agvisto 30, 2013
  GEO296926
  umaRlesi xarisxis, dapresili Tiva (20-22 kg)-6larad. daaxloebiT 10000 cali.ikiTxeT levani
 • S.p s goletiani
  7lari

  S.p s goletiani

  oqtomberi 19, 2013
  GEO318412
  gtavazobT kvalificiuri mSenebel-inJineri, romelsac aqvs mravali wlis gamocdileba gTavazobT kerZo saxlebis, komerciuli farTebis da sxva daniSnulebis nebismieri moculobis mSeneblobas. Savi karkasi - 120$-dan, TeTri karkasi: 170$-dan, dasrulebuli - 220$-dan. ...
 • kurdRlebis Sesyidva.
  8lari

  kurdRlebis Sesyidva.

  ivnisi 08, 2014
  GEO414846
  SevidZen jamrTel kurdRlebs, wonis da jiSis mixedviT.dagvikavSirdiT 599120697 (daviT dgebuadZe)
 • Txis qoni
  10lari

  Txis qoni

  ivlisi 16, 2014
  GEO296552
  iyideba bunebriv pirobebSi nakvebi (raWaSi) Txis qoni. 100 gramis fasi 10 lari.
 • iyideba
  10lari

  iyideba

  ivnisi 05, 2014
  GEO413491
  iyideba korxirxinisa da bramis sufTa sisxlis wiwilebi fasi 10 lari
 • xarebi buRebi
  10lari

  xarebi buRebi

  aprili 09, 2014
  GEO388033
  saswrafod vyidi 4 xars da 3 buRas.yvela maTgani aris 100 kg zeviT.dakluli sufTa wonis fasia 1 kg 10 lari.
 • Sinauri cxovelebis movla/mkurnaloba/acra/datoveba
  10lari

  Sinauri cxovelebis movla/mkurnaloba/acra/datoveba

  maisi 23, 2013
  GEO259003
  visac aqvs Sinauri cxovelebis movlis problemebi damikavSirdiT, momsaxurebaSi Sedis agreTve dabana/gasufTaveba; movla/patronoba da sxv. momwereT an damirekeT miTiTebul nomerze
 • holandiuri yvavilebis maRazia al. yazbegis 24.
  15lari

  holandiuri yvavilebis maRazia al. yazbegis 24.

  oqtomberi 07, 2014
  GEO472941
  holandiuri yvavilebis maRazia al.yazbegis 24.
 • iyideba sanTeli.
  15lari

  iyideba sanTeli.

  agvisto 23, 2013
  GEO294225
  iyideba futkris, sufTa, naturaluri sanTeli minarevebis gareSe t.599102508. fasi 1 kg-20 lari.
 • iyideba ku
  15lari

  iyideba ku

  agvisto 19, 2013
  GEO292845
  iyideba patara ku 551 51 61 59
 • iyideba sanTeli (cvili)
  17lari

  iyideba sanTeli (cvili)

  ianvari 06, 2014
  GEO346495
  iyideba sanTeli umaglesi xarisxis nebismieri raodenobis
 • futkriss dedebi da sadede rze
  20lari

  futkriss dedebi da sadede rze

  ivnisi 25, 2014
  GEO423075
  Vyidi axal ganayofierebul dedebs. Sauketesoeebs.da futkris rzes. Erti deda 20 lari. Xolo rze3 lari. Dainteresebulma pirebma damikavshirdit nebismier dros.
 • saswrafod Zalian iafad iyideba kuebi
  20lari

  saswrafod Zalian iafad iyideba kuebi

  maisi 10, 2014
  GEO401488
  saswrafod! Zalian iafad iyideba kuebi, adgilze mitaniT. aris xmeleTis ku anu wyali ar dagWirdebaT da am mxriv diskomforts ar SegiqmniT. Wams yvelafers. zoma survilisamebr, gvyavs didebic patarebic, dagvikavSirdiT am nomzerze 551-18-46-23 an 558-33-00-83
 • deda futkari
  20lari

  deda futkari

  aprili 24, 2014
  GEO394391
  Vyidi deda futkrebs. Axal dedebs. Dainteresebulma pirebma damikavshirdit nebismier dros
 • iyideba rkinis milebi
  20lari

  iyideba rkinis milebi

  agvisto 28, 2013
  GEO295932
  220mm. 2.9m.11cali. 290mm. 2.9m. 6cali
 • deda futkari
  20lari

  deda futkari

  agvisto 04, 2013
  GEO287348
  vyidi deda futkrebs. sauketesoebs da zlierebs. dainteresebul pirebs gtxovt damikavshirdet.
 • ZaRlebis sastumro
  20lari

  ZaRlebis sastumro

  ivlisi 04, 2013
  GEO274632
  gTavazobT ZaRlebis momsaxureobas. vitovebT volierSic da binaSic.dRe-Rame 20 l.RirebulebaSi ar Sedis kveba.momsaxureoba xdeba winaswari CaweriT.
 • iyideba Tafli
  25lari

  iyideba Tafli

  ivlisi 21, 2014
  GEO435596
  iyideba Taflikiloiani banka 25 lari
 • iyideba dekoratiuli juja jiSis bocvrebi.
  25lari

  iyideba dekoratiuli juja jiSis bocvrebi.

  Tebervali 15, 2012
  GEO3645
  2 mamali 2 dedali .bakenbardebiT da CelkiT.agreTve erTi cali goliaTi jiSis mamali bocveri,fasi 100 lari.
 • iyideba dekoratiuli bocvrebi
  25lari

  iyideba dekoratiuli bocvrebi

  Tebervali 15, 2012
  GEO15857
  dekoratiuli bocvrebi,jujis jiSi.bakenbardebiT da CelkiT.
 • vyidi qaTmebs
  30lari

  vyidi qaTmebs

  marti 07, 2014
  GEO372913
  vyidi soflis qaTmebs ori mamali da eqvsi dedali mekvercxulebi yvelas erTad vyidi 200 larad
 • iyideba kurdReli
  30lari

  iyideba kurdReli

  ivlisi 13, 2013
  GEO278470
  iyideba kargi jiSis kurdRlebi, advilad gasakvebi, fasi 20-50 laramde.
 • sanseviera
  30lari

  sanseviera

  maisi 30, 2013
  GEO261473
  simaRle 95-110 sm.iyideba qoTniT
 • iyideba agava idealur mdgomareobaSi,movlili.
  40lari

  iyideba agava idealur mdgomareobaSi,movlili.

  dekemberi 22, 2014
  GEO508642
  SesaZlebelia fasis daklebac,Tamari
 • viCuqeb askovan ZaRls
  43lari

  viCuqeb askovan ZaRls

  ianvari 09, 2014
  GEO347368
  gamarjobaT maqvs didi ezo profesiiT var vet eqimi . minda viyolio ramodenime ZaRli . Tu veRar uvliT quCaSi gagdebas da TavSesafarSi Cabarebas gTxovT me maCuqeT 5 wlamde ZaRlebi . darekeT mxolod am nomerze : 557-62-65-18 . metisi isedac ori myavs Sefarebbuli ...
 • Sevisyidi rqebs
  44.44lari

  Sevisyidi rqebs

  ivnisi 15, 2013
  GEO267358
  Sevisyidi rqebs, jixvi,neamori,arxari,iakis fasi 100 laramde. asve Zroxis, kameCis, cxvris. fasi SeTanxmebiT sididis mixedviT
 • viyidi qaTmebis galias.
  50lari

  viyidi qaTmebis galias.

  agvisto 19, 2014
  GEO447778
  viyidi qaTmebis galias organyofilebians,sadac movaTavseb kurdRlebs da qaTmebs.galia unda daidgas Ria cis qveS amitom daculi iqnas wvimisgan,qarisgan da mzisgan,aseve Tagvebisgan da katisgan.moculobiT iyos ise rom daetios 30 qaTami da 10 kurdReli,ar aqvs ...
 • nutris bewvi 50 larSi 2 cali 80 larSi
  50lari

  nutris bewvi 50 larSi 2 cali 80 larSi

  marti 23, 2014
  GEO380291
  nutriis tyavi fasi SetanxmebiT
 • nutris bewvi 50 larSi 2 cali 80 larSi
  50lari

  nutris bewvi 50 larSi 2 cali 80 larSi

  marti 23, 2014
  GEO380289
  damikavSirdiT nomerze 551-306-555
 • kurdRlebi
  55lari

  kurdRlebi

  dekemberi 19, 2013
  GEO342017
  aris Savi Seferilobis dedali kurdReli,1 wlis.aris Sejvarebuli erTxel yavs dayrili 6 baWia eqvsive kargad yavs gazrdili.misi wona aris 4kg.igi gazrdilia naturalur sakvebze da aris saxorce kurdReli.gaiyideba an gaicvleba flandris an gigantis dedal baWiaSi ...
 • iyudeba eleqtro Soki.
  55lari

  iyudeba eleqtro Soki.

  agvisto 01, 2013
  GEO286028
  msubuqia da mosaxerxebeli TavdacvisTvis, moyveba qamarze Camosakidi Casadebi. 15000000 V t.555233872
 • masaj vizajisti
  60lari

  masaj vizajisti

  ivnisi 17, 2013
  GEO267808
  var profesionali masaJisti vemsaxurebi mxolod qalbatonebs da bavSvebs spec kursebi gavlili maqvs CineTsa da amerikaSi , Semilia binazec misvla merwmuneT TiToeuli seansi arsebiTad aisaxeba Tqvenze fasi erTi seansis 60 lari. damatebiTi informaciistvis damikavSirdiT ...
 • masaJis seansebi bavSvebisa da mxolod qalbatonebisTvis
  70lari

  masaJis seansebi bavSvebisa da mxolod qalbatonebisTvis

  agvisto 12, 2013
  GEO289431
  var profesionali masaJis specialisti gagvaCnia sakutari ofisi qavTraZis # 14 asave Segvilia binaze gamocxadebac drois nebismier monakveTSi tqven mogemsaxurebian ucxoetSi staJireba gavlili profesionalebi sakontakto nomeri 551844040
 • iyideba xoxbebi
  70lari

  iyideba xoxbebi

  maisi 27, 2013
  GEO260142
  iyidba kokxuri mamali xoxbebi
 • seqs marketi!