rkinis karebi
400lari

rkinis karebi

ivlisi 06, 2012
GEO123433
iyideba rkinis karebi,axali, awyobili SveleriT,simagle 2m,27,sigane 92 sm.tel.591 345 645.levani
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 3641 - 3680 sul 3888
 • iSviaTi xis magida 6 skamiT
  500$ 815lari

  iSviaTi xis magida 6 skamiT

  ivlisi 07, 2012
  GEO123868
  iSviaTi xis magida 6 skamiT
 • aveji

  aveji

  ivlisi 07, 2012
  GEO123804
  saswrafod iyideba saZinebeli aveji 6 naWriani. fasi 1 500 lari
 • iyideba saofise aveji
  1 200lari

  iyideba saofise aveji

  ivlisi 07, 2012
  GEO123530
  iyideba kabinetebi, fasi 1200 lari, sakonferencio madida 1000 lari, kompiuteris magidebi 50 lari,divan-kresloebi 500 lari, gasaSleli divani 250 lari, tel : 599110924, 555105910
 • vyidi pianinos
  350lari

  vyidi pianinos

  ivlisi 06, 2012
  GEO123352
  vyidi pianinos karg mdgomareobaSi belorusi sam pedliani yavisferi fasi 350l
 • iyideba saswrafod Zveleburi karada

  iyideba saswrafod Zveleburi karada

  ivlisi 06, 2012
  GEO123313
  iyideba sawrafod, Zalian iafad Zveleburi karada da bufeti,romlebic damzadebulebi arian kaklis xisgan.555907177
 • iyideba sameuli
  1 100$ 1 793lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 06, 2012
  GEO123064
  tyavis SesaniSnav mdgomareobaSi. erTi samiani da ori erTiani. realur miydvelTan fass SevaTanxmeb.
 • gTavazobT Tanamedrove dizainis avejs garantiiT! + 3D dizaini
  damatebiTi infomraciisTvis da Cveni namuSevrebis sanaxavad estumreT Cvens veb saits, suraTzea mocemuli saitis misamarTi, dizain2010.com
 • iyideba sufTa xis saZineblis karada
  300lari

  iyideba sufTa xis saZineblis karada

  ivlisi 06, 2012
  GEO123130
  iyideba sufta xis saZineblis karada karg mdgomareobaSi,
 • saswrafod iyideba!
  450lari

  saswrafod iyideba!

  ivlisi 06, 2012
  GEO123046
  iyideba sameuli 1-2-3 masiuri xe, germanuli, karg mdgomareobaSi, Ria ferebSi. 593 33 94 93 2 31 69 94
 • iyideba me19 saukunis xelnakeTi bufeti
  15 000$ 24 450lari

  iyideba me19 saukunis xelnakeTi bufeti

  ivlisi 06, 2012
  GEO122998
  iyideba me 19 saukunis xelnakeTi bufeti, karg mdgomareobaSi. 593761333, 599229661, 2-72-93-05 lado
 • iyideba saukeTeso tyavis sameuli da muxis xis magida rva muxis xis skamiT
  iyideba saukeTeso mdgomareobaSi myofi tyavis sameuli - savarZeli (erTadgiliani),savarZeli (oradgiliani) da divani (samadgilaini), TiToeul maTgans aqvs Sesabamisi raodenobis ujra, sameuli moWedilia. iyideba aseve malaziuri ovaluri muxis xis magida, rva ...
 • iyideba saZinebeli ludoviko yuTis doneze
  1 800$ 2 934lari

  iyideba saZinebeli ludoviko yuTis doneze

  ivlisi 05, 2012
  GEO122496
  iyideba saZinebeli ludoviko
 • iyideba saZinebeli
  3 500$ 5 705lari

  iyideba saZinebeli

  ivlisi 04, 2012
  GEO84608
  saswrafod iyideba saZinebeli de-10 karg mdgomareobaSi
 • sarke
  1 200lari

  sarke

  ivlisi 04, 2012
  GEO122085
  sarke latunis CarCoT ( zoma 1.10 X 60)
 • iyideba naxati

  iyideba naxati

  ivlisi 04, 2012
  GEO122083
  ojaxidan! zoma 90 X 120 fasi SeTanxmebiT
 • xaliCa
  600$ 978lari

  xaliCa

  ivlisi 04, 2012
  GEO122078
  germanuli xaliCa "superi" 2.5 X 3.5
 • sarke
  600lari

  sarke

  ivlisi 04, 2012
  GEO122075
  140 X 90 xis CarCo gibsiT
 • minda aseTis yidva an SekveTiT damzadeba

  minda aseTis yidva an SekveTiT damzadeba

  ivlisi 03, 2012
  GEO121803
  ra damijdeba aseTi stilis sawolis damzadeba SekveTiT?Zalian minda aseTi
 • iyideba
  300$ 489lari

  iyideba

  ivlisi 03, 2012
  GEO121680
  saqarTveloSi damzadebuli didi xnis aveji CuqurTmebiani desau da gorka.zalian karg mdgomareobaSi muqi yavisferi.
 • skami
  80lari

  skami

  ivlisi 03, 2012
  GEO121619
  saswrafod iyideba Cexuri masiuri skamebi-6 cali erTis Rirebuleba 80 lari
 • iyideba kedlis karada,ruminuli.
  280$ 456.40lari

  iyideba kedlis karada,ruminuli.

  ivlisi 02, 2012
  GEO121582
  iyideba kedlis karada,ruminuli.karg mdgomareobaSi.
 • iyideba bogdanis sasadilo,WurWeli ar iyideba!
  2 600$ 4 238lari

  iyideba bogdanis sasadilo,WurWeli ar iyideba!

  ivlisi 02, 2012
  GEO121584
  iyideba bogdanis vitrina da magida 6skamiT,2savarZliT,2desauTi.karg mdgomareobaSi.
 • bambukis aveji, besetkebi.

  bambukis aveji, besetkebi.

  ivlisi 02, 2012
  GEO117301
  vamzadebT bambukis avejs. sameulebs, magidebs, sawolebs. aseve sxvadasxva dizainis besetkebs. garantirebuli xarisxi da saukeTeso fasebi saqarTveloSi. telefonebi:566551276 gogi, 592441436 badri.
 • 2 cali saofise magida kompleqtSi
  180lari

  2 cali saofise magida kompleqtSi

  ivlisi 02, 2012
  GEO121436
  saswrafod iyideba ori cali saofise magida kompleqtSi, iafad. adgilmdebareoba elbaqiZis daRmarTi.
 • lustra - Cexuri
  1 000$ 1 630lari

  lustra - Cexuri

  ivlisi 02, 2012
  GEO121359
  iyideba lustra - Cexuri 12 naTuriT. samtrdiaSi.
 • komodi
  70lari

  komodi

  ivlisi 02, 2012
  GEO121262
  sascrafod ixideba komodi-dz karg mdgomareobashi! fasi 70
 • kompiuteris magida
  100lari

  kompiuteris magida

  ivlisi 02, 2012
  GEO121272
  saswrafod iyideba kompiuteris magida , fasi 100 lari
 • iyideba saswrafod kedeli
  620lari

  iyideba saswrafod kedeli

  ivlisi 02, 2012
  GEO121224
  iyideba 3 nawiliani kedeli. saukeTeso mdgomareobaSi . ori vitriniT da bariT. muqi yavisferi.tevadi ,myari, Sesazlebelia molaparakeba. cira 593215013
 • stenka
  280lari

  stenka

  ivnisi 30, 2012
  GEO120268
  saswrafod iyideba - fasi 280 lari
 • magida da kreslo
  190lari

  magida da kreslo

  ivnisi 30, 2012
  GEO120271
  saswrafod iyideba kabinetis magida da kreslo! SeiZleba gamoiyenoT rogorc kompiuteris magida! fasi 190 lari
 • Semosasvlelis karada
  60lari

  Semosasvlelis karada

  ivnisi 30, 2012
  GEO120283
  saswrafod iyideba karada! fasi 60 lari
 • iyideba kresloebi
  150lari

  iyideba kresloebi

  ivnisi 28, 2012
  GEO119979
  vyidi or kreslos Zalian karg mdgomareobaSi. aris yavisperi.
 • iyidebaaa
  250$ 407.50lari

  iyidebaaa

  ivnisi 28, 2012
  GEO119734
  iyideba latunis magida,fasi saboloo araris davakleb.
 • iyideba aveji ojaxidan

  iyideba aveji ojaxidan

  ivnisi 27, 2012
  GEO119209
  iyideba ojaxidan aveji iafad.samzareulo, sawoli 2 adguiliani, vitrinebi, kresloebi, divani, Jurnalis magida, veSolka, garderobi,saweri magida 2 cali. magida didi, kamodi 2 cali, didi sarke, WaRebi, pianino saqarTvelo.
 • iyideba aveji ojaxidan

  iyideba aveji ojaxidan

  ivnisi 27, 2012
  GEO119205
  iyideba ojaxidan iafad samzareulo, servandebi, saweri magida 2cali, sawoli, garderobi, Jurnalis magida, savardzlebi, kamodi 2 cali, veSolka, divani, didi magida.
 • saswrafod iyideba saofise karada
  300lari

  saswrafod iyideba saofise karada

  ivnisi 26, 2012
  GEO118825
  saswrafod iyideba saofise karada yavisferi mdf is masaliT 11kv.m saukeTeso mdgomareobaSi e.w "kuTxesTan"erTad 300 larad. informaciisTvis dagvikavSirdiT da kmayofili darCebiT.
 • iyideba sawolebi
  120lari

  iyideba sawolebi

  ivnisi 26, 2012
  GEO118761
  iyideba Zveleburi xis sawolebi matrasebiT.karg mdgomareobaSi,2 cali t.597 58 42 79
 • iyideba pianino
  250lari

  iyideba pianino

  ivnisi 26, 2012
  GEO118762
  iyideba pianino ,saiubileo, yavisferi,karg mdgomareobaSi,orpedliani.t.597 58 42 79
 • gasaberi lebi
  150$ 244.50lari

  gasaberi lebi

  ivnisi 25, 2012
  GEO118534
  iyideba Sintex-is gasaberi lebi/leibi,zomebiT:203x168x48.Tavisive nasosiT,romliTac TavisiT ibereba 3 wT. axali gauxsneli. telefoini:2-35-94-68 mobiluri:568-33-30-33