VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3750
 • iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani"

  iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani"

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479844
  ojaxidan! iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani": 2 sawoli, 2 tumbo, samkarebiani masiuri karada, triliaJi, pufi (patara rbili skami). karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • vyidi safas
  260lari

  vyidi safas

  oqtomberi 22, 2014
  GEO468580
  iyideba safa TiTqmis axali. Zalian karg mdgomareobaSi.aris Cveulebrivi xis feri. aqvs Zalian movlili matrasi.kargi korpusiT. 160-200sze.- 555630897
 • iyideba patara Taro fexsacmlis aqsesuarebisTvis
  ojaxidan! iyideba patara Taro fexsacmlis aqsesuarebisTvis. axali. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • skamebis restavracia yvelaze iafad!
  100lari

  skamebis restavracia yvelaze iafad!

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479739
  551-21-93-37 gTavazobT skamebis ganaxleba-restavercias saukeTeso fasad saukeTeso xarisxs erTi skamis sruli paketis Rireuulebaa 25 lari, xolo eqvseulis - 100 lari.(fasSi Sedis transportirebis xarji) ra Sedis srul paketSi? 1. moryeulis gamagreba 2. ...
 • laminirebuli avejis damzadeba

  laminirebuli avejis damzadeba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479796
  laminirebuli avejis damzadeba:saofise aveji,samzareulo,CaSenebuli karadebi da sxva Tqveni gemovnebiT. t 593100221
 • vyidi saZinebels saswrafod
  1 900lari

  vyidi saZinebels saswrafod

  oqtomberi 22, 2014
  GEO446560
  vyidi dubais saZinebels kai mdgomareobaSi SemexmianeT591-01-00-93 nika
 • firma ''M''-avejis damzadeba
  50lari

  firma ''M''-avejis damzadeba

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479631
  firma''M'' gTavazobT momsaxurebis farTo speqtrs.vamzadebT saukeTeso xarisxis da dizainis avejs dabal fasebSi.aseve binebis,ofisebis,sacxovrebeli saxlebis,komerciuli farTebis,restornebis remonts,dizains,proeqtirebas,interieris srul mowyobas.vasrulebT nebismieri ...
 • vamzadebT sawolebs 350 larad.
  350lari

  vamzadebT sawolebs 350 larad.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO471825
  vamzadebT laminatis masaliT sawolebs suraTze miTiTebuli dizainiT 350 larad Tavis matrasiT 164/2. . t 593911712
 • iyideba Sezlongi.
  50lari

  iyideba Sezlongi.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO471823
  iyideba germanuli Sezlongi.50 larad.t 593911712.
 • vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad
  300lari

  vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad

  oqtomberi 21, 2014
  GEO424245
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols ujrebiT da matrasiT feris arCeviT. 80/2m 280 lari. 90/2m 300 lari. darekeT am nomerze 593911712
 • vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad.
  500lari

  vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO412654
  vamzadebT laminatis masaliT orsawolian ujrian sawolebs 154/2 Tavisi matrasiT 500 larad. sawolnaxevrian ujrian sawolebs 134/2 Tavisi matrasiT 400 larad.feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT sawolebs 650 larad
  650lari

  vamzadebT sawolebs 650 larad

  oqtomberi 21, 2014
  GEO412652
  vamzadebT laminatis masaliT orsawolian sawols160/2 Tavisi matrasiT da ori tumboTi rogoric suratebSia, feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT karadebs 280 larida.
  280lari

  vamzadebT karadebs 280 larida.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO406218
  vamzadebT laminatis masalisgan orkarian karadebs 280 larad. feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vammzadebT komodebs 130 laridan.
  130lari

  vammzadebT komodebs 130 laridan.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO398223
  vamzadebT laminatis masaliT komodebs 3 ujrians 130 larad. 4 ujrians 150 larad. 5 ujrians 180 larad. feris arCeviT. 593911712
 • vamzadebT tumboebs 60 laridan
  60lari

  vamzadebT tumboebs 60 laridan

  oqtomberi 21, 2014
  GEO398167
  vamzadebT laminatis masaliT 2 ujrian tumbos 60 larad. 3 ujrians 80 larad. 4 ujrians 100 larad. 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls.
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO360317
  vamzadebT laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ kvadratuls. .feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde.
  130lari

  vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde.

  oqtomberi 21, 2014
  GEO356996
  vamzadebT masaliT karadebs 130-150 larad kvadratuls.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan
  90lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan

  oqtomberi 21, 2014
  GEO355920
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols 90 larad, matrasiT 170 larad.sawolnaxevrian sawols 130 larad, matrasiT 250 larad.orsawolian sawols 160 larad, matrasiT 280 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT nebismier avejs.SesaZlebelia transportireba. ...
 • SeviZen kobalts da antikvarul WurWels 593 63 92 62
  90 000lari

  SeviZen kobalts da antikvarul WurWels 593 63 92 62

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479552
  Sevisyidi naRdi angariSworebiT ZviradRirebul Zvel servizebs: kobalts, saqs, herinds, barmens da sxva. aseve Zvel rusul servizebs: gardneris, karnilovis, kuznecovis, dimitrovis da sxva. aseve amave warmoebis calkeul nivTebs: egoistebs, kedlis dekoratiul ...
 • saswrafod iyideba bavSvis xis sawoli
  450lari

  saswrafod iyideba bavSvis xis sawoli

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479062
  saswrafod iyideba bavSvis namdvili xis sawoli ramodenimejer aris gamoyenebuli, TiTqmis uxmari.cali mxaris naxevrad Camowevac aris SesaZlebeli da mTlianad moxsnac. fasi 450 lari
 • gasaSleli divani
  180lari

  gasaSleli divani

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479290
  sigane-180sm.aris praqtikuli
 • zalis aveji damatebiTi karadebiT
  3 000lari

  zalis aveji damatebiTi karadebiT

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479281
  idealur mdgomareobaSi. bevri saTavsoebiT. 1 garderobiT, kompiuteris magidiT, kompiuteris magidaze daSenebuli karadiT. (danarCeni Cans fotoebze) iyideba mxolod erTianad.
 • kaklis saZinebeli
  3 000$ 4 890lari

  kaklis saZinebeli

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479279
  2 karnizi, logini 2X2-ze, 2 tumbo, 1 karada sarkiT (ugarderoboT) - idealur mdgomareobaSi
 • misaRebi oTaxis kompleqti
  800lari

  misaRebi oTaxis kompleqti

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479233
  iyideba xis misaRebi oTaxis kompleqti, karg mdgomareobaSi.
 • iyideba baris ,stoika" .
  70lari

  iyideba baris ,stoika" .

  oqtomberi 20, 2014
  GEO474407
  iyideba baris ,stoika" muSa mdgomareobaSi,dazianebis gareSe,zomiT 2.30 X1.10sm, wylis wertiliT da Camosasxmeli ludis dasamagrebeli adgiliT. fasi 70 lari,fasze SesaZloa dalaparakeba, mdebareoba: varkeTili 3,. me-4 mikro, 414 korpusi. 557774777 vaxo da ...
 • tyavis sameuli iafad
  700lari

  tyavis sameuli iafad

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479106
  saswrafod vyidi tyavis sameuls iafad zalian karg mdgomareobaSi divani iSleba da saTavsoc aaqvs
 • iyideba saZinebeli
  750lari

  iyideba saZinebeli

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479005
  iyideba saZineblis aveji SefuTul mdgomareobaSi.axali.sawolis gareSe
 • sabavSvo savarZeli iafad.
  170lari

  sabavSvo savarZeli iafad.

  oqtomberi 20, 2014
  GEO477960
  iyideba amerikidan Camotanili, umaRlesi xarisxis savarZeli. gamoiyeneba 9-dan 36 kg-mde (9 Tvidan 12 wlamde) bavSvebis usafrTxo mgzavrobisTvis. ergeba avtomobilis savarZels, romelsac gaaCnia mimagrebadi usafrTxoebis Rvedi. mwarmoebeli kompania ...
 • iyideba polonuri stenka agata WurWelTan erTad, fasi 350 dolari!
  250$ 407.50lari

  iyideba polonuri stenka agata WurWelTan erTad, fasi 350 dolari!

  oqtomberi 20, 2014
  GEO428190
  axalia dauzianebelia,WurWeli moyveba 6 Sampaniuris Wiqa, 12 TefSi, dana, Cangali, kovzi, 6-6 cali fasi 250 dolari !
 • saswrafod iyideba

  saswrafod iyideba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO477356
  saswrafod, iyideba mdivankreslo, televizo Tavisi dasadgamiT, fasi SeTanxmebiT 593 47 64 11
 • gasaSleli divani
  100lari

  gasaSleli divani

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478928
  sigane-180sm.gadmoiSleba win,uZravad rCeba sazurge da saxelurebi,aris praqtikuli
 • aveji aveji
  3 000lari

  aveji aveji

  oqtomberi 20, 2014
  GEO469070
  vyidi naturaluri xis avejs 3000 larad. magidas axlavs bari, romelic SeiZleba gamoiyenoT WurWlis saTavsoT.
 • iyideba s a l o n i s inventari 577557582
  2 500lari

  iyideba s a l o n i s inventari 577557582

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478910
  brunvadi skami 2cali., savarZeli 1c. Tavsabani 1c. sarke 1c. karada 1 c. magida 3c. tumbo 1c. Taro 1c. manikurSas magida 1c. jakuzi1c. sterilizatori 1c. skami 2c. pufi 2c. gamacxelebeli 1c. lamfa 1c. magida patara 1c. musikaluri centri 1c. patara skami ...
 • iyideba dawnili aveji
  1 100lari

  iyideba dawnili aveji

  oqtomberi 16, 2014
  GEO473637
  iyideba axlad Camotanili, maRali xarisxis, praqtikulad uxmari, ulamazesi dawnili aveji; divani , ori savarZeli, , magida SuSis zedapiriT
 • iyideba samzareulos magida 4 skamiT
  350$ 570.50lari

  iyideba samzareulos magida 4 skamiT

  oqtomberi 16, 2014
  GEO473634
  iyideba axali Camotanili ,umaRlesi xarisxis, praqtikulad axali, ulamazesi samzareulos xis magida 4 xis skamiT
 • iyideba ori savarZeli da magida
  250$ 407.50lari

  iyideba ori savarZeli da magida

  oqtomberi 16, 2014
  GEO464311
  iyideba axlad Camotanili, sami Tvis nayidi ,maRali xarisxis,uxmari, Tanamedrove dizainis avejis sameuli: ori savarZeli da magida. fasi $250
 • iyideba rbili aveji
  1 550$ 2 526.50lari

  iyideba rbili aveji

  oqtomberi 16, 2014
  GEO464308
  iyideba axlad Camotanili, umaRlesi xarisxis, praqtiulad uxmari, ulamazesi rbili avejis kompleqti:1.samadgiliani rbili divani baliSebiT, 2.oradgiliani rbili divani baliSebiT. 3. savarZeli, 4. patara magida
 • iyideba sasadilo oTaxis kompleqti
  1 750$ 2 852.50lari

  iyideba sasadilo oTaxis kompleqti

  oqtomberi 16, 2014
  GEO464306
  iyideba iafad, axlad Camotanili, praqtikulad uxmari, saukeTeso mdgomareobaSi, ,maRali xarisxis Tanamedrove dizainis mTliani sasadilo oTaxis kompleqti, :1. xis gasaSleli magida, xis rva skamiT, bufeti, desao sarkiT.(maRaziaSi msgavsi kompleqtis fasi daaxloebiT ...
 • gasaSleli magida transformeri
  185lari

  gasaSleli magida transformeri

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478684
  vamzadebT saukeTeso xarisxis magidebs TqvenTvis sasurvel nebismier ferSi. magida iSleba da gadakeTdeba did mgidad. parametrebi gauSlel mdgomareobaSi aris (simaRle 50sm, sigze sigane 100X80-ze. gaSlil mdgomareobaSi (simaRle 77sm, sigane 80X200m. romelic ...
 • iyideba 5 cali xis skami, fasi 200 lari
  200lari

  iyideba 5 cali xis skami, fasi 200 lari

  oqtomberi 19, 2014
  GEO469965
  iyideba 5 cali xis skami, fasi 200 lari.