VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 234
 • iyideba germanuli vinilis Spaleri, axali

  iyideba germanuli vinilis Spaleri, axali

  Tebervali 20, 2015
  GEO538047
  iyideba vinilis Spaleri "TuTiyuSebi" / "TuTiyuSi", wyalgamZle, maRali xarisxis, axali. mwarmoebeli: firma "Rasch", germania (Germany). rulonis zoma: sigane – 52 sm, sigrZe – 10 m. fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
 • iyideba jixvis fituli

  iyideba jixvis fituli

  Tebervali 17, 2015
  GEO535865
  iyideba jixvis fituli kedelze sakidiT, fasi SeTanxmebiT, 593560858 oTari
 • xelovnuri qva
  23lari

  xelovnuri qva

  Tebervali 15, 2015
  GEO502525
  iyideba interieris mosapirkeTebeli dekoratiuli filebi(xelovnuri qva)mxolod TeTri feris .SesaZlebelia organizaciebTan TanamSromloba.iRebeba yvelanairi saRebaviT
 • iyideba fitulebi
  1 500€ 3 450lari

  iyideba fitulebi

  Tebervali 15, 2015
  GEO534670
  iyideba kus fituli (kuba) da niangis fituli (franguli guana) karg mdgomareobaSi
 • palmebi
  5 000$ 8 150lari

  palmebi

  Tebervali 10, 2015
  GEO532712
  iyideba palmebi nebismieri zomis da asakis informaciistvis dagvikavSirdiT nomrze 555550582
 • iyideba Rasch–is firmis germanuli vinilis Spaleri – TuTiyuSi
  iyideba maRali xarisxis, Rasch–is germanuli (Made in Germany) firmis wyalgamZle (моющиеся) vinilis Spaleri "TuTiyuSebi", axali, samzareulos, abazanisTvis, verandisTvis. rulonis zoma - sigrZe – 10 m, sigane – 52 sm. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 ...
 • xelnakeTi aqsesuarebi
  10lari

  xelnakeTi aqsesuarebi

  Tebervali 09, 2015
  GEO497416
  iyideba fasi 10 lari,tel: 598313108
 • iyideba orxidea
  120lari

  iyideba orxidea

  Tebervali 04, 2015
  GEO528879
  iyideba gayvavebuli orxidea
 • samzareulos farTukebis(skinali) damzadeba da montaJi
  gTavazobT Tanamedrove dizainis SuSis samzareulos farTukebis damzadebas da adgilze montaJs. dainteresebis SemTxvevaSi Cveni TanamSromeli gewvevaT adgilze da CainiSnavs teqnikur detalebs. skinalis dizanis, ferebis, suraTis SerCeva moxdeba pirdapir internetis ...
 • gulebi–valentinkebi
  4lari

  gulebi–valentinkebi

  ianvari 27, 2015
  GEO524512
  eqskluziuri xelnakeTi. SesaniSnavi damateba saCuqrisTvis valentinobis dReze. simaRle 7 sm. raodenoba SezRudulia. sul 26 cali.
 • palmebi

  palmebi

  ianvari 27, 2015
  GEO524482
  iyideba palma baTumi t.593 48 20 20
 • yvavili aloe
  500lari

  yvavili aloe

  ianvari 25, 2015
  GEO523550
  aris 35 wlis samjer gayvavebuli ,ixmareba wamlad, aris kargad movlili. 558 4126 90 marizi
 • iyideba naxati

  iyideba naxati

  ianvari 18, 2015
  GEO519934
  iyideba naxati - abstraqcia zoma-68/92 sm. masala-zeTi.akrili, tempera. fasi-500 l.
 • iyideba yvavilebi
  120lari

  iyideba yvavilebi

  ianvari 18, 2015
  GEO519824
  iyideba yvavilebi,saswrafot karg mdgomareobashi, ori wlis,sheguebulia yvelanair pirobebs.
 • iyideba naxati
  100lari

  iyideba naxati

  ianvari 18, 2015
  GEO519717
  naxati Sesrulebulia zeTiT tiloze.
 • iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT
  ojaxidan! iyideba dekoratiuli konsoli, yvavilebi kalaTiT. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba yvavilebis qoTnebi

  iyideba yvavilebis qoTnebi

  ianvari 12, 2015
  GEO516747
  ojaxidan! iyideba yvavilebis qoTnebi. sxvadasxva zomis. fasi SeTanxmebiT. mob: (597) 11 30 07
 • iyideba kaqtusi
  300lari

  iyideba kaqtusi

  ianvari 11, 2015
  GEO516383
  iyideba kaqtusi.simaRle - 2 metri.
 • iyideba dekoratiuli SuSis abaJuri, TeTri, gluvi, sferuli formis
  iyideba dekoratiuli, sferuli formis SuSis abaJuri, TeTri, gluvi, sabWoTa kavSiris dros gamoSvebuli. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba dekoratiuli mcenare
  100lari

  iyideba dekoratiuli mcenare

  ianvari 07, 2015
  GEO514032
  iyideba 100 larad dekoratiuli mcenare. simaRle erT metrze odnav meti. mdebareoba gldanis meoTxe mikro raioni. iCqareT moTxovna didia ! t:595575650
 • qolgebi

  qolgebi

  dekemberi 29, 2014
  GEO454327
  saswrafod iyideba gasaSleli qolgebi. 6 cali. TiTos fasi 110l. ramodenimes SeZenisas daakldeba fasi.
 • WaRi Cexuri

  WaRi Cexuri

  dekemberi 29, 2014
  GEO502292
  Cexuri WaRi,12 sanTeli, 500 lari,
 • WaRi Cexuri

  WaRi Cexuri

  dekemberi 29, 2014
  GEO492730
  Cexuri WaRi 50-60 weli 500 lari
 • iyideba oqros broSi margalitisa da briliantis TvlebiT. ojaxidan.
  300$ 489lari

  iyideba oqros broSi margalitisa da briliantis TvlebiT. ojaxidan.

  dekemberi 28, 2014
  GEO334388
  iyideba ojaxidan ulamazesi oqros broSi- 2 briliantis da 3 margalitis TvlebiT. nivTi Zveleburia. SeZenilia germaniaSi antikvarTan. aris saukeTeso mdgomareobaSi. 585 sinjis oqro. 6,3 g.
 • iyideba xelnakeTi eklesia
  200lari

  iyideba xelnakeTi eklesia

  dekemberi 26, 2014
  GEO482914
  iyideba xelnakeTi eklesia 200l.
 • iyideba vaJa-fSavelas portreti
  17lari

  iyideba vaJa-fSavelas portreti

  dekemberi 25, 2014
  GEO510334
  var moyvaruli mxatvari, da vxatav gamoCenili adamianis portretebs.
 • bzia gazoni
  60lari

  bzia gazoni

  dekemberi 17, 2014
  GEO506670
  vyidi bzas 50 Zirs. Tqven ezos gasalamazeblaT namdvilaT ar inanebT.simaRle-1m,.yidvis SemTxvevaSi dargva, galamazeba ( formis micema) Cem Tavze vigeb.1Ziris fasi; 60 lari.bzebi maqvs kaxeTSi.
 • iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.
  777lari

  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.

  dekemberi 16, 2014
  GEO506361
  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT. xabuliani kompozicia 24х18 f70l.; xabuliani natura 20 х14 f 70 l.; Cakvetaze "molodini" 72х52 f.150l.; maRriSvili "matCis Semdeg" 83х53 f.200l.; k.xinveli nisli tyeSi 50х35 f.500l. 599 50 98 26, , 593 128 ...
 • iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.
  100lari

  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.

  dekemberi 16, 2014
  GEO506346
  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT. "Suqura" 20х14 f.70; peizaji tbis piras 60х35 f.70l.; "Zveli Tbilisi 22х20 f.70l.; metreveli portreti 42х24 f.150l. xinveli "imereTis peizaji" 29х19 f. 100l. 599 50 98 26, , 593 128 136
 • iyideba yvavilebi

  iyideba yvavilebi

  dekemberi 15, 2014
  GEO506029
  vyidi yvavilebs fasi SeTanxmebiT.msurvelebma damikavSirdiT 595173490
 • iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.
  111lari

  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT.

  dekemberi 15, 2014
  GEO505780
  iyideba ferweruli naxatebi. fasi SeTanxmebiT. 593 128 136, 599 50 98 26
 • xelnakeTi saaxalwlo dekoraciebi
  8lari

  xelnakeTi saaxalwlo dekoraciebi

  dekemberi 15, 2014
  GEO505531
  xelnakeTi saaxalwlo dekoraciebi. fasi: 8 lari
 • atmori CEMSAN-i 7kw
  135lari

  atmori CEMSAN-i 7kw

  dekemberi 14, 2014
  GEO59137
  atmori CEMSAN-i 7kw •tipi: eleqtro avzi Turquli warmoebis atmori CEMSAN modeli C-800 simZlavre 7kw warmadoba 3lt wuTSi yendeba rogorc erT wertilze (abazanaSi), aseve sistemaze (abazana, pirsabani, samzareulo) garantia 3 Tve (Cveni montaJis ...
 • betonis sayvavile; 0% ganvadeba
  100lari

  betonis sayvavile; 0% ganvadeba

  dekemberi 07, 2014
  GEO422207
  zoma:100X40X40sm; fasi-100lari T.:599 69 99 25
 • fasdakleba zebra–Jaluzze
  45lari

  fasdakleba zebra–Jaluzze

  dekemberi 06, 2014
  GEO501380
  gvaqvs sxvadasxva feris
 • iyideba kaqtusi
  10lari

  iyideba kaqtusi

  dekemberi 04, 2014
  GEO500303
  iyideba kaqtusi. fasi 10 lari. telefoni: 568-444-858
 • iyideba oTaxis mcenare xmala

  iyideba oTaxis mcenare xmala

  dekemberi 04, 2014
  GEO317702
  iyideba oTaxis mcenare "xmala". fasi: 3 lari telefoni: 245-58-43 mobiluri: 568-444-858
 • naqargi
  100lari

  naqargi

  dekemberi 04, 2014
  GEO449729
  iyideba xeliT naqargi. 40/30 sm. fasi 100 lari. telefoni 598 56 69 49.
 • naqargi
  150lari

  naqargi

  dekemberi 04, 2014
  GEO449703
  iyideba xeliT naqargi. zoma 46/34 sm. fasi 150 lari. telefoni: 598 56 69 49
 • qiravdeba dekoraciisaTvis saWiro masala.

  qiravdeba dekoraciisaTvis saWiro masala.

  noemberi 28, 2014
  GEO497325
  var,dizaineri:saqorwino ,sadResaswaulo,aseve yvavilebis memorialis ekibadebis. maqvs saWiro inventari . aseve dizainisTvis saWiro masala. gavakeTeb nebismier dizains ,aseve SesaZlebelia gaqiraveba. fasi SeTanxmebiT t.557147464
 • seqs marketi!