VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 3226
 • rkinis sawoli skami magida kari da sxva nakeTobebi
  rkinis sawoli skami magida karebi da sxva nakeTobebi. asarCevad SemodiT feisbuqze " rkinis aveji".
 • vamzadebT avejs SekveTiT

  vamzadebT avejs SekveTiT

  marti 04, 2015
  GEO544354
  SekveTiT dagimzadebT nebismier avejs samzareulo.karadebi.tv dasadgamebi.saZineblebi.Semosasvleli karadebi. mogiwyobT binas sruli avejiT.3D dizainiT gaCveneb winaswar proekts Tu ra rogor gakeTdeba.dainteresebis SemTxvevaSi momcereT mailze da aucileblad ...
 • belgiuri gasaSleli divani
  600lari

  belgiuri gasaSleli divani

  marti 04, 2015
  GEO544339
  belgiuri gasaSleli divani Zalian karg mdgomareobaSi. aqvs saTavsoebi. zoma 0.9 * 2.00
 • saWmlis magida
  80lari

  saWmlis magida

  marti 04, 2015
  GEO544326
  meoradi. viyide 150 larad/ Zalian myaria. nakawric ar aqvs/ meCqareba!
 • telefonis magida
  50lari

  telefonis magida

  marti 04, 2015
  GEO544324
  meCqareba! axalia! Zalian lamazia
 • iyideba bavSvis skami
  80lari

  iyideba bavSvis skami

  marti 04, 2015
  GEO544319
  iyideba bavSvis skami karg mdgomareobaSi sakmaod mkari kargi xarisxis fasi 80 lari
 • iyideba evro dizainis dawnili avejis kompleqti
  450$ 733.50lari

  iyideba evro dizainis dawnili avejis kompleqti

  Tebervali 15, 2015
  GEO489356
  iyideba axalad Camotanili,umaRlesi xarisxis( masala uZlebs Tovls, wvimas), ulamazesi evro dizainis dawnili avejis kompleqti: oradgiliani divani, ori savarZeli, magida SuSis zedapiriT.SefuTul mdgomareobaSi.suraTi asaxavs realur models da fers. daamSvenebs ...
 • gavyidi pianinos
  500$ 815lari

  gavyidi pianinos

  marti 04, 2015
  GEO544294
  gavyidi pianinos sam pedaliani, karg mdgomareobaSi t. 597 00-74-16 t. 2782892
 • iyideba
  450lari

  iyideba

  marti 04, 2015
  GEO504762
  afTiaqis daxli da Taroebi karg mdgomareobaSi (TeTria ) ori nawilia daxli 2X1.00 da 3X1.00 Taroebi 2X1.90 da 3X1.90
 • asawyobi Taro, rkinis karada.

  asawyobi Taro, rkinis karada.

  marti 04, 2015
  GEO319485
  asawyobi Taro, sasawyobe stelaJi, sxvadasxva tvirTamweobis, sasurveli zomebiT, saukeTeso dizainiT, damzadeba umokles vadebSi. agreTve vamzadebT sxva liTonnakeTobebs: rkinis karada (saarqive, eleqtro, gasaxdelis da a.S), sasawyobe urika, rkinis sawoli ...
 • sameuli
  1 500lari

  sameuli

  marti 03, 2015
  GEO544007
  iyideba sameuli, Zalian karg mdgomareobaSi. fasi 1500 lari. manana 5 77 50 83 38
 • iyideba zalis kompleqti saswrafod!
  2 000$ 3 260lari

  iyideba zalis kompleqti saswrafod!

  Tebervali 26, 2015
  GEO540994
  saswrafod! iyideba zalis kompleqti: gorka,desau,kuTxis karada,didi gasaSleli magida 8 skamiT,gadaxdili maqvs 6000$,vyidi 2800$-ad, meCqareba Zalian.SesaZlebelia magidisa da skamebis gareSec gayidva(gorka,desau,kuTxis karada 2000$).marto magida skamebiT ...
 • saswrafod iyideba maRaziis inventari karada ganaTebiT
  maRaziis inventari karada ganaTebiT. fasi 150 lari. 593 33 22 80 5 Tvis gakeTebulia saukeTeso mdgomareobaSia
 • iyideba Taroebi da ori vitraJiani magida

  iyideba Taroebi da ori vitraJiani magida

  marti 03, 2015
  GEO511079
  iyideba Zalian magari xarisxis Taroebi 8cali da 2 cali vitraJiani magida aveji idealur mgdomareobaSia, gamodgeba maRaziisTvis,ojaxisTvis. tel 591016403 593451592 SesaZlebelia Tanxis 2 nawilad gadaxda
 • firma''M''-avejis damzadeba

  firma''M''-avejis damzadeba

  marti 03, 2015
  GEO518774
  firma''M'' gTavazobT momsaxurebis farTo speqtrs.avejis proeqtireba,saZineblebisaTvis,ofisebisaTvis,sacxovrebeli saxlebisaTvis,misaRebi oTaxebisaTvis.dabal da SeRavaTian fasebSi.msurvelebi dagvvikavSirdiT :599235419
 • iyideba saZinebeli filipas kompleqti, Zveleburi masiuri xis, axali orTopediuli matrasiT. aris idea
  iyideba saZinebeli filipas kompleqti, Zveleburi masiuri xis, axali orTopediuli matrasiT. aris idealur mdgomareobaSi. fasi 1900 dolari
 • iyideba samzareulos karadebi. fasi 325 lari
  325lari

  iyideba samzareulos karadebi. fasi 325 lari

  marti 03, 2015
  GEO418972
  iyideba samzareulos karadebi. fasi 325 lari.-
 • iyideba 6 xis rbili skami, aris idealur mdgomareobaSi. fasi 235 lari
  iyideba 6 xis rbili skami, aris idealur mdgomareobaSi. fasi 235 lari.
 • iyideba metalis magida SuSis zedapiriT 6 skamTan erTad. fasi 1150lari
  iyideba metalis magida SuSis zedapiriT 6 skamTan erTad. fasi 1150lari.-
 • iyideba 2 tumbo, orives fasi erTad 80 lari
  80lari

  iyideba 2 tumbo, orives fasi erTad 80 lari

  marti 03, 2015
  GEO536836
  iyideba 2 tumbo, orives fasi erTad 80 lari.-
 • iyideba 3 kariani garderobi, fasi 300 lari
  300lari

  iyideba 3 kariani garderobi, fasi 300 lari

  marti 03, 2015
  GEO508421
  iyideba 3 kariani garderobi, fasi 300 lari.
 • iyideba alkoholis bari. fasi 100 lari
  100lari

  iyideba alkoholis bari. fasi 100 lari

  marti 03, 2015
  GEO508040
  iyideba alkoholis bari. fasi 100 lari.
 • ludovikos Zveli saZinebeli. sarestavracioa
  1lari

  ludovikos Zveli saZinebeli. sarestavracioa

  marti 02, 2015
  GEO543456
  iyideba ludovikos TeTri saZinebeli. aris sarestavracio. dainteresebulma pirebma darekeT 595 33 44 83
 • samzareulos kuTxe
  250lari

  samzareulos kuTxe

  marti 02, 2015
  GEO543434
  vamzadebT samzareulos kuTxeebs (ugalokebs) laminatisgan, iafad da xarisxianad. viRebT SekveTebs, zomis formis da feris mixedviT, Tkveni gemovnebiT. Cveni transportirebiT. dagvikavSirdiT 551–32–55–40 zurabi
 • orsarTuliani sawolebi
  380lari

  orsarTuliani sawolebi

  marti 02, 2015
  GEO543377
  dagimzadebT orsarTulian masiuri xis sawolebs mwarmoeblis fasSi. swori kibiT 380 lari. ovaluri kibiT500 lari. adgilze mitaniT da awyobiT. masala- wifeli (mSrali). xarisxis garantiiT.gvipoveT feisbuqze aveji-art sawolebi(inglisuri SriftiT). 577 40 21 61 ...
 • sawolebi
  320lari

  sawolebi

  marti 02, 2015
  GEO543362
  dagimzadebT sawolnaxevrian, erT da orsawolian masiuri xis sawolebs, mwarmoeblis fasSi.(masala-mSrali wabli,wifela.) adgilze mitaniT da awyobiT. wablis sawoli erTnaxevriani da orsawoliani 320 lari. igive, wifelis masaliT 270 lari. erTsawolianebi wyvili ...
 • magida
  80lari

  magida

  marti 02, 2015
  GEO543329
  Iyideba ojaxidan kutaisis magida
 • saZineblis kompleqti
  950lari

  saZineblis kompleqti

  marti 02, 2015
  GEO519175
  saswrafod! iyideba sul axali saZineblis kompleqti, avstriuli em de ef- sagan damzadebuli, aris sul axali. kompleqtSi aris komodi sarkiT, didi tansacmlis karada da kompiuteris magida, aseve Jurnalebis magida.
 • saswrafod iyideba
  1 000$ 1 630lari

  saswrafod iyideba

  marti 02, 2015
  GEO543191
  sawswrafod iyideba divan-kresloebi 8 skamiT karg mdgomareobaSi.
 • laminirebuli avejis damzadeba

  laminirebuli avejis damzadeba

  marti 02, 2015
  GEO543052
  laminirebuli avejis damzadeba;CaSenebuli karadebi,samzareulo,saoise aveji.t 593100221
 • avejis damzadeba-restavracia

  avejis damzadeba-restavracia

  Tebervali 11, 2015
  GEO505021
  mxatvari dizaineri gTavazobT saojaxo da saofise avejis damzadebas laminirebuli emdeefisa da masiuri xis avejisagan. SegisrulebT yvela saxis avejis restavracias (masiuri da rbili aveji). gagiwevT Sesabamis konsultaciasa da dagexmarebiT xarisxiani masalis ...
 • baRis Tujis skami
  500€ 1 150lari

  baRis Tujis skami

  marti 01, 2015
  GEO542509
  zomebi: simaRle: 65 sm, sigrZe: 180 sm, sigane: 45 sm feri: Savi masala: Tuji, xe aRweriloba: Tujis aqsesuarebi damuSavebulia antikoroziuli umaRlesi xarisxis laqiT . rac axangZlivebs nakeTobis xarisxis SenarCunebasa da gamZleobas. malsla:xe-damuSavebuli ...
 • iyideba servandi
  160lari

  iyideba servandi

  marti 01, 2015
  GEO438121
  iyideba servandi karg mdgomareobaSi. 598 80 02 92
 • tyavis sameuli
  500$ 815lari

  tyavis sameuli

  marti 01, 2015
  GEO542483
  eropidan Camoistanili tyavs sameuli gaSaSeleli ar aris
 • viReb SekveTebs

  viReb SekveTebs

  marti 01, 2015
  GEO542342
  viReb SekveTebs.rbili avejis restavrirebaze.saoperacio magidebis,ginekologiuri kresloebis da sxava .saojaxo avejzec. 577 57 74 97
 • silamazis salonis invetari!
  1 300lari

  silamazis salonis invetari!

  marti 01, 2015
  GEO542317
  Zalian meCqareba da saswrafod vyidi silamazis salonis invetars. 1. Tavsabani+onkani,duSi. 2. stilisti skami 2cali. 3. sterilizatori (kvarcis,axali). 4. Tanamedrove brebi(SuSis sanaTebi,axali) sarkeebisTvis. 5. magida manikurSasTvis (ujrebiT,TaroebiT). ...
 • vitrina- Taroebi
  900lari

  vitrina- Taroebi

  Tebervali 28, 2015
  GEO542347
  maRaziis vitrina-Taroebi saukeTeso mdgomareobaSi,ganaTebiT da saketebiT,SesaZlebelia cal-calke ganlagebac,
 • tyavis divani
  300$ 489lari

  tyavis divani

  Tebervali 28, 2015
  GEO542346
  iyideba tyavis divani saukeTeso mdgomareobaSi
 • damzadebulia axali sawoli, komodi, tumbo
  480lari

  damzadebulia axali sawoli, komodi, tumbo

  Tebervali 28, 2015
  GEO524390
  damzadebulia laminatis masaliT sawoli 164/2.matrasiT,komodeT da erTi tumboTi 480 larad mTlianad.darekeT am nomerze. 593911712.
 • vamzadebT komodebs 140 laridan
  140lari

  vamzadebT komodebs 140 laridan

  Tebervali 28, 2015
  GEO519957
  vamzadebT swrafad da xaroisxianaT laminatis masaliT komodebs samujrians 140 larad.4 ujrians 170 larad.5 ujrians 200 larad.feris arCeviT. 593911712
 • seqs marketi!