VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 18144
 • vakansia
  300lari

  vakansia

  noemberi 19, 2014
  GEO492768
  saswrafod gvesaWiroeba konsultantebi da menejerebi. miviRebT studentebsac drois grafikis SeTavsebiT. dainteresebuli pirebi dagvikavSirdiT
 • vimuSaveb WurWlis mrecxavad

  vimuSaveb WurWlis mrecxavad

  noemberi 28, 2014
  GEO497091
  vimuSaveb nebismier samuSaoze normaluri anazRaurebiT 593 96.40.28.Tamuna
 • vimuSaveb ZiZad
  500lari

  vimuSaveb ZiZad

  noemberi 28, 2014
  GEO497085
  vimuSaveb ZiZad maqvs gamocdileba
 • vimuSaveb magazia gudvilSi xorcis seqciaSi
  1 000lari

  vimuSaveb magazia gudvilSi xorcis seqciaSi

  noemberi 28, 2014
  GEO497080
  maqvs15 wliani gamocdileba SemiZlia xorcis realizacia
 • vimuSaveb ojaxSi

  vimuSaveb ojaxSi

  noemberi 28, 2014
  GEO497061
  vimuSaveb ojaxSi patara bavSvTan ZiZad an ojaxSi damxmred,var mowesrigebuli,energiuli.ketilsindisieri,ertguli,sisuptavis moyvaruli,SemexmianeT 598 399 441meri
 • vimuSaveb WurWlis mrecxavad-damlageblad
  350lari

  vimuSaveb WurWlis mrecxavad-damlageblad

  noemberi 28, 2014
  GEO497054
  var 45 wlis mamkaci maqvs gamocdileba , vimuSaveb WurWlis mrecxavad. 300- 350larad
 • momvleli
  5lari

  momvleli

  noemberi 28, 2014
  GEO497032
  var samedicino ganaTlebis mqone, energiuli da yuradRebiani qalbatoni, romelic Tbil da komfortul garemos Seuqmni Tqvens moxucs/avadmyofs.maqvs saqmis didi gamocdileba.15 weli vmuSavobdi 03 eqTnad vasrulebdi eqimis davalebebs.16 welia vmuSaob ojaxebSi momvlelad. ...
 • gamyidveli saSaurmeSi

  gamyidveli saSaurmeSi

  noemberi 28, 2014
  GEO497022
  saswrapod gvesaCiroeba gamyidveli da damlagebeli saSaurmeSi.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 28, 2014
  GEO496978
  var SoTis da dedas puris gamocdili mcxobeli aseve vacxob Tonis lobians da xaWapurs vmuSaob mxolod gazis Toneze. 579-78-23-33
 • vedzeb samuSaos
  650lari

  vedzeb samuSaos

  noemberi 28, 2014
  GEO496967
  var 24 wlis vici turkuli ena vmuSaobdi turkul firmaSi samSenebloze
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 28, 2014
  GEO484578
  var profesionali buRalteri,4 wliani gamocdilebiT. Sevasruleb nebismier sabuRaltro saqmes SeRavaTian fasad.- 570703530
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 28, 2014
  GEO474564
  veZeb samsaxurs ( qseluri marketingis garda ) var 27 wlis biWi, 3 weli vmuSaobdi stambaSi, vcxovrob TbilisSi tel: 555 00 77 69
 • mZRoli

  mZRoli

  noemberi 28, 2014
  GEO496985
  vaar 21 wlis maaqvs b kategoria vimuSaveb mZRolad. eseve damxmared. rame msubuq samuSaoze. tel 598 109 506
 • veZeb samsaxurs gamyidvelis an konsultantis poziciaze
  25lari

  veZeb samsaxurs gamyidvelis an konsultantis poziciaze

  noemberi 28, 2014
  GEO496939
  vimuSaveb maRaziaSi an jixurSi, gamyidvelad an konsultantad sruli pasuxismgeblobiT da dauzarelad. anazRaureba dRe-RameSi 22-25 lari. maqvs gamocdileba. vmuSaobdi lombardSi, 2nabijSi konsultantad da aseve sxvadasxva kerZo marketebSi. Tu saWiroebam moiTxova, ...
 • veZeb samsaxurs.

  veZeb samsaxurs.

  noemberi 28, 2014
  GEO496942
  gamarjobaT, var 19 wlis, pirveli kursis studenti. vedZeb nebismier normalur samsaxurs naxevari ganakveTiT. maqvs namuSevari.mTavaria iyos kargi pirobebi. gTxovT damasaqmoT dZalian mCirdeba samsaxuri.
 • ZiZa pedagogi

  ZiZa pedagogi

  noemberi 28, 2014
  GEO496906
  var filologi. iafad da xarisxianad vamecadineb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi, ucxo enis CaTvliT. dRis meore naxevridan (14:00 sT-dan saRamomde). tel: 551 13 76 83 eka
 • IT specialisti
  700lari

  IT specialisti

  noemberi 28, 2014
  GEO496901
  CCNA Routing & switching
 • mimtani

  mimtani

  noemberi 27, 2014
  GEO496876
  maqvs gamocdileba. mimuSavia restoranSi mimtanad. vsaubrob rusulad Zalian kargad. mesmis ingliuric ( swavlis procesSi var)
 • kargad waikiTxeT.normaluri pirobebi minda
  600lari

  kargad waikiTxeT.normaluri pirobebi minda

  noemberi 27, 2014
  GEO493317
  var mowesrigebuli,punqtualuri,zrdilobiani 27 wlis.amJamad vmuSaob inglisur saxlSi,maqvs 500 lari magram azomvebzec me davdivar,SekveTebic me mimaqvs mZRolic me var konsultantic da minda wesieri pirobebi.gansazRvruli saqme da ara akeTe yvelaferi Seni kompetenciaa ...
 • vimuSaveb mintanis poziciaze

  vimuSaveb mintanis poziciaze

  noemberi 27, 2014
  GEO496871
  var 21 wlis, studenti. mimuSavia rmdenim retoranSi mimtnad. maqvs gamocdileba, vflob rusul enas Zalian kargad, aseve cota inglisurs. mawyobs saRamos saaTebi samuSaod
 • saswrafod mWirdeba samsaxuri

  saswrafod mWirdeba samsaxuri

  noemberi 27, 2014
  GEO496869
  vimuSaveb normaluri donis restoranSi an kafeSi mimtnis poziciaze, maqcs samuSao gamocdileba, vsaubrob rusulad Zalian kargad , inglisuri mesmis, magram kargad ve vsaubrob, Tumca vswavlob, var studenti da sasurvelia samuSao grafiki iwyebodes 5-6 saaTidan.
 • vimuSaveb mimtanis poziciaze

  vimuSaveb mimtanis poziciaze

  noemberi 27, 2014
  GEO496868
  maqvs samuSao gamocdileba, mimuSavia ramdenime restoranSi. mcalia 5 saaTis Semdeg.
 • vimuSaveb ToneSi

  vimuSaveb ToneSi

  noemberi 27, 2014
  GEO489543
  var gamocdili Tonis puris mcxobeli. vacxob yvelanair purs da lobians. vimuSaveb ToneSi. axlad gaxsnilebi nu SemexmianebiT da 1.5 naxevarze naklebi ar iyos. telefoni: 555 905 930
 • vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, sawarmoSi, distributoris damxmared da ase Semdeg
  var axalgazrda muSaobisTvis mondomebuli, dauzareli, wesieri da sando mamakaci, vimuSaveb yvelgan sadac SesaZlebeli iqneba mamakacis muSaoba. vimuSaveb muSad, xelosnis damxmared, sawarmoSi, distributoris damxmared da ase Semdeg. gamocdileba maqvs. tel: ...
 • eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs

  eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs

  noemberi 27, 2014
  GEO386929
  var gamocdili da kvalifikaciuri eqimi-masaJisti. vakeTeb samkurnalo masaJs, osteoqondrozis, sqoliozis, lordozis, radikulitis, insultis, arTritebis da arTrozebis, nervis daWimvis da sxva SemTxvevebis dros. SesaZlebelia binaze momsaxureobac. damikavSirdiT ...
 • buRaltris damxmare
  400lari

  buRaltris damxmare

  noemberi 27, 2014
  GEO361301
  var 23 wlis,maqvs gamocdileba buRaltris damxmaris poziciaze muSaobis, var Zalian punqtualuri, Sromismoyvare, inovatoruli, aseve maqvs gamocdileba iperatoris da gayidvebis menejeris poziciaze, vflob oris_s, super fin-s words da excel. vflob rusulsa (Tavisuflad) ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 27, 2014
  GEO496859
  var 51 wlis Sromis moyvare,pasuxismgebliani qalbatoni.veZeb samsaxurs. vimuSaveb ojaxSi damxmared,ZiZad,moxucis momvlelad Cawolilis garda.maqvs 5 wliani samuSao gamocdileba.aseve vimuSaveb saxlebis dasufTavebaze.aseve SemiZlia TbiliSic vimuSao. qeTino ...
 • veZeb samsaxurs
  700lari

  veZeb samsaxurs

  noemberi 27, 2014
  GEO496858
  vimuSaveb operatorad.maqvs orisSi da ,s-1, programebSi muSaobis gamocdileba.kargad vflob rusul enas.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 27, 2014
  GEO496840
  var studenti da mWirdeba samsaxuri var18 wlis kargi agnagooobiiis damikavshiirdiit 557612382
 • movamzadeb bavSvebs maTematikaSi

  movamzadeb bavSvebs maTematikaSi

  noemberi 27, 2014
  GEO496818
  movamzadeb bavSvebs maTematikaSi, mecxre klasis CaTvliT, vswavlob maTematikurze,ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi. fasi 60 lari
 • inglisuris maswavlebeli skolaSi
  7 000 001lari

  inglisuris maswavlebeli skolaSi

  noemberi 27, 2014
  GEO494952
  var inglisuri enis specialisti, veZeb samsaxurs skolaSi dawyebiTebSi inglisuris maswavleblad.
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  noemberi 27, 2014
  GEO494498
  var 20 wlis vcxovrob quTaisSi, vimuSaveb mimtanad samuSao gamocdileba aramaq msurvelebi SemexmianeT 598 40 80 16 .giorgi
 • saswrafod vimuSaveb!

  saswrafod vimuSaveb!

  noemberi 27, 2014
  GEO331756
  var 41wlis, namuSevari var sacxobebSi, vici imeruli, naxevrad fenovani da fonovani comebi, maqvs 8 wliani gamocdileba. vimuSaveb sacxobSi mcxobelad. aseve vici biskvitebis cxoba, maqvs mraval wliani ganocdileba, an vimuSaveb mxolod biskvitebis cxobaze. ...
 • avejis gadazidva

  avejis gadazidva

  noemberi 27, 2014
  GEO496558
  avejis gadazidva misaReb fasad. Tqvens avejze izrunebs gamocdili jgufi. darekeT: 597028850, 597773357
 • kosmetologia da aparaturuli masaJi
  1lari

  kosmetologia da aparaturuli masaJi

  noemberi 27, 2014
  GEO496603
  maqvs masaJis uaxlesi aparatura - presoTerapia,Termosabani da vakuumis aparati. aseve kosmetologiuri kabinetisaTvis gankuTvnili yvela saWiro aparati. vimuSaveb karg salonSi Cemi aparaturiT normalur pirobebSi.
 • vedZeb samsaxurs.
  30lari

  vedZeb samsaxurs.

  noemberi 27, 2014
  GEO496600
  var 29 clis davalageb binebs. ofisebs da vimuSaveb mimtanad las-vegasSi gamocdileba maq namuSevari var pekinze. gagarinis quCaze.damlageblis poziciazec vimuSaveb. Zalian gTxovT gamomexmauroT. ira.
 • abiturientebis momzadeba

  abiturientebis momzadeba

  noemberi 27, 2014
  GEO496591
  movamzadeb abiturientebs rusul enaSi umaRles saswavlebelSi SemsvlelTaTvis. damikavSirdiT 577622925, mixeili.
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 27, 2014
  GEO496588
  veZeb samsaxurs,brenduli tansacmlis maRaziaSi,saiuveliroSi,sunamoebis maRaziaSi.ukeTesia Tu damikavSirdebiT pekinze mdebare maRaziebidan an mimdebare teritoriebidan,vflob srulad rusul enass.var 21 wlis mariami.597793470
 • memwvade meqababe mzareuli veZeb samuSaos
  1lari

  memwvade meqababe mzareuli veZeb samuSaos

  noemberi 27, 2014
  GEO496580
  var 24 wlis, samuSao gamocdileba 5 weli, namuSevari maqvs ramdenime restoranSi vmuSaobdi memwvadeT da vici cxeli qarTuli kerZebi aseve cota salaTebi vimuSaveb mzareulis damxmareT, dainteresebulma pirebma damikavSirdiT: 558 116 150 vako
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  noemberi 27, 2014
  GEO496678
  veZeb samsaxurs var 17 wlis gamocdili mimtani, konsutanti, gamyidveli var rusuli enis mcodne .