VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3363
 • iyideba pianino saswrafod fasze movrigdebiT
  350lari

  iyideba pianino saswrafod fasze movrigdebiT

  ivlisi 25, 2014
  GEO437380
  karg mdgomareobaSi daklebis perspektivit
 • iyideba sawoli + matrasi
  650lari

  iyideba sawoli + matrasi

  ivlisi 25, 2014
  GEO320581
  iyideba sawoli meoradi(saukeTeso mdgomareobaSi) 1.5 adgiliani orTopediuli matrasiT. matrasi SeZenilia 2013 wlis aprilSi. zomebi: 190X130X19
 • iyideba magidebi da skamebi baris, restornis an saxinklesTvis
  iyideba meoradi xis magidebi 4 cali (sigrZe 170sm. sigane 75sm da simaRle 75sm), Tavisive skamebiT 8c. (sigrZe 160 sm.) da cxaurebiT 3c.(sigrZe 174 sm, simaRle 150sm). aris karg mdgomareobaSi. 599 19 75 58. fassze movrigdebiT. meCqareba
 • iyideba
  60lari

  iyideba

  ivlisi 25, 2014
  GEO437259
  iyideba 1 adgiliani matrasi, karg mdgomareobaSia. fasi 60 lari. 592779001
 • iyideba
  170lari

  iyideba

  ivlisi 25, 2014
  GEO437258
  iyideba ruminuli warmoebis televizoris dasadgami, organyofilebiani komodi.fasi 170 lari 592779001
 • iyideba

  iyideba

  ivlisi 25, 2014
  GEO426054
  axal binaSi gadasvlis gamo vyidiT Cexur televizoris dasadgams. tevadia, kargi zedapiriT. fasi 70 lari. sxva aveji gayidulia. vcxovrob saburTaloze, 1 sarTulze.
 • iyideba divani
  250lari

  iyideba divani

  ivlisi 24, 2014
  GEO414268
  iyideba gasaSleli divani karg mdgomareobaSi. aqvs sabarguli 591 21 08 08
 • sameuli

  sameuli

  ivlisi 24, 2014
  GEO85437
  sazafxulo fasdakleba! iyideba ruminuli naturaluri tyavis da aseve naWris gasaSleli sameulebi. .
 • aveji.ruminuli aveji. sasadilo. saZinebeli
  giwvevT axal koleqciaze rumineTidan: sasadilo da saZinebli garniturebi. aseve germanuli roialebi.
 • iyideba bavSvis sawoli
  200lari

  iyideba bavSvis sawoli

  ivlisi 24, 2014
  GEO416783
  Iyideba bavshvis sawoli, tavisi ortopediuli axali matrasit da leibiT. TeTri. qveviT 2 ujrit.
 • saswrafod iyideba kompiuteris magida
  90lari

  saswrafod iyideba kompiuteris magida

  ivlisi 24, 2014
  GEO436889
  iyideba 1 wlis SeZenili kompiuteris magida, karg mdgomareobaSi, nayidia daniur saxlSi,aqvs sami ujra CamketiT,procesorisTvis gankuTvnili adgili da klaviaturis dasadebi myari mekanizmiT 593 33 22 80 fasi 90 lari
 • iyideba saZinebeli oTaxis kompleqti
  500$ 815lari

  iyideba saZinebeli oTaxis kompleqti

  ivlisi 24, 2014
  GEO436443
  iyideba axali Camotanili, sami Tvis nayidi, saZinebeli oTaxis ori kompleqti :1.orsawoliani logini, komodi sarkiT, ori tumbo ujrebiT, televizoris komodi, erTi skami.fasi $500. 2. orsawoliani logini, komodi sarkiT, ori tumbo ujrebiT, saweri magida, erTi ...
 • avejis damzadeba restavracia
  150lari

  avejis damzadeba restavracia

  ivlisi 24, 2014
  GEO288137
  avejis damzadeba restavracia.dagimzadebt nebismieri stilis avejs saxlze misvliT.aseve avejis restavrireba. swrafad da xarisxianad. ikiTxeT daviTi mob:593968121
 • iyideba aveji"tulpanu
  350$ 570.50lari

  iyideba aveji"tulpanu

  ivlisi 23, 2014
  GEO436784
  iyideba aveji"tulpanu tulpani .karg mdgomareba. msurvelebi dagvikavSirdiT miTiTebul nomrebze
 • avejis restavracia binaze gamoZaxebiT!

  avejis restavracia binaze gamoZaxebiT!

  ivlisi 23, 2014
  GEO436780
  dagvikavSirdiT miTiTebul nomerze: 595 51 92 26
 • aveji "tulpani"
  350$ 570.50lari

  aveji "tulpani"

  ivlisi 23, 2014
  GEO436779
  aveji " tulpani" Zveleburi
 • iyideba bulgaruli saZinebeli

  iyideba bulgaruli saZinebeli

  ivlisi 23, 2014
  GEO429251
  iyideba ojaxidan bulgaruli warmoebis saZinebeli 'sofia': oradgiliani sawoli matrasebiT, utevadesi oTxkariani garderobi antresolebiT, triliaJi(samsarkiani), tumboebi 2 cali da komodi sami ujriT. saZinebeli aris unaklo, SesaniSnav mdgomareobaSi.
 • iyideba iafad
  120lari

  iyideba iafad

  ivlisi 23, 2014
  GEO436678
  ojaxidan kompiuteris magida. gaTvaliswinebuli aqvs procesoris dasadebi Taro, muqi Sokoladis. 120 larad! nayidi maqvs 1 Tvis win, tel: 555 333058
 • iyideba spalna
  250lari

  iyideba spalna

  ivlisi 23, 2014
  GEO418387
  iyideba orsawoliani matrasebiani didi taxti, Tavisi tumboCkebiT da triliaJiT. msurvelebi damikavSirdiT telefonis nomerze: 595250430
 • iyideba me-18-19 saukunis aveji!

  iyideba me-18-19 saukunis aveji!

  ivlisi 23, 2014
  GEO436662
  iyideba me-18-19 saukunis aveji! sarestavracio.sarke garestavrirebulia.fasi. 2 000 dolari.t.2 38 81 83. m.599 22 57 99
 • iyideba! ruminuli xis telefonis magida
  70lari

  iyideba! ruminuli xis telefonis magida

  ivlisi 23, 2014
  GEO436641
  iyideba ! ruminuli xis telefonis magida karg mdgomareobaSi fasi 70 lari dakleba SesaZlebelia tel:577549575 2340506
 • iyideba ! masiuri xis ruminuli gorka
  700lari

  iyideba ! masiuri xis ruminuli gorka

  ivlisi 23, 2014
  GEO436637
  iyideba !masiuri xis ruminuli gorka karg mdgobareobaSi,orkariani sawyisi fasi 700 lari tel:577549575 2340506
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  ivlisi 23, 2014
  GEO436625
  dagimzadebT nebismieri dizainis,masalis da sirTulis avejs.samzareulos,Semosasvlels,karadas,magidebs,Taroebs,saofise avej.xarisxis garantiiT,umokles droSi.azomviTi samuSaoebi da transportireba ufasod.SesaZlebelia ganvadeba TBS bankSi.
 • saswrafod iyideba aveji ojaxidan-
  100lari

  saswrafod iyideba aveji ojaxidan-

  ivlisi 23, 2014
  GEO414348
  iyideba karada-vitrina-300 larad da rbili divani-100 larad 571-758-128 mSvenier mdgomareobaSi!
 • iyideba samzareulos magida 4 skamiT
  170lari

  iyideba samzareulos magida 4 skamiT

  ivlisi 23, 2014
  GEO436467
  iyideba ojaxidan xis samzareulos oTkuTxedi magida oTxi masiuri xis skamiT.fasi170 lari
 • iyideba rbili aveji
  1 800$ 2 934lari

  iyideba rbili aveji

  ivlisi 23, 2014
  GEO436465
  iyideba TurqeTidan axlad Camotanili,umaRlesi xarisxis, sami Tvis nayidi rbili avejis kompleqti:1.samadgiliani rbili divani baliSebiT, 2.oradgiliani rbili divani baliSebiT. 3. savarZeli, 4. patara magida.
 • iyideba dawnili aveji
  1 100lari

  iyideba dawnili aveji

  ivlisi 23, 2014
  GEO436451
  iyideba axlad Camotanili, TiTqmis axali, sami Tvis nayidi, dawnili aveji; divani , ori savarZeli, , magida SuSis zedapiriT
 • iyideba komodi
  350$ 570.50lari

  iyideba komodi

  ivlisi 23, 2014
  GEO436442
  iyideba axali Camotanili, maRali xarisxis,yavisfari, organyofilebiani komodi.
 • iyideba sasadilo oTaxis kompleqti
  2 500$ 4 075lari

  iyideba sasadilo oTaxis kompleqti

  ivlisi 23, 2014
  GEO436441
  iyideba axlad Camotanili, sami Tvis nayidi,maRali xarisxis, TiTqmis axali sasadilo oTaxis kompleqti:1. gasaSleli magida rva skamiT, bufeti, desao
 • iyideba sameuli
  250$ 407.50lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 23, 2014
  GEO436437
  iyideba axlad Camotanili, axali, sami Tvis nayidi ,maRali xarisxis avejis sameuli: ori savarZeli da magida.
 • iyideba bar-stoika
  1 800lari

  iyideba bar-stoika

  ivlisi 23, 2014
  GEO436432
  iyideba bar-stoika CamontaJebuli niJariT ganaTebiT da saTavsoebiT 591280181 598 280180
 • iyideba wignebis Taroebi10 l.da15 larad-miniT da uminoT
  vyidi wignebis Taroebi -TiTo cali-10 larad -ori Tavis miniT-15 larad-597-10-93-61
 • iyideba saZinebeli kompleqti "Soproni" - "tiulpani"
  ojaxidan! iyideba ungruli warmoebis saZinebeli kompleqti "Soproni"- "tiulpani". kompleqtSi Sedis: samkarebiani masiuri karada, 2 sawoli, 2 tumbo, triliaJi, banketka (pufi). saZinebeli damzadebulia naturaluri xisgan, inkrustaciiT. karg mdgomareobaSia. ...
 • iyideba sarkiani Taroebiani dasakidi karada
  ojaxidan! iyideba sarkiani Taroebiani dasakidi karada abazanisTvis, metalis. zomebi: 58sm (sigrZe) x 14sm (sigane) x 41sm (simaRle). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan.
  90lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan.

  ivlisi 22, 2014
  GEO355920
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT erTsawolian sawols 90 larad, matrasiT 170 larad.sawolnaxevrian sawols 130 larad, matrasiT 250 larad.orsawolian sawols 160 larad, matrasiT 280 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT nebismier avejs.SesaZlebelia transportireba. ...
 • vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde
  130lari

  vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde

  ivlisi 22, 2014
  GEO356996
  vamzadebT avstriuli masaliT karadebs 130-150 larad kvadratuls.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls

  ivlisi 22, 2014
  GEO360317
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ kvadratuls. .feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT kompiuteris magidebs
  120lari

  vamzadebT kompiuteris magidebs

  ivlisi 22, 2014
  GEO395096
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT kompiuteris magidebs 120 laridan patara.didi 150 lari.magida + Taro 200 lari. feris arCeviT. 593911712
 • vamzadebT tumboebs 60 laridan
  60lari

  vamzadebT tumboebs 60 laridan

  ivlisi 22, 2014
  GEO398167
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT 2 ujrian tumbos 60 larad. 3 ujrians 80 larad. 4 ujrians 100 larad. 593911712
 • vammzadebT komodebs 130 laridan.
  130lari

  vammzadebT komodebs 130 laridan.

  ivlisi 22, 2014
  GEO398223
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT komodebs 3 ujrians 130 larad. 4 ujrians 150 larad. 5 ujrians 180 larad. feris arCeviT. 593911712