xexilis movla,baRis dasufTaveba

xexilis movla,baRis dasufTaveba

Tebervali 21, 2014
GEO366460
gvaqvs nebismieri xexili,maradmwvane mcenareebi,movuvliT ezos da xexils nebismier adgilas.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • samSeneblo kompania !
  • samSeneblo kompania.
  • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 121 - 160 sul 248
  • seqs marketi!