400lari

rkinis karebi

ivlisi 06, 2012
GEO123433
iyideba rkinis karebi,axali, awyobili SveleriT,simagle 2m,27,sigane 92 sm.tel.591 345 645.levani
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • iyideba magida
  230lari

  iyideba magida

  ivlisi 12, 2012
  GEO126005
  iyideba Jurnalebis magida kafelis zedapiriT.axali Camotanilia evropidan.
 • iyideba sameuli evropidan
  380$ 619.40lari

  iyideba sameuli evropidan

  ivlisi 12, 2012
  GEO126002
  iyideba meoradi sameuli evropidan.
 • iyideba sameuli evropidan
  410$ 668.30lari

  iyideba sameuli evropidan

  ivlisi 12, 2012
  GEO126000
  iyideba meoradi sameuli evropidan
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  ivlisi 12, 2012
  GEO125978
  vamzadeb laminatis da MDF-is avejs. garantiiT.SeRavaTian fasebSi
 • iyideba aveji
  2 000$ 3 260lari

  iyideba aveji

  ivlisi 12, 2012
  GEO125743
  iyideba ojaxidan aveji: divani oTxi savarZliT da Jurnalis magidiT, ovaluri sasadilo magida 8 skamiT, ,desau'sarkiT, bufeti,televizoris magida. aveji aris bzis xiT damzadebuli.
 • iyideba sawoli
  150lari

  iyideba sawoli

  ivlisi 10, 2012
  GEO125136
  iyideba sawoli didi saTavsoTi Zalian karg mdgomareobaSi
 • iyideba sameuli
  600lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 10, 2012
  GEO125095
  sameuli belgiidan, karg mdgomareobaSi. 3 dasajdomiani, 2 dasajdomiani da 1 dasajdomiani.
 • saswrafod!
  500$ 815lari

  saswrafod!

  ivlisi 10, 2012
  GEO125038
  iyideba saZinebeli "tavastia"saukeTeso mdgomareobaSi ojaxidan.
 • iyideba germanuli saZinebeli "sonia" karg mdgomareobaSi: ori sawoli (matrasebiT), samfrTiani karada, ori tumbo da sarkiani triliaJi, fasi 750 lari. quTaisi magida, karg mdgomareobaSi, fasi 200 lari. qveSageblis ...
 • sabavSvo sawoli
  180lari

  sabavSvo sawoli

  ivlisi 10, 2012
  GEO124997
  Sida zoma 120sm 65sm-ze italiuri ortopediuli leibiT , borblebze
 • 700lari

  saswrafod iyideba savarZeli da divani

  ivlisi 09, 2012
  GEO124508
  saswrafod iyideba 2 gasaSleli savarZeli da 1 divani gasaSleli,axali SeZenili axal mdgomareobaSi,msurvelebi damikavSirdiT.misamarTi naxalovka cotne dadianis 317.
 • AVEJIS RESTAVRACIA

  AVEJIS RESTAVRACIA

  ivlisi 09, 2012
  GEO124379
  VAKEtebt avejis restavracias xarisxianad umokles droshi da rac mtavaria garantiit ! tkven darchebit kmayopili! dagvikavshirdit : 574706470 Aramais
 • avejis restavracia

  ivlisi 09, 2012
  GEO124423
  skamebis,sameulebis,kutxeebis,samzareulo.ganaxleba-restavracia. SesaZlebelia binaze momsaxureobac.SeRavaTian fasebSi. Sveni slogania "nu gadaagdebT Zvel avejs,is xom kidev gemsaxurebat.ufro mets vidre ...
 • Cveni kompaniis produqcia
  30lari

  Cveni kompaniis produqcia

  ivlisi 09, 2012
  GEO124333
  rusTavSi gaixsna avejis axali kompania-Sps "oda" magazia imkopeba taSkentis 5 Si SAPENSIO-PHASEBSHIIIII! axali produqcia da dizaini-naxeT aq-
 • bavSvis sawoli
  150lari

  bavSvis sawoli

  ivlisi 08, 2012
  GEO124133
  iyideba avSvis sawoli zoma 160–80 Tavisi matrasiT,karg mdgomareobaSi,fasi 150 lari.
 • aveji

  ivlisi 08, 2012
  GEO123953
  iyideba germanuli saZile garnituri "tixari"-garderobi samkariani,ori sawoli matrasiT,ori tumbo,"triliaJi' tubboTi.(karg mdgomareobaSi). fasi 1200 lari.
 • aveji

  ivlisi 08, 2012
  GEO123954
  iyideba "Jilaia"-s wignebis servandi.fasi 120 lari.
 • ruminuli servandi
  200lari

  ruminuli servandi

  ivlisi 08, 2012
  GEO123976
  ruminuli servandi Zalian karg mdgomareobaSi.
 • iyideba
  500$ 815lari

  iyideba

  ivlisi 08, 2012
  GEO124011
  tyavis sameuli
 • saswrafod iafad

  ivlisi 08, 2012
  GEO123898
  iyideba ruminuli stenka da arabuli taxti karg mdgomareobaSi
 • iSviaTi xis magida 6 skamiT
  500$ 815lari

  iSviaTi xis magida 6 skamiT

  ivlisi 07, 2012
  GEO123868
  iSviaTi xis magida 6 skamiT
 • aveji

  ivlisi 07, 2012
  GEO123804
  saswrafod iyideba saZinebeli aveji 6 naWriani. fasi 1 500 lari
 • iyideba saofise aveji
  1 200lari

  iyideba saofise aveji

  ivlisi 07, 2012
  GEO123530
  iyideba kabinetebi, fasi 1200 lari, sakonferencio madida 1000 lari, kompiuteris magidebi 50 lari,divan-kresloebi 500 lari, gasaSleli divani 250 lari, tel : 599110924, 555105910
 • vyidi pianinos
  350lari

  vyidi pianinos

  ivlisi 06, 2012
  GEO123352
  vyidi pianinos karg mdgomareobaSi belorusi sam pedliani yavisferi fasi 350l
 • iyideba saswrafod Zveleburi karada

  iyideba saswrafod Zveleburi karada

  ivlisi 06, 2012
  GEO123313
  iyideba sawrafod, Zalian iafad Zveleburi karada da bufeti,romlebic damzadebulebi arian kaklis xisgan.555907177
 • iyideba sameuli
  1 100$ 1 793lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 06, 2012
  GEO123064
  tyavis SesaniSnav mdgomareobaSi. erTi samiani da ori erTiani. realur miydvelTan fass SevaTanxmeb.
 • gTavazobT Tanamedrove dizainis avejs garantiiT! + 3D dizaini
  damatebiTi infomraciisTvis da Cveni namuSevrebis sanaxavad estumreT Cvens veb saits, suraTzea mocemuli saitis misamarTi, dizain2010.com
 • iyideba sufTa xis saZineblis karada
  300lari

  iyideba sufTa xis saZineblis karada

  ivlisi 06, 2012
  GEO123130
  iyideba sufta xis saZineblis karada karg mdgomareobaSi,
 • saswrafod iyideba!
  450lari

  saswrafod iyideba!

  ivlisi 06, 2012
  GEO123046
  iyideba sameuli 1-2-3 masiuri xe, germanuli, karg mdgomareobaSi, Ria ferebSi. 593 33 94 93 2 31 69 94