VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 17281
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479262
  var 31 wlis mowesrigebuli komunikabeluri maqvs samuSao gamocdileba sxvada sxva adgilze.vimuSaveb konsultatad an damxmared ofisSi
 • veZeb samsaxurs
  30lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 21, 2014
  GEO478944
  veZeb ojaxs romelsac Wirdeba ZiZa 2 dRiT,SemiZli 24 saaTi viyo.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  oqtomberi 21, 2014
  GEO478943
  var 36 wlis sasiamovno qalbatoni. var gamocdili ZiZa, komunikabeluri, samuSaos pirnaTlad Semsrulebeli, kargi meojaxe da kulinaric. Zalian sando, uRalato, erTguli da rac mTavaria bavSvebis didad moyvaruli. movuvli axalSobilidan nebismieri asakis bavSvs, ...
 • var momRerali qali maqvs repertuari
  500lari

  var momRerali qali maqvs repertuari

  oqtomberi 20, 2014
  GEO446864
  var momRerali qali maqvs maRali donis repertuari veZeb iseT musikoss romelic dasaqmebulia da Wirdeba maRali donis momRerali reperuariT an veZeb jgups romelic ukve muSaobs restoranSi an barSi.mari-571200455 saxlis2279810
 • sajaro an kerZo skolebSi da studiebSi minda gavxsna Tanamedrove simReris wre
  kerZo skolebSi an bavSvTa studiebSi minda gavxsna saestrado simgeris wre. myavs aparaturiani musikos aranjirovSiki romelic akeTebs fonogramebs. var vokalis pedagogi didi praqtkiT namuSevari var cnobil saxeebTan, Cemi mowafeebi warmatebiT gamodian sxvadasxva ...
 • veZeb samsaxurs!

  veZeb samsaxurs!

  oqtomberi 20, 2014
  GEO402323
  var me-4 kursis turizmis fakultetis studenti.var komunikabeluri,mizandasaxuli,Sromismoyvare da samuSaos mimarT erTguli,.,.Tavisuflad vici rusuli,karg doneze inglisuri enebi,aseve kompiuteric vici kargad.rac Seexeba samuSaoo gamocdilebas vmuSaobdi 1 wlis ...
 • var magali donis momRerali kargi repertuariT

  var magali donis momRerali kargi repertuariT

  oqtomberi 20, 2014
  GEO329150
  var momRerali kargi repertuariT. didi diapazoniT da kargi tembriT, var filarmoniis yofili solisti, maqvs repertuarSi qarTuli da ucxouri simgerebi. vimuSaveb cocoxali SesrulebiT aseve ponogramebiT. maRali donis restoranSi an barSi , aseve jgufTan erTadac ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479215
  veZeb samsaxurs, normanuli anazRaurebiT, kombiuters vflob kargad, SemiZlia barSic roo vimuSao sxvadasxva samuSaoebze, jari movlili maqvs vimuSaveb afTiaqis an sadme dacvaSi, droSi SezRuduli ar var da SemiZlia Rame gamTec roo vimuSao, var komunikabeluri.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479213
  vimuSaveb mzareulis damxmareT an mimtanadac vimuSaveb barSi an restoranSi, kombiuters vflob kargad, vimuSaveb sxva da sxva samuSaoebze, vaini bileTi maqvs da vimusaveb Tundac dacvaSi.
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479211
  var 21 wlis veZeb samuSaos normaluri anazRaurebiT maqvs saSvalo ganatleba enebidan srulyofilad vici rusuli var Sromismoyvare adamiani. daTo 598705447
 • veZeb samsaxurs droSi SeTavsebiT

  veZeb samsaxurs droSi SeTavsebiT

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479208
  gamarjoba. veZeb samsaxurs grafikiT. 11dan 5 mde SualedSi. SabaT-kviris garda, namuSevari maqvs sxvadasvxa sferoSi. maqvs survili vimuSao administratorad, TanaSemwed. Tundac damlageblad, ( dalagebaze viqnebiT 2 gogo.) damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT ...
 • saswrafod vedzeb samsaxurs
  400lari

  saswrafod vedzeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479177
  ana var 17 wlis. vcxovrob marjaniSvilze ,sakmaod energiuli da Sromis moyvare adamianivar veZeb normalur samsaxurs dRis saaTebSi damikavSirdiT Skype: ankaa.anuka
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479173
  var umaRlesi ganaTlebis qalbatoni . movamzadeb nebismier abiturients da skolis moswavles rusul/frangul enasa da literaturaSi maRal doneze ( SesaZlebelia dawyebiTi klasebis inglisuric ). maqvs 15 wliani muSaobis gamocdileba . damatebiTi informaciisaTvis ...
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479168
  var 20 wlis Sromismoyvare gamocdileba maqvs mimtanad da kolsuntantad. profesiiT menejeri amjamad var piar menejeri erT erT dasaqmebis centrSi. msurs vimuSao kolsuntantad tel : 595 15 01 91
 • maqvs Sengenis viza
  1€ 2.30lari

  maqvs Sengenis viza

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479164
  maqvs Sengenis viza,aseve maqvs evropis marTvis mowmoba,SemiZlia avto manqanebis gadmoyvana Sengenis qveynebidan. 555253227 Temuri
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479141
  var 21 wlis komunikabeluri, Sromismoyvare, energiuli vimuSaveb normalur samsaxurSi.
 • ZiZa, momvleli

  ZiZa, momvleli

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479137
  var 65 wlis qalbatoni, pensioneri, vimuSaveb bavSvis momvlelad, vsaubrob qarTul, rusul da Turqul enebze, umaRlesi ganaTleba ruseTSi maqvs miRebuli, maqvs Tavisufali dRis grahiki, dainteresebulma pirebma damirekeT nomerze 2-27-57-33 ikiTxeT naili
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479100
  var 34 wlis qalbatoni.umaglesi ganaTlebiT,vimuSaveb ofisSi an administraciaSi.maqvs marTvis mowmoba
 • vedzeb samsaxurs batumshi

  vedzeb samsaxurs batumshi

  oqtomberi 20, 2014
  GEO450990
  dzalian minda davsakmde makvs damtavrebuli sabugaltro da kompiyuteruli kursebi.kargad vplob rusul enas
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479095
  vimuSaveb administraciaSi,an ofisSi,maqvs gamocdileba aseve maqvs marTvis mowmoba,
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478998
  mogesalmebiT,me var salome alaviZe 19 wlis,qarTul-evropuli akademiis studenti,vswavlob Jurnalistikis fakultetze,swavlasTan SeTavsebiT minda muSaoba Tundac yoveldRe , gacdenaze aranairi problema geqnebaT CemTan. damikavSirdiT feisbuqze https:/www.facebook.com/salusha19
 • veZeb samsaxurs drois SeTavsebiT

  veZeb samsaxurs drois SeTavsebiT

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478978
  veZeb samsaxurs drois SeTavsebiT,radganac var studenti. var komunikabeluri da Cemi saqmis erTguli.dainteresebuli pirebi damikavSirdiT nomerze:551–18–36–29
 • ZiZa/damxmare
  500lari

  ZiZa/damxmare

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478976
  vimuSaveb ZiZad bavSvTan (2 wlis asakidan) 24 saaTis ganmavlobaSi. var 45 wlis aqtiuri, komunikabeluri da patiosani qalbatoni umaRlesi ganaTlebiT. wlebis ganmavlobaSi vmuSaobdi dawyebiTebis maswavleblad skolaSi. aseve maqvs musikaluri (fortepiano) ganaTleba ...
 • vimuSaveb mZRolad sakuTari avtomobiliT

  vimuSaveb mZRolad sakuTari avtomobiliT

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479069
  myavs avtomobili (miniveni) 2001 wliani. komfortuli,sufTa,yvelanairad gamarTuli,kondicioneriT-klimatkontroliT. msurvelebi damikavSirdiT 599443487 (aleko)
 • movamzadeb moswavleebs

  movamzadeb moswavleebs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479065
  var magistraturis( inglisuri ena) studenti. movamzadeb moswavleebs inglisur enaSi 9-e klasis CaTvliT, aseve dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi saxlSi misvliT. sasurveli adgilmdebareoba vake-saburTalo. telefoni: 557 270835
 • vimuSaveb molared, gamyidvelad an kompiuterul ofisSi
  var 36 wlis sasiamovno garegnobis sando, dauzareli da komunikabeluri gogona (asaki didad ar metyoba). namuSevari var maRaziaSi gamyidvelad, tansacmlis da fexsacmlis maRaziaSi, qselur safirmoSi molare-operatorad, sacxobSi da swrafi kvebis obieqtze gamyidvelad, ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478941
  veZeb samsaxurs;moxucis,bavSvis,damxmared ojaxSi, maqvs gamocdileba am speroSi. tel 555471747 qeTino
 • veZeb sasaxurs
  400lari

  veZeb sasaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO203823
  var finansisti, agreTve buRalteri vimuSaveb operatorad buRaltris damxmared, Sevuvseb deklaraciebs maRaziebs.
 • veZeb samsaxurs saswrafod
  700lari

  veZeb samsaxurs saswrafod

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478764
  var 23 wlis umaglesi ganaTllebiT maqvs ramodnime samsaxurSi muSaobis gamocdileba, namuSevari maqvs safexburTo klubis menejerad , bankSi operatorad, totalizatorSi oprtatorad da polikninikaSi operatorad
 • dasufTaveba

  dasufTaveba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO476010
  davalagebT saxls Tundac remontis semdeg swrafad da xarisxianad SeRavaTian fasad
 • vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, sawarmoSi, distributoris damxmared da ase Semdeg
  var axalgazrda muSaobisTvis mondomebuli, dauzareli, wesieri da sando mamakaci, vimuSaveb yvelgan sadac SesaZlebeli iqneba mamakacis muSaoba. vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, sawarmoSi, distributoris damxmared da ase Semdeg. telefoni: 555 54 27 50
 • vaswavli

  vaswavli

  oqtomberi 20, 2014
  GEO461006
  movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs .mecadineoba mimdenareobs rogorc jgupuraT aseve individualurad (vcxovrob saburTalos raioni sairmis quCa)damikavsirdiT tel: 595051494Marina.
 • vedzeb samsaxurs
  300lari

  vedzeb samsaxurs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO436504
  var 17 wlis biWi veZeb samsaxurs quTaisSi vflob kompiuters 59817 03 20
 • vimuSaveb ofisSi damlageblad

  vimuSaveb ofisSi damlageblad

  oqtomberi 20, 2014
  GEO399773
  var saSualo asakis TiTqmis axalgazrda sasiamovno garegnobis qalbatoni, vimuSaveb ofisSi damlageblad mTlian ganakveTze, gindac ramdenime saaTiT dReSi an kviraSi ramdenime dRiT. tel: 555 255 258
 • vimuSaveb ZiZad 5 Tvidan zemoT bavSvebTan.

  vimuSaveb ZiZad 5 Tvidan zemoT bavSvebTan.

  oqtomberi 20, 2014
  GEO397287
  var saSaulo asakis qalbatoni ZiZis gamocdilebiT. vimuSaveb ZiZad 5 Tvidan zemoT bavSvebTan, maqvs gamocdileba. telefoni: 555 255 258
 • eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs

  eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs

  oqtomberi 20, 2014
  GEO386929
  var gamocdili da kvalifikaciuri eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs, osteoqondrozis, sqoliozis, lordozis, radikulitis, insultis, arTritebis da arTrozebis, nervis daWimvis da sxva SemTxvevebis dros. SesaZlebelia binaze momsaxureobac. damikavSirdiT ...
 • vaswavli yvela asakis msurvels rusul enas.

  vaswavli yvela asakis msurvels rusul enas.

  oqtomberi 20, 2014
  GEO366632
  yvela asakis msurvels rusul enas vaswavli, rogorc gramatikulad ise sasaubros samoyvarulo doneze.damTavrebuli maqvs (moskovSi universiteti) ,TbilisSi rusuli skola .samuSao gamocdileba.damikavSirdiT.tel; 592309504.595472000.diana.
 • moxucis an avadmyofis momvleli 557 628537

  moxucis an avadmyofis momvleli 557 628537

  oqtomberi 20, 2014
  GEO318087
  veZeb samsaxurs moxucis an avadmyofis momvlelad, binaze darCeniT. maqvs momvlelad muSaobis didi xnis gamocdileba, maqvs eqTnad muSaobis gamocdileba. 557 628537 manana
 • vimuSaveb buRaltrad an buRaltris TanaSemwed.

  vimuSaveb buRaltrad an buRaltris TanaSemwed.

  oqtomberi 20, 2014
  GEO427971
  gagiwevT buRaltrul (yoveldRiur) momsaxureobas,gadagigzavniT angariSfaqturebs. mogiwesrigebT sabuTebs. CagibarebT yovelTviur da yovelwliur deklaraciebs. dagvikavSirdiT: tel:551 440 242
 • germanuli ena
  60lari

  germanuli ena

  oqtomberi 20, 2014
  GEO181038
  movamzadeb nebismieri asakis msurvels germanul enaSi, aseve dagexmarebiT germaniaSi au-paier, progrogramaSi monawileobis miRebaSi da ojaxis SerCevaSi, maqvs sakmaod didi gamocdileba, vswavlobdi germaniaSi, kontaqti. 555 392316