VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 16497
 • masaJi
  30lari

  masaJi

  maisi 03, 2015
  GEO576086
  binaze misvliT vakeTeb sarelaqsacio masaJs. var sasiamovno garegnobis gogona. araseriozulebma Tavi SeikaveT. momwereT.
 • ZiZa bavSvis momvleli

  ZiZa bavSvis momvleli

  maisi 03, 2015
  GEO576069
  var axalgazrda qalbatoni,mowesrigebuli energuli pasuxismgeblobismqone! maqvs ramodenime wliani gamocdileba vcxovrob saburTaloze vaja-fSavelas kvartlebSi.SemiZlia saRamos 5-saaTidan gamoviyvano bavSvi baRidan aseve SesaZlebelia CemTan saxSi moyvana. an ...
 • mZRoli ojaxSi

  mZRoli ojaxSi

  maisi 03, 2015
  GEO576032
  var gamocdili mZRoli axalgazrda mamakaci,maqvs sakuTari avtomibili ,aseve SesaZloa muSaoba Tqveni avtomobiliTac.vcxovrob TbiliSi saburTaloze. sergo 591292977
 • vimuSaveb ZiZad
  450lari

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 03, 2015
  GEO575991
  vimuSaveb ZiZad maqvs didi xnis gamocdileba miyvars bavSvebTan urTierToba myavs sami Svili vcxovrob gldanSi msurvelebi gamomexmaureT. var 47 wlis nino mirotaZe
 • buRalteri

  buRalteri

  aprili 24, 2015
  GEO563223
  moqmedi buRalteri mogemsaxurebiT buRalturald organizaciebs, individualur da mcire mewarmeebs. gTavazobT pirveladi dokumentaciis mowesrigebas,buRaltrul aRricxvas da sagadasaxado deklarirebis uzrunvelyofas. aseve vakeTeb k a l k u l a c i a s. vmuSaob: ...
 • gsurT bavSvistvis ZiZa?

  gsurT bavSvistvis ZiZa?

  maisi 03, 2015
  GEO572318
  var umaRlesi ganaTlebiT pedagogi,mowesrigebuli,sando,Sromisunariani,keTilsindisieri,aramweveli . Tu eZebT Tqveni SvilisTvis aseT ZiZas, damikavSirdiT axlave 571 11 37 65.
 • buRalteri
  50lari

  buRalteri

  maisi 03, 2015
  GEO575845
  gavukeTeb buRaltreias indmewarmeebs da dRgs gadamxdelebs. maqvs sakuTari orisis programa. SeRavaTian fasad.
 • dacvaSi

  dacvaSi

  maisi 03, 2015
  GEO575817
  veZeb samsaxurs dacvaSi maqvs Zalovan struqturaSi namuSevari da maqvs gamocdileba. 595 857 243 zaqro
 • samsaxuri

  samsaxuri

  maisi 03, 2015
  GEO553137
  vimuSaveb tansacmlis an fexsacmlis maRaziaSi, konsultatad (maqvs gamocdileba]
 • veZeb smsaxurs mZRolis

  veZeb smsaxurs mZRolis

  maisi 03, 2015
  GEO505156
  var bce kategoriis vZRoli vimuSaveb Sesabamis samsaxurSi maqvs 8 wlis gamocdileba did manqanaze muSaobis.
 • veZeb samuSaos!

  veZeb samuSaos!

  maisi 03, 2015
  GEO575779
  var mzareuli 10wliani gamocdilebiT. vimuSaveb, mexinkledac normaluri anazRaurebiT.599750021dali
 • piradi mZRoli.

  piradi mZRoli.

  maisi 03, 2015
  GEO546979
  movemsaxurebi ojaxs an kompanias sakuTari avtomanqaniT
 • var buRalteri da veZeb samsaxurs.
  300lari

  var buRalteri da veZeb samsaxurs.

  maisi 02, 2015
  GEO575739
  vimuSaveb buRaltrad an buRaltris TanaSemwed.var Sromismoyvare, maqvs pasuxismgeblobis maRali grZnoba, saqmeze koncentraciis unari, saqmis advilad aTvisebis unari.vflob rogorc qarTuls aseve rusul enasac. telefoni: 579 03 02 22.ikiTxeT marieta.
 • vedzeb samsaxurs
  400lari

  vedzeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575626
  var 45 wlis pedagogiuri ganaTlebis mqone,aramweveli,mowesrigebuli,daojaxebuli qalbatoni.maqvs ZiZad muSaobis 5 wliani staji da momvlelad muSaobis 2 wliani staji.SemiZlia vimuSavo aRmzrdelad 2 wlidan zemoT asakis bavSvebTan,vamecadino skolis moswavleebi ...
 • veZeb samsaxurs
  600lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575620
  vimuSaveb mimtanad,barSi,konsultantad,damlageblad da sxva SesaZlo Tanananmdebobaze. vici ucxo enebi rusuli da inglisuri
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575604
  var 18 wlis damTavrebuli maqvs tv-saxelosno maestros tele-operatoroba "gadaReba" vimuSaveb fotografad video gadamRebaT an maRaziaSi konsultantad an sxva rameze 555 11 37 64 nika butkovski anazRaureba SeTanxmebiT
 • vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, distributoris damxmared, dacvaSi
  var muSaobisTvis mondomebuli axalgazrda biWi. vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, distributoris damxmared, dacvaSi da yvelgan sadac SesaZlebeli iqneba mamakacis muSaoba. yvelanair dargSi gamocdileba maqvs. tel: 551 533 426
 • inglisuris maswavlebeli skolaSi

  inglisuris maswavlebeli skolaSi

  maisi 02, 2015
  GEO509980
  var inglisuri enis specialisti, veZeb samsaxurs skolaSi dawyebiTebSi inglisuris maswavleblad. maqvs 5wliani repetitorad gamocdileba.
 • vedzeb samsaxurs
  500lari

  vedzeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575711
  Vedzeb samsaxurs var stilisti
 • veZeb samsaxurs
  700lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575690
  var 35 wlis.veZeb samsaxurs gamocdileba 10 wliani stajiT 1)administratorad 2)menejerad 3)Tavdacvis saministro. tel:591001249
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575682
  vmuSaob naxevar ganakveTze da isev mWirdeba meore samsaxuri 20saaTidan Tundac gamis 1saaTamde dRiuri anazgaurebiT
 • veZeb samsaxurs
  700lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575684
  var 35 wlis.10 wliani gamocdilebiT amjamad umuSevari da veZeb samsaxurs.1)administratori 2)menejeri 3) Tavdacvis saministro dainteresebulma pirebma SemexmianeT 591001249
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575683
  vimuSaveb ZiZad.maqvs gamocdileba.var evropidan axali Camosuli.gTxovT damikavSirdeT mxolod realurebi.gmadlobT
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575653
  var 36 wlis gamocdili mcxobeli , maqvs 15 wliani gamocdileba, vacxob yvelanair xaWapurs, lobians, picas, mSral namcxvrebs, funTuSebs, vimuSaveb sacxobSi maRali anazRaurebiT. tel:593-104-144 Tea
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575650
  var mesame kurseli vswavlob Tsu-Si Zalian mWirdeba samsaxuri
 • var moqmedi buRalteri

  var moqmedi buRalteri

  maisi 02, 2015
  GEO575645
  var moqmedi buRalteri, vmuSaob ramdenime organizaciaSi, vaWroba, distribucia, warmoeba da a. S. SeTavsebiT vimuSaveb sxva Sps da i/m - Tan, mogiwesrigebT Tviur da wliur deklaraciebs, sagadasaxado kodeqsebis sruli dacviT, vmuSaob Semdeg programebSi, orisi ...
 • saswrafod!

  saswrafod!

  maisi 02, 2015
  GEO575638
  vimuSaveb mzareulad an damxared maqvs didi gamocdileba. 557652524
 • vmuSaob perferatoriT

  vmuSaob perferatoriT

  maisi 02, 2015
  GEO572974
  perferatoriT vangrev kedlebs, Zval kafels da a.S. garantirebuli swrafi muSaoba.
 • vakrav kafels vageb metlaxs

  vakrav kafels vageb metlaxs

  aprili 16, 2015
  GEO506148
  var profesionali vakrav kafels vageb metlaxs, ezos mopirkeTeba qviT, (galesva, stiaJka) 3 weli vmuSaobdi italiaSi. SesaZlebelia kompleqsuri samuSaos organizeba.
 • saxlebis,agarakebis da ofisebis aSeneba,remonti
  kvalificiuri mSenebelTa brigada,avaSenebT saxlebs,agarakebs,ofisebs,maRaziebs,sruli pasuxismgeblobiT,yovelgvari damatebiTi xarjebis gareSe,xeloba kvadratuli 40 laridan Tavisi masaliT 80 $ -dan.gvyavs yvelanairi xelosani,vmuSaobT yovelgvari Suamavlebis ...
 • vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, dacvaSi
  var muSaosTvis mondomebuliaxalgazrda biWi. vimuSaveb yvelgan: muSad, xelosnis damxmared, distributoris damxmared, dacvaSi da yvelgan sadac SesaZlebeli iqneba mamakacis muSaoba. tel: 595 721 777
 • veZeb samsaxurs
  550lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO574732
  veZeb samsaxurs, var 21 wlis, davamTavre saswavlebeli umaRlesi ganaTlebiT maqvs samuSao gamocdileba var komunikabeluri,patiosnad momuSave, mizandasaxuli da racmTavaria pasuxismgebloba maqvs.
 • vedzeb samsaxurs avtoservisi
  500lari

  vedzeb samsaxurs avtoservisi

  maisi 02, 2015
  GEO569181
  gamarjobat, msurs vimusao avto servisi makvs gamocdileba aseve gamachnia cemi xelsawkoebi. diagnostika.zeti piltrebi,kalotkebi. shecvlis xelsawkoebi. aseve makvs gamocdileba vulkanizaciasi, momsaxureoba euro standartebit yvelanairi dacvit da usaprtoxd ...
 • var masaJisTka
  50lari

  var masaJisTka

  maisi 02, 2015
  GEO575267
  vakeTeb masaJs var kvalificiuri masaJisTka vakeTeb xvelanair masaJs damirekeT msurvelebma 555 55 09 61 555 16 68 89
 • flaerebis damrigeblad Tundac promo gogod
  300lari

  flaerebis damrigeblad Tundac promo gogod

  maisi 02, 2015
  GEO575241
  15 wlis gogo var , saswrafod mesachiroeba samushao shemdegnairad : Tundac es iyos flaerebis damrigeblad Tundac promo gogo . shemidzlia kvirashi 5dge mushaoba dgeshi 15lari Tundac 20 . saswrafod mWchrdeba
 • gtavazobt shida saremonto samushaoebs

  gtavazobt shida saremonto samushaoebs

  maisi 02, 2015
  GEO575199
  vasruleb shida saremonto samushaoebs.vaketeb tabashir muyaos cherebs,nebismieri sirtulis figurebs,arkebs,tixrebs.nebismieri dizainis tabashir muyaos taroebs,aseve vasruleb samaliaro samushaoebs.vageb stiashkas,laminirebul iataks. 599259410 593270978
 • vimuSaveb damlageblad

  vimuSaveb damlageblad

  maisi 02, 2015
  GEO565583
  var saSualo asakis energiuli qalbatoni. vimuSaveb mxolod varkeTilis metros mimdebare teritoriaze damlageblad nebismier adgilze (ofisSi, afTiaqSi,lombardSi, dawesebulebaSi da a.S.(ojaxis garda)). vimuSaveb dReSi ramdenime saaTiT, gind diliT, gind SaudRiT ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575464
  vimuSaveb mZRolad , myavs sakuTari ford tranziti . movemsaxurebi: kvebis obieqtebs ,maRaziebs mZRolis poziciaze .Sesazlebelia Tqvensave avtomanqanaze mZRolad,maqvs B c kategoria var 41 wlis . T: 555405576 aleqsandre
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575460
  vimuSaveb mZRolad , myavs sakuTari ford tranziti . movemsaxurebi: kvebis obieqtebs ,maRaziebs mZRolis poziciaze .Sesazlebelia Tqvensave avtomanqanaze mZRolad,maqvs B c kategoria var 41 wlis . T: 555405576
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  maisi 02, 2015
  GEO575458
  vimuSaveb mZRolad , myavs sakuTari ford tranziti . movemsaxurebi: kvebis obieqtebs ,maRaziebs mZRolis poziciaze .Sesazlebelia Tqvensave avtomanqanaze mZRolad,maqvs B c kategoria var 41 wlis . T: 555405576 aleqsandr
 • seqs marketi!