VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 13413
 • movuvli bavSs
  450lari

  movuvli bavSs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610818
  movuvli 2 dan 6 wlamde bavSvebs
 • veZeb samsaxurs baTuSi.var 20 wlis.

  veZeb samsaxurs baTuSi.var 20 wlis.

  ivlisi 06, 2015
  GEO610806
  maqvs mimtanis,gayidvebis oficeris,maRaziis konsultantis,bavSvTan muSaobis gamocdileba.vici inglisuri.var punqtualuri. 591 28 10 10. 557 96 57 16. nino :)
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610797
  vimuSaveb damlageblad, moxucis momvlelad, ZiZad. var 42 wlis qalbatoni
 • mwerebis damcavi badeebi, regulireba fanjrebis, sarke SuSa montaJiT. aveji gamoZaxebiT.
  vamzadebT metaloplastmasis kar-fanjrebs, aluminis vitraJebs, mina paketebs, SuSa sarke mitaniT, mwerebis damcav badeebs, avejis damzadeba. 558 40 46 40, rati 568085544 rati.
 • vimuSaveb mZxolad

  vimuSaveb mZxolad

  ivlisi 06, 2015
  GEO552409
  maqvs b c d kategoriebi vimuSaveb manqanaze distriputorad kerzo kompaniebSi did manqanaze agretve xazis marSutzee agretve movemsaxurebi sakutari manqaniT.veli tqven gamoxmaurebas
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610775
  var 17 wlis da vimuSaveb promo gogonad
 • veZeb samsaxurs
  100lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610765
  var 14wlis mqvia dea vimuSaveb saqafxulo samuSaoSi davarigeb bukletebs baTumSi damikavSirdiT 574098084
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ivlisi 06, 2015
  GEO610747
  var 50 wlis qalbatoni movuvli bavSvs wlis zeviT maqvs gamocdileba an vatareb skolaSi an baRSi. 595596714
 • var medda. vimuSaveb ojaxSi
  500$ 815lari

  var medda. vimuSaveb ojaxSi

  ivlisi 06, 2015
  GEO610720
  bavSvis, moxucis, avadmyofis movla, aseve sxva da sxva saojaxo samuSao. SesaZlebelia sadReRamisod kviris garda. vflob rusul enasac.
 • rusTavSi an TbiliSi veZeb samsaxurs. 558 02 02 61
  50lari

  rusTavSi an TbiliSi veZeb samsaxurs. 558 02 02 61

  ivlisi 06, 2015
  GEO608988
  vimuSaveb, nebismier sperosSi kargi anazgaurebiT. var 24 wlis jangonit savse
 • vimuSaveb

  vimuSaveb

  ivlisi 06, 2015
  GEO610768
  var 18 wlis davamTavre tele operatoroba gadaReba vimuSaveb foto video gadamRebad an sxva rameze
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610757
  saxeli gvari : dimitri zarafiSvili dabadebis TariRi : 19/06/1998 tel : 551-26-56-51, 266-14-14 Email : dituuna@mail.ru ganaTleba : saSualo enebi : rusuli, qarTuli
 • dalageba

  dalageba

  ivlisi 06, 2015
  GEO610722
  davalageb binebs ofisebs. var 49 wlis qalb.
 • vimuSaveb distriputorad sakutari manqaniT
  1 000lari

  vimuSaveb distriputorad sakutari manqaniT

  ivlisi 06, 2015
  GEO610719
  var 26 wlis myavs miniveni da vimuSaveb distriputorad Tvis srul ganakveTze. maqvs gamocdileba. tel: 599 49 12 11 aleko
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610714
  vedzeb samsaxurs vimushaveb baga bagis damlageblad
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610709
  var 39 wlis, mqvia ia. vlob kargad rusul enas, mimuSavia sxvadasxva sferoSi, aseve kargaT vicnob dacvis samsaxuris programas 2 wliani gamocdilebiT. aseve Semidzlia movamzado bavSvebi me -5 klasamde,mimuSavia molare-operatoris poziciazec. gTxovT damikavSirdet ...
 • SegaswavliT germanul enas 5 93 30 11 12,

  SegaswavliT germanul enas 5 93 30 11 12,

  ivlisi 06, 2015
  GEO115548
  movamzadeb moswavleebs, abiturientebs da nebismier msurvels germanul enaSi uaxlesi meTodebis gamoyenebiT. davexmarebi msurvelebs germaniaSi au-pair programaSi monawileobis miRebaSi,. 5 93 30 11 12. agreTve SesaZlebelia onlain -reJimSi mecadineobac.
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610683
  veZeb samsaxurs TbiliSi, var 23 wlis vimuSaveb mdivnad, asistentad an konsultantad, maq daremTavrebuli moskovis safinanso samrewvelo universiteti sinergia
 • musika restoranSi(baTumSi)
  1lari

  musika restoranSi(baTumSi)

  ivnisi 30, 2015
  GEO600449
  musika cocxali SesrulebiT. vimuSavebT normalur restoranSi normaluri anazRaurebiT, aWaris maStabiT. aparatura gvaqvs. dawvrilebiT:593 31 71 38
 • veZeb samsaxurs baTumSi.
  1lari

  veZeb samsaxurs baTumSi.

  ivnisi 13, 2015
  GEO584307
  var 26 wlis mamakaci. umaRlesi ganaTlebiT. ucxo enebis, kerZod inglisurisa da rusulis specialisti. vimuSaveb sadac ki Cemi codna gamodgeba(baTumSi). zarmaci namdvilad ar var. 577 14 10 53
 • vimuSaveb ojaxSi saRamos saaTebSi
  200$ 326lari

  vimuSaveb ojaxSi saRamos saaTebSi

  ivlisi 06, 2015
  GEO610676
  var medda dalageba, vaxSamis momzadeba, sxvadasxva saojaxo saqmeebi, vflob rusul enas
 • vedzeb samsaxurs
  700lari

  vedzeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610669
  mogesalmebit, var merab zaqaidze, 24wlis, 18wlidan 24wlamde maqvs namushevari tavdacvis saministrosshi, gavlili maqvs amerikuli 3tviani gamnagvnelis sabaziso kursi,erovnuli saswavlo cent KRWANISIS samxedro bazaze, maqvs sertipikati, 4wlis manzilze chems pizikur ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610660
  veZeb samsaxurs.var 42 wlis.vimuSAveb ZiZad,ojaxSi damxmared,mzareulis damxmared,konditeris damxmared,WurWlis mrecxavad.gamocdileba maqvs. 593 44 84 18 lara
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610655
  vcxovrob rusTavSi ,vimuSaveb ZiZad ,maqvs gamocdileba aseve avadmyofis an moxucis movlis,var 49 wlis sandomiani yuradRebiani qalbatoni ,saqmis mimarT didi pasuxismgeblobiT.gTxovT gamomexmauroT 555 28 29 80 qeTino
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  ivlisi 06, 2015
  GEO601433
  vimuSaveb ZiZad dilis cxridan saRamos Svid saaTamde an saaTebis SeTanxmebiT bavSvis saxlSi moyvaniT an saxlSi misvliT ,fasi SeTanxmebiT dainteresebis SemTxvevaSi darekeT am nomrebze 591 400 565 an 557 613 406 inga
 • veZebT samsaxurs ori pirovneba kafe-barSi.
  500lari

  veZebT samsaxurs ori pirovneba kafe-barSi.

  ivlisi 06, 2015
  GEO610649
  Temo- var 18 wlis vflob inglisurs da rusuls. sofo- var 18 wlis vflob inglisurs da rusuls smenis doneze.
 • vimuSaveb
  350lari

  vimuSaveb

  ivlisi 06, 2015
  GEO610648
  vimuSaveb konsultantad an molared.naqvs gamocdileba.var 17 wlis.gTxobT damikavsirdeT.var komunikabeluri 593373266 lika
 • valageb binebs
  30lari

  valageb binebs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610641
  valageb binebs ,maqvs gamocdileba.555554947 maka
 • vamzadeb bavSvebs inglisur enaSi
  50lari

  vamzadeb bavSvebs inglisur enaSi

  ivlisi 06, 2015
  GEO610619
  vamzadeb bavSvebs ingliur enaSi saxlSi misvliT.mecadineobis xangrZlivoba 1.5-2 saaTi.fasi 50 lari.msurvelebi damikavSirdiT 598511282. da ufro detalurad gagacnobT mecadineobis xangrZlivobaze,saswavlo masalebze
 • vedzep samsaxurs
  300lari

  vedzep samsaxurs

  ivlisi 06, 2015
  GEO610610
  vimuSavep damlageblad toneSi aseve gamyidvlad tineSi aseve plaierebze kosultantad dasuptaebaze ojaxshic rac weria magat taobaze damikavshirdit
 • seqs marketi!