Targmna 5 enaze rusuli inglisuri espanuri Turquli qarTuli

Targmna 5 enaze rusuli inglisuri espanuri Turquli qarTuli

seqtemberi 24, 2012
GEO157322
Tarjimani.

vTargmni 5 enaze.
rusuli, inglisuri, espanuri, Turquli, qarTuli.

rusulidan qarTulze
inglisuridan qarTulze
espanuridan qarTulze
Turqulidan qarTulze

aseve am 4 ucxo enidan nebismieridan nebismierze.

fasi SeTanxmebiT.

artem.

tel.: 593 00 69 09
el-fosta: akhavshabov@gmail.com
skype: chikifamfa
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 601 - 640 sul 731
 • Targmna
  50lari

  Targmna

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158524
  Targmna enebze: inglisuri, rusuli, ukrainuli, berZnuli, Turquli, Cexuri, litvuri, Cinuri da arabuli.swrafad, iafad, xarisxianad.
 • Sevaswavli inglisur enas
  50lari

  Sevaswavli inglisur enas

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158520
  Sevaswavli inglisur enas xarisxianad, SesaZlebelia binaze misvlac.var inglisuri enis specialisti samuSao gamocdilebiT.
 • movamzadeb inglisurSi pirvelidan meeqvse klasamde
  40lari

  movamzadeb inglisurSi pirvelidan meeqvse klasamde

  seqtemberi 25, 2012
  GEO157682
  movamzadeb pirvelidan meeqvse klasis moswavleebs ,8 gakveTili 40 lari , 557675712 - miranda
 • movamzadeb

  movamzadeb

  seqtemberi 25, 2012
  GEO157665
  movamzadeb moswavleebs da abiturientebs inglisurSi. fasi SeTanxmebiT
 • vaswavli

  vaswavli

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156674
  movamzadeb skolis moswavleebsa da abiturientebs qarTul enasa da literaturaSi. (fasi SeTanxmebiT) 593744877; 2986585
 • movamzadeb inglisurSi 1dan 6 klasisi CaTvliT

  movamzadeb inglisurSi 1dan 6 klasisi CaTvliT

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156457
  var studenti da 1dan 6klasis CaTvliT movamzadeb bavSvebs inglisurSi.1 Tve 60 lari.kviraSi 3 dRe vamecadineb.oRond binaze misvliT ara.
 • movamzadeb inglisurSi

  movamzadeb inglisurSi

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156728
  1dan 6 klasis CaTvliT movamzadeb bavSvebs inglisurSi 60 larad.kviraSi 3 dRe vamecadineb.wereTelze
 • movamzadeb inglisurSi

  movamzadeb inglisurSi

  seqtemberi 22, 2012
  GEO156459
  var studenti da skolis bavSvebs 1dan 6 klasis CaTvliT movamzadeb,wereTelze.60 larad da kviraSi 3 dRe vamecadineb.
 • veZeb
  50lari

  veZeb

  seqtemberi 22, 2012
  GEO156471
  eqvsidan aT wlamde bavSvebs Sevaswavli kompiuterul dawyebiT programebs. kviraSi oTxi dRe. 598 12 85 89
 • inglisuris swavleba

  inglisuris swavleba

  seqtemberi 22, 2012
  GEO156272
  saswavlo studia "daji" moamzadebs nebismier msurvels inglisurSi qalanis meTodiT an individualurad uaxlesi literturiT da audio masaliT. vinc Tvis bolomde Caewereba gvaqvs fasdakleba ori an sami abiturientis SemTxvevaSi fasi iklebs studia mdebareobs ...
 • movamzadeb inglisur enaSi
  60lari

  movamzadeb inglisur enaSi

  seqtemberi 19, 2012
  GEO154922
  movamzadeb inglisur enaSi skolis moswavleebs rogorc skolis programiT, aseve damxmare saxelmZRvaneloebiT SeRavaTian fasad, socialur zRvars qvemoT myof ojaxebis Svilebze gavrceldeba specialuri fasdaklebebi, SesaZlebelia binaze misvlac.aseve viTanamSromleb ...
 • movamzadeb

  movamzadeb

  seqtemberi 18, 2012
  GEO154615
  movamzadeb skolis moswavleebsa da abiturientebs SeRavaTian fasad qarTul enasa da literaturaSi.
 • vamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs ucxo enebSi

  vamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs ucxo enebSi

  seqtemberi 18, 2012
  GEO154419
  vamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs:inglisur,rusul da arabul enebSi.saWiroebis SemTxvevaSi saxlSi misvliT(sasurvelia qalaqis centralur nawilSi) nino
 • vamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs ucxo enebSi

  vamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs ucxo enebSi

  seqtemberi 18, 2012
  GEO154412
  vamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs:arabul, inglisur da rusul enebSi. saWiroebis SemTxvevaSi saxlSi misvliT.(sasurvelia qalaqis centralur nawilSi),
 • movamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs yvela saganSi
  movamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs yvela saganSi(inglisuri enis CaTvliT)movamzadebineb skolis davalebebs.yovel dRe SabaT-kviris garda.fasi 80 lari.
 • movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi
  1 000lari

  movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi

  seqtemberi 17, 2012
  GEO154069
  gamocdili pedagogi qarTul enasa da literaturaSi movamzadeb abiturientebs Tanamedrove testuri meTodebiT. mecadineoba Catardeba kviraSi samjer 3-4 saaTis ganmavlobaSi. misamarTi: didi diRomi, tel. 558259163 ia, saxlis 2596370
 • Targmna inglisuridan qarTulad da qarTulidan inglisur enaze
  vTargmni nebismieri sirTulis teqsts inglisuridan qarTulad da qarTulidan inglisurad (dargebi- istoria, kultura, ganaTleba, saxelmwifo marTva, teqnikuri da humanitaruli). Targmani Sesruldeba umokles vadebSi SeRavaTian fasad.
 • vakansia

  vakansia

  seqtemberi 16, 2012
  GEO153163
  gTavazobT internet dasakmebas saxlidan gausvlelad registracia pasiania maxali anazxaurebiT asaki Seuzxudavia ,
 • movamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs

  movamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs

  seqtemberi 14, 2012
  GEO152398
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi. var Tbilisis saxelmwifo universitetis socialur-politikur mecnierebaTa fakultetis me-3 kursis studenti.
 • movamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs
  40lari

  movamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs

  seqtemberi 13, 2012
  GEO151667
  movamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs yvela saganSi, inglisuris CaTvliT. erTi sagnis Rirebuleba 40 lari. vamzadeb axali swavlebis meTodebiT. damikavSirdiT. var meoTxe kursis studenti, specialobiT inglisuri enisa da literaturis filologi
 • afTiaqi

  afTiaqi

  seqtemberi 13, 2012
  GEO151540
  vezeb gamocdili farmacevts
 • vamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs

  vamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs

  seqtemberi 10, 2012
  GEO150462
  movamzadeb dawyebiTi klasis bavSvebs yvela saganSi, inglisuris CaTvliT. erTi sagnis Rirebuleba 50 lari. vamzadeb axali swavlebis meTodebiT. damikavSirdiT 598-55-24-06 an 2-580-480 qeTi.
 • veZeb samuSaos saxlidan gausvlelad
  1 000lari

  veZeb samuSaos saxlidan gausvlelad

  seqtemberi 09, 2012
  GEO150002
  SemiZlia teqstis akrefa qarTul da inglisur enebze, var inglisuri enis pedagogi, vmuSaobdi pedagogadac da ZiriTadad erovnul samedicino biblioTekaSi 30 weli sacnobaro- bibliografiul da sainformacio uzrunvelyofis ganyofilebaSi,var 63wlis,magram energiuli:) ...
 • var repetitori qarTul enasa da literaturaSi

  var repetitori qarTul enasa da literaturaSi

  seqtemberi 08, 2012
  GEO149295
  var serTificirebuli maswavlebeli qarTul enasa da literaturaSi,vamzadeb skolis moswavleebsa da abiturientebs dabal fasSi.q.rusTavi,megobrobis quCa;598551975;279196.
 • vizaJisti

  vizaJisti

  seqtemberi 07, 2012
  GEO148976
  var "isi paris silamazis akademia"-is kursdamTavrebuli vizaJis ganxriT.maqvs Sesabamisi serTifikati.klientis survilisda mixedviT profesionalur doneze vakeTeb dRis,Ramis,sadResaswaulo,egzotikur da a.S. nebismieri tipis makiaJs.klientebs viReb saxlSi,teritoriulad ...
 • movamzadeb inglisur enaSi

  movamzadeb inglisur enaSi

  seqtemberi 06, 2012
  GEO148616
  movamzadeb skolis moswavleebs inglisur enaSi, rogorc skolis programiT, aseve damxmare saxelmZRvaneloebiT SeRavaTian fasad.Sevaswavli leqsikas, fonetikas, gramatikas saWiroebis mixedviT.SesaZlebelia binaze misvlac.aseve vTargmni nebismieri sirTulis teqsts ...
 • Sevaswavli inglisur enas
  60lari

  Sevaswavli inglisur enas

  seqtemberi 06, 2012
  GEO148527
  Sevaswavli inglisur enas skolis moswavleebs, rogorc skolis programiT, aseve damxmare saxelmZRvaneloebiT SeRavaTian fasad, gansakuTrebuli fasdakleba vrceldeba socialur zRvars qvemoT myof ojaxis Svilebze.SesaZlebelia binaze misvlac.
 • D.U.A.L. kompania

  D.U.A.L. kompania

  seqtemberi 06, 2012
  GEO148320
  informacia samsaxuris Taobaze evropaSi legalurad, usafrTxoT, garantiiT. emigracia evropaSi
 • gsurT CaerToT struqturul biznesSi?geZlevaT kargi Sansi
  SegiZliaT CaerToT biznesSi,saxlidan gausvleled akontroloT igi da miigoT kargi Semosavali,geZlevaT kargi Sansi.598-66-83-89 rolandi,damikavSirdiT
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  seqtemberi 05, 2012
  GEO148143
  movuvli 1dan 6 wlamde asakis bavSvs binaze moyvaniT , yvela saWiro pirobebiT . fasi SeTanxmebiT
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  seqtemberi 05, 2012
  GEO148152
  davitoveb 1dan 6wlamde asakis bavSvs binaze moyvaniT saukeTeso pirobebiT . fasi SeTanxmebiT
 • samuSao saxlidan an ofisidan gausvlelad
  300lari

  samuSao saxlidan an ofisidan gausvlelad

  seqtemberi 05, 2012
  GEO148129
  quTaisSi mimdinareobs kadrebis SerCeva filialis gaxsnasTan dakavSirebiT. saqmis adgilze SeswavliT,sasurvelia samuSao gamocdilebis mqone pirebi. gasaubreba winaswari CaweriT. tel: 598 634 344
 • dasaqmeba saxlidan an ofisidan gausvlelad
  350lari

  dasaqmeba saxlidan an ofisidan gausvlelad

  seqtemberi 05, 2012
  GEO148125
  quTaisSi mimdinareobs kadrebis SerCeva filialis gaxsnasTan dakavSirebiT. saqmis adgilze SeswavliT,sasurvelia samuSao gamocdilebis mqone pirebi. gasaubreba winaswari CaweriT. tel: 598 634 344.
 • Sevaswavli klasikuri musikis dakvras

  Sevaswavli klasikuri musikis dakvras

  seqtemberi 05, 2012
  GEO148000
  klasikuri musikis pedagogi Sevaswavli bavSvebs klasikuri musikis dakvras. aseve vimuSaveb repetitorad. 598204555 551145339 nino
 • vamzadeb moswavleebs qarTul enasa da literaturaSi
  var serTificirebuli pedagogo qarTul enasa da literaturaSi, vamzadeb skolis moswavleebsa da abiturientebs misaReb fasSi.q.rusTavi,megobrobis quCa.598551975;279196
 • movamzadeb

  movamzadeb

  seqtemberi 04, 2012
  GEO147477
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi. kviraSi sami dRe . maqvs Sesabamisi gamocdileba. fasi SeTanxmebiT, sakontaqto informacia 593189822. Tamuna
 • momzadeba inglisurSi
  70lari

  momzadeba inglisurSi

  seqtemberi 04, 2012
  GEO147463
  var inglisuri enis specialisti magistri,movamzadeb moswavleebs inglisur enasa da literaturaSi,SesaZlebelia binaze misvlac.555 48 88 57
 • movamzadeb

  movamzadeb

  seqtemberi 04, 2012
  GEO147298
  imglisuris swavleba gansakuTrebuli meTodiT! movamzadeb moswavleebs inglisur enaSi specialuri meTodiT binaze misvliT. fasi SeTanxmebiT. mariami
 • momzadeba

  momzadeba

  seqtemberi 03, 2012
  GEO147159
  vamzadeb I-IV klasis bavSvebs yvela saganSi. 2-580-480 598-55-24-06 qeTi.