VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 331
 • mzareulis damxmare memwvade
  20lari

  mzareulis damxmare memwvade

  dekemberi 18, 2014
  GEO507004
  gamarjobaT vimuSaveb mzareulis damxmared an memwvaded maqvs saTanando gamocdileba 2 ive saqmeSi var namuSevari resotrenebSi gamomexmaureT 555296811 gurami
 • amerikis viza
  60lari

  amerikis viza

  dekemberi 12, 2014
  GEO504191
  momsaxurebaSi Sedis: A.amerikis savizo anketis Sevseba,B.saelCoSi gasaubrebis TariRis daniSvna,C.konsultacia sabuTebTan dakavSirebiT,D.saWiroebis SemTxvevaSi savizo mowveva amerikidan.vemsaxurebiT saqarTvelos nebismier qalaqSi mcxovreb msurvelebs,SegivsebT ...
 • vizebi aSS-Si da kanadaSi, aseve Sengenis viza saqarTvelos moqalaqeebisTvis.
  Visa Service LLC dagexmarebaT amerikis/kanadis vizis ganacxadis SevsebaSi da sakonsulos mier daniSnuli gasaubrebisTvis saWiro sabuTebis srulyofilad mogrovebaSi. xelSekrulebis gaformeba - gadaxda vizis miRebis Semdeg. (winaswar Tanxas ar viRebT) miReba ...
 • karnavlisTvis gvirgvini

  karnavlisTvis gvirgvini

  noemberi 28, 2014
  GEO497112
  viyidi karnavlisTvis lamaz gvirgvins. Tu yidiT gamoomexmaureT mailze gamomigzavne fotoebi ana_cotne@yahoo.com
 • enis Semswvaleli kursebi moswavleebisaTvis sazRvargareT
  skolis moswavleebs vTavazobT enis Semswavlel kursebs evropaSi aziasa da amerikaSi. 10 – 15 moswavleze maswavlebeli mihyveba ufasod bavSvebi daaTvaliereben RiSesaniSnaobebs, gaicnoben axal megobrebs. dagvikavSirdiT tel : 235 91 79 mob. 555397769 sunesint@yahoo.com
 • sakeTeso fasad! video sameTvalyureo kamerebi.
  720lari

  sakeTeso fasad! video sameTvalyureo kamerebi.

  noemberi 20, 2014
  GEO493195
  sakeTeso fasad! video sameTvalyureo kamerebi, aseve montaJi.
 • imogzaureT msoflios nebismier qveyanaSi t597894475amerika, kanada,CexeTi,espaneTi,
  imogzaureT msoflios nebismier qveyanaSi t.597894475 amerika, kanada,CexeTi,espaneTi,litva,egvipte,dubai,avstralia,avstria,safrangeTi,germania,saberZneTi,TurqeTi,izreli,tailandi,CineTi,indoeTi,iaponia,ruseTi,ukraina,italia,bulgareTi,belgia,inglisi.
 • viyidi Zravs

  viyidi Zravs

  noemberi 09, 2014
  GEO487794
  SeviZen volvo 244 dizelis Zravs 2,4 -s an forcvagen elte-s (mikroavtobusi) 28 dizelis Zravs (maRal fasSi) Camotanils iaponiidan an germaniidan.
 • movamzadeb dawyebiTebis bavSvebs inglisursa da maTematikaSi
  var biznesis fakultetis studenti. maqvs sakmao gamocdileba rom movamzado bavSvi maTematikaSi Tu inglisurSi. kviraSi 2- jer. dainteresebis SemTxvevaSi momwereT imeilze akopova1234@gmail.com
 • xinklis katalka axali 600 lari
  600lari

  xinklis katalka axali 600 lari

  noemberi 02, 2014
  GEO484760
  or Zraviani katalka TiTqmis sul axali sam faziani. qobuleTi. 593 42 62 53 giorgi
 • warmatebis akademia
  400lari

  warmatebis akademia

  noemberi 02, 2014
  GEO484735
  ofisSi mesWiroeba axali kadrebi. piar menejeris da operatoris Tanamdebobebze . grafiki SeTavsebiT . SerCeuli kadrebi gaivlian saqmis adgilze specipikas . asaki 18 dan 35 wlamde anazgaureba 400+bonusebi. dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT. 593545703 ...
 • qiravdeba bina

  qiravdeba bina

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483072
  qiravdeba 2 oTaxiani bina muxianis 4 a mikroSi 5 sarTuli tel:599260097mzia
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 27, 2014
  GEO481732
  var 26 wlis. damTavrebuli maqvs sazRvao koleji "anri", maqvs menejer-operatoris serTifikati, samxedro samsaxuris bileTi da aseve marTvis mowmoba.namuSevari maqvs Turqul gemze mezRvaurad.
 • Tarjimani&Targmna

  Tarjimani&Targmna

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480458
  vTargmni nebismieri saxis informacias swrafad da xarisxianad umokles vadeSi rusulidan qarTul enaze aeseve piriqiT, uproblemodi SemiZlia Tarjimanis movaleobebis Sesrulebac, dainteresebulma pirebma mommarTeT aRniSnul nomerze.
 • SemiZlia mogemsaxuroT mZRolad da sxvadasxva saqmeebSi
  inglisur da rusul enovani qarTveli mZRoli mogemsaxurebaT Tavis an Tqvenive avtomanqaniT rogorc mZRoli,gidi da sxva. darekeT:593300566
 • profesionali arabul-enovani gidi saqarTveloSi! Tamar TodraZe Tel: 598519059
  profesionali arabul-enovani gidi saqarTveloSi! Tamar TodraZe Tel: 598519059 Email. tamartodraze@live.com
 • green card
  10lari

  green card

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477475
  mwvane baraTis gaTamaSeba daiwyo! iCqareT ar gauSvaT mogebis Sansi xelidan. dagexmarebiT SevsebaSi da mogebis SemTxvevaSi aseve sabuTebis SegrovebaSi
 • yurZnis Casawuri Cani
  1 200lari

  yurZnis Casawuri Cani

  oqtomberi 13, 2014
  GEO475856
  iyideba 3mm.sisqis rusuli warmoebis uJangavi metalis 800-l.yurZnis Casawuri Cani.aqvs saxelurebi da Tavsaxuri.
 • vaqiraveb

  vaqiraveb

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474336
  vaqiraveb sakuTar binaSi erT oTaxs erT an or adamianze isani metromSeni 2788255
 • vamzadeb bavSvebs

  vamzadeb bavSvebs

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474211
  vamzadeb dawyebiTebis bavSvebs yvela saganSi. skolis davalebebis momzadeba yoveldRiurad. (mariami)
 • vyidi Tmebs
  170lari

  vyidi Tmebs

  oqtomberi 09, 2014
  GEO474068
  vyidi Tmebs sigrZe:48-49 sm wona:16 gr feri:Savi Txeli Tma
 • iyideba saswrafod
  80lari

  iyideba saswrafod

  oqtomberi 06, 2014
  GEO471619
  iyideba bavSvis savarZeli-kalaTa. axal mdgomareobaSi. fasi 80 lari. tel:555 44 09 08 marika.
 • satelituri antenebi

  satelituri antenebi

  seqtemberi 30, 2014
  GEO469467
  vamontaJeb satelitur antenebs iafad tel;557757078
 • litvis 5 wliani cxovrebis ufleba
  4 000€ 9 200lari

  litvis 5 wliani cxovrebis ufleba

  seqtemberi 30, 2014
  GEO469226
  2kviraSi litvis 5 wliani cxovrebis ufleba oficialurad. midixarT sakonsuloSi tovebT pasports. 4000 evro. saberZneTis moqalaqeoba 18000 evro. (uzivo kanada,amerika,inglisi,avstralia) 2 TveSi
 • saswrafod visesxeb 2000 $–s notariulad damowmebiT maqvs yovelTviuri xelfasi 1000 lari .
  mikrosafinanso organizaciebma gamxvies saSinel mdgomareobaSi,maqvs yovelTviuri uwyveti Semosavali 1000 lari da Tavisuflad SemiZlia Tanxis gastumreba damikavSirdiT miTiTebul nomerze 558494550
 • repetitori

  repetitori

  seqtemberi 20, 2014
  GEO464037
  movamzadeb abiturientebs da skolis moswavleebs rusul enaSi,aseve salaparako rusulSi.
 • germanuli enis Seswavla swrafad da xarisxianad!

  germanuli enis Seswavla swrafad da xarisxianad!

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461063
  asocirebuli profesori da mravalwliani gamocdilebis mqone leqtori nebismieri asakis msurvels SegaswavliT germanul enas Tanamedorve meTodebis gamoyenebiT fasi SeTaxmebiT
 • moxucis momvleli
  200lari

  moxucis momvleli

  seqtemberi 10, 2014
  GEO436928
  gvWirdeba qalbatoni romelic mouvls mwoliare moxucs.dRe darCeba dilis 9 sT dan saRamos 9 sT mde saaTebSi SeiZleba movrigdeT. Wamaze ar eqneba safiqrali am TanxaSi Sedis.
 • qiravdeba
  30lari

  qiravdeba

  agvisto 24, 2014
  GEO449476
  qiravdeba bina baTumSi dRiurad dReSi 30 lari. Ramis CaTvliT 50 lari. Tbili wyliT izolirebuli erT oTaxiani. mTxovnelebi damikavSirdiT nomerze 598113522 .
 • beWedi
  500lari

  beWedi

  agvisto 19, 2014
  GEO447494
  iyideba 585 sinjis,11 gramiani beWedi,briliantis askolkebiT
 • qiravdeba korpusis fasadi gare reklamisaTvis
  qiravdeba korpusis fasadi gare reklamisaTvis Temqaze, mexuTe samSobiaros pirdapir mdebare korpusze, oTxmagi xediT. fasi SeTanxmebiT.
 • sabavsho etli
  150lari

  sabavsho etli

  agvisto 17, 2014
  GEO446841
  saswrapod vyidi, dakleba sheidleba.
 • qiravdeba oTaxebi baTumSi kerZo saxlSi
  20lari

  qiravdeba oTaxebi baTumSi kerZo saxlSi

  agvisto 16, 2014
  GEO446545
  sawolis Rirebuleba erT kacze 20lari
 • iyideba qarva
  22$ 35.86lari

  iyideba qarva

  agvisto 15, 2014
  GEO446144
  vyidi qarvas grami 22 dolari.
 • iyideT iafi aviabileTeTi dRes!
  111lari

  iyideT iafi aviabileTeTi dRes!

  agvisto 15, 2014
  GEO446089
  iafi aviabileTebi yvela mimarTulebiT! damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT: ofisi: 2 729 724 mis: doliZis q.N9
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 15, 2014
  GEO445934
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTn axlos, meore zolSi. fasi 25 lari 1 kaci, 6 wlamde bavsvi ufasod. sastumros nomris dasabronad dagvirekeT gamgzavrebidan 1 kviriT adre. tel; 570 90 24 75
 • ojaxuri sastumro "saba"

  ojaxuri sastumro "saba"

  agvisto 11, 2014
  GEO386136
  saojaxo sastomro "saba"mdebareobs q. ambrolauSi.rusTavelis q.#27.sastumro saxlis meore sarTuli stumrebis gankargulebaSia.aq aris ganlagebuli,3 or adgiliani da 1 sam adgiliani saZinebeli.aseve didi misaRebi oTaxi.ori aivani da sveli wertili,samzareulo.ezoSi ...
 • dasveneba bulgareTSi
  350€ 805lari

  dasveneba bulgareTSi

  agvisto 06, 2014
  GEO384612
  dasveneba bulgareTis qalaq nesebriSi , 4 *- ani sastumro,samjeradi kveba ol inkluzivi,zRvis pirveli zoli.sastumroSi aris yvela piroba Seqmnili imisaTvis rom daisvenoT bednierad da iyoT kmayofilni.yvela nomerSia televizori,kondicioneri,telefoni,macivari,vanis ...
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 04, 2014
  GEO441389
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, magnititis ubanSi. fasi 20 lari TiTo kaci 6 wlamde bavSvi ufasod. 5 lari TiTo kveba sastumros nomris dabronva gamgzavrebidan 1 kviriT adre. tel 570 90 24 75
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 01, 2014
  GEO440285
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, meore zolSi. fasi 20 lari 1 kaci. 6 wlamde bavSvi ufasod. nomris dajavSnisTvis dagvirekeT gamomgzavrebidan 1 kviriT adre. tel: 570 90 24 75