VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 1 - 40 sul 55
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ianvari 06, 2015
  GEO513855
  veZeb samuSaos.vimuSaveb nebismier sferoSi adgilze SeswavliT.var 19 wlis.maqvs pasuxismgeblobis grZnoba aseve var komunikabeluri.maqvs saSualo ganaTleba.558372172
 • veZeb samsaxurs trailerze
  1 500lari

  veZeb samsaxurs trailerze

  dekemberi 25, 2014
  GEO510403
  gamarjobaT me var giorgi mefariSvili davamTavre saqarTvelos politeqnikuri universiteti satransporto fakulteti! specialoba saerTaSoriso gadazidavebi logistikis sistemebi da saerTaSoriso gadayvanebi. veZeb samsaxurs mZRolad firmaSi samuSaod nebismieri tipis ...
 • mSenebeli.xelsani

  mSenebeli.xelsani

  dekemberi 06, 2014
  GEO135388
  var Savi karkasis xelosani: apalovkis dayeneba,blokis Seneba. almaturis qsova, betonis Casxma, fundametis mowyoba. Sevasruleb nebismieri sirTulis samuSaos. myavs gamocdili brigada. vkiTxulob naxazs (proeqts). aSenebuli maqvs: korpusebi, kerZo saxlebi ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 25, 2014
  GEO495474
  21 wlis var veZeb samsaxurs. pizikurad sakmao Zala maqvs da ar miWirs fizikuri muSaoba aseve manqanis tareba SemiZlia SeiZleba iTqvas Zalian kargad )))
 • veZeb samsaxurs var komunikabeluri da mizan dasaxuli axalgazrda
  veZeb samsaxurs, wels davamTavre koleji iberia kompiuteris grafikosis da ucxo enis (inglisuris)ganxriT. aseve vemzadebodi germanulsa da rusul enebSi. var mizandasaxuli da komunikabeluri.
 • eqskavatoris memanqane operatori
  1 200lari

  eqskavatoris memanqane operatori

  noemberi 04, 2014
  GEO373305
  maqvs "B" da "S"(T2) kategoriis marTvis mowmoba, vimuSaveb aRniSnul kategoris teqnikaze (traqtori, eqskavatori, satvirTveli, (погрузчик), -vimuSaveb aRniSnul teqnikaze,:599799400 levani
 • veZeb samuSaos
  2 000lari

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 18, 2014
  GEO463119
  var 52 wlis profesionali mZgoli.bcde. 30 wlis muSaobis staJit vimuSaveb nebismieri markis mankanaze
 • veZeb samsaxurs
  900$ 1 467lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 03, 2014
  GEO454179
  Zalian minda israelSi dasaqmeba saswrafod mSeneblobaze ro iyos ukeTesi iqneba. TurqeTSi samwuxarod deporti maqvs da ver vaxerxeb gadasvlas amitom var saxlSi usaqmurad. var 21 wlis axalgazrda Zalian mWirdeba gTxovT damexmareT.winaswar madlobas gixdiT.
 • vezeb samsaxurs,mzgolad

  vezeb samsaxurs,mzgolad

  agvisto 23, 2014
  GEO449250
  vezeb samsaxurs,var samxedro mzgoli,maqvs gamocdileba sakmao,vimusaveb nebismier satvirto manqanazee, 599 37 95 75(b,c,d)kategoriis martvis mocmoba maq.
 • veZeb samsaxurs mZRolis tanamdebobaze.

  veZeb samsaxurs mZRolis tanamdebobaze.

  maisi 31, 2014
  GEO411592
  davsaqmdebi saqarTvelosa da sazRvargareT,maRali anazRaurebiT,maqvs muSaobis 4-wliani gamocdileba satvirTo avtomobilebze;cisternebze da trailerebze.var 33-wlis,daojaxebuli.vflob 2-enas saSualod;rusuli da inglisuri.
 • zili cementaozis pompit 4 toniani asanizaciis manqana rogorc akaCavebs iseve daberviT uberavs
  vamuSaveb kanalizaciebze buraoebze da ase Semdeg davdivar yvelgan soflebSi qalaqebSi .msurvelebma damikavSirdiT zura 595409094 .558709010
 • vimuSaveb
  400€ 920lari

  vimuSaveb

  aprili 30, 2014
  GEO396745
  vimuSavebT maRaziaSi an ZiZad,varT 2 gogo
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  aprili 27, 2014
  GEO395386
  gamarjobaT, mokled var 21 wlis axalgazrda Sromismoyvare biWi . maqvs namuSevari bevrgan. maqvs gamocdileba daaxloebiT 4-5 weli.ar var zarmaci da wunia. msurs samsaxuris dawyeba nebismier sferoSi, meti datvirTva da meti xelfasi. Tundac sazgvargareT Tundac ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 19, 2014
  GEO378381
  var 19 wlis.vimuSaveb ZiZad.mimtanad.moxucis momvlelad.ojaxSi damxmared.dilis 9-dan sagamos 9-saaTamde.maka. TEL. 599 31 58 34
 • veZeb samsaxurs.

  veZeb samsaxurs.

  marti 16, 2014
  GEO376841
  veZeb samsaxurs mzardi anazRaurebiT.var Zalain Sromismoyvare axalgazrda biWi.vimuSaveb yvelgan sadac meqnebamzardi anazRaureba.sakontaqto nomeria 599 46 49 80. 598 42 71 02.
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  marti 05, 2014
  GEO371904
  veZeb samuSaos var 42 wlis mamakaci . Tanaxma var vimuSao fizikur samuSaoze sazRvargareT maRal anazRaurebaze . damikavSirdiT 557561046 am nomerze nebismier dros .
 • veZebsamsaxurs
  200lari

  veZebsamsaxurs

  ianvari 27, 2014
  GEO354568
  me var naTia miminoSvili.damTavrebuli maqvs sabajo da kompiuterebi.gTxovT damasaqmoT
 • vezeb samuSaos
  400€ 920lari

  vezeb samuSaos

  dekemberi 25, 2013
  GEO343740
  veZeb samuSaos var 26 wlis Sromis moyvare adamiani.
 • mcxobeli-
  1 500€ 3 450lari

  mcxobeli-

  dekemberi 10, 2013
  GEO338942
  var propesionali mcxobeli rogorc qartuli aseve nebismieri saxis puris,vimushaveb sazgvargaret magali anazgaurebit,vimyofebi saberznetshi,tel;+306996493205
 • var umaRlesi xarisxis Saurmis specialisti
  900lari

  var umaRlesi xarisxis Saurmis specialisti

  noemberi 06, 2013
  GEO321886
  var gamocdili, gemrieli Saurmis specialisti maqvs damTavrebuli profesiuli saswavlebeli vflob mzareulis diploms, var mowerigebuli pasuxismgeblobis mqone pirovneba dainteresebulma pireba damikavSirdiT nomerze 555282043 avTandili.
 • veZeb samsaxurs.

  veZeb samsaxurs.

  agvisto 30, 2013
  GEO296645
  veZeb samsaxurs, var 25 wlis, gawonasworebuli da sando adamiani, kursdamTavrebuli, bakalavris diplomiT. fakulteti: (sabanko, safinanso, saqmis organizacia da marTva). maqvs kompiuterebis damTavrebis mowmoba, agreTve maqvs msubuqi avtomobilis marTvis mowmoba. ...
 • Sefmzareulis poziciaze

  Sefmzareulis poziciaze

  agvisto 28, 2013
  GEO295923
  vimuSaveb Sefmzareulis poziciaze Cemi damxmariT maqvs 20 wliani gamocdileba. Cemi nomeria 574899400. avTo
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 04, 2013
  GEO287195
  kanadaSi msurs dasaqmeba an nebismier qveyanaSi mormaluri anazRaurebiT.rusulad vsaubrob gamarTulad damikavSirdiT 551507814
 • Political sociologist and Economist
  700€ 1 610lari

  Political sociologist and Economist

  ivnisi 03, 2013
  GEO262522
  I have studied Sociology and Economics and Business . I have got Masters in Both fields.
 • saremonto samuSaoebi

  saremonto samuSaoebi

  ivnisi 01, 2013
  GEO262276
  vasrulebT yvelanairi saxis saremonto samuSaoebs, dabal fasebSi garantiiT
 • vimuSaveb mZRolad trailerze

  vimuSaveb mZRolad trailerze

  aprili 28, 2013
  GEO249496
  vimuSaveb mZRolad trailerze Sor reisebSi Sesabamisi anazRaT maqvs yvela kategoriis m/mowmoba
 • veZeb samsaxurs mZRolad.

  veZeb samsaxurs mZRolad.

  aprili 24, 2013
  GEO248092
  var 27-wliani gamocdilebis mqone mZRoli.maqvs,B,C,D,BE,CE,DE,S'-kategoriebi.namuSevari maqvs evropa,ruseTi da ukrainaSi:traileri,avtobusi da a.S.vimuSaveb evropasa da saqarTveloSi,Sesabamisi anazRaurebiT.
 • msurs legalurad muSaoba kanadaSi
  2 000€ 4 600lari

  msurs legalurad muSaoba kanadaSi

  aprili 16, 2013
  GEO244554
  msurs legalurad muSaoba kanadaSi,maqvs inglisuris serTifiqati da damTavrebuli maqvs Tbilisis saswavlo universiteti finansebis fakulteti biznesis administrirebis ganxriT,aseve vflob bodibildings garkveul doneze da Sereul orTabrZolebs.
 • vedzeb saswrafos samsaxurs
  600lari

  vedzeb saswrafos samsaxurs

  marti 27, 2013
  GEO236543
  var konstantine robaqidZe 25wlis. mCirdeba samsaxuri saswrafod. vicii kompiuteris saofise programebi, damTavrebuli maq sabajo kuresebi,aseve gavlili maq stajireba,gmadlobT
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  marti 26, 2013
  GEO236043
  vimuSaveb saRvargareT ,saTburSi,fermaSi ,fabrikaSi
 • saswrafod mCirdeba samsaxuri
  600lari

  saswrafod mCirdeba samsaxuri

  marti 24, 2013
  GEO235392
  konstantine robaqidze var 25 wlis, vimusSaveb nebismier samsaxurze,vici kompiuteri saofise programebi,maq damTavrebuli sabajo,gavlili maq stajireba, dzalian mCirdeba samsaxuri.didi madloba winaswar,
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  marti 22, 2013
  GEO234586
  minda daiwyo samsaxuri
 • veZeb samsaxurs
  3 000$ 4 890lari

  veZeb samsaxurs

  marti 14, 2013
  GEO230859
  sazRvar gareTidan gamomexmauros visac Sexeba aqvs saburR dazgebze maqvs 7 wliani gamocdileba saburRi dazgis operatorad var 26 wlis
 • veZeb samsaxurs
  3 000$ 4 890lari

  veZeb samsaxurs

  marti 14, 2013
  GEO230856
  maqvs 7 wliani gamocdileba saburgi dazgis operatorad var 26 wlis
 • Targmani inglisuridan da rusulidan qarTulze
  Sevasruleb Targmans inglisuridan da rusulidan qarTulze. fasi: erTi standartuli zomis gverdi 7 lari akrefis fasi: erTi standartuli gverdi 3 lari
 • sazRvargareTidan gamomexmauros
  2 900€ 6 670lari

  sazRvargareTidan gamomexmauros

  marti 02, 2013
  GEO225166
  sazRvargareTidan gamomexmauros iseTi pirovneba visac kontaqti aqvs mSeneblobaze da damasaqmebs raime texnikaze.anazRaureba pirveli xelfasiT.mokled SevtanxmdebiT
 • veZeb samuSaos.

  veZeb samuSaos.

  Tebervali 10, 2013
  GEO215115
  maqvs A,B,С,D,E kategoriis marTvis mowmoba 30 wliani muSaobis staJiT. var gamocdili mZRoli, namuSevari var svarkazec, magram ara maqvs sabuTi.SekveTiT ruseTidan Camomyavda kamazis tipis trailerebi da sxva satvirToebi. minda damasaqmoT maRal anazRaurebad ...
 • veZeb samsaxurs
  800lari

  veZeb samsaxurs

  Tebervali 10, 2013
  GEO214998
  var 22 wlis vmuSaobdi qobuleTSi sastumro gph georgian palas hotel-Si .vmuSaobdi auzebis momvlelaT,300 da 400 tonian Sida da gare auzze.vimusavebdi am ganxriT ,amasTan erTad gamocdileba maqvs hausskifingis departamentSi.
 • samuSao kievSi

  samuSao kievSi

  ianvari 27, 2013
  GEO207992
  saswrafod veZeb samsaxurs normaluri SemosavliT q. kievSi Tuki vinmes survili aqvs iyolios kievSi sando da Sromismoyvare adamiani, damikavSirdiT. P.S. fizikur samuSaos nu SemomTavazebT (fizikuri problemis gamo) winaswar gixdiT madlobas.
 • gamocdili mZRoli

  gamocdili mZRoli

  ianvari 25, 2013
  GEO206912
  var gamocdili mZRoli 17-wliani staJiT.davsaqmdebi E-kategoriaze.nebismieri mimarTulebiT.daTo-Tbilisi.592272636.