VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3792
 • vamzadebT sawolebs 350 larad.
  350lari

  vamzadebT sawolebs 350 larad.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO471825
  vamzadebT laminatis masaliT sawolebs suraTze miTiTebuli dizainiT 350 larad Tavis matrasiT 164/2. . t 593911712
 • iyideba Sezlongi.
  50lari

  iyideba Sezlongi.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO471823
  iyideba germanuli Sezlongi.50 larad.t 593911712.
 • vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad
  300lari

  vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad

  oqtomberi 31, 2014
  GEO424245
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols ujrebiT da matrasiT feris arCeviT. 80/2m 280 lari. 90/2m 300 lari. darekeT am nomerze 593911712
 • vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad
  500lari

  vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad

  oqtomberi 31, 2014
  GEO412654
  vamzadebT laminatis masaliT orsawolian ujrian sawolebs 154/2 Tavisi matrasiT 500 larad. sawolnaxevrian ujrian sawolebs 134/2 Tavisi matrasiT 400 larad.feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT karadebs 280 larida.
  280lari

  vamzadebT karadebs 280 larida.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO406218
  vamzadebT laminatis masalisgan orkarian karadebs 280 larad. feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vammzadebT komodebs 130 laridan.
  130lari

  vammzadebT komodebs 130 laridan.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO398223
  vamzadebT laminatis masaliT komodebs 3 ujrians 130 larad. 4 ujrians 150 larad. 5 ujrians 180 larad. feris arCeviT. 593911712
 • vamzadebT tumboebs 60 laridan
  60lari

  vamzadebT tumboebs 60 laridan

  oqtomberi 31, 2014
  GEO398167
  vamzadebT laminatis masaliT 2 ujrian tumbos 60 larad. 3 ujrians 80 larad. 4 ujrians 100 larad. 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls.
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO360317
  vamzadebT laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ kvadratuls. .feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde.
  130lari

  vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO356996
  vamzadebT masaliT karadebs 130-150 larad kvadratuls.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan
  90lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan

  oqtomberi 31, 2014
  GEO355920
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols 90 larad, matrasiT 170 larad.sawolnaxevrian sawols 130 larad, matrasiT 250 larad.orsawolian sawols 160 larad, matrasiT 280 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT nebismier avejs.SesaZlebelia transportireba. ...
 • reklama
  80lari

  reklama

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483765
  iyideba 1larianebis reklama
 • vitrina parfiumerisaTvis
  120lari

  vitrina parfiumerisaTvis

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483759
  iyideba saswrafod SuSis vitrina
 • samzareulo
  88lari

  samzareulo

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483580
  dagimzadebT nebismieri dizainis samzareulos swrafad da xarisxianad. mogemsaxurebiT saxlidan gausvlelad. motaniT da montaJiT! t: 579 50-66-50, 591 97-19-09
 • iyideba saZinebeli
  600$ 978lari

  iyideba saZinebeli

  oqtomberi 31, 2014
  GEO480631
  aris 6 naWriani,faqtiurad gamouyenebeli.Zalian meCqareba,daklebaze ar darekoT.
 • iyideba servandi
  170lari

  iyideba servandi

  oqtomberi 31, 2014
  GEO438121
  iyideba servandi normalur mdgomareobaSi. 598 80 02 92
 • iyideba sasmelebis bari

  iyideba sasmelebis bari

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483601
  ojaxidan! iyideba sasmelebis bari. zomebi: 78sm (sigrZe) x 50sm (sigane) x 77sm (simaRle). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba bavSvis sakidi pirsaxocisTvis, axali

  iyideba bavSvis sakidi pirsaxocisTvis, axali

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483584
  ojaxidan! iyideba bavSvis sakidi pirsaxocisTvis abazanaSi, metalis, absoluturad axalia. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • antikvariati

  antikvariati

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483648
  150 wlis kaklis xisgan damzadebuli. fasi SeTanxmebiT.
 • avejis damzadeba
  11lari

  avejis damzadeba

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483560
  dagimzadebT nebismier avejs; laminatiT, emdeefiT, emdeefis profilebiT da priala emdeefiT anu ''akriliT'' swrafad, xasisxianad da iafad. samzareuloebs, mini stenkebs, CasaSenebel da Cveulebriv karadebs, komodebs, kompiuteris da tele magidebs saojaxo da ...
 • savarZeli
  30lari

  savarZeli

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483495
  iyideba sarestavracio savarZeli
 • silamazis salonis aveji
  150lari

  silamazis salonis aveji

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483481
  iyideba silamazis salonis aveji axali erT adgiliani
 • bavSvis magidebi
  50lari

  bavSvis magidebi

  oqtomberi 30, 2014
  GEO410349
  iyideba bavSvis magidebi, maqvs 10 cali
 • 3 sarTuliani bavSvis sawoli
  260lari

  3 sarTuliani bavSvis sawoli

  oqtomberi 30, 2014
  GEO410340
  iyideba 3sarTuliani bavSvis sawolebi , maqvs 4 cali
 • bavSvis karada
  110lari

  bavSvis karada

  oqtomberi 30, 2014
  GEO410359
  iyideba bavSvis karadebi, maqvs 4 cali
 • kompiuteris magida
  60lari

  kompiuteris magida

  oqtomberi 30, 2014
  GEO410356
  iyideba kompiuteris magida
 • naZvis xe
  250lari

  naZvis xe

  oqtomberi 30, 2014
  GEO410352
  iyideba naZvis xe ,simaRle 225santimetramde, iSleba da transportirebistvis aris advili
 • saofise magida
  100lari

  saofise magida

  oqtomberi 30, 2014
  GEO410355
  iyideba saofise magida
 • iyideba pianino
  300lari

  iyideba pianino

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483538
  iyideba pianino 2 pedliani, rusuli - fantazia
 • kompiuteris magida
  60lari

  kompiuteris magida

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483522
  iyideba kompiuteris magida Zalian kar mdgomareobaSi fasi 60l
 • iyideba belgiuri tyavis sameuli
  1 200lari

  iyideba belgiuri tyavis sameuli

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483521
  iyideba belgiuri sameuli(3+2+1),Zalian karg mdgomareobaSi,axali Camotania belgiidan,damuSavebuli tyavis masala,saukeTeso zambarebiT.meCqareba da fasic Sesabamisad dabalia.msurvekebi damikavSirdiT nomerze:591609143
 • samzareulos magida skamebiT
  350$ 570.50lari

  samzareulos magida skamebiT

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483248
  iyideba axali Camotanili ,umaRlesi xarisxis, yavisPeri samzareulos xis magida 4 xis skamiT
 • dawnili sameuli
  1 050lari

  dawnili sameuli

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483247
  iyideba axlad Camotanili, maRali xarisxis, dawnili aveji; oradgiliani divani , ori savarZeli, , magida SuSis zedapiriT
 • firma ''M''-avejis damzadeba
  50lari

  firma ''M''-avejis damzadeba

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483298
  firma''M'' gTavazobT momsaxurebis farTo speqtrs.avejis proeqtireba,saZineblebisaTvis,ofisebisaTvis,sacxovrebeli saxlebisaTvis,misaRebi oTaxebisaTvis.dabal da SeRavaTian fasebSi.msurvelebi dagvikavSirdiT:599235419
 • aveji iafad
  500lari

  aveji iafad

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483296
  iyideba divani erTi savarZliT, karg mdgomareobaSi fasi 500lari
 • kedeli da sameuli
  1 000lari

  kedeli da sameuli

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483265
  iyideba ojaxidan kedeli da sameuli karg mdgomareobaSi.
 • iyideba ori savarZeli da magida
  250$ 407.50lari

  iyideba ori savarZeli da magida

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483250
  iyideba axlad Camotanili, sami Tvis nayidi ,maRali xarisxis,uxmari, Tanamedrove dizainis avejis sameuli: ori savarZeli da magida. fasi $250
 • iyideba sasadilo oTaxis kompleqti
  1 700$ 2 771lari

  iyideba sasadilo oTaxis kompleqti

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483245
  iyideba iafad, axlad Camotanili, praqtikulad uxmari, saukeTeso mdgomareobaSi, ,maRali xarisxis Tanamedrove dizainis mTliani sasadilo oTaxis kompleqti, :1. xis gasaSleli magida, xis rva skamiT, bufeti, desao sarkiT
 • iyideba rbili aveji
  1 500$ 2 445lari

  iyideba rbili aveji

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483244
  iyideba axlad Camotanili, umaRlesi xarisxis, praqtiulad uxmari, ulamazesi rbili avejis kompleqti:1.samadgiliani rbili divani baliSebiT, 2.oradgiliani rbili divani baliSebiT. 3. savarZeli, 4. patara magida
 • iyideba Zveli ruminuli da Cexuri aveji!
  400lari

  iyideba Zveli ruminuli da Cexuri aveji!

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483150
  iyideba Zveli aveji saswrafod! 2 tansacmlis karada(erT karada Tavisi 2 tumboTi), 2 servandi(erT servands ar aqvs SuSebi), 1 Semosasvlelis karada da 1 dabali zalis magida. aveji aris normalur mdgomareobaSi. fasi: 400 lari. meCqareba da realur myidvels ...
 • marmarilos magida (germanuli)
  300lari

  marmarilos magida (germanuli)

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483126
  iyideba marmarilos magida germaniidan Camotanili .asawev -dasawevi funqciiT.