VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 136
 • iyideba sakoleqcio koniaki varcixe 599444360
  1 000lari

  iyideba sakoleqcio koniaki varcixe 599444360

  ivnisi 30, 2015
  GEO607059
  iyideba koniaki varcixe 1970-1975w Camosxmuli qarxcnuli SefuTviT599444360
 • mevenaxeobiTa da meRvineobiT dainteresebul pirebs.
  es, yvelaferi rac suraTzea aRbeWdili, saqarTveloSia. erT weliwadSi SesaZlebelia ori mosavali. Tu dainteresdebiT usafrTxo da Semosavliani biznesiT, damikavSirdiT telefonze. 570500106.
 • sauketeso shavi gvino
  2lari

  sauketeso shavi gvino

  ivnisi 14, 2015
  GEO598353
  pasze shevtanxmdebit
 • Savi Rvino sufTa aranairi damatebiti narevebi faaze SevTanxmdeniT
  Savi Rvino sufTa. fasze SevTanxmdebiT araa problema
 • iyideba Zveleburi komunisturi koniakebi

  iyideba Zveleburi komunisturi koniakebi

  ivnisi 11, 2015
  GEO523224
  maqvs gasayidi 70-80-ian wlebSi gamoSvebuli SuSis boTlebSi Camosxmuli koniakebi 3 da 5 varskvlavianebi, maT Soris qarTuli eniseli, qarxnulad daplombilebi, mivyidi pirveli piris koleqcioners maRal fasebSi. 599 49 01 22, 571 51 34 51.
 • iyideba alkoholuri sasmelebi
  2lari

  iyideba alkoholuri sasmelebi

  ivnisi 06, 2015
  GEO594487
  iyideba alkoholuri sasmelebi : Rvino, koniaki, WaWa, liqiori. rogorc calobiT aseve biTumad. sasmeli isxmeba, rogorc SuSis boTlSi aseve TixaSi. misamarTi Tbilisi vaSlijvari v. goZiaSvilis q #20 sruli informacisTvis ewvieT saits iberiaalcohol.ge
 • iyideba sufTa kaxuri Rvino
  2.50lari

  iyideba sufTa kaxuri Rvino

  ivnisi 04, 2015
  GEO593781
  lagodexSi iyideba, sufTa kaxuri Rvino-rqawiTeli. fasi 2.50
 • Savi adesis Rvino 200 l. iafad

  Savi adesis Rvino 200 l. iafad

  maisi 25, 2015
  GEO265342
  Savi adesis Rvino 200 litri. 100% sufTa wveni. adgilamde mitaniT. fasi 2 l. tel: 555101911
 • iyideba arayi
  4lari

  iyideba arayi

  maisi 23, 2015
  GEO587246
  iyideba xorblis ornaxadi arayi,pariT anu qarxnuli teqnologiiT gamoxdili.
 • iyideba Rvino

  iyideba Rvino

  maisi 18, 2015
  GEO584763
  iyideba alaznis velze moyvanili rqawiTelis araCveulebrivi Rvino 250 l. 1litris fasi 2,5 lari. tel:595985529
 • gvino, adgilze mitanis servisiT
  2.50lari

  gvino, adgilze mitanis servisiT

  maisi 11, 2015
  GEO580660
  vazisubnis, alaznis velis, kaxuri saukeTeso gvino. adgilze mitaniT. 579 07 94 44
 • iyideba rqawiTelis Rvino
  2.50lari

  iyideba rqawiTelis Rvino

  maisi 10, 2015
  GEO580315
  iyideba rqawiTelis Rvino, qvevrSi dawuruli da dayenebuli, kaxuri wesiT, sakuTari venaxis Rvinoa. xarisxze srulad vageb pasuxs, Rvino amJamad aris kaxeTSi magram SesaZlebelia adgilze mitanac. dainteresebis SemTxvevaSi darekeT Semdeg nomerze tel:592-81-02-09 ...
 • kaxuri arayi da Rvino gasayidi
  5lari

  kaxuri arayi da Rvino gasayidi

  maisi 06, 2015
  GEO577994
  iyideba Zalian magari kaxuri WaWis arayi da Rvino, mis: kaxeTi, siRnaRis raioni, sofeli anaga. aryis 1 litris fasia 5 lari, xolo Rvinis 3 lari. aryis srulad yidvis SemTxvevaSi adgilze mitana ufasoa. tel: +995 599 55 93 27
 • iyideba saxlis Rvino
  1.80lari

  iyideba saxlis Rvino

  maisi 05, 2015
  GEO577104
  iyideba saxlis Rvino misaReb fasad. fasi :1.80! xarisxi saukeTeso aris ramodenime saxis Rvino gemovnebis mixedviT. yurZnis jiSi goruli mwvane da Cinuri erTad. dalaparakebis SemTxvevaSi SeiZleba adgilze mitanac.damikavSirdiT nomerze 599 066 064
 • iyideba Rvino
  3lari

  iyideba Rvino

  aprili 23, 2015
  GEO570575
  iyideba alaznis velze moyvanili rqawiTelis saukeTeso Rvino 250 litri. 1 l fasi 3 lari. tel:595985529 magTfiqsi:079127040
 • kaxuri Rvino

  kaxuri Rvino

  aprili 20, 2015
  GEO568213
  mogesalmebiT, iyideba ojaSi damzadebuli kaxuri gvino, saukeTeso gemovnebis. 595515663
 • Rvinis filtr-kartoni

  Rvinis filtr-kartoni

  aprili 14, 2015
  GEO565086
  iyideba "КТФ"-is firmis Rvinis gasafiltri filtr-kartoni. zomebi: 62x62. fasi SeTanxmebiT.
 • Rvino naturaluri
  3lari

  Rvino naturaluri

  aprili 13, 2015
  GEO565075
  7clis daZveleburi rqaciteli evropulad dakenebuli unikaluri gemoti 100 procenti naturaluri 5 tona
 • koniaki

  koniaki

  aprili 11, 2015
  GEO564570
  iyideba Zveli Camosxmis 'qarTuli koniaki' "saqarTvelo"-250 lari
 • Savi Rvino
  1.50lari

  Savi Rvino

  aprili 08, 2015
  GEO542421
  vyidi Sav Rvinos ojaxidan. maqvs120 litra, gavyidi cot-cotasac. .
 • iyideba muxis kasrebi

  iyideba muxis kasrebi

  aprili 06, 2015
  GEO562645
  iyideba muxis kasrebi 400-500litrianebi,karg mdgomareobaSi,fasi SeTanxmebiT
 • kaxuri WaWis arayi iafad!

  kaxuri WaWis arayi iafad!

  aprili 03, 2015
  GEO561070
  maqvs sufTa sakuTar ojaxSi gamoxdili kaxuri WaWis arayi 300 litri! adgilze mitaniT, Tamazi
 • iyideba kaxuri Rvino

  iyideba kaxuri Rvino

  marti 31, 2015
  GEO559182
  iyideba sufTa kaxuri Rvino
 • iyideba xaSmis sufTa saferavvi! 592 140 145
  8lari

  iyideba xaSmis sufTa saferavvi! 592 140 145

  marti 25, 2015
  GEO556096
  iyideba xaSmis saferavi "sufTa litra 8 lari
 • Rvino,arayi

  Rvino,arayi

  marti 22, 2015
  GEO554478
  Rvino kaxuri,rqawiTeli 200 litri,fasi 1 litri 2 lari. arayi,WaWa, 50 litri,fasi 1 litri 5 lari 591 66 80 66 597 15 90 64
 • WaWis arayi

  WaWis arayi

  marti 22, 2015
  GEO554477
  WaWis arayi,sufTa! 50 litri.fasi,1 litri 5 lari 591 66 80 66 597 15 90 64
 • iyideba muxis kasri

  iyideba muxis kasri

  marti 20, 2015
  GEO444162
  iyideba 170 litriani muxis kasri karg mdgomareobaSi, uTavsaxuro, fasi 150 lari. t 557 48 50 59, 2 39 91 74
 • iyideba kaxeTis saukeTeso Rvino

  iyideba kaxeTis saukeTeso Rvino

  marti 15, 2015
  GEO550089
  iyideba kaxeTis saukeTeso Rvino iyideba sof. axaSnis mindvrebis ojaxSi dawuruli sufTa rqawiTelis Rvino 1 litris fasi 2,5 lari 593 51 66 96 daTo
 • iyideba Rvino

  iyideba Rvino

  marti 13, 2015
  GEO549110
  saswrafod.vyidi Cems ezoSi moyvanil da dawurul 500 litr Rvinos.
 • vyidi saukeTeso Rvinos
  7lari

  vyidi saukeTeso Rvinos

  marti 12, 2015
  GEO548668
  vyidi saukeTeso Rvinos, leCxumis colikaurs, naturs. litri 7 lari 555 60 33 58 zura
 • seqs marketi!