VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3377
 • Продаю
  800lari

  Продаю

  ivlisi 29, 2014
  GEO438700
  Продам спальню(польская) в хорошем состоянии(2 кровати,2 тумбочки,трильяж,пуфик,стол с 4 стульями)
 • iyideba italiuri masalis magida 6 skamiT da 2 savarZliT
  3 200$ 5 216lari

  iyideba italiuri masalis magida 6 skamiT da 2 savarZliT

  ivlisi 28, 2014
  GEO394396
  iyideba italiuri masalis magida 6 Tyavis skamiT da ori savarZliT.magida iSleba.aris palirovkiani zedapiriT da aris 2014 wlis koleqciidan aseve am kompleqtSia vitrina da desao sarkiT
 • iyideba iyaliuri warmoebis zala 2014 wlis koleqcia
  3 200$ 5 216lari

  iyideba iyaliuri warmoebis zala 2014 wlis koleqcia

  ivlisi 28, 2014
  GEO438595
  iyideba 2014 wlis koleqciis italiuri warmoebis zalis mowyobiloba. magida 6 skamiT da 2 savarZliT. vitrina da desao sarkiT. aris 5 Tvis nayidi aranairi nakawriT.skamebi aris naturaluri tyavis.
 • iyideba abazanis, saSxape kabinis, saunas xis cxauri, bade
  iyideba abazanis, saSxape kabinis, abanos, saunas xis cxauri, bade. cxauris zomebi: 60 sm x 35.5 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba

  iyideba

  ivlisi 28, 2014
  GEO426054
  axal binaSi gadasvlis gamo vyidiT Cexur televizoris dasadgams. tevadia, kargi zedapiriT. fasi 70 lari. sxva aveji gayidulia. vcxovrob saburTaloze 1 sarTulze
 • avejis damzadeba

  avejis damzadeba

  ivlisi 28, 2014
  GEO438333
  kompania „JUTE BOOM” gTavazobT nebismieri dizainis da sirTulis avejis damzadebas rogorc saxlisaTvis - samzareulo, saZinebeli, misaRebi, aseve ofisisTvis - magidebi, Taroebi. SekveTa xdeba erTi dRiT adre. momsaxurebaSi Sedis adgilze mitanis servisi. ...
 • iyideba iafad
  120lari

  iyideba iafad

  ivlisi 28, 2014
  GEO438280
  ojaxidan kompiuteris magida. gaTvaliswinebuli aqvs procesoris dasadebi Taro, muqi Sokoladis. 120 larad! nayidi maqvs 1 Tvis win, tel: 555 496944
 • vyidi saswrafod saZinebels
  2 100lari

  vyidi saswrafod saZinebels

  ivlisi 27, 2014
  GEO438242
  saZinebeli aris dubaidan ,vyidi saswrafod fasi 2100lari,SemexmianeT 557-25-94-82nika an 591 -71-23-10nazi
 • brolis Wiqebi.
  20lari

  brolis Wiqebi.

  ivlisi 27, 2014
  GEO335492
  iyideba brolis Wiqebi. komplekti 20 lari.
 • karnizi
  20lari

  karnizi

  ivlisi 27, 2014
  GEO335497
  iyideba 2 karnizi. 1 cali 20 lari. 592 85 15 00, 579 75 75 59
 • brolis vaza
  20lari

  brolis vaza

  ivlisi 27, 2014
  GEO356573
  iyideba brolis vazebi. cali 20 lari. 592 85 15 00, 579 75 75 59
 • saswrafod! iafad!
  100lari

  saswrafod! iafad!

  ivlisi 27, 2014
  GEO438171
  iyideba servandi Tavisi desauTi. sarestavracio
 • iyideba servandi
  170lari

  iyideba servandi

  ivlisi 27, 2014
  GEO438121
  iyideba servandi normalur mdgomareobaSi, fasi 170 lari. 598 80 02 92
 • skamebi- 10 cali
  80lari

  skamebi- 10 cali

  ivlisi 27, 2014
  GEO438120
  1 skami - 80 lari 574772385 568660394 corniwater@gmail.com
 • brinjaos oniqsis patara magida
  180lari

  brinjaos oniqsis patara magida

  ivlisi 27, 2014
  GEO438116
  brinjaos oniqsis patara magida fasi 180 574772385 568660394 corniwater@gmail.com
 • abano 90*90
  180lari

  abano 90*90

  ivlisi 27, 2014
  GEO438105
  fasi 180 lari 574772385 568660394 corniwater@gmail.com
 • Savi tualeti
  500lari

  Savi tualeti

  ivlisi 27, 2014
  GEO438101
  iyideba Savi axali tualeti fasi 500 lari 574772385 568660394 corniwater@gmail.com
 • saswrafod iyideba'servandi"
  150lari

  saswrafod iyideba'servandi"

  ivlisi 27, 2014
  GEO438079
  iyideba servandi fasi-150 lari.dagvikavSirdiT nomerze 551-70-00-80
 • saswrafod iyideba garderobi
  100lari

  saswrafod iyideba garderobi

  ivlisi 27, 2014
  GEO438077
  iyideba garderobi,fasi 100 lari,dagvikavSirdiT nomerze 551-70-00-80
 • vamzadeb avejs.
  1lari

  vamzadeb avejs.

  ivlisi 27, 2014
  GEO438044
  vamzadeb nebismieri sirtulis avejs.var kerZo piri da ara Suamavali,vamzadeb piradad,swrafad,xarisxianad da realur fasad.laminatisgan,mdf-gan da xis masalisgan:magidebs,skamebs,karebebs,fanjrebs,samzareuloebs,komodebs,karadebs,kibeebs(xveulsac da sworsac)hols ...
 • iyideba sasadilo oTaxis kompleqti
  2 000$ 3 260lari

  iyideba sasadilo oTaxis kompleqti

  ivlisi 27, 2014
  GEO438016
  iyideba axlad Camotanili, sami Tvis nayidi,maRali xarisxis, TiTqmis axali sasadilo oTaxis kompleqti:1. gasaSleli magida rva skamiT, bufeti, desao
 • iyideba komodi
  200$ 326lari

  iyideba komodi

  ivlisi 27, 2014
  GEO438015
  iyideba axali Camotanili, maRali xarisxis,yavisfari, organyofilebiani komodi.
 • iyideba sameuli
  250$ 407.50lari

  iyideba sameuli

  ivlisi 27, 2014
  GEO438018
  iyideba axlad Camotanili, sami Tvis nayidi ,maRali xarisxis avejis sameuli: ori savarZeli da magida.
 • iyideba dawnili aveji
  1 100lari

  iyideba dawnili aveji

  ivlisi 27, 2014
  GEO438012
  iyideba axlad Camotanili, maRali xarisxis, dawnili aveji; divani , ori savarZeli, , magida SuSis zedapiriT
 • iyideba rbili avejis kompleqti
  1 800$ 2 934lari

  iyideba rbili avejis kompleqti

  ivlisi 27, 2014
  GEO438011
  iyideba TurqeTidan axlad Camotanili,umaRlesi xarisxis, rbili avejis kompleqti:1.samadgiliani rbili divani baliSebiT, 2.oradgiliani rbili divani baliSebiT. 3. savarZeli, 4. patara magida
 • saswrafod iyideba "stenka"
  400lari

  saswrafod iyideba "stenka"

  ivlisi 27, 2014
  GEO437977
  iyideba "stenka" karg mdgomareobaSi,msurvelebi dagvikavSirdiT nomerze- 551-70-00-80
 • aveji, meoradi aveji, aveji, meoradi aveji
  1lari

  aveji, meoradi aveji, aveji, meoradi aveji

  ivlisi 27, 2014
  GEO437970
  meoradi aveji, meoradi aveji, meoradi avejis sawyobSi SegiZliaT SeiZinoT saukeTeso xarisxis meoradi aveji, umravlesoba savsebiT axalia da yoveli maTgani saukeTeso mdgomareobaSia, warmoggenilia safrangeTisa da belgiis brenduli koleqciebis meoradi aveji, ...
 • sameuli
  550lari

  sameuli

  ivlisi 26, 2014
  GEO433392
  iyideba ruminuli warmoebis sameuli,divani iSleba 2.10sm
 • divani
  350lari

  divani

  ivlisi 26, 2014
  GEO378204
  iyideba ruminuli warmoebis "oniks" gasaSleli divani, gani-2,10sm
 • zalis kedeli
  700lari

  zalis kedeli

  ivlisi 26, 2014
  GEO226759
  .iyideba ruminuli warmoebis zalis kedeli ,gani 2 metri, simaRle 2,3.garderobis gareSe Rirs 700 da mTlianad 1000 lari da 3.3 gamodis kedlis gani
 • karebi
  60lari

  karebi

  ivlisi 26, 2014
  GEO230137
  iyideba fiWvis 2 axali kari.2.20simaRle ,gani71. CarCos gareSe ,erTi Rirs 60lari
 • divani + 2 kreslo (beluqsi) tyavis sameuli

  divani + 2 kreslo (beluqsi) tyavis sameuli

  ivlisi 26, 2014
  GEO378583
  iyideba beluqsis tyavis sameuli,karg mdgomareobaSi, Savi feris, mciredi dazianebiT,dagvikavSirdiT 593 50 53 16 Tako. an 571 04 65 02 avTo
 • ikideba 9 fotliani gorka
  650$ 1 059.50lari

  ikideba 9 fotliani gorka

  ivlisi 26, 2014
  GEO437657
  ikideba 9 fotliani gorka SesaniSnav mdomareobasSi sastrafod. mobiluri nomeri. 599906715 giorgi.
 • vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan
  90lari

  vamzadebT sawolebs yvelaze dabal fasad 90 laridan

  ivlisi 26, 2014
  GEO355920
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT erTsawolian sawols 90 larad, matrasiT 170 larad.sawolnaxevrian sawols 130 larad, matrasiT 250 larad.orsawolian sawols 160 larad, matrasiT 280 larad. feris arCeviT.aseve vamzadebT nebismier avejs.SesaZlebelia transportireba. ...
 • vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad
  300lari

  vamzadebT ujrian erTsawolian sawolebs 300 larad

  ivlisi 26, 2014
  GEO424245
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT erTsawolian sawols ujrebiT da matrasiT feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712. 80/2m 280 lari. 90/2m 300 lari.
 • vamzadebT ujrian sawolnaxevrian sawolebs 400 larad.
  400lari

  vamzadebT ujrian sawolnaxevrian sawolebs 400 larad.

  ivlisi 26, 2014
  GEO424240
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT ujrian sawolebs 130/2 Tavisi matrasiT 400 larad. feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • iyideba MDF sawoli
  400lari

  iyideba MDF sawoli

  ivlisi 26, 2014
  GEO417994
  iyideba MDF sawoli 2 m sigrZeSi 190 ganSi. saTavsoini meqanizmze Tavisi matrasiT da kedlis patara kuTxiT 400 larad .erTi welia rac maqvs. darekeT mxolod am nomerze.593911712.
 • vamzadebT sawolebs 350 larad.
  350lari

  vamzadebT sawolebs 350 larad.

  ivlisi 26, 2014
  GEO412665
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT sawolebs suraTze miTiTebuli dizainiT 350 larad Tavis matrasiT 160/2. .darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad.
  500lari

  vamzadebT ujrian orsawolian sawolebs 500 larad.

  ivlisi 26, 2014
  GEO412654
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT ujrian sawolebs 160/2 Tavisi matrasiT 500 larad. feris arCeviT. darekeT am nomerze 593911712.
 • vamzadebT eseT sawolebs 550 larad.
  550lari

  vamzadebT eseT sawolebs 550 larad.

  ivlisi 26, 2014
  GEO412652
  vamzadebT avstriuli laminatis masaliT orsawolian sawols160/2 Tavisi matrasiT da ori tumboTi rogoric suratebSia, feris arCeviT.darekeT am nomerze 593911712.