VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3769
 • iyideba troika - divani + ori savarZeli
  270lari

  iyideba troika - divani + ori savarZeli

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481307
  iyideba troika - divani + ori savarZeli axali
 • iyideba triumo - treliaJi
  80lari

  iyideba triumo - treliaJi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481313
  iyideba triumo - treliaJi 80 larad
 • vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad
  500lari

  vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad

  oqtomberi 25, 2014
  GEO412654
  vamzadebT laminatis masaliT orsawolian ujrian sawolebs 154/2 Tavisi matrasiT 500 larad. sawolnaxevrian ujrian sawolebs 134/2 Tavisi matrasiT 400 larad.feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT karadebs 280 larida
  280lari

  vamzadebT karadebs 280 larida

  oqtomberi 25, 2014
  GEO406218
  vamzadebT laminatis masalisgan orkarian karadebs 280 larad. feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.
 • vammzadebT komodebs 130 laridan
  130lari

  vammzadebT komodebs 130 laridan

  oqtomberi 25, 2014
  GEO398223
  vamzadebT laminatis masaliT komodebs 3 ujrians 130 larad. 4 ujrians 150 larad. 5 ujrians 180 larad. feris arCeviT. 593911712
 • vamzadebT tumboebs 60 laridan.
  60lari

  vamzadebT tumboebs 60 laridan.

  oqtomberi 25, 2014
  GEO398167
  vamzadebT laminatis masaliT 2 ujrian tumbos 60 larad. 3 ujrians 80 larad. 4 ujrians 100 larad. 593911712
 • vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls
  100$ 163lari

  vamzadebT samzareuloebs 100 $ kvadratuls

  oqtomberi 25, 2014
  GEO360317
  vamzadebT laminatis masaliT samzareuloebs nebismieri dizainiT 100 $ kvadratuls. .feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde
  130lari

  vamzadebT karadebs kvadratuli 130-150 laramde

  oqtomberi 25, 2014
  GEO356996
  vamzadebT masaliT karadebs 130-150 larad kvadratuls.feris arCevaniT.aseve vamzadebT nebismier avejs. 593911712
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan.
  90lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan.

  oqtomberi 25, 2014
  GEO355920
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols 90 larad, matrasiT 170 larad.sawolnaxevrian sawols 130 larad, matrasiT 250 larad.orsawolian sawols 160 larad, matrasiT 280 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT nebismier avejs.SesaZlebelia transportireba. ...
 • vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad.
  300lari

  vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad.

  oqtomberi 25, 2014
  GEO424245
  vamzadebT laminatis masaliT erTsawolian sawols ujrebiT da matrasiT feris arCeviT. 80/2m 280 lari. 90/2m 300 lari. darekeT am nomerze 593911712
 • vamzadebT sawolebs 350 larad
  350lari

  vamzadebT sawolebs 350 larad

  oqtomberi 25, 2014
  GEO471825
  vamzadebT laminatis masaliT sawolebs suraTze miTiTebuli dizainiT 350 larad Tavis matrasiT 164/2. . t 593911712
 • iyideba Sezlongi
  50lari

  iyideba Sezlongi

  oqtomberi 25, 2014
  GEO471823
  iyideba germanuli Sezlongi.50 larad.t 593911712.
 • firma ''M''-avejis damzadeba
  50lari

  firma ''M''-avejis damzadeba

  oqtomberi 25, 2014
  GEO481104
  firma''M'' gTavazobT momsaxurebis farTo speqtrs.binebis,ofisebis,sacxovrebeli saxlebis,komerciuli farTebis,restornebis remonts,dizains,proeqtirebas,interieris srul mowyobas.vasrulebT nebismieri sirTulis samuSaoebs.swrafad da xarisxianad.dainteresebuli ...
 • salonis inventari

  salonis inventari

  oqtomberi 25, 2014
  GEO480456
  iyideba salonis inventari. Tavsabani kosmetologis kreslo, 2 adgiliani stilistebis sruli kompleqti. fasi SeTanxmebiT
 • iyideba rbili aveji
  1 550$ 2 526.50lari

  iyideba rbili aveji

  oqtomberi 24, 2014
  GEO464308
  iyideba axlad Camotanili, umaRlesi xarisxis, praqtiulad uxmari, ulamazesi rbili avejis kompleqti:1.samadgiliani rbili divani baliSebiT, 2.oradgiliani rbili divani baliSebiT. 3. savarZeli, 4. patara magida
 • iyideba sasadilo oTaxis kompleqti
  1 750$ 2 852.50lari

  iyideba sasadilo oTaxis kompleqti

  oqtomberi 20, 2014
  GEO464306
  iyideba iafad, axlad Camotanili, praqtikulad uxmari, saukeTeso mdgomareobaSi, ,maRali xarisxis Tanamedrove dizainis mTliani sasadilo oTaxis kompleqti, :1. xis gasaSleli magida, xis rva skamiT, bufeti, desao sarkiT.(maRaziaSi msgavsi kompleqtis fasi daaxloebiT ...
 • iyideba ori savarZeli da magida
  250$ 407.50lari

  iyideba ori savarZeli da magida

  oqtomberi 20, 2014
  GEO464311
  iyideba axlad Camotanili, sami Tvis nayidi ,maRali xarisxis,uxmari, Tanamedrove dizainis avejis sameuli: ori savarZeli da magida. fasi $250
 • iyideba samzareulos magida 4 skamiT
  350$ 570.50lari

  iyideba samzareulos magida 4 skamiT

  oqtomberi 20, 2014
  GEO473634
  iyideba axali Camotanili ,umaRlesi xarisxis, praqtikulad axali, ulamazesi samzareulos xis magida 4 xis skamiT
 • iyideba dawnili aveji
  1 100lari

  iyideba dawnili aveji

  oqtomberi 20, 2014
  GEO473637
  iyideba axlad Camotanili, maRali xarisxis, praqtikulad uxmari, ulamazesi dawnili aveji; divani , ori savarZeli, , magida SuSis zedapiriT
 • avejis restavracia

  avejis restavracia

  oqtomberi 06, 2014
  GEO454615
  savarZlebis,divnebis,sameulebis neebismieri rbili da Cveulebrivi avejis restavracia
 • laminirebuli avejis damzadeba

  laminirebuli avejis damzadeba

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480701
  dagimzadebT laminirebul avejs:samzareulos,CaSenebul karadebs,saofise avejs.laminati,edf,akrili,profilebi da sxva Tqveni gemovnebiT. t 593100221 koba
 • iyideba pianino
  200lari

  iyideba pianino

  oqtomberi 24, 2014
  GEO469762
  iyideba pianino oktava. fasi 200 lari.
 • iyideba servandi
  170lari

  iyideba servandi

  oqtomberi 24, 2014
  GEO438121
  iyideba servandi normalur mdgomareobaSi. 598 80 02 92.
 • avejis damzadeba restavracia !
  150lari

  avejis damzadeba restavracia !

  oqtomberi 24, 2014
  GEO288137
  avejis damzadeba restavracia.dagimzadebt nebismieri stilis avejs saxlze misvliT.aseve avejis restavrireba. swrafad da xarisxianad. ikiTxeT daviTi
 • iyideba saZinebeli
  700$ 1 141lari

  iyideba saZinebeli

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480631
  aris 6 naWriani,faqtiurad gamouyenebeli.
 • iyideba antikvaruli saweri magida
  7 000$ 11 410lari

  iyideba antikvaruli saweri magida

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480623
  antikvaruli saweri magida Zalian karg mdgomareobaSi
 • antikvaruli magida
  2 000$ 3 260lari

  antikvaruli magida

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480590
  iyideba antikvaruli SaSis da banqos saTamaSo magida
 • antikvaruli bufeti
  6 000$ 9 780lari

  antikvaruli bufeti

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480588
  iyideba antikvaruli bufeti Zalian karg mdgomareobaSi.frTiani lomis fexebze.
 • samzareulos magidaa
  500lari

  samzareulos magidaa

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480587
  italiuri SuSis magida
 • iyideba
  50lari

  iyideba

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480652
  saswrafod ojaxidan iyideba gasaSleli divani 2adgiliani da gasaSleli savarZeli 1 adgiliani.karg mdgomareobSi
 • molare operatoris magida
  300lari

  molare operatoris magida

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480338
  komfortuli da moxerxebuli magida sursaTis supermarketebisaTvis,kompiuterTan muSaobisaTvis saTavsoebiT,ujrebiT.
 • bavSvis sawoli
  290lari

  bavSvis sawoli

  oqtomberi 23, 2014
  GEO467137
  iyideba bavSvis sawoli, orTopediuli matrasi da gverdiTa rbili baliSebi. fasi 290 lari.
 • meoradi aveji belgiidan
  650$ 1 059.50lari

  meoradi aveji belgiidan

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480267
  iyideba zalis aveji karg mdgomareobaSi
 • iyideba mdivani
  150lari

  iyideba mdivani

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480076
  iyideba mdivani karg mdgomareobaSi
 • aveji zala
  1 000lari

  aveji zala

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480043
  zala,aris idealur mdgomareobaSi, SegiZliaT moxvideT da adgilze naxoT, ubralod gvinda axali dizainis yidva da magitom vyidiT, fasi SeTanxmebiT
 • saswrafod iyideba

  saswrafod iyideba

  oqtomberi 23, 2014
  GEO477356
  saswrafod iyideba mdivankreslo, televizo Tavisi dasadgamiT, fasi SeTanxmebiT 593 47 64 11
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480146
  saojaxo da saofise avejis damzadeba SekveTiT. dizainis farTo arCevani. adgilze montajiT
 • meoradi aveji belgiidan
  550$ 896.50lari

  meoradi aveji belgiidan

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480139
  iyideba saZinebeli karg mdgomareobaSi
 • iyideba rbili aveji
  1 100lari

  iyideba rbili aveji

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479876
  iyideba rbili aveji:samkaciani divani da 2 savarZeli.iSleba savarZlebi(aqvs Casalagebeli)da iSleba divanic(aqvs Casalagebeli) wigniseburad.aris evropuli.SeZenilia ramodenime Tvea.aris Zalian karg mdgomareobaSi.1100 lari. 555630897 271643
 • iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani"

  iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani"

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479844
  ojaxidan! iyideba saZinebeli kompleqti "tiulpani": 2 sawoli, 2 tumbo, samkarebiani masiuri karada, triliaJi, pufi (patara rbili skami). karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99