VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 235
 • iyideba 300 litri Rvino rqawiTeli mdebareoba Tbilisi.
  iyideba 300 litri Rvino rqawiTeli, SeiZleba nawilis yidvac. fasi : 1 litri - 2 lari. tel: 599-56-10-30.
 • iyideba
  1 000lari

  iyideba

  agvisto 20, 2014
  GEO307174
  iyideba aryis saxdeli mTliani mowyobiloba,50 litriani Tujis qvabi da spilenZis safarebeli,fasi 1000 lari, tel 593366964
 • iyideba muxis kasri

  iyideba muxis kasri

  agvisto 19, 2014
  GEO444162
  iyideba 170 litriani muxis kasri karg mdgomareobaSi, uTavsaxuro, fasi 150 lari. t 557 48 50 59, 2 39 91 74
 • iyideba kaxuri Rvino da arayi (WaWa)

  iyideba kaxuri Rvino da arayi (WaWa)

  agvisto 17, 2014
  GEO354709
  iyideba rqawiTelis naturaluri Rvino qvevrSi damzadebuli 1l-2.50lari da WaWis saxlSi gamoxdili 50 gradusiani arayi 1 litri-4 lari. arayi gvaqvs 1000 litri.
 • vyidi saukeTeso xarisxis Rvinos
  2lari

  vyidi saukeTeso xarisxis Rvinos

  agvisto 16, 2014
  GEO446476
  vyidi saukeTeso xarisxis Rvinos,sakmaod iafad aris Savi feris,titqmis yvela jiSis yurZnis narevia ris gamoc aqvs unikaluri aromati,feri da gemo,aris sasiamovno dasalevi,amJamad maqvs 200-litri,namdvili vazis cremlebia sul sufTa wveni arcerTi grami wyali ...
 • umaRlesi xarisxis naturaluri qarTuli Rvino cicqa
  7lari

  umaRlesi xarisxis naturaluri qarTuli Rvino cicqa

  agvisto 03, 2014
  GEO441110
  iyideba urwyav miwaze moyvanili "cicqa" yurZnis Camosasxmeli Rvino, damzadebuli imeruli wesiT WaWaze qvevris Rvino . fasi 1litri 7lari , saerTo raodenoba 500litri. gasayidis minimaluri raodenoba 100 litri.
 • vyidi Rvinos rqawiTeli da SaniZe
  2.50lari

  vyidi Rvinos rqawiTeli da SaniZe

  ivlisi 23, 2014
  GEO436495
  Rvino aris kaxuri, qvevrSi dayenebuli da daZvelebuli, da rac yvelaze mTavaria Rvino aris naturaluri, maqvs TeTri rqawiTelis da Savi SaniZis Rvino romelic gamoiyeneba samkurnalodac.
 • 15 tonaa
  2 500lari

  15 tonaa

  ivlisi 22, 2014
  GEO435983
  15 tona piSevoi kasri
 • Rvinis muxis kasri

  Rvinis muxis kasri

  ivlisi 20, 2014
  GEO400826
  (Tbilisi) iyideba muxis kasrebi 500 lt 400 lt 300lt 200lt 100 lt dainteresebulma pirma darekeT am nomerze. (599) 33-57-57
 • vazis namyeni
  0.10lari

  vazis namyeni

  ivlisi 15, 2014
  GEO432901
  vakeTebT sxvadasxva jiSis vazis nergis namyens,dakveTis mixedviT,fasi SeTanxmebiT.
 • Cinuri Rvino
  2lari

  Cinuri Rvino

  ivlisi 14, 2014
  GEO432477
  iyideba naxevar-naxevarze gakeTebuli TeTri Rvino fasi 2 lari. aseve Cinuris sufTa Rvino 4 lari
 • iyideba Rvino

  iyideba Rvino

  ivlisi 08, 2014
  GEO429508
  iyideba kaxuri Rvino. dayenebuli qarTuli tradicis mixedviT.
 • Rvinis Camosasxmeli danadgari
  3 500lari

  Rvinis Camosasxmeli danadgari

  ivnisi 30, 2014
  GEO425792
  saswrafod! iyideba Rvinis naxevrad avtomaturi Camosasxmeli danadgari. firma FAUPIN-is nawarmi, safrangeTi. damzadebulia mTlianad uJangavi metalisgan. aqvs 15 beki, warmadoba 800 boTlamde saaTSi. aris sam faziani. aseve aqvs sacobis damxuravi mowyobiloba. ...
 • durdos pompa
  4 500lari

  durdos pompa

  ivnisi 30, 2014
  GEO425785
  iyideba safrangeTidan Camotanili durdos pompa. Zalian karg mdgomareobaSi. SesaZlebelia misi gamoyeneba Rvinis leqis gadasatanadac. warmadoba 9-10tona saaTSi. sam fazaze muSaobs. moyveba marTvis pulti Snurze. fasze molaparakeba SeiZleba.
 • Rvinis kasri muxis
  350lari

  Rvinis kasri muxis

  ivnisi 30, 2014
  GEO425757
  iyideba franguli warmoebis muxis kasrebi dareket am nomerze 579281728 dito
 • iyideba Rvino
  5lari

  iyideba Rvino

  ivnisi 27, 2014
  GEO424382
  vyidi Sav Rvinos,naturalurs(qinZmarauli)1 litris fasi 5 lari
 • saferavi

  saferavi

  ivnisi 20, 2014
  GEO420905
  iyideba kaxuri tradiciebiT ojaxSi dayenebuli saferavi, yovelgvari minarevebis gareSe
 • iyideba Rvino

  iyideba Rvino

  ivnisi 20, 2014
  GEO420800
  iyideba 500 litri sufTa TeTri Rvino! 1litri 2.5 lari
 • sufTa Rvino
  5lari

  sufTa Rvino

  ivnisi 18, 2014
  GEO419840
  goruli mwvane da Cinuri,sufTa wveni 400 litri. SesaZlebelia adgilze mitana
 • msoflioSi ganTqmuli brendi "metaqsa"
  150lari

  msoflioSi ganTqmuli brendi "metaqsa"

  ivnisi 14, 2014
  GEO417859
  30 wlis Senaxvis saukeTeso brendi "metaqsa". ukeTess saCuqars ukeTes fasad Znelad naxavT
 • saukeTeso ojaxis Rvino - quTaisSi

  saukeTeso ojaxis Rvino - quTaisSi

  ivnisi 09, 2014
  GEO415528
  iyideba maRali xarisxis saukeTeso ojaxis Rvino ''naturi wveni". aseve maqvs kargi ''gakeTebuli'' Rvino. fasi SeTanxmebiT. (bevris yidvis SemTxvevaSi gavyidi SeRavaTian fasad)
 • iyideba naturaluri Rvino

  iyideba naturaluri Rvino

  ivnisi 03, 2014
  GEO412606
  iyideba naturaluri Rvino jiSi,goruli mwvane-Cinuri, raodenoba 400l
 • iyideba muxis kasri Rvinis

  iyideba muxis kasri Rvinis

  maisi 26, 2014
  GEO408611
  iyideba muxis kasri Rvinis 300 litriani
 • kaxuri saferavi

  kaxuri saferavi

  maisi 23, 2014
  GEO407166
  iyideba kaxuri saferavi. 60 litri 210 lari
 • umaRlesi xarisxis Sampanuri
  400lari

  umaRlesi xarisxis Sampanuri

  maisi 15, 2014
  GEO403532
  iyideba 1995 wlis "CwÉE Dom Perignon", Moet et Chandon a Epernay-sagan. umaRlesi xarisxis elitaruli sasmeli, aris 4 (750gr) boTli, 1 boTlis fasi 400 lari. iyideba rogorc sacalod aseve yvela erTad, 4 boTlis SeZenis SemTxvevaSi fasdakleba 15%. msurvelebma ...
 • dirbulas sufTa Rvino

  dirbulas sufTa Rvino

  maisi 03, 2014
  GEO398135
  iyideba dirbulas naturaluri Rvino , 220 litri, fasis dakleba SemiZlia, damikavSirdiT am nomerze 598501560 farna
 • TeTri Rvino

  TeTri Rvino

  aprili 29, 2014
  GEO385158
  vyidi TeTr Rvinos, Cinurs. 500 litras. goris raion sofel mejvrisxevSi.
 • iyideba naturaluri Rvino rqawiTeli

  iyideba naturaluri Rvino rqawiTeli

  aprili 26, 2014
  GEO395362
  saukeTeso adgilis umaRlesi xarisxis da aromatis mqone Rvino
 • 32 wlis wiTeli adesa
  10 000$ 16 300lari

  32 wlis wiTeli adesa

  aprili 25, 2014
  GEO394937
  fasi SeTanxmebiTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
 • iyideba Rvino

  iyideba Rvino

  aprili 23, 2014
  GEO393805
  iyideba Savi Rvino sofel kavTisxevSi.Rvino aris 100% sufTa.ikiTxeT nodar xizaniSvili.tel:599-177-370
 • jaja jaja
  6lari

  jaja jaja

  aprili 11, 2014
  GEO389103
  iyideba. jaja 55gr. 5 litra ertad 30 lari.
 • Rvino arayi

  Rvino arayi

  aprili 08, 2014
  GEO387324
  iyideba saxlSi dawuruli kaxuri Rvino da arayi, gvino 1litri–2lari, arayi 1litri 4 lari
 • sufTa naturaluri araCveulebrivi Rvino 4 lari araCveulebrivi fasia im poduqtisTvis rasac gTavazobT!
  sufTa naturaluri araCveulebrivi Rvino 4 lari araCveulebrivi fasia im poduqtisTvis rasac gTavazobT! TEL: 598132277
 • sufta ojaxis Rvino

  sufta ojaxis Rvino

  marti 18, 2014
  GEO377810
  iyideba sufTa ojaxis aladasturi yurdnis Savi Rvino
 • iyideba kaxuri Rvino da arayi

  iyideba kaxuri Rvino da arayi

  marti 17, 2014
  GEO377309
  rqawiTelis naturaluri Rvino da arayi.
 • fafris mindvrebis saferavi! sofel axaSnidan.
  fafris mindvrebze moyvanili yurZnis saferavi, kaxuri wesiT dayenebuli. umaRlesi xarisxis Rvino romelsac mosflioSi aRiarebuli samkurnalo Tvisebebi gaaCnia. SesaZlebelia Rvinis degustacia. raodenoba SezRudulia.darCa 200 litri. darekeT 598362311 soso.
 • iyideba sufTa saferavi Rvino

  iyideba sufTa saferavi Rvino

  marti 10, 2014
  GEO374124
  Telavis raionSi sofel juRaanSi iyideba sufTa saferavi yvino. fasi SetanxmebiT. tel.:599195990
 • iyideba Rvino da arayi

  iyideba Rvino da arayi

  marti 09, 2014
  GEO312807
  iyideba ojaxidan sufTa Rvino (rqawirela) da arayi (ornaxadi). fasi Rvino 1 litri 2-lari, arayi 1 litri-4 lari iCqareT ar inanebT.
 • Rvino rqawiTeli

  Rvino rqawiTeli

  Tebervali 23, 2014
  GEO367707
  iyideba rqawiteli,sufta ,naturaluri wveni,garantiiT,650 litri,erti litris fasi-3lari,fasze Setanxmeba SeiZleba. mob.-599677707 an 592050807.vefxvia .aseve iyideba agretve sufta wveni-pino,witeli Rvino fasi 2 lari
 • vyidi Rvinos

  vyidi Rvinos

  Tebervali 22, 2014
  GEO367167
  vyidi Rvinos erTi litri 5lari Tu gnebavT damikavSirdiT:598773250