axali italiuri saZinebeli
2 700lari

axali italiuri saZinebeli

seqtemberi 27, 2012
GEO158700
iyideba italiuri Tanamedrove aveji emalirebuli mdf. savaWro centri "saba", II sarT, me-7 maRazia
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 3641 - 3680 sul 4106
 • gorka-desau

  gorka-desau

  oqtomberi 11, 2012
  GEO67679
  Zalian magari, masiuri xis axli, eqskluziuri aveji. dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT: tel:599509970 an 2384715 joni
 • vyidi sadZinebels karg mdgomareobaSi
  2 500lari

  vyidi sadZinebels karg mdgomareobaSi

  oqtomberi 11, 2012
  GEO164177
  fasi 2500 lari magram Sesadlebelia nawil-nawil TvesSi 500-500 laris gadaxdiT.aris erTi wlis nayidi da aris idialur mdgomareobaSi.tansacmlis karada 3 ganyofilebiani aqvs Taroebi da ori faruli didi ujra.karebi gorgolaWebze ori tumbo, triliaJi, tyavis savarZliT, ...
 • saswrafod iyideba

  saswrafod iyideba

  oqtomberi 10, 2012
  GEO163750
  samzareulos Savi minis magida,vercxlisferi ornamentebiT,gasaSleli 4 skamiT.
 • iyideba roiali
  4 000$ 6 520lari

  iyideba roiali

  oqtomberi 09, 2012
  GEO163437
  iyideba kabineti roiali idealur mdgomareobaSi fasi 4000$
 • iyideba roiali
  4 000$ 6 520lari

  iyideba roiali

  oqtomberi 09, 2012
  GEO163433
  iyideba kabineti roiali Zalian karg mdgomareobaSi fasi 4000$
 • iyideba belgiuri tyavis sameuli
  1 000$ 1 630lari

  iyideba belgiuri tyavis sameuli

  oqtomberi 09, 2012
  GEO163385
  saswrafod iyideba yavisferi sameuli, karg mdgomareobaSi, samiani gasaSleli, oriani da savarZeli
 • kaklis masala

  kaklis masala

  oqtomberi 09, 2012
  GEO163311
  iyideba kaklis masala 1,8 kb
 • iyideba

  iyideba

  oqtomberi 09, 2012
  GEO163091
  iyideba Zveleburi warmoebis samkariani garderobi,triliaJi,tumbo da servandi.fasi SeTanxmebiT.zviadi
 • SuSis magida
  250lari

  SuSis magida

  oqtomberi 09, 2012
  GEO163130
  saswrafod iyideba SuSis magida Zalian karg mdgomareobaSi. fasi 250 lari
 • ixideba desao gorka kutxe magida rva skamit umaxles dgomareobaSi
  2 500$ 4 075lari

  ixideba desao gorka kutxe magida rva skamit umaxles dgomareobaSi

  oqtomberi 08, 2012
  GEO163048
  ixideba desao gorka kutxe magida rva skamit umaxles dgomareobaSi erti tvis naxmari aranairi dazianebit ,gadaxdilia 4500 dolari sabaSi . sakontakto nomeri 599475202 593232743 kaxa an marina
 • iyideba ojaxidan axali dizainis sawoli
  450lari

  iyideba ojaxidan axali dizainis sawoli

  oqtomberi 08, 2012
  GEO162722
  sawoli aris karg mdgomareobaSi. xis masaliT damzadebuli, matrasi aris namdvilad orTopediuli romelic calke SeviZineT 3 Tvis ukan 380 larad xolo sawoli aris weliwadnaxevris nayidi. 650 larad tavisive matrasiT romelic axliT gamovcvaleT, transportirebis Tanxas ...
 • kompiuteris magida mTlad axali saukeTeso skamiT
  300lari

  kompiuteris magida mTlad axali saukeTeso skamiT

  oqtomberi 08, 2012
  GEO162779
  mTlad uxmari SeZenis dRidan arcerTxel ar gvisargeblia vinaidan leptopi SeviZineT imav dRes da sakmaod mouxerxebeli aRmoCnda da SeuTavsebeli, kompiuteris magida savarZliT, mxolod garkveuli nivTebi aris moTavsebuli, magidas aaqvs sami ujra aseve klaviaturis ...
 • iyideba gardirofi anu tansacmlis karada rolikebze, or frTiani normalur mdgomareobaSi
  odnav pataraze aqvs atexili karebTan da aris yavisferi da ara Sokoladisferi, ruminuli warmoebis, zomebi: simaRle 2 metri, sigane 1, 20 santimetri, siRrme 62 santimetri. darekeT nomerze: 555 584 324 an 568 07 07 92
 • aveji ojaxidan!

  aveji ojaxidan!

  oqtomberi 08, 2012
  GEO162634
  saswrafod iyideba ojaxidan gasaSleli kreslo ( 100 lari), Jurnalis magida (80 lari), kompiuteris saofiso magida (150 lari), didi antikvariuli sarke (350 lari).
 • iyideba, aveji, rbili aveji, sameuli
  1 000$ 1 630lari

  iyideba, aveji, rbili aveji, sameuli

  oqtomberi 08, 2012
  GEO162687
  iyideba beluqsis tyavis sameuli ojaxidan
 • saZinebeli

  saZinebeli

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162472
  iyideba 6 naWriani saZinebeli "izabela" (xiT daSponili)
 • iyideba samasaJo taxti saswrafod
  250lari

  iyideba samasaJo taxti saswrafod

  oqtomberi 05, 2012
  GEO161881
  iyideba samasaJo taxti idealur mdgomareobaSi, dermantin gadakruli, misamarTi vaJa fSavelas 51, 1 kvartali me -7 korpusi 1 sadarbazo bina 10, fasi 250 lari
 • tyavis sameuli
  2 000$ 3 260lari

  tyavis sameuli

  oqtomberi 05, 2012
  GEO161500
  sameuli aris idialur mdgomareobaSi
 • iyideba pichvis picrebi.

  iyideba pichvis picrebi.

  oqtomberi 05, 2012
  GEO161489
  vyidi pichvis picrebs umaxlesi xarisxis. pasi 1200 lari ,kubi
 • vyidi pianinos
  200lari

  vyidi pianinos

  oqtomberi 03, 2012
  GEO160859
  saswrafod iyideba pianino, karg mdgomareobaSi.
 • saswrafod iyideba karada, erTadgiliani logini, magidebi da skamebi.
  saswrafod iyideba Zveleburi karada. aqvs mesame fena SuaSi Casadgami. aseve 3 magida samkaciani, SekveTiT damzadebuli. 9 skami, SesaZlebelia calobiT. da erTadgiliani logini, Zveleburi, normalur mdgomareobaSi. dainteresebis SemTxvevaSi SemexmianeT nomerze: ...
 • iyideba aveji
  1 200lari

  iyideba aveji

  oqtomberi 03, 2012
  GEO160605
  iyideba "ugaloki" karg mdgomareobaSi aqvs orsawoliani gasaSleli leJanka da minis magida
 • iyideba aveji
  1 200lari

  iyideba aveji

  oqtomberi 03, 2012
  GEO160607
  iyideba ugaloki karg mdgomareobaSi aqvs gasaSleli orsawoliani leJanka da minis Jurnalebis magida
 • iyideba sameuli da skamebi
  2 000$ 3 260lari

  iyideba sameuli da skamebi

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160538
  iyideba antikvaruli sameuli Savi feris da misive 5 skami sarestavracio mdgomareobaSi
 • servandi
  150lari

  servandi

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160477
  ruminuli avejis servandi Zalian karg mdgomareobaSi.
 • saswrafoT iyideba germaniidan Camotanili
  800$ 1 304lari

  saswrafoT iyideba germaniidan Camotanili

  oqtomberi 02, 2012
  GEO85618
  tyavis muqi lurji feris sameuli Tavis Jurnalis magidiT idialur mdgomareobaSi
 • saswrafod iyideba
  1 200$ 1 956lari

  saswrafod iyideba

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160420
  germaniidan Camotanili 1,5 saZinebeli meoradi xis feri emdeefis masalis idialur mdgomareobaSi karadebi aris tevadi da moxerxebuli aqvs 4-ganaTeba 2-Stefceli
 • saswrafod iyideba
  1 400lari

  saswrafod iyideba

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160418
  germaniidan Camotanili meoradi or sawoliani saZineblis komfleqti idialur mdgomareobaSi wylis matrasiT romelic Tbeba 32% temperaturaze aris komfortuli da mosaxerxebeli
 • saswrafod iyideba tyavis lurji feris
  800$ 1 304lari

  saswrafod iyideba tyavis lurji feris

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160415
  germaniidan Camotanili dzalian karg mdgomareobaSi
 • saswrafod iyideba stenka
  850lari

  saswrafod iyideba stenka

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160407
  ojaxidan dzalian karg mdgomareobasSi
 • aveji
  50lari

  aveji

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160363
  avejis saamqro dagimzadebT Tanamedrove dizainis avejs (laminati, MDF, akrili, Sponi), ferebis farTo arCevani, xarisxis garantiiT, Semosasvleli, abazanis mowyoba, samzareulo, saZinebeli, misaRebi oTaxi, bari, aseve saofise aveji,tel:579 35 11 00
 • aveji
  50lari

  aveji

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160377
  vamzadeb emdefis da laminatis nebismieri saxis avejs katalogis mixedviT didi xnis samuSao gamocdileba.swrafad da xarisxianad SegavaTian fasebSi 579 35 11 00 gogi
 • saswrafod iyideba sul axali mdivan kreslo (sameuli)
  1 600lari

  saswrafod iyideba sul axali mdivan kreslo (sameuli)

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160316
  gamoSveba turquli, mdivani da 2 kreslo.
 • iyideba mwvane tyavis sameuli
  800lari

  iyideba mwvane tyavis sameuli

  seqtemberi 28, 2012
  GEO73068
  fasze SeiZlrba dalaparakeba. magidiT 1100lari
 • samzareulos masiuri muxis 4 skami
  300lari

  samzareulos masiuri muxis 4 skami

  seqtemberi 28, 2012
  GEO157575
  iyideba belgiuri, Zveleburi, masiuri muxis xisagan damzadebuli 4 cali samzareulos skami, sazurgeze cxenis Tavis CuqurTmiT.
 • minis magidebi 4 skamiT
  550lari

  minis magidebi 4 skamiT

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158698
  iyideba axali samzareulos minis magidebi 4 skamiT.savaWro centri "saba",II sarT, me-7 maRazia
 • Tanamedrove italiuri saZineblebi
  2 500lari

  Tanamedrove italiuri saZineblebi

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158693
  iyideba axali, Tanamedrove italiuri saZineblebi emalirebuli mdf . mis. savaWri centri "saba" II sarT. me-7 maRazia. 599 37 49 40
 • vyidi avejs ojaxidan
  1 000$ 1 630lari

  vyidi avejs ojaxidan

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158362
  iugoslaviis aveji 'lena'saerTo oTaxis kedeli,muqi yavis feri,karg mdgomareobaSi.magidiT,skamebiT.kedeli Sedgeba xuTi seqciisgan,jurnalis magidiT,simaRle 2,30 m. sigrZe 4 m.da sarestavracio sameuliT. da aris ori WaRi, erTi Cexuri brolis 6 sanTliani fasi ...
 • iyideba komodi da sawoli
  200$ 326lari

  iyideba komodi da sawoli

  seqtemberi 26, 2012
  GEO158185
  iyideba Zveleburi antikvaruli didi komodi da erti sawoli,fasi 200 $