VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 17402
 • movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs!
  200lari

  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs!

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481408
  yoveldRe binaze misvliT, dawyebiTi klasis moswavleebs movamzadeb yvela saganSi.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481387
  quTaisSi vimuSaveb ZiZad , maqvs gamocdileba, var eqTani. telefoni : 555 60 47 69. 22 40 75.
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481374
  var studenti,vamecadineb moswavleebs V-klasis chatvlit yvela saganshi 5saatamde 597773397,2773397,551278279
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481369
  var 50 wlis qalbatoni movuvli bavSvs 1 wlis zeviT an vatareb skolaSi an baRSi maqvs gamocdileba. 595596714
 • 1с programis administratori
  700lari

  1с programis administratori

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481367
  var 1с programis administratori . maRazia sawyobis -Sesyidvebis menejeri. sadistribucio kompaniaSi-gayidvebis menejeri. orive poziciaze muSaobis 3wliani gamocdileba maqvs. aseve RS-ze angariSfaqturebis moTxovna dadastureba da programaze mibma. sawyobis ...
 • momZebne damsaqmebelo
  700lari

  momZebne damsaqmebelo

  oqtomberi 25, 2014
  GEO477349
  var 29 wlis mamakaci umaRlesi ganaTlebiT vici inglisuri,rusuli,iranuli(sparsuli)kompiuteruli programebi, SemiZlia vimuSao nebismier sferoSi, var Sormismoyvare,mowesrigebuli,pasuxismgeblobis maRali grZnobiT aRsavse pirovneba
 • vimuSaveb
  10lari

  vimuSaveb

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481338
  mogesalmebiT var axalgazrda masaJisti.damTavrebuli maqvs or wliani saswavlebeli, Semdeg gavdiodi stajirebas da praqtikebs, maqvs gamocdileba.saxelmwifo diplomi da sertipikatebiT.vimuSaveb sadme karg adgilas.aseve vivli gamoZaxebiTac xarisxianad da dabal ...
 • profilaqtikaSi mesaWiroeba xelosnebi
  800lari

  profilaqtikaSi mesaWiroeba xelosnebi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481257
  dasaqmebis saagento ,baia"-s isnis raionSi mdebare erT-erT avtosaxelosnoSi saswrafod esaWiroeba: 1)motoristi; 2)manqanis plastmasebis xelosani; 3)manqanis kondencioneris xelosani; 4)kompiuteruli diagnostikis xelosani (aparaturiT uzrunvelyofilia); 5),xadaviki"; ...
 • veZeb samsaxurs studenturi SeTavsebiT
  200lari

  veZeb samsaxurs studenturi SeTavsebiT

  oqtomberi 25, 2014
  GEO476359
  vimuSaveb nebismier samsaxurSi oRond realurad.msurvelebma gamomexmaureT. jujuna1996@gmail.com
 • saswrafod veZb smuSaos qalaq TbilisSi
  600lari

  saswrafod veZb smuSaos qalaq TbilisSi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481302
  saswrafod veZeb samsaxurs ,vimuSaveb muSad Seneblobaze, muSa mtvirTavad sawyobSi , benzin gasamarT sadgurze mlare operatorad, dacvis samsaxurSi dacvis TanamSromlad, avto samrecxaoze mrecxvd. sasurvelia iyos samsaxuri isani samgoris raionis teritoriaze ...
 • vimuSaveb dacvaSi
  250lari

  vimuSaveb dacvaSi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481294
  mogesalmebiT. var 19 wlis jari movlili maqvs vimuSaveb dacvaSi
 • ZiZa-ojaxis damxmare

  ZiZa-ojaxis damxmare

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481293
  var axalgazrda qalbatoni,energiuli pasuxismgeblobismqone,sufTa mocesrigebuli! movuvli bavSvs an vimuSaveb ojaxSi damxmared.maqvs 4-wliani gamocdileba orivegan,namuSevari var aseve sabavSvo baxSi. vcxovrob saburTaloze sasurvelia gamomexmauros vake saburTalos ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481284
  vimuSaveb administratorad, 577-747-077 mari.
 • veZeb samuSaos ofisSi
  500lari

  veZeb samuSaos ofisSi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481279
  vcxovrob saburTaloze vimuSaveb ofisSi mdivnad an damxmared kompTan,vici rusuli ena da komputeruli programebi
 • veZeb samsaxurs
  700lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481276
  var kvalificiuri operatori. komunikabeluri. srulyofilad vflob rusul da qarTul enebs, inglisur da germanul enebs saSualod.
 • veZeb samuSaos
  1lari

  veZeb samuSaos

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481274
  var 60 wlis qalbatoni,vimuSaveb saxlSi damxmared an mouvli avadmyofs,SemiZlia gadmovide TqvenTan sacxovreblad Tu moiTxovs siTuacia
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481337
  var serTificirebuli kosmetologi, maqvs Tanamedrove kosmetologiuri aparatura. vimuSaveb salonSi.
 • veZeb samuSaos am mimarTulebiT
  300$ 489lari

  veZeb samuSaos am mimarTulebiT

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481335
  me var Teona futkaraZe.vswavlob SoTa rusTavelis saxelobis universitetSi,kompiuteruli mecnierebebis specialobiT,var meoTxe kursze.vflob inglisur enas da kompiuterebs aseve vakeTeb veb gverdebs. minda davsaqmde am mimarTulebiT.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481323
  var 50 wlis qalbatoni profesiit filologi.vimuSaveb bavSvis momvlelad maqvs 11wliani gamocdileba.maia
 • vimuSaveb ZiZa aRmzrdelad

  vimuSaveb ZiZa aRmzrdelad

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481258
  var 41 wlis Sromismoyvare, punqtualuri, pasuxismgeblobis mqone pirovneba . vimuSaveb ojaxSi , dagexmarebiT bavSvis movlaSi,aRzrdaSi. gamocdileba maqvs, vmuSaobdi sabavSvo baRSi. gtxovt gamomexmaurod mxolod gldanSi macxovrebeli. winaswar gixdiT madlobas. ...
 • veZeb samuSaos saRamos saaTebSi

  veZeb samuSaos saRamos saaTebSi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481253
  var mdedrobiTi sqesis, 35wlis, maqvs stabiluri samsaxuri, Tumca damatebiTi Semosavlis mizniT veZeb raime saxis samuSaos saRamos 6:00-is Semdeg, an sulac SabaT-kviras. gamocdileba: nebismieri saxis saofise/kompiuteruli saqmianoba, kiTxvebis SemTxvevaSi ...
 • stilisti -universal Tamara 555946147
  500lari

  stilisti -universal Tamara 555946147

  oqtomberi 25, 2014
  GEO480618
  stilisti -universal Tamara 555946147 moy nomer
 • vimuSaveb mzareulis damxmaret an povris damxmaret an churchlis mrecxavad
  var gamocdili 3 wlis . vimushaveb dammxmareT
 • veZeb samsaxurs 400-500 lar anazRaurebiT var studenti 4-e kursze informatikisa sa marTvis sistemebze
  veZeb samsaxurs 400-500 lar anazRaurebiT var studenti 4-e kursze informatikisa sa marTvis sistemebze. vici Zalaian kargad personaluri kompiuteri vindousi, vordi, da sxva
 • vimuSaveb ojaxSi damxmareT.
  25lari

  vimuSaveb ojaxSi damxmareT.

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481209
  var 29 wlis qalbatoni var dZalian mSromeli adamiani araferi mezareba cxovrebasi var swrafi da yoCagi . dalalageb ofisebs, binebs, aseve damxmaret restoransi churchlis mrecxavad
 • buRaltruli momsaxureba

  buRaltruli momsaxureba

  oqtomberi 25, 2014
  GEO388337
  var kvalificiuri buRalteri didi samuSao gamocdilebiT. var dasaqmebuli da agreTve veZeb samuSaos arasruli ganakveTiT.xelfasi SeTanxmebiT. Tea
 • germanuli ena
  90lari

  germanuli ena

  oqtomberi 25, 2014
  GEO181038
  movamzadeb nebismieri asakis msurvels germanul enaSi, aseve dagexmarebiT germaniaSi au-paier, progrogramaSi monawileobis miRebaSi da ojaxis SerCevaSi, maqvs sakmaod didi gamocdileba, vswavlobdi germaniaSi, kontaqti. 555 392316
 • movamzadeb moswavleebs
  40lari

  movamzadeb moswavleebs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481219
  movamzadeb dawyebiTi da me-5,me-6 klasebis moswavleebs yveva saganSi,SeRavaTian fasebSi(30-40)
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481213
  davamTavre Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti fizikuri medicina da reabilitaciis fakulteti minda staJireba gaviaro romelime sareabilitacio centrSi Semdgomi dasaqmebiT aseve SemiZlia vimuSao eqimis asistentad.Tu saWiro iqneba cv gamovagzavni.
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO474799
  var 19 wlis mowesrigebuli,punqtualuri,komunikabeluri da Sromismoyvare.maqvs gamocdileba.vmuSaobdi tansacmlis maRaziaSi da aseve maqvs gamocdileba supermarketSi.
 • vedzeb samsaxurs
  400lari

  vedzeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481185
  var 18 wlis vedzeb samsaxurs konsultantad an mimtanad var swrafi
 • kosmetologi,manikur-pedikuris specialisti da stilisti veZebT samsaxurs
  kosmetologi, manikur-pedikuris specialisti da stilisti: 14wliani(kosmetologi),10wliani(stilisti),3wliani( manikuringis specialisti)staJiT-veZebT samsaxurs.vflobT Tanamedrove meTodebs: kosmetologia:saxis Rrma da zedapiruli wmenda,eleqtroepilacia,bioepilacia,naoWebi,laqebi,nawiburebi,kuperozi,aknes ...
 • vedzeb samsaxurs batumshi

  vedzeb samsaxurs batumshi

  oqtomberi 20, 2014
  GEO450990
  dzalian minda davsakmde makvs damtavrebuli sabugaltro da kompiyuteruli kursebi.kargad vplob rusul enas
 • FORD TRANSIT macivari

  FORD TRANSIT macivari

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481159
  FORD TRANSIT macivari muSaobs minus gradusze, movemsaxurebi rogorc firmebs aseve kerZo pirebs, dainteresebulma pirebma darekeT 599460478
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481154
  veZeb samsaxurs,vimuSaveb bavSvis momvlelad,dilis 10.00 sT-dan saRamos 17.00 sT-mde,var namuSevari,maqvs gamocdileba,damikavSirdiT 557 19 19 27 Teona
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481143
  veZeb samsaxurs . ruska
 • vimuSaveb masaJistad

  vimuSaveb masaJistad

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481137
  var serTificirebuli masaJisti. vimuSaveb masaJIstad , pacientebs movizidav mec TqvenTan erTad.
 • vamzadeb qarTulSi sxvadasxva klasis moswavles misaReb fasSi
  me var mariami, qarTuli filologiis studenti. vamzadeb nebismieri klasis moswavles qarTul enasa da literaturaSi. aseve maqvs gamcdileba abiturientebTan muSaobisac. abiturienti - 70- lari, me 11 klasis moswavle - 60 lari, danarCeni klasis moswavleebi - ...
 • veZeb samsaxurs TbilisSi

  veZeb samsaxurs TbilisSi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO443597
  var umaRlesi ganaTlebiT,vimuSaveb nebismier seriozul dawesebulebebSi,gamovricxoTsastumro,restorani ,kafe-barebi da momvlelis variantebi.vimuSaveb operatoraTac.vxovrob TbilisSi.
 • musikis maswavlebeli sabavSvo baRSi

  musikis maswavlebeli sabavSvo baRSi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481087
  vimuSaveb musikis maswavleblad kerZo an sajaro sabavSvo baRSi. tel.: 2233153; 599554234;