VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 324
 • iyideba jakuzi, saswrafod
  155lari

  iyideba jakuzi, saswrafod

  maisi 24, 2015
  GEO528745
  dzaan magari ramea mitumetes patarebistvis.
 • iyideba pianino "Tbilisi"
  200lari

  iyideba pianino "Tbilisi"

  maisi 21, 2015
  GEO586469
  iyideba pianino Tbilisi, karg mdgomareobaSi. saxls vaangrevT da ar vici sad waviRo, mtveri edeba da menaneba. Zalian kargi pianinoa, Cemi naqoni. 592 88 10 34 261 89 41
 • sakeravi manqana

  sakeravi manqana

  maisi 20, 2015
  GEO586015
  iyideba ori sakeravi manqana. germanuli
 • baTumSi vyidi farda Jaluzebs, Zalian iafad damikavSirdiT nomerze 555 43 43 77xaTo
  saswrafod vyidi farda Jaluzebs, Zalian iafad 80 larian Jaluzebs 30 larSi, aris sxva da sxva zomebSi damikavSirdiT nomerze 591 055 028, 555 43 43 77 aseve vaqiraveb umaRlesi klasis binas baTumSi, zRvis piras ninoSvilze, aseve qiravdeba saxli gonioSi.
 • IYIDEBA
  70lari

  IYIDEBA

  maisi 18, 2015
  GEO584805
  saswrapod iyideba gasashleli divanii 1,50sm.naxmar mdgomareobashi
 • saaTii
  50lari

  saaTii

  maisi 16, 2015
  GEO583891
  muSaobs idealurad aris TiTqmis axalii)))
 • metalo madiebeli
  6lari

  metalo madiebeli

  maisi 12, 2015
  GEO581257
  dalian kargi okros da metalebis madiebeli dedegtori
 • oradgiliani sabavSvo etli (kaliaska tyupebisaTvis)
  150$ 244.50lari

  oradgiliani sabavSvo etli (kaliaska tyupebisaTvis)

  maisi 09, 2015
  GEO579618
  iyideba oradgiliani sabavSvo etli, fasi $150. saseirno, universaluri, komfortuli, mosaxerxebeli, karg mdgomareobaSi. damatebiTi informaciisTvis darekeT 577528700 laSa
 • iyideba fanjris gisosi, rkinis (metalis, liTonis, foladis)
  ojaxidan! iyideba fanjris gisosi, rkinis (metalis, liTonis, foladis). sabWoTa kavSiris dros damzadebuli / Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union). zomebi: 187sm (simaRle) x 143sm (sigane), karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • prezenti
  9lari

  prezenti

  maisi 02, 2015
  GEO575695
  prezenti rusuli rulonebSi,wyalgaumdari. artikuli 11292
 • iyideba baliSebi da matrasi
  15lari

  iyideba baliSebi da matrasi

  maisi 01, 2015
  GEO574901
  iyideba baliSebi da matrasi.fasi 20 lari
 • gasaSleli magida transformeri
  165lari

  gasaSleli magida transformeri

  aprili 28, 2015
  GEO310837
  vamzadebT saukeTeso xarisxis magidebs TqvenTvis sasurvel nebismier ferSi. magida iSleba da gadakeTdeba did mgidad. parametrebi gauSlel mdgomareobaSi aris (simaRle 50sm, sigze sigane 100X80-ze. gaSlil mdgomareobaSi (simaRle 77sm, sigane 80X200m. romelic ...
 • 1.	iyideba maRali xarisxis Turquli TeTreuli
  110lari

  1. iyideba maRali xarisxis Turquli TeTreuli

  aprili 26, 2015
  GEO572089
  iyideba iafad maRali xarisxis Turquli orsawoliani TeTreulis kompleqti (sabnis piri - 200X220. zewari - 240X260. ori baliSis piri - 50X70)
 • iyideba maRali xarisxis Turquli TeTreuli
  130lari

  iyideba maRali xarisxis Turquli TeTreuli

  aprili 26, 2015
  GEO572081
  iyideba iafad maRali xarisxis Turquli TeTreulis saojaxo kompleqti (ori sabnis piri - 160X220. zewari - 220X240. ori baliSis piri - 50X70)
 • iyideba germanuli magida

  iyideba germanuli magida

  aprili 26, 2015
  GEO572326
  iyideba evropuli magida karg mdgomareobaSi.fasi SeTanxmebiT
 • iyideba Zvelebur brolis WaRi
  350€ 805lari

  iyideba Zvelebur brolis WaRi

  aprili 25, 2015
  GEO563056
  saswrafod! iyideba Zvelebur brolis WaRi 9 sanTliani, saukeTeso mdgomareobaSi. ar aklia arc erTi detali. fasi 350 $ . tel: 595-79-00-64.
 • TeTreuli
  25lari

  TeTreuli

  aprili 25, 2015
  GEO571424
  germanuli TeTreuli! gTavazobT, umaRlesi xarisxis ( a ) kategoriis TeTreuls evropidan(germaniidan) ! TeTreuli 95% bambisgan Sedgeba, romelic mtvers ar izidavs da sasunTq organoebze dadebiTad moqmedebs,rac janmrTelobisTvis Zalzed mniSvnelovania. izruneT ...
 • iyideba Cexuri brolis WaRi

  iyideba Cexuri brolis WaRi

  aprili 24, 2015
  GEO570953
  iyideba Cexuri brolis WaRi 5 sanTliani 593 489043 2307221
 • sabnebi
  1lari

  sabnebi

  aprili 21, 2015
  GEO568949
  gTavazobT umaRlesi xarisxis sabnebs baliSebs matrasis damcavebs bavSvis sawolis sabnebs raodenoba gvaqvs aseve SemiZlia mTlian sastumros Seutano(mxolod Turquli antialergiuli produqciagvaq)
 • iyideba
  200$ 326lari

  iyideba

  aprili 16, 2015
  GEO566459
  sakeravi manqana, muSa mdgomareobaSi
 • sanadiro Tofi
  1 100lari

  sanadiro Tofi

  aprili 15, 2015
  GEO566031
  gaformebulia da aris saukeTeso mdgomareobaSi, mdebareoba quTaiSi 568363692 darekeT am nomerze
 • iyideba sakeravi manqana juki
  850lari

  iyideba sakeravi manqana juki

  aprili 15, 2015
  GEO566028
  universali aris idealur mdgomareobaSi.axali Camotanilia 577 19 83 08
 • iyideba 250 l.nerJaveikis kasri
  400lari

  iyideba 250 l.nerJaveikis kasri

  aprili 08, 2015
  GEO563631
  iyideba 250l nerJaveikis Rvinis kasri. mdebareobs gurjaanSi t597585980
 • kramiti

  kramiti

  aprili 06, 2015
  GEO562775
  iyideba "meoradi" kramiti.1500 cali. karg mdgomareobaSi. koba
 • vamzadeb yvelanairi saxis avejs!

  vamzadeb yvelanairi saxis avejs!

  aprili 01, 2015
  GEO560162
  vamzadeb rogorc saojaxo avejs aseve kar-fanjrebsac. nebismieri zomis da formis mixedviT. msurvelebi damikavSirdiT:599506275
 • Sevisyidi antikvarul nivTebs naRdi angariSsworebiT
  90 000lari

  Sevisyidi antikvarul nivTebs naRdi angariSsworebiT

  marti 30, 2015
  GEO558825
  SeviZen ojaxidan naRdi angariSsworebiT saojaxo antikvarul WurWels maRal fasebSi, survilis SemTxvevaSi ojaxsze momsaxurebiT. vaimaris, kobaltis, saqsis, barmenis, lemonJes, dimitrovis, kuznecovis da sxva ucxouri da rusuli firmis yavis, Cais da sadilis ...
 • leibebi

  leibebi

  marti 29, 2015
  GEO557919
  iyideba ojaxidan bambis leibebi t. 570501934
 • samedicino

  samedicino

  marti 28, 2015
  GEO557774
  iyideba nawolebis sawinaaRmdego leibi, dasayrdeni gadaadgilebisaTvis e.w."CoCiala" t. 570501934
 • saswrafod iyideba.
  200lari

  saswrafod iyideba.

  marti 16, 2015
  GEO550947
  SemexmianeT 595741454 madia
 • iyideba kvebis produqtebis saSrobi-ukrainuli
  saswrafod iyideba kvebis produqtebis saSrobi - ukrainuli. gamosaSrobi Rumeli _ 6 cali (1 calSi Sedis 2 saSrobi), gasafeni lastebi da lastebis urikebi. fasi SeTanxmebiT. (gamoiyeneba xilis gamosaSrobad, makaronis gamosaSrobad.).
 • saojaxo nivTebi

  saojaxo nivTebi

  marti 11, 2015
  GEO548372
  iyideba Cexuri lustra. tel 557202257
 • IKIDEBA

  IKIDEBA

  marti 11, 2015
  GEO548271
  iyideba xeliT naqargi suraTebi dviraT girebuli ZafiT Sesrulebuli
 • sxvadasxva

  sxvadasxva

  marti 06, 2015
  GEO540531
  iyideba saaTi, sarkeebi, zalis didi sarke-200 lari, patara-50 lari, saaTi-60 lari da sxva. 579 76 76 93 Temuri. aseve miigeba SekveTebi
 • iyideba nardi

  iyideba nardi

  Tebervali 25, 2015
  GEO540348
  iyideba saukeTeso xarisxis nardi. kaklis xis masaliT damzadebuli ,gawyobili varskvlavebis an rombebis dekoraciiT survilisamebr. fasi SeTanxmebiT. tel . 555 35 87 38.
 • iyideba antikvaruli sakeravi manqana seidel & naumann me-19-e saukune
  iyideba antikvaruli sakeravi manqana seidel & naumann me-19-e saukune muSa mdgomareobaSi.
 • xaliCa
  300$ 489lari

  xaliCa

  Tebervali 23, 2015
  GEO539235
  saswrafod! iyideba germanuli Zalian kargi xaliCa! zoma (2 m. X 3 m. )
 • iyideba leibi
  50lari

  iyideba leibi

  Tebervali 23, 2015
  GEO539232
  iyideba 2 cali matylis leibi Zalian karg mdgomareobaSi! (10kg) TiTos fasi 50 lari.
 • iyideba wvensawuri
  20lari

  iyideba wvensawuri

  Tebervali 23, 2015
  GEO539023
  iyideba axali eleqtro wvensawuri, fasi 20 lari.
 • iyideba Salis pledebi
  25lari

  iyideba Salis pledebi

  Tebervali 23, 2015
  GEO539019
  iyideba 2 cali Salis pledi, fasi SeTanxmebiT
 • SeviZen setkas da ugolnikebs.
  1lari

  SeviZen setkas da ugolnikebs.

  Tebervali 21, 2015
  GEO538447
  SeviZen jarTis fasad an iafad Zveli sawolos setkebs Tavisi rkinebiT"ugolnikebiT"an wvril setkas da ugolnikebs mWirdeba saqaTmisa da kurdRlis galiis gasakeTeblad.tel:597-14-70-94 da magTi-fiksi.790-30-62-63.qristina.
 • seqs marketi!