VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 1 - 40 sul 18774
 • viwvevT axalgazrdebs
  500lari

  viwvevT axalgazrdebs

  dekemberi 21, 2014
  GEO508302
  ofisSi samiSaod gvesaWiroeba 17-40 wlamde axalgazrdebi menejeris poziciaze,samuSao gamocdileba da umaRlesi ganaTleba savaldebulo ar aris. samuSaos adgilze SeswavliT, karieruli winsvlis perspeqtiviTa da mzardi anazRaurebiT danteresebulma pirebebma gamogvigzavneT ...
 • veZeb samsaxurs!

  veZeb samsaxurs!

  dekemberi 21, 2014
  GEO508252
  var 42 wlis qalbatoni.davalageb saxlebs ( remontis Semdegac)vimuSaveb ZiZad.(maqvs bavSvebis movlis da maTTan urTierTobis kargi gamocdileba,droze SeTanxmebiT)vimuSaveb ojaxSi damxmareT,maqvs ojaxSi muSaobis mravalwliani gamocdileba!.fasi SeTanxmebiT.tel:558-91-69-54.iveta
 • davalageb saxlebs

  davalageb saxlebs

  dekemberi 21, 2014
  GEO505245
  Temqaze an muxianSi vimuSaveb damxmared.davalageb saremonto da Cveulebriv saxlebsac. var 36 wlis. 555632186 lali
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 21, 2014
  GEO177609
  var 26 wlis. vimSaveb mZRolad, mcvelad, distributorad, an sxva vakansiaze,maqvs Sesabamisi gamocdileba, samuSao grafiki SeuzRudavi.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 20, 2014
  GEO508204
  var 42 wlis qalbatoni.vimuSaveb ZiZad.(maqvs bavSvebis movlis kargi gamocdileba,droze SeTanxmebiT)ojaxSi damxmareT,maqvs ojaxSi muSaobis mravalwliani gamocdileba! davalageb saxlebs ( remontis Semdegac).fasi SeTanxmebiT. tel:558-91-69-54.iveta
 • vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, sawarmoSi, distributoris damxmared da ase Semdeg
  var axalgazrda muSaobisTvis mondomebuli, dauzareli, wesieri da sando mamakaci, vimuSaveb yvelgan sadac SesaZlebeli iqneba mamakacis muSaoba. vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, sawarmoSi, distributoris damxmared da ase Semdeg. gamocdileba maqvs. telefoni: ...
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 20, 2014
  GEO508240
  var 18wlis studenti,vswavlob Tbilisis andria pivelwodebulis saxelobis unversitetSi.vici inglisuri da rusuli enebi saubris doneze. maqvs marTvis mowmoba.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 20, 2014
  GEO508234
  mogesalmebiT.var 19 wlis minda samsaxuris dawyeba vimuSaveb dacvaSi (jari movlili maqvs ) flaerebis gamavrceleblad, sawyobSi muSad
 • saagento "imedi"gemsaxurebaT sruliad ufasod

  saagento "imedi"gemsaxurebaT sruliad ufasod

  dekemberi 20, 2014
  GEO508202
  saagento "imedi"dagasaqmebT.aseve gigzavniT gamocdil kadrebs,sruliad ufasod.ZiZas,momvlels,damxmares,damlagebels,muSas da a.S.gvyavs sadReRamiso momsaxure personalic.568703534.551404964
 • vimuSaveb ZiZad an avadmyofis momvlelad

  vimuSaveb ZiZad an avadmyofis momvlelad

  dekemberi 20, 2014
  GEO508198
  var 44 wlis, medda, maqvs ZiZad muSaobis gamocdileba. var pasuxismgebliani. 557–26–41–73
 • dawyebiTi klasis moswavleebis momzadeba nebismier saganSi
  var studenti, veuflebi dawyebiT pedagogikas, paralelurad vamzadeb 1 - 5 klasis moswavleebs , vexmarebi saSinao davalebebis SesrulebaSi (Sin misvliT) , sasurveli adgilmdebareobaa vake - saburTalo. dReebis raodenoba da Tanxa SeTanxmebiT.
 • var profesionali xelosani
  500lari

  var profesionali xelosani

  dekemberi 20, 2014
  GEO508160
  vakeTeb centralur gaTbobas xarisxianad da SeRavaTian fasSi.vamontaJeb gazis gamaTboblebs mTeli saqarTvelos masStabiT.568 48 40 16 noe
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 20, 2014
  GEO508136
  veZeb samsaxurs var40wlis komunikabeluri qalbatoni ,samedicino ganaTlebiT vimuSaveb ojaxSi moxucis momvlelad maqvs sakmao gamocdileba moxucTan movlis .gTxovT gamomexmauros damsaqmebeli pirebi: garwmunebT kmayofili darCebiT pativis cemiT inga.
 • vedeb samsaxurs
  400lari

  vedeb samsaxurs

  dekemberi 20, 2014
  GEO508157
  veZeb samsaxurs var40wlis komunikabeluri qalbatoni umaRlesi ganaTlebiT.vimuSaveb nebismier obieqtze damlageblad,an vimuSaveb sacxobSi mcxobelis damxmared ,maqvs sakmao muSaobis gamocdileba gTxovT gamomexmauros seriozulad damsaqmebeli pirebi ,pativis cemiT ...
 • vimushaveb
  350lari

  vimushaveb

  dekemberi 20, 2014
  GEO508122
  Kosultantad magaziashi gamocdileba maq tbilishi vmushaobdi
 • dalageba

  dalageba

  dekemberi 20, 2014
  GEO508114
  var 48 wlis qalb. davalageb binebs fasi 30-40 lari
 • veZeb samsaxurs informaciuli teqnologiebis sferoSi
  200lari

  veZeb samsaxurs informaciuli teqnologiebis sferoSi

  dekemberi 20, 2014
  GEO502853
  vswavlob mesame kursze, informatikis fakultetze, kompiuteruli inJineriis ganxriT. var punqtualuri da pasuxismgeblobis mqone piri, veZeb samsaxurs, romelic sakuTar samomavlo profesiasTan aris dakavSirebuli, aseve samuSao saaTebi SeTavsebiTaa saswavlo procesTan.
 • mozaika

  mozaika

  dekemberi 20, 2014
  GEO508095
  vageb mozaikas yvelanair figurebsa da ferebSi.breSs,StiaSkebs sametlaxed,vaSeneb saxls,Robeebs,buxrebs da vageb filebs.
 • vimuSaveb saswrafod!

  vimuSaveb saswrafod!

  dekemberi 20, 2014
  GEO384706
  var 23 wlis. namuSevari var damxmared da mcxobelad sacxobebSi, Zalian kargad vici fenovani, naxevrad fenovani da imeruli comebis momzadeba. vimuSaveb sacxbSi mcxobelad an damxmred 8-18 saaTamde normaluri anazRaurebiT. tel;597000135
 • veZeb samsaxurs an vimuSaveb buRaltris damxmared
  veZeb samsaxurs an vimuSaveb buRaltris damxmared.davamTavre ucxo enebi franguli (ZiriTadi), inglisuri. vflob kompiuteris saofise programebs, maqvs bevri samuSao gamocdileba, amJamadac vmuSaob samSeneblo kompaniaSi ofis-menejerad, magram veZeb sxva samsaxurs ...
 • Zalian mWirdeba samsaxuri!

  Zalian mWirdeba samsaxuri!

  dekemberi 20, 2014
  GEO508003
  var me-4 kursis turizmis fakultetis studenti.qarTuli ena mSoliuri,rusuli ena Zalian kargad,inglisuri kargad.sakmaod kargad vici kompiuteri. var punqtualuri,kreatiuli,pasuxismgebliani da viqnebi samuSaos mimarT erTguli. damikavSirdiT am nomerze 558 65 ...
 • veZeb samsaxurs dacvaSi

  veZeb samsaxurs dacvaSi

  dekemberi 20, 2014
  GEO507999
  zaqaria zariZe var 21 wlis ,simaRliT1.75 .maqvs 2 wliani gamocdileba,var samSvidobo misiaSi namyofi( avRaneTSii)maqvs pirveladi daxmarebis 2 kviriani kursi gavlili ,rukebis kiTxvis mTliani kursi,maqvs swrafi reagirebis unari, gunduri muSaobis unari, gadawyvetilebis ...
 • vumuSaveb ojaxSi damxmared

  vumuSaveb ojaxSi damxmared

  dekemberi 20, 2014
  GEO507995
  vumuSaveb ojaxSi damxmared ! SemiZlian saxlis dalageba saWmlis gakeTeba.10:dan 15:00mde
 • vimuSaveb mZRolad sakuTari manqaniT
  1lari

  vimuSaveb mZRolad sakuTari manqaniT

  dekemberi 20, 2014
  GEO507992
  vimuSaveb mZRolad sakuTari manqaniT,var Tbiliseli,garkveuli var qalaqis quCebSi,ganvixilav yvela SemoTavazebas,manqana gazzea
 • veZeb mcxobels
  15lari

  veZeb mcxobels

  dekemberi 20, 2014
  GEO507989
  saswrafod! veZeb gamocdil mcxobels varkeTilSi,anazxaureba dxeSi 15-lari! gTxovT gamogvexmauroT am nomerze 593953359 laSa
 • veZeb samsasurs

  veZeb samsasurs

  dekemberi 20, 2014
  GEO507964
  veZeb samsaxurs var 43wlis energiuli qalbatoni, vmuSaobdi damlageblad 'Sps' likaSi. vimuSaveb damlageblad an mrecxavad minimaluri anazgaureba 300lari 557 95 01 25
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 20, 2014
  GEO507959
  salami,veZeb sasurvel samsaxurs samegreloSi var 19-wlis vswavlom umaRlesSi aseve maq profesiuli donis diplomi .kompiuterul programirebaSi kargad verkvevi aseve vici saSvalo doneze inglisuri Sesabamisad minda davsaqmde Sesabamis samsaxurSi. tel:558 90 ...
 • veZeb samsaxurs
  500$ 815lari

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 20, 2014
  GEO507922
  var TbilisSi macxovrebeli 29 wlis qalbatoni saSualo ganaTlebiT. gamocdileba maqvs sxvadasxva samsaxurebSi maT Sois gamomcemlobaSic vici kargad Turquli ena da damwerloba met naklebad vici inglisuri da kargad vflob kompiuters, sasurvelia samsaxuri iyos ...
 • auditi buRalteria deklarireba
  100lari

  auditi buRalteria deklarireba

  dekemberi 20, 2014
  GEO474988
  gTavazobT sabuRaltro aRricxvis warmoebas, romelic moicavs: sawarmoSi arsebuli finansuri dokumentaciis damuSavebas sabuRaltro aRricxvis saerTaSoriso standartebis Sesabamisad da moqmedi kanonmdeblobis dacviT, rac mTavaria SeRavaTan fasebSi gTavazobT ...
 • dalageba

  dalageba

  dekemberi 20, 2014
  GEO507860
  davalagebT saxlebs swrafad da xarisxianad SeRavaTian fasad , Tundac remontis Semdeg
 • vimushaveb dzizad

  vimushaveb dzizad

  dekemberi 20, 2014
  GEO452988
  var mowesrigebuli da komunikabeluri mandilosani. vimushaveb zizad anazgaureba shetaxmebit. vxovrob q.qutaishi. maqvs sakmao gamocdileba am speroshi 557 76 67 64 mariami.
 • veZeb samsaxurs!.vimuSaevb pirad mZRolad.sastumroSi.nebismier firmaSi.distribuciaSi.
  veZeb samsaxurs!.vimuSaevb pirad mZRolad.''Tvenive avtomanqaniT'' an ''Cemi avtomanqaniT'' myavs ''bmv-s'' markis avtomobili karg mdgomareobaSi bunebriv airze.-an vimuSaveb sastumroSi.- supermarketebSi - nebismier firmaSi - -kompaniaSi an distribuciaSi.maqvs ...
 • a q c i a.

  a q c i a.

  dekemberi 19, 2014
  GEO501253
  a q c i a.wina saaxalwlod gTavazobT fasdaklebas saxis zedapirul wmendaze (pilingi.mkvdari ujredebis mocileba + saxis gamajansaRebeli oqros niRabi +aparaturuli damuSaveba).es yvelaferi 40 larad.iyavi Seudarebeli.SexvdiT axal wels axali ganwyobiT
 • vimuSaveb ToneSi mcxobelad.

  vimuSaveb ToneSi mcxobelad.

  dekemberi 19, 2014
  GEO507676
  var Tonis puris mcxobeli, gazis da denis Toneze maqvs muSaobis didi gamocdileba. 558404171
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  dekemberi 19, 2014
  GEO507712
  vimuSaveb mzareulad qarTul samzareuloSi, vici xinkali da xaWapuri, maqvs gamocdileba, var mowesrigebuli da Sromismoyvare qalbatoni. 595 23 25 32
 • gidi saqarTvelos masStabiT

  gidi saqarTvelos masStabiT

  dekemberi 19, 2014
  GEO507684
  var gamocdili gidi. vflob 4 enas. gagiwevT eqskursiebis organizebas sakmaod misaReb fasad. damirekeT : 597773357
 • veZeb samsaxurs studentebisTvis drois SeTavsebiT
  gamarjoba,var pirveli kursis studenti gogo, veZeb samsaxurs.dReSi 2-3 saaTi vimuSaveb. .damikavSiriT nomerze: 598701312
 • vedzeb samsaxurs
  500lari

  vedzeb samsaxurs

  dekemberi 19, 2014
  GEO507778
  mesachireoba samsaxuri shemidzlia vimushao momlelad bavshivis.magaziashi gamyidvlad.da movamzadeb bavshvebs prangul enashi.saprangetshi nacxovrebi var chamovedi ukve4 tvea.mimushavia personalta menejrad.me mqvia lika var 20wlis.chemi sakontaqto teleponia:598935614
 • buRalteri baTumSi 593 37 77 76
  1lari

  buRalteri baTumSi 593 37 77 76

  dekemberi 19, 2014
  GEO507775
  var umaRlesi ganaTlebis mqone moqmedi buRalteri, 2006 wlidan vmuSaobdi da vmuSaob araerT did organizaciaSi da maqvs didi gamocdileba saSen masalaTa qarxanaSi (SarabiZeebSi), sastumroSi, distribuciaSi da samedicino buRalteriaSi, maqvs sakuTari sabuRaltro ...
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  dekemberi 19, 2014
  GEO507764
  veZeb samsaxurs.var pirveli kursis studenti.vimuSaveb konsultantad maRaziaSi,swavlis grafikTan SeTanxmebiT.