VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 257
 • iyideba palma
  300lari

  iyideba palma

  aprili 25, 2015
  GEO571902
  palma aris kaxeTSi 28 wlis oxidan xuT metramde sufTa da movlili 300 lari tel; 571077436
 • dekoratiuli Camosakidebeli TefSi avtoris xelmoweriT
  150lari

  dekoratiuli Camosakidebeli TefSi avtoris xelmoweriT

  aprili 23, 2015
  GEO570565
  yideba gamoCenili qarTveli mxatvar-keramikosis genadi bersenaZis namuSevari- dekoratiuli Camosakidebeli TefSi - niRbebi ( ar aris seriuli) diametri 36 sm. fasi 150 lari. 557 35 28 26
 • iyideba germanuli vinilis Spaleri "TuTiyuSebi" / "TuTiyuSi" "Rasch" Made in Germany, axali
  iyideba vinilis Spaleri "TuTiyuSebi" / "TuTiyuSi", wyalgamZle, maRali xarisxis, axali. mwarmoebeli: firma "Rasch", germania / Made in Germany. rulonis zoma: sigane – 52 sm, sigrZe – 10 m. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • muxa akacia kopiti
  1$ 1.63lari

  muxa akacia kopiti

  aprili 23, 2015
  GEO570205
  viRebT SekveTebs SeuzRudavi raodenobiT: muxis akaciis da kopitis parketze. fasi SeTanxmebiT.
 • fardebis samkervalo

  fardebis samkervalo

  aprili 22, 2015
  GEO567253
  SegikeravT. sxvadasxva modelis fardebs, (dekoratiuls, romaul Jaluzebs, rgolebze) sawolis gadasafareblebs . rbili avejis Cixolebs. TeTreuls da sxva sojaxo teqstils, rogorc ojaxebisTvis aseve sastumroebisa da darbazebisTvis zomebis aReba, fardebis dauToveba- ...
 • iyideba aloe
  70lari

  iyideba aloe

  aprili 21, 2015
  GEO569242
  iyideba aloe 11 wlis
 • iyideba yvavilebis qoTnebi

  iyideba yvavilebis qoTnebi

  aprili 21, 2015
  GEO569224
  ojaxidan! iyideba yvavilebis qoTnebi. sxvadasxva zomis. fasi SeTanxmebiT. mob: (597) 11 30 07
 • iyideba dekoratiuli SuSis abaJuri (plafoni), TeTri, gluvi, sferuli formis
  iyideba dekoratiuli, sferuli formis SuSis abaJuri (plafoni), TeTri, gluvi, sabWoTa kavSiris dros gamoSvebuli / Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • bevri yvavili gvaqvs
  1.50lari

  bevri yvavili gvaqvs

  aprili 17, 2015
  GEO567096
  gvaqvs bevri jiSis tulpani
 • feradi liTonebis mxatvruli nakeTobebi
  350lari

  feradi liTonebis mxatvruli nakeTobebi

  aprili 17, 2015
  GEO543180
  baRis skamebi,urnebi,merxebi.viRebT SekveTebs.misaRebi fasebi.599140148 merabi
 • iyideba WaRi
  180lari

  iyideba WaRi

  aprili 17, 2015
  GEO565429
  WaRi aris Cexuri xrustalis, Zveleburi. ar aris dazianebuli, aris normalur mdomareobaSi.
 • qiravdeba saqorwilo aqsesuarebi
  100lari

  qiravdeba saqorwilo aqsesuarebi

  aprili 16, 2015
  GEO566070
  qiravdeba saqorwilo aqsesuarebi, sayvavileebi, xelovnuri yvavilebi, patarZlis. da tortis magidisTvis qsovilebi, ukana fonisTvis fardebi, WurWeli, dana-Cangali, Wiqebi, doqebi , magidis TeTri sufrebi, skamis Cixolebi (SaliTebi). aseve inventari Ria cis ...
 • iyideba xaliCa !
  200lari

  iyideba xaliCa !

  aprili 15, 2015
  GEO565680
  iyideba xaliCa! axali. brendi "Haba" - "Wildlife" kotoni. (qveda nawili lateqsi)100x140 sm. fasi: 200 lari. damikavSirdiT 595090597
 • iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT (kalaTa)
  ojaxidan! iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT (kalaTa). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • antikvari araoriginali. anu kopioa
  350€ 805lari

  antikvari araoriginali. anu kopioa

  aprili 14, 2015
  GEO565111
  dazianebulia magram eqvemdebareba restavracias fasi boloa
 • iyideba sufTa Salis xaliCa
  500lari

  iyideba sufTa Salis xaliCa

  aprili 13, 2015
  GEO565038
  iyideba azerbaijanuli warmoebis sufTa Salis xaliCa 2,5X3,5m. fexdaudgmi, ekida kedelze. fasi 500 lari. tel. 599418610 an 597294284
 • iyideba Rasch–is firmis germanuli (Made in Germany) vinilis Spaleri – TuTiyuSebi / TuTiyuSi
  iyideba maRali xarisxis, Rasch–is germanuli (Made in Germany) firmis wyalgamZle (моющиеся) vinilis Spaleri "TuTiyuSebi" / "TuTiyuSi", axali, samzareulos, abazanisTvis, verandisTvis. rulonis zoma - sigrZe – 10 m, sigane – 52 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: ...
 • iyideba xati tixruli minaqriT damzadebuli

  iyideba xati tixruli minaqriT damzadebuli

  aprili 08, 2015
  GEO563559
  iyideba xati tixruli minaqriT damxadebuli 1985 wels sigrZe 49sm sigane 39sm aris idialur mdgomareobaSi.fasi SeTanxmebiT.
 • saqorwilo dizaini, qorwilis gaformeba, dizaineri
  350lari

  saqorwilo dizaini, qorwilis gaformeba, dizaineri

  aprili 07, 2015
  GEO563156
  gTavazobT elegantur dizains Tqveni saocnebo qorwilis gasalamazeblad da SegiqmniT saukeTeso ganwyobas. dagvikavSirdiT, dazogeT dro, fuli da energia da Cveni momsaxurebiT kmayofili darCebiT. gisurvebT bednierebas. 593-99-71-17; 598-21-00-90
 • oTaxis mcenareebis gadargva,gasxvla.
  20lari

  oTaxis mcenareebis gadargva,gasxvla.

  aprili 04, 2015
  GEO561549
  miwis gamocvla,gasxvla da galamazeba Tqveni oTaxis mcnareebisTvis.mec maqvs uamrvi saintereso mravalwvovani xe mcenareebi,SemiZlia gacvla gayidvac!
 • atmori CEMSAN-i 7kw
  135lari

  atmori CEMSAN-i 7kw

  aprili 03, 2015
  GEO59137
  atmori CEMSAN-i 7kw tipi: eleqtro avzi Turquli warmoebis atmori CEMSAN modeli C-800 simZlavre 7kw regilirebis 3 pozicia warmadoba 3l wuTSi moyveba duSi da duSis Slangi yendeba rogorc erT wertilze (abazanaSi), aseve sistemaze (abazana, pirsabani, ...
 • iyideba dekoratiuli mcenare
  100lari

  iyideba dekoratiuli mcenare

  aprili 03, 2015
  GEO561013
  iyideba kaqtusi, 170-sm.
 • qviT mopirkeTeba.

  qviT mopirkeTeba.

  marti 30, 2015
  GEO558732
  qviT Robis, wyaros da sxvadasxva zedapiris aSeneba da mopirkeTeba. tel: 558 17 99 88 gogita.
 • mamakacis zeda tanis manekeni
  10lari

  mamakacis zeda tanis manekeni

  marti 25, 2015
  GEO556178
  karg mdgomareobashi maqvs 20 manekeni 555368010
 • iyideba pianino
  10lari

  iyideba pianino

  marti 25, 2015
  GEO556025
  iyideba pianino '' belarusi" Sandlebiani,sam pedliani.fasi SeTanxmebiT. 574300444 592540808
 • iyideba kramiti

  iyideba kramiti

  marti 21, 2015
  GEO554112
  iyideba meoradi kramiti, zoma 21X35, raodenoba 1200 cali, fasi 20 TeTri. masala imyofeba diRmis masivSi. damikavSirdiT: 591 233 091
 • oniqsis yurZnis mtevani
  100lari

  oniqsis yurZnis mtevani

  marti 16, 2015
  GEO550855
  iyideba oniqsis yurZnis mtevani
 • Tavis yuTSi. sasaCuqred
  15lari

  Tavis yuTSi. sasaCuqred

  marti 16, 2015
  GEO550746
  sayvareli bebrebi. 15 lari, Tavis yuTSi
 • gare ganaTeba ( ezos , savali bilikebis da a.S ) mzis energiaze.
  gare ( ezos , savali bilikebis da a.S ) ganaTeba mzis energiaze. muSaobs mzis Casvlis Semdeg 5-8 saaTi ,(damokidebulia ramdenad intensiurad anaTebs mze) garantia 6 -Tve ( 6 Tvis manZilze gamogicvliT Tu raime teqnikuri problema eqna).
 • gamwvaneba
  5lari

  gamwvaneba

  marti 11, 2015
  GEO548042
  iyideba bzis Zirebi 40santimetris simaRlis 500cali. Ziri 5 lari 3wliani. ikiTxeT zura tel 571.095511
 • iyideba dekoratiuli qvis cexi!
  15 000lari

  iyideba dekoratiuli qvis cexi!

  marti 09, 2015
  GEO547307
  iyideba dekoratiuli qvis cexi saswrafod!yvelanairad gamarTuli muSa mdgomareobaSi.yvela saWiro danadgariT da yalibebiT rac saWiroa cexis Seuferxeblad muSaobisaTvis.SesaZlebelia transportireba.mdebareobs q.quTaisSi avtomSeneblis #43.karlo suTize 599 94 ...
 • iyideba

  iyideba

  marti 09, 2015
  GEO547255
  iyideba dekoratiuli595771665
 • dekoratiuli qva
  38lari

  dekoratiuli qva

  marti 08, 2015
  GEO546601
  qva damzadebulia cementisgan qimiuri danamatebiT, rac uzrunvelyobs siristisgan dacvas. qvis gamoyeneba SesaZlebelia rogorc gareT,aseve interierSi.dekoratiul qvasTan erTad gTavazobT 3d panelebs romelic mzaddeba gipsisgan an cementisgan. aseve SesaZlebelia ...
 • eklesia
  200lari

  eklesia

  marti 08, 2015
  GEO546275
  aris bunebrivi masalisgan damzadebuli. moculoba 50X50 viRebT SekveTebs vakeTebT yvela zomas
 • iyideba minanqris nakeTobebi
  40lari

  iyideba minanqris nakeTobebi

  marti 07, 2015
  GEO546078
  iyideba minanqris nakeTobebi: samajuri - minanqari, vercxli sayure - minanqari, vercxli, tyavi.
 • iyideba xaliCebi

  iyideba xaliCebi

  marti 06, 2015
  GEO545319
  xaliCebi 2×3 80l; 3×4 100l; 1.50×2 50l da kide 1.50×2ze. 50l
 • spatifilum yvavili
  300lari

  spatifilum yvavili

  marti 05, 2015
  GEO545032
  iyideba yvavili spatifilumi 300 larSi aris 6 Ziri ert qoTanSi.
 • irmis rqa

  irmis rqa

  marti 04, 2015
  GEO544217
  iyideba irmis rqa erTi Zaan Zvelia
 • iyideba jixvis fituli

  iyideba jixvis fituli

  Tebervali 17, 2015
  GEO535865
  iyideba jixvis fituli kedelze sakidiT, fasi SeTanxmebiT, 593560858 oTari
 • xelovnuri qva
  23lari

  xelovnuri qva

  Tebervali 15, 2015
  GEO502525
  iyideba interieris mosapirkeTebeli dekoratiuli filebi(xelovnuri qva)mxolod TeTri feris .SesaZlebelia organizaciebTan TanamSromloba.iRebeba yvelanairi saRebaviT
 • seqs marketi!