rkinis karebi
400lari

rkinis karebi

ivlisi 06, 2012
GEO123433
iyideba rkinis karebi,axali, awyobili SveleriT,simagle 2m,27,sigane 92 sm.tel.591 345 645.levani
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 3641 - 3680 sul 3888
 • saswrafod iyideba savarZeli da divani
  700lari

  saswrafod iyideba savarZeli da divani

  ivlisi 09, 2012
  GEO124508
  saswrafod iyideba 2 gasaSleli savarZeli da 1 divani gasaSleli,axali SeZenili axal mdgomareobaSi,msurvelebi damikavSirdiT.misamarTi naxalovka cotne dadianis 317.
 • AVEJIS RESTAVRACIA

  AVEJIS RESTAVRACIA

  ivlisi 09, 2012
  GEO124379
  VAKEtebt avejis restavracias xarisxianad umokles droshi da rac mtavaria garantiit ! tkven darchebit kmayopili! dagvikavshirdit : 574706470 Aramais
 • avejis restavracia

  avejis restavracia

  ivlisi 09, 2012
  GEO124423
  skamebis,sameulebis,kutxeebis,samzareulo.ganaxleba-restavracia. SesaZlebelia binaze momsaxureobac.SeRavaTian fasebSi. Sveni slogania "nu gadaagdebT Zvel avejs,is xom kidev gemsaxurebat.ufro mets vidre Tqven fiqrobT
 • Cveni kompaniis produqcia
  30lari

  Cveni kompaniis produqcia

  ivlisi 09, 2012
  GEO124333
  rusTavSi gaixsna avejis axali kompania-Sps "oda" magazia imkopeba taSkentis 5 Si SAPENSIO-PHASEBSHIIIII! axali produqcia da dizaini-naxeT aq-
 • bavSvis sawoli
  150lari

  bavSvis sawoli

  ivlisi 08, 2012
  GEO124133
  iyideba avSvis sawoli zoma 160–80 Tavisi matrasiT,karg mdgomareobaSi,fasi 150 lari.
 • aveji

  aveji

  ivlisi 08, 2012
  GEO123953
  iyideba germanuli saZile garnituri "tixari"-garderobi samkariani,ori sawoli matrasiT,ori tumbo,"triliaJi' tubboTi.(karg mdgomareobaSi). fasi 1200 lari.
 • aveji

  aveji

  ivlisi 08, 2012
  GEO123954
  iyideba "Jilaia"-s wignebis servandi.fasi 120 lari.
 • ruminuli servandi
  200lari

  ruminuli servandi

  ivlisi 08, 2012
  GEO123976
  ruminuli servandi Zalian karg mdgomareobaSi.
 • saswrafod iafad

  saswrafod iafad

  ivlisi 08, 2012
  GEO123898
  iyideba ruminuli stenka da arabuli taxti karg mdgomareobaSi
 • iSviaTi xis magida 6 skamiT
  500$ 815lari

  iSviaTi xis magida 6 skamiT

  ivlisi 07, 2012
  GEO123868
  iSviaTi xis magida 6 skamiT
 • aveji

  aveji

  ivlisi 07, 2012
  GEO123804
  saswrafod iyideba saZinebeli aveji 6 naWriani. fasi 1 500 lari
 • iyideba saofise aveji
  1 200lari

  iyideba saofise aveji

  ivlisi 07, 2012
  GEO123530
  iyideba kabinetebi, fasi 1200 lari, sakonferencio madida 1000 lari, kompiuteris magidebi 50 lari,divan-kresloebi 500 lari, gasaSleli divani 250 lari, tel : 599110924, 555105910
 • vyidi pianinos
  350lari

  vyidi pianinos

  ivlisi 06, 2012
  GEO123352
  vyidi pianinos karg mdgomareobaSi belorusi sam pedliani yavisferi fasi 350l
 • iyideba saswrafod Zveleburi karada

  iyideba saswrafod Zveleburi karada

  ivlisi 06, 2012
  GEO123313
  iyideba sawrafod, Zalian iafad Zveleburi karada da bufeti,romlebic damzadebulebi arian kaklis xisgan.555907177
 • iyideba sameuli
  1 100$ 1 793lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 06, 2012
  GEO123064
  tyavis SesaniSnav mdgomareobaSi. erTi samiani da ori erTiani. realur miydvelTan fass SevaTanxmeb.
 • gTavazobT Tanamedrove dizainis avejs garantiiT! + 3D dizaini
  damatebiTi infomraciisTvis da Cveni namuSevrebis sanaxavad estumreT Cvens veb saits, suraTzea mocemuli saitis misamarTi, dizain2010.com
 • iyideba sufTa xis saZineblis karada
  300lari

  iyideba sufTa xis saZineblis karada

  ivlisi 06, 2012
  GEO123130
  iyideba sufta xis saZineblis karada karg mdgomareobaSi,
 • saswrafod iyideba!
  450lari

  saswrafod iyideba!

  ivlisi 06, 2012
  GEO123046
  iyideba sameuli 1-2-3 masiuri xe, germanuli, karg mdgomareobaSi, Ria ferebSi. 593 33 94 93 2 31 69 94
 • iyideba me19 saukunis xelnakeTi bufeti
  15 000$ 24 450lari

  iyideba me19 saukunis xelnakeTi bufeti

  ivlisi 06, 2012
  GEO122998
  iyideba me 19 saukunis xelnakeTi bufeti, karg mdgomareobaSi. 593761333, 599229661, 2-72-93-05 lado
 • iyideba saukeTeso tyavis sameuli da muxis xis magida rva muxis xis skamiT
  iyideba saukeTeso mdgomareobaSi myofi tyavis sameuli - savarZeli (erTadgiliani),savarZeli (oradgiliani) da divani (samadgilaini), TiToeul maTgans aqvs Sesabamisi raodenobis ujra, sameuli moWedilia. iyideba aseve malaziuri ovaluri muxis xis magida, rva ...
 • iyideba saZinebeli ludoviko yuTis doneze
  1 800$ 2 934lari

  iyideba saZinebeli ludoviko yuTis doneze

  ivlisi 05, 2012
  GEO122496
  iyideba saZinebeli ludoviko
 • iyideba saZinebeli
  3 500$ 5 705lari

  iyideba saZinebeli

  ivlisi 04, 2012
  GEO84608
  saswrafod iyideba saZinebeli de-10 karg mdgomareobaSi
 • sarke
  1 200lari

  sarke

  ivlisi 04, 2012
  GEO122085
  sarke latunis CarCoT ( zoma 1.10 X 60)
 • iyideba naxati

  iyideba naxati

  ivlisi 04, 2012
  GEO122083
  ojaxidan! zoma 90 X 120 fasi SeTanxmebiT
 • xaliCa
  600$ 978lari

  xaliCa

  ivlisi 04, 2012
  GEO122078
  germanuli xaliCa "superi" 2.5 X 3.5
 • sarke
  600lari

  sarke

  ivlisi 04, 2012
  GEO122075
  140 X 90 xis CarCo gibsiT
 • minda aseTis yidva an SekveTiT damzadeba

  minda aseTis yidva an SekveTiT damzadeba

  ivlisi 03, 2012
  GEO121803
  ra damijdeba aseTi stilis sawolis damzadeba SekveTiT?Zalian minda aseTi
 • iyideba
  300$ 489lari

  iyideba

  ivlisi 03, 2012
  GEO121680
  saqarTveloSi damzadebuli didi xnis aveji CuqurTmebiani desau da gorka.zalian karg mdgomareobaSi muqi yavisferi.
 • skami
  80lari

  skami

  ivlisi 03, 2012
  GEO121619
  saswrafod iyideba Cexuri masiuri skamebi-6 cali erTis Rirebuleba 80 lari
 • iyideba kedlis karada,ruminuli.
  280$ 456.40lari

  iyideba kedlis karada,ruminuli.

  ivlisi 02, 2012
  GEO121582
  iyideba kedlis karada,ruminuli.karg mdgomareobaSi.
 • iyideba bogdanis sasadilo,WurWeli ar iyideba!
  2 600$ 4 238lari

  iyideba bogdanis sasadilo,WurWeli ar iyideba!

  ivlisi 02, 2012
  GEO121584
  iyideba bogdanis vitrina da magida 6skamiT,2savarZliT,2desauTi.karg mdgomareobaSi.
 • bambukis aveji, besetkebi.

  bambukis aveji, besetkebi.

  ivlisi 02, 2012
  GEO117301
  vamzadebT bambukis avejs. sameulebs, magidebs, sawolebs. aseve sxvadasxva dizainis besetkebs. garantirebuli xarisxi da saukeTeso fasebi saqarTveloSi. telefonebi:566551276 gogi, 592441436 badri.
 • 2 cali saofise magida kompleqtSi
  180lari

  2 cali saofise magida kompleqtSi

  ivlisi 02, 2012
  GEO121436
  saswrafod iyideba ori cali saofise magida kompleqtSi, iafad. adgilmdebareoba elbaqiZis daRmarTi.
 • lustra - Cexuri
  1 000$ 1 630lari

  lustra - Cexuri

  ivlisi 02, 2012
  GEO121359
  iyideba lustra - Cexuri 12 naTuriT. samtrdiaSi.
 • komodi
  70lari

  komodi

  ivlisi 02, 2012
  GEO121262
  sascrafod ixideba komodi-dz karg mdgomareobashi! fasi 70
 • kompiuteris magida
  100lari

  kompiuteris magida

  ivlisi 02, 2012
  GEO121272
  saswrafod iyideba kompiuteris magida , fasi 100 lari
 • iyideba saswrafod kedeli
  620lari

  iyideba saswrafod kedeli

  ivlisi 02, 2012
  GEO121224
  iyideba 3 nawiliani kedeli. saukeTeso mdgomareobaSi . ori vitriniT da bariT. muqi yavisferi.tevadi ,myari, Sesazlebelia molaparakeba. cira 593215013
 • stenka
  280lari

  stenka

  ivnisi 30, 2012
  GEO120268
  saswrafod iyideba - fasi 280 lari
 • magida da kreslo
  190lari

  magida da kreslo

  ivnisi 30, 2012
  GEO120271
  saswrafod iyideba kabinetis magida da kreslo! SeiZleba gamoiyenoT rogorc kompiuteris magida! fasi 190 lari