VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 17244
 • var mezRvauri (AB)
  1 000$ 1 630lari

  var mezRvauri (AB)

  ivlisi 23, 2014
  GEO436283
  var gamocdili matrosi, kontraqti maqvs 37 Tve. vici inglisuri da rusuli enebi.
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436304
  gamarjobaT.me var mariana 21 wlis , vcxovrob germaniaSi . vamTavreb swavlas agvistoSi da vbrundebi isev saqarTveloSi. movamzadeb bavSvebs da aseve Au-Pair gogonebs germanul enaSi . fasi SeTanxmebiT mariana.grigoriani@yahoo.com
 • veZeb samaxurs saswrafod.
  700lari

  veZeb samaxurs saswrafod.

  ivlisi 23, 2014
  GEO436294
  vezeb sascrapod samsaxurs var propesiit iuristi cels davamtavre universiteti makvs uamglesi shepasebebi da sauketeso rekomendaciebi,bevri mcdelobis miuxedavad ver vishove samsaxurei romelic ikneboda normalurad anazgaurebadi,vmushaobdi ramodneime adgilze ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436292
  var profesionali buRalteri 4 wliani gamocdilebiT.gauTxovari 34 wlis. Sevasruleb nebismier sabuRaltro saqmes. 555630897 var baTumeli.
 • meSaurme
  30lari

  meSaurme

  ivlisi 23, 2014
  GEO436184
  vimuSaveb saSaurmeSi meSaurmed 2 wlis gamocdilebiT.557 18 89 90.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ivlisi 23, 2014
  GEO436257
  var 44 wlis mowesrigebuli da patiosani qalbatoni.myavs 2 srulwlovani Svili.movuvli nebismieri asakis bavSvs.maqvs Sesabamisi gamocdileba.damikavSirdiT 558344131 nana
 • veZeb samsaxurs dacva/uSiSroebaSi daviwyeb muSaobas
  500lari

  veZeb samsaxurs dacva/uSiSroebaSi daviwyeb muSaobas

  ivlisi 23, 2014
  GEO436252
  vcxovrob rusTavSi da msurs muSaobis dawyeba dacvaSi sasurvelia rustavi. var 20 wlis
 • veZeb samsaxurs
  450lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436241
  vimuSaveb maRaziaSi,sastumroSi damlageblad WurWlis mrecxavad an ZiZad
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436238
  var 23 wlis saSualo ganaTlebis mqone piri da veZeb samsaxurs.vimuSaveb maRaziaSi an raime msgavs dawesebulebaSi.msurvelebi damikavSirdiT Semdeg misamarTze 551777739.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436231
  var 23 wlis saSualo ganaTlebis mqone piri da veZeb samsaxurs.vimuSaveb dacvis samsaxurSi.msurvelebi damikavSirdiT Semdeg misamarTze 551777739.
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436210
  var 18 wlis veZeb samsaxurs.aseve maqvs marTvis mowmoba B kategoria.atestatic maqvs 12klasis skolis damTavrebuli.gTxovT gamomexmauroT CemTvis axla samsaxuri Zalian bevrs niSnavs.Cemi telefonis nomeria 598421568 557330169
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ivlisi 23, 2014
  GEO436208
  var gamicdili ZiZa, veZeb samuSaos normaluri anazRaurebiT. telefoni: 591 93 20 90 marika
 • momeciT samuSao

  momeciT samuSao

  ivlisi 23, 2014
  GEO436196
  samsaxurs veZeb ver mipovia, dalevam gzaSi amiyolia, aseT dReSi var, gagigonia?! colic xom xedav ver momiyvania
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 23, 2014
  GEO436189
  vimuSaveb marketSi molareT an operatorad maqvs 5 wliani gamocdileba.an Ramis smenaSi an dRisiT
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO403418
  davamTavre a. wereTlis universiteti inglisuri ena da literatura veZeb samsaxurs maswavleblis ,operatoris,administratoris poziciebze quTaisSi an TbilisSi.sasurveli xelfasi 500 lari an meti Tuki vakansia TbilisSia
 • vedzeb samsaxurs, var 3 kursze

  vedzeb samsaxurs, var 3 kursze

  ivlisi 22, 2014
  GEO436123
  vswavlob me-3 kusze- biznesis administrirebaze
 • mzareuls damxmare memwvade
  15lari

  mzareuls damxmare memwvade

  ivlisi 22, 2014
  GEO436135
  gamarjobaT vimuSaveb mzareulis damxmared an memwvaded maqvs kargi gamocdileba var namuSevari restornebSi da sabanketo darbazSi vici qarTuli samzareulo gamomexmaureT beqa 555 29 68 11
 • veZebT samsaxurs

  veZebT samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO436127
  varT ori gogo veZebT samsaxurs gvaaqvs gamocdileba sasurvelia iyos marketSi gamyidvelad an ZiZad varT 23- 24 wlis gogonebi gvaqvs patarebTan kargi damokidebuleba !
 • vedzeb samsaxurs, var studenti

  vedzeb samsaxurs, var studenti

  ivlisi 22, 2014
  GEO436115
  var me-2 kursis studenti vswavlob quTaisis universitetSi
 • veZeb samsaxurs
  250lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO436108
  veZeb samsaxurs diRomTan axlos var 16 wlis da vimuSaveb an gamyidvelad an raime msgavs samsaxurSi sadac asakTan problema ar Seiqmneba Zalian gTxovT Zalian mWirdeba samsaxuri da mxolod da mxolod samsaxuris Taobaze damikavSirdiT samsaxurs movekidebi sruli ...
 • momvleli
  350lari

  momvleli

  ivlisi 22, 2014
  GEO436081
  vimuSaveb moxucis an mwoliares momvlelad var Sromismoyvare maqvs sam wliani gamocdileba xelfasi 350 lari 09:00 dan 18:00 saaTamde dasvenebis dRe kvira. var 46 wlis damikavSirdiT nomerze 598864042 gamomexmaureT Temqelebi muxianelebi gldanelebi.
 • veZeb samsaxurs, var profesionali vizaJisti
  var sertificirebuli vizaJisti. 1 wliani staJiT. amJamad TviTdasaqmebuli. vakeTeb profesionalur makiaJs- sadResaswaulos saqorwilos yoveldRiurs dRisa da saRamos aseve var warbis specialisti. veZeb samsaxurs mob: 557319756
 • xelosani

  xelosani

  ivlisi 22, 2014
  GEO436033
  vakeTeb Sekidul Werebs,yvelanairs lazeriT,umaRlesi xarisxiT.Tavisi maliarkiT da samRebro samuSaoebs
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO418018
  var 23 wlis,veZeb samsaxurs,davamTavre profesiuli,aseve gavlili maqvs sabankos kursebi Tavis 2 kviriani sTaJirebiT,samuSao gamocileba ar maqvs,magram advilad viTviseb yvelafers.vici saofise programebic.
 • veZeb samsaxurs.vflob turquls da rusul enebs.
  veZeb samsaxurs.2008 wlidan maqvs 3 wliani samuSao gamocdileba: konsultantis,ofis menejeris,menejeris,administratoris da yidva gayidvis saqmeebSi.var 26 clis,daojaxebuli,vflob Turqul da rusul enebs.var Sromismoyvare,punqtualuri da komunikabeluri.591953040 ...
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435943
  var studenti, komunikabeluri.gamarTuli metyvelebis mqonde,Sromisunariani. veZeb samsaxurs
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435882
  veZeb samsaxurs,didi gamocdileba maqvs kompiuterTan urTierTobaSi,vflob fotoSops,internets,saofise programebs!mimuSavia memontaJed.Tavisuflad SemiZlia operaciuli sistemebis gadayeneba,kompiuteris gamarTva,SekeTeba,vici printeri da skaneri Zalian kargad,aseve ...
 • veZeb mimtans

  veZeb mimtans

  ivlisi 22, 2014
  GEO435601
  restorani da bari paparaci eZebs 19 dan 33 wlamde axalgazda gogonebsa da vaJebs mimtanis Tanamdebobaze dawvrilebiTi informaciisTvis darekeT 555209050 an gvewvieT paraskevs dRis 12 saaTze. misamarTi mickeviCis 19
 • veZeb samsaxurs
  350lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435849
  18 wlis, msurs samsaxuris dawyeba maq namuSevari mimtanad, sxva samsaxurzec davTanmxdebi, samuSao saTebi 10-6 an gamis 10-6, damikavSirdiT:557-98-67-24,
 • veZeb samsaxurs
  111lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435799
  saswrafoT veZeb samsaxurs,var 22 wlis,sasiamovno garegnobis,komunikabeluri da mizandasaxuli.vmuSaobdi totalizatorSi barmenis poziciaze, aseve sabiliardoSi.maqvs gamocdileba.(gamomexmaureT mxolod samsaxurTan dakavSirebiT)tel:597954094
 • mcxobeli

  mcxobeli

  ivlisi 22, 2014
  GEO313628
  var berZnuli puris gamocdili mcxobeli/mzelavi, aseve gamocdileba maqvs gamsaxurdias puris sacxob Rumelze muSaobis. vimuSavebdi sacxobSi.
 • vedzeb samsaxurs

  vedzeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435776
  maqvs martvis yvela kategoria da mushaobis 30 wliani gamocdileba.
 • veZeb samsaxurs , saswrafod!

  veZeb samsaxurs , saswrafod!

  ivlisi 22, 2014
  GEO435825
  SemiZlia muSaoba konsultantad,molared,TanaSemwed. vmuSaobdi maaziaTa qsel ''saxalxo sursaTi''-Si konsultantad. SemiZlia vimuSao dilidan sagamos 8-9 saaTamde.
 • veZeb samsaxurs
  300lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435826
  var studenti,veZeb samsaxurs,var komunikabeluri adamiani da vflob inglisur enas,vimuSaveb nebismier adgilas,msurvelebi SemexmianeT.598 48 09 01 vaxo
 • vimuSaveb ToneSi maqvs didi gamocdileba .

  vimuSaveb ToneSi maqvs didi gamocdileba .

  ivlisi 22, 2014
  GEO435154
  vacxob yvelanairi formis da zomis purs, lobians, xaWapurs ToneSi. maqvs muSaobis gamocdileba da SemiZlia vimuSao rogorc TbilisSi, aseve zRvispira da dasasvenebel kurortze, damikavSirdiT da SevTanxmdeT pirobebze 558404171 .
 • farmacevtis vakansia.
  300lari

  farmacevtis vakansia.

  ivlisi 22, 2014
  GEO435759
  veZeb samsaxurs farmacevtis vakansiaze.samuSao grafiki SeTanxmebiT.var Sromismoyvare da sando :)
 • veZeb samsaxurs
  350lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 22, 2014
  GEO435731
  mouvli moxuc qalbatons,vimuSaveb registratorad,administratorad,kurierad an davasufTaveb sadarbazoebs,.gamomexmaureT var Tbiliseli daojaxebuli 39 wlis,dauzareli da aramweveli.
 • samsaxuris maZiebeli

  samsaxuris maZiebeli

  ivlisi 21, 2014
  GEO435726
  veZeb samsaxurs vimuSaveb maRaziaSi gamyidvelad an kolsutantad Cemi telefonis nomeria 557506074
 • var 13 wlis SemiZlia bukletebis darigeba

  var 13 wlis SemiZlia bukletebis darigeba

  ivlisi 21, 2014
  GEO435723
  var 13 wlis SemiZlia bukletebis darigeba mTlianad TbilisSi
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 21, 2014
  GEO435688
  var 55 wlis.maqvs umarlesi ganaTleba.var yofili sportmsmeni.maqvs mravalwliani samuSao gamocdileba sxva da sxva sferoSi.bolo 10 weli vimuSave erTerTi savaWro kompaniis sawyobSi jgufis ufrosad.gamaCnia pasuxismgeblobis udidesi grZnoba.muSaoba SemiZlia ...