• binebi dRiurad
 • hotel-panorama.ge
 • sawyobi.
 • onlain maRazia.
 • website, e-commerce, design, SEO, mobile application, hosting, social network, branding

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 2501
 • iafad iyideba!
  700$ 1 141lari

  iafad iyideba!

  agvisto 04, 2015
  GEO625199
  iyideba iafad! ojaxidan troika, Jurnlebis magida,tansacmlis karada,2 sawoliani saZinebeli,samzareulos garnituri, macivari yvelaferi erTad 700$.
 • daxl-vitrina
  4 000lari

  daxl-vitrina

  ivlisi 23, 2015
  GEO609287
  iyideba daxl-vitrina sacxobisTvis.aqvs Sida ganaTeba. Zalian karg mdgomareobaSia,sul sami Tvis naxmaria.aranairi nakli ar aqvs.
 • qvemo qarTli >> rusTavi
  iyideba karada (didi zomis saTavso)
  150lari

  iyideba karada (didi zomis saTavso)

  agvisto 03, 2015
  GEO593283
  iyideba karada (didi zomis saTavso) idealur mdgomareobaSi, aris Zalian tevadi da myari. sigane 235sm/simaRle 60sm/sigane 54sm.
 • qvemo qarTli >> rusTavi
  iyideba sarke
  60lari

  iyideba sarke

  agvisto 03, 2015
  GEO615978
  iyideba sarke. simaRle 180sm, sigane 75sm.
 • qvemo qarTli >> rusTavi
  iyideba notebook-is magida
  40lari

  iyideba notebook-is magida

  agvisto 03, 2015
  GEO615983
  iyideba notebook-is magida, aris Zalian kompaqturi da mosaxerxebeli. magidis Tavi moZraobs da SesaZlebelia sasurveli daxris kuTxis dafiqsireba.
 • qvemo qarTli >> rusTavi
  iyideba bavSvis sawolebi
  100lari

  iyideba bavSvis sawolebi

  agvisto 03, 2015
  GEO619587
  iyideba bavSvis ori sawoli, Tavisi orTopediuli matrasebiT da gamosakravebiT. Zalian karg mdgomareobaSi. erTerTs aqvs patara dazianeba da misi fasia 90lari, meoris ki 100
 • viyidi Zvelebur abazans Tujis fexebiT

  viyidi Zvelebur abazans Tujis fexebiT

  agvisto 03, 2015
  GEO625036
 • aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
  iyideba bavSvis sawoli baTumSi
  800lari

  iyideba bavSvis sawoli baTumSi

  agvisto 03, 2015
  GEO624817
  sawoli aris karg mdgomareobaSi,rogoric suraTzea.moyveba damcavi bade,matrasi,gamosakravi da leibi.514684468-qeTi
 • saswrafod iafad
  350lari

  saswrafod iafad

  agvisto 03, 2015
  GEO624767
  vyidi gasaSlel mdivans,kuxnis tyavis kuTxes (aqvs saTavso), magidiT.karg mdgomareobaSia yvelaferi,meCqareba da vyidi saswrafod, fasi 350 lari,ar daakldeba. tel 557780084 daTog [uhinjomk
 • dizaini,remonti da HI novaciebi L.G.jgufisgan
  super Tanamedrove remonti katalogidan arCeviT,dizaini rogorc saxlSi aseve ezoSi,nebismieri saxis aveji, qviT mopirkeTeba,buxrebi da sveli wertilebi,baseini da wyaroebi. yvelaferi Tqveni komfortistvis rac mTavaria maRali xarisxi da dabali fasebi. mogvmarTeT ...
 • saswrafod iyideba karada
  170lari

  saswrafod iyideba karada

  agvisto 03, 2015
  GEO624730
  saswrafod iyideba meoradi karada da ori savarZeli 577545447
 • iyideba stenka
  250lari

  iyideba stenka

  agvisto 03, 2015
  GEO624726
  saswrafod iyideba stenka fasi 250 lari 577545447
 • iyideba saZinebeli
  400lari

  iyideba saZinebeli

  agvisto 03, 2015
  GEO624724
  iyideba aveji polonuri saZinebeli ori sawoli sam ganyofilebiani karada ori tumbo da triliaJi fasi 400 lari 577545447
 • imereTi >> quTaisi
  iyideba Zveleburi saZinebeli
  2 000$ 3 260lari

  iyideba Zveleburi saZinebeli

  agvisto 02, 2015
  GEO624565
  iyideba saZinebeli sruli SemadgenlobiT. saZinebeli aris stalinis droindeli, antikvaruli , CuqurTmebSi . damzadebulia leningradSi. sawolebi aris cal–calke. (maka)
 • ruminuli sameuli
  350lari

  ruminuli sameuli

  agvisto 02, 2015
  GEO624523
  ojaxidan saswrafod iyideba ruminuli sameuli karg mdgomareobaSi, xaverdis zedapiriT, yavisferi. 593547426.
 • bavSvis sawoli
  70lari

  bavSvis sawoli

  agvisto 02, 2015
  GEO614764
  iyideba bavsvis sawoli.rkinis.TeTri feris.(4-5 wlamde bavSvis)moyveba matrasi,Tavisi Semosakravi baliSebi,farda.gamovayoleb aseve matylis leibs da sabans
 • Jurnalis magida
  65lari

  Jurnalis magida

  agvisto 02, 2015
  GEO517175
  Jurnalis magida 100/60/50. plasmasis woboTi. (p.s. raodenobis mixedviT SesaZlebelia fasze SeTanxmeba aseve xdeba feris zomis da dizainis SerCeva)
 • laminirebuli avejis damzadeba

  laminirebuli avejis damzadeba

  agvisto 02, 2015
  GEO624382
  dagimzadebT avejs;samzareulo kvadratuli 150 laridan,CaSenebuli karadebi kvadratuli 150 laridan.t 593100221
 • iyideba xis cxauri, bade. abazanis, saSxape kabinis, abanos, saunas. axali (uxmari)
  iyideba xis cxauri, bade. abazanis, saSxape kabinis, abanos, saunas. cxauris zomebi: 60 sm x 35.5 sm. axali (uxmari). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba laminirebuli dsp–s (MDF - Medium Density Fibreboard) filebi avejisTvis, uxmari
  ojaxidan! iyideba laminirebuli dsp–s (MDF - Medium Density Fibreboard) filebi avejis dasamzadeblad, oTxi (4) cali, uxmari / uxmaria. >>> ori (2) cali (zomebi 1.6 sm x 56 sm x 152 sm); >>> ori (2) cali galaquli (zomebi 1.9 sm x 52 sm x 157 sm). fasi SeTanxmebiT. ...
 • imereTi >> quTaisi
  ruminuli aveji
  500lari

  ruminuli aveji

  agvisto 01, 2015
  GEO624163
  ojaxidan iyideba ruminuli aveji – 1) kedeli–stenka - 500 lari, 2) sameuli- 250 lari, 3) televizoris magida 100 - lari, 4) garderobi–sarkiT 200 lari, 5) spalnis Skafi - 100 - lari. karg mdgomareobaSia. vyidi Zalian iafad. 599 58 14 15
 • rkini sawoli
  350lari

  rkini sawoli

  agvisto 01, 2015
  GEO624154
  iyideba rkinis, italiuri sawoli saukTeso ndgomareobasi.Tavis matrasTan erTad. sawyisi fasi 350 lari. darekeT: 599902125
 • samzareulos damzadeba
  180lari

  samzareulos damzadeba

  agvisto 01, 2015
  GEO624099
  dagimzadebt nebismieri saxis avejs rogorc ojaxisTvis aseve ofisebisTvis.Turquli,avstriuli,Sveicariuli laminatiT.daSponili,SeRbili,laminirebuli mdf-iT.599881433
 • pianino "Holstein"
  400$ 652lari

  pianino "Holstein"

  agvisto 01, 2015
  GEO624098
  saswrafod iyideba germanuli pianino "Holstein" 3-pedliani idealur mdgomareobaSi skamiT
 • bavSvis karada
  80lari

  bavSvis karada

  agvisto 01, 2015
  GEO410359
  iyideba bavSvis karadebi, maqvs 4 cali
 • naZvis xe
  250lari

  naZvis xe

  agvisto 01, 2015
  GEO410352
  iyideba naZvis xe ,simaRle 225santimetramde, iSleba da transportirebistvis aris advili
 • saofise magida
  70lari

  saofise magida

  agvisto 01, 2015
  GEO410355
  iyideba saofise magida
 • bavSvis sawoli
  250lari

  bavSvis sawoli

  agvisto 01, 2015
  GEO623962
  iyideba bavSvis sawoli, Tavisi lateqsis matrasiT, gamoyenebuli,magram karg mdgomareobaSi masala xe. gamoiyeneba 6 wlamde. msurvelebma damikavSirdiT 592 34 34 10
 • iyideba Taro sakidi SemosasvlelisTvis an abazanisTvis, axali
  ojaxidan! iyideba Taro sakidi SemosasvlelisTvis an abazanisTvis, axali. Taros zomebi: sigrZe - 62 sm, sigane - 28 sm, samaRle - 10 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • gTavazobT abazanis, samzareulos da baris zedapirebs da niJarebs
  110$ 179.30lari

  gTavazobT abazanis, samzareulos da baris zedapirebs da niJarebs

  ivlisi 31, 2015
  GEO623841
  Cveni kompania_BLG gTavazobT xelovnuri marmarilos qvisgan damzadebul samzareulos, abazanis da baris zedapirebs, aseve niJarebs. maTi forma, dizaini, feri da efeqti SegiZliaT Tavad SearCioT survilisamebr. xelovnuri marmarilos qva arafriT Camouvardeba bunebrivs, ...
 • seqs marketi!