VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 316
 • iyideba yvavilebis qoTnebi

  iyideba yvavilebis qoTnebi

  dekemberi 20, 2014
  GEO507875
  ojaxidan! iyideba yvavilebis qoTnebi. sxvadasxva zomis. fasi SeTanxmebiT. mob: (597) 11 30 07
 • iyideba Cexuri brolis WaRi
  100lari

  iyideba Cexuri brolis WaRi

  dekemberi 18, 2014
  GEO454398
  iyideba Zveli Cexuri brolis WaRi 8 sanTliani. 100 larad. darekeT am nomerze 593911712.
 • bzia gazoni
  60lari

  bzia gazoni

  dekemberi 17, 2014
  GEO506670
  vyidi bzas 50 Zirs. Tqven ezos gasalamazeblaT namdvilaT ar inanebT.simaRle-1m,.yidvis SemTxvevaSi dargva, galamazeba ( formis micema) Cem Tavze vigeb.1Ziris fasi; 60 lari.bzebi maqvs kaxeTSi.
 • iyideba dekoratiuli SuSis abaJuri, TeTri, gluvi, sferuli formis
  iyideba dekoratiuli, sferuli formis SuSis abaJuri, TeTri, gluvi, sabWoTa kavSiris dros gamoSvebuli. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.
  1 000lari

  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.

  dekemberi 16, 2014
  GEO506361
  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT. xabuliani kompozicia 24х18 f70l.; xabuliani natura 20 х14 f 70 l.; Cakvetaze "molodini" 72х52 f.150l.; maRriSvili "matCis Semdeg" 83х53 f.200l.; k.xinveli nisli tyeSi 50х35 f.500l. 599 50 98 26, , 593 128 ...
 • iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.
  100lari

  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.

  dekemberi 16, 2014
  GEO506346
  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT. "Suqura" 20х14 f.70; peizaji tbis piras 60х35 f.70l.; "Zveli Tbilisi 22х20 f.70l.; metreveli portreti 42х24 f.150l. xinveli "imereTis peizaji" 29х19 f. 100l. 599 50 98 26, , 593 128 136
 • iyideba yvavilebi

  iyideba yvavilebi

  dekemberi 15, 2014
  GEO506029
  vyidi yvavilebs fasi SeTanxmebiT.msurvelebma damikavSirdiT 595173490
 • iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.
  150lari

  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.

  dekemberi 15, 2014
  GEO505780
  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT. 593 128 136, 599 50 98 26
 • iyideba Rasch–is firmis germanuli vinilis Spaleri – TuTiyuSi
  iyideba maRali xarisxis, Rasch–is germanuli (Made in Germany) firmis wyalgamZle (моющиеся) vinilis Spaleri "TuTiyuSebi", axali, samzareulos, abazanisTvis, verandisTvis. rulonis zoma - sigrZe – 10 m, sigane – 52 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 ...
 • xelnakeTi saaxalwlo dekoraciebi
  8lari

  xelnakeTi saaxalwlo dekoraciebi

  dekemberi 15, 2014
  GEO505531
  xelnakeTi saaxalwlo dekoraciebi. fasi: 8 lari
 • atmori CEMSAN-i 7kw
  135lari

  atmori CEMSAN-i 7kw

  dekemberi 14, 2014
  GEO59137
  atmori CEMSAN-i 7kw •tipi: eleqtro avzi Turquli warmoebis atmori CEMSAN modeli C-800 simZlavre 7kw warmadoba 3lt wuTSi yendeba rogorc erT wertilze (abazanaSi), aseve sistemaze (abazana, pirsabani, samzareulo) garantia 3 Tve (Cveni montaJis ...
 • iyideba inglisuri stilis wablis xis fanjara, axali
  iyideba inglisuri stilis wablis xis fanjara, galaquli, axali (2 cali), Zalian lamazi dekoratiuli gluvi (ara gamWvirvale) minebiT. fanjarebis zomebi (sigane x samaRle): 144x161.5 sm da 144x160.5 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • WaRi Cexuri

  WaRi Cexuri

  dekemberi 08, 2014
  GEO492730
  Cexuri WaRi 50-60 weli 700 lari
 • WaRi Cexuri

  WaRi Cexuri

  dekemberi 08, 2014
  GEO502292
  Cexuri WaRi,12 sanTeli, 700 lari,
 • iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT

  iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT

  dekemberi 08, 2014
  GEO502180
  ojaxidan! iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • betonis sayvavile; 0% ganvadeba
  100lari

  betonis sayvavile; 0% ganvadeba

  dekemberi 07, 2014
  GEO422207
  zoma:100X40X40sm; fasi-100lari T.:599 69 99 25
 • fasdakleba zebra–Jaluzze
  45lari

  fasdakleba zebra–Jaluzze

  dekemberi 06, 2014
  GEO501380
  gvaqvs sxvadasxva feris
 • iyideba kaqtusi
  10lari

  iyideba kaqtusi

  dekemberi 04, 2014
  GEO500303
  iyideba kaqtusi. fasi 10 lari. telefoni: 568-444-858
 • iyideba oTaxis mcenare xmala

  iyideba oTaxis mcenare xmala

  dekemberi 04, 2014
  GEO317702
  iyideba oTaxis mcenare "xmala". fasi: 3 lari telefoni: 245-58-43 mobiluri: 568-444-858
 • naqargi
  100lari

  naqargi

  dekemberi 04, 2014
  GEO449729
  iyideba xeliT naqargi. 40/30 sm. fasi 100 lari. telefoni 598 56 69 49.
 • naqargi
  150lari

  naqargi

  dekemberi 04, 2014
  GEO449703
  iyideba xeliT naqargi. zoma 46/34 sm. fasi 150 lari. telefoni: 598 56 69 49
 • irmis rqa
  270lari

  irmis rqa

  dekemberi 01, 2014
  GEO498717
  irmis rqa saukeTeso xarisxis naturaluri
 • iyideba germanuli vinilis Spaleri, axali

  iyideba germanuli vinilis Spaleri, axali

  dekemberi 01, 2014
  GEO498607
  iyideba vinilis Spaleri "TuTiyuSebi", wyalgamZle, maRali xarisxis, axali. mwarmoebeli: firma "Rasch", germania (Germany). rulonis zoma: sigane – 52 sm, sigrZe – 10 m. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • xelnakeTi aqsesuarebi
  10lari

  xelnakeTi aqsesuarebi

  noemberi 29, 2014
  GEO497416
  iyideba fasi 10 lari,tel: 598313108
 • qiravdeba dekoraciisaTvis saWiro masala.

  qiravdeba dekoraciisaTvis saWiro masala.

  noemberi 28, 2014
  GEO497325
  var,dizaineri:saqorwino ,sadResaswaulo,aseve yvavilebis memorialis ekibadebis. maqvs saWiro inventari . aseve dizainisTvis saWiro masala. gavakeTeb nebismier dizains ,aseve SesaZlebelia gaqiraveba. fasi SeTanxmebiT t.557147464
 • gogona da ZaRli
  500lari

  gogona da ZaRli

  noemberi 27, 2014
  GEO496612
  iyideba naxati "gogona da ZaRli" ojaxidan fasi 500 lari
 • nadiroba ixvebze
  500lari

  nadiroba ixvebze

  noemberi 27, 2014
  GEO496608
  iyideba naxati "nadiroba ixvebze" ojaxidan fasi 500 lari
 • iyideba bunebrivi qva

  iyideba bunebrivi qva

  noemberi 25, 2014
  GEO495525
  bunebrivi qva iyideba.fasi SetanxmebiT
 • iyideba dekoratiuli vaza
  50lari

  iyideba dekoratiuli vaza

  noemberi 11, 2014
  GEO253232
  iyideba Zveleburi dekoratiuli larnaki. fasi 50 lari.
 • vercxlis kolie
  220lari

  vercxlis kolie

  noemberi 09, 2014
  GEO487947
  iyideba vercxlis kolie
 • brolis WaRi
  600$ 978lari

  brolis WaRi

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483263
  iyideba brolis WaRi ojaxidan.
 • vyidi agavebs

  vyidi agavebs

  oqtomberi 29, 2014
  GEO482484
  iyideba agavebi fasi SeTanxmebiT simaRle 1.20 metri msurvelebi gamomexmaureT nomerze 551-42-25-12 giorgi
 • iyideba xelnakeTi eklesia
  300lari

  iyideba xelnakeTi eklesia

  oqtomberi 29, 2014
  GEO482914
  iyideba xelnakeTi eklesia 300l.
 • iyideba saaTi

  iyideba saaTi

  oqtomberi 28, 2014
  GEO482431
  iyideba antikvaruli saaTi meqanikuri Zalian karg mdgomareobasSi
 • suvenirebi

  suvenirebi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479740
  davamzadeb nebismieri saxis suvenirebs SekveTiT Sereuli masaliT fasi SeTanxmebiT
 • iyideba

  iyideba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479733
  iyideba kaktusi.fasi SeTanxmebiT
 • xaliCa
  400$ 652lari

  xaliCa

  oqtomberi 21, 2014
  GEO448287
  ojaxidan iyideba sufTa Salis germanuli xaliCa. zoma 3.50mX2.50m tel: 577 30 09 15
 • iyideba saswrafoT palma
  350$ 570.50lari

  iyideba saswrafoT palma

  oqtomberi 18, 2014
  GEO478231
  saxlSi gazrdili palma 8 wlis
 • iyideba finikis palma sufsaSi
  200lari

  iyideba finikis palma sufsaSi

  oqtomberi 13, 2014
  GEO475758
  iyideba finikis jiSis palma, aris 4-5 metri simaRlis. sul 40 Ziramde. aseve 6-7 metri simaRlis maraosebri jiSis palma 20 dan - 30 mde. maraosebr jiSis palamaze fasi ganisazRvreba 50 lariT.
 • madonas vaza
  100lari

  madonas vaza

  oqtomberi 12, 2014
  GEO473824
  madonas vaza fasi 100 lari +995579160424