rkinis karebi
400lari

rkinis karebi

ivlisi 06, 2012
GEO123433
iyideba rkinis karebi,axali, awyobili SveleriT,simagle 2m,27,sigane 92 sm.tel.591 345 645.levani
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 3841 - 3880 sul 4106
 • kedeli
  800lari

  kedeli

  ivlisi 16, 2012
  GEO122984
  saqarTveloSi ar aris nayidi,aris 4 metri, ar aqvs dazianeba, aris idealur mdgomareobaSi.feri aris Sokoladisferi.
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  ivlisi 15, 2012
  GEO127234
  vamzadebT avejs, (or sawoliani 150 lari, kamodi 120 lari, . kuxna, fasi SeTanxmebiT) dizaini SeTanxmebiT, Turquli da avstriuli masaliT. dagvikavSirdiT nomerze 555-47-30-85 an 599-27- 94-19 goga
 • saswrafod da iafad iyideba divani kuTxe
  600lari

  saswrafod da iafad iyideba divani kuTxe

  ivlisi 15, 2012
  GEO127046
  divani kuTxe,yavisferi tyaviT da kremisferi mtkice tilos elementebiT gawyobili.Sedgeba 2momcro da 1didi nawilisgan,moyveba zamSes didi da patara baliSebi,1cali mrgvali pufi.1momcro da didi nawilebis zedapiri ixsneba zeviT,asawevi meqanizmiT,aqvs saTavsoebi.karg ...
 • iyideba tyavis divani
  450$ 733.50lari

  iyideba tyavis divani

  ivlisi 15, 2012
  GEO127066
  iyideba evropuli tyavis divani
 • iyideba bavSvis sawoli
  250lari

  iyideba bavSvis sawoli

  ivlisi 14, 2012
  GEO126957
  iyideba bavSvis sawoli or ujriani, saqanela.
 • saukeTeso aveji, "riJansi"
  1 500$ 2 445lari

  saukeTeso aveji, "riJansi"

  ivlisi 13, 2012
  GEO126419
  iyideba riJansis sruli kompleqti, Zaklian karg mdgomareobaSi.
 • saswrafod ojaxidan!
  500$ 815lari

  saswrafod ojaxidan!

  ivlisi 12, 2012
  GEO126020
  iyideba ruminuli saZinebeli tavastia saukeTeso mdgomareobaSi myari,
 • iyideba magida
  230lari

  iyideba magida

  ivlisi 12, 2012
  GEO126005
  iyideba Jurnalebis magida kafelis zedapiriT.axali Camotanilia evropidan.
 • iyideba sameuli evropidan
  380$ 619.40lari

  iyideba sameuli evropidan

  ivlisi 12, 2012
  GEO126002
  iyideba meoradi sameuli evropidan.
 • iyideba sameuli evropidan
  410$ 668.30lari

  iyideba sameuli evropidan

  ivlisi 12, 2012
  GEO126000
  iyideba meoradi sameuli evropidan
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  ivlisi 12, 2012
  GEO125978
  vamzadeb laminatis da MDF-is avejs. garantiiT.SeRavaTian fasebSi
 • iyideba aveji
  2 000$ 3 260lari

  iyideba aveji

  ivlisi 12, 2012
  GEO125743
  iyideba ojaxidan aveji: divani oTxi savarZliT da Jurnalis magidiT, ovaluri sasadilo magida 8 skamiT, ,desau'sarkiT, bufeti,televizoris magida. aveji aris bzis xiT damzadebuli.
 • iyideba sawoli
  150lari

  iyideba sawoli

  ivlisi 10, 2012
  GEO125136
  iyideba sawoli didi saTavsoTi Zalian karg mdgomareobaSi
 • iyideba sameuli
  600lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 10, 2012
  GEO125095
  sameuli belgiidan, karg mdgomareobaSi. 3 dasajdomiani, 2 dasajdomiani da 1 dasajdomiani.
 • saswrafod!
  500$ 815lari

  saswrafod!

  ivlisi 10, 2012
  GEO125038
  iyideba saZinebeli "tavastia"saukeTeso mdgomareobaSi ojaxidan.
 • iyideba saZinebeli, quTaisis magida da qveSageblis taxti
  iyideba germanuli saZinebeli "sonia" karg mdgomareobaSi: ori sawoli (matrasebiT), samfrTiani karada, ori tumbo da sarkiani triliaJi, fasi 750 lari. quTaisi magida, karg mdgomareobaSi, fasi 200 lari. qveSageblis Casalagebeli taxti (e.w. kuSetka), fasi ...
 • sabavSvo sawoli
  180lari

  sabavSvo sawoli

  ivlisi 10, 2012
  GEO124997
  Sida zoma 120sm 65sm-ze italiuri ortopediuli leibiT , borblebze
 • saswrafod iyideba savarZeli da divani
  700lari

  saswrafod iyideba savarZeli da divani

  ivlisi 09, 2012
  GEO124508
  saswrafod iyideba 2 gasaSleli savarZeli da 1 divani gasaSleli,axali SeZenili axal mdgomareobaSi,msurvelebi damikavSirdiT.misamarTi naxalovka cotne dadianis 317.
 • AVEJIS RESTAVRACIA

  AVEJIS RESTAVRACIA

  ivlisi 09, 2012
  GEO124379
  VAKEtebt avejis restavracias xarisxianad umokles droshi da rac mtavaria garantiit ! tkven darchebit kmayopili! dagvikavshirdit : 574706470 Aramais
 • avejis restavracia

  avejis restavracia

  ivlisi 09, 2012
  GEO124423
  skamebis,sameulebis,kutxeebis,samzareulo.ganaxleba-restavracia. SesaZlebelia binaze momsaxureobac.SeRavaTian fasebSi. Sveni slogania "nu gadaagdebT Zvel avejs,is xom kidev gemsaxurebat.ufro mets vidre Tqven fiqrobT
 • Cveni kompaniis produqcia
  30lari

  Cveni kompaniis produqcia

  ivlisi 09, 2012
  GEO124333
  rusTavSi gaixsna avejis axali kompania-Sps "oda" magazia imkopeba taSkentis 5 Si SAPENSIO-PHASEBSHIIIII! axali produqcia da dizaini-naxeT aq-
 • bavSvis sawoli
  150lari

  bavSvis sawoli

  ivlisi 08, 2012
  GEO124133
  iyideba avSvis sawoli zoma 160–80 Tavisi matrasiT,karg mdgomareobaSi,fasi 150 lari.
 • aveji

  aveji

  ivlisi 08, 2012
  GEO123953
  iyideba germanuli saZile garnituri "tixari"-garderobi samkariani,ori sawoli matrasiT,ori tumbo,"triliaJi' tubboTi.(karg mdgomareobaSi). fasi 1200 lari.
 • aveji

  aveji

  ivlisi 08, 2012
  GEO123954
  iyideba "Jilaia"-s wignebis servandi.fasi 120 lari.
 • ruminuli servandi
  200lari

  ruminuli servandi

  ivlisi 08, 2012
  GEO123976
  ruminuli servandi Zalian karg mdgomareobaSi.
 • saswrafod iafad

  saswrafod iafad

  ivlisi 08, 2012
  GEO123898
  iyideba ruminuli stenka da arabuli taxti karg mdgomareobaSi
 • iSviaTi xis magida 6 skamiT
  500$ 815lari

  iSviaTi xis magida 6 skamiT

  ivlisi 07, 2012
  GEO123868
  iSviaTi xis magida 6 skamiT
 • aveji

  aveji

  ivlisi 07, 2012
  GEO123804
  saswrafod iyideba saZinebeli aveji 6 naWriani. fasi 1 500 lari
 • iyideba saofise aveji
  1 200lari

  iyideba saofise aveji

  ivlisi 07, 2012
  GEO123530
  iyideba kabinetebi, fasi 1200 lari, sakonferencio madida 1000 lari, kompiuteris magidebi 50 lari,divan-kresloebi 500 lari, gasaSleli divani 250 lari, tel : 599110924, 555105910
 • vyidi pianinos
  350lari

  vyidi pianinos

  ivlisi 06, 2012
  GEO123352
  vyidi pianinos karg mdgomareobaSi belorusi sam pedliani yavisferi fasi 350l
 • iyideba saswrafod Zveleburi karada

  iyideba saswrafod Zveleburi karada

  ivlisi 06, 2012
  GEO123313
  iyideba sawrafod, Zalian iafad Zveleburi karada da bufeti,romlebic damzadebulebi arian kaklis xisgan.555907177
 • iyideba sameuli
  1 100$ 1 793lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 06, 2012
  GEO123064
  tyavis SesaniSnav mdgomareobaSi. erTi samiani da ori erTiani. realur miydvelTan fass SevaTanxmeb.
 • gTavazobT Tanamedrove dizainis avejs garantiiT! + 3D dizaini
  damatebiTi infomraciisTvis da Cveni namuSevrebis sanaxavad estumreT Cvens veb saits, suraTzea mocemuli saitis misamarTi, dizain2010.com
 • iyideba sufTa xis saZineblis karada
  300lari

  iyideba sufTa xis saZineblis karada

  ivlisi 06, 2012
  GEO123130
  iyideba sufta xis saZineblis karada karg mdgomareobaSi,
 • saswrafod iyideba!
  450lari

  saswrafod iyideba!

  ivlisi 06, 2012
  GEO123046
  iyideba sameuli 1-2-3 masiuri xe, germanuli, karg mdgomareobaSi, Ria ferebSi. 593 33 94 93 2 31 69 94
 • iyideba me19 saukunis xelnakeTi bufeti
  15 000$ 24 450lari

  iyideba me19 saukunis xelnakeTi bufeti

  ivlisi 06, 2012
  GEO122998
  iyideba me 19 saukunis xelnakeTi bufeti, karg mdgomareobaSi. 593761333, 599229661, 2-72-93-05 lado
 • iyideba saukeTeso tyavis sameuli da muxis xis magida rva muxis xis skamiT
  iyideba saukeTeso mdgomareobaSi myofi tyavis sameuli - savarZeli (erTadgiliani),savarZeli (oradgiliani) da divani (samadgilaini), TiToeul maTgans aqvs Sesabamisi raodenobis ujra, sameuli moWedilia. iyideba aseve malaziuri ovaluri muxis xis magida, rva ...
 • iyideba saZinebeli ludoviko yuTis doneze
  1 800$ 2 934lari

  iyideba saZinebeli ludoviko yuTis doneze

  ivlisi 05, 2012
  GEO122496
  iyideba saZinebeli ludoviko
 • iyideba saZinebeli
  3 500$ 5 705lari

  iyideba saZinebeli

  ivlisi 04, 2012
  GEO84608
  saswrafod iyideba saZinebeli de-10 karg mdgomareobaSi