VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 1 - 40 sul 271
 • Rvino da arayi
  2.50lari

  Rvino da arayi

  ianvari 28, 2015
  GEO525237
  Camosasxmeli 500 litra kaxuri rqawiTeli 2.5 aseve maqvs arayi 100 litra fasi 5 lari
 • iyideba sufTa WaWa .
  3.50lari

  iyideba sufTa WaWa .

  ianvari 28, 2015
  GEO524815
  iyideba sufTa ornaxadi WaWa ,visac unda Seamowmos ,ar aris wyal narevi spirti,rogorc 90% yidis,da WaWad asagebs.aris 60%-62% gradusiani.raodenobidan gamomdinare, fasze SeiZleba dalaprakeba.am fasad WaWas ver iyidiT. aseve maq TeTri saqeifo Rvino,1lt 1.5 ...
 • iyideba Zveleburi komunisturi koniakebi

  iyideba Zveleburi komunisturi koniakebi

  ianvari 25, 2015
  GEO523224
  maqvs gasayidi 70-80-ian wlebSi gamoSvebuli SuSis boTlebSi Camosxmuli koniakebi 3 da 5 varskvlavianebi, maT Soris qarTuli eniseli, qarxnulad daplombilebi, mivyidi pirveli piris koleqcioners maRal fasebSi. 599 49 01 22, 571 51 34 51.
 • Rvino, cicka–colikauri, farcanayanebSi

  Rvino, cicka–colikauri, farcanayanebSi

  ianvari 16, 2015
  GEO510363
  iyideba naturi Camosasxmeli Rvino, cicka–colikauri, farcanayanebSi. fasi SeTanxmebiT. tel. 599 73 64 58 elguja.
 • iyideba sufTa Rvino

  iyideba sufTa Rvino

  ianvari 13, 2015
  GEO517237
  iyideba sufTa kaxuri Rvino.100% naturaluri.fasi litra 2l.t598213426
 • iyideba vazis nergebi

  iyideba vazis nergebi

  ianvari 12, 2015
  GEO517054
  iyideba vazis nergebi Cinuri aladasturi goruli mwvane uwamlebi.!
 • 3 wlis rqawiTeli evropuli
  2lari

  3 wlis rqawiTeli evropuli

  ianvari 12, 2015
  GEO498599
  iyideba saukeTeso Rvino rqawiTeli evropulad dayenebuli,gafiltruli,Rvino aris 3 wlis,raodenoba 1 tona,fasi 2,00 lari.
 • Rvino,arayi
  2lari

  Rvino,arayi

  ianvari 07, 2015
  GEO513943
  iyideba kaxuri naturaluri Rvino ,rqawiTeli ,da saferavi.aseve iyideba ornaxadi WaWis arayi 60%-65% mde. rqawiTeli 1lt_ 2 lari saferavi 1lt_3 lari WaWa 1 lt_ 3.5 lari.fasze dalaparakeba SeiZleba raodenobis mixedviT
 • gurjaanis rqawiTeli da ornaxadi WaWa
  2.20lari

  gurjaanis rqawiTeli da ornaxadi WaWa

  ianvari 06, 2015
  GEO510085
  vyidi saxlidan ori wlis Rvinos (rqawiTeli) da 4 wlis WaWas,Tbilisis maStabiT adgilze mitana ufaso iqneba,Rvinis fasi 2.2,WaWis 3.8lari,Rvino darCenili maqvs 400 litri,WaWa 200 litri
 • gvinocolikauri
  2lari

  gvinocolikauri

  ianvari 06, 2015
  GEO513654
  vyidi colikaurs magari gvinoa msurvelebma damikavshirdit
 • iyideba namyeni rqawiTelis jiSis 7000 cali

  iyideba namyeni rqawiTelis jiSis 7000 cali

  ianvari 04, 2015
  GEO512743
  iyideba namyeni rqawiTelis jiSis 7000 cali fasze movilaparakebT damikavSirdiT naRdi myidveli 599340557 miSiko
 • iyideba sufTa rqawiTeli,saferavi da kaxuri WaWa
  iyideba sufTa rqawiTeli 1 litri-2,5 lari,sufTa saferavi 6 wliani daZvelebiT 1litri-10 lari,sufTa kaxuri WaWa 1 litri-5 lari,didi raodenobiT SeZenis SemTxvevaSi SesaZlebelia adgilze mitana
 • Rvinis kasri muxis
  450lari

  Rvinis kasri muxis

  dekemberi 28, 2014
  GEO425757
  iyideba franguli warmoebis muxis kasrebi dareket am nomerze 579281728 dito
 • iyideba qvevris Rvino-taniniani-rqawiTeli-kaxeTis.
  2.20lari

  iyideba qvevris Rvino-taniniani-rqawiTeli-kaxeTis.

  dekemberi 24, 2014
  GEO505638
  iyideba qvevris Rvino-kaxeTis-rqawiTeli-taniniani-500 litri. t.557 529690
 • iyideba ojaxidan arayi da Rvino
  3lari

  iyideba ojaxidan arayi da Rvino

  dekemberi 14, 2014
  GEO505070
  iyideba ojaxidan 55 gradusiani arayi (WaWa) fasi: 1 litri-6 lari. aseve Rvino-rqawiTeli,fasi-3 lari. tel: 599254298
 • iyideba Rvino

  iyideba Rvino

  dekemberi 13, 2014
  GEO505020
  iyideba dirbula naturaluri wveni 3 wlis daZvelebiT fasi 1 litri 3 lari maqvs 200 litri mTlianad vinc iyidis fassac davakleb
 • maqvs sufT Rvino

  maqvs sufT Rvino

  dekemberi 13, 2014
  GEO505007
  vyidi sufTa Rvinos dirbulas 2 wlis daZvelebiT 1 litri 2,50 maqvs 200 litri
 • iyideba kaxuri Rvino,da ornaxadi WaWis arayi
  2lari

  iyideba kaxuri Rvino,da ornaxadi WaWis arayi

  dekemberi 10, 2014
  GEO503331
  iyideba sagarejos, ornaxadi WaWis arayi,60%-65%.fasi raodenobidan gamomdinare:50lt magla ,fasi iqneba 1lt -3.5lari aseve kaxuri gvino.fasi 2 lari
 • kaxuri Rvino
  2.50lari

  kaxuri Rvino

  dekemberi 04, 2014
  GEO500082
  vyidi kaxur Rvinos, aris Rvino rogorc gakeTebuli aseve sufTa, 100 litrze zemoT yidvis SemTxvevaSi adgilze mitaniT. msurvelebi damikavSirdiT 598598556 giorgi
 • iyideba Rino
  5lari

  iyideba Rino

  noemberi 25, 2014
  GEO495533
  iyideba 500 litri naturi colikauris Rvino
 • Rvino kaxuri
  2.20lari

  Rvino kaxuri

  noemberi 19, 2014
  GEO492853
  iyideba ojaxis Rvino kaxuri rqawiTeli. gldani. sakontaqto telefoni 577760786
 • kaxuri Rvino rqawiTeli
  2.20lari

  kaxuri Rvino rqawiTeli

  noemberi 19, 2014
  GEO492859
  iyideba saxlis Rvino. sakontaqto nomeri 577760786
 • iyideba kaxuri Rvino
  4lari

  iyideba kaxuri Rvino

  noemberi 18, 2014
  GEO492307
  iyideba kaxuri Rvino rqawiTeli 250litri, sufTa wveni ojaxis , 1litri - 4lari.
 • sufTa wvenis rqawiTeli
  4lari

  sufTa wvenis rqawiTeli

  noemberi 15, 2014
  GEO490678
  iyideba kaxuri Rvino "rqawiTeli" sufTa wveni, 250 litri fasi 4 lari.
 • iyideba Rvino
  3lari

  iyideba Rvino

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478574
  aris sufTa wvenis, ar aris Saqarze damzadebuli da aris naturaluri. aris rogorc erTad aseve calcalke adesa da TiTa.
 • unikaluri jiSi ocxanuri

  unikaluri jiSi ocxanuri

  oqtomberi 14, 2014
  GEO476141
  vyidi ocxanur saferavs (safere), teritoriulad mdebareobs Terjolis raion sofel ZevrSi. fasi SeTanxmebiT. damikavSirdiT am nomerze: 598 57 44 89 giorgi
 • Cinuri da Tavkveri
  5lari

  Cinuri da Tavkveri

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474421
  iyideba sufTa Tavkveri da Cinebuli sakuTari venaxebidan qarTli
 • vazis namyeni nergebi 599 56 41 30

  vazis namyeni nergebi 599 56 41 30

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474161
  iydeba vazis namyeni nergebi:Cinuri, sabatone, gorula, goruli mwvane, Tavkveri TiTa, aladasturi.
 • gancxadeba vazis namyeni nergebi 599 56 41 30

  gancxadeba vazis namyeni nergebi 599 56 41 30

  oqtomberi 09, 2014
  GEO473595
  namyeni vazis qarTuli jiSebi: Cinebuli(Cinuri),goruli mwvane,sabatone(gorula),Tavkveri,TiTa,moldaura(aladasturi). 599564130
 • maqvs gasayidi ojaxis Rvino,
  2.50lari

  maqvs gasayidi ojaxis Rvino,

  seqtemberi 30, 2014
  GEO469066
  5tona saferavi maqvs,da 2-2tona kaxuri da evropuli.me TviTon CamogitanT ra raodenobac dagWirdebaT,kaxuri2lari,evropuli2.40 da saferavi3lari ,idealuri da laboratoriulad sufTa
 • vazis namyeni

  vazis namyeni

  seqtemberi 26, 2014
  GEO467103
  iyideba saukeTeso vazis namyenebis Semdegi jiSebi: Cinebuli(Cinuri),goruli mwvane,sabatone(gorula),Tavkveri,TiTa,aladasturi
 • saqorwilo Rvinoebi
  20lari

  saqorwilo Rvinoebi

  seqtemberi 23, 2014
  GEO465783
  saqorwilo Rvinoebi daamSvenebs am bednier dRes romelsac qorwili hqvia.saukeTeso saCuqari nefe-dedofals.SekveTa sasurvelia 7-10 dRiT adre qorwilamde.
 • iyideba vazis nergi

  iyideba vazis nergi

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462004
  saukeTeso xarisxis vazis nergi, saferavis da rqawiTelis jiSis.
 • cicqis jiSze damzadebuli Rvino
  1.70lari

  cicqis jiSze damzadebuli Rvino

  seqtemberi 15, 2014
  GEO460605
  Rvino aris 8 wliani daZvelebiT. asxia cisternaSi, sterilurad Senaxuli. sakuTriv vwevi Rvinis meurneobas da maqvs 1 heqtarze gaSenebuli venaxi.
 • Rvinis dawurva italiuri aparatiT

  Rvinis dawurva italiuri aparatiT

  seqtemberi 12, 2014
  GEO459611
  yurZnis dawurva italiuri aparatiT, romelic aSorebs klerts.
 • Rvinoebis SekveTa specialuri etiketebiT
  20lari

  Rvinoebis SekveTa specialuri etiketebiT

  seqtemberi 11, 2014
  GEO459069
  Rvinoebi specialuri etiketebiT. nebismieri suraTiT da sasurveli teqstiT etiketis damzadeba mokle droSi.
 • iyideba 300 litri Rvino rqawiTeli. mdebareoba san-zona.
  2lari

  iyideba 300 litri Rvino rqawiTeli. mdebareoba san-zona.

  seqtemberi 09, 2014
  GEO457689
  iyideba 300 litri Rvino rqawiTeli. mdebareoba san-zona. SeiZleba nawilis gayidvac. fasi 1 lit- 2 lari. tel 599-56-10-30.
 • iyideba Rvino
  1lari

  iyideba Rvino

  seqtemberi 08, 2014
  GEO457312
  vyidi qvevris Rvinos raodeniba 1 t. fasi 1,50 . aseve vyidi WaWis arays.telefoni 595349546
 • iyideba Rvino
  1lari

  iyideba Rvino

  seqtemberi 07, 2014
  GEO456768
  vyidi qvevris Rvinos . fasi 1,50 raodenoba 1t, telefoni 595349546
 • vyidi minimum 20 wlis daZvelebul qarTul koniaks "gremi"
  450lari

  vyidi minimum 20 wlis daZvelebul qarTul koniaks "gremi"

  seqtemberi 04, 2014
  GEO455263
  vyidi minimum 20 wlis daZvelebul qarTul koniaks "germi"-s fasi 450 lari msurvelebi damikavSirdiT nomerze 557-33-00-71 an SemexmianeT facebook-ze mari aqiashvili