VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 267
 • podolski

  podolski

  Tebervali 23, 2015
  GEO539519
  iyideba Zvel sakeravi fexis manqana "podolski" fasi SeTanxmebiT. 598827292
 • iyideba salaro aparati
  180lari

  iyideba salaro aparati

  Tebervali 21, 2015
  GEO538233
  iyideba meoradi moxmarebis salaro aparati karg mdgomareobaSi.
 • iyideba karavi (brezenti)
  600lari

  iyideba karavi (brezenti)

  Tebervali 20, 2015
  GEO537744
  iyideba karavi (brezenti), "rusuli gasaSleli palatka" karg mdgomareobaSi, ar aris naxmari. zomebi: 12mX10m, fasi 600.00 lari, damikavSirdiT am nomerze 599 17 64 80 avTo.
 • saswrapod mchirdeba shengenis viza 500 evrod

  saswrapod mchirdeba shengenis viza 500 evrod

  Tebervali 16, 2015
  GEO535221
  maqvs supta pasporti, evropis viza maqvs ramdenjerme gamoyenebuli, am passhi tuki gamiketebt vizirebas 5 adamians chems garda kidev unda vizebi. visac survili gaqvt damikavshirdit sosocincadze@mail.ru
 • evropuli pasportebi da vizebi

  evropuli pasportebi da vizebi

  Tebervali 15, 2015
  GEO534744
  vakeTeb evropis pasportebs. fasi qveynebis mixedviT. damikavSirdiT skaipiT: jhon.do9
 • ZviradRirebuli xati

  ZviradRirebuli xati

  Tebervali 15, 2015
  GEO534734
  vakeTeb ZviradRirebul xatebs , vmosav da vaformeb Zvirfasi TvlebiT sxvadasxva saxis da zomisas .saukeTeso variantia Sesawirad eklesiaSi.saxlisTvisac Zalian Zvirfasia RmerTma daglocoT.
 • iyideba bambukebi

  iyideba bambukebi

  Tebervali 09, 2015
  GEO531814
  vyidi bambuks . fasi SeTanxmebiT damikavSirdiT : 555908029
 • amerikis viza
  50lari

  amerikis viza

  Tebervali 08, 2015
  GEO504191
  momsaxurebaSi Sedis: amerikis savizo anketis Sevseba,saelCoSi gasaubrebis TariRis daniSvna,konsultacia sabuTebTan dakavSirebiT.vemsaxurebiT saqarTvelos nebismier qalaqSi mcxovreb msurvelebs,SegivsebT anketas skaipis (SKYPE) daxmarebiT da TbilisSi Camosvla ...
 • turistuli momsaxureoba

  turistuli momsaxureoba

  ianvari 30, 2015
  GEO526044
  gTavazobT aviabileTebs, turebs, savizo mxardaWeras Sengenis qveynebis da amerikis vizis misaRebad: konsultacia sakonsuloSi warsadgen dokumentaciasTan dakavSirebiT, sastumrosa da aviabileTebis javSnebis momzadeba, aplikaciebis Sevseba dazRveva da gasaubrebaze ...
 • iyideva 1.5 tona "nerJaviki"-s cisterna
  1 100lari

  iyideva 1.5 tona "nerJaviki"-s cisterna

  ianvari 29, 2015
  GEO525613
  maqvs 2 cali, aris saukeTeso mdgomareobaSi , aqvs gamsvleli mili, orives SeZenis SemTxvevaSi daakldeba fasi
 • movamzadeb germanul enaSi!
  150lari

  movamzadeb germanul enaSi!

  ianvari 28, 2015
  GEO525035
  movamzadeb germanulSi, asaki Seuzgudavia! var germanisti, gavlili maqvs 4 wliani germanuli enis kursebi uSvalod germaniaSi! mecadineoba axali meTodiT, mniSvneloba mienijeba sasaubro germanuls! aseve Au-Pair-TaTvis. 3-jer kviraSi! 150 lari, 558656115 ...
 • poloneTis an SvedeTis samusSao viza mWirdeba saswrafod
  veZeb samuSaos evropaSi 2 kacisTvis oRond Tanxas etapobrivad gadavixdiT, Tu vinmes SegiZliaT msgavsi ramis gakeTeba damikavSirdiT nomerze 558905025
 • sasturmo " eT metro" gTavazobT did fasdaklebas oradgilian nomerze
  axali sastumro “AT METRO “ ,mdebareobs qalaq Tbilisis centrSi. sastumro ganTavsebulia qalaqis erT-erT uZveles prestiJul ubanSi.mxolod 5 wuTia fexiT savali marjaniSvilis metromde . sastumro moicavs sam sarTuls da 27 nomers yvela oTaxi aRWurvilia : plazmuri ...
 • turi gudaurSi dRe 1
  30lari

  turi gudaurSi dRe 1

  ianvari 12, 2015
  GEO516825
  dReSi mogzauroba gudaurSi off-road van. saTxilamuro, saTxilamuro kurortebze. kveba.
 • mzareulis damxmare memwvade
  15lari

  mzareulis damxmare memwvade

  ianvari 10, 2015
  GEO515590
  gamarjobaT vimuSaveb mzareulis damxmared an memwvaded maqvs saTanando gamocdileba var namuSevari gamomexmaureT beqa 574251385
 • avto-samrecxao

  avto-samrecxao

  ianvari 07, 2015
  GEO513869
  saswrafod mesaWiroeba avto-mrecxavi. samrecxao ixsneba naxalovkaSi, samkuTxa baRTan. xelfasi SeTanxmebiT!
 • Tbilisi-bakuriani
  10lari

  Tbilisi-bakuriani

  ianvari 05, 2015
  GEO513265
  dges gavdivarT bakurianSi da msurvelebi SemogvexmaureT dzaan male dgesve ukan movdivarT tooo
 • turistuli momsaxureoba: aviabileTebi, turebi, savizo anketebis Sevseba
  "roial Treveli" gTavazobT nebismieri saxis turistul momsaxureobas. - SeiZineT aviabileTebi maqsimalurad dabal fasad; - dagegmeT turebi nebismieri mimarTulebiT; - miiReT savizo mxardaWera (rogorc Sengenis zonis, aseve sxva qveynebze) : anketebis Sevseba, ...
 • mzareulis damxmare memwvade
  20lari

  mzareulis damxmare memwvade

  dekemberi 18, 2014
  GEO507004
  gamarjobaT vimuSaveb mzareulis damxmared an memwvaded maqvs saTanando gamocdileba 2 ive saqmeSi var namuSevari resotrenebSi gamomexmaureT 555296811 gurami
 • vizebi aSS-Si da kanadaSi, aseve Sengenis viza saqarTvelos moqalaqeebisTvis.
  Visa Service LLC dagexmarebaT amerikis/kanadis vizis ganacxadis SevsebaSi da sakonsulos mier daniSnuli gasaubrebisTvis saWiro sabuTebis srulyofilad mogrovebaSi. xelSekrulebis gaformeba - gadaxda vizis miRebis Semdeg. (winaswar Tanxas ar viRebT) miReba ...
 • karnavlisTvis gvirgvini

  karnavlisTvis gvirgvini

  noemberi 28, 2014
  GEO497112
  viyidi karnavlisTvis lamaz gvirgvins. Tu yidiT gamoomexmaureT mailze gamomigzavne fotoebi ana_cotne@yahoo.com
 • enis Semswvaleli kursebi moswavleebisaTvis sazRvargareT
  skolis moswavleebs vTavazobT enis Semswavlel kursebs evropaSi aziasa da amerikaSi. 10 – 15 moswavleze maswavlebeli mihyveba ufasod bavSvebi daaTvaliereben RiSesaniSnaobebs, gaicnoben axal megobrebs. dagvikavSirdiT tel : 235 91 79 mob. 555397769 sunesint@yahoo.com
 • sakeTeso fasad! video sameTvalyureo kamerebi.
  720lari

  sakeTeso fasad! video sameTvalyureo kamerebi.

  noemberi 20, 2014
  GEO493195
  sakeTeso fasad! video sameTvalyureo kamerebi, aseve montaJi.
 • imogzaureT msoflios nebismier qveyanaSi t597894475amerika, kanada,CexeTi,espaneTi,
  imogzaureT msoflios nebismier qveyanaSi t.597894475 amerika, kanada,CexeTi,espaneTi,litva,egvipte,dubai,avstralia,avstria,safrangeTi,germania,saberZneTi,TurqeTi,izreli,tailandi,CineTi,indoeTi,iaponia,ruseTi,ukraina,italia,bulgareTi,belgia,inglisi.
 • viyidi Zravs

  viyidi Zravs

  noemberi 09, 2014
  GEO487794
  SeviZen volvo 244 dizelis Zravs 2,4 -s an forcvagen elte-s (mikroavtobusi) 28 dizelis Zravs (maRal fasSi) Camotanils iaponiidan an germaniidan.
 • movamzadeb dawyebiTebis bavSvebs inglisursa da maTematikaSi
  var biznesis fakultetis studenti. maqvs sakmao gamocdileba rom movamzado bavSvi maTematikaSi Tu inglisurSi. kviraSi 2- jer. dainteresebis SemTxvevaSi momwereT imeilze akopova1234@gmail.com
 • xinklis katalka axali 600 lari
  600lari

  xinklis katalka axali 600 lari

  noemberi 02, 2014
  GEO484760
  or Zraviani katalka TiTqmis sul axali sam faziani. qobuleTi. 593 42 62 53 giorgi
 • warmatebis akademia
  400lari

  warmatebis akademia

  noemberi 02, 2014
  GEO484735
  ofisSi mesWiroeba axali kadrebi. piar menejeris da operatoris Tanamdebobebze . grafiki SeTavsebiT . SerCeuli kadrebi gaivlian saqmis adgilze specipikas . asaki 18 dan 35 wlamde anazgaureba 400+bonusebi. dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT. 593545703 ...
 • qiravdeba bina

  qiravdeba bina

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483072
  qiravdeba 2 oTaxiani bina muxianis 4 a mikroSi 5 sarTuli tel:599260097mzia
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  oqtomberi 27, 2014
  GEO481732
  var 26 wlis. damTavrebuli maqvs sazRvao koleji "anri", maqvs menejer-operatoris serTifikati, samxedro samsaxuris bileTi da aseve marTvis mowmoba.namuSevari maqvs Turqul gemze mezRvaurad.
 • Tarjimani&Targmna

  Tarjimani&Targmna

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480458
  vTargmni nebismieri saxis informacias swrafad da xarisxianad umokles vadeSi rusulidan qarTul enaze aeseve piriqiT, uproblemodi SemiZlia Tarjimanis movaleobebis Sesrulebac, dainteresebulma pirebma mommarTeT aRniSnul nomerze.
 • SemiZlia mogemsaxuroT mZRolad da sxvadasxva saqmeebSi
  inglisur da rusul enovani qarTveli mZRoli mogemsaxurebaT Tavis an Tqvenive avtomanqaniT rogorc mZRoli,gidi da sxva. darekeT:593300566
 • profesionali arabul-enovani gidi saqarTveloSi! Tamar TodraZe Tel: 598519059
  profesionali arabul-enovani gidi saqarTveloSi! Tamar TodraZe Tel: 598519059 Email. tamartodraze@live.com
 • green card
  10lari

  green card

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477475
  mwvane baraTis gaTamaSeba daiwyo! iCqareT ar gauSvaT mogebis Sansi xelidan. dagexmarebiT SevsebaSi da mogebis SemTxvevaSi aseve sabuTebis SegrovebaSi
 • yurZnis Casawuri Cani
  1 200lari

  yurZnis Casawuri Cani

  oqtomberi 13, 2014
  GEO475856
  iyideba 3mm.sisqis rusuli warmoebis uJangavi metalis 800-l.yurZnis Casawuri Cani.aqvs saxelurebi da Tavsaxuri.
 • vaqiraveb

  vaqiraveb

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474336
  vaqiraveb sakuTar binaSi erT oTaxs erT an or adamianze isani metromSeni 2788255
 • vamzadeb bavSvebs

  vamzadeb bavSvebs

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474211
  vamzadeb dawyebiTebis bavSvebs yvela saganSi. skolis davalebebis momzadeba yoveldRiurad. (mariami)
 • vyidi Tmebs
  170lari

  vyidi Tmebs

  oqtomberi 09, 2014
  GEO474068
  vyidi Tmebs sigrZe:48-49 sm wona:16 gr feri:Savi Txeli Tma
 • iyideba saswrafod
  80lari

  iyideba saswrafod

  oqtomberi 06, 2014
  GEO471619
  iyideba bavSvis savarZeli-kalaTa. axal mdgomareobaSi. fasi 80 lari. tel:555 44 09 08 marika.
 • satelituri antenebi

  satelituri antenebi

  seqtemberi 30, 2014
  GEO469467
  vamontaJeb satelitur antenebs iafad tel;557757078
 • seqs marketi!