VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 16316
 • momvleli
  400lari

  momvleli

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461569
  vimuSaveb moxucis/avadmyofis momvlelad, maqvs gamocdileba. var komunikabeluri, Sromismoyvare, sufTa 46 wlis qalbatoni. samuSao saaTebi mawyobs 09:00-dan 17:00saaTamde. savaldebuloa kviraSi erTxel dasveneba. xelfasi 400 lari. gamomexmaureT Temqaze gldanSi ...
 • veZeb samsaxurs
  800lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461564
  lipinski irina valeris asuli tel.: 5 (93) 32-57-08 el-fosta : irinanika@list.ru ganaTleba: umaRlesi samuSaos gamocdileba muSaobis periodi: 2013w. – amjamamde Tanamdebobis dasaxeleba: buRalteri 1s - Si organizaciis dasaxeleba: mikro ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461516
  var 17 wlis abiturienti.vflob rusul enas aseve msmenelis doneze inglisurs.vmuSaobdi 3 kompaniaSi promouterad.amJamadac vmuSaob Sps. "argo" Si promouterad.mesaWiroeba damatebiTi samsaxuri romelic iqneba sagamos saaTebSi.damikavSirdiT.599920879 mariami.
 • vedzeb samsaxurs
  500lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461510
  vedzeb dzidzi adgils, 2 dan 5 wlamde tu dainteresdebit shemexmianet
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461530
  var masaJisti,vimuSaveb sxvadasxva dawesebulebaSi,vflob klasikur masajs,saxeobebi:samkurnalo,sportuli,gamajansaRebel-matonizirebeli,sarelaqsacio,anticelulituri,kosmetikuri,meZuZuri qalis(mkerdis),Cvili-wlamde asakis bavSvebis da mozardebis masaJs,maT ...
 • maswavlebeli
  400lari

  maswavlebeli

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461551
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi. binaze momsaxurebiT
 • vedzeb samsaxurs
  300lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461548
  minda daviwyo mushaoba operatorad.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461500
  damtavrebuli maqvs moskovis saxelmwipo samSeneblo universiteti specialoba maqvs ekonomisti da martveli samSenebloSi kvalivikacia ekoonomisti-menejeri veZeb samsaxurs qalaq baTumSi.
 • vimuSaveb sacxobSi an maRaziaSi
  30lari

  vimuSaveb sacxobSi an maRaziaSi

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461498
  veZeb samuSaos, vimuSaveb sacxobSi an maRaziaSi, gamyidveladac SemiZlia da mcxobeladac, maqvs gamocdileba, SemiZlia xaWapurebis, lobianebis bulkebis da a.S. gamocxoba, 3weli vmuSaobdi sacxobSi Tan vacxobdi da Tan vyiddi, fulTan muSaoba ar meSleba da arc ...
 • veZeb samuSaos karfurSi

  veZeb samuSaos karfurSi

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461484
  veZeb samuSaos karfurSi SemiZlia vimuSao fizikurad.
 • veZeb samsaxurs
  700lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461471
  veZeb samsaxurs kargi anazRaurebiT, maqvs marTvis mowmoba aseve maqvs samuSao gamocdileba vimuSaveb dRis saaTebSi
 • dzalian mchirdeba samsaxuri.

  dzalian mchirdeba samsaxuri.

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461441
  gamarjobat.vedzeb samsaxurs sadac minimum 350 lari iqneba anazgaureba.var 21wlis komunikabeluri,xalxtan urtiertoba kargad gamomdis.maqvs inglisuris (bigineri),kompiuteris dziritadad saofise programebis da ofis-menejeris kursebi damtavrebuli.maqvs or wliani ...
 • vimuSaveb germanulis Tarjimnad
  20lari

  vimuSaveb germanulis Tarjimnad

  seqtemberi 16, 2014
  GEO416588
  vimuSaveb germanuli enis Tarjimnad. vTargmni teqstebs da aseve SemiZlia viyo Tarjimani mogzauri germenelebisTvis. 8 weli vcxovrobdi germaniaSi. maqvs germanuli diplomi. vamzadeb moswavleebs germanulSi. vTargmni teqsebs. fasi SeTanxmebiT. damikavSirdiT ...
 • vimuSavebdi vokalistad(momRemRerlad)

  vimuSavebdi vokalistad(momRemRerlad)

  seqtemberi 16, 2014
  GEO421878
  mogesalmebiT.var 28 wlis musikosi gogona vokalisti(vmReri),vukrav klaviSebze(fortepiano,iamaxa ,eleqtro pianino),maqvs umaRlesi klasikuri ganaTleba Tbilisis konservatoria.vimuSavebdi barSi an gundSi vokalistad(momRerlad)dRiuri anazRaurebiT.Cemi naxva ...
 • vezeb samuSaos
  160lari

  vezeb samuSaos

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461382
  gamarjobaT mari var gegeSiZe 21 wlis oboli vcxovrob qalaq foTSi damTavrebuli sabuRatro kompiuteri da molareoba veZeb samuSaos praqtikebi gavlili maq maRaZiaSi mZime mdgomareoba rom ar mqondes samuSao dawyeba ar momiwevda gavagrZelebdi swavlas gTxovT damexmaroT ...
 • movamzadeb baTumSi dawyebiTi klasis moswavleebs

  movamzadeb baTumSi dawyebiTi klasis moswavleebs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO287227
  movamzadeb baTumSi dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi. fasi individualurad TveSi 100 lari jgufurad (2-3 bavSvi) TveSi TiToeuli 40 lari. damatebiT ucxo enaSi momzadeba (rusuli) TveSi 40 lari. 593478249 SesaZlebelia ojaxSi visvla
 • veZeb samsaxurs
  15lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461360
  var 36 wlis qalbatobi. vimuSaveb ojaxSi damxmare orSabaTian paraslevame 10 sT dan- 18 sT mde. fasi 15 lari dReSi.tel\ 555 200 635 Tia, 2 57 79 26 .
 • var gamocdili mZRoli

  var gamocdili mZRoli

  seqtemberi 16, 2014
  GEO440305
  var gamocdili mZRoli, 10 wliani marTvis gamocdilebiT msubuq avtomobilze. movemsaxurebi ojaxs, ofiss an kerZo kompanias Tavisi kuTvnili avtomobiliT. anazRaureba SeTanxmebiT. dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT mobilurze 555 50 53 55 uCa
 • davalageb binebs da ofisebs

  davalageb binebs da ofisebs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461337
  davalageb binebs swrafad da xarisxianad.saWiroebis SemTxvevaSi movalT orni.gvakvs didi xnis gamocdileba
 • damlagebeli

  damlagebeli

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461300
  davalageb saxlebs da ofisebs kargad da xarisxianad, maqvs sakmarisi gamocdileba damikavsSirdiT winawar .598 68 27 37.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461315
  var 18 wlis veZeb samsaxurs konsultantad.var Sromismoyvare,mizandasaxuli da punqtualuri,.vimuSaveb smenaSi .umjobesia iyos metrosTan axloss.Tu gamoCndeba vakansia SemexmianeT nomze 598900955madloba winaswar
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461293
  var 18 wlis,pirvel kurseli. veZeb samuSaos drois SeTavsebiT,vsaubrob rusulad Tavisuflad.vici kompiuteruli programebi moyvarulis doneze.
 • buRaltruli momsaxureba
  4lari

  buRaltruli momsaxureba

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461289
  gamocdili buRalteri gTavazobT umaRlesi donis kvalificiur buRaltrul momsaxurebas, kanonmdeblobis sruli dacviT. mogiwesrigebT rogorc Zvel, aseve mimdinare periodis sabuTebs. CagibarebT wliur da Tviur deklaraciebs. maqvs sakuTari buRaltruli programa. tel: ...
 • davalageb!
  20lari

  davalageb!

  seqtemberi 16, 2014
  GEO429045
  gamarjobaT! ! var 22 wlis, veZeb samsaxurs, davalageb ofisebs ,binebs, dagexmarebiT saojaxo saqmeSi. vimuSaveb saojaxo sastumroSi, restoranSi,damxmared sasurvel sferoSi. dagexmarebiT dRiurad samuSaoebSi. damikavSirdiT: 574241400 :))
 • Zalian mWirdeba samsaxuri!
  300lari

  Zalian mWirdeba samsaxuri!

  seqtemberi 16, 2014
  GEO173652
  gamarjobaT! ! ! Zalian mWirdeba samsaxuri, var 22 wlis,vimuSaveb damxmared zogadad yvela sferoSi. vflob saofise programebs, ucxo enebidan inglisurs vflob kargad, rusuls saSualod, var mowesrigebuli mSvidi adamiani. damikavSirdiT nomerze: 574241400 :))
 • italiuris pedagogi
  10lari

  italiuris pedagogi

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461277
  movamzadeb 17 wlamde bavSvebs italiur enaSi.sasurveli saaTebi da dReebi SeTanxmebiT. TveSi 80 lari 8 gakveTili. var 19 wlis. italiuri ena Seswavlili maqvs italiaSi. damikavSirdiT am nomerze : 598915899 sofo
 • veZeb samsaxurs
  250lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461263
  mogesalmebiT. var 19 wlis jari movlili maqvs vimuSaveb dacvaSi sam dReSi erTxel
 • vimuSaveb konsultantad marketSi var 17 wlis
  400lari

  vimuSaveb konsultantad marketSi var 17 wlis

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461237
  saswrafod mesachiroeba samsaxuri
 • momvleli,ZiZa skolis moswavleebisaTvis
  100lari

  momvleli,ZiZa skolis moswavleebisaTvis

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461232
  var 21 wlis studenti,damatebiTi SemosavlisaTvis siamovnebiT davexmarebi ojaxs(ojaxebs),romelsac aqvs drois problema: ver aswreben bavSvebis skolidan gamayvanas,maT wayvanas sxvadasxva saswavlo wreebze da maT daxmarebas gakveTilebis momzadebaSi.var disciplinirebuli,komunikabeluri ...
 • vamzadeb bavSvebs inglisur enaSi

  vamzadeb bavSvebs inglisur enaSi

  seqtemberi 16, 2014
  GEO440758
  var serTificirebuli pedagogi. vmuSaob kerZo skola mermisSi. vamzadeb bavSvebs inglisur enaSi.fasebi iwyeba 50 laridan. 598595258
 • mZRoli mersedesiT

  mZRoli mersedesiT

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461195
  var 43 wlis , maqvs 25 wlis mZRolobis gamocdileba, vatareb bavSvebs skolaSi,movemsaxurebi keZo an iuridiul pirebs myavs mersedesi, fasze SevTanxmdeT, dainteresebul pirebma damirekeT 593 55 35 77
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461193
  var gamocdili mZRoli, umaRlesi ganaTlebiT. sakuTari avtomanqaniT movemsaxurebi,rogorc kerZo pirs, aseve kompaniebs. vimuSaveb nebismier qalaqsa Tu raionSi. myavs mersedesis markis mini veni "vito" 7adgiliani, idealur mdgomareobaSi
 • zemo foniWala

  zemo foniWala

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461188
  vamecadineb 1 klaselebs yvela saganSi,
 • veZeb samuSaos
  500lari

  veZeb samuSaos

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461186
  var 22 wllis sasiamovno garegnobis gogona maqvs samuSao gamocdileba 3 wliani.mimuSavia konsultantad aseve gamyidvelad tansacmelebis maRaziebSi.vflob inglisur enas da aseve rusul enas,maqvs koleji damTavrebuli,var energiuli,da Sromis moyvare.dainteresebul ...
 • gancxadeba
  200lari

  gancxadeba

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461172
  Cemi saxelia vika var 16 wlis msurs samuSaos dacxeba 3 saaTis Semdeg, vswavlob skolaSi vimuSaveb nebismier samuSaoze mCirdeba saswrafod.
 • davsaqmdebi
  300lari

  davsaqmdebi

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461023
  var 25 wlis, ganaTleba -profesiuli, profesia -kriminalisti. vflob rusul da inglisur enebs (saSualod), aseve kompiuterul saofise programebs, vords da eqsels. davsaqmdebi momsaxureobis sferoSi, naxevar ganakveTze (sasurvelia saqmis adgilze SeswavliT). tel: ...
 • veZeb samsaxurs
  350lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461179
  maqvs menejmenti da administrireba damTavrebuli.aseve fsiqologia.vmuSaobdi cicinaTelaSi operatorad.vimuSaveb tundac konsultantad.557 99 43 78.
 • Tarjimanivar

  Tarjimanivar

  seqtemberi 15, 2014
  GEO399898
  var Turquli enis Tarjimani vTargmni Turqulidan qarTulze da qarTulidan Turqulze aseve vflob rusul enas viTanamSromleb Sexvedrebze ikiTxeT aiSe 558550610 an 967278
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 15, 2014
  GEO440172
  var gamocdili ZiZa,Cem ojaxSi vuvli bavSvebs,wlovaneba Seuzgudavia,dilis 9 idan sagamos 8 sT_mde,msurvelebma damikavSirdiT,Cemi mailia nona-xachapuridze@mail.ru,an damikavSirdiT 557223479,mxolod rusTavis farglebSi,fasi SeTanxmebiT
 • vimuSaveb dacvaSi
  500lari

  vimuSaveb dacvaSi

  seqtemberi 15, 2014
  GEO460971
  var yofili samxedro da gamaCnia mravalmxrivi ganaTeba Sromismoyvareoba da mzandasaxuloba ar maklia vflob inglisurs saSualo doneze da kompiuters Sevasruleb nebismieri sirTulis saqmes saWiroebis SemTxvevaSi