VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • TurqeTSi ojaxSi muSaoba bavSvis movla kerZoT 20-35 wlamde qalbatonebs gTavazobT samsaxurs.moxuwis movlas . bavSvis vovlas .saxlis dalagebas.dagvikavSirdiT gamogzavneT monacemebi efosTaze ( CV an telefonis ...
 • saerTaSoriso kompania acxadebs vakansias menejeris poziciaze
  saerTaSoriso kompania acxadebs vakansias personalis menejeris poziciaze, studentebisaTvis SesaZlebelia SeTavsebiT, ZiriTadi moTxovnebia: saqmisadmi pasuxismgebloba, komunikabeluroba, Tavazianoba da punqtualuroba, ...
 • 1lari

  eqimi stomatologi

  aprili 19, 2014
  GEO25570
  amuSavemul stomatologiur klinikas esaWiroeba gamocdili eqimemebi Terapevtebi da qirurgebi smenebSi samuSaod.stdentebi da axali damTavrebulebi nu gamomexmaurebiT sasurvelia qondes muSaobis gamocdileba da ...
 • kompania "orifleimi " gTavazobT

  aprili 19, 2014
  GEO392531
  gamarjobaT! gsurT dasaqmdeT Svedur kompaniaSi? gqondeT mzardi Semosavali da ar gyavdeT ufrosi? maSin SemogvierTdiT! adgilze swavleba, Tavisufali grafiki, evropuli donis ofisi da menejerebi. naturaluri ...
 • dasaqmeba ruseTSi!

  aprili 19, 2014
  GEO392517
  gamarjobaT! saswrafod gvesaWiroeba ruseTSi gamocdili mzareuli da mexinkle. kargi pirobebiT da anazRaurebiT. yvelaferze Cven vizrunebT, damikavSirdiT mxolod realuri mcodneebi. 568 57 75 40gio. 557 93 22 ...
 • flaerebis damiregebli
  450lari

  flaerebis damiregebli

  aprili 19, 2014
  GEO392475
  gvesaWiroeba flaerebis damrigebeli gogona asaki 20-dan 35 wlamde. . anazWaureba dRiurad 15 lari.Tve 450lari. maqsimaluri samuSao dro 6 saaTi dReSi. msurvelebma gamoagzavneT CV-i misamarTze gamostani@yandex.kz
 • 250lari

  samsaxuri

  aprili 19, 2014
  GEO392473
  gvWirdeba qali an gogo 30 wlamde . meoradebis sawyobi . tansacmlis dalageba mob 595 21 07 01
 • vakansia, promo agenti!

  aprili 19, 2014
  GEO325925
  gvesaWiroeba promo agentebi: gogonebi da biWebi. anazRaureba dRiuri. studentebisTvis SeTavsebiT. gasaubrebaze Casawerad darekeTtel :595 75 10 56
 • 30lari

  barmeni/mimtani gogona

  aprili 19, 2014
  GEO392493
  sabiliardeSi gvesaWiroeba barmeni/mimtani gogona 20-30 wlamde cvlebSi samuSaod, yovel mesame an meore dRes 12-00 dan 02-00 mde dRiuri anazRaureba 30 lari mis: m/axmetelis mimdibare teritoria , muxianis ...
 • dasaqmeba evropaSi

  dasaqmeba evropaSi

  aprili 19, 2014
  GEO392488
  viwvevT samuSaod evropaSi, SvedeTSi, gamocdil, mzareulebs da kulinarebs maRali anazRaurebiT. qarTul restoranSi samuSaod
 • 350lari

  moxucis-avadmyofis momvleli

  aprili 19, 2014
  GEO392455
  ojaxSi gvesaWiroeba avadmyofis momvleli. (ar aris mwoliare) samuSao dReebi (orSabaTi, oTxSabaTi, paraskevi, kvira) samuSao saaTebi 10:00-22:00 tel:595544995 555307703
 • distribucia

  aprili 19, 2014
  GEO392316
  saswrafod gvesaWiroeba gamocdili axalgazrda distributori puris qarxanaSi,qseli awyobilia
 • menejeri

  menejeri

  aprili 19, 2014
  GEO392438
  saswrafod gvesaWiroeba ofiSi TanamSromeli gogona menejeris Tanamdebobaze.
 • vakansia-mrecxavi

  aprili 19, 2014
  GEO392437
  kafes esaWiroeba mrecxavi. sasurvelia samuSao gamocdileba. dainteresebulma kandidatebma CV da fotosuraTi warmoadgineT elfostaze: madokhimsho@yahoo.com
 • vakansia-barmeni

  aprili 19, 2014
  GEO392436
  kafes esaWiroeba aqtiuri da komunikabeluri barmeni. sasurvelia samuSao gamocdileba, Turquli da sxva ucxo enebis codna CaiTvleba upiratesobad. dainteresebulma kandidatebma CV da fotosuraTi warmoadgineT ...
 • vakansia-mimtani

  aprili 19, 2014
  GEO392427
  kafes esaWiroeba sasiamovno garegnobis, komunikabeluri mimtani gogonebi. sasurvelia samuSao gamocdileba, Turquli da sxva ucxo enebis codna CaiTvleba upiratesobad. dainteresebulma kandidatebma CV da fotosuraTi ...
 • silamazis saloni "maSo" , romelic mdebareobs qalaqis centrSi, xalxmraval adgilas, eZebs gamocdil mamakacis da qalis stilistebs da manikuris xelosans.
 • 150lari

  gamocdili ZiZa

  aprili 19, 2014
  GEO391902
  mesaWiroeba gamocdili ZiZa 35-dan 50wlamde,7Tvis bavSvis mosavlelad,yovel dRe garda SabaTisa 10:00dan 19:00mde.misamarTi:varkeTili, mesame masivi .anazRaureba dasawyisisTvis 150 lari .detalebze SemexmianeT ...
 • stilisti da manikurSa

  aprili 19, 2014
  GEO392369
  mesaCiroeba kvalificirebuli stilisti da manikurSa, gTavazobTxelsayrel pirobebs,593768102
 • 24/24 saaTian Tambaqos da sasmelebis maRaziaSi gvesaWiroeba gamyidveli,anazRaureba 25 lari 24 saaTSi,tel, 599746350
 • 400lari

  vimuSaveb dacvaSi

  aprili 18, 2014
  GEO392362
  vimuSaveb dacvaSi maqvs gamovlili sakontraqto samsaxuri da samshvidobo misiit avganetSi,177sm.67kg.22 wlis.
 • gaecaniT dasaqmdiT
  350lari

  gaecaniT dasaqmdiT

  aprili 18, 2014
  GEO392341
  gvesaWiroeba energiuli da mizandasaxuli kadrebi romlebic arian dainteresebuli gayidvebis sferoTi, asaki 22-45 wlamde,anazRaureba:mzardi procentuli,saqmes adgilzeve SegaswavliT da droc SeTavsebiTa am etapze ...
 • samuSao adgilebi

  aprili 18, 2014
  GEO321544
  mimdenareobs kadrebi SerCeva ekonomikuri proeqti savaWro holdingi. mrewvelobis warmoebis, vaWrobisa da brendingis. moTxovnebi: asaki 20 wlidan, umaRlesi ganaTleba, samuSao gamocdileba (adamianebTan). Sesasrulebeli ...
 • samuSao adgilebi

  aprili 18, 2014
  GEO392338
  biznesmenebi ukrainidan da baqodan ofisSi samuSaobT SearCeven TanamSromlebs. moTxovnebi: umaRlesi ganaTleba, komunikabeluri da pasuxismgebeli adamianebi. karieris gazda. rusuli enis codna. 597 11 73 87, ...
 • gvesaWiroeba mwyemsi

  aprili 18, 2014
  GEO392337
  gvesaWiroeba mwyemsi TianeTis raionSi mSral sqonelSi samuSaod. tel: 593 91-62-40 593 95-01-09 anazRaureba SeTanxmebiT.
 • onlain maRazia gTavazobT vakansias
  255lari

  onlain maRazia gTavazobT vakansias

  aprili 18, 2014
  GEO392336
  onlain maRazias sWirdeba Sromismoyvare TanamSromlebi, mokled rom agixsnaT Tqven dagevalebaT maRaziidan nivTebis gayidva nivTebi aris internetSi Tqven maTi tareba ar mogiwevT da myidvels miuva nivTi saxlSi ...
 • gtavazobt samsaxurs. Shps Shana

  aprili 18, 2014
  GEO392331
  Sps "Sana" romelic axorcielebs kvebis produqtebis distribucias eZebs Sromis moyvare, komunikabelur, gamocdil axalgazrda gogo-biWebs distribuciaSi samuSaod maRali anazRaurebiT. t: 574 04 04 11. 597 25 85 ...
 • 24/24 saaTian Tambaqos da sasmelebis maRaziaSi gvesaWiroeba gamyidveli vaJa fSavelas ZeglTan,anazRaureba25 lari 24 saaTSi,tel.599746350
 • diasaxlisi

  aprili 18, 2014
  GEO392321
  gvesaWiroeba rusuli enis mcodne, gamocdili, energiuli, 45 wlamde asakis diasaxlisi. anazRaureba maRali.
 • dasaqmeba Tavisufali grafikiT.!

  dasaqmeba Tavisufali grafikiT.!

  aprili 18, 2014
  GEO392320
  gaakeTe is rac SegiZlia. imiT rac gagaCnia. iq sadac xar. ! Tu xarT energiuli, komunikabeluri, Tavdajerebuli da gindaT gqondeT sakuTari Semosavali, kompania GeoWay gaZlevT amis Sanss. vakansia cxaddeba ...