VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3405
 • wignebis Taroebis damzadeba rogorc dasakidi aseve dasadgmeli(kuTxis Taro)
  luqs vudi gTavazobT wignis Taroebis damzadebas nebismieri zomebiT, nebismieri dizainiT dagvikavSirdiT 597 05 55 77
 • ezos aveji. gTavazobT rogorc Tanamedrove aseve Zvel stilSi avejis damzadebas
  luqs vudi gaTavazobT ezos avejis damzadebas, Tanamedrove da Zveli stiliT dagvikavSirdiT tel:597 05 55 77 E-mail: lux.wood@mail.ru
 • vyidi Cvili bavSvis sawols!
  250lari

  vyidi Cvili bavSvis sawols!

  aprili 25, 2015
  GEO571345
  saxlidan vyidi bavSvis sawols.sawols exsneba tumbo da keTdeba mozrdilis saZinebeli.t598186238
 • Jurnalis magida axali dizainiT da mosaxerxebeli.
  luqs vudi gTavazobT nebismieri dizainis magidebs TqvenTvis sasurveli feriT da zomebiT. dagvikavSirdiT 597 05 55 77 https:/www.facebook.com/pages/LUX-WOOD/754511541313494?fref=ts LUX WOOD
 • bavSvis skami Zalian mosaxerxebelia da komfortulia Tqveni patarebisTvis.
  luqs vudi gTavazobT bavSvis skamebis damzadebas.es produqti Zalian mosaxerxebeli da komfortulia bavSvisTvis romlis saSualebiTac patara magidasTan damoukideblad dajdeba. skamis simaRle Tqveni survilisamebr ganisazRvreba. dagvikavSirdiT 597 05 55 77 Cveni ...
 • avejis damzadeba, gTavazobT axali dizainis avejs.
  luqs vudi gTavazobT siaxles apple-is dizaniT magida Zalian lamazia , fotoze miaxloebiTi suraTi devs, ufro zustad: eflis forma iqneba Savi priala mdf-is masalisgan vercxlisferi sartyeliT rac eflis vizuals mianiWebs, dasadgami fexi zustad igive darCeba, ...
 • avejis damzadeba, gTavazobT axali dizainis avejs
  luqs vudi gTavazobT nebismieri dizainis kompiuteris magidebs TqvenTvis sasurveli feriT da zomebiT.Cven vqmniT siaxles. dagvikavSirdiT 597 05 55 77 Cveni kompaniis yvela gancxadebis sanaxavad my market-is saZiebo velSi CawereT ,luqs vudi" da SeZlebT srulad ...
 • iyideba servandi
  160lari

  iyideba servandi

  aprili 24, 2015
  GEO438121
  iyideba servandi karg mdgomareobaSi. 598 80 02 92
 • iyideba sawolebi 200-250 larad

  iyideba sawolebi 200-250 larad

  aprili 24, 2015
  GEO571286
  iyideba 1,5-ni sawolebi((2.0X1.50)) sufTa xis masaliT , Zalian myari da kargi xisgan aris damzadebuli. suraTSi rogorc aris 200 larad da Tu Ziris damateba gnebavT 250 larad . damikavSirdiT 597-77-90-35 miSa
 • iyideba antikvaruli magida
  600$ 978lari

  iyideba antikvaruli magida

  aprili 24, 2015
  GEO570941
  iyideba antikvaruli magida sekreteri fasi 600$. 558546334; 555740922
 • iyideba saZinebeli
  2 000$ 3 260lari

  iyideba saZinebeli

  aprili 24, 2015
  GEO432814
  iyideba saZinebeli, 2 sawoli, 2 tumbo (marmarilos zedapiriT), 2 Sifoneri. 2307221, 593 489043
 • iyideba ojaxidan axali elizabedis taxti
  500lari

  iyideba ojaxidan axali elizabedis taxti

  aprili 24, 2015
  GEO417953
  vyidi saswrafod da iafad axal or sawolian elizabedis taxts damikavSirdiT realurebma.500 lari 551 515 415 2745756
 • Zveleburi komodi
  500lari

  Zveleburi komodi

  aprili 24, 2015
  GEO481935
  vyidi Zvelebur komods karg mdgomareobaSi,sawyisi fasi 500 lari.SesaZlebelia daklebac0
 • marmarilos sarke

  marmarilos sarke

  aprili 24, 2015
  GEO570944
  iyideba Zveleburi marmarilos sarke 593 489043 2307221
 • iyideba tyavis sameuli
  500$ 815lari

  iyideba tyavis sameuli

  aprili 24, 2015
  GEO570938
  iyideba 3+2+1 , samiani divani,oriani divani, savarZeli da magida 593 489043 2307221
 • iyideba garnituri
  8 000$ 13 040lari

  iyideba garnituri

  aprili 24, 2015
  GEO570876
  iyideba ojaxidan misaRebi oTaxis sruli garnituri. karg mdgomareobaSi. gasaSleli magida, oTxi skami da sami savarZeli. saboloo fasi 8000 aSS dolari (Sefasebulia 10000 aSS dolarad). sakontaqto tel.: 597 77 64 06
 • xis fanjaras

  xis fanjaras

  aprili 24, 2015
  GEO569977
  gavaCuqeb xis fanjaras. fanjris gare zoma: sigane-1,93.sigrZe-2,00. misamarTi: pekinis kveTa, ana kalandaZis #7 (yofili bulaCauris q.) damirekeT winaswar. 593 65 65 94 inga
 • mdf karebis damzadeba
  350lari

  mdf karebis damzadeba

  aprili 24, 2015
  GEO570987
  vamzadebT mdf karebebs,nebismieri formis da zomis,montaJiT,garderobs,samzareulos Tqveni SerCeviT. 551 84 87 92 daTo
 • belgiuri renesansi
  2 500$ 4 075lari

  belgiuri renesansi

  aprili 24, 2015
  GEO571160
  iyideba masiuri xis belgiuri renesansi, saukeTeso mdgomareobaSi
 • saswrafoood
  800lari

  saswrafoood

  aprili 24, 2015
  GEO571157
  .TiTqmis axali samzareulo, araCveulebriv fasad
 • avejis maRazia

  avejis maRazia

  aprili 24, 2015
  GEO570733
  iyideba yvelanairi aveji, saZineblebi klasiku da Tanamedrove, zalebi, sameulebi, magida skamebj da a.S maRazia mdebareobs dinamoze #15 maRazia, CvenTan xarisxi fasze maRalia, amJamad mimdinareobs aqciebi 599 93 40 91
 • rkinis aveji da dekoraciebi

  rkinis aveji da dekoraciebi

  aprili 24, 2015
  GEO397449
  firma 'tada' dagimzadebT rkinis originalur avejs, aqsesuarebs, dekoraciebs, kibeebs, kostruqciebs. 20 wliani gamocdileba saSualebas iZleva TiTouli nivTi iyos umaRlesi xarisxiT Sesrulebuli da originaluri. yvavilebis sadgari 150 l saqanela 750 l magida ...
 • gasaSleli magida
  70lari

  gasaSleli magida

  aprili 24, 2015
  GEO505006
  8 kaciani gasaSleli magida fasi: 70 lari dakecili 30/70/75.naxevrad gaSlili 90/70/75 gaSlili 150/70/75.feri muqi yavisferi "venge"(p.s aseve xdeba feris da zomis SerCeva)
 • magida
  150lari

  magida

  aprili 23, 2015
  GEO570413
  Iyideba magida 24 kacze gasashleli
 • vakeTeb avejis restavracias sauketeso fasebSi .
  varestavracieb yvela saxis avejs. ixileT suraTebi rogori iyo manamde da rogoria axla tel:574 283 283
 • gorka desau
  1 200$ 1 956lari

  gorka desau

  aprili 23, 2015
  GEO570278
  iyideba saswrafod gorka desau erTad ukve Zalian daklebuli 1200$ nayidia daaxloebiT 12 wlis win. xe.
 • iyideba saZinebeli kompleqti "Sopron" ("Sofron") / ("tiulpan", "tulpan")
  ojaxidan! iyideba saZinebeli kompleqti "Sopron" / "Soproni" ("Sofron" / "Sofroni") / ("tiulpan" / "tiulpani", "tulpan" / "tulpani"): ori (2) sawoli, ori (2) tumbo, samkarebiani masiuri karada, triliaJi, banketka / pufi (patara rbili skami). ungruli / ...
 • gasaSleli divani
  250lari

  gasaSleli divani

  aprili 23, 2015
  GEO570483
  iyideba gasaSleli divani, karg mdgomareobaSi, sigane 1m 53 sm, gaSlil mdgomareobaSi 2m. fasi 250 lari. tel 551888013
 • saswrafod iyideba aveji
  750$ 1 222.50lari

  saswrafod iyideba aveji

  aprili 23, 2015
  GEO570593
  iyideba ruminuli saZinebeli daZvelebis efeqtiT tumboebs da triliaJs aqvs marmarilos zedapiri axali orTopediuli matrasi 750$ telefoni 551 18 47 67 nana
 • iyideba inglisuri stilis wablis xis fanjara, axali
  iyideba inglisuri stilis wablis xis fanjara, galaquli, axali (ori (2) cali), Zalian lamazi dekoratiuli gluvi (ara gamWvirvale) minebiT. fanjarebis zomebi (sigane x samaRle): 144x161.5 sm da 144x160.5 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • iyideba lamazi sasmelebis bari, karada, televizoris dasadgmeli, sarkiT
  ojaxidan! iyideba lamazi sasmelebis bari, karada, televizoris dasadgmeli, sarkiT. zomebi: 78sm (sigrZe) x 50sm (sigane) x 77sm (simaRle). fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • samzareulo, nebismieri saxis aveji
  130$ 211.90lari

  samzareulo, nebismieri saxis aveji

  aprili 23, 2015
  GEO570259
  gTavazobT nebismieri dizainis avejis damzadebas , viyenebT saukeTeso xarisxis masalas da furnituras. wibo - plastmasis lenti 1mm & 2 mm), anjama (petli) zambariT– neli daxurvis efeqtiT, teleskopuri salaskebi. mzaddeba 3D dizaini, Tqven SegiZliaT ...
 • misaRebi oTaxis magida
  350lari

  misaRebi oTaxis magida

  aprili 23, 2015
  GEO570251
  iyideba masiuri wablis xisgan damzadebuli magida. zomebi - sigrZe 180sm, sigane 85sm.
 • xis da avejis xelosnebi

  xis da avejis xelosnebi

  aprili 23, 2015
  GEO570123
  gvesaWiroeba avejis restavraciaze momuSave gamocdili xelosani.
 • iyideba ruminuli sameuli magidiT
  820lari

  iyideba ruminuli sameuli magidiT

  aprili 15, 2015
  GEO563378
  iyideba ruminuli warmoebis sameuli magidiT karg mdgomareobaSi
 • saswrafod iyideba aveji ojaxidan,yvelaferi Zalian karg mdgomareobaSia.
  TeTri WurWlis karada,fasi 120lari,yavisferi karada 120 lari,TeTri samzareulos karada 80lari.sarkis Jurnalis magida 200lari,TeTreulis Sesanaxi desau 50lari,salogine taxti 100lari,taxti saTavsos gareSe 50 lari.torSeri 110lari,1961 wlis kedlis saaTi 250lari.aris ...
 • antikvaruli aveji

  antikvaruli aveji

  aprili 22, 2015
  GEO569576
  saswafod iyideba antikvaruli aveji me-18 saukunis
 • iyideba ulamazesi masiuri xis desau da karada CurTmebSi ojaxidan
  2 850$ 4 645.50lari

  iyideba ulamazesi masiuri xis desau da karada CurTmebSi ojaxidan

  aprili 22, 2015
  GEO569535
  iyideba ulamazesi masiuri xis desau da karada CurTmebSi ojaxidan. karg mdgomareobaSi. didi saTavsoebiT.
 • iyideba magida 4 tyavis skamiT
  300lari

  iyideba magida 4 tyavis skamiT

  aprili 22, 2015
  GEO569552
  saswrafod! iyideba magida 4 tyavis skamiT. TiTqmis axali.
 • laminirebuli avejis damzadeba

  laminirebuli avejis damzadeba

  aprili 22, 2015
  GEO569485
  dagimzadebT laminirebul avejs:samzareulo,saZinebeli,CaSenebuli karadebi da sxva Tqveni gemovebiT.
 • seqs marketi!