VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • daisveneT qobuleTSi TqvenTvis xelsayrel fasad
  qiravdeba sacxovrebeli saxli qobuleTSi zRvis piras Tamar mefis sanapiro, kargi pirobebiT luqsi oTaxebiT kondicioneriT. msurvelebma mogvmarTeT Semdeg nomrebze. 599 101613 571 101613
 • qiravdeba oTaxebi qobuleTSi
  10lari

  qiravdeba oTaxebi qobuleTSi

  agvisto 17, 2012
  GEO140574
  qobuleTSi axladgaremontebul kerZo saxlSi qiravdeba keTilmowyobili oTaxebi. saxlSi aris yvelanairi komforti, 2 abazana, macivari, kompiuteri. 568070387 qeTi
 • 100lari

  qiravdeba 1 oTaxiani bina qobuleTSi

  agvisto 13, 2012
  GEO139112
  vaqiraveb 1 oTaxian binas qobuleTSi. misamaTi: aRmaSeneblis 3. mesame sarTulze. dReSi 100 larad maqsimum 4 adamianze. yvelanairi komfortiT: televizoriT, kondincioneriT, kompiuteriT da internetiT, cxeli ...
 • Судак. Отдых в отеле «У Еленки». Отдых в Судаке у моря
  Приглашаем отдохнуть в 4 километрах от Судака в Отеле "У Еленки" без шума, гама и суеты, где пляжи всегда пустые и чистый воздух гор и моря будет радовать Вас. Вы насладитесь поистине настоящим отдыхом ...