VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 17541
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO484002
  veZeb samsaxurs. var mowesirigebuli Sromismoyvare pirovneba . vimuSaveb normaluri pirobebis mqone nebismier samsaxurSi.
 • veZeb samsaxurs var xelosani:

  veZeb samsaxurs var xelosani:

  oqtomberi 31, 2014
  GEO484001
  varemonteb binebs:gifsokardoniT,kafeliT,metlaxiT,fasi SeTanxmebiT damikavSirdiT nomerze:598 191 391 miSiko
 • memwvade-mzareuli
  25lari

  memwvade-mzareuli

  oqtomberi 31, 2014
  GEO471185
  var memwvade, maqvs gamocdileba SemiZlia xelis wakvra sxva saqmeSic 593727650
 • veZeb samsaxurs buRalteris Tanamdebobaze

  veZeb samsaxurs buRalteris Tanamdebobaze

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483992
  var sertificirebuli buRalteri da maqvs 7 wliani gamocdileba. SemiZlia muSaoba rogorc ofisSi aseve saxlSi sakuTari programiT (Oris). dainteresebis SemTxvevaSi gamomexmaureT qvemoT miTiTebul nomerze an momwereT meilze, winaswar madloba.
 • vimuSaveb rusTavSi
  300lari

  vimuSaveb rusTavSi

  oqtomberi 31, 2014
  GEO474599
  yuradReba!?! saswrafod veZeb realur samsaxurs. vimuSaveb konkretulad ZiZad, konsultantad, damxmared, damlageblad. da sxva danarCen aseTive stilis samsaxurSi . var 19 wlis gogona, sakmaod gamocdili yvela Cems mier CamoTvl ese vTqvaT sferoSi ! ar vflob ...
 • veZeb samuSaos
  400lari

  veZeb samuSaos

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483970
  vimuSaveb damlageblad, ojaxSi ofisSi, var 35 wlis 555471183
 • vimuSaveb evropul samzareuloSi mzareulad.

  vimuSaveb evropul samzareuloSi mzareulad.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483861
  maqvs 3 wliani gamocdileba namuSevari maqvs ramodenime adgilas. var 21 damikavSirdiT.579 50 00 16
 • veZeb samsaxurs!

  veZeb samsaxurs!

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483869
  var 38wlis. pasuxismgeblobis grZnobiT. komunikabeluri,normaluri-gawonasworebuli adamiani. mimuSavia sxvadasxva samsaxurebSi, kerZoT; dacvaSi,mZRolad,distribuciaSi, mSeneblobaze,mebaReT d.a.S. vimuSaveb rogorc organizaciaSi, aseve kerZo pirTan. t: 593 ...
 • vimuSaveb mZRolad

  vimuSaveb mZRolad

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483917
  var 18 wlis , maqvs marTvis mowmoba vimuSaveb mZRolad ganvixilav yvela SemoTavazebas ! 568-68-75-82
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483899
  var 54 wlis energiuli qalbatoni,daojaxebuli,injiner-ekonomisti.maqvs prestijul restornis samzareuloSi muSaobis gamocdileba.mimuSavia 4 weli ZiZad.veZeb samuSaos,SemiZlia mouaro bavSvs,moxucs,dagexmaroT saojaxo saqmeSi.vimuSaveb restoranSi WurWlis mrecxavad.ineza
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483898
  vimushaveb mimtanad maqvs gamocdileba var 30 wlis 558 69 64 61 maxo
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483896
  var 25 wlis.ganaTleba saSualo.maqvs b kategoriis marTvis mowmoba.vimuSaveb mZRolad an distributorad da sxva.
 • vici Turquli da azerbaijnuli.var mesame kursis studenti inglisuri filologiis .veZeb samsaxurs
  vici Turquli (kargad)da azerbaijnuli.(saSualo)var mesame kursis studenti inglisuri filologiis .Sesabamisad vici inglisuri saSualod veZeb samsaxurs
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483885
  vimuSaveb distributorad an priseilerad,maqvs 2 wliani gamocdileba ifqli-1-Si.var 21 wlis vcxovrob TbilisSi
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483880
  gamarjobaT vimuSaveb afTiaqSi farmacevtis TanaSemwed,tansacmelebis maRaziaSi konsultantad,saTamaSoebis maRaziaSikonsultantad,bavSvebis tansacmelebis maRaziaSi rogorc konsultantad aseve menejerad.
 • buRaltruli momsaxureba

  buRaltruli momsaxureba

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483946
  gamocdili buRalteri gTavazobT umaRlesi donis kvalificiur buRaltrul momsaxurebas, kanonmdeblobis sruli dacviT.Tanamedrove standartebis gamoyenebiT. mogiwesrigebT rogorc Zvel, aseve mimdinare periodis sabuTebs. CagibarebT wliur da yovelTviur deklaraciebs ...
 • var gamocdili puris mcxobeli

  var gamocdili puris mcxobeli

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483945
  var gamocdili puris mcxobeli, vacxob Tonis purs da Tonis lobians. 592371479 koba
 • veZeb samsaxurs.

  veZeb samsaxurs.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483855
  var komunikabeluri, Sromisunariani,kontaqturi. vimuSaveb ZiZad.movuvli ToTo bavSvs. maqvs samuSao gamocdilebac. naTia. 592188938
 • veZeb samsaxurs dacvis policiaSi

  veZeb samsaxurs dacvis policiaSi

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483854
  zaqaria zariZe ,var 20 wlis ,simRliT1.75 maqvs gamocdileba, 2 weli vimsaxure jarSi,viyavi samSvidobo misiaSi ,avRaneTSi. Cemi sakontaqto tel nomeria 558323732
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483431
  veZeb samsaxurs ofisSi samuSaod.vflob kargad rusul enas.var pasuxismgebliani. zina.592224779
 • mimtani
  500lari

  mimtani

  oqtomberi 31, 2014
  GEO467520
  vimuSaveb mimtanad nebismier restoranSi maq gamocdileba 2 welze metia aseve vmuSaobdi qobuleTSi sezonze bungaloSi da barebSic aramaq problema samuSao saatebis da xelfasi SetanxmebiT var 18 wlis 598403790
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483769
  vimuhaveb WurWlis mrecxavad an damlageblad movuvli moxucs bavhvs gTxovT damikavhirdiT momerze
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483757
  veZeb samsaxurs ofisSi.vici kargad rusuli ena.var pasuxismgebliani.592224779 zina
 • vimuSaveb mZRolad

  vimuSaveb mZRolad

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483791
  var 21 wlis manqanis tarebis 3 wliani gamocdilebiT b kategoriis mqone var jar damTavrebuli SemiZlia dacvaSic vimuSao msurvelebma damikavSirdiT am nomrebze (598911534) meore (2-66-77-91)
 • davalageb ofisebs an kerZod binebs

  davalageb ofisebs an kerZod binebs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483772
  davalageb ofisebs an binebs arasruli ganakveTiT.var axalgazrda qalbatoni gamocdili, 3-wliani stajiT. naTia
 • vimuSaveb buRaltrad

  vimuSaveb buRaltrad

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483764
  vimuSaveb buRaltrad SeTavsebiT, sakuTari orisis buRalteriis programiT
 • vimuSaveb mZRolad
  800lari

  vimuSaveb mZRolad

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483761
  vimuSaveb rogorc pirad, aseve organizaciaSi mZRolad, maqvs B;c;D;E kategoriebi; tel: 568600025; 599746060
 • sascrapod mCirdeba samsaxuri!
  20lari

  sascrapod mCirdeba samsaxuri!

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483751
  gamarjobaT. vimuSaveb mzareulis damxmared. var russkartveli tbiliseli mocesrigebuli kalbatoni 56 clis. damikavSirdit am nomerze 595673569 natia.
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483738
  gamarjobaT. me var salome bolqvaZe maqvs damTavrebuli mzareulis saswavlebeli. maqvs gamocdileba. da mimuSavia agreTve Sef mzareulad. vici civi. cxeli kerZebi. desertebi. xaWapirebi. (aWaruli. imeruli.megruli. samefo.) agreTve mwvadebic. da minda vipovo ...
 • saswrafod!

  saswrafod!

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483711
  vimuSaveb marketSi gamyidvlad maqvs didi gamocdileba, agreTve ZiZad nebismieri asakis bavSvTan, sadReRamisod an dilidan saRamomde, 555496650 551532987
 • saswrafod!

  saswrafod!

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483709
  vimuSaveb mzareulad maqvs didi gamocdileba, qarTuli samzareulo civebi cxelebi. 555756035 an 551532987
 • saswrafod!

  saswrafod!

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483708
  vimuSaveb mzareulad qarTul samzareuloSi, cxelebi an damxared samzareuloSi maqvs 3 wliani gamocdileba, 598450896 an 551532987
 • saswrafod!

  saswrafod!

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483705
  vimuSaveb marketSi gamyidvlad saTamaSoebSi an suvenirebSi, tansacmlis an fexsacmlis maRaxiaSi gamyidvel konsultantebi. 10 dan 5 saTamde. 593430464 an 551532987
 • vimushaveb distribuciashi an mzgolad
  800lari

  vimushaveb distribuciashi an mzgolad

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483704
  gamarjobat,vimushaveb distribuciashi an ojaxis mzgolad maqvs B kategoriis martvis mowmoba,vmushaobdi distribuciashi da maqvs kargi gamocdileba gtxovt shemexmianet amnomerze 598 50 02 74.zura.madloba winaswar
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO477897
  var 27 wlis .maqvs damTavrebuli finansebi da krediti warCinebiT.aseve maqvs inglisuris da orisis( sabuRaltro aRricxvis) serTifikatebi.kargad vflob inglisur,italiur enebs,saSualod rusuls.vimuSaveb administratoris,konsultantis an menejeris poziciaze.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483699
  mogesalmebiT.var 19 wlis minda samsaxuris dawyeba vimuSaveb dacvaSi (jari movlili maqvs ) flaerebis gamavrceleblad, avtosamrecxaoSi, avtogasamarT sadgurSi, muSad
 • vimuSaveb pirad dacvaSi

  vimuSaveb pirad dacvaSi

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483578
  var 24wlis,maqvs samxedro samuSao gamocdileba, aseve maqvs gavlili sxvadasxva kursebi, 551183491 dainteresubili pirebi damikavSirdiT, arCil kvanWiani
 • vimuSaveb

  vimuSaveb

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483577
  var axalgazrda gamocdili persona, vimuSaveb ofisSi an raime dawesebulebaSi damlageblad, sasurvelia dilis saaTebSi.
 • dagilagebT binas

  dagilagebT binas

  oqtomberi 31, 2014
  GEO358674
  var 32 wlis,Sromismoyvare gogona.dagilagebT binas gamoZaxebiT,dRiuri anazRaurebiT.
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483608
  me var lika gogiSvili 19 wlis vswavlob kavkasiis saerTaSoriso universitetSi var iuridiuli fakultetis meore kursis studenti