VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 14758
 • veZeb samsaxurs, var meqanizatori , maqvs gamocdileba 12 weli .
  veZeb samsaxurs, var 44 wlis var meqanizatori , maqvs gamocdileba 12 weli . bobkati da traqtori ar aqvs mniSvneloba .
 • vimuSaveb saswrafod!

  vimuSaveb saswrafod!

  marti 01, 2015
  GEO531656
  var 41 wlis. maqvs mcxobelis 8 wliani gamocdileba. kargad vici imeruli, fenovani, naxevrad fenovani da tortis biskvidebi. vimuSaveb sacxobSi mcxobelad normaluri anazRaurebiT. 599325052.
 • vimuSaveb saswrafod!

  vimuSaveb saswrafod!

  marti 01, 2015
  GEO384706
  var 23 wlis. namuSevari var mcxobelad sacxobebSi, Zalian kargad vici fenovani, naxevrad fenovani da imeruli comebis momzadeba. vimuSaveb sacxbSi mcxobelad 8-18 saaTamde normaluri anazRaurebiT.tel;591714128.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  marti 01, 2015
  GEO542578
  var Sua xnis energuili,komunikabeluri,morwmune qalbatoni.mimuSavia ZaZad rogorc amerikelebTan ,aseve qarTul ojaxebSi.movuvli nebismieri asakis bavSvs vake-saburTalos teritoriaze. 577 77 0186 beruta.
 • Vezeb samsaxurs

  Vezeb samsaxurs

  marti 01, 2015
  GEO542512
  Var 21 wlis eama zoidze vcxovrob kobuletshi. Makvs ofisis menejeris doplomi, sastumros sakmis warmoeblis sertifikati aseve ga lili makvs turkulisada rusuli şemswavleli kursebi vflob smenis doneze.
 • Vezeb samsaxurs

  Vezeb samsaxurs

  marti 01, 2015
  GEO542504
  Var 28 wlis imeda mamaladze vsxovrob kobuletshi. Mimushavia sazgvar garet benzin gasamart sadgurze zedamxedvelat. Vflob russulsada turkul enebs umagled doneze.
 • saswrafod veZeb samuSaos
  400lari

  saswrafod veZeb samuSaos

  marti 01, 2015
  GEO534657
  var 20wlis vimuSaveb ZiZad an swrafi kvebis obieqtze mimtanad dilis 10dan sagamos 5mde dReSi 15lari .592 12 50 28.
 • gavaremonteb

  gavaremonteb

  marti 01, 2015
  GEO434850
  binebs,saxlebs.laminati,gisokardoni,SeRebva Spakli ,Sekiduli Weri,a,S,fasebi SeTanxmebiT,aviReb rogorc kerZo,aseve sxva dawesebulebebs.svarka da Selesva.seriozuli xelosnebi.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 01, 2015
  GEO542556
  davalageb,binebs,ofisebs,remontis Semdeg davalageb binebs,ojaxSi damxmared.inga
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 01, 2015
  GEO542541
  var 49 wlis qalbatoni vcxovrob saburTaloze maaqvs umarlesi ganaTleba , vmuhaobdi ZiZad ojaxebhi 14 weli maaqvs Rekomendaciebi oJaxebidn, miyvars bavSvebi var mowesrigebuli da gamaCnia pasuxismgeblobis grZnoba,mouvli nebismieri asakis bavSvs mteli yuradrebiT ...
 • veZebT samsaxurs!

  veZebT samsaxurs!

  marti 01, 2015
  GEO542517
  varT axalgazrda gogonebi, veZebT normalur samsaxurs normaluri anazRaurebiT! sasurvelia anazRaureba dRiurad!
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 01, 2015
  GEO542513
  vimuSaveb restoranSi mimtanad, WurWlis mrecxavad, damlageblad aseve ZiZad da momvlelad.
 • saswrafod!

  saswrafod!

  marti 01, 2015
  GEO542471
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni 3 umaRles ganaTlebiT veZeb samsaxurs gamocdileba15 weli vimuSavebdi ZiZad moxucis momvlelad an ojaxSi damxmared Sesalebelia vimuSavo sadReRamisoSic fasze SevTanxmdebiT damatebbiTi informaciisTvis damikavSirdiT ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 01, 2015
  GEO542460
  veZeb samsaxurs sacxobSi an tansacmlis maRaziaSi(dilis 9_dan saRamos 6_saaTamde grafikiT), var 20 wlis,komunikabeluri,mxiaruli da energiuli.miyvars xalxTan urTierToba.(maqvs marketSi salarosTan muSaobis gamocdileba).
 • gavuwev buRalterias

  gavuwev buRalterias

  marti 01, 2015
  GEO542414
  gavuwev buRalterias Sps-s, mcire da saSualo sawarmos aseve indmewarmes. "oris" programaSi, samuSaos Sevasruleb saxlSi. 555416475
 • remonti

  remonti

  marti 01, 2015
  GEO542409
  kafeli.metlaxi.Sekiduli Weri.giFsokardoni.Spakli.SeRebva da laminati
 • buRalteri

  buRalteri

  Tebervali 20, 2015
  GEO536774
  moqmedi buRalteri mogemsaxurebiT buRalturald S.p.s da i.m-eebs. vmuSaob: sabuRaltro programa ORIS-ssa da Excell-Si. RS.GE-ze vawarmoeb deklarirebas, zednadebis/angariSfaqturis miReba/gagzavnas. yoveli Tvis bolos wargidgenT angariSs. tel: 555 ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  marti 01, 2015
  GEO507466
  var masaJisti vakeTeb sxvadasxva saxeobis masajebs:samkurnalo,Cvili da mozardi bavSvebis,sportuli,gamajansaRebeli,saerTo klasikuri matonizirebeli masaji,aseve kosmetikuri,anticelulituri da mastitis.
 • memwvade

  memwvade

  marti 01, 2015
  GEO542406
  vimuSavef memwvadeT vici mwadis Sewva SemiZlia mivexmaro sxva saqmeSic593727650
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  marti 01, 2015
  GEO542391
  veZeb samsaxurs var studenti.vflob inglisur enas vimuSaveb marketSi konsultandad an molared maqvs gamocdileba am sferoSi.var kontaqturi adamianebTan.naTia
 • toneze mcxobeli
  123lari

  toneze mcxobeli

  marti 01, 2015
  GEO542309
  VAR PROFESIONALI PURIS MCXOBELI,VACXOB YVELANAIR TONIS PURS. T 595769733 BEQA
 • vimuSaveb baga-baRSi maswavleblad an ZiZad
  350lari

  vimuSaveb baga-baRSi maswavleblad an ZiZad

  marti 01, 2015
  GEO542390
  var 25 wlis.veZeb samsaxurs baRSi maqvs baRSi muSaobis gamocdileba.aseve vimuSaveb konsultantad.
 • veZeb samsaxurs.
  350lari

  veZeb samsaxurs.

  marti 01, 2015
  GEO542389
  veZeb samsaxurs. var 17wlis. Sromismoyvare,energiuli,komunikabeluri.vimuSaveb flaerebis gamavrceleblad,WurWlis mrecxavad an tansacmlis maRaziaSi konsultantad. realuri damsaqmebeli - mail : Mariamb2@mail.ru , tel: 598 91 30 95. (gacnobisTvis aravin damikavSirdeT)
 • saswrafod!

  saswrafod!

  Tebervali 28, 2015
  GEO542374
  var 41 wlis,mowesrigebuli,punqtualuri,morwmune qalbatoni.vimuSaveb ZiZad,rogorc Cvil,aseve skolis asakis bavSvebTan. vamecadineb qarTul da inglisur enebSi. fasi SetanxmebiT. damikavSirdiT 574237733 Tamuna
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  Tebervali 28, 2015
  GEO542362
  veZeb samsaxurs maq B kategoriis marTvis mowmoba SemiZlia vimuSao mZRolad maq 4 wliani gamocdileba saWesTan.aseve maq sabanko gamocdileba 2 wliani vmuSaobdi mikrosafinanso organizaciaSi eqspertad.vici ucxoenebi rusuli da Turquli.
 • vezeb samsaxurs
  250 350lari

  vezeb samsaxurs

  Tebervali 28, 2015
  GEO542360
  vezeb samsaxurs vimushaveb zizad an kolsuntantad maqvs sakmao gamocdileba. var 23 wlis vcxovrob gldani damikavshirdit/ T551535694
 • Zalian mWirdeba samsaxuri da Tu gamiTvaliswinebT kargs izavT
  var kominikabeluri, Sromismoyvare, energiuli da veZeb samuSaos, mzad var daZabul situaciaSi samuSaodac! damatebiTi informacia Tu dagCirdebaT Cems Sesaxeb, SegiZliaT Tqveni meili damitivoT da sv_s gamogigzavniT! var 24 wlis gogona!
 • buRalteria

  buRalteria

  Tebervali 28, 2015
  GEO487293
  vakeTeb buRalterias orisis programaSi. aseve damTavrebuli maqvs 1)kompiuteruli teqnologiebi, 2)mdivar-referentura,da 3)zogadi fsiqologiis kursebi.vflob inglisur da rusul (saSualod) .
 • avto momsaxureba
  1lari

  avto momsaxureba

  Tebervali 28, 2015
  GEO542341
  movemsaxurebi turistebs sakuTari avtomobiliT,aseve biznes partniorebs biznes klasis avtomobiliT tel. 557259959 zura
 • nucubiZeze vimuSaveb damlageblad,salonSi, sabavSvo baRSi an ojaxSi damxmared
  var saSualo asakis sasiamovno qalbatoni. vcxovrob nucubiZeze. vimuSaveb damlageblad,salonSi, sabavSvo baRSi an ojaxSi damxmared. gamocdileba maqvs. sasurvelia axlomdebare teritoria. telefoni: 598 60 49 86
 • vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, distributoris damxmared, dacvaSi
  var muSaosTvis mondomebuli axalgazrda biWi. vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, distributoris damxmared, dacvaSi da yvelgan sadac SesaZlebeli iqneba mamakacis muSaoba. yvelanair dargSi gamocdileba maqvs. tel: 557 54 59 77
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  Tebervali 28, 2015
  GEO528079
  var saSualo asakis Zalian mowesrigebuli, sasiamovno Sesaxedaobis gamocdili ZiZa. maqvs mravali wlis gamocdileba ZiZis. vimuSaveb ZiZad isani-samgoris teritoriaze. vcxovrob vazisubanSi da sasurvelia Tu axlomaxlo teritoriaze iqneba. telefoni: 591 21 62 ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  Tebervali 28, 2015
  GEO508204
  var 42 wlis qalbatoni.vimuSaveb ZiZad saxlSi moyvaniT.(maqvs bavSvebis movlis kargi gamocdileba) davalageb ofisebs,saxlebs ( remontis Semdegac).fasi SeTanxmebiT tel:558-91-69-54.iveta.
 • sagazafxulo saqe daalageT Tqveni ezo baRi

  sagazafxulo saqe daalageT Tqveni ezo baRi

  Tebervali 28, 2015
  GEO507860
  visac gsurT vazis gasxvla ezos dalageba xarisxianad darekeT t 593172438
 • veZeb samsaxurs
  450lari

  veZeb samsaxurs

  Tebervali 28, 2015
  GEO542171
  veZeb samsaxurs var 19 wlis. Sromismoyvare, energiuli, gawonasworebuli. maqvs marTvis mowmobis B kategoria da samxedro bileTi. vimuSaveb nebismier sferoSi.
 • var xelosanii gamostili blokis mwyobeli

  var xelosanii gamostili blokis mwyobeli

  Tebervali 28, 2015
  GEO542168
  var gamoctili blokis mwyobeli damikavSirdiT nebismier dros fasi SetanxmebiT 571112575 598 910 287
 • vezeb samuSaos

  vezeb samuSaos

  Tebervali 28, 2015
  GEO542167
  varT 2 axalgazrda Sromis moyvare adamianebi vimushavebt nebismier samushaoze mushad an ramed dakvireket 571112575 598 910 287
 • vezeb samuSaos
  20lari

  vezeb samuSaos

  Tebervali 28, 2015
  GEO542162
  vimuSaveb muSad nebismier samuSAoze var fizikurad zlieri da Sromis moyvare adamiani damikavSirdit 571 11 25 75
 • vezZeb samuSaos
  20lari

  vezZeb samuSaos

  Tebervali 28, 2015
  GEO542160
  vimuSaveb muSad nebismier samuSAoze var fizikurad zlieri da Sromis moyvare adamiani damikavSirdit 571 11 25 75
 • vimuSaveb

  vimuSaveb

  Tebervali 28, 2015
  GEO542157
  var energiuli, komunikabeluri Sromis moyvare, axalgazrda biWi, vimuSaveb restornebsa da kafeebSi mimtanis poziciaze, maqvs gamocdileba , gavlili maqvs mimtanis kursebi, gTxovT SemexmianoT tel;597958577, -595433100
 • seqs marketi!