iyideba klasikuri aveji. zalis kompleqti ruminuli
2 300$ 3 749lari

iyideba klasikuri aveji. zalis kompleqti ruminuli

oqtomberi 12, 2012
GEO164930
iyideba ruminuli klasikuri aveji zalis kompleqti 13 naCeri;sameuli,magida eqvsi skamiT,desau oTx kariani,vitrina da jurnalebis magida.fasi 2300$.SeiZleba calcalke gayidvac. tel;597798510 gia,fasze dalaparakeba SeiZleba
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • 150lari

  viqiraveb 1 oTaxian binas

  ianvari 08, 2013
  GEO160901
  viqiraveb 1 oTaxian binas metrosTan axlos. samzareuloTi da abazaniT. fasi 100 dan 150 laramde. gamomexmaureT nomerze 598 230932. var studenti
 • ixileT oTxi sezoni erTad 2

  ixileT oTxi sezoni erTad 2

  ianvari 07, 2013
  GEO199020
  Cven TqvenTan erTad saqarTvelodan iranSi. irani qveynis oTxi sezonis. Zalian lamazi da stumarTmoyvare qveynis didi adamiani. Tu Tqven gaqvT civi da unda Tbili erTad 70GEL. TviTmfrinaviT gamgzavreba Semdeg ...
 • dasveneba mestiaSi

  dekemberi 20, 2012
  GEO194223
  qiravdeba keTilmowyobili bina mestiaSi damsveneblebze. aris sruli komforti, individualuri abazana, civi-cxeli wyali, samzareulo, televizia. kvebiT da kvebis gareSe. msurvelebma dagvikavSirdiT: 598571839 ...
 • axali samTo saTxilamuro kurorti
  40lari

  axali samTo saTxilamuro kurorti

  dekemberi 18, 2012
  GEO193223
  aWaris maRalmTianeTSi, xulos raionSi, Seiqmna da keTil moewyo axali samTo saTxilamuro kurorti. baTumidan 110-e kilometri , zRvis donidan 2025 metri. beSumTan axlos. araCveulebrivi hava qmnis SesaniSnav ...
 • samsaxuris Zieba

  dekemberi 11, 2012
  GEO190780
  veZeb samsaxurs.var rusuli enis specialisti.(sertificirebuli).vimuSavebdi kerZo skolaSi specialobis Sesabamisad.damatebiTi informaciisaTvis damikavSirdiT miTiTebul nomerze.
 • 100lari

  ZaRli

  dekemberi 06, 2012
  GEO188597
  me minda viyido ZaRli romlis jiSia:ioqCerski terieri
 • Tbilisi-moskovi

  noemberi 30, 2012
  GEO185790
  'avtosadguri-eqspresi' gTavazobT komfortuli avtobusebiT mgzavrTa gadayvanas Semdegi mimarTulebiT : vladikavkazi-rostovi-voroneJi-moskovi. mis: didube, karaleTis 4. tel: 555-16-70-59
 • dasvenaba saqarTveloSi

  dasvenaba saqarTveloSi

  noemberi 23, 2012
  GEO183181
  kompaniai Gettour Ge atarebs sxavadsxva turebs saqarTveloSi . tardeba kulturuli, , safexmavlo, eqstremaluri, alpenisturi, saTxilamuro , Rvinis, jip , tirebi da a.S gasvla xorcieldeba Tbilisidan. sasiamovno ...
 • turi - daviT gareja-ninowminda
  40lari

  turi - daviT gareja-ninowminda

  noemberi 22, 2012
  GEO182819
  daviT gareja-ninowminda periodi: 25.11.2012. 08:00-22:00 manZili: 70 km. Tbilisidan •08:00 saaTze gamgzavreba Tbilisidan sagarejos mimarTulebiT. •gzad tbebis ( kopataZe,jiqurebi) piras lanCi. •daviT ...
 • saojaxo sastumro, ozurgeTSi

  saojaxo sastumro, ozurgeTSi

  noemberi 12, 2012
  GEO178347
  gepatiJebad saojaxo sastumro, q ozurgeTSi, gamsaxurdia q. 23. tel: 995 496 27 34 99, 995 598 85 04 05,995 15 64 21 ind. mewarme - roman Wedia
 • 150lari

  viqiraveb 1-oTaxian binas ,

  oqtomberi 30, 2012
  GEO172667
  mcireodeni avejiT , rusTavis centrSi,
 • mogzauroba da swavla sazRvargareT

  oqtomberi 29, 2012
  GEO172317
  vizebi; gTavazobT saswavlo da turistul vizebTan dakavSirebul momsaxurebas. savizo anketebis Sevseba eleqtronulad dokumentebis Semowmeba Sesabamisi saelCoebis moTxovnebis mixedviT, gasaubrebis TariRis daniSvna. ...
 • 40lari

  qoreografiuli ansambli

  oqtomberi 28, 2012
  GEO171791
  qarTuli cekvebis ansambli 'yazbegi" acxadebs moswavleTa miRebas 551940121
 • [sakontaqto nomeri 599358773] [iyideba lagodexSi miwa Tavisive pavloniiT pavlonia holandiuri jiSis xea romelic meeqvse weliwads xdeba ukve mosaWreli da dasaxerxi misi erTi kubometri egireba aTasi lari ...
 • qiravdeba bina Tbilisis Zvel ubanSi mTawmindaze
  50$ 81.50lari

  qiravdeba bina Tbilisis Zvel ubanSi mTawmindaze

  oqtomberi 27, 2012
  GEO151299
  2 oTaxiani ,evroremontiT, interneti, silktvis televizia , sarecxi manqana, macivari, mtversasruti,yvela saojaxo teqnika,gaTboba,kondencioneri, avtosadgomi, bunebrivi gazi, samsasarTuliani saxlis 1 sarTulze,rkinis ...
 • velo Ruddy Dax Shimano !
  500lari

  velo Ruddy Dax Shimano !

  oqtomberi 21, 2012
  GEO168659
  es aris udzan magresi Simanos velo iyideba dzan magar fasad yvelaferi Simanosia 2 Tvis win Camoviyvane germanidan da sul axaliviTa ganvixilav yvela SemoTavazebas fasze movrigdebiT Sesadzlebelia manqanaSi ...
 • dasveneba ucxoeTSi

  oqtomberi 13, 2012
  GEO165489
  turistuli kompania ”LUXURY TRAVEL” gTavazobT msoflios sxvadasxva Seudarebel kurortebze dasvenebas, sxvadasxva ganviTarebul qveynebSi ganaTlbas sasurveli vadiT, kruizebs, evropis sxvadasxva qveyanaSi nebismieri ...
 • jomardi eqstremaluri turizmi

  seqtemberi 30, 2012
  GEO159667
  7 oqtombers - veSvebiT mdinare mtkvarze ( CiTaxevi-likani ) - mimdinareobs jgufebis Sevseba vinc icis an visac warmoudgenia an ubralod ainteresebs is gancda da sixaruli rac mdinaresTan urTierTobisas Cndeba ...
 • 3 500$ 5 705lari

  metalo plasmasis cexi

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158302
  iyideba metalo plasmasis cexi Tavisi yvela aparaturiT.
 • veZeb gamocdil mrecxavs

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158301
  vezeb gamocdil mrecxavs baTumSi moikaze samuSaoT procentuli anazRaurebiT. saswrafoT
 • 2 Rame sastumro tbilisi-marriott-Si
  300$ 489lari

  2 Rame sastumro tbilisi-marriott-Si

  seqtemberi 18, 2012
  GEO154168
  2 dauviwyari Rame Tbilisis erT-erT saukeTeso 5 varskvlavian sastumroSi
 • 2 Rame sastumro tbilisi-marriott-Si
  300$ 489lari

  2 Rame sastumro tbilisi-marriott-Si

  seqtemberi 18, 2012
  GEO154175
  2 Rame Tbilisis erT-erT saukeTeso 5 varskvlavian sastumroSi dabal fasad
 • 200lari

  qiravdeba bina

  seqtemberi 16, 2012
  GEO153510
  qiravdeba bina varancovze londonis parkTan . erTi didi oTaxi, samzareulo , patara SesasvleliT. sakuTari duSiT da sapirfareSoTi.metaloplasmasis fanjrebiT gzis piras.patara ojaxze an gogonebze.
 • 100lari

  momzadeba zogad unarebSi da matematikaSi

  seqtemberi 12, 2012
  GEO151054
  vamzadeb abiturientebs zogad unarebSi. kviraSi 3 dRe. 2-2 sT. fasi TveSi 120 lari. agraTve matematikaSi skolis moswavleebs kviraSi 2 dRe 1.5-1.5 sT. fasi TveSi 100 lari.binaze misvliT. t-579565682 2693931
 • saojaxo sasturo

  saojaxo sasturo

  seqtemberi 10, 2012
  GEO148234
  saojaxo sastumro mdebareobs q. ambrolaurSi, SiSinanaSvilis N37. saxli aris 2 sarTuliani, ezoTi. meore sarTulze ganlagebulia 2 adgiliani 3 saZinebeli, misaRebi, samzareulo, holi, aivani da saabazano. ezoSi ...
 • 80lari

  franguli enis swrafi kursi

  seqtemberi 07, 2012
  GEO149067
  SegaswavliT frangul enas nebismieri asakis msurvels safuZvlianad. bavSvebisTvis specialuri programa.
 • qiravdeba bina baTumSi

  qiravdeba bina baTumSi

  seqtemberi 02, 2012
  GEO146417
  qiravdeba 2 oTaxiani bina, 2 saZinebeli, loji, evro remontiT, aivani,mudivi civi-cxeli wyali,kondincioneri,sarecxi-manqana, macivari, xazis telefoni,interneti.misamarTi: (bagrationisa da aRmaSeneblis kveTa) ...
 • 230$ 374.90lari

  TurqeTi

  seqtemberi 01, 2012
  GEO146039
  kompania voiaJi gTavazobT dasvenebas marmarisSi. sastumro idaSi 4*, olliT, fasi 230$
 • sastumro
  30lari

  sastumro

  agvisto 30, 2012
  GEO124893
  sastumros nomrebi 30 laridan; SesaZlebelia samjeradi kveba; civi da cxeli wyali, avtosadgomi, transferi aeroportidan.