Targmna 5 enaze rusuli inglisuri espanuri Turquli qarTuli

Targmna 5 enaze rusuli inglisuri espanuri Turquli qarTuli

seqtemberi 24, 2012
GEO157322
Tarjimani.

vTargmni 5 enaze.
rusuli, inglisuri, espanuri, Turquli, qarTuli.

rusulidan qarTulze
inglisuridan qarTulze
espanuridan qarTulze
Turqulidan qarTulze

aseve am 4 ucxo enidan nebismieridan nebismierze.

fasi SeTanxmebiT.

artem.

tel.: 593 00 69 09
el-fosta: akhavshabov@gmail.com
skype: chikifamfa
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 441 - 480 sul 608