VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 255
 • iyideba eleqtroRobe

  iyideba eleqtroRobe

  maisi 22, 2015
  GEO587126
  saswrafod iyideba eleqtroRobe, gamoiyeneba teritoriis SesaRobad nadirisgan Tavdacvis mizniT.warmatebiT gamoiyeneba fermerTa saqmianobaSi. ikiTxeT nugzari 595 62 31 72 an ikiTxeT gia 595 43 62 43
 • ojaxuri sastumro "saba"

  ojaxuri sastumro "saba"

  maisi 21, 2015
  GEO386136
  saojaxo sastomro "saba"mdebareobs q. ambrolauSi.rusTavelis q.#27.sastumro saxlis meore sarTuli stumrebis gankargulebaSia.aq aris ganlagebuli,3 or adgiliani da 1 sam adgiliani saZinebeli.aseve didi misaRebi oTaxi.ori aivani, 2 sveli wertili,2 samzareulo.ezoSi ...
 • lombardi
  999lari

  lombardi

  maisi 20, 2015
  GEO586123
  lombardi yvelaze dabali xarjebiT da procentSi vibarebT sxvadasxva saxis teqnikas, Zvirfaseulobas, a.manqanebs da sxva moZrav qonebas. dagvikavSirdiT tel: 592027749, 790191931
 • iyideba metalo-plasmasis cexi

  iyideba metalo-plasmasis cexi

  maisi 20, 2015
  GEO576503
  iyideba metealo-plasmasis cexi sruli aRWurvilobiT. danadgarebi: xerxi, tixris da karebis gulis frezebis danadgarebi, uTo da kompresori (kompresori leningradis gamoSvebaa). cexs aseve moyveba yvela sxva saWiro inventari maT Soris haeris drelebi, frezebi, ...
 • satransporto erevani-baTumi.

  satransporto erevani-baTumi.

  maisi 20, 2015
  GEO408707
  yovel kviras erevanSi unda Batumisa mZRolebi axali manqanebi
 • stilistis skamebi
  1 000lari

  stilistis skamebi

  maisi 17, 2015
  GEO584149
  iyideba 2 Tvis naxmari stilistis skamebi. 568 41-77-55
 • iyideba silamazis salonis aveji da inventari
  5 300lari

  iyideba silamazis salonis aveji da inventari

  maisi 17, 2015
  GEO584147
  iyideba silamazis salonis aveji 2 Tvis naxmari: karada, magida tumboebiT, manikuris magida Jurnalebis magida saofise magida, saofise skamebi, sarkeebi, stilistis skamebi, Tavsabani kvarcis sterilizatori, ultraiisferi sterilizatori, stilistis Taroeb,i ...
 • Hugging Travel gTavazobT turebs evropaSi da savizo mxardaWeras sazRvargareT wasvlis msurvelebs
  turistuli saagento Hugging Travel gTavazobT savizo mxardaWeras sazRvargareT wasvlis msurvelebs, rogorc saqmiani, aseve turistuli vizitebis dros. yvela qveynis saelCos gansxvavebuli moTxovnebi aqvs vizis misaRebad. swored amitom girCevT gaiaroT CvenTan ...
 • aviabileTebi evropis mimarTulebiT pegasusis aviaxazebiT
  350$ 570.50lari

  aviabileTebi evropis mimarTulebiT pegasusis aviaxazebiT

  maisi 06, 2015
  GEO577772
  gTavazobT frenebs Tbilisi-stamboli-Tbilisis mimarTulebiT. nebismier dRes frenis fasi fiqsirebulia da Seadgens 80$-s. aseve gTavazobT frenebs evropis mimarTulebiT. ori gza, TariRi nebismieri, qalaqi nebismieri. fiqsirebuli fasi 350$ damatebiTi informaciisTvis ...
 • mkeravi

  mkeravi

  maisi 05, 2015
  GEO577306
  qiravdeba adgili mkeravze gldanis 2m/r mdebare silamazis salonSi, TveSi 70 dolarad. saloni mdebareobs mWidrod dasaxlebul ubanSi
 • vizebi aSS-Si da kanadaSi, aseve Sengenis viza saqarTvelos moqalaqeebisTvis.
  Visa Service LLC dagexmarebaT amerikis/kanadis vizis ganacxadis SevsebaSi da sakonsulos mier daniSnuli gasaubrebisTvis saWiro sabuTebis srulyofilad mogrovebaSi. xelSekrulebis gaformeba - gadaxda vizis miRebis Semdeg. (winaswar Tanxas ar viRebT) miReba ...
 • optikis inventari
  390lari

  optikis inventari

  aprili 27, 2015
  GEO572508
  saswrafod iyideba optikis inventari, karg mdgomareobaSi
 • amerikis viza
  50$ 81.50lari

  amerikis viza

  aprili 23, 2015
  GEO504191
  momsaxurebaSi Sedis: amerikis savizo anketis Sevseba,saelCoSi gasaubrebis TariRis daniSvna,konsultacia sabuTebTan dakavSirebiT.vemsaxurebiT saqarTvelos nebismier qalaqSi mcxovreb msurvelebs,SegivsebT anketas skaipis (SKYPE) daxmarebiT da TbilisSi Camosvla ...
 • sastumro amirani
  65lari

  sastumro amirani

  aprili 21, 2015
  GEO569252
  sastumro "amirani" aris myudro sastumro baTumSi. aveji oTaxebSi aris Zvelebur da mdidrul stilSi damzadebuli.
 • imogzaureT msoflios nebismier qveyanaSi t597894475amerika, kanada,CexeTi,espaneTi,skype: ani-ani220
  imogzaureT msoflios nebismier qveyanaSi t.597894475 skype: ani-ani220 amerika, kanada,CexeTi,espaneTi,litva,egvipte,dubai,avstralia,avstria,safrangeTi,germania,saberZneTi,TurqeTi,izreli,tailandi,CineTi,indoeTi,iaponia,ruseTi,ukraina,italia,bulgareTi,belgia,inglisi.
 • iyideba rkinis kari

  iyideba rkinis kari

  aprili 15, 2015
  GEO565889
  iyideba rkinis kari, suraTSi mTlianad ar Cans
 • germanuli ena
  60lari

  germanuli ena

  marti 31, 2015
  GEO559441
  movamzadeb germanul enaSi,nebismieri asakis moswavles. rogorc jgufurad aseve individualurad.germaniaSi wamsvlelebs.555 526 527
 • giravdeba
  11 000$ 17 930lari

  giravdeba

  marti 29, 2015
  GEO557964
  giravdeba sanzonaSi kerZo saxlis me-2 sarTuli[2 oTaxi patara samzareuloTi da sveli wertilebiT]1 wliT,fasi-11000 dolari
 • cekvis studia (moyvarulTaTvis)
  35lari

  cekvis studia (moyvarulTaTvis)

  marti 24, 2015
  GEO555185
  cekvis studia "mTawminda" giwvevT nebismieri asakis gogonebsa da vaJebs qarTuli nacionaluri cekvebis Sesaswavlad.(studiaSi iswavleba aseve kavkasiuri da CeCnuri cekvebi) mis: metro marjaniSvili. uznaZis 59 23-e skola
 • moculobiTi asoebis damzadeba

  moculobiTi asoebis damzadeba

  marti 13, 2015
  GEO548059
  moculobiTi asoebis damzadebas gTavazobT sareklamo kompania ultramarini. kompania qarTul sareklamo bazarze moRvaweobs 2005 wlidan. isargebleT %-iani fasdaklebiT da miiReT saukeTeso xarisxis momsaxureba tel: 591 40-83-07
 • sagzao niSnebis damzadeba

  sagzao niSnebis damzadeba

  marti 13, 2015
  GEO549376
  sagzao niSnebis damzadebas gTavazobT kompania ultramarini. kompania moRvaweobs 2005 wlidan sareklamo bazarze. 10 wliani gamocdileba Tqveni gare reklamis damzadebisa da efqturobis utyuari garantiaa. el-fosta: ultramariniltd@gmail.com tel: 591 40-83-07 ...
 • livliva sarelaqsacio sawoli

  livliva sarelaqsacio sawoli

  marti 13, 2015
  GEO549346
  maTTvis, vinc sakuTar saxlSi cxovrobs, ezos gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs. ‪#‎gare‬ ‪#‎livliva‬ saukeTeso saSualebaa, rac Tqven garemos daamSvenebs. is portabeluria, rac imas niSnavs, rom SegiZliaT waiRoT laSqrobaze, samogzaurod yofnisas, an nebismier ...
 • gmgzavreba

  gmgzavreba

  marti 11, 2015
  GEO548362
  taksi tbilisi v vladikavkazi
 • podolski

  podolski

  Tebervali 23, 2015
  GEO539519
  iyideba Zvel sakeravi fexis manqana "podolski" fasi SeTanxmebiT. 598827292
 • iyideba salaro aparati
  180lari

  iyideba salaro aparati

  Tebervali 21, 2015
  GEO538233
  iyideba meoradi moxmarebis salaro aparati karg mdgomareobaSi.
 • iyideba karavi (brezenti)
  600lari

  iyideba karavi (brezenti)

  Tebervali 20, 2015
  GEO537744
  iyideba karavi (brezenti), "rusuli gasaSleli palatka" karg mdgomareobaSi, ar aris naxmari. zomebi: 12mX10m, fasi 600.00 lari, damikavSirdiT am nomerze 599 17 64 80 avTo.
 • saswrapod mchirdeba shengenis viza 500 evrod

  saswrapod mchirdeba shengenis viza 500 evrod

  Tebervali 16, 2015
  GEO535221
  maqvs supta pasporti, evropis viza maqvs ramdenjerme gamoyenebuli, am passhi tuki gamiketebt vizirebas 5 adamians chems garda kidev unda vizebi. visac survili gaqvt damikavshirdit sosocincadze@mail.ru
 • evropuli pasportebi da vizebi

  evropuli pasportebi da vizebi

  Tebervali 15, 2015
  GEO534744
  vakeTeb evropis pasportebs. fasi qveynebis mixedviT. damikavSirdiT skaipiT: jhon.do9
 • ZviradRirebuli xati

  ZviradRirebuli xati

  Tebervali 15, 2015
  GEO534734
  vakeTeb ZviradRirebul xatebs , vmosav da vaformeb Zvirfasi TvlebiT sxvadasxva saxis da zomisas .saukeTeso variantia Sesawirad eklesiaSi.saxlisTvisac Zalian Zvirfasia RmerTma daglocoT.
 • iyideba bambukebi

  iyideba bambukebi

  Tebervali 09, 2015
  GEO531814
  vyidi bambuks . fasi SeTanxmebiT damikavSirdiT : 555908029
 • turistuli momsaxureoba

  turistuli momsaxureoba

  ianvari 30, 2015
  GEO526044
  gTavazobT aviabileTebs, turebs, savizo mxardaWeras Sengenis qveynebis da amerikis vizis misaRebad: konsultacia sakonsuloSi warsadgen dokumentaciasTan dakavSirebiT, sastumrosa da aviabileTebis javSnebis momzadeba, aplikaciebis Sevseba dazRveva da gasaubrebaze ...
 • iyideva 1.5 tona "nerJaviki"-s cisterna
  1 100lari

  iyideva 1.5 tona "nerJaviki"-s cisterna

  ianvari 29, 2015
  GEO525613
  maqvs 2 cali, aris saukeTeso mdgomareobaSi , aqvs gamsvleli mili, orives SeZenis SemTxvevaSi daakldeba fasi
 • movamzadeb germanul enaSi!
  150lari

  movamzadeb germanul enaSi!

  ianvari 28, 2015
  GEO525035
  movamzadeb germanulSi, asaki Seuzgudavia! var germanisti, gavlili maqvs 4 wliani germanuli enis kursebi uSvalod germaniaSi! mecadineoba axali meTodiT, mniSvneloba mienijeba sasaubro germanuls! aseve Au-Pair-TaTvis. 3-jer kviraSi! 150 lari, 558656115 ...
 • poloneTis an SvedeTis samusSao viza mWirdeba saswrafod
  veZeb samuSaos evropaSi 2 kacisTvis oRond Tanxas etapobrivad gadavixdiT, Tu vinmes SegiZliaT msgavsi ramis gakeTeba damikavSirdiT nomerze 558905025
 • sasturmo " eT metro" gTavazobT did fasdaklebas oradgilian nomerze
  axali sastumro “AT METRO “ ,mdebareobs qalaq Tbilisis centrSi. sastumro ganTavsebulia qalaqis erT-erT uZveles prestiJul ubanSi.mxolod 5 wuTia fexiT savali marjaniSvilis metromde . sastumro moicavs sam sarTuls da 27 nomers yvela oTaxi aRWurvilia : plazmuri ...
 • turi gudaurSi dRe 1
  30lari

  turi gudaurSi dRe 1

  ianvari 12, 2015
  GEO516825
  dReSi mogzauroba gudaurSi off-road van. saTxilamuro, saTxilamuro kurortebze. kveba.
 • mzareulis damxmare memwvade
  15lari

  mzareulis damxmare memwvade

  ianvari 10, 2015
  GEO515590
  gamarjobaT vimuSaveb mzareulis damxmared an memwvaded maqvs saTanando gamocdileba var namuSevari gamomexmaureT beqa 574251385
 • avto-samrecxao

  avto-samrecxao

  ianvari 07, 2015
  GEO513869
  saswrafod mesaWiroeba avto-mrecxavi. samrecxao ixsneba naxalovkaSi, samkuTxa baRTan. xelfasi SeTanxmebiT!
 • Tbilisi-bakuriani
  10lari

  Tbilisi-bakuriani

  ianvari 05, 2015
  GEO513265
  dges gavdivarT bakurianSi da msurvelebi SemogvexmaureT dzaan male dgesve ukan movdivarT tooo
 • turistuli momsaxureoba: aviabileTebi, turebi, savizo anketebis Sevseba
  "roial Treveli" gTavazobT nebismieri saxis turistul momsaxureobas. - SeiZineT aviabileTebi maqsimalurad dabal fasad; - dagegmeT turebi nebismieri mimarTulebiT; - miiReT savizo mxardaWera (rogorc Sengenis zonis, aseve sxva qveynebze) : anketebis Sevseba, ...
 • seqs marketi!