axali italiuri saZinebeli
2 700lari

axali italiuri saZinebeli

seqtemberi 27, 2012
GEO158700
iyideba italiuri Tanamedrove aveji emalirebuli mdf. savaWro centri "saba", II sarT, me-7 maRazia
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 3441 - 3480 sul 3888
 • servandi
  150lari

  servandi

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160477
  ruminuli avejis servandi Zalian karg mdgomareobaSi.
 • saswrafoT iyideba germaniidan Camotanili
  800$ 1 304lari

  saswrafoT iyideba germaniidan Camotanili

  oqtomberi 02, 2012
  GEO85618
  tyavis muqi lurji feris sameuli Tavis Jurnalis magidiT idialur mdgomareobaSi
 • saswrafod iyideba
  1 200$ 1 956lari

  saswrafod iyideba

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160420
  germaniidan Camotanili 1,5 saZinebeli meoradi xis feri emdeefis masalis idialur mdgomareobaSi karadebi aris tevadi da moxerxebuli aqvs 4-ganaTeba 2-Stefceli
 • saswrafod iyideba
  1 400lari

  saswrafod iyideba

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160418
  germaniidan Camotanili meoradi or sawoliani saZineblis komfleqti idialur mdgomareobaSi wylis matrasiT romelic Tbeba 32% temperaturaze aris komfortuli da mosaxerxebeli
 • saswrafod iyideba tyavis lurji feris
  800$ 1 304lari

  saswrafod iyideba tyavis lurji feris

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160415
  germaniidan Camotanili dzalian karg mdgomareobaSi
 • saswrafod iyideba stenka
  850lari

  saswrafod iyideba stenka

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160407
  ojaxidan dzalian karg mdgomareobasSi
 • aveji
  50lari

  aveji

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160363
  avejis saamqro dagimzadebT Tanamedrove dizainis avejs (laminati, MDF, akrili, Sponi), ferebis farTo arCevani, xarisxis garantiiT, Semosasvleli, abazanis mowyoba, samzareulo, saZinebeli, misaRebi oTaxi, bari, aseve saofise aveji,tel:579 35 11 00
 • aveji
  50lari

  aveji

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160377
  vamzadeb emdefis da laminatis nebismieri saxis avejs katalogis mixedviT didi xnis samuSao gamocdileba.swrafad da xarisxianad SegavaTian fasebSi 579 35 11 00 gogi
 • saswrafod iyideba sul axali mdivan kreslo (sameuli)
  1 600lari

  saswrafod iyideba sul axali mdivan kreslo (sameuli)

  oqtomberi 02, 2012
  GEO160316
  gamoSveba turquli, mdivani da 2 kreslo.
 • iyideba mwvane tyavis sameuli
  800lari

  iyideba mwvane tyavis sameuli

  seqtemberi 28, 2012
  GEO73068
  fasze SeiZlrba dalaparakeba. magidiT 1100lari
 • samzareulos masiuri muxis 4 skami
  300lari

  samzareulos masiuri muxis 4 skami

  seqtemberi 28, 2012
  GEO157575
  iyideba belgiuri, Zveleburi, masiuri muxis xisagan damzadebuli 4 cali samzareulos skami, sazurgeze cxenis Tavis CuqurTmiT.
 • minis magidebi 4 skamiT
  550lari

  minis magidebi 4 skamiT

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158698
  iyideba axali samzareulos minis magidebi 4 skamiT.savaWro centri "saba",II sarT, me-7 maRazia
 • Tanamedrove italiuri saZineblebi
  2 500lari

  Tanamedrove italiuri saZineblebi

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158693
  iyideba axali, Tanamedrove italiuri saZineblebi emalirebuli mdf . mis. savaWri centri "saba" II sarT. me-7 maRazia. 599 37 49 40
 • vyidi avejs ojaxidan
  1 000$ 1 630lari

  vyidi avejs ojaxidan

  seqtemberi 27, 2012
  GEO158362
  iugoslaviis aveji 'lena'saerTo oTaxis kedeli,muqi yavis feri,karg mdgomareobaSi.magidiT,skamebiT.kedeli Sedgeba xuTi seqciisgan,jurnalis magidiT,simaRle 2,30 m. sigrZe 4 m.da sarestavracio sameuliT. da aris ori WaRi, erTi Cexuri brolis 6 sanTliani fasi ...
 • iyideba komodi da sawoli
  200$ 326lari

  iyideba komodi da sawoli

  seqtemberi 26, 2012
  GEO158185
  iyideba Zveleburi antikvaruli didi komodi da erti sawoli,fasi 200 $
 • iyideba komodi/sawoli
  200$ 326lari

  iyideba komodi/sawoli

  seqtemberi 26, 2012
  GEO158176
  iyideba Zveleburi, antikvaruli didi komodi saSualo mdgomareobaSi da erTiani sawoli. fasi orive erTad 200 $
 • ikideba drezdenis kabineti
  8 000$ 13 040lari

  ikideba drezdenis kabineti

  seqtemberi 26, 2012
  GEO157950
  kabinets axlavs wignebis karada da saweri magida karg mdgomareobasi
 • ikideba drezdenis kabineti
  8 000$ 13 040lari

  ikideba drezdenis kabineti

  seqtemberi 25, 2012
  GEO157763
  ikideba drezdenis kabineti sauketeso mdgomareobasi
 • iyideba pianino ,saiubileo'
  300lari

  iyideba pianino ,saiubileo'

  seqtemberi 25, 2012
  GEO157401
  iyideba pianino ,saiubileo'. gamoSvebis weli: 1980w. painino aris karg mgomareobaSi. aris Ria yavisferi, 2pedliani
 • pianino, saiubileo
  300lari

  pianino, saiubileo

  seqtemberi 25, 2012
  GEO157381
  iyideba pianino romelic gamoSvebulia 1980wels. pianinos ,saiubileo' aris wablisferi, 2 pedliani. pianino aris karg mdgomareobaSi
 • iyideba pianino
  250lari

  iyideba pianino

  seqtemberi 24, 2012
  GEO40079
  iyideba 1981 wels gamoSvebuli pianino "belarusi", priala, sam petliani, karg mdgomareobaSi
 • xis saxlebis da avejis warmoeba

  xis saxlebis da avejis warmoeba

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156900
  Sps „oda“–s, romelic awarmoebs konstruqciebs xis kotejebis asaSeneblad, mTliani wiwvovani jiSebis Zelisgan (fiWvi, naZvi). Cveni danadgarebi gvaZlevs saSualebas davamuSavoT xis Zeli ise, rom mas mivceT sxvadasxva forma: marTkuTxa, momrgvalebuli da mrgvali. ...
 • iyideba silamazis salonis inventari

  iyideba silamazis salonis inventari

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156763
  iyideba silamazis salonis magidebi 2 cali Tavisi sarkeebiT da ganaTebebiT yvelapris fasi 350 lari
 • iyideba gasaSleli oTxeuli
  1 000lari

  iyideba gasaSleli oTxeuli

  seqtemberi 23, 2012
  GEO156748
  iyideba gasaSleli oTxeuli karg mdgomareobaSi.
 • iyideba germanuli xis karadebi
  100lari

  iyideba germanuli xis karadebi

  seqtemberi 22, 2012
  GEO156427
  iyideba 2 da 3 kariani germanuli xis karadebi. TiToeulis fasi 100 lari. orives yidvis SemTxvevaSi SesaZlebelia fasdakleba. zomebi: simaRle 1.80 m, sigrZe 1.10 m da 1.65m. rezo
 • iyideba behSteinis roiali.
  4 000$ 6 520lari

  iyideba behSteinis roiali.

  seqtemberi 21, 2012
  GEO155802
  iyideba naxevrad sakoncerto behSteinis (C.Bechstein ) mowiTalo feris roiali. warmoebulia 1882 wels, Camotanilia peterburgidan XX saukunis 20-ian wlebSi. aqvs mrgvali fexebi, ar aris restavrirebuli da vizualurad Zalian karg mdgomareobaSia. SesaniSnavi ...
 • iyideba
  2 300lari

  iyideba

  seqtemberi 20, 2012
  GEO155543
  bulgruli warmoebis saZinebeli garnituri ":trianoni:" ijaxidan saukeTeso mdgomareobaSi
 • iyideba
  300lari

  iyideba

  seqtemberi 20, 2012
  GEO155516
  ojaxidan bufeti karg mdgomareobaSi
 • iyideba
  80lari

  iyideba

  seqtemberi 20, 2012
  GEO155459
  4 cali xis skami, saukeTeso mdgomareobaSi
 • gavyidi
  350lari

  gavyidi

  seqtemberi 20, 2012
  GEO155354
  SuSis magida da 3 rkinis skami dasakeci.fasi380 lari
 • iyideba biliardis magida
  3 500$ 5 705lari

  iyideba biliardis magida

  seqtemberi 20, 2012
  GEO155179
  iyideba saswrafod rusuli 12 iani biliardis magida saukeTeso mdgomareobaSi.
 • iyideba biliardis magidebi
  2 000$ 3 260lari

  iyideba biliardis magidebi

  seqtemberi 20, 2012
  GEO155180
  saswrafod! iyideba POOL -is biliardis magidebi. saukegTeso mdgomareobaSi.
 • iyideba magida
  400lari

  iyideba magida

  seqtemberi 19, 2012
  GEO154627
  masiuri xe (quTaisis nawarmi), iSleba 24 kacze, saukeTeso mdgomareobaSi.
 • antikvaruli bufeti-desau
  300lari

  antikvaruli bufeti-desau

  seqtemberi 19, 2012
  GEO154928
  saswrafod iyideba antikvaruli bufeti-desau.19sk.mochuqurtmebuli tavis magidit.masala kaklis xis.
 • iyideba ojaxidan bavSvis sawoli iasamnisferi.
  150lari

  iyideba ojaxidan bavSvis sawoli iasamnisferi.

  seqtemberi 18, 2012
  GEO154600
  bavSvis sawoli, orTopeduli matrasiT, gasawyobi gubkebiT 5 Tveze metad ar gvisargeblia.
 • iyideba skamebi(sarestavracio) "eleonora"
  120lari

  iyideba skamebi(sarestavracio) "eleonora"

  seqtemberi 18, 2012
  GEO72502
  iyideba sasadilo oTaxis garnituris "eleonora" daSlili , sarestavracio skamebi-6 cali. Sindisferi xaverdiT. damtvreuli ar aris. masala-xe
 • trenajori
  200lari

  trenajori

  seqtemberi 18, 2012
  GEO154139
  sastrapod ikideba trenajoti,200 lari.pasi boloa.55597 20 03
 • iyideba saswrafod
  175lari

  iyideba saswrafod

  seqtemberi 17, 2012
  GEO153653
  stenka175 larad pianino bekeri germanuli 300larad
 • iyideba aveji

  iyideba aveji

  seqtemberi 16, 2012
  GEO153501
  iyideba gasaSleli divani. saweri magida da tumbo karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT.