VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 3227
 • avejis gadazidvis servisi

  avejis gadazidvis servisi

  maisi 28, 2015
  GEO589761
  mogemsaxurebaT profesionalTa gundi gadavitan nebismieri saxis avejs wvrilman roialsa tu pianins. beso 598280985
 • misaRebi oTaxis aveji" Saproni"
  250$ 407.50lari

  misaRebi oTaxis aveji" Saproni"

  maisi 27, 2015
  GEO589619
  iyideba misaRebi oTaxis avejis mTliani kompleqti "Saproni"
 • iyideba
  600lari

  iyideba

  maisi 27, 2015
  GEO589604
  iyideba gasaSleli sameuli TiTqmis axali 600 larad
 • iyideba
  1 500lari

  iyideba

  maisi 27, 2015
  GEO589600
  iyideba germanuli kedeli kaklis xis fasadit saukeTeso mdgomareobaSifasi1500 lari
 • vamzadebi xis avejs

  vamzadebi xis avejs

  maisi 27, 2015
  GEO424140
  vamzadeb laminirebul avejs, samzareuloebs, saofise avejs, karadebs, CaSenebul karadebs, maRaziis Taroebs, vitrinebs. vamzadeb xis kar-fanjrebs, kibeebs. realur fasebSi, xarisxis garantiiT, daTqmul vadebSi, adgilze mitaniT da montaJiT.
 • nucubiZis meoTxe mikro 28a korpusi bina 16
  300lari

  nucubiZis meoTxe mikro 28a korpusi bina 16

  maisi 27, 2015
  GEO589456
  vaqiraveb binas platoze keTil mowkobili karadebi kedelsSi CaSenebuli orsawoliani sadzinebelSi da gasaSleli savardeli pirveli sarTuli rkinis karebiT fasi 300lari shemexmianet msurvelebma 599138791
 • iyideba saswrafod
  200lari

  iyideba saswrafod

  maisi 27, 2015
  GEO490779
  iyideba saswrafod xis magidebi da skamebi . axlebi . SesaZlebelia gaRebva sasurvel ferze an galaqva . 8 kaciani .sul aris 4 kompleqti.
 • avejis xelosani

  avejis xelosani

  maisi 27, 2015
  GEO589025
  gvaqvs cexi. gvesaWiroeba gamocdili avejis xelosani, romelic muSaobs laminatze, mdf-ze, akrilze da xeze da daamzadebs yvela tipis avejs. grafiki - sruli ganakveTi, xelfasi SeTanxmebiT. dagvikavSirdiT nomerze 2 29 27 90 . gisurvebT warmatebas!
 • saofise skamebi
  25lari

  saofise skamebi

  maisi 27, 2015
  GEO589237
  iyideba skamebi,100-150 calamde iqneba, Zalian karg mdgomareobaSi,
 • saqorwilo dizaini, qorwilis gaformeba, dizaineri manana
  gTavazobT elegantur dizains Tqveni saocnebo qorwilis gasalamazeblad da SegiqmniT saukeTeso ganwyobas. dagvikavSirdiT, dazogeT dro, fuli da energia da Cveni momsaxurebiT kmayofili darCebiT. gisurvebT bednierebas. 593-99-71-17; 598-21-00-90.
 • rkinis nakeTobebi
  11lari

  rkinis nakeTobebi

  maisi 26, 2015
  GEO587710
  gTavazobT :rkinis nebismieri sirTulis samuSaoebs.sabaRe skamebi 180 laridan.Weduri nakeTobebi,mxatvruli,garaJis karebi da ezos WiSkrebi 1kv 120 laridan.gisosi50 laridan,kibeebi erTi safexuri 60 laridan,moajirebi 100 laridan, rkinis kari500laridan,SesaZlebelia ...
 • xis karebi
  300lari

  xis karebi

  maisi 26, 2015
  GEO589016
  iyideba namdvili xis karebebi, karg mdgomareobaSi, wablisferi. 2 erTnairi karebi, simaRle 1m 97sm. sigane 80sm. momrgvalebuli,gerbiani karebis simaRle 2 m. 15sm. sigane 82sm. gerbiani karebi Rirs 400 lari. erTnairebi 300 lari. 593489043 . 2307221
 • iyideba ,meoradi divani
  60lari

  iyideba ,meoradi divani

  maisi 26, 2015
  GEO580231
  iyideba ruseTis ivani saxlian karg mdgomareobaSi60lari.599298416
 • saswrafoT iyideba
  100lari

  saswrafoT iyideba

  maisi 26, 2015
  GEO580229
  tyavis sawoli ojaxidan, axali araa, karg mdgomareobaSi 100 lari. 599298416.
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  maisi 26, 2015
  GEO583603
  dagimzadebT avejs uaxlesi teqnologiiT da dizainiT (dizainis Rirebuleba ufasoa damkveTisTvis): 1. samzareulos, saZinebels, saofises; 2. sxva da sxva tipis CaSenebul karadebs, abazanis karadebs da Taroebs; 3. yvela saxis rbil avejs;
 • avejis damzadeba-restavracia

  avejis damzadeba-restavracia

  maisi 17, 2015
  GEO505021
  mxatvari dizaineri gTavazobT saojaxo da saofise avejis damzadebas laminirebuli emdeefisa da masiuri xis avejisagan. SegisrulebT yvela saxis avejis restavracias (masiuri da rbili aveji). gagiwevT Sesabamis konsultaciasa da dagexmarebiT xarisxiani masalis ...
 • tyavis kuTxe (TeTri)
  1 200lari

  tyavis kuTxe (TeTri)

  maisi 26, 2015
  GEO587816
  iyideba germaniidan Camotanili tyavis kuTxe. aris Zalian karg mdgomareobaSi.
 • tyavis kuTxe (nacxrisferi)
  1 200lari

  tyavis kuTxe (nacxrisferi)

  maisi 26, 2015
  GEO587818
  iyideba germanuli tyavis kuTxe. aris Zalian karg mdgomareobaSi
 • kuTxis divani (naWris)
  1 000lari

  kuTxis divani (naWris)

  maisi 26, 2015
  GEO587819
  iyideba germanuli kuTxis divani. aris Zalian karg mdgomareobaSi.
 • meoradi aveji
  1 700lari

  meoradi aveji

  maisi 25, 2015
  GEO588710
  3 Tvis SeZenilia.3000 lariania.Tanxa mWirdeba da magito vyidi am fasad.baTumi.
 • iyideba tyavis divani da 1 savarZeli baTumi!
  400lari

  iyideba tyavis divani da 1 savarZeli baTumi!

  maisi 25, 2015
  GEO588602
  iyideba karg mdgomareobaSi tyavis divani da savarZeli erTi. divani ar iSleba.
 • saZinebeli
  1 800lari

  saZinebeli

  maisi 25, 2015
  GEO588585
  saswrafod iyideba saZinebeli papilonSi nayidi TeTri muq yavisferSi moyveba ori tumbo,sawoli oradgiliani da gardirobi 4kariani+5ujra 3000lari maqvs minacemi.597 360054
 • vamzadebT sawolebs
  130lari

  vamzadebT sawolebs

  maisi 25, 2015
  GEO587062
  vamzadebT laminatis masaliT sawolebs swrafad da xarisxianad.erTsawoliani sawoli 84/2 matrasis gareSe 130 larad, matrasiT 220 larad. sawolnaxevriani 134/2 matrasis gareSe 170 lari, matrasiT 290 larad. orsawoliani sawoli matrasis gareSe 190, matrasiT 320 ...
 • vamzadebT ujrian sawolebs.
  300lari

  vamzadebT ujrian sawolebs.

  maisi 25, 2015
  GEO424245
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT ujrian sawolebs laminatis masalisgan erTsawolian 84/2 sawols 300 lari Tavisi matrasiT. erTsawolian 94/2 sawols 320 lari Tavisi matrasiT. sawolnaxevrian 134/2 sawols 380 lari Tavisi matrasiT. orsawoliani 164/2 sawoli 420 ...
 • vamzadebT saZineblebs
  2 000lari

  vamzadebT saZineblebs

  maisi 25, 2015
  GEO554973
  vamzadebT laminatis da MDF saZineblebs. fasebi 2000 laridan zeviT. 593911712.
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 100 laridan.
  100lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 100 laridan.

  maisi 25, 2015
  GEO557346
  vambiTzadebT sawolebs swrafad da xarisxianaT laminatis masaliT, erTsawolian 84/2. sawols 100 larad, matrasiT 190 larad.sawolnaxevrian 134/2. sawols 140 larad, matrasiT 260 larad.orsawolian 164/2. sawols 160 larad, matrasiT 290 larad. feris arCeviT.aseve ...
 • vamzadebT karadebs kvadratulis 160 laridan
  160lari

  vamzadebT karadebs kvadratulis 160 laridan

  maisi 25, 2015
  GEO559641
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT laminatis masaliT karadebs 160 laridan kvadratuli.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs kvadratuls 100.
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs kvadratuls 100.

  maisi 25, 2015
  GEO507023
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ . priala laminatiT 120 $.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • damzadebulia priala laminatis ujriani sawoli
  300lari

  damzadebulia priala laminatis ujriani sawoli

  maisi 25, 2015
  GEO574944
  damzadebulia axali priala laminatis ujriani sawoli plasmasis kronkebiT 140/190 matrasis gareSie 300 larad, orTopediuli matrasiT 500 larad. Tavis motaniT da montaJiT.darekeT an nomerze 593911712 analogiuri sawolia rac suraTzea.
 • vamzadebT karadebs 300 larad
  300lari

  vamzadebT karadebs 300 larad

  maisi 25, 2015
  GEO518795
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT laminatis masaliT orkarian karadebs 300 larad.feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT priala laminatis sawolebs 350 laridan.
  350lari

  vamzadebT priala laminatis sawolebs 350 laridan.

  maisi 25, 2015
  GEO518799
  vamzadebT swrafad da xarisxianaT priala laminatis masaliT sawolebs 134/2 Tavisi matrasiT 350 larad. 164/2 Tavisi matrasiT 380 larad. t 593911712
 • iyideba saZinebeli
  2 000lari

  iyideba saZinebeli

  maisi 25, 2015
  GEO574615
  iyideba saZinebeli ojaxidan,TiTqmis axali,maqvs 6 Tvis win SeZenili,mis: didube,kokakolasTan axlos. tel:574999699 .fasi 2000lari .
 • iyideba bavSvis sacoli
  400lari

  iyideba bavSvis sacoli

  maisi 25, 2015
  GEO588499
  vyidi bavSvis sacols ortopediuli matrasiT idealur mdgomareobaSi
 • iyideba saofise magida 2 cali
  180lari

  iyideba saofise magida 2 cali

  maisi 25, 2015
  GEO588460
  iyideba saofise magida Zalian dabal fasad! Savi feris Zalian kargi xarisxis 126x70x76 zomis, 180 larad.xolo didi magida 220 larad damikavSirdiT realuri myidvelebi 558310459
 • saswrafod iyideba aveji

  saswrafod iyideba aveji

  maisi 25, 2015
  GEO588327
  q.baTumSi iyideba sameuli 380 larad , aveji aris idelaur mdgomareobaSi, 558 38 45 45 ikiTxeT mari
 • samzareulos kuTxe [ugaloki]
  700lari

  samzareulos kuTxe [ugaloki]

  maisi 25, 2015
  GEO588302
  belgiuri. 2 skamiT. gasaSleli magidiT. saukeTeso mdgomareobaSi.
 • sasadilo kedeli
  1 000lari

  sasadilo kedeli

  maisi 24, 2015
  GEO587986
  iyideba ungruli sasadilo kedeli Zalian karg mdgomareobaSi. sigane 3,5m, simaRle 2m. fasi: 1000 lari
 • pianino
  250lari

  pianino

  Tebervali 25, 2014
  GEO226406
  sasw iyideba 80 wlis pianino muz fabrika Tbilisi
 • avejis damzadeba
  1lari

  avejis damzadeba

  maisi 24, 2015
  GEO587835
  laminirebuli avejis damzadeba;samzareulo 150 laridan,CaSenebuli karadebi150 lari.saofise aveji.
 • seqs marketi!