• hotel-panorama.ge
 • sawyobi.
 • binebi dRiurad
 • website, e-commerce, design, SEO, mobile application, hosting, social network, branding
 • onlain maRazia.

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 30 sul 13581
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 29, 2015
  GEO616572
  var,45wlis qalbatoni. marTlmadidebeli ,ojaxis diasaxlisi. vcxovrob qalaq rusTavSi. mexerxeba samzareuloSi sadilebis damzadeba. veZeb samsaxurs vimuSaveb moxucis momvlelad . (maqvs momvlelad muSaobis gamocdileba) sasurvelia rusTavSi300-350l anazRaurebiT t.595922653
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 29, 2015
  GEO616564
  var,44wlis u/g marTlmadidebeli Tbiliseli qalbatoni. veZeb samsaxurs vimuSaveb ZiZad Cvil bavSvtan 9-19sT ( sasurvelia saburTalos an didi diRmis teritoriaze) 400-450l anazRaurebiT t.591691777
 • vimuSaveb naxevar ganakveTze
  250lari

  vimuSaveb naxevar ganakveTze

  ivlisi 29, 2015
  GEO344166
  gamarjobaT,var ilias saxelmwifo universitetis biznes administrirebis studenti. vimuSaveb ofisSi an nebismier poziciaze garda konsultantisa,var komunikabeluri da pasuxismgebliani,vflob inglisurs da rusuls,gTxovT daikavSirdeT miTiTebul nomerze: 598118449 Tamuna
 • muSa damxmare
  25lari

  muSa damxmare

  ivlisi 29, 2015
  GEO622413
  vimuSaveb kerZo mSeneblobaze damxmare muSad qviSis gazidva miwis gazidva da msgavsi samuSaoze an xelosnis damxmared dRiuri anazRaureba SeTanxmebiT t 599 76 68 04
 • gTavazobT informacias dasaqmebis Sesaxeb
  25lari

  gTavazobT informacias dasaqmebis Sesaxeb

  ivlisi 29, 2015
  GEO622374
  davalageb saxlebs da ofisebs 25-30l -ad t.591691777
 • veZeb samsaxurs
  25lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 29, 2015
  GEO616579
  var,36wlis qalbatoni vimusaveb sacxobSi damxmared (aseve swrafi kvebis obieqtze) 25-30l anazRaurebiT . maqvs damxmared ,uSaobis gamocdileba t.591691777
 • veZeb samsaxurs
  700lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 29, 2015
  GEO622387
  veZeb samsaxurs normaluri anazRaurebiT, samuSao grafiks ar aqvs mniSvneloba
 • taqsi 558 268 111

  taqsi 558 268 111

  ivlisi 28, 2015
  GEO491408
  myavs mersedes E klasi,baTumi,ureki,qobuleTi,mestia.mogemsaxurebiT SeRavaTian fasebSi.fasi200 lari baTumi 558 268 111
 • vezeb samsaxurs
  450lari

  vezeb samsaxurs

  ivlisi 28, 2015
  GEO622309
  vezeb samsaxurs var namushevari gamxidvelad 5weli amjamatac maq samushao magram satebis gazrdis miznit minda wamovide amito vimushaveb 9satidan saxamos 9satamde xelpasi xovel dxiurad tu iqneba mirchevnia xelpasze movilaparakebt var shromis moxvare da pasuxmgebliani ...
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 28, 2015
  GEO622292
  veZeb samsaxurs var 17 wlis, pasuxismgebliani ,Sromismoyvare , punqtualuri , vimushaveb gamyidvlad an konsultantad , gamocdileba maqvs .
 • var mizandasaxuli, Sromismoyvare vedzeb samsaxurs
  350lari

  var mizandasaxuli, Sromismoyvare vedzeb samsaxurs

  ivlisi 28, 2015
  GEO622171
  var mizandasaxuli, shromismoyvare, punqtualuri
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  ivlisi 28, 2015
  GEO622152
  Var 17 wlis vedzeb samsaxurs erti tvit. Sasureveli iqneba gamyidvelis poziciashi :) inpormaciistvis momweret meilze. >> csalu@mail.ru
 • Sevaswavli rusuls
  50lari

  Sevaswavli rusuls

  ivlisi 28, 2015
  GEO516167
  movamzadeb skolis moswavles rusul enasa da literaturaSi.SeiZleba binaze misvliT.
 • vimuSaveb ojaxSi ZiZad

  vimuSaveb ojaxSi ZiZad

  ivlisi 28, 2015
  GEO622302
  var 46 wlis qalbtoni,var eqTani profesiiT, movuvli avadmyofs,bavSvs,xandazmuls agreTve ojaxis saqmeebs Sevasruleb. var mSvidi, mowesrigebuli da eklesiuri adamiani,aramweveli, myavs 13 wlis qaliSvili.
 • azerbaijanuli enis mcodne

  azerbaijanuli enis mcodne

  ivlisi 28, 2015
  GEO622291
  var 29 wlis nino kakaSvili.veZeb samuSaos azerbaijanul enas rac exeba.saofise saqmianoba an notariusSi nebismieri ganxriT.azerbaijanul enaze davamTavre kompiuteruli programebi,maqvs serTifikati (6 Tviani kursi)azerbaijanul enaze radgan kursebi gaviare azerbaijanSi.skolaSic ...
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 28, 2015
  GEO622290
  vimuSaveb dacvaSi,aseve mZRolad. sasurvelia piradi dacva.
 • biologi

  biologi

  ivlisi 28, 2015
  GEO622281
  gamarjobaT.var biologi 29 wlis.davamTavre ilia WavWavaZis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti.sabumebismetyvelo fakulteti geo_bio specialobiT.vimuSaveb nebismier sferoSi biologiis specuialobas rac exeba.mag:pedagogad,garemos dacvis ganxriT da sxva.radgan ...
 • Tu gaqvT sabavSvo baRSi pedagogis vakansia damikavSirdiT
  var 33 wlis, umaRlesi ganaTlebiT pedagogi ,maqvs 2 wliani gamocdileba sajaro skolaSi.gaxangrZlivebul jgupSi,amjamad veZeb samsaxurs sabavSvo baRSi, Tu vinmes gaqvT pedagogis vakansia gTxovT SemexmianoT 571 11 37 65
 • dalageba dasufTaveba

  dalageba dasufTaveba

  ivlisi 28, 2015
  GEO622258
  davalageb saxls kviraSi 3 jer.an remontis Semdeg Zirfesvianad.593 40 41 80
 • veZeb samsaxurs baTuSi.var 20 wlis.

  veZeb samsaxurs baTuSi.var 20 wlis.

  ivlisi 06, 2015
  GEO610806
  maqvs mimtanis,gayidvebis oficeris,maRaziis konsultantis,bavSvTan muSaobis gamocdileba.vici inglisuri.var punqtualuri. 591 28 10 10. 557 96 57 16. nino :)
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 28, 2015
  GEO612986
  vimuSaveb ZiZad,momlelad da davalageb sastumroebs.gTxovT gamomexmaurod am nomrebze 557660446 an 592071769.ikiTxeT xaTuna an zaza.gTxovT damikavSirdeT aucileblad.xaTuna
 • buRalteri

  buRalteri

  ivlisi 23, 2015
  GEO555108
  moqmedi buRalteri mogemsaxurebiT buRalturald organizaciebs, individualur da mcire mewarmeebs. gTavazobT pirveladi dokumentaciis mowesrigebas,buRaltrul aRricxvas da sagadasaxado deklarirebis uzrunvelyofas. aseve vakeTeb k a l k u l a c i a s. vmuSaob: sabuRaltro ...
 • var gamocdili mcxobeli

  var gamocdili mcxobeli

  ivlisi 28, 2015
  GEO622179
  vacxob xaWapurs, lobians fenovnis da naxevrad fenovnis comze. vacxob agreTve namcxvrebs. vimuSaveb samzareulSi mzareulis damxmared
 • var xaWapuris mcxobeli
  700lari

  var xaWapuris mcxobeli

  ivlisi 28, 2015
  GEO622188
  var 45 wlsis qalbatoni vmuSaobdi qarTul restornebSi mexaWapured vici megruli,imeruli,samepo,lobianis da sxvadasxva picebi cxoba.aseve vici fxaleuli,civi kerZebi.nawilobriv evropuli samzareuloc.557602121.568829935
 • veZeb samsaxurs
  350lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 28, 2015
  GEO622180
  gamarjobaT var 17 wlis. Sromismoyvare, sasiamovno garegnobis, komunikabeluri gogona, veZeb samsaxurs saswrafod. vimuSaveb promouterad an mimtanad. maqvs gamocdileba vici qarTuli da rusuli srulyofilad, inglisuri - damakmayofileblad ! imedia vinme gamomexmaurebiT ...
 • greideri,qafCa,
  1 500lari

  greideri,qafCa,

  ivlisi 28, 2015
  GEO622245
  maqvs greiderze gamocdileba 3 weli, qafCaze 2 weli amJamad var fasaqmebuli dainreresebuli pirebi damikavSirdiT 551 17 28 28 giorgi.
 • veZeb samsaxurs
  750lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 28, 2015
  GEO622155
  var 25 wlis da veZeb samsaxurs distribuciis ganxriT maqvs 1 wliani gamocdileba am sferoSi.maqvs manqanis tarebis 3 wliani gamocdileba marTvis mowmobis B kategoriiT damikavSirdiT am nomrebze:598 96 18 86 an 599 38 52 57
 • dalageba

  dalageba

  ivlisi 28, 2015
  GEO622149
  davalageb binas xarisxianad. 598 63 86 76
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ivlisi 28, 2015
  GEO622125
  var 50 wlis energiuli qalbatoni medicinis muSaki movuvli bavSvs wlis zeviT. maqvs gamocdileba. 595596714
 • dalageba

  dalageba

  ivlisi 28, 2015
  GEO622105
 • seqs marketi!