• hotel-panorama.ge
 • binebi dRiurad
 • onlain maRazia.
 • website, e-commerce, design, SEO, mobile application, hosting, social network, branding
 • sawyobi.

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 2500
 • iyideba bavSvis sawoli baTumSi
  800lari

  iyideba bavSvis sawoli baTumSi

  agvisto 03, 2015
  GEO624817
  sawoli aris karg mdgomareobaSi,rogoric suraTzea.moyveba damcavi bade,matrasi,gamosakravi da leibi.514684468-qeTi
 • saswrafod iafad
  350lari

  saswrafod iafad

  agvisto 03, 2015
  GEO624767
  vyidi gasaSlel mdivans,kuxnis tyavis kuTxes (aqvs saTavso), magidiT.karg mdgomareobaSia yvelaferi,meCqareba da vyidi saswrafod, fasi 350 lari,ar daakldeba. tel 557780084 daTog [uhinjomk
 • dizaini,remonti da HI novaciebi L.G.jgufisgan
  super Tanamedrove remonti katalogidan arCeviT,dizaini rogorc saxlSi aseve ezoSi,nebismieri saxis aveji, qviT mopirkeTeba,buxrebi da sveli wertilebi,baseini da wyaroebi. yvelaferi Tqveni komfortistvis rac mTavaria maRali xarisxi da dabali fasebi. mogvmarTeT ...
 • saswrafod iyideba karada
  170lari

  saswrafod iyideba karada

  agvisto 03, 2015
  GEO624730
  saswrafod iyideba meoradi karada da ori savarZeli 577545447
 • iyideba stenka
  250lari

  iyideba stenka

  agvisto 03, 2015
  GEO624726
  saswrafod iyideba stenka fasi 250 lari 577545447
 • iyideba saZinebeli
  400lari

  iyideba saZinebeli

  agvisto 03, 2015
  GEO624724
  iyideba aveji polonuri saZinebeli ori sawoli sam ganyofilebiani karada ori tumbo da triliaJi fasi 400 lari 577545447
 • iyideba Zveleburi saZinebeli
  2 000$ 3 260lari

  iyideba Zveleburi saZinebeli

  agvisto 02, 2015
  GEO624565
  iyideba saZinebeli sruli SemadgenlobiT. saZinebeli aris stalinis droindeli, antikvaruli , CuqurTmebSi . damzadebulia leningradSi. sawolebi aris cal–calke. (maka)
 • ruminuli sameuli
  350lari

  ruminuli sameuli

  agvisto 02, 2015
  GEO624523
  ojaxidan saswrafod iyideba ruminuli sameuli karg mdgomareobaSi, xaverdis zedapiriT, yavisferi. 593547426.
 • bavSvis sawoli
  70lari

  bavSvis sawoli

  agvisto 02, 2015
  GEO614764
  iyideba bavsvis sawoli.rkinis.TeTri feris.(4-5 wlamde bavSvis)moyveba matrasi,Tavisi Semosakravi baliSebi,farda.gamovayoleb aseve matylis leibs da sabans
 • Jurnalis magida
  65lari

  Jurnalis magida

  agvisto 02, 2015
  GEO517175
  Jurnalis magida 100/60/50. plasmasis woboTi. (p.s. raodenobis mixedviT SesaZlebelia fasze SeTanxmeba aseve xdeba feris zomis da dizainis SerCeva)
 • laminirebuli avejis damzadeba

  laminirebuli avejis damzadeba

  agvisto 02, 2015
  GEO624382
  dagimzadebT avejs;samzareulo kvadratuli 150 laridan,CaSenebuli karadebi kvadratuli 150 laridan.t 593100221
 • iyideba xis cxauri, bade. abazanis, saSxape kabinis, abanos, saunas. axali (uxmari)
  iyideba xis cxauri, bade. abazanis, saSxape kabinis, abanos, saunas. cxauris zomebi: 60 sm x 35.5 sm. axali (uxmari). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba laminirebuli dsp–s (MDF - Medium Density Fibreboard) filebi avejisTvis, uxmari
  ojaxidan! iyideba laminirebuli dsp–s (MDF - Medium Density Fibreboard) filebi avejis dasamzadeblad, oTxi (4) cali, uxmari / uxmaria. >>> ori (2) cali (zomebi 1.6 sm x 56 sm x 152 sm); >>> ori (2) cali galaquli (zomebi 1.9 sm x 52 sm x 157 sm). fasi SeTanxmebiT. ...
 • ruminuli aveji
  500lari

  ruminuli aveji

  agvisto 01, 2015
  GEO624163
  ojaxidan iyideba ruminuli aveji – 1) kedeli–stenka - 500 lari, 2) sameuli- 250 lari, 3) televizoris magida 100 - lari, 4) garderobi–sarkiT 200 lari, 5) spalnis Skafi - 100 - lari. karg mdgomareobaSia. vyidi Zalian iafad. 599 58 14 15
 • rkini sawoli
  350lari

  rkini sawoli

  agvisto 01, 2015
  GEO624154
  iyideba rkinis, italiuri sawoli saukTeso ndgomareobasi.Tavis matrasTan erTad. sawyisi fasi 350 lari. darekeT: 599902125
 • samzareulos damzadeba
  180lari

  samzareulos damzadeba

  agvisto 01, 2015
  GEO624099
  dagimzadebt nebismieri saxis avejs rogorc ojaxisTvis aseve ofisebisTvis.Turquli,avstriuli,Sveicariuli laminatiT.daSponili,SeRbili,laminirebuli mdf-iT.599881433
 • pianino "Holstein"
  400$ 652lari

  pianino "Holstein"

  agvisto 01, 2015
  GEO624098
  saswrafod iyideba germanuli pianino "Holstein" 3-pedliani idealur mdgomareobaSi skamiT
 • bavSvis karada
  80lari

  bavSvis karada

  agvisto 01, 2015
  GEO410359
  iyideba bavSvis karadebi, maqvs 4 cali
 • naZvis xe
  250lari

  naZvis xe

  agvisto 01, 2015
  GEO410352
  iyideba naZvis xe ,simaRle 225santimetramde, iSleba da transportirebistvis aris advili
 • saofise magida
  70lari

  saofise magida

  agvisto 01, 2015
  GEO410355
  iyideba saofise magida
 • bavSvis sawoli
  250lari

  bavSvis sawoli

  agvisto 01, 2015
  GEO623962
  iyideba bavSvis sawoli, Tavisi lateqsis matrasiT, gamoyenebuli,magram karg mdgomareobaSi masala xe. gamoiyeneba 6 wlamde. msurvelebma damikavSirdiT 592 34 34 10
 • iyideba Taro sakidi SemosasvlelisTvis an abazanisTvis, axali
  ojaxidan! iyideba Taro sakidi SemosasvlelisTvis an abazanisTvis, axali. Taros zomebi: sigrZe - 62 sm, sigane - 28 sm, samaRle - 10 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • gTavazobT abazanis, samzareulos da baris zedapirebs da niJarebs
  110$ 179.30lari

  gTavazobT abazanis, samzareulos da baris zedapirebs da niJarebs

  ivlisi 31, 2015
  GEO623841
  Cveni kompania_BLG gTavazobT xelovnuri marmarilos qvisgan damzadebul samzareulos, abazanis da baris zedapirebs, aseve niJarebs. maTi forma, dizaini, feri da efeqti SegiZliaT Tavad SearCioT survilisamebr. xelovnuri marmarilos qva arafriT Camouvardeba bunebrivs, ...
 • iyideba bavSvis sawolebi
  100lari

  iyideba bavSvis sawolebi

  ivlisi 31, 2015
  GEO619587
  iyideba bavSvis ori sawoli, Tavisi orTopediuli matrasebiT da gamosakravebiT. Zalian karg mdgomareobaSi. erTerTs aqvs patara dazianeba da misi fasia 90lari, meoris ki 100
 • iyideba egvipturi zalis aveji,
  2 000$ 3 260lari

  iyideba egvipturi zalis aveji,

  ivlisi 31, 2015
  GEO623916
  iyideba egvipturi zalis aveji, magida 8 skamiT,karg mdgomareobaSi, t - 591-915-875
 • vyidi sawols
  260lari

  vyidi sawols

  ivlisi 31, 2015
  GEO431536
  saswrafod vyidi erTadgilian sawols Tavisi leibiT, muqi yavisferi, karg mdgomareobaSia, gakeTebuli SekveTiT kaklis xisgan. leibis zoma - 75/190. fasi: 260 lari (gadaxdili maqvs 480 lari), myidvels SesaZlebelia kide davuklo. darekeT nomrebze: 579 00 40 55 - Tea.
 • avejis restavracia, saketebis Secvla

  avejis restavracia, saketebis Secvla

  ivlisi 31, 2015
  GEO372882
  vakeTeb avejis restavracias, aseve SegicvliT karebze saketebs,Semovakrav plintusebs, naliCnikebs da ugolnikebs.vakeTeb nebismieri sirTuli kibeebss.
 • saswrafod iyideba sawoli
  260lari

  saswrafod iyideba sawoli

  ivlisi 31, 2015
  GEO460367
  saswrafod vyidi erTadgilian sawols Tavisi leibiT, muqi yavisferi, karg mdgomareobaSia, gakeTebuli SekveTiT kaklis xisgan. leibis zoma - 75/190. fasi: 260 lari (gadaxdili maqvs 480 lari). darekeT nomrebze: 579 00 40 55 - Tea.
 • avejis damzadeba
  110lari

  avejis damzadeba

  ivlisi 31, 2015
  GEO583603
  dagimzadebT avejs uaxlesi teqnologiiT da dizainiT(didi sazafxulo fasdaklebiT) : 1. samzareulos 115 $-dan , saZinebels 110 $-dan, saofises 100 $-dan; 2. sxva da sxva tipis CaSenebul karadebs 90 $-dan, abazanis karadebs da Taroebs 130 $-dan; 3. yvela saxis ...
 • vamzadeb avejs

  vamzadeb avejs

  ivlisi 31, 2015
  GEO223089
  vamzadeb:xis kar-fanjaras,samzareulos,nebismieri formis rikuls,magidas,xis kibes, vaketeb avejis restavracias
 • seqs marketi!