VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 15905
 • kerZo maTematikis maswavlebeli

  kerZo maTematikis maswavlebeli

  seqtemberi 03, 2014
  GEO454142
  var fizika-maTematikuri skola "komarovis" me-12 klasis moswavle, movamzadeb bavSvebs maTematikaSi, gamocdileba maqvs me-6 klasel bavSvebTan muSaobis. damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT nomerze: 557100248
 • iCqareT

  iCqareT

  seqtemberi 03, 2014
  GEO454136
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs binaze misvliT,sasurvelia cxovrobdes isan-samgoris raionSi,fasi SeTanxmebiT,damirekeT 571 11 3765lia
 • veZeb saswrapod 2 kacian samsaxurs

  veZeb saswrapod 2 kacian samsaxurs

  seqtemberi 03, 2014
  GEO454134
  saswrapod veZeb 2 kacian samsaxurs ganvixilav yvela Semotavazebas da gadavwyvetav damikavSirdiT am nomerze 598 619 219 Tazo
 • buRaltruli momsaxureba
  150lari

  buRaltruli momsaxureba

  seqtemberi 03, 2014
  GEO424124
  var moqmedi buRalteri vasruleb yvelanair sabuRaltro operaciebs, vflob sabugaltro programa oriss ,vmuSaob RS.GEze vakeTeb yvelanair (yovelTviur da wliur)deklaraciebs,agreTve myavs auditi romelsac sawiroebis SemTxvevaSi gadavamowmwbineb nebismier wvrilmans ...
 • vimuSaveb

  vimuSaveb

  seqtemberi 03, 2014
  GEO416718
  var 23 wlis, punqtualuri da gamocdilebis mqone. vflob MS.OFFICE, MS.PROJECT 2013 wlian programebs. aseve ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR, HTML 5, CSS 3, JAVASCRIPT, JQUERY da PHP enebs. vimuSaveb ofisSi swavlasTan SeTavsebiT. T:557 978 128, E:zurab7007@gmail.com
 • eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs

  eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs

  seqtemberi 03, 2014
  GEO386929
  var gamocdili da kvalifikaciuri eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs, osteoqondrozis, sqoliozis, lordozis, radikulitis, insultis, arTritebis da arTrozebis, nervis daWimvis da sxva SemTxvevebis dros. SesaZlebelia binaze momsaxureobac. damikavSirdiT ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 03, 2014
  GEO355820
  var 24 wlis, maqvs ekonomikuri (bugalteria, auditi, sabanko saqmis ganxriT) damTavrebuli. vflob saofise kompiuterul programebs, viRebdi konferenciebSi monawileobas(maqvs damadasturebeli sigelebi) vswavlobdi aseve goeTes institutSi, viyavi germaniasi 2 ...
 • Vedzeb samsaxurs!
  300lari

  Vedzeb samsaxurs!

  seqtemberi 03, 2014
  GEO282169
  movuvli tkven pataras Cems saxlSi. gamoctileba makvs, kargad vplob russul enas. vcxovrob moskovis gamzirze. sakontakto teleponi. 595673569 .2 70 11 05. 2714210 natella
 • veZeb samsaxurs saswrafod

  veZeb samsaxurs saswrafod

  seqtemberi 03, 2014
  GEO454082
  var 41 wlis mowesrigebuli da daojaxebuli qalbatoni. vimuSaveb ojaxSi momvlelad an damxmared. var rusi da vflob qarTul enas. damikavSirdiT nomerze 568-77-36-19.
 • samsaxuris maZiebeli

  samsaxuris maZiebeli

  seqtemberi 03, 2014
  GEO454072
  mogesalmebiT.minda samsaxuris dawyeba naxevar ganakveTze,maqvs sakmaod didi gamocdileba molare konsultantis Tanamdebobaze.amjamad vmuSaobdi qimiis magaziaSi molared magram ara sasurveli grafikis gamo momiwia Tavis danebeba.magaziis bevr programasTan maqvs ...
 • buRalteri
  200lari

  buRalteri

  seqtemberi 03, 2014
  GEO454056
  gavukeTeb buRalterias indmewarmeebs da dRgs gadamxdelebs, maqvs sakuTari ofisi da orisis programa. SeRavaTian fasad,
 • momwereT

  momwereT

  seqtemberi 03, 2014
  GEO454033
  var 19wlis nini vimushaveb konsultantad an opisSi damxmared momwereT
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  agvisto 24, 2014
  GEO449830
  var 19 wlis.vimuSaveb nebismier normalur adgilas.maqvs 1 wliani gamocdileba.var rusuli enis mcodne. sasurvelia dRegamoSvebiT.gamomexmaureT mailze- maritodadze@mail.ru
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO454008
  veZeb samuSaos,var meore kursis studenti.var Sromismoyvare,damoukidebeli da mizandasaxuli.mesaWiroeba samsaxuri nebismier sferoSi.vflob inglisur enas kargad.madloba winaswar
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  seqtemberi 02, 2014
  GEO452267
  48 w gamocdilebis mqone qal-i movuvli nebismieri asakis bavSvs ojaxSi. myavs ori vaJi da 5 w. SviliSvili. vcxovrob m. naZaladevTan.SesaZlebelia CemTan binaze moyvanac. dRisiT saxlSi var marto. ena qarTuli da rusuli.agreTve dagexmarebiT saojaxo saqmeebSi.
 • ZiZa-damxmare m. naZaladevTan!

  ZiZa-damxmare m. naZaladevTan!

  seqtemberi 02, 2014
  GEO398583
  48 w. q.-ni movuvli bavSvebs 1-2 Tvidan da zeviT, 9.30 -10-11-dan -17.30-18-19- 20-mde saaTis SualedSi, maqsimum 8 saaTiT. myavs ori vaJi da 5 w. SviliSvili.ar vewevi.ar vsvam.serialebs ar vuyureb. miyvars bavSvebi da sisufTave. 2 Tvidan vuvli gogonas ...
 • vimuSaveb sabavSvo baRSi
  300lari

  vimuSaveb sabavSvo baRSi

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453993
  vimuSaveb sabavSvo baRSi ZiZad , maqvs 3 wliani gamocdileba . mob: 593 41 52 62 , tel: 236 36 28.izo
 • vamzadeb abiturientebs zogad unarebSi, biologiaSi, qimiaSi da dawyebiTebs maTematikaSi
  var moqmedi pedagogi, maqvs serTifiakatebi ( biologia, maTematika 1– 6 klasi, bunebismetyveleba) movamzadeb bavSvebs TbilisSi kviraSi 2 dRe ,1 sT 30 wuTi. fasi: SeTanxmebiT
 • veZeb samsaxurs.

  veZeb samsaxurs.

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453957
  var 4 kursis studenti.vimuSaveb konsultantad drois SeTavsebiT.gamocdileba maqvs vmuSaobdi Sps ,baramboSi, promo gogonad da kafeSi konsultantad
 • vimuSaveb mZRolad

  vimuSaveb mZRolad

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453944
  vimuSaveb mZRolad Cemive manqaniT
 • inglisuris da Cinuris Tarjimani da gidi
  50lari

  inglisuris da Cinuris Tarjimani da gidi

  seqtemberi 02, 2014
  GEO449599
  vflob Cinur, inglisur, rusul da espanur enebs, SemiZlia zepiri Targmna, gidis funqciis Sesruleba.
 • dzalian minda muCaobis dawyeba gamomexmaured
  300lari

  dzalian minda muCaobis dawyeba gamomexmaured

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453845
  vimuhaveb dzizad damlageblad WurWlis mrecxavad da ese hemged dzalian gulianad miudgebi Cems davalebas gamomexmaured msurvelebma am saqmeCi gamocdileba didi maqvs.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453921
  var 20 .wlis biWi veZeb samsaxurs naxevari-sruli ganakveTiT. ganaTleba : umaRlesi arasruli. . vflob inglisur enas amJamad saSvalod ( londonshi aRebuli maqvs serTifikati kompiuterul inglisurSi umaRlesi done) vflob rusul enas. gavlili maqvs inglisuris kursebi ...
 • movamzadeb
  1lari

  movamzadeb

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453920
  movamzadeb dayebiTi klasis moswavleebs,saurvelia cxovrobdes isan-samgoris raionSi,SemexmianeT 273 85 31 an 571 11 37 65
 • vamzadeb bavSvebs inglisur da rusul enebSi

  vamzadeb bavSvebs inglisur da rusul enebSi

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453906
  movamzadeb 4dan 9e klasis CaTvliT bavSvebs inglisur da rusul enebSi skolis programiT.am sferoSi maqvs orwliani gamocdileba.TviTon var damamTavrebeli kursis studenti da Cems saqmianobas vekidebi sruli pasuxismgelobiT.meti informciisTvis daikavSirdiT am ...
 • vimuSaveb ZiZad da pedagogad
  1lari

  vimuSaveb ZiZad da pedagogad

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453904
  var umaglesi ganatlebiT pedagogi,vumuSaveb ojaxSi ZiZad an vamecadienb dawyebiTi klasis moswavleebs binaze misvliT,an kidev erTdroulad momvleldac da maswavlebladac,Semidzlia bavSvi gamovikvano skolidan da vamecadino yoveldgiurad,msurvelebi SemexmianeT ...
 • vimuSaveb sabavSvo baRis maswavleblad

  vimuSaveb sabavSvo baRis maswavleblad

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453887
  var dawyebiTi klasebis gamocdili pedagogi. vimuSaveb sabavSvo baRSi maswavleblad 598 897 843 2 603479
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453738
  var 26 wlis , veZeb samsaxurs baTumSi , davamTavre q. baTumis SoTa rusTavelis saxelobis saxelmwifo universiteti, istoriis fakulteti, xarisxi magistri, swavlas vagrzeleb doqtoranturaSi, msurs fiqsirebuli 300 lari , wavikiTxav kolejebSi Tu sxvadasxva saganmanaTleblo ...
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453733
  var 25 wlis gogona , veZeb samsaxurs baTumSi, maqvs samuSao gamocdileba 8 weli pedagogiur sferoSi, inglisursa ( dawyebiTi klasebi) da kompiuterSi , agreTve maqvs gamocdileba saqmismewarmis , msurs fiqsirebuli xelfasi 300 lari . vimuSaveb baRSi maswavlebladac ...
 • mWirdeba samsaxuri

  mWirdeba samsaxuri

  seqtemberi 02, 2014
  GEO402323
  var me-3 kursiss turizmis fakultetis studenti.var komunikabeluri,mizandasaxuli,Sromismoyvare da samuSaos mimarT erTguli,.,.Tavisuflad vici rusuli,karg doneze inglisuri enebi,aseve kompiuteric vici kargad.rac Seexeba samuSaoo gamocdilebas vmuSaobdi 8 Tvis ...
 • veZeb samsaxurs
  450lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453707
  var gamocdili istorikosi 10 wliani stajiT.movazadeb moswavleebs 551192830
 • vakansia
  1lari

  vakansia

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453712
  veZen samuSaos myavs Cemi avtomobili dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT 574 25 23 24
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453794
  vimuSaveb ZiZad , maqvs gamocdileba, vmuSaob saxemwifo baga-baRSi ZiZaT, Tu meqneba sasurveli anazRaureba movuvli nebismieri asakis bavSvs, msurvelebs SegiZliaT damikavSirdeT 555 34 14 58
 • vedzeb samsaxurs
  250lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453781
  me maqs damtavrebuli zugdidis saswavlo oleji cxum egrisi,specialobiT sabuRaltro da Zan kargad vici es saqme.amis garda me Zan kargad vici kompiuteri da rusuli ena.
 • veZeb samsaxurs
  700lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO449381
  veZeb samsaxurs , var 28 wlis , var daojaxebuli , var namuSevari barSi menejerad , gamyidvlad, konsultantad,molared,amJamad vmuSaob plastikis maRaziaSi menejerad .kargad vici rusuli ena, saSualod inglisuri.aseve kompiuteri. sursaTis maRaziaSi ar vimuSaveb. ...
 • veZeb ZiZas
  250lari

  veZeb ZiZas

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453844
  mesaWiroeba ZiZa (umaRlesi ganaTlebiT) 9 wlis gogonasTvis, romelic bavSvs amecadinebs ucxo enis garda yvela saganSi da, amasTan, SeiTavsebs saojaxo saqmeebs. samuSao saaTebi 10-dan 19 saaTamde, SabaT-kviris garda. tel.: 577 28 09 88 - veriko
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453677
  var 23wlis kurs damTavrebuli,kerZod ekonomiuri.vflob karg germanul enas(vswavlobdi germaniaSi) da saSvalo inglisurs.maq gamocdileba molare operatorad sadistribucio firmaSi
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453672
  gamovwer zednadebebs. damikavSirdiT ,tel: 597 05 22 09
 • buRalteri

  buRalteri

  seqtemberi 02, 2014
  GEO424531
  var moqmedi buRalteri vflob sabuRaltro programa orisss vmuSaob rs.geze vakaTeb (Tviur da wliur)deklaraciebs Tu vinmes esawiroeba buRaltruli momsaxureoba damikavSirdiT tel:595 85 75 68
 • vedzeb samsaxurs
  400lari

  vedzeb samsaxurs

  seqtemberi 02, 2014
  GEO453636
  vimuSaveb ofisSi damxmared naxevar ganakvetSic 4 dan an 5 dan sagamos 8 an 9 saaTamde (davalageb )