VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 1 - 40 sul 19743
 • minda samuSaos dawyeba

  minda samuSaos dawyeba

  ianvari 28, 2015
  GEO524796
  mogesalmebiT me var igori WaRaliZe var 19 wlis amJamad vswavlob skolaSi amavdroulad minda samuSaos dawyeba. ara aqvs mniSvneloba ra samsaxuri iqneba CemTvis miviRo kvalipikacia da mqondes sakuTari Semosavali samsaxurs aranairi mniSvneloba ar aqvs mTavaria ...
 • veZeb normalur samsaxurs,normalur pirobebs
  500lari

  veZeb normalur samsaxurs,normalur pirobebs

  ianvari 28, 2015
  GEO523729
  var iuristi advokaturaSi weliwadi da oTxi Tve staJiT,27 wlis.var mowesrigebuli,seriozuli xasiaTis da ar miCirs siaxleebis aTviseba.namuSevari maqvs "mTawmindis parkSi" atraqcionebis operatorad,kafe-sasadilos marTva momaragebaSi,avtomobilebis biznesSi,konsultantad,sawyobSi,bolos ...
 • iyideba
  45lari

  iyideba

  ianvari 28, 2015
  GEO524778
  iyideba telefoni samsung GT E1182 duosi
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ianvari 28, 2015
  GEO524777
  var 18 wlis . veZeb samsaxurs ,var pasuxismgebliani, Sromismoyvare, punktualuri ,vimuSaveb mimtanaT .
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ianvari 28, 2015
  GEO524770
  var studenti gogona, veZeb samuSaos, normaluri anazRaurebiT da swavlasTan drois SeTavsebiT. vici rusuli ena.
 • veZeb samsaxurs.var 23 wlis vimuSaveb mSenebare obieqtebze. ,konsultantad.
  maqvs Zalian bevri gamocdileba mSenebare obieqtebze muSaobis kuTxiT. vmuSaobdi qvisa da blokis cexSi.aseve vmuSaobdi avejis cexSi.598788683 iago
 • vedzeb samushaos
  1lari

  vedzeb samushaos

  ianvari 28, 2015
  GEO524765
  Vimushaveb damxmare mushad nebismier dawesebulebashi 593795263 Levani and
 • promo - gogona
  1lari

  promo - gogona

  ianvari 28, 2015
  GEO524661
  var 16 wlis gogona, vimuSaveb promo - gogonad, maqvs gamocdileba. mob: 579005737
 • momzadeba geografiaSi

  momzadeba geografiaSi

  ianvari 28, 2015
  GEO524658
  me var elene varZelaSvili .vswavlob Tbilisis saxelmwifo universiteti ,meoTxe kursze. movamzadeb bavSvebs geografiaSi .maqqvs bavSvebis momzadebis gamocdileba . (sasurvelia saburTalos teritoria ) . SeRavaTian fasebSi .
 • veZeb samsaxurs mZRolis Tanamdebobaze
  700lari

  veZeb samsaxurs mZRolis Tanamdebobaze

  ianvari 28, 2015
  GEO524653
  var Sromisunariani, punqtualuri da gamocdili mZRoli 40 wlis staJiT. var Tadarigis oficeri da 35 weli vmuSaobdi prezidentis eskortireba gacilebaSi.
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 28, 2015
  GEO524650
  var biznesis fakultetis (turizmi) 2 kursis studenti, veZeb samsaxurs turistul saagentoSi , SesaniSnavad vflob rusul enas , aseve inglisurs-kargad , Microsoft -is da sxva programebs. damikavSirdiT : 598 503 601 . mari
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ianvari 28, 2015
  GEO524634
  veZeb samuSaos normaluri anazRaurebiT dilidan saRamos 5 - 6 sT-mde . var 25wlis . ganaTleba-arasruli umaRlesi .var komunikabeluri da saqmes advilad viTviseb.
 • vimuSaveb saxaWapureSi

  vimuSaveb saxaWapureSi

  ianvari 28, 2015
  GEO524633
  vimuSaveb saxaWapureSi.var gamocdili mcxobeli. maqvs 7 wliani samuSao gamocdileba. vmuSaob yvelanair comze. tel: 598 18-75-23
 • logopedi, defeqtologi

  logopedi, defeqtologi

  ianvari 28, 2015
  GEO523249
  var gamocdili serTificirebuli logopedi, defeqtologi. SemiZlia muSaoba, rogorc saxelmwifo ise kerZo baRebSi. aseve binaze momsaxureobiT SemiZlia muSaoba sxvadasxva logopediuri darRvevis mqone aRsazrdelebTan. enis masaJi, bgerebis avtomatizacia, sunTqviTi ...
 • vamzadeb bavSvebs

  vamzadeb bavSvebs

  ianvari 28, 2015
  GEO319973
  me var elene varZelaSvili .vswavlob Tbilisis saxelmwifo universitetSi ,meoTxe kursze. movamzadeb bavSvebs inglisur enaSi saxlSi misvliT . (saburTalos teritoria ) . SeRavaTian fasebSi .
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 28, 2015
  GEO524757
  veZeb samuSaos sastumroSi.var 19 wlis,maqvs saSualo ganaTleba.var komunikabeluri mowesrigebuli.
 • veZeb samsaxurs
  20lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 28, 2015
  GEO524756
  var 19 wlis studenti,saswrafod mesaCiroeba samsaxuri konsultantis an mimtanis Tanamdebobaze.vflob rusul enas.
 • valagebT

  valagebT

  ianvari 28, 2015
  GEO524745
  brigada akeTebs saxlSi generalur uborkas, saxlebSi , asufTavebs ofisebs, saxlebs da sxva dawesebulebebs remontis Semdeg. brigadaSi muSaoben sando da keTilsindisieri adamianebi. fasi 30 50 laramde
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ianvari 28, 2015
  GEO524741
  vimuSaveb konsultantad an mimtanad kafe-barSi. naxevari ganakveTiT.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 28, 2015
  GEO524731
  veZZeb saswrafod samsaxurs .vimuSaveb eqTnad an stomatologTan damxmared. maqvs gamocdileba. Zalian gTxovt damikavSirdiT, 593 40 09 01
 • veZeb samsaxurs
  15lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 28, 2015
  GEO524719
  var,60wlis qalbatoni. vcxovrob d/masivSi. namuSevari var W/mr-ad da damlageblad restoranSi. amJamad veZeb samsaxurs ,sasurvelia :diRomi, didube, sanzonis teritoriaze mdebare kafe an sasauzme 15-20l anazRaurebiT. var swrafi da mSromeli adamiani. t.579042582
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 28, 2015
  GEO524715
  var,50wlis ojaxis diasaxlisi. myavs daojaxebuli Svilebi. veZeb 24sT-ian samsaxurs ojaxSi momvlelis(qalbatonis) an damxmaris vakansiaze. vcxovrob kaspis raionSi. vimuSaveb 400-450l anazRaurebiT(1gamosasvleli dRiT kviraSi) t.598334107mariami
 • veZeb samsaxurs droSi SeTavsebiT

  veZeb samsaxurs droSi SeTavsebiT

  ianvari 28, 2015
  GEO524681
  gamarjobaT. veZeb samsaxurs SuadRis grafikiT 11 dan 5 mde da SabaT-kviris garda. maqvs mcire ganaTleba da samusao gamocdileba. sasurveli vakansia administratoris, satelefono operatoris, mdivnis pozicia. ganvixilav sxva SemoTavzebebsac garda qselurebisa. ...
 • konsultanti

  konsultanti

  ianvari 27, 2015
  GEO524630
  var 23 wlis,vimuSaveb konsultanatad Gamis smenaSi.595606126
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO524621
  veZeb samsamxurs var 40wlis komunikabeluri qalbatoni ,umaRlesi ganaTlebiT .vimuSaveb sadme obieqtze damlageblad,an sasurvelia vimuSao sacxobSi mcxobelis damxmared maqvs sakmao gamocdileba.gTxovT gamomexmauros seriozulad damsaqmebeli pirebi pativis cemiT ...
 • veZeb samuSaos saswrafod!
  400lari

  veZeb samuSaos saswrafod!

  ianvari 27, 2015
  GEO524606
  vimushaveb qalaq qutaisshi saxinkleshi mimtanad maqvs 2 wliani mushaobis gamocdileba var punqtualuri da shromis moyvare. vcxovrob qirit qutaisshi avangardshi policiastan axlos.
 • durgali,ostati,xelosani
  700lari

  durgali,ostati,xelosani

  ianvari 27, 2015
  GEO524605
  var 26 wlis,vmuSaob 20 w-is asakidan.vamzadeb skamebs,magidebs,divnebs.aseve maqvs 1 wliani gamocdileba tkavebis,(naWris) e.w."gadakvraSi".vflob eleqtroSemdugeblis profesiasac.vsaubrob rusul,Turqul da inglisur enebze.var janmrTeli da fizikurad Zlieri.ar ...
 • var moqmedi buRalteri

  var moqmedi buRalteri

  ianvari 27, 2015
  GEO524603
  var moqmedi kvalificiuri buRalteri, saTanado gamocdilebiT; vaWroba distribucia da a.S. amJamad vmuSaob, ramdenime adgilas, mTavari buRaltris Tanamdebobaze, vimuSaveb SeTavsebiT sxva firmebTanac, mogiwesrigebT Tviur, wliur deklaraciebs sagadasaxado kanonmdeblobis ...
 • gamocdili masaJisti

  gamocdili masaJisti

  ianvari 27, 2015
  GEO524572
  veZeb samsaxurs. var gamocdili masaJisti da manikur-peZikuris specialisti. maqvs 10 wliani samuSao staJi. vimuSaveb salonSi,janmrTelobis da esTetikis centrSi,sastumroSi. var 37 wlis. 598 706 800 eliso.
 • minda sazRvargareT wasvla samuSaod

  minda sazRvargareT wasvla samuSaod

  ianvari 27, 2015
  GEO512253
  minda sazRvargareT wasvla italiaSi, Tu damexmarebiT da damasaqmebT Zalian gTxovT gamomexmauroT t 592-00-14-90
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ianvari 27, 2015
  GEO512246
  vimuSaveb meoradi tansacmelis gamyidvelad, maqvs gamocdileba t592-00-14-90
 • veZeb samsaxurs!.vimuSaevb pirad mZRolad.sastumroSi.nebismier firmaSi.distribuciaSi.
  veZeb samsaxurs!.vimuSaevb pirad mZRolad.''Tvenive avtomanqaniT'' an ''Cemi avtomanqaniT'' myavs ''bmv-s'' markis avtomobili karg mdgomareobaSi bunebriv airze.-an vimuSaveb sastumroSi.- supermarketebSi - nebismier firmaSi - -kompaniaSi an distribuciaSi.maqvs ...
 • var profesionali mZRoli 30 wlis gamocdilebiT
  300lari

  var profesionali mZRoli 30 wlis gamocdilebiT

  ianvari 27, 2015
  GEO524577
  555340268 vimuSaveb saqarTvelos maStabiT
 • vamzadeb bavSvebs!

  vamzadeb bavSvebs!

  ianvari 27, 2015
  GEO523518
  movamzadeb bavSvebs nebismier saganSi. (ucxo ena - inglisuri) skola vercxlis medalze davamTavre. maqvs erTwliani gamocdileba. var 19 wlis, iliaunis meore kursis studenti, vswavlob humanitarul mecnierebaTa fakultetze. fasi da samuSao grafiki SeTanxmebiT. ...
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ianvari 27, 2015
  GEO524586
  mesaWiroeba samsaxuri. var 22 w biWi.vimuSaveb:dacvaSi,mSenoblobaze da maRaziaSi kolsuntantad.maqvs vaWrobis gamocdileba 4 wlis
 • vedzeb samsaxurs
  300lari

  vedzeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO524584
  Var 22 wlis gogona,profesiit psiqologi.miyvars bavshvebi.vimushaveb dzidzad.dainteresebis shemtxvevashi damikavshirdit 599 32' 48 18.teona
 • vimuSaveb zizad.
  500lari

  vimuSaveb zizad.

  ianvari 27, 2015
  GEO497754
  vimuSaveb zizad. var rusulenovani, mocesrigebuli, punktualuri kalbatoni . sakontakto teleponi 557683192 natia.
 • vimuSaveb ojaxSi damxmared.

  vimuSaveb ojaxSi damxmared.

  ianvari 27, 2015
  GEO524581
  vimuSaveb ojaxSi damxmared an mouvli bebias.maqvs gamocdileba.var sando pirovneba.
 • rkinis xelosani, specialisti.

  rkinis xelosani, specialisti.

  ianvari 27, 2015
  GEO524580
  vimuSaveb rkinis cexSi. var specialisti da maqvs didi xnis gamcdileba.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ianvari 27, 2015
  GEO524566
  var 18 wlis vimuSaveb konsultantad ar maq aranairi gamocdileba