VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3490
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  seqtemberi 01, 2014
  GEO362401
  vamzadeb avejs yvela dizainiT samzareulo,magidebi ofisisTvis da samzareulosTvis,karadebi da sxva da sxva aveji aseve vakeTeb restavrecias avejze saxlSiwvrilmanis gaketeba Camrtvelebis gamocvla da saketebis dayeneba karebebze santeqnika da sxvadasxva saojaxo ...
 • avejis restavracia
  12lari

  avejis restavracia

  seqtemberi 01, 2014
  GEO376400
  avejis restavracia binaze momsaxurebit mogemsaxurebat universaluri xelosani karebebze saketebis gamocvla morgeba d.a.sS avejis damzadeba restavracia
 • avejis damzadeba restavracia
  15$ 24.45lari

  avejis damzadeba restavracia

  seqtemberi 01, 2014
  GEO354975
  vamzadeb avejs nebismieri katalogoT,samzareulo,karadebi,samaRazie invertari,Taroebi da sxva 1 mk 150 laridan .aseve restavracia avejze skamebis gamyareba,karebze saketebis gamocvla,kar-fanjris SeRebva da sxva wvrilmani saojaxo saqme umokles droSi daiafad ...
 • iyideba servandi
  170lari

  iyideba servandi

  seqtemberi 01, 2014
  GEO438121
  iyideba servandi normalur mdgomareobaSi /598 80 02 92 / fasi 170 lari
 • iyideba ojaxidan axali elizabedis taxti
  600lari

  iyideba ojaxidan axali elizabedis taxti

  seqtemberi 01, 2014
  GEO417953
  vyidi saswrafod da iafad axal or sawolian taxts,taxts vyidiT naxevris fasad,axali Camotanilia.damikavSirdiT realurebma.Tanxas ar daakldeba 600 lari 595 625777 2745756
 • xis taxti 25 lari iafad
  25lari

  xis taxti 25 lari iafad

  seqtemberi 01, 2014
  GEO453366
  xis taxti 25 lari. iyideba. xis taxti lurji feris. aqvs loginebis Casadebi, saketiT, myari, fexebze. 1.85 sm 80sm 60 sm tel.: 555 496944
 • meoradi divani da ori savarZeli
  200lari

  meoradi divani da ori savarZeli

  seqtemberi 01, 2014
  GEO453123
  meoradi divani da ori savarZeli, masiuri xiT gawyobili Zalian karg mdgomareobaSi! saswrafod iyideba!
 • iyideba xarisxiani, axali da meoradi aveji germaniidan.
  iyideba komodebi, tyavis da saZinebeli avejis kompleqti, magidebi, skamebi da sxva. ix. saiti. http:/www.jonobaldai.lt/ru/
 • iyideba aveji
  1 200$ 1 956lari

  iyideba aveji

  seqtemberi 01, 2014
  GEO453280
  iyideba germanuli aveji maRali xarisxis .fasi SeTanxmebiT 597550909
 • vyidi karadas, 2 kacian sawols da treliaJs
  450lari

  vyidi karadas, 2 kacian sawols da treliaJs

  seqtemberi 01, 2014
  GEO453241
  samive aris nabori gakeTebulia antikvarul stilSi, aris nirmalur mdgomareobaSi saRebavi aqvs gadaclili adgil-adgil. msurvelebi damikavSirdiT miTiTebul nomerze.
 • vammzadebT komodebs 130 laridan
  130lari

  vammzadebT komodebs 130 laridan

  seqtemberi 01, 2014
  GEO398223
  vamzadebT laminatis masaliT komodebs 3 ujrians 130 larad. 4 ujrians 150 larad. 5 ujrians 180 larad. feris arCeviT. 593911712
 • vamzadebT karadebs 280 larida.
  280lari

  vamzadebT karadebs 280 larida.

  seqtemberi 01, 2014
  GEO406218
  vamzadebT laminatis masalisgan orkarian karadebs 280 larad. feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT eseT sawolebs 550 larad.
  550lari

  vamzadebT eseT sawolebs 550 larad.

  seqtemberi 01, 2014
  GEO412652
  vamzadebT laminatis masaliT orsawolian sawols160/2 Tavisi matrasiT da ori tumboTi rogoric suratebSia, feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad
  500lari

  vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad

  seqtemberi 01, 2014
  GEO412654
  vamzadebT laminatis masaliT orsawolian ujrian sawolebs 160/2 Tavisi matrasiT 500 larad. sawolnaxevrian ujrian sawolebs 134/2 Tavisi matrasiT 400 larad.feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • iyideba MDF sawoli.
  360lari

  iyideba MDF sawoli.

  seqtemberi 01, 2014
  GEO417994
  iyideba MDF sawoli 2 m sigrZeSi 190 ganSi. saTavsoini meqanizmze Tavisi matrasiT da kedlis patara kuTxiT 360 larad .erTi welia rac maqvs. darekeT mxolod am nomerze. 593911712.
 • vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad
  300lari

  vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad

  seqtemberi 01, 2014
  GEO424245
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols ujrebiT da matrasiT feris arCeviT. 80/2m 280 lari. 90/2m 300 lari. darekeT am nomerze 593911712
 • vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde.
  130lari

  vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde.

  seqtemberi 01, 2014
  GEO356996
  vamzadebT masaliT karadebs 130-150 larad kvadratuls.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls.
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls.

  seqtemberi 01, 2014
  GEO360317
  vamzadebT laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ kvadratuls. .feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT kompiuteris magidebs.
  120lari

  vamzadebT kompiuteris magidebs.

  seqtemberi 01, 2014
  GEO395096
  vamzadebT laminatis masaliT kompiuteris magidebs 120 laridan patara.didi 150 lari.magida + Taro 200 lari. feris arCeviT. 593911712
 • vamzadebT tumboebs 60 laridan.
  60lari

  vamzadebT tumboebs 60 laridan.

  seqtemberi 01, 2014
  GEO398167
  vamzadebT laminatis masaliT 2 ujrian tumbos 60 larad. 3 ujrians 80 larad. 4 ujrians 100 larad. 593911712
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan
  90lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan

  seqtemberi 01, 2014
  GEO355920
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols 90 larad, matrasiT 170 larad.sawolnaxevrian sawols 130 larad, matrasiT 250 larad.orsawolian sawols 160 larad, matrasiT 280 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT nebismier avejs.SesaZlebelia transportireba. ...
 • iyideba Cexuri samzareulos rbili kuTxe (ugaloki)
  ojaxidan! iyideba Cexuri samzareulos rbili kuTxe (ugaloki) saTavsoTi. tyavis, wiTeli feris. magidis da skamebis gareSe. fasi SeTanxmebiT. damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT am nomerze: (597) 11 30 07
 • iyideba ojaxidan aveji
  70lari

  iyideba ojaxidan aveji

  agvisto 31, 2014
  GEO292603
  ojaxidan iyideba aveji iafad komodi-70lari, saweri magida-60lari, wignebis karada-80lari, servandi-80lari, germanuli pianino "roiniSi"-400$. telefoniT ukeTesad agixsniT ra da rogor.fasi SeTanxmebiT.
 • iyideba bavSvis sakidi pirsaxocisTvis, axali
  ojaxidan! iyideba bavSvis sakidi pirsaxocisTvis abazanaSi, metalis, absoluturad axalia. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba laminirebuli dsp–s filebi avejisTvis, uxmaria
  ojaxidan! iyideba laminirebuli dsp–s filebi avejis dasamzadeblad, 4 cali, uxmari. >>> 2 cali (zomebi 1.6 sm x 56 sm x 152 sm); >>> 2 cali galaquli (zomebi 1.9 sm x 52 sm x 157 sm). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba sasmelebis bari

  iyideba sasmelebis bari

  agvisto 31, 2014
  GEO452663
  ojaxidan! iyideba sasmelebis bari. zomebi: 78sm (sigrZe) x 50sm (sigane) x 77sm (simaRle). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba fexsacmlis Taro

  iyideba fexsacmlis Taro

  agvisto 31, 2014
  GEO452654
  ojaxidan! iyideba fexsacmlis Taro, metalis. zomebi: 84sm (sigrZe) x 25sm (sigane) x 46sm (simaRle). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • sabavSvo maneJi iafad
  90lari

  sabavSvo maneJi iafad

  agvisto 31, 2014
  GEO452653
  italiuri firmis "Prenatal"-is maneJi. 90 lari meoradi. Zalian myari! teqnikurad idealur mdgomareobaSi. vizualuradac iseTi araferi ar sWirs.
 • vyidi sawols
  320lari

  vyidi sawols

  agvisto 31, 2014
  GEO431536
  saswrafod vyidi erTadgilian sawols Tavisi leibiT, muqi yavisferi, karg mdgomareobaSia, gakeTebuli SekveTiT kaklis xisgan. leibis zoma - 75/190. fasi: 320 lari (gadaxdili maqvs 480 lari), myidvels SesaZlebelia kide davuklo. darekeT nomrebze: 597 00 40 ...
 • iyideba Jurnalis magida
  45lari

  iyideba Jurnalis magida

  agvisto 31, 2014
  GEO418420
  saswrafod iyideba Jurnalis magida, 579004055 - Tea
 • avejis damzadeba restavracia

  avejis damzadeba restavracia

  agvisto 30, 2014
  GEO452595
  dagimzadebT nebismieri saxis avejs.vakeTebT restavracias. 5 97 195 217 daTo
 • televizoris magida
  110lari

  televizoris magida

  agvisto 30, 2014
  GEO452496
  vyidi televizoris magidas, aris karg mdgomareobaSi. gamodgeba kompiuterisTvisac, aqvs kompiuteris qeisis dasadgmeli ganyofileba. SesaZloa fasze kidev molaparakeba.
 • logini mwoliare avadmyofisTvis
  700€ 1 610lari

  logini mwoliare avadmyofisTvis

  agvisto 30, 2014
  GEO452435
  logini mwoliare avadmyofisTvis,karg mdgomareobaSi,samasaJe leibiT
 • xis sawolebi
  100lari

  xis sawolebi

  agvisto 30, 2014
  GEO452421
  iyideba 2 xis sawoli .fasi 100 lari.tel.2 77 54 51 & 551 77 97 05 juli
 • iyideba Taro sakidi SemosasvlelisTvis an abazanisTvis, axali
  ojaxidan! iyideba Taro sakidi SemosasvlelisTvis an abazanisTvis, axali. Taros zomebi: sigrZe - 62 sm, sigane - 28 sm, samaRle - 10 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba
  800lari

  iyideba

  agvisto 30, 2014
  GEO441864
  iyideba zvelebuli skamebi karg mdgomareobashi 4 skamis fasi 400 lari
 • iyideba sameuli "ataSe"
  400lari

  iyideba sameuli "ataSe"

  agvisto 29, 2014
  GEO425762
  iyideba sameuli "ataSe",gasaSleli.fasi : 400 lari.
 • belgiuri aveji
  600$ 978lari

  belgiuri aveji

  agvisto 29, 2014
  GEO452021
  iyideba tyavis da naWris modeli. karg mdgomareobaSi.fasi SeTanxmebiT.593984034. 579080551
 • belgiuri aveji tyavis da rbili aveji
  600$ 978lari

  belgiuri aveji tyavis da rbili aveji

  agvisto 29, 2014
  GEO452040
  iyideba, ori modeli tyavisa da rbili sameuli karg mdgomareobaSi ,fasi SeTanxmebiT.593984034.579080551.555748258
 • iyideba maRalxarisxiani saZinebeli kompleqti "tiulpani"
  ojaxidan! iyideba maRalxarisxiani saZinebeli kompleqti "tiulpani": 2 sawoli, 2 tumbo, samkarebiani masiuri karada, triliaJi, pufi (patara rbili skami). karg mdgomareobaSia. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07