VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 321
 • kafe bari

  kafe bari

  agvisto 21, 2014
  GEO397394
  vaqiraveb amuSavebul kafe-bars,romelic mdebareobs moskovis gamzirze kafe gurmani. .msurvelebma damikavSirdiT 599010990.570505055
 • beWedi
  500lari

  beWedi

  agvisto 19, 2014
  GEO447494
  iyideba 585 sinjis,11 gramiani beWedi,briliantis askolkebiT
 • qiravdeba korpusis fasadi gare reklamisaTvis
  qiravdeba korpusis fasadi gare reklamisaTvis Temqaze, mexuTe samSobiaros pirdapir mdebare korpusze, oTxmagi xediT. fasi SeTanxmebiT.
 • sabavsho etli
  150lari

  sabavsho etli

  agvisto 17, 2014
  GEO446841
  saswrapod vyidi, dakleba sheidleba.
 • qiravdeba oTaxebi baTumSi kerZo saxlSi
  20lari

  qiravdeba oTaxebi baTumSi kerZo saxlSi

  agvisto 16, 2014
  GEO446545
  sawolis Rirebuleba erT kacze 20lari
 • iyideba qarva
  22$ 35.86lari

  iyideba qarva

  agvisto 15, 2014
  GEO446144
  vyidi qarvas grami 22 dolari.
 • iyideT iafi aviabileTeTi dRes!
  111lari

  iyideT iafi aviabileTeTi dRes!

  agvisto 15, 2014
  GEO446089
  iafi aviabileTebi yvela mimarTulebiT! damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT: ofisi: 2 729 724 mis: doliZis q.N9
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 15, 2014
  GEO445934
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTn axlos, meore zolSi. fasi 25 lari 1 kaci, 6 wlamde bavsvi ufasod. sastumros nomris dasabronad dagvirekeT gamgzavrebidan 1 kviriT adre. tel; 570 90 24 75
 • Sarma el Seixi
  350$ 570.50lari

  Sarma el Seixi

  agvisto 13, 2014
  GEO445224
  saswrafod saukeTeso SemoTavazeba yvelasTvis! SarmaSi 520$is nacvlad 350$ kacze. aris 2 nomeri.orive 2 kacianebi. SesaniSnavia SeyvarebulebisaTvis da ubralod megobrebisaTvis,visac egvipteSi wasvla unda da Tan fulic ro daezogos.gafrena aris 4-11i seqtemberi. ...
 • ojaxuri sastumro "saba"

  ojaxuri sastumro "saba"

  agvisto 11, 2014
  GEO386136
  saojaxo sastomro "saba"mdebareobs q. ambrolauSi.rusTavelis q.#27.sastumro saxlis meore sarTuli stumrebis gankargulebaSia.aq aris ganlagebuli,3 or adgiliani da 1 sam adgiliani saZinebeli.aseve didi misaRebi oTaxi.ori aivani da sveli wertili,samzareulo.ezoSi ...
 • dasveneba bulgareTSi
  350€ 805lari

  dasveneba bulgareTSi

  agvisto 06, 2014
  GEO384612
  dasveneba bulgareTis qalaq nesebriSi , 4 *- ani sastumro,samjeradi kveba ol inkluzivi,zRvis pirveli zoli.sastumroSi aris yvela piroba Seqmnili imisaTvis rom daisvenoT bednierad da iyoT kmayofilni.yvela nomerSia televizori,kondicioneri,telefoni,macivari,vanis ...
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 04, 2014
  GEO441389
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, magnititis ubanSi. fasi 20 lari TiTo kaci 6 wlamde bavSvi ufasod. 5 lari TiTo kveba sastumros nomris dabronva gamgzavrebidan 1 kviriT adre. tel 570 90 24 75
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 01, 2014
  GEO440285
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, meore zolSi. fasi 20 lari 1 kaci. 6 wlamde bavSvi ufasod. nomris dajavSnisTvis dagvirekeT gamomgzavrebidan 1 kviriT adre. tel: 570 90 24 75
 • qiravdeba bina studentebi gogoebisaTvis kerZo saxlSi , garemontebuli da avejiT, baTumSi.
  qiravdeba bina studentebi gogoebisaTvis kerZo saxlSi , garemontebuli da avejiT , baTumSi bagrationis N 32
 • aifonis damcavi(4 da 4s)
  13lari

  aifonis damcavi(4 da 4s)

  ivlisi 26, 2014
  GEO437929
  Zalian lamazi damcavi kabura, aifon 4 da 4s-is, axali, retros stilSi, 1cali 13 lari, 2 cali 25 lari
 • moxucis momvleli sadReRamiso
  400lari

  moxucis momvleli sadReRamiso

  ivlisi 24, 2014
  GEO436928
  gvWirdeba qalbatoni romelic mouvls mwoliare moxucs,moxuci gonebazea ubralod fexi aqvs naoperacievi. gvWirdeba momvleli 1 an 2 TviT. Tanxa 400 lar. Tu mxolod dRe darCeba dilis 9 sT dan saRamos 11 sT mde mag SemTxvevaSi 200 lars gadavuxdiT. saaTebSi SeiZleba ...
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 22, 2014
  GEO435986
  gaTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, meore zolSi. fasi 20 lari TiTo kaci, 6 wlamde bavSvi ufasod. 5 lari TiTo kveba tel ; 570 90 24 75
 • saqaorwilo da sadResaswaulo dekoracia

  saqaorwilo da sadResaswaulo dekoracia

  ivlisi 22, 2014
  GEO435838
  gavakeTeb saqorwilo da sadResaswaulo dekoraciebs. xelmisawvdom fasad.
 • qiravdeba borjomSi bakurianSi cemSi waRverSi keCxobSi tbaze
  binebi sastumroebi kotejebi.593537637
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 19, 2014
  GEO434604
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSo, zRvasTan axlos, meore zolSi. fasi 20 lari TiTo kaci, 5 lari TiTo kveba, 6 wlamde bavSvi ufasod. servisSi Sedis matareblis sadgurze daxvedrac. tel 570 90 24 75
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 14, 2014
  GEO432350
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRavsTan axlos, meore zolSi. fasi: 20 lari, 6 wlamde bavSvi ufasod. sunesint@yahoo.com tel: 570 90 24 75
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 11, 2014
  GEO430972
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos. fasi 20 lari. 5 lari TiTo kveba, 6 wlamde bavSvi ufasod. tel' 570 90 24 75
 • binebi

  binebi

  ivlisi 06, 2014
  GEO428718
  viqiraveb 2 an 3 oTaxian binas muxianSi.dumbaZeze.Tbili wyliT da avejiT.250-300laris farglebSi.damikavSirdiT.568774806.eka.
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 06, 2014
  GEO428501
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos. fasi: 50 lari, TiTo kveba 5 lari, 6 wlamde bavSvi ufasod. tel. 570 90 24 75 sunesint@yahoo.com
 • var gamocdili xelosani.

  var gamocdili xelosani.

  ivlisi 05, 2014
  GEO428343
  var gamocdili xelosani, vasruleb yvelanair samuSaos.kafel -meTlaxi Sekiduli Weri,laminati,Sfakli wyal gayvaniloba montaJi.gaTboba. damikavSirdiT.598 61 11 57 Giorgi.
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 02, 2014
  GEO426750
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi zRvasTan axlos fasi : 50 lari. TiTo kveba 5 l;ari. 6 wlamde bavSvi ufasod tel 570 90 24 75
 • sagzao moZraobis organizaciis droebiTi sqemebi
  350lari

  sagzao moZraobis organizaciis droebiTi sqemebi

  ivnisi 28, 2014
  GEO424632
  vaproeqtebT qalaqis meriasTan da sapatrulo policiasTan warsadgen sagzao moZraobis organizaciis droebiT da mudmiv sqemebs.fasi damokidebulia sqemis sirTuleze da raodenobaze
 • gtavazobt Sengenis vizas
  1 500lari

  gtavazobt Sengenis vizas

  ivnisi 27, 2014
  GEO424446
  Sengenis viza sruli garantit iafad da 100 procentianad momceret sakipSi viza.poland an nomerze +375255313520
 • maqvs saojaxo sastumro ,
  30lari

  maqvs saojaxo sastumro ,

  ivnisi 26, 2014
  GEO283157
  mestiis raionshi maqvs saojaxo tipis ketilmowyobili myodro sastumro,sauketeso piobebit civi da cxeli wylit. otaxebs vaqiraveb rogorc qartvel aseve ucxoel turistebze. tel:551163227
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivnisi 25, 2014
  GEO423243
  dasveneba urekis patara sastumroSi zRvasTan axlos. fasi 50lari TiTo kveba 5 lari 6 wlamde bavsvi ufasod. tel ; 570 90 24 75
 • qiravdeba saxli saguramoSi
  2 500$ 4 075lari

  qiravdeba saxli saguramoSi

  ivnisi 20, 2014
  GEO420957
  qiravdeba saxli saguramoSi, prestiJul adgilas, "ilias ubanSi", i. WavWavaZis saxelobis saxl-muzeumTan. saxls aqvs ulamazesi ezo-baRi iSviaTi jiSis mcenareebiT, sacurao auziT (SezlongebiT), dasasvenebeli da mosasvenebeli kuTxeebiT ("fanCaturi" - Ria, daxuruli). ...
 • enis Semswvaleli kursebi moswavleebisaTvis sazRvargareT
  skolis moswavleebs vTavazobT enis Semswavlel kursebs evropaSi aziasa da amerikaSi. 10 – 15 moswavleze maswavlebeli mihyveba ufasod bavSvebi daaTvaliereben RiSesaniSnaobebs, gaicnoben axal megobrebs. dagvikavSirdiT sunesint@yahoo.com
 • portugaliuri enis kursebi da dasveneba braziliaSi
  SUN ES INTERNATIONAL - i gTavazobT portugaliuri enis kursebsa da dasvenebas braziliaSi. Tqven geliT dauviwyari STabeWdilelebi, eqskursiebi da portugaliuri enis kursebi am saocnebo qveyanaSi. Email : sunesint@yahoo.com
 • espanuri enis kursebi espaneTSi

  espanuri enis kursebi espaneTSi

  ivnisi 19, 2014
  GEO420309
  SUN ES INTERNATIONAL - i gTavazobT espanuri enis kursebs espaneTSi. Tqven geliT dauviwyari STabeWdilelebi, eqskursiebi da espanuri enis kursebi am saocnebo da istoriul qveyanaSi. Email : sunesint@yahoo.com
 • italiuri enis kursebi italiaSi

  italiuri enis kursebi italiaSi

  ivnisi 19, 2014
  GEO420306
  SUN ES INTERNATIONAL - i gTavazobT italiuri enis kursebs italiaSi. Tqven geliT dauviwyari STabeWdilelebi, eqskursiebi da italiuri enis kursebi am saocnebo da iatoriul qveyanaSi. Email : sunesint@yahoo.com
 • franguli enis kursebi safrangeTSi

  franguli enis kursebi safrangeTSi

  ivnisi 19, 2014
  GEO420304
  SUN ES INTERNATIONAL - i gTavazobT franguli enis kursebs safrangeTSi. Tqven geliT dauviwyari STabeWdilelebi, eqskursiebi da franguli enis kursebi am istoriul da saocnebo qveyanaSi. Email : sunesint@yahoo.com
 • germanuli enis kursebi avsriasa da germaniaSi
  SUN ES INTERNATIONAL - i gTavazobT germanuli enis kursebs avstriasa da germaniaSi. Tqven geliT dauviwyari STabeWdilelebi, eqskursiebi da germanuli enis Semswavleli kursebi avstriisa da germaniis goeTesa da sxva cnobil saswavleblebSi. Email : zazaclan@yahoo.com
 • xelis mowera las vegasSi

  xelis mowera las vegasSi

  ivnisi 19, 2014
  GEO420289
  kompania " SUN ES INTERNATIONAL" - i gTavazobT xelis moweras las vegasSi. mogemsaxurebaT limuzini, koordinatori da fotografi, agreTve geliT dauviwyari ceremoniis pirdapiri reportaJi internetiT. Email: sunesint@yahoo.com
 • mobiluri drabilka
  1lari

  mobiluri drabilka

  ivnisi 16, 2014
  GEO412453
  vamzadebT mobilur drabilkebs. Tbilisi erisTavis 1 a. http:/www.youtube.com/watch?v=yGhtNIWs_nE ixileT video
 • blokis saWreli danadgarebi
  1lari

  blokis saWreli danadgarebi

  ivnisi 16, 2014
  GEO412449
  dagimzadebT, blokis saWrel danadgarebs, rogorc meqanikur ise naxevrad gidravlikur da gidravlikur danadgarebs,avtomaturi da naxevrad avtomaturi marTviT. danadgari SeiZleba iyos universaluri: romelzec damontaJdeba rogorc sxvdasxva zomis blokebis yalibebi,aseve ...