VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 15791
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  agvisto 11, 2014
  GEO171249
  var 52 wlis, pasuxismgeblobis didi doniT. var umaRlesdamTavrebuli ekonomika-organizaciis ganxriT. namuSevari var saproeqto da kvleviT institutebSi ekonomiuri analizis da prognozis ganxriT. gTxovT gamomemauroT. mob:592122320
 • vimuSaveb yvelgan Tu adgilze SemaswavliT saqmes
  500lari

  vimuSaveb yvelgan Tu adgilze SemaswavliT saqmes

  agvisto 23, 2014
  GEO449301
  vimuSaveb yvelgan Zalian advilad viTviseb saqmes
 • mouvli nebismieri asakis bavSvs.

  mouvli nebismieri asakis bavSvs.

  agvisto 23, 2014
  GEO449280
  mouvli nebismieri asakis bavSvs saxlSi mokvaniT.makvs gamocdileba var pedagogi.Semizlia vamecadino gamec davitovo.
 • vedzeb samsaxurs
  500lari

  vedzeb samsaxurs

  agvisto 23, 2014
  GEO449269
  vimuSaveb damxmared ojaxSi maqvs gamocdileba damikavshirdiT momerze 558 177644.
 • vimuSaveb buRalterad SeTavsebiT
  400lari

  vimuSaveb buRalterad SeTavsebiT

  agvisto 23, 2014
  GEO449278
  var 27 wlis Tbiliseli gogona,var moqmedi buRalteri,auditis TanaSemwe,vici sabuRaltro programa orisi, sagadasaxado portali rs.ji , saofise programebi.satendero dokumentacia ,spa.ji. vimuSaveb SeTavsebiT Sps-Si,i/m mewarmesTan.movamzadeb yovelTviuri da ...
 • vedzeb samsaxurs
  15lari

  vedzeb samsaxurs

  agvisto 23, 2014
  GEO449127
  vedzeb samsaxurss var shromis moyvaree bevr adgilas maq namushevari vimushaveb promo gogonat an sxva.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 23, 2014
  GEO449101
  var 20 wlis, veZeb saofise samsaxurs. vmuSaobdi iuridiul firmaSi ofis menejrad.
 • rusulis maszavlebeli.ahmzrdeli.

  rusulis maszavlebeli.ahmzrdeli.

  agvisto 23, 2014
  GEO449217
  vedzeb samsahurs.var rusuli enis gamozdili maszavlebeli(mushaobis stahi 32 zeli).makvs 2 mokalakeoba(sakartvelo.ruseti).makvs shengenis visa(2017 zlamde).2 zeli vimushave dzidzad rusetshi(kartul ojaxebshi).var dzalian pasuhismgebeli.miyvars bavshvebi.makvs ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 23, 2014
  GEO449215
  vimuSaveb barSi an restoranSi molareT an mimtanaT.
 • vedzeb samushaos dzidzat

  vedzeb samushaos dzidzat

  agvisto 23, 2014
  GEO449213
  vimushaveb dzidzat 3 tvidan 5wlamde bavshvebze 3wlamde 20 lari 3 dan 5wlamde 15lari anazgaurebit var sakmaod gamocdili am sferoshi damikavshirdit 574899358 tamuna
 • vimuSaveb mimtanad an marketSi

  vimuSaveb mimtanad an marketSi

  agvisto 23, 2014
  GEO449211
  var 17wlis, skolis moswavle. Tavisuflad vflob rusul enas da sakmaod kargad vici inglisuri
 • mzareuli

  mzareuli

  agvisto 23, 2014
  GEO449201
  gamocdileba 3 weli. vmuSaobdi qarTul samzareuloSi.
 • jemali gundaZe mefile mompirkeTebeli
  250lari

  jemali gundaZe mefile mompirkeTebeli

  agvisto 23, 2014
  GEO449189
  var mSeneblobis mcodne maqvs 2 diplomi var 18 wlis da vcxovrob qobuleTSi visac mogesurvebaT damikavshirdit 558668343
 • vimuSaveb buRalterad SeTavsebiT
  400lari

  vimuSaveb buRalterad SeTavsebiT

  agvisto 10, 2014
  GEO443848
  var 27 wlis Tbiliseli gogona,var moqmedi buRalteri,auditis TanaSemwe,vici sabuRaltro programa orisi, sagadasaxado portali rs.ji , saofise programebi.satendero dokumentacia ,spa.ji. vimuSaveb SeTavsebiT Sps-Si,i/m mewarmesTan.movamzadeb yovelTviuri da ...
 • vimuSaveb ZiZad
  500lari

  vimuSaveb ZiZad

  agvisto 23, 2014
  GEO449246
  maqvs sakmao gamocdileba.danarCeni piradad.
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  agvisto 23, 2014
  GEO449245
  veZeb samsaxurs ofisSi, maqvs muSaobis 2 wliani gamocdileba, agreTve var iuristi Cabarebuli maqvs advokatis sakvalifikacio gamocdebi, sisxlis da samoqalaqo samarTlis specializaciiT.555465217
 • vezeb samsaxurs,mzgolad

  vezeb samsaxurs,mzgolad

  agvisto 23, 2014
  GEO449250
  vezeb samsaxurs,var samxedro mzgoli,maqvs gamocdileba sakmao,vimusaveb nebismier satvirto manqanazee, 599 37 95 75(b,c,d)kategoriis martvis mocmoba maq.
 • saswrafod!

  saswrafod!

  agvisto 23, 2014
  GEO449248
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni. 3 umaRles ganaTlebiT. veZeb samuSaos. vimuSavebdi: moxucis momvlelad,ZiZad an ojaxSi damxmareT .var xalisiani sando da saqmiani adamiani . erTi da igive ojaxSi var 15 weli namuSevari. damikavSirdiT am nomerze ...
 • saswrafod

  saswrafod

  agvisto 22, 2014
  GEO449083
  veZeb samsaxurs ) kargi dRiuri anazRaurebiT . gasacnobad ar damirekoT! 514 55 53 55 veronika
 • veZeb samsaxurs gorSi
  300lari

  veZeb samsaxurs gorSi

  agvisto 22, 2014
  GEO449081
  veZeb samsaxurs mxolod gorSi. araferi armaqvs damTavrebuli :) var 20wlis. wesiT arunda gamiWirdes Sovna :P ravici.
 • mdzgoli

  mdzgoli

  agvisto 22, 2014
  GEO449069
  Vimushaveb mdzgolad myavs sakutari manqana mercedesi E320 dzalian komfortuli
 • vimuSaveb ZiZad
  397lari

  vimuSaveb ZiZad

  agvisto 22, 2014
  GEO449066
  gamarjobaT.var 44 wlis qalbatoni.movuvli nebismieri asakis bavSvs an davexmarebi saojaxo saqmianobaSi.maqvs gamocdileba.damikavSirdiT 558344131 nana
 • vezeb samsaxurs
  700lari

  vezeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO449040
  veZeb samsaxurs vimuSaveb silamazis centrSi an kl nikaSi.vici lazeruli epilacia saxis movla kavitasioni elektruli epilacia.maqvs Turqe TSi agebuli sertifikati
 • distributori. administratori. menejeri.

  distributori. administratori. menejeri.

  agvisto 22, 2014
  GEO449031
  vimuSaveb distributorad var 19 wlis myavs sakuTari msubuqi manqana. vici rusuli ena. aseve vimuSaveb sastumroSi administratorad maqvs 1 wliani gamocdileba.
 • mZRoli

  mZRoli

  agvisto 22, 2014
  GEO449025
  vimuSaveb kerZo pirze mZgolad. myavs mersedesi 2002 wliani E-klasi
 • zemo foniWalaSi vamecadineb pirvel klaselebs yvela saganSi
  pirvel klaselebs vamecadineb yoveldRe(SabaT-kviris garda) yvela saganSi.
 • movamzadeb bavshvebs!

  movamzadeb bavshvebs!

  agvisto 22, 2014
  GEO449021
  movamzadeb bavSvebs, yoveldRiurad , saskolo sagnebSi da davexmarebi davalebis Sesrulebasa da warmatebul swavlaSi.sasurvelia erT ojaxSi myofi ori bavSvi.rogorc erovnuli saswavlo gegmiT ,aseve nebismieri sasurveli saswavlo gegmiT, maqvs gamocdileba, amjamad ...
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO449006
  veZeb samsaxurs CV - piradi rezume saxeli, gvari - sandra lagvilava dabadebis TariRi - 13.06.92 misamarTi: ar getyviT ) ganaTleba: saSualo (studenti) moskovis safinanso samrewvelo universiteti - sinergia fakulTeti: menejmenti enebi: ...
 • movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi
  100lari

  movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi

  agvisto 22, 2014
  GEO449022
  movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi ,kviraSi orjer an samjer, binaze misvliT an piriqiT, rogorc saswavlo gegmiT, aseve nebismieri sxva programiT,survilisamebr, var filologi da fsiqologi , amjamad pedagogi.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO442869
  samuSao gamocdileba maqvs: ofis menejeris,mdivnis, molaris poziciebze . enebi vflob; rusuls Zalian kargad, inglisuri sabaziso doneze. vimuSaveb operatoradac.Txovnaa damikavSirdes mxolod realuri damsaqmebeli, gmadlobT yuradRebisTvis. 591155555,571131533
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO448460
  var 28 wlis.davamTavre iv.javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti.fakulteti:zusti da sabunebismetyvelo mecnierebebi.geografis magistri.specialoba bunebrivi resursebi da garemos dacva. enebi:rusuli,inglisuri. codna kompiuterul sferoSi: ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO448908
  var 20wlis gogona veZeb samsaxurs Zalian mCirdeba gamomexmauret Zalian gTxovt
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO448888
  var 17 wlis, energiuli komunikabeluri punqtualuri, maqvs mimtanis gamocdileba, vmuSaobdi Sardenze marrakeSSi. vici enebi: rusuli qarTuli inglisuri - kargad. saxeli-lika gvari-WanturiSvili el fosta : likapupusia@bk.ru
 • movamzadeb inglisur enaSi

  movamzadeb inglisur enaSi

  agvisto 22, 2014
  GEO448884
  var gr. robaqiZis kursdamTavrebuli, inglisuri enis filologi. movamzadeb skolis moswavleebs inglisur enaSi. SesaZlebelia binaze misvla. fasi SeTanxmebiT.
 • dagexmarebiT

  dagexmarebiT

  agvisto 22, 2014
  GEO448870
  bavSvis movlaSi tu skolis asakisaa davexmarebi kvela sagnis momzadebaSi var dalian kontakturi
 • sakuTari manqaniT movemsaxurebi kerZo kompanias
  myavs opel astra haSi dizelze. wvavs cotas.sakuTari manqaniT movemsaxurebi kerZo kompanias an organizacias Sesabamisi anazRaurebiT. Tanxaze SevTanxmdebiT.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO448897
  var 20 wlis studenti, veZeb iseT samsaxurs, rom swavlasac SevuTavso.moxdili maqvs samxedro savaldebulo samsaxuri.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO448785
  var 23 wlis saSualo ganaTlebis mqone piri da veZeb samsaxurs.vimuSaveb dacvis samsaxurSi an raime msgavs dawesebulebaSi.msurvelebi damikavSirdiT Semdeg misamarTze 551777739 an 551204706
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO448770
  veZeb samsaxurs.ganaTleba profesiuli,profesia buRalteri.xelfass ar aqvs didi mniSvneloba,staJis da profesiuli gamocdilebis amaRlebis mizniT SemiZlia dasawyisisTvis davTanxmde nebismier anazRaurebas.samuSao gamocdileba ar maqvs.
 • var studenti veZeb samsaxurs
  300lari

  var studenti veZeb samsaxurs

  agvisto 22, 2014
  GEO448756
  var studenti veZeb samsaxurs nebismier sferoSi maT Soris kompiuterul maRaziaSi SemiZlia davayeno windows 7ze 8 ze 8.1 xp aseve SemiZlia Pc gawmnda mtvrisga. garda zemot CamoTvlilisa vflob inglisursa da rusul enebs. amas garda SemiZlia nebismier samuSaoze ...