VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 304
 • iyideba palma.
  300lari

  iyideba palma.

  ivlisi 23, 2014
  GEO436295
  iyideba 2 palma 300 larSi. calkec gavyidi.
 • gobeleni
  300lari

  gobeleni

  ivlisi 22, 2014
  GEO435517
  iyideba gobelenis naxati karg mdgomareobaSi fasi 300 lari SesaZlebelia daklebac. tel. 597 24 01 03. aleqsandre
 • iyideba Rasch–is firmis germanuli vinilis Spaleri – TuTiyuSi
  iyideba maRali xarisxis, Rasch–is germanuli firmis wyalgamZle (моющиеся) vinilis Spaleri "TuTiyuSebi", axali, samzareulos, abazanisTvis, verandisTvis. rulonis zoma - sigrZe – 10 m, sigane – 52 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT
  ojaxidan! iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • akvani
  300lari

  akvani

  ivlisi 21, 2014
  GEO435629
  iyideba bavSvis akvani
 • iyideba 10- wlis aloe.
  50lari

  iyideba 10- wlis aloe.

  ivlisi 21, 2014
  GEO435434
  iyideba 10 wlis aloe (ukve 2 jer zeda-zed iyvavila)-3 cali,TiTo Rirs 50 lari(50 wlis aloes ylortiaaaaaaa).
 • iyideba inglisuri stilis wablis xis fanjara, axali
  iyideba inglisuri stilis wablis xis fanjara, galaquli, axali (2 cali), Zalian lamazi dekoratiuli gluvi (ara gamWvirvale) minebiT. fanjarebis zomebi (sigane x samaRle): 144x161.5 sm da 144x160.5 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • 2 vaza 50 dolari
  50$ 81.50lari

  2 vaza 50 dolari

  ivlisi 20, 2014
  GEO435141
  Ikideba 2 lamazi vaza.
 • iyideba germanuli vinilis Spaleri, axali

  iyideba germanuli vinilis Spaleri, axali

  ivlisi 20, 2014
  GEO435136
  iyideba vinilis Spaleri "TuTiyuSebi", wyalgamZle, maRali xarisxis, axali. mwarmoebeli: firma "Rasch", germania (Germany). rulonis zoma: sigane – 52 sm, sigrZe – 10 m. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • vyidi xaliCas
  400$ 652lari

  vyidi xaliCas

  ivlisi 18, 2014
  GEO236801
  vyidi zalis noxs, aris axali saerTod uxmari. gawyobilia ucxo ferebSi, aris qarxnuli dubaidan Camotanili. xaliCis zomaa: 2. 70 X 4.50 .msurvelebma damikavSirdiT miTiTebul nomerze.
 • aluminis moajiri

  aluminis moajiri

  ivlisi 17, 2014
  GEO433798
  vyidi kibis da aivnis moajirebs (sufTa aluminia) fasi SeTanxmebiT.
 • iyideba yvavilebi

  iyideba yvavilebi

  ivlisi 17, 2014
  GEO330348
  iyideba saxlisa da saofise dekoratiuli yvavilebi yvevlanairi zomisa da saxeobis: monstera, Seflei, kaqtusebi, iebi, gvimra,fikusi da a.S. dainteresebuli pirebi damikavSirdiT nomerze 597041717 an 599208575
 • magidis lampa
  200lari

  magidis lampa

  ivlisi 11, 2014
  GEO431282
  magidis lampa, aris idealur mdgomareobaSi!
 • Wilis(bambukis )Jaluzebi, romelic uZlebs mzes da dros.
  ekologiurad sufTa mzisgan damcavi Jaluzebi 50 X180 1 c Rirs 25 lari, ori da meti 20 60 X1801 c Rirs 25 lari, ori da meti 20 90X160 1 c Rirs 30 lari, ori da meti 30 120X 180 1 c Rirs 35 lari, ori da meti30 150X 180 1 c Rirs 50 lari ori da meti 45 ...
 • iyideba yvavilebis qoTnebi

  iyideba yvavilebis qoTnebi

  ivlisi 10, 2014
  GEO430836
  ojaxidan! iyideba yvavilebis qoTnebi. sxvadasxva zomis. fasi SeTanxmebiT. mob: (597) 11 30 07
 • iyideba xaliCa
  150lari

  iyideba xaliCa

  ivlisi 10, 2014
  GEO430512
  iyideba xaliCa bordosferi fasi: 150 lari
 • iyideba germanuli xaliCa
  300lari

  iyideba germanuli xaliCa

  ivlisi 10, 2014
  GEO430509
  iyideba germanuli xaliCa 200X360 ze zoma gedeeris fasi: 300 lari
 • iyideba rusuli sabWoTa kavSiris antikvaruli saaTi
  1 000lari

  iyideba rusuli sabWoTa kavSiris antikvaruli saaTi

  ivlisi 10, 2014
  GEO430503
  iyideba rusuli antikvaruli sabWoTa kavSiris saaTi axali. fasi: 1000 lari
 • iyideba palma foTSi 500$
  500$ 815lari

  iyideba palma foTSi 500$

  ivlisi 09, 2014
  GEO430290
  iyideba saukeTeso jiSis palma. 10 wlis.
 • germanuli kedlis xaliCa ojaxidan
  480lari

  germanuli kedlis xaliCa ojaxidan

  ivlisi 09, 2014
  GEO428715
  iyideba ulamazesi germanuli kedlis xaliCa ojaxidan. e.w. "superi". masala Sali. xaliCa bevrad lamazia ukeTess ferebSi vidre Cans suraTze. mowiTalo-mobordosfro. zoma 2,05* 2,80 aris saukeTeso mdgomareobaSi. GDR is produqcia.
 • farda-Jaluzi
  30lari

  farda-Jaluzi

  ivnisi 30, 2014
  GEO416070
  maRali xarisxis Jaluzebi: horizontaluri, vertikaluri, romauli, xis, roletebida a.S.
 • iyideba molberti da etiudniki.
  180lari

  iyideba molberti da etiudniki.

  ivnisi 27, 2014
  GEO424570
  iyideba molberti da etiudniki. molberti suraTzea.fasi 180 lari. etiudniki patara, aluminis gasaSleli fexebiT. naxmari. fasi 300lari. sakontaqto tel; 558 24 11 38 269 99 38
 • iyideba
  100lari

  iyideba

  ivnisi 27, 2014
  GEO424326
  iyideba suraTi lamazi CarCoTi
 • iyideba arCvis rqebi
  300lari

  iyideba arCvis rqebi

  ivnisi 24, 2014
  GEO422743
  iyidebs arCvis rqebi 300 larad
 • iyideba irmis rqebi
  500lari

  iyideba irmis rqebi

  ivnisi 24, 2014
  GEO361388
  iyideba kavkasiuri irmis rqebi
 • betonis sayvavile
  100lari

  betonis sayvavile

  ivnisi 23, 2014
  GEO422207
  zoma:100X40X40sm; fasi-100lari T.:599 69 99 25
 • iyideba kaktusi
  500lari

  iyideba kaktusi

  ivnisi 23, 2014
  GEO421821
  iyideba kaktusi 2m da 30 sm fasze SesaZlebelia dalaparakeba.
 • roleti-farda Jaluzi
  50lari

  roleti-farda Jaluzi

  ivnisi 12, 2014
  GEO416844
  iyideba roleti wiTeli da lurji ferizoma(068130)
 • Wilis fardebi
  30lari

  Wilis fardebi

  ivnisi 12, 2014
  GEO416842
  iyideba Wilis fardebi 1.zoma(050X180)30lari 2. zoma(1.20X190)45lari
 • mwerebisgan damcavi badeebi
  40lari

  mwerebisgan damcavi badeebi

  ivnisi 10, 2014
  GEO416075
  sxvadasxva saxis badeebi: meqanikuri da Cveulebrivi
 • kibeebis damzadeba safexuri 90-130 lari

  kibeebis damzadeba safexuri 90-130 lari

  ivnisi 01, 2014
  GEO213955
  vamzadeb sxvadasxva saxis da zomis safexurebs Tqveni survilis mixedviT.safexuri 60 lari dedaboZi 150 lari. saxeluri 20 lari metri.Subli 15 laridan.masala wifeli.
 • mebaRe

  mebaRe

  ivnisi 01, 2014
  GEO411786
  var profesionali mebaRe mravalwliani staJiT .maqvs dekoratiuli mcenareebis mebaRis profesiuli saqmianobisaTvis damaxasiaTebeli Rirebulebi. vici Cemi profesiuli movaleobebi da pasuxismgeblobiT vekidebi maT.Sevasruleb yvela saxis mcenareTa dargvas da movlas, ...
 • pepsis qolga
  500lari

  pepsis qolga

  maisi 28, 2014
  GEO409852
  pepsis qolga saswrafod iyideba, 12kvadratuli wyali ar Camodis, gamosadegia Ria barebisTvis, 592700809 giorgi 598121325
 • iyideba statuetka simaRle 15 s.m. fasi 50 l.
  50lari

  iyideba statuetka simaRle 15 s.m. fasi 50 l.

  maisi 28, 2014
  GEO396187
  iyideba statuetka simaRle 15 s.m. fasi 50 lari. telefoni 269 99 38 558 24 11 38
 • iyideba wnulebi. fasi 15 dan 30 laramde
  15lari

  iyideba wnulebi. fasi 15 dan 30 laramde

  maisi 28, 2014
  GEO375983
  iyideba da viReb SekveTebs sxvadasxva daniSnulebis wnulebze. sakontaqto telefoni 558 24 11 38 269 99 38
 • farda-Jaluzi
  30lari

  farda-Jaluzi

  maisi 27, 2014
  GEO409371
  maRali xarisxis farda-Jaluzebis didi arCevani. liTonis, xis, naWris, romauli, veneciuri, roletebi, zebra da a.S.
 • farda-Jaluzebi
  32lari

  farda-Jaluzebi

  maisi 26, 2014
  GEO408807
  gTavazobT farda-Jaluzis farTo arCevans rogorc vertikaluris aseve horizontaluris nimuSebis adgilze mitaniT aseve mwerebisagan damcav badeebs rogorc stacionalurs aseve moZravs dagimzadebT swrafad da xarisxianad,Sekiduli Weris montaJi,laminatis dageba. 558925022.579703117
 • Jaluzebis didi arCevani
  30lari

  Jaluzebis didi arCevani

  maisi 26, 2014
  GEO344100
  kompania „vinko“ gTavazobT Jaluzebis did arCevans. kompania "Holis"- is (israeli) da evropuli masalebiT damzadebul horizontalur(aluminis) da vertikalur(qsovilis), maRali xarisxis Jaluzebs. gvaqvs ferebis da faqturis didi arCevani. adgilze azomva, feris ...
 • iyideba arma

  iyideba arma

  maisi 20, 2014
  GEO397958
  iyideba arma!3wlis,simaRle1m,agreTve kaktusi! 4 cali erTad.fasi SeTanxmebiT.(ix. suraTi).T. 592330075 an 2333525 ikiTxeT Tamila.
 • iyideba oqros broSi margalitisa da briliantis TvlebiT. ojaxidan.
  iyideba ojaxidan ulamazesi oqros broSi- 2 briliantis da 3 margalitis TvlebiT. nivTi Zveleburia. SeZenilia germaniaSi antikvarTan. aris saukeTeso mdgomareobaSi. SeZenilia germaniaSi antikvarTan. 585 proba oqro. 6,3 g. tel. 558451595