VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 1 - 40 sul 40
  • iyideba daSlili kedlis meoradi xis masala, ficrebis natexebi, SeSa
   saswrafod! iyideba daSlili kedlis meoradi xis masala, ficrebis da drankis natexebi, SeSa. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
  • iyideba salaro aparati
   300lari

   iyideba salaro aparati

   oqtomberi 28, 2014
   GEO482339
   saswrafod iyideba ganulebuli salaro aparati,axal mdgomareobaSi tel.555603078
  • gayidva
   50 000$ 81 500lari

   gayidva

   oqtomberi 05, 2014
   GEO472080
   iyidebaaaaaaa binaaaaa
  • Sps *axali marka* muxis parketi

   Sps *axali marka* muxis parketi

   agvisto 08, 2014
   GEO443174
   Sps *axali marka* gTavazobT dabal fasebSi, q.maikopis (krasnodaris olqi) umaRlesi xarisxis sxvadasxva zomis masiur muxis parkets 38 $-dan, da aseve muxis,kopitis,wifelas germanuli teqnologiiT damzadebul samSrian parketis dafebs 39 $-dan.
  • ninikela
   1lari

   ninikela

   ivlisi 18, 2014
   GEO434274
   iyideba rusTavSi bina leseliZis 32,bina 64,2 oTaxiani uremonto.
  • iyideba xaliCa
   100lari

   iyideba xaliCa

   ivnisi 29, 2014
   GEO425314
   iyideba xaliCa. aris karg mdgomareobaSi
  • iyideba patefoni

   iyideba patefoni

   ivnisi 27, 2014
   GEO424386
   iyideba patefoni muSa mdgomareobaSi. 2 firfitiT. fasi SeTanxmebiT.
  • iyideba bina
   20 000$ 32 600lari

   iyideba bina

   ivnisi 14, 2014
   GEO417997
   iyideba 1,5 bina lilos dasaxlebaSi, I kvartali, Ikorps; III sarT; bina #8; metalo-plastmasis kar-fanjrebiT, rkinis karebiT, santeqnika gamocvlilia. fasi : 20 000$
  • VEDZEB SAMSAXURS !
   100lari

   VEDZEB SAMSAXURS !

   aprili 24, 2014
   GEO394043
   Vedzeb samsaxurs! Var 15 wlis, Energiuli da moazrovne gogo. Kargat vplob Rusul enas da aseve ar miwirs xalxtan urtiertoba.
  • bleski
   5lari

   bleski

   marti 26, 2014
   GEO381485
   aris Zalian xarisxiani Tu mogindaT bavSvsac wausviT mas ar daesusxeba tuCebi is yvela asakistvis SeiZleba garda tvis bavSvebisa Rirs 7 lari uxmari da kargia
  • Cexuri faifuris pirsabani salonebisaTvis
   150lari

   Cexuri faifuris pirsabani salonebisaTvis

   Tebervali 16, 2014
   GEO364083
   iyideba faifuris pirsabani salonisaTvis, tavis faifuris sadgamze.
  • iyideba
   1 400lari

   iyideba

   ianvari 25, 2014
   GEO354252
   velosapedi aris idealur mdgomareobaSi yvelaferi aqvs axali yvelaferi Siamanosi aqvs myidvelebma damaikvSirdit 593-10-15-29
  • iyideba erT oTaxiani bina

   iyideba erT oTaxiani bina

   ianvari 04, 2014
   GEO345781
   iyideba erT oTaxiani bina senakSi,kaSibaZeze, fasi SeTanxmebiT. damikavSirdiT tel;595 55 60 64 irina
  • iyideba dete75

   iyideba dete75

   dekemberi 25, 2013
   GEO343658
   iyideba dte 75.bulduzori.daniT,saSvalo mdgomareobaSi.fasi SeTanxmebiT.
  • vyidi binas
   18 000$ 29 340lari

   vyidi binas

   oqtomberi 30, 2013
   GEO248802
   vyidi 2 oTaxian saremonto binas quTaisSi z.WavWavaZis 46/46Si 18000 ad SemiZlia davaklo SeTanxmebiT msurvelebma damikavSirdiT 597404601 598921623 nika
  • vyidi sacxobs 595993229
   900lari

   vyidi sacxobs 595993229

   ivlisi 18, 2013
   GEO280648
   vyidi sacxobs or iarusians, karg mdgomareobashi. mushaobs gazzec da denzec
  • sacxobi Rumeli
   900lari

   sacxobi Rumeli

   ivlisi 18, 2013
   GEO280636
   vyidi xachapuris sacxob gumels saswrafod. sam iarusiania, karg mdgomareobashia. musaobs gazze da aseve denzec
  • iyideba sakontrolo salaros aparati
   200lari

   iyideba sakontrolo salaros aparati

   ivlisi 03, 2013
   GEO274154
   iyideba sakontrolo salaros aparati 200 larad,3 Tvis namuSevari,saukeTeso mdgomareobaSi,SeZenis msurvelebi dagvikavSirdiT Semdeg telefonze: 593 948444 zaqro
  • salaro aparati
   250lari

   salaro aparati

   ivnisi 25, 2013
   GEO271033
   iyideba salaro aparati idealur mdgomareobaSi, ganulebui da saabonento gadaxdili, fasi 250 lari
  • salaro aparati
   250lari

   salaro aparati

   ivnisi 25, 2013
   GEO271031
   iyideba salaro aparati, idealur mdgomareobaSi, ganulebuli da saabonento gadaxdilia, fasi 250 lari.
  • Минипивзаводы под ключ от российского производителя
   Компания ООО"ТД Гермес"-это российский производитель мини-пивзаводов. Собственное производство, сертифицированное по Российскому и Международному Стандарту Качества позволяет предложить конкурентные цены и высокое качество оборудования.Помощь в оформлении ...
  • iyideba berZnuli puris sacxobi
   6 200$ 10 106lari

   iyideba berZnuli puris sacxobi

   ivnisi 13, 2013
   GEO266646
   iyideba berZnuli puris sacxobi Rumeli. diametri 2,5 m, maregulirebuli siCqaris variatoriT
  • iyideba keTilmowyobili 2 sarTuliani sakuTari saxli.
   67 000$ 109 210lari

   iyideba keTilmowyobili 2 sarTuliani sakuTari saxli.

   ivnisi 13, 2013
   GEO266642
   ezoTi, xexiliT,avtofarexiT da sardafiT, nawivlobri avejiTa da eleqtro teqnikiT. danarCens informcias miiRebT dainteresebis SemTxvevaSi sakontaqto nomerze 0 431 26 22 07 laSa 597 22 51 51 577 45 45 64
  • birkvilebi moajirisa da kibisTvis
   20lari

   birkvilebi moajirisa da kibisTvis

   aprili 29, 2013
   GEO249662
   erTi cali 20 lari keTdeba TeTrad aris yinva gamZle da fers ar icvlis.
  • sabanketo kaba
   130lari

   sabanketo kaba

   aprili 04, 2013
   GEO236237
   iyideba saRamos kaba, axali, erTxel nacvami karg mdgomareobaSi.
  • iyideba salaro aparati
   200lari

   iyideba salaro aparati

   marti 29, 2013
   GEO237496
   salaro aparatii namuSevaria 6 Tve. aris karg mdgomareobaSi. fasi : 200 lari
  • iyideba saswrafod salaro aparati
   250lari

   iyideba saswrafod salaro aparati

   marti 23, 2013
   GEO235033
   iyideba salaro aparati axali jipiaresi fasi 250 lari tel:595195271
  • vyidi sacxob feCs
   500lari

   vyidi sacxob feCs

   marti 07, 2013
   GEO227609
   karg mdgomareobaSi da muSa mdgomareobaSia
  • iyideba! Rumeli
   700$ 1 141lari

   iyideba! Rumeli

   ianvari 06, 2013
   GEO198567
   saswrafod!iyideba Zveli rusuli 3faziani eleqtro sacxobi Rumeli,karg mdgomareobaSi
  • sakaso aparati
   230lari

   sakaso aparati

   dekemberi 23, 2012
   GEO194852
   iyideba sakaso aparati. 230 lari
  • gazis gamaTbobeli (beko)
   400lari

   gazis gamaTbobeli (beko)

   dekemberi 18, 2012
   GEO193160
   aris karg mdgomareobaSi,TiTqmis axali,aTbobs 90kv/m. fasze SevTanxmdebiT
  • gazis gamaTbobeli
   400lari

   gazis gamaTbobeli

   dekemberi 17, 2012
   GEO193152
   aris karg mdgomareobaSi, TiTqmis axali,fasze SeiZleba movilaparakoT
  • samaRazio inventari saswrafod da iafad
   100lari

   samaRazio inventari saswrafod da iafad

   noemberi 28, 2012
   GEO185172
   samaRazio inventari swrafad da iafad! laminirebuli Taroebi sarkeebiT. zomebi: 1,80X1,50X0,8 - 4 cali. 1 cali - 95 lari. vitrina SuSiT. zoma - 1,00X0,95. 2 cali. yavisferi laminati. 1 cali - 110 lari. sareklamo laiTboqsi. kuTxe. zoma 1,3X0,35X0,35. ...
  • iyideba
   150lari

   iyideba

   oqtomberi 18, 2012
   GEO167589
   iyideba sakontrolo sajaro aparati GPISY DAISY EXPEКЕ Semosavlebis samsaxuridan aRricxvidan moxsnili
  • iyideba sanayine macivari idealur mdgomareobaSi
   300lari

   iyideba sanayine macivari idealur mdgomareobaSi

   ivlisi 20, 2012
   GEO129385
   uguris firmis sanayine macivari idealur mdgomareobaSi 300 litriani witeli feris bolo fasi 300 lari da iyideba sareklamo abra ganaTebiani ovaluri formis fasi 120lari 231.69.45 595.391.312 kaxa.
  • iyideba mesame masivSi saswrafod erT oTaxiani bina
   20 000$ 32 600lari

   iyideba mesame masivSi saswrafod erT oTaxiani bina

   ivnisi 17, 2012
   GEO114937
   iyideba erT oTaxiani bina mesame masivSi, an icvleba 2 an 3 oTaxian binaze, pirveli kvartali g korpusi bina 21 , saxuravi gakeTebulia , lifti muSaobs, misaRebSi da zalaSi laminati dagebuli, komunikaciebi dacvlilia, abazanaSi metlaxi dagebuili, samzareuloSi ...
  • iyideba saswrafod
   41 500$ 67 645lari

   iyideba saswrafod

   maisi 26, 2012
   GEO106433
   saremonto karg adgilas.
  • iyideba wylis tumboebi.
   2 000$ 3 260lari

   iyideba wylis tumboebi.

   maisi 14, 2012
   GEO101239
   iyideba axali wylis tumbo 2cilindriani warmadoba saaTSi 100 t. simaRleze 18 metrze. muSaobs benzinze . Semavali mili 100mm-iani gamavali90mm-iani. agreTve SeZleba miwis sarwyavaT gamoyeneba. tumbo stacionari sd-450-95. saaTSi450t.warmadoba 95m simaRleze.
  • vyudi rkinis karebebs garaJisTvis an ezosTvis,balkebi,xraxnilebi
   aseve xis fanjrebi CarCoebiT,balkebi,xraxnilebi
  • iyideba saxli.
   18 000$ 29 305.80lari

   iyideba saxli.

   aprili 18, 2012
   GEO91365
   iyideba sofel TxilnarSi 5000kv/m miwis nakveTi,mandarinis baRiT,uamravi xexiliT,sakalmaxe adgiliT,wyaros wyliT.saxli ar aris kapitaluri,an icvleba mansardaSi Rirebulebis Sesabamisad.