VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 185
 • vazis nergebi 551127597

  vazis nergebi 551127597

  marti 05, 2015
  GEO544721
  iyideba vazis nergi Semdegi jiSebi:Cinuri,sabatone,goruli mwvane,saukeTeso xarisxis
 • iyideba Rvino
  3lari

  iyideba Rvino

  marti 04, 2015
  GEO544547
  iyideba saukeTeso xarisxis Rvinoebi, rqawiTeli, evropuli wesiT dayenebuli litri 3, 0 lari, aladasturi naturaluri, umaRlesi xarisxis - litri 10 lari. tel 599507999.zaza.
 • gancxadeba vazis nergebi 599564130

  gancxadeba vazis nergebi 599564130

  marti 04, 2015
  GEO544536
  vazi aris namyeni umaResi xarisxis :Cinebuli(Cinuri),Cinuris sabatone igive gorula
 • Savi Rvino
  2lari

  Savi Rvino

  marti 01, 2015
  GEO542421
  iyideba Savi Rvino, ZvelSavi, ojaxidan. 120 litra.
 • iyideba xaSmis saferavi!
  8lari

  iyideba xaSmis saferavi!

  Tebervali 22, 2015
  GEO538930
  iyideba xaSmis saferavi litra 8 lari.592140145
 • Rvino-arayi
  2.20lari

  Rvino-arayi

  Tebervali 18, 2015
  GEO536835
  iyideba Rvino, kaxuri,200l fasi 1 l-2.2lari badagi,yurZnis, naturaluri,60l fasi 1l-5 lari arayi 70l fasi 1 l 5 lari tel.591 66 80 66
 • iyideba
  5lari

  iyideba

  Tebervali 16, 2015
  GEO535271
  iyideba naturaluri Rvino xarisxze pasuxismgebeli var fasi 5 lari 599 42 94 96 quTaisiiii
 • naturaluri sufTa saferavi 8 wlis daZvelebiT
  7lari

  naturaluri sufTa saferavi 8 wlis daZvelebiT

  Tebervali 15, 2015
  GEO535031
  Rvino aris naturaluri sufTa 9 wlis daZvelebuli sabarZimed aris idialuri weliwadSi orjer niavdeba. 400 litri fasi 7 lari fasze SeiZleba SeTanxmeba rialur klientTan.
 • 2 tona 8 wlis saferavi iyideba saswrafod
  2lari

  2 tona 8 wlis saferavi iyideba saswrafod

  Tebervali 15, 2015
  GEO534917
  saferavi 2 larad sofeli kaWreTi
 • 2 tona 8 wlis saferavi iyideba saswrafod
  2lari

  2 tona 8 wlis saferavi iyideba saswrafod

  Tebervali 15, 2015
  GEO534830
  2 tona 8 wlis saferavi; sofel kaWreTSi; fasi 2 lari
 • iyideba xilis arayi
  5lari

  iyideba xilis arayi

  Tebervali 14, 2015
  GEO534549
  xilis arayi 60 gradusiani
 • umaRlesi xarisxis sufTa Rvino
  2.50lari

  umaRlesi xarisxis sufTa Rvino

  Tebervali 13, 2015
  GEO533972
  iyideba naturaluri Rvino saxlis,naturaluri wveni daduRebulia marcvalze,SgiZliaT SeamowmoT yvelanairad xarisxi 100%. darCenilia 650 litri. jiSi: mwvane qisi. aris sasiamovno da gemrieli dasalevi.
 • iyideba rgvali 300l Rvinis uJangi kasri

  iyideba rgvali 300l Rvinis uJangi kasri

  Tebervali 08, 2015
  GEO531117
  iyideba rgvali 300l Rvinis kargi qasri. aqvs tavisi onqani: fasi Setanxnebi. Tel - 571 28 40 04 , 577 33 76 85
 • iyideba naturaluri WAWis aRayi

  iyideba naturaluri WAWis aRayi

  Tebervali 05, 2015
  GEO529442
  iyideba naturaluri WaWis arayi fasi SeTnxmebit.599 15 53 85 jaba
 • Rvino da arayi
  2.50lari

  Rvino da arayi

  ianvari 28, 2015
  GEO525237
  Camosasxmeli 500 litra kaxuri rqawiTeli 2.5 aseve maqvs arayi 100 litra fasi 5 lari
 • iyideba sufTa WaWa .
  3.50lari

  iyideba sufTa WaWa .

  ianvari 28, 2015
  GEO524815
  iyideba sufTa ornaxadi WaWa ,visac unda Seamowmos ,ar aris wyal narevi spirti,rogorc 90% yidis,da WaWad asagebs.aris 60%-62% gradusiani.raodenobidan gamomdinare, fasze SeiZleba dalaprakeba.am fasad WaWas ver iyidiT. aseve maq TeTri saqeifo Rvino,1lt 1.5 ...
 • iyideba Zveleburi komunisturi koniakebi

  iyideba Zveleburi komunisturi koniakebi

  ianvari 25, 2015
  GEO523224
  maqvs gasayidi 70-80-ian wlebSi gamoSvebuli SuSis boTlebSi Camosxmuli koniakebi 3 da 5 varskvlavianebi, maT Soris qarTuli eniseli, qarxnulad daplombilebi, mivyidi pirveli piris koleqcioners maRal fasebSi. 599 49 01 22, 571 51 34 51.
 • Rvino, cicka–colikauri, farcanayanebSi

  Rvino, cicka–colikauri, farcanayanebSi

  ianvari 16, 2015
  GEO510363
  iyideba naturi Camosasxmeli Rvino, cicka–colikauri, farcanayanebSi. fasi SeTanxmebiT. tel. 599 73 64 58 elguja.
 • iyideba sufTa Rvino

  iyideba sufTa Rvino

  ianvari 13, 2015
  GEO517237
  iyideba sufTa kaxuri Rvino.100% naturaluri.fasi litra 2l.t598213426
 • iyideba vazis nergebi

  iyideba vazis nergebi

  ianvari 12, 2015
  GEO517054
  iyideba vazis nergebi Cinuri aladasturi goruli mwvane uwamlebi.!
 • Rvino,arayi
  2lari

  Rvino,arayi

  ianvari 07, 2015
  GEO513943
  iyideba kaxuri naturaluri Rvino ,rqawiTeli ,da saferavi.aseve iyideba ornaxadi WaWis arayi 60%-65% mde. rqawiTeli 1lt_ 2 lari saferavi 1lt_3 lari WaWa 1 lt_ 3.5 lari.fasze dalaparakeba SeiZleba raodenobis mixedviT
 • gurjaanis rqawiTeli da ornaxadi WaWa
  2.20lari

  gurjaanis rqawiTeli da ornaxadi WaWa

  ianvari 06, 2015
  GEO510085
  vyidi saxlidan ori wlis Rvinos (rqawiTeli) da 4 wlis WaWas,Tbilisis maStabiT adgilze mitana ufaso iqneba,Rvinis fasi 2.2,WaWis 3.8lari,Rvino darCenili maqvs 400 litri,WaWa 200 litri
 • gvinocolikauri
  2lari

  gvinocolikauri

  ianvari 06, 2015
  GEO513654
  vyidi colikaurs magari gvinoa msurvelebma damikavshirdit
 • iyideba namyeni rqawiTelis jiSis 7000 cali

  iyideba namyeni rqawiTelis jiSis 7000 cali

  ianvari 04, 2015
  GEO512743
  iyideba namyeni rqawiTelis jiSis 7000 cali fasze movilaparakebT damikavSirdiT naRdi myidveli 599340557 miSiko
 • iyideba sufTa rqawiTeli,saferavi da kaxuri WaWa
  iyideba sufTa rqawiTeli 1 litri-2,5 lari,sufTa saferavi 6 wliani daZvelebiT 1litri-10 lari,sufTa kaxuri WaWa 1 litri-5 lari,didi raodenobiT SeZenis SemTxvevaSi SesaZlebelia adgilze mitana
 • Rvinis kasri muxis
  450lari

  Rvinis kasri muxis

  dekemberi 28, 2014
  GEO425757
  iyideba franguli warmoebis muxis kasrebi dareket am nomerze 579281728 dito
 • iyideba qvevris Rvino-taniniani-rqawiTeli-kaxeTis.
  2.20lari

  iyideba qvevris Rvino-taniniani-rqawiTeli-kaxeTis.

  dekemberi 24, 2014
  GEO505638
  iyideba qvevris Rvino-kaxeTis-rqawiTeli-taniniani-500 litri. t.557 529690
 • iyideba ojaxidan arayi da Rvino
  3lari

  iyideba ojaxidan arayi da Rvino

  dekemberi 14, 2014
  GEO505070
  iyideba ojaxidan 55 gradusiani arayi (WaWa) fasi: 1 litri-6 lari. aseve Rvino-rqawiTeli,fasi-3 lari. tel: 599254298
 • iyideba Rvino

  iyideba Rvino

  dekemberi 13, 2014
  GEO505020
  iyideba dirbula naturaluri wveni 3 wlis daZvelebiT fasi 1 litri 3 lari maqvs 200 litri mTlianad vinc iyidis fassac davakleb
 • maqvs sufT Rvino

  maqvs sufT Rvino

  dekemberi 13, 2014
  GEO505007
  vyidi sufTa Rvinos dirbulas 2 wlis daZvelebiT 1 litri 2,50 maqvs 200 litri
 • iyideba kaxuri Rvino,da ornaxadi WaWis arayi
  2lari

  iyideba kaxuri Rvino,da ornaxadi WaWis arayi

  dekemberi 10, 2014
  GEO503331
  iyideba sagarejos, ornaxadi WaWis arayi,60%-65%.fasi raodenobidan gamomdinare:50lt magla ,fasi iqneba 1lt -3.5lari aseve kaxuri gvino.fasi 2 lari
 • kaxuri Rvino
  2.50lari

  kaxuri Rvino

  dekemberi 04, 2014
  GEO500082
  vyidi kaxur Rvinos, aris Rvino rogorc gakeTebuli aseve sufTa, 100 litrze zemoT yidvis SemTxvevaSi adgilze mitaniT. msurvelebi damikavSirdiT 598598556 giorgi
 • iyideba Rino
  5lari

  iyideba Rino

  noemberi 25, 2014
  GEO495533
  iyideba 500 litri naturi colikauris Rvino
 • Rvino kaxuri
  2.20lari

  Rvino kaxuri

  noemberi 19, 2014
  GEO492853
  iyideba ojaxis Rvino kaxuri rqawiTeli. gldani. sakontaqto telefoni 577760786
 • kaxuri Rvino rqawiTeli
  2.20lari

  kaxuri Rvino rqawiTeli

  noemberi 19, 2014
  GEO492859
  iyideba saxlis Rvino. sakontaqto nomeri 577760786
 • iyideba kaxuri Rvino
  4lari

  iyideba kaxuri Rvino

  noemberi 18, 2014
  GEO492307
  iyideba kaxuri Rvino rqawiTeli 250litri, sufTa wveni ojaxis , 1litri - 4lari.
 • sufTa wvenis rqawiTeli
  4lari

  sufTa wvenis rqawiTeli

  noemberi 15, 2014
  GEO490678
  iyideba kaxuri Rvino "rqawiTeli" sufTa wveni, 250 litri fasi 4 lari.
 • iyideba Rvino
  3lari

  iyideba Rvino

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478574
  aris sufTa wvenis, ar aris Saqarze damzadebuli da aris naturaluri. aris rogorc erTad aseve calcalke adesa da TiTa.
 • unikaluri jiSi ocxanuri

  unikaluri jiSi ocxanuri

  oqtomberi 14, 2014
  GEO476141
  vyidi ocxanur saferavs (safere), teritoriulad mdebareobs Terjolis raion sofel ZevrSi. fasi SeTanxmebiT. damikavSirdiT am nomerze: 598 57 44 89 giorgi
 • Cinuri da Tavkveri
  5lari

  Cinuri da Tavkveri

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474421
  iyideba sufTa Tavkveri da Cinebuli sakuTari venaxebidan qarTli
 • seqs marketi!