VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 17281
 • gTxovT damasaqmoT

  gTxovT damasaqmoT

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480351
  vimuSaveb saremonto samuSaoebze:gaSpakvla,SeRebva,betonis samuSaoebi,stiaSka,qviSiT galesva da a.S. damxmareT. aseve miwaze samuSaoebze. gTxoveT gamomexmauroT da damasaqmoT.
 • veZeb samsaxurs dacvis policiaSi
  750lari

  veZeb samsaxurs dacvis policiaSi

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480316
  zaqaria zariZe ,var 20 wlis ,simaRliT 1.75kg,maqvs saSvalo ganaTleba miRebuli,maqvs or wliani gamocdileba ,namyofi var samSvidobo misiaSi,avRaneTSi.Cemi sakontaqto tel:558323732
 • momZebne damsaqmebelo!
  600lari

  momZebne damsaqmebelo!

  oqtomberi 23, 2014
  GEO477349
  SemiZlia kurierad muSaoba aseve sxva samuSaoebzec SemiZlia muSaoba fizikuradac var mowesrigebuli aramweveli patiosani mamakaci
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480291
  var 24 wlis axalgazrda, komunikabeluri biWi, davamTavre Tsu, bakalavriati, maTematikis specialobiT, maqvs mravalwliani gamocdileba bavSvebis fizika-maTematikaSi momzadebaSi,movamzadeb skolis me-7 - me-10 klasis moswavleebs orive saganSi,aseve abiturisTvisac ...
 • priseileri

  priseileri

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480278
  veZeb samsaxurs priseileris Tanamdebobaze. var mondomebuli, windaxeduli da pasuxismgeblobis mqone adamiani, aseve miyvars dawyebuli saqmis bolomde miyvana. Cemi samushao gamocdileba am Tanamdebobaze, gavdiodi treningebs barambos priseileris Tanamdebobaze ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480262
  veZeb samsaxurs. vmuSaobdi sursaTis da tansacmlis maRaziaSi gamyidvelad, amJamad veZes samsaxurs avejis an tansacmlis maRaziaSi. sursaTis maRaziebi ar Semexmianon. tel: 557 27 73 13
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480261
  veZeb samsaxurs,var 27 wlis gogo. (qseluri marketingidan ar gamomexmauron) tel: 598 43 40 75
 • veZeb samsaxurs an vimuSaveb buRaltris damxmared
  veZeb samsaxurs an vimuSaveb buRaltris damxmared. davamTavre ucxo enebi franguli (ZiriTadi),inglisuri. vflob kompiuteris saofise programebs,maqvs bevri samuSao gamocdileba,amJamadac vmuSaob samSeneblo kompaniaSi ofis-menejerad,magram veZeb sxva samsaxurs. ...
 • vedzeb samsaxurs
  400lari

  vedzeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480221
  var 38 wliskomunikabeluri mowesrigebuli.vimuSaveb kolsuntatad,aseve operatorad myavs avtomobili Semidlia vimuSavo mZgolad.
 • veZeb samsaxurs var damwyebi pedikuris da manikuris specialisti
  var damwyebi pedikuris da manikuris spcialisti magram ara diletanti,minda gamocdileba .
 • mogemsaxurebaT komfortabeluri 7 adgiliani opel zafira miniveni -fasi SeTanxveviT
  movemsaxurebi 7 adgilian miniveniT kerZo pirs > skolis moswavleebs > ucxoelebs an firmas -var 43 wlis -profesionali mZRoli(20 wliani samuSao gamocdileba) damikavSirdiT-579-072-140
 • mesaWiroeba samsaxuri.

  mesaWiroeba samsaxuri.

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480025
  var 28 wlis.maqvs umaRlesi ganaTleba (samarTalmcodneoba).,vflob saofise programebs.samuSao gamocdileba ar maqvs.
 • ojaxSi damxmare

  ojaxSi damxmare

  oqtomberi 23, 2014
  GEO422512
  var studenti vswavlob universitetSi mWirdeba samuSao SemiZlia vimuSao ojaxSi gamocdileba maqvs kargad vici saWmelebis keTeba da saojaxo saqmeebi SeviTavseb bavSvis movlasac (meZuZuri Cvilis vera) swavlis reJimTan problemebi ar Seiqmneba tel 598333236
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO479110
  *samuSao gamocdileba ofis menejeris,mdivnis, molaris ,sastumros administratoris, konsultantis poziciebze . enebi vflob; rusuls Zalian kargad, inglisuris da Turquls sabaziso doneze* .571131533. 591155555
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480040
  Vedzeb samsaxurs.vimushaveb mimtanad,barshi restoranshi an klubshi.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480188
  veZeb samsaxurs. stabiluri xelfasiT. maqvs marTvis mowmoba b kategoria, maqvs aseve ofisis meneris kursebebi, aseve maqvs samxedro samsaxuri damTavrebuli, vimuSaveb nebismier adgilas garda fizikuri Sromisa :
 • davalageb binebs

  davalageb binebs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480180
  davalageb binebs.swrafad da xarisxianad.aseve davalagebt remontis Semdeg.varT oTxni.dagvikavSirdiT
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480174
  21 wlis var sruliad jamrteli
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480169
  var 20 wlis Sromis moyvare adamiani. profesiiT menejeri amJamad vmuSaob pr menejerad erT_erT dasaqmebis saagentoSi. gamocdileba maqvs marketSi kolsuntantad da mimtanad msurs davsaqmde romelime poziciaze. tel 595 15 01 91
 • movamzadeb

  movamzadeb

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480118
  movamzadeb bavSvebs:inglisur enaSi(abiturientis CaTvliT),vmuSaobdi pedagfogad da maqvs 4wliani gamocdileba.agreTve movamzadeb 5-7klasamde bavSvebs rusulSi.prangulSi.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480113
  var ilias saxelmwifo univeritetis studenti, veZeb samsaxurs drois SeTanxmebiT 558561720 nika
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480194
  veZeb samsaxurs baTumSi swavlasTan seTavsebiT.
 • damirekeT
  300lari

  damirekeT

  oqtomberi 23, 2014
  GEO476319
  Gamarjobat mevar teona, 18 wlis vedzeb samsaxurs gayidvebis speroshi, nebismier saqmes iolad avitviseb ayvanis shemtxvevashi, vcxovrob qutaishi, da maqvs mushaoobis gamocdilebac, var komunikabeluri da nebismier saqmes pasuxisgebit movekidebi))) vimushavebdi ...
 • flaerebis darigeba

  flaerebis darigeba

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480190
  vart 2 studenti gogo, davarigebt flaerebs
 • veZeb samuSaos
  450lari

  veZeb samuSaos

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479972
  var 19 wlis afro-qarTveli gogona veZeb samuSaos Ramis smenaSi dRiuri anazRaurebit namuSevari maqvs restoranshi 1 weli.
 • buRaltris TanaSemwe,molare.

  buRaltris TanaSemwe,molare.

  oqtomberi 22, 2014
  GEO313864
  me, maia ximSiaSvili var 27 wlis vcxovrob TbilisSi, gldanis 3 mikro.davamTavre SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti, saqarTvelo, ekonomiuri, finansebi da sabanko saqme-bakalavri. samuSao gamocdileba: 1)gamyidveli/menejeri sakuTar sasursaTo marketSi ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 22, 2014
  GEO177609
  var 26 wlis. vimSaveb mZRolad, mcvelad, distributorad, an sxva vakansiaze,maqvs Sesabamisi gamocdileba, samuSao grafiki SeuzRudavi.
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479999
  var 30 wlis mamakaci vimushaveb mimtanad maqvs gamocdileba 558 69 64 61 maxo
 • dasufTaveba

  dasufTaveba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479994
  valageb swrafad xarisxianad binebs ofisebs remontis Semdegac SeRavaTian fasSi 551355652
 • veZeb samuSaos
  250lari

  veZeb samuSaos

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479887
  veZeb samuSaos ZiZad.maqvs gamocdileba sam cliani var 25 wlis.sasurvelia naxevar ganakvetze.
 • movuvli bavshvs

  movuvli bavshvs

  oqtomberi 22, 2014
  GEO477792
  Movuvli bavshvs 1wlis asakidan.chems saxlshi dilidan nebismier tqventvis sasurvel dromde shemidzlia gamec davitovo roca dagchirdebat.var 22wlis myavs 2wlis gogo sakmao gamocdileba maq,tqvens shvils shevuqmnit myudro da tbil garemos dzalian gviyvars bavshvebi ...
 • veZeb samsaxurs
  200$ 326lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479953
  var meore kursis studenti, vaswavlob maTematikis fakultetze. veZeb samsaxurs naxevari ganakveTiT, kargad vici rusuli. gamocdileba maqvs. 598238188
 • momvleli
  400lari

  momvleli

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479924
  var 46 wlis sufTa qalbatoni. vimuSaveb moxucis/avadmyofis momvlelad. maqvs 3 wliani gamocdileba. aseve var Sromismoyvare, saqmeze pasuxismgebeli adamiani. samuSao saaTebi mawyobs 09:00 dan 17:00 saaTamde. (SesaZlebelia SeTanxmebac) da aucilebeli pirobaa ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479173
  skolis asakis bavSvebs vamecadineb yvela saganSi rusuli da franguli enis CaTvliT . var rusuli enis pedagogi , maqvs 15 wliani gamocdileba . damatebiTi informaciisaTvis darekeT mob: 598103611
 • saswrafod veZeb samsaxurs
  350lari

  saswrafod veZeb samsaxurs

  oqtomberi 22, 2014
  GEO474897
  vimuSaveb ZiZad.vmuSaobdi reabilitologad.var mowesrigebuli sando,pasuxismgebeli.vimuSaveb yoveldRe SabaT-kviris garda.maiko 24 wlis
 • buRaltruli momsaxureoba

  buRaltruli momsaxureoba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO322481
  var buRalteri, gagiwevT srulfasovan momsaxureobas. vflob orisis programas. vimuSaveb SeTavsebiT.
 • ZiZa/ojaxis damxamre
  500lari

  ZiZa/ojaxis damxamre

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479864
  vimuSaveb ZiZad bavSvTan (2 wlis asakidan) 24 saaTis ganmavlobaSi. var 45 wlis aqtiuri, komunikabeluri da patiosani qalbatoni umaRlesi ganaTlebiT. wlebis ganmavlobaSi vmuSaobdi dawyebiTebis maswavleblad skolaSi. aseve maqvs musikaluri (fortepiano) ganaTleba ...
 • Targmna rusulze 557 479779

  Targmna rusulze 557 479779

  oqtomberi 22, 2014
  GEO465613
  rusuli enis Tarjimani gTavazobT sabutebis, teqstis Targmnas notariuli damowmebiT qarTulidan rusul enaze da rusulidan qarTulze. targmna77@mail.ru; skaipi: targmna. tel: 2279469
 • veZeb samsaxurs(molare-operatori)

  veZeb samsaxurs(molare-operatori)

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479850
  var 32 wlis, umaRlesi ganaTlebiT, daojaxebuli. davamTavre iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, fakulteti: meqanika–maTematika, specialobiT: maTematikosi. 06.2005–08.2005ww saofise programebi, kompiuteruli saswavlo centri: " svs", ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479666
  veZeb samsaxurs q.quTaisSi vici saofise kompiuteruli programebi smenis doneze vflob rusuls da inglisurs