VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 306
 • iyideba Cexuri brolis WaRi.
  100lari

  iyideba Cexuri brolis WaRi.

  oqtomberi 31, 2014
  GEO454398
  iyideba Zveli Cexuri brolis WaRi 8 sanTliani. 100 larad. darekeT am nomerze 593911712
 • iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT

  iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT

  oqtomberi 31, 2014
  GEO483587
  ojaxidan! iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • brolis WaRi
  600$ 978lari

  brolis WaRi

  oqtomberi 30, 2014
  GEO483263
  iyideba brolis WaRi ojaxidan.
 • vyidi agavebs

  vyidi agavebs

  oqtomberi 29, 2014
  GEO482484
  iyideba agavebi fasi SeTanxmebiT simaRle 1.20 metri msurvelebi gamomexmaureT nomerze 551-42-25-12 giorgi
 • iyideba xelnakeTi eklesia
  300lari

  iyideba xelnakeTi eklesia

  oqtomberi 29, 2014
  GEO482914
  iyideba xelnakeTi eklesia 300l.
 • iyideba axali baliSi 2cli
  15lari

  iyideba axali baliSi 2cli

  oqtomberi 28, 2014
  GEO482487
  iyideba axali baliSi 2cli, zoma: 40sm/40sm. es 2 feria darCenili
 • iyideba saaTi

  iyideba saaTi

  oqtomberi 28, 2014
  GEO482431
  iyideba antikvaruli saaTi meqanikuri Zalian karg mdgomareobasSi
 • iyideba etiudniki.
  250lari

  iyideba etiudniki.

  oqtomberi 27, 2014
  GEO424570
  iyideba etiudniki patara, aluminis gasaSleli fexebiT. naxmari. fasi 300lari. sakontaqto tel; 558 24 11 38 269 99 38
 • iyideba germanuli vinilis Spaleri, axali

  iyideba germanuli vinilis Spaleri, axali

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479843
  iyideba vinilis Spaleri "TuTiyuSebi", wyalgamZle, maRali xarisxis, axali. mwarmoebeli: firma "Rasch", germania (Germany). rulonis zoma: sigane – 52 sm, sigrZe – 10 m. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • suvenirebi

  suvenirebi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479740
  davamzadeb nebismieri saxis suvenirebs SekveTiT Sereuli masaliT fasi SeTanxmebiT
 • iyideba

  iyideba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479733
  iyideba kaktusi.fasi SeTanxmebiT
 • xaliCa
  400$ 652lari

  xaliCa

  oqtomberi 21, 2014
  GEO448287
  ojaxidan iyideba sufTa Salis germanuli xaliCa. zoma 3.50mX2.50m tel: 577 30 09 15
 • iyideba saswrafoT palma
  350$ 570.50lari

  iyideba saswrafoT palma

  oqtomberi 18, 2014
  GEO478231
  saxlSi gazrdili palma 8 wlis
 • iyideba inglisuri stilis wablis xis fanjara, axali
  iyideba inglisuri stilis wablis xis fanjara, galaquli, axali (2 cali), Zalian lamazi dekoratiuli gluvi (ara gamWvirvale) minebiT. fanjarebis zomebi (sigane x samaRle): 144x161.5 sm da 144x160.5 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • iyideba Zveli dekoratiuli bra
  25lari

  iyideba Zveli dekoratiuli bra

  oqtomberi 18, 2014
  GEO444221
  iyideba Zalian originaluri Zveli dekoratiuli bra. fasi 25 lari.
 • iyideba yvavilebis qoTnebi

  iyideba yvavilebis qoTnebi

  oqtomberi 18, 2014
  GEO477799
  ojaxidan! iyideba yvavilebis qoTnebi. sxvadasxva zomis. fasi SeTanxmebiT. mob: (597) 11 30 07
 • iyideba dekoratiuli SuSis abaJuri, TeTri, gluvi, sferuli formis
  iyideba dekoratiuli, sferuli formis SuSis abaJuri, TeTri, gluvi, sabWoTa kavSiris dros gamoSvebuli. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba Rasch–is firmis germanuli vinilis Spaleri – TuTiyuSi
  iyideba maRali xarisxis, Rasch–is germanuli firmis wyalgamZle (моющиеся) vinilis Spaleri "TuTiyuSebi", axali, samzareulos, abazanisTvis, verandisTvis. rulonis zoma - sigrZe – 10 m, sigane – 52 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba finikis palma sufsaSi
  200lari

  iyideba finikis palma sufsaSi

  oqtomberi 13, 2014
  GEO475758
  iyideba finikis jiSis palma, aris 4-5 metri simaRlis. sul 40 Ziramde. aseve 6-7 metri simaRlis maraosebri jiSis palma 20 dan - 30 mde. maraosebr jiSis palamaze fasi ganisazRvreba 50 lariT.
 • madonas vaza
  100lari

  madonas vaza

  oqtomberi 12, 2014
  GEO473824
  madonas vaza fasi 100 lari +995579160424
 • eklesiebi
  200lari

  eklesiebi

  oqtomberi 12, 2014
  GEO475220
  vaketTeb eklesiebs zakazebiT
 • saqorwilo dizaini, qorwilis gaformeba

  saqorwilo dizaini, qorwilis gaformeba

  oqtomberi 09, 2014
  GEO473751
  saqorwilo momsaxurebis centri gTavazobT: qorwilis gaformebas darbazSi da Ria cis qveS; saqorwilo manqaniT momsaxurebas; saqorwilo manqanis dizains; yvavilebs saqorwilo darbazisTvis da stumris magidebisTvis; sapatarZlo Taigulebs; saqorwilo ...
 • kibeebis detalebis damzadeba

  kibeebis detalebis damzadeba

  oqtomberi 08, 2014
  GEO213955
  vamzadeb sxvadasxva saxis da zomis safexurebs Tqveni survilis mixedviT.safexuri 60 lari dedaboZi 150 lari. saxeluri 20 lari metri.Subli 15 laridan.masala wifeli.
 • iyideba sarke
  450lari

  iyideba sarke

  oqtomberi 04, 2014
  GEO471337
  iyideba sarke 1-1.80ze. idealur mdgomareobaSi.
 • xelnakeTi dekoratiuli aqsesuari
  500lari

  xelnakeTi dekoratiuli aqsesuari

  oqtomberi 03, 2014
  GEO470763
  dekoratiuli aqsesuari
 • naqargi
  150lari

  naqargi

  oqtomberi 02, 2014
  GEO449703
  iyideba xeliT naqargi. zoma 46/34 sm. fasi 150 lari. telefoni: 598 56 69 49
 • naqargi
  100lari

  naqargi

  oqtomberi 02, 2014
  GEO449729
  iyideba xeliT naqargi. 40/30 sm. fasi 100 lari. telefoni 598 56 69 49.
 • sadedoflo sufris dizaini

  sadedoflo sufris dizaini

  oqtomberi 02, 2014
  GEO460595
  gTavazobT sadedoflo sufris gawyobas ojaxSi, darbazSi, restoranSi. gvaqvs dekoraciebis farTo arCevani. Cveni momsaxurebiT kmayofili darCebiT. 593-99-71-17; 598-21-00-90
 • qiravdeba, saqorwilo TaRi ( arka), skamis Cixolebi sayvavileebi
  qiravdeba saqorwilo aqsesuarebi: TaRi(arka), kolonebi, Sandlebi, fardebi, skamis SaliTebi (Cixolebi), sadResaswaulo biliki, yvavilis vazebi, Taigulebi da a.S. 598-21-00-90
 • xeze kveTa SekveTiT

  xeze kveTa SekveTiT

  seqtemberi 29, 2014
  GEO468353
  viReb SekveTebs. xeze SemiZlia gamovkveTo nebismieri Sinaarsis ornamenti Tu figura, aseve SemiZlia adamianis gamokveTa 3D figuraSi fasi SeTanxmebiT. gaaCnia xes, Sinaarss da zomas tel: 555686561
 • vyidi mcenare agavs

  vyidi mcenare agavs

  seqtemberi 27, 2014
  GEO467679
  vyidi mcenare agavas romelic sakmaod lamazi da didia da dekoracias namdvilad alamazebs da misi gamoyeneba SeiZleba aseve samkurnalod.
 • iyideba gustav klimtis naxati
  100lari

  iyideba gustav klimtis naxati

  seqtemberi 26, 2014
  GEO444513
  iyideba gustav klimtis cnobili naxati "emilie flioges portreti" sakontaqto telefoni 595 76 85 83
 • iyideba Zveleburi xaliCa
  500lari

  iyideba Zveleburi xaliCa

  seqtemberi 25, 2014
  GEO466794
  iyideba ruminuli Salis xaliCa,kargad movlili,saukeTeso mdgomareobaSi.zoma 2,5-3,5 anu 9 kv.metri.
 • iyideba

  iyideba

  seqtemberi 25, 2014
  GEO466452
  Iyideba irmis rqebi,fasi shetanxmebit
 • vyidi 2000 dolarad
  2 000$ 3 260lari

  vyidi 2000 dolarad

  seqtemberi 23, 2014
  GEO465717
  vyidi shubas sabernetidan chamotanil supta nutriiis shubas 2000 dolari.598955394
 • iyideba yvavilebi

  iyideba yvavilebi

  seqtemberi 22, 2014
  GEO330348
  iyideba saxlisa da saofise dekoratiuli yvavilebi yvevlanairi zomisa da saxeobis: monstera, Seflei, kaqtusebi, iebi, gvimra,fikusi da a.S. dainteresebuli pirebi damikavSirdiT nomerze 597041717 an 599208575
 • oTaxis kari.
  60$ 97.80lari

  oTaxis kari.

  seqtemberi 20, 2014
  GEO463731
  oTaxis kari. xis xarisxi oTaxi kari. Cveni qarxana TurqeTSi gayidvis maTi produqciis saqarTveloSi. meftunkutlu@gmail.com satelefono 90537 8622005 el
 • iyideba 2 cali dekoratiuli axali baliSi,Zalian lamazia
  iyideba 2 cali dekoratiuli baliSi, zomiT:40sm/40sm.bunebriv mitklis naWerSi.Zlain lamazia taxtze
 • xaliCa
  250lari

  xaliCa

  seqtemberi 13, 2014
  GEO459796
  xaliCa germaniidan saukeTeso mdgomareobaSi
 • saswrafod
  60lari

  saswrafod

  seqtemberi 11, 2014
  GEO459072
  vyidi RvinisTvis Zalian lamaz aqsesuars.fasi wotas davakleb,ubraloT Zalian meCqareba,sul axalia.