VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 323
 • SemiZlia mogemsaxuroT mZRolad da sxvadasxva saqmeebSi
  inglisur da rusul enovani qarTveli mZRoli mogemsaxurebaT Tavis an Tqvenive avtomanqaniT rogorc mZRoli,gidi da sxva. darekeT:593300566
 • gvesaWiroeba axalgazrda pirebi promo agentis poziciaze
  gvesaWiroeba axalgazrda pirebi promo agentis poziciaze. aucilebeli moTxovnebi: •asaki: 17-35 •komunikabeluroba •punqtualuroba •pasuxismgeblobis grZnoba •gunduri muSaobis unari. •enebis codna: qarTuli, rusuli •saofise programebis da internetSi ...
 • profesionali arabul-enovani gidi saqarTveloSi! Tamar TodraZe Tel: 598519059
  profesionali arabul-enovani gidi saqarTveloSi! Tamar TodraZe Tel: 598519059 Email. tamartodraze@live.com
 • green card
  10lari

  green card

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477475
  mwvane baraTis gaTamaSeba daiwyo! iCqareT ar gauSvaT mogebis Sansi xelidan. dagexmarebiT SevsebaSi da mogebis SemTxvevaSi aseve sabuTebis SegrovebaSi
 • yurZnis Casawuri Cani
  1 200lari

  yurZnis Casawuri Cani

  oqtomberi 13, 2014
  GEO475856
  iyideba 3mm.sisqis rusuli warmoebis uJangavi metalis 800-l.yurZnis Casawuri Cani.aqvs saxelurebi da Tavsaxuri.
 • vaqiraveb

  vaqiraveb

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474336
  vaqiraveb sakuTar binaSi erT oTaxs erT an or adamianze isani metromSeni 2788255
 • vamzadeb bavSvebs

  vamzadeb bavSvebs

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474211
  vamzadeb dawyebiTebis bavSvebs yvela saganSi. skolis davalebebis momzadeba yoveldRiurad. (mariami)
 • vyidi Tmebs
  170lari

  vyidi Tmebs

  oqtomberi 09, 2014
  GEO474068
  vyidi Tmebs sigrZe:48-49 sm wona:16 gr feri:Savi Txeli Tma
 • iyideba saswrafod
  80lari

  iyideba saswrafod

  oqtomberi 06, 2014
  GEO471619
  iyideba bavSvis savarZeli-kalaTa. axal mdgomareobaSi. fasi 80 lari. tel:555 44 09 08 marika.
 • satelituri antenebi

  satelituri antenebi

  seqtemberi 30, 2014
  GEO469467
  vamontaJeb satelitur antenebs iafad tel;557757078
 • litvis 5 wliani cxovrebis ufleba
  4 000€ 9 200lari

  litvis 5 wliani cxovrebis ufleba

  seqtemberi 30, 2014
  GEO469226
  2kviraSi litvis 5 wliani cxovrebis ufleba oficialurad. midixarT sakonsuloSi tovebT pasports. 4000 evro. saberZneTis moqalaqeoba 18000 evro. (uzivo kanada,amerika,inglisi,avstralia) 2 TveSi
 • saswrafod visesxeb 2000 $–s notariulad damowmebiT maqvs yovelTviuri xelfasi 1000 lari .
  mikrosafinanso organizaciebma gamxvies saSinel mdgomareobaSi,maqvs yovelTviuri uwyveti Semosavali 1000 lari da Tavisuflad SemiZlia Tanxis gastumreba damikavSirdiT miTiTebul nomerze 558494550
 • repetitori

  repetitori

  seqtemberi 20, 2014
  GEO464037
  movamzadeb abiturientebs da skolis moswavleebs rusul enaSi,aseve salaparako rusulSi.
 • germanuli enis Seswavla swrafad da xarisxianad!

  germanuli enis Seswavla swrafad da xarisxianad!

  seqtemberi 15, 2014
  GEO461063
  asocirebuli profesori da mravalwliani gamocdilebis mqone leqtori nebismieri asakis msurvels SegaswavliT germanul enas Tanamedorve meTodebis gamoyenebiT fasi SeTaxmebiT
 • moxucis momvleli
  200lari

  moxucis momvleli

  seqtemberi 10, 2014
  GEO436928
  gvWirdeba qalbatoni romelic mouvls mwoliare moxucs.dRe darCeba dilis 9 sT dan saRamos 9 sT mde saaTebSi SeiZleba movrigdeT. Wamaze ar eqneba safiqrali am TanxaSi Sedis.
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 28, 2014
  GEO451459
  gTavazobT dasvenebas, xaverdovan sezonSi , urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, meore zolSi. fasi 25 lari TiTo kaci, 6 wlamde bavSvi ufasod. tel 570 90 24 75
 • qiravdeba
  30lari

  qiravdeba

  agvisto 24, 2014
  GEO449476
  qiravdeba bina baTumSi dRiurad dReSi 30 lari. Ramis CaTvliT 50 lari. Tbili wyliT izolirebuli erT oTaxiani. mTxovnelebi damikavSirdiT nomerze 598113522 .
 • beWedi
  500lari

  beWedi

  agvisto 19, 2014
  GEO447494
  iyideba 585 sinjis,11 gramiani beWedi,briliantis askolkebiT
 • qiravdeba korpusis fasadi gare reklamisaTvis
  qiravdeba korpusis fasadi gare reklamisaTvis Temqaze, mexuTe samSobiaros pirdapir mdebare korpusze, oTxmagi xediT. fasi SeTanxmebiT.
 • sabavsho etli
  150lari

  sabavsho etli

  agvisto 17, 2014
  GEO446841
  saswrapod vyidi, dakleba sheidleba.
 • qiravdeba oTaxebi baTumSi kerZo saxlSi
  20lari

  qiravdeba oTaxebi baTumSi kerZo saxlSi

  agvisto 16, 2014
  GEO446545
  sawolis Rirebuleba erT kacze 20lari
 • iyideba qarva
  22$ 35.86lari

  iyideba qarva

  agvisto 15, 2014
  GEO446144
  vyidi qarvas grami 22 dolari.
 • iyideT iafi aviabileTeTi dRes!
  111lari

  iyideT iafi aviabileTeTi dRes!

  agvisto 15, 2014
  GEO446089
  iafi aviabileTebi yvela mimarTulebiT! damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT: ofisi: 2 729 724 mis: doliZis q.N9
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 15, 2014
  GEO445934
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTn axlos, meore zolSi. fasi 25 lari 1 kaci, 6 wlamde bavsvi ufasod. sastumros nomris dasabronad dagvirekeT gamgzavrebidan 1 kviriT adre. tel; 570 90 24 75
 • Sarma el Seixi
  350$ 570.50lari

  Sarma el Seixi

  agvisto 13, 2014
  GEO445224
  saswrafod saukeTeso SemoTavazeba yvelasTvis! SarmaSi 520$is nacvlad 350$ kacze. aris 2 nomeri.orive 2 kacianebi. SesaniSnavia SeyvarebulebisaTvis da ubralod megobrebisaTvis,visac egvipteSi wasvla unda da Tan fulic ro daezogos.gafrena aris 4-11i seqtemberi. ...
 • ojaxuri sastumro "saba"

  ojaxuri sastumro "saba"

  agvisto 11, 2014
  GEO386136
  saojaxo sastomro "saba"mdebareobs q. ambrolauSi.rusTavelis q.#27.sastumro saxlis meore sarTuli stumrebis gankargulebaSia.aq aris ganlagebuli,3 or adgiliani da 1 sam adgiliani saZinebeli.aseve didi misaRebi oTaxi.ori aivani da sveli wertili,samzareulo.ezoSi ...
 • dasveneba bulgareTSi
  350€ 805lari

  dasveneba bulgareTSi

  agvisto 06, 2014
  GEO384612
  dasveneba bulgareTis qalaq nesebriSi , 4 *- ani sastumro,samjeradi kveba ol inkluzivi,zRvis pirveli zoli.sastumroSi aris yvela piroba Seqmnili imisaTvis rom daisvenoT bednierad da iyoT kmayofilni.yvela nomerSia televizori,kondicioneri,telefoni,macivari,vanis ...
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 04, 2014
  GEO441389
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, magnititis ubanSi. fasi 20 lari TiTo kaci 6 wlamde bavSvi ufasod. 5 lari TiTo kveba sastumros nomris dabronva gamgzavrebidan 1 kviriT adre. tel 570 90 24 75
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  agvisto 01, 2014
  GEO440285
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, meore zolSi. fasi 20 lari 1 kaci. 6 wlamde bavSvi ufasod. nomris dajavSnisTvis dagvirekeT gamomgzavrebidan 1 kviriT adre. tel: 570 90 24 75
 • qiravdeba bina studentebi gogoebisaTvis kerZo saxlSi , garemontebuli da avejiT, baTumSi.
  qiravdeba bina studentebi gogoebisaTvis kerZo saxlSi , garemontebuli da avejiT , baTumSi bagrationis N 32
 • aifonis damcavi(4 da 4s)
  13lari

  aifonis damcavi(4 da 4s)

  ivlisi 26, 2014
  GEO437929
  Zalian lamazi damcavi kabura, aifon 4 da 4s-is, axali, retros stilSi, 1cali 13 lari, 2 cali 25 lari
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 22, 2014
  GEO435986
  gaTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos, meore zolSi. fasi 20 lari TiTo kaci, 6 wlamde bavSvi ufasod. 5 lari TiTo kveba tel ; 570 90 24 75
 • saqaorwilo da sadResaswaulo dekoracia

  saqaorwilo da sadResaswaulo dekoracia

  ivlisi 22, 2014
  GEO435838
  gavakeTeb saqorwilo da sadResaswaulo dekoraciebs. xelmisawvdom fasad.
 • qiravdeba borjomSi bakurianSi cemSi waRverSi keCxobSi tbaze
  binebi sastumroebi kotejebi.593537637
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 19, 2014
  GEO434604
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSo, zRvasTan axlos, meore zolSi. fasi 20 lari TiTo kaci, 5 lari TiTo kveba, 6 wlamde bavSvi ufasod. servisSi Sedis matareblis sadgurze daxvedrac. tel 570 90 24 75
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 14, 2014
  GEO432350
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRavsTan axlos, meore zolSi. fasi: 20 lari, 6 wlamde bavSvi ufasod. sunesint@yahoo.com tel: 570 90 24 75
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 11, 2014
  GEO430972
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos. fasi 20 lari. 5 lari TiTo kveba, 6 wlamde bavSvi ufasod. tel' 570 90 24 75
 • binebi

  binebi

  ivlisi 06, 2014
  GEO428718
  viqiraveb 2 an 3 oTaxian binas muxianSi.dumbaZeze.Tbili wyliT da avejiT.250-300laris farglebSi.damikavSirdiT.568774806.eka.
 • dasveneba urekSi

  dasveneba urekSi

  ivlisi 06, 2014
  GEO428501
  gTavazobT dasvenebas urekis patara sastumroSi, zRvasTan axlos. fasi: 50 lari, TiTo kveba 5 lari, 6 wlamde bavSvi ufasod. tel. 570 90 24 75 sunesint@yahoo.com
 • var gamocdili xelosani.

  var gamocdili xelosani.

  ivlisi 05, 2014
  GEO428343
  var gamocdili xelosani, vasruleb yvelanair samuSaos.kafel -meTlaxi Sekiduli Weri,laminati,Sfakli wyal gayvaniloba montaJi.gaTboba. damikavSirdiT.598 61 11 57 Giorgi.