VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3769
 • salonis inventari

  salonis inventari

  oqtomberi 25, 2014
  GEO480456
  iyideba salonis inventari. Tavsabani kosmetologis kreslo, 2 adgiliani stilistebis sruli kompleqti. fasi SeTanxmebiT
 • iyideba rbili aveji
  1 550$ 2 526.50lari

  iyideba rbili aveji

  oqtomberi 24, 2014
  GEO464308
  iyideba axlad Camotanili, umaRlesi xarisxis, praqtiulad uxmari, ulamazesi rbili avejis kompleqti:1.samadgiliani rbili divani baliSebiT, 2.oradgiliani rbili divani baliSebiT. 3. savarZeli, 4. patara magida
 • iyideba sasadilo oTaxis kompleqti
  1 750$ 2 852.50lari

  iyideba sasadilo oTaxis kompleqti

  oqtomberi 20, 2014
  GEO464306
  iyideba iafad, axlad Camotanili, praqtikulad uxmari, saukeTeso mdgomareobaSi, ,maRali xarisxis Tanamedrove dizainis mTliani sasadilo oTaxis kompleqti, :1. xis gasaSleli magida, xis rva skamiT, bufeti, desao sarkiT.(maRaziaSi msgavsi kompleqtis fasi daaxloebiT ...
 • iyideba ori savarZeli da magida
  250$ 407.50lari

  iyideba ori savarZeli da magida

  oqtomberi 20, 2014
  GEO464311
  iyideba axlad Camotanili, sami Tvis nayidi ,maRali xarisxis,uxmari, Tanamedrove dizainis avejis sameuli: ori savarZeli da magida. fasi $250
 • iyideba samzareulos magida 4 skamiT
  350$ 570.50lari

  iyideba samzareulos magida 4 skamiT

  oqtomberi 20, 2014
  GEO473634
  iyideba axali Camotanili ,umaRlesi xarisxis, praqtikulad axali, ulamazesi samzareulos xis magida 4 xis skamiT
 • iyideba dawnili aveji
  1 100lari

  iyideba dawnili aveji

  oqtomberi 20, 2014
  GEO473637
  iyideba axlad Camotanili, maRali xarisxis, praqtikulad uxmari, ulamazesi dawnili aveji; divani , ori savarZeli, , magida SuSis zedapiriT
 • avejis restavracia

  avejis restavracia

  oqtomberi 06, 2014
  GEO454615
  savarZlebis,divnebis,sameulebis neebismieri rbili da Cveulebrivi avejis restavracia
 • laminirebuli avejis damzadeba

  laminirebuli avejis damzadeba

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480701
  dagimzadebT laminirebul avejs:samzareulos,CaSenebul karadebs,saofise avejs.laminati,edf,akrili,profilebi da sxva Tqveni gemovnebiT. t 593100221 koba
 • iyideba pianino
  200lari

  iyideba pianino

  oqtomberi 24, 2014
  GEO469762
  iyideba pianino oktava. fasi 200 lari.
 • iyideba servandi
  170lari

  iyideba servandi

  oqtomberi 24, 2014
  GEO438121
  iyideba servandi normalur mdgomareobaSi. 598 80 02 92.
 • avejis damzadeba restavracia !
  150lari

  avejis damzadeba restavracia !

  oqtomberi 24, 2014
  GEO288137
  avejis damzadeba restavracia.dagimzadebt nebismieri stilis avejs saxlze misvliT.aseve avejis restavrireba. swrafad da xarisxianad. ikiTxeT daviTi
 • iyideba saZinebeli
  700$ 1 141lari

  iyideba saZinebeli

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480631
  aris 6 naWriani,faqtiurad gamouyenebeli.
 • iyideba antikvaruli saweri magida
  7 000$ 11 410lari

  iyideba antikvaruli saweri magida

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480623
  antikvaruli saweri magida Zalian karg mdgomareobaSi
 • antikvaruli magida
  2 000$ 3 260lari

  antikvaruli magida

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480590
  iyideba antikvaruli SaSis da banqos saTamaSo magida
 • antikvaruli bufeti
  6 000$ 9 780lari

  antikvaruli bufeti

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480588
  iyideba antikvaruli bufeti Zalian karg mdgomareobaSi.frTiani lomis fexebze.
 • samzareulos magidaa
  500lari

  samzareulos magidaa

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480587
  italiuri SuSis magida
 • firma ''M''-avejis damzadeba

  firma ''M''-avejis damzadeba

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480670
  firma''M'' gTavazobT momsaxurebis farTo speqtrs.binebis,ofisebis,sacxovrebeli saxlebis,komerciuli farTebis,restornebis remonts,dizains,proeqtirebas,interieris srul mowyobas.vasrulebT nebismieri sirTulis samuSaoebs.swrafad da xarisxianad.dainteresebuli ...
 • iyideba
  50lari

  iyideba

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480652
  saswrafod ojaxidan iyideba gasaSleli divani 2adgiliani da gasaSleli savarZeli 1 adgiliani.karg mdgomareobSi
 • molare operatoris magida
  300lari

  molare operatoris magida

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480338
  komfortuli da moxerxebuli magida sursaTis supermarketebisaTvis,kompiuterTan muSaobisaTvis saTavsoebiT,ujrebiT.
 • bavSvis sawoli
  290lari

  bavSvis sawoli

  oqtomberi 23, 2014
  GEO467137
  iyideba bavSvis sawoli, orTopediuli matrasi da gverdiTa rbili baliSebi. fasi 290 lari.
 • meoradi aveji belgiidan
  650$ 1 059.50lari

  meoradi aveji belgiidan

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480267
  iyideba zalis aveji karg mdgomareobaSi
 • iyideba mdivani
  150lari

  iyideba mdivani

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480076
  iyideba mdivani karg mdgomareobaSi
 • aveji zala
  1 000lari

  aveji zala

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480043
  zala,aris idealur mdgomareobaSi, SegiZliaT moxvideT da adgilze naxoT, ubralod gvinda axali dizainis yidva da magitom vyidiT, fasi SeTanxmebiT
 • saswrafod iyideba

  saswrafod iyideba

  oqtomberi 23, 2014
  GEO477356
  saswrafod iyideba mdivankreslo, televizo Tavisi dasadgamiT, fasi SeTanxmebiT 593 47 64 11
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480146
  saojaxo da saofise avejis damzadeba SekveTiT. dizainis farTo arCevani. adgilze montajiT
 • meoradi aveji belgiidan
  550$ 896.50lari

  meoradi aveji belgiidan

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480139
  iyideba saZinebeli karg mdgomareobaSi
 • iyideba rbili aveji
  1 100lari

  iyideba rbili aveji

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479876
  iyideba rbili aveji:samkaciani divani da 2 savarZeli.iSleba savarZlebi(aqvs Casalagebeli)da iSleba divanic(aqvs Casalagebeli) wigniseburad.aris evropuli.SeZenilia ramodenime Tvea.aris Zalian karg mdgomareobaSi.1100 lari. 555630897 271643
 • iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani"

  iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani"

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479844
  ojaxidan! iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani": 2 sawoli, 2 tumbo, samkarebiani masiuri karada, triliaJi, pufi (patara rbili skami). karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • vyidi safas
  260lari

  vyidi safas

  oqtomberi 22, 2014
  GEO468580
  iyideba safa TiTqmis axali. Zalian karg mdgomareobaSi.aris Cveulebrivi xis feri. aqvs Zalian movlili matrasi.kargi korpusiT. 160-200sze.- 555630897
 • iyideba patara Taro fexsacmlis aqsesuarebisTvis
  ojaxidan! iyideba patara Taro fexsacmlis aqsesuarebisTvis. axali. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • skamebis restavracia yvelaze iafad!
  100lari

  skamebis restavracia yvelaze iafad!

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479739
  551-21-93-37 gTavazobT skamebis ganaxleba-restavercias saukeTeso fasad saukeTeso xarisxs erTi skamis sruli paketis Rireuulebaa 25 lari, xolo eqvseulis - 100 lari.(fasSi Sedis transportirebis xarji) ra Sedis srul paketSi? 1. moryeulis gamagreba 2. ...
 • laminirebuli avejis damzadeba

  laminirebuli avejis damzadeba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479796
  laminirebuli avejis damzadeba:saofise aveji,samzareulo,CaSenebuli karadebi da sxva Tqveni gemovnebiT. t 593100221
 • vyidi saZinebels saswrafod
  1 900lari

  vyidi saZinebels saswrafod

  oqtomberi 22, 2014
  GEO446560
  vyidi dubais saZinebels kai mdgomareobaSi SemexmianeT591-01-00-93 nika
 • vamzadebT sawolebs 350 larad.
  350lari

  vamzadebT sawolebs 350 larad.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO471825
  vamzadebT laminatis masaliT sawolebs suraTze miTiTebuli dizainiT 350 larad Tavis matrasiT 164/2. . t 593911712
 • iyideba Sezlongi.
  50lari

  iyideba Sezlongi.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO471823
  iyideba germanuli Sezlongi.50 larad.t 593911712.
 • vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad
  300lari

  vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad

  oqtomberi 21, 2014
  GEO424245
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols ujrebiT da matrasiT feris arCeviT. 80/2m 280 lari. 90/2m 300 lari. darekeT am nomerze 593911712
 • vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad.
  500lari

  vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO412654
  vamzadebT laminatis masaliT orsawolian ujrian sawolebs 154/2 Tavisi matrasiT 500 larad. sawolnaxevrian ujrian sawolebs 134/2 Tavisi matrasiT 400 larad.feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT sawolebs 650 larad
  650lari

  vamzadebT sawolebs 650 larad

  oqtomberi 21, 2014
  GEO412652
  vamzadebT laminatis masaliT orsawolian sawols160/2 Tavisi matrasiT da ori tumboTi rogoric suratebSia, feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT karadebs 280 larida.
  280lari

  vamzadebT karadebs 280 larida.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO406218
  vamzadebT laminatis masalisgan orkarian karadebs 280 larad. feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vammzadebT komodebs 130 laridan.
  130lari

  vammzadebT komodebs 130 laridan.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO398223
  vamzadebT laminatis masaliT komodebs 3 ujrians 130 larad. 4 ujrians 150 larad. 5 ujrians 180 larad. feris arCeviT. 593911712