VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 23 sul 23
  • eqskavatoris memanqane operatori
   1 200lari

   eqskavatoris memanqane operatori

   noemberi 04, 2014
   GEO373305
   maqvs "B" da "S"(T2) kategoriis marTvis mowmoba, vimuSaveb aRniSnul kategoris teqnikaze (traqtori, eqskavatori, satvirTveli, (погрузчик), -vimuSaveb aRniSnul teqnikaze,:599799400 levani
  • vezeb samuSaos TurqeTSi

   vezeb samuSaos TurqeTSi

   marti 26, 2015
   GEO343740
   veZeb samuSaos var 27 wlis Sromis moyvare adamiani.
  • mSenebeli.xelsani

   mSenebeli.xelsani

   ianvari 31, 2015
   GEO135388
   var Savi karkasis xelosani: apalovkis dayeneba,blokis Seneba. almaturis qsova, betonis Casxma, fundametis mowyoba. Sevasruleb nebismieri sirTulis samuSaos. myavs gamocdili brigada. vkiTxulob naxazs (proeqts). aSenebuli maqvs: korpusebi, kerZo saxlebi da samTavrobo ...
  • veZeb samuSaos

   veZeb samuSaos

   ianvari 06, 2015
   GEO513855
   veZeb samuSaos.vimuSaveb nebismier sferoSi adgilze SeswavliT.var 19 wlis.maqvs pasuxismgeblobis grZnoba aseve var komunikabeluri.maqvs saSualo ganaTleba.558372172
  • veZeb samsaxurs trailerze
   1 500lari

   veZeb samsaxurs trailerze

   dekemberi 25, 2014
   GEO510403
   gamarjobaT me var giorgi mefariSvili davamTavre saqarTvelos politeqnikuri universiteti satransporto fakulteti! specialoba saerTaSoriso gadazidavebi logistikis sistemebi da saerTaSoriso gadayvanebi. veZeb samsaxurs mZRolad firmaSi samuSaod nebismieri tipis misabmelian ...
  • veZeb samsaxurs

   veZeb samsaxurs

   noemberi 25, 2014
   GEO495474
   21 wlis var veZeb samsaxurs. pizikurad sakmao Zala maqvs da ar miWirs fizikuri muSaoba aseve manqanis tareba SemiZlia SeiZleba iTqvas Zalian kargad )))
  • veZeb samsaxurs var komunikabeluri da mizan dasaxuli axalgazrda
   veZeb samsaxurs, wels davamTavre koleji iberia kompiuteris grafikosis da ucxo enis (inglisuris)ganxriT. aseve vemzadebodi germanulsa da rusul enebSi. var mizandasaxuli da komunikabeluri.
  • veZeb samuSaos
   2 000lari

   veZeb samuSaos

   seqtemberi 18, 2014
   GEO463119
   var 52 wlis profesionali mZgoli.bcde. 30 wlis muSaobis staJit vimuSaveb nebismieri markis mankanaze
  • veZeb samsaxurs
   900$ 1 467lari

   veZeb samsaxurs

   seqtemberi 03, 2014
   GEO454179
   Zalian minda israelSi dasaqmeba saswrafod mSeneblobaze ro iyos ukeTesi iqneba. TurqeTSi samwuxarod deporti maqvs da ver vaxerxeb gadasvlas amitom var saxlSi usaqmurad. var 21 wlis axalgazrda Zalian mWirdeba gTxovT damexmareT.winaswar madlobas gixdiT.
  • vezeb samsaxurs,mzgolad

   vezeb samsaxurs,mzgolad

   agvisto 23, 2014
   GEO449250
   vezeb samsaxurs,var samxedro mzgoli,maqvs gamocdileba sakmao,vimusaveb nebismier satvirto manqanazee, 599 37 95 75(b,c,d)kategoriis martvis mocmoba maq.
  • veZeb samsaxurs mZRolis tanamdebobaze.

   veZeb samsaxurs mZRolis tanamdebobaze.

   maisi 31, 2014
   GEO411592
   davsaqmdebi saqarTvelosa da sazRvargareT,maRali anazRaurebiT,maqvs muSaobis 4-wliani gamocdileba satvirTo avtomobilebze;cisternebze da trailerebze.var 33-wlis,daojaxebuli.vflob 2-enas saSualod;rusuli da inglisuri.
  • zili cementaozis pompit 4 toniani asanizaciis manqana rogorc akaCavebs iseve daberviT uberavs
   vamuSaveb kanalizaciebze buraoebze da ase Semdeg davdivar yvelgan soflebSi qalaqebSi .msurvelebma damikavSirdiT zura 595409094 .558709010
  • vimuSaveb
   400€ 920lari

   vimuSaveb

   aprili 30, 2014
   GEO396745
   vimuSavebT maRaziaSi an ZiZad,varT 2 gogo
  • veZeb samsaxurs

   veZeb samsaxurs

   aprili 27, 2014
   GEO395386
   gamarjobaT, mokled var 21 wlis axalgazrda Sromismoyvare biWi . maqvs namuSevari bevrgan. maqvs gamocdileba daaxloebiT 4-5 weli.ar var zarmaci da wunia. msurs samsaxuris dawyeba nebismier sferoSi, meti datvirTva da meti xelfasi. Tundac sazgvargareT Tundac aq ...
  • veZeb samsaxurs

   veZeb samsaxurs

   marti 19, 2014
   GEO378381
   var 19 wlis.vimuSaveb ZiZad.mimtanad.moxucis momvlelad.ojaxSi damxmared.dilis 9-dan sagamos 9-saaTamde.maka. TEL. 599 31 58 34
  • veZeb samsaxurs.

   veZeb samsaxurs.

   marti 16, 2014
   GEO376841
   veZeb samsaxurs mzardi anazRaurebiT.var Zalain Sromismoyvare axalgazrda biWi.vimuSaveb yvelgan sadac meqnebamzardi anazRaureba.sakontaqto nomeria 599 46 49 80. 598 42 71 02.
  • veZeb samuSaos

   veZeb samuSaos

   marti 05, 2014
   GEO371904
   veZeb samuSaos var 42 wlis mamakaci . Tanaxma var vimuSao fizikur samuSaoze sazRvargareT maRal anazRaurebaze . damikavSirdiT 557561046 am nomerze nebismier dros .
  • veZebsamsaxurs
   200lari

   veZebsamsaxurs

   ianvari 27, 2014
   GEO354568
   me var naTia miminoSvili.damTavrebuli maqvs sabajo da kompiuterebi.gTxovT damasaqmoT
  • Targmani inglisuridan da rusulidan qarTulze
   Sevasruleb Targmans inglisuridan da rusulidan qarTulze. fasi: erTi standartuli zomis gverdi 7 lari akrefis fasi: erTi standartuli gverdi 3 lari
  • samuSao kievSi

   samuSao kievSi

   ianvari 27, 2013
   GEO207992
   saswrafod veZeb samsaxurs normaluri SemosavliT q. kievSi Tuki vinmes survili aqvs iyolios kievSi sando da Sromismoyvare adamiani, damikavSirdiT. P.S. fizikur samuSaos nu SemomTavazebT (fizikuri problemis gamo) winaswar gixdiT madlobas.
  • mzareuli
   600lari

   mzareuli

   ianvari 14, 2013
   GEO168226
   8 wlis gamocdileba sazRvargareT(2000-2011wlebSi, aSS)
  • veZeb samuSaos mZRolad
   1 600lari

   veZeb samuSaos mZRolad

   dekemberi 25, 2012
   GEO195634
   maqvs b.c.ei kategoriis marTvis mowmoba.gamaCnia trailerze muSaobis aTi wlis staJi saerTaSoriso gadazidvebze.agreTve maqvs saerTaSoriso marTvis mowmoba.
  • veZeb samuSaos

   veZeb samuSaos

   maisi 11, 2012
   GEO100200
   mzareulis damxmared nebis mieri samzareulo
   • seqs marketi!