VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 15869
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  maisi 25, 2015
  GEO410230
  var 22 wlis vswavlob universitetSi vimuSaveb mimtanad paralelurad SemiZlia sxva saqmis SeTavsebac (dalageba darecxva) vici rusuli germanuli cota inglisuric gamocdileba maqvs aseve sxvadasxva sferoSi- vmuSaobdi saojaxo sastumroSi; menejeris asistentad ...
 • vedZeb samsaxurs

  vedZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588583
  vimuSaveb ojaxSi mdZRolad vici kerva mdZRolad gamocdileba maqvs TurqeTSi servis vatarebdi 3 weli vici rusuli da Turquli enebi
 • var moqmedi buRalteri

  var moqmedi buRalteri

  maisi 25, 2015
  GEO588576
  var moqmedi buRalteri, vmuSaob ramdenime organizaciaSi, vaWroba, distribucia, warmoeba da a. S. SeTavsebiT vimuSaveb sxva Sps da i/m - Tan, mogiwesrigebT Tviur da wliur deklaraciebs, sagadasaxado kodeqsebis sruli dacviT, vmuSaob Semdeg programebSi, orisi ...
 • veZeb samuSaos
  300lari

  veZeb samuSaos

  maisi 25, 2015
  GEO569125
  var 22wlis baTumidan.maqvs namuSevari supermarkrtSi.exla vmuSaob avejis maRaziaSi,molare konsultantaT,vici rusuli, kompiuteri,rs, .baTumi
 • veZeb samsaxurs
  800lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588485
  myavs mikroavtobusi,vimuSaveb distribuciaSi normaluri anazgaurebiT
 • gTavazobT
  1 000lari

  gTavazobT

  maisi 25, 2015
  GEO588466
  gTavazobT nebismieri saxis rkinis konstruqciis adgilobrivad damzadeba-damontaJebas SeRavaTian fasebSi. CamonaTvali: kibis baqani, aivani, kibeebi, rkinis kari, xeivnebi, wylis bakebi, gisosebi da sxva.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588354
  var baTumis saxelmwifo sazRvao akademiis studenti,vswavlob lojistikaze,biznesisa da marTvis fakultetze.var mxiaruli,komunikabeluri,punqtualuri da Sromismoyvare.skola davamTavre oqros medliT.vswavlob 70%iani grantiT.vici rusuli ena Zalian kargad,inglisuri ...
 • eleqtroba-avtomatika
  1 800lari

  eleqtroba-avtomatika

  maisi 25, 2015
  GEO586735
  var gamocdili eleqtrikos-avtomatikis specialisti muSaobis mravalwliani staJiT iseT organizaciebSi,rogoricaa "gudvili","interplasti","marSe".amJamadac vmuSaob erTerT organizaciaSi mTavari energetikosis Tanamdebobaze,agreTve maqvs Sromis dacvisa da teqnikuri ...
 • saswrafod
  400lari

  saswrafod

  maisi 25, 2015
  GEO276591
  var 24 wlis. veZeb samsaxurs. pirad mZRolad sasiamovno iqneba ufro var gamocdili da gawonasworebuli mZRoli
 • berZnuli enidan Targmna 574735099
  10lari

  berZnuli enidan Targmna 574735099

  maisi 25, 2015
  GEO269326
  gTavazobT sabuTebis, teqstebis Targmnas qarTuidan berZnul enaze da piriqiT notariuli damowmebiT. SekveTebi xorcieldeba el.fostis saSualebiTac.targmna77@mail.ru; skaipi: targmna. mob:557 479779; tel: 2279469; mis: varkeTilis metro, javaxeTis 32. gasarTobi ...
 • var gamocdili meshaurme
  35lari

  var gamocdili meshaurme

  maisi 25, 2015
  GEO588421
  Var gamocdili meshaurme vmushaobdi turqetshi da sakartveloshi.kerzot batumshi da tbilishi makvs 5 wliani gamodileba da aseve shemi basturmis saidumlo momzadebis recepti
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588451
  vimuSaveb damxmared distributorTan
 • vedZeb samsaxurs

  vedZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588437
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO447843
  var 33 wlis mandilosani. veZeb samsaxurs quTaisSi. vimuSavebdi ofisebSi konsultantad an sainformacio biuroebSi, aseve sastumros mimRebSi. yovel dRe, SabaT-kviris garda. var gulaxdili, simarTlis moyvaruli, punqtualuri. vmuSaobdi populSi konsultantad, sakancelario ...
 • veZeb stabilur samsaxurs
  7lari

  veZeb stabilur samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO587447
  var 28 wlis, samuSao gamocdileba maqvs xalxTan urTierTobaSi, mcire biznesSi avtomobilebis da kafe-sasadiloebis kuTxiT, mTawmindis parkSi atraqcionebis operatorad, saarCevno programebSi, fizikurad, mZRolad, karnizebis montaJze, maRaziaTa qselSi konsultantad ...
 • veZeb samsaxurs!.vimuSaevb pirad mZRolad.sastumroSi.nebismier firmaSi.distribuciaSi.
  veZeb samsaxurs; vimuSaveb pirad mZRolad an sadistribucio a/manqanaze,saWesTan gamocdileba gamaCnia 15-welze metis,maqvs gamocdileba distribuciaSic ''satvirTo a/manqanaze''.maqvs ''BC'' kategoriis marTvis mowmoba,sasurveli anazRaurebaa 600-lari,var 33-wlis.tel; ...
 • veZeb samsaxurs.vimuSaveb dacvis sferoSi.''sastumroSi an supermarketebSi''
  veZeb samsaxurs; vimuSaveb dacvis sferoSi,sastumroSi an supermarketebSi,maqvs aRniSnul sferoSi 8-wliani gamocdileba,namuSevari maqvs rogorc saqarTveloSi aseve ruseTSi.sasurveli anazRaurebaa 400-lari.var 34-wlis. tel; 551-35-30-69 591-44-30-44
 • saswrafod!

  saswrafod!

  maisi 25, 2015
  GEO588409
  vimuSaveb muSad Sevasruleb yvelanair saxeobaze, maqvs gamocdileba el-SemduReblad aseve svarSikad. SesaZlebelia damxare muSad. 595293962 an 557652524
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  maisi 25, 2015
  GEO588401
  movuvli nebismieri asakis bavSvs,saxlSi moyvaniT,maqvs didi gamocdileba am sferoSi da samedicino ganaTleba,SemiZlia wina ojaxidan dagidasturoT Cemi sandooba.gTxovT damikavSirdiT nomerze 555-47-61-84
 • m c x o b e l i

  m c x o b e l i

  maisi 25, 2015
  GEO588393
  var gamocdili mcxobeli vacxob kaxuri -Sotebs aseve lavaSs maqvs 7wliani gamocdileba. (axalad Tonis gaxnis mepatroenebma ar damikavSirdeT) msurvelebi damikavSirdiT 598 59 58 33 gia
 • veZeb samsaxurs
  600lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588372
  var 24 wlis veZeb samsaxurs maq damTavrebuli sabaJo warmomadgenlis sasaqonlo operaciebis specialisti aseve maq ganvlili kompiuteris kursi, maq marTvis mowmoba da SemiZlia vimuSao distributorad. var Sromismoyvare da maq pasuxismgeblobis grZnoba. 592 33 ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 25, 2015
  GEO588371
  var 38 wlis qalbatoni,vimuSaveb ZiZad tbilisSi da rusTavSi.
 • var moqmedi buRalteri

  var moqmedi buRalteri

  maisi 25, 2015
  GEO414585
  var moqmedi mTavari buRalteri.maqvs gamocdileba warmoebis, samSeneblo da vaWrobis buRalteriaSi.gavukeTeb buRalterias maRaziebsa da sxva obieqtebs SeTavsebiT.sakuTari sabuRaltro programiT.
 • vimushaveb damxmared

  vimushaveb damxmared

  maisi 25, 2015
  GEO588350
  vimuSaveb mzareulis damxmared .vcxovrob gldanSi .vimuSaveb naxevar ganakveTzec.
 • vedzeb samsuhaos
  300lari

  vedzeb samsuhaos

  maisi 25, 2015
  GEO588339
  var mdzgoli aqvs gamocdileba
 • veZeb samsaxurs vimuSaveb mZRolad
  600lari

  veZeb samsaxurs vimuSaveb mZRolad

  maisi 25, 2015
  GEO588331
  maqvs B kategoriis marTvis mowmoba var Sromis moyvare
 • vimuSaveb mZRolad
  600lari

  vimuSaveb mZRolad

  maisi 25, 2015
  GEO588325
  maqvs B kategoriis marTvis mowmoba, vimuSaveb mZRolad
 • qarTuli Tonis puris mcxobeli

  qarTuli Tonis puris mcxobeli

  maisi 25, 2015
  GEO588309
  var qarTuli Tonis puris gamocdili mcxobeli vacxob Tonis lobians da xaWapurs vmuSaob mxolod gazis Toneze. 579-78-23-33
 • molare-operatori
  350lari

  molare-operatori

  maisi 25, 2015
  GEO588289
  SemiZlia muSaoba molare- operatiris Tanamdebobaze, maqvs 7 wliani gamocdileba,
 • mesaWiroeba samsaxuri
  450€ 1 035lari

  mesaWiroeba samsaxuri

  maisi 25, 2015
  GEO587016
  mogesalmebiT,var 28 wlis,vimuSaveb normanul samuSaoze,maqvs namuSevari supermarketebis qselebSi,ibisiSi,masivis qselSi,ulevSi vakis xorcproduqtebis da kidev ramodenime magaziebSi,molared operatprad da administratorad,vici qarTuli da rusuli enebi,vici ...
 • buRaltruli momsaxureba tel: 551144778

  buRaltruli momsaxureba tel: 551144778

  maisi 25, 2015
  GEO527383
  maRalkvalificirebuli buRalteri gTavazobT: buRaltrul-finansur, sabaJo-sagadasaxado saqmis warmoebas kanonmdeblobis sruli dacviT, programa Oris uzrunvelyofiT. wlis-Tvis deklarireba. safinanso, sabanko saqmisTvis dokumentaciis momzadeba da sxva saqmis warmoebas. ...
 • veZeb samsaxurs kerZo kompaniaSi
  400lari

  veZeb samsaxurs kerZo kompaniaSi

  maisi 25, 2015
  GEO588182
  specialobiT var ofis-menejeri. 27 wlis.
 • Sef-mzareuli. mzareuli
  40lari

  Sef-mzareuli. mzareuli

  maisi 25, 2015
  GEO229862
  var gamocdili mzareuli.evropuli.italiuri.vamzadeb yvelanair salaTebs. cxel kerZebs da yvelanair picebi.
 • veZeb samsaxurs
  450lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO288799
  veZeb samsaxurs, maqvs samuSao gamocdileba savaWro dargSi,sazogadoebasTan urTierTobis sferoSi,vflob rusul enas Zalian kargad,vimuSaveb programulad(apeqsSi) operatoris poziciaze.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588247
  var 20 wlis veZeb samsaxurs maq ganvlili kompiuterisa da auditoris kursi. aseve vflob inglisurs. SemiZlia yvela saqmes seriozulad movekido. var Sromismoyare da maq pasuxismgeblobis grZnoba.597184966 marika
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588225
  veZeb samsaxurs var 22 wlis punqtualuri, komunikabeluri, Sromismoyvare biWi. gTxovT damikavSirdiT realuri damsaqmebeli
 • vimuSaveb administratorad
  400lari

  vimuSaveb administratorad

  maisi 25, 2015
  GEO588192
  var 36 wlis mowesrigebuli,komunikabeluri punqtualuri mandilosani.vflob Turqul da rusul enebs sametyvelo doneze,mimuSavia sastumroSi ,maqvs gamocdileba,vflob kompiuterul programebs,vimuSaveb administratorad batumSi mdebare normalur sastumroSi,sruli ganakveTiT.dainteresebulma ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 25, 2015
  GEO588185
  vimuSaveb supermarketSi molare-operatorad. maqvs gamocdileeba. maka
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 24, 2015
  GEO588179
  vimuSaveb ZiZad.maqvs gamocdileba.var punqtualuri da mowesrigebuli.damikavSirdnen mxolod realurebi.
 • xelosani
  1lari

  xelosani

  maisi 24, 2015
  GEO588176
  vakeTebT remonts (kedlebi, Weri, iataki) binebSi, aseve e l e q t r o gayvanilobis Secvla da montaJi, kafel-metlaxis gakvra, xarisxianad, droulad da realur fasebSi, damikavSirdiT 593-733-183 an 593-32-19-55 an 579-210-610 sergo.
 • seqs marketi!