VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 398
 • iyideba fanjris gisosi, rkinis (metalis, liTonis, foladis)
  ojaxidan! iyideba fanjris gisosi, rkinis (metalis, liTonis, foladis). sabWoTa kavSiris dros damzadebuli, Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union). zomebi: 187sm (simaRle) x 143sm (sigane), karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • iyideba
  200$ 326lari

  iyideba

  aprili 16, 2015
  GEO566459
  sakeravi manqana, muSa mdgomareobaSi
 • sanadiro Tofi
  1 100lari

  sanadiro Tofi

  aprili 15, 2015
  GEO566031
  gaformebulia da aris saukeTeso mdgomareobaSi, mdebareoba quTaiSi 568363692 darekeT am nomerze
 • iyideba sakeravi manqana juki
  850lari

  iyideba sakeravi manqana juki

  aprili 15, 2015
  GEO566028
  universali aris idealur mdgomareobaSi.axali Camotanilia 577 19 83 08
 • iyideba germanuli xaliCa
  250lari

  iyideba germanuli xaliCa

  aprili 11, 2015
  GEO564606
  iyideba germanuli xaliCa 2.5X3 ze. fasi 250 lari tel: 555 75-92-76 tel:
 • iyideba 250 l.nerJaveikis kasri
  400lari

  iyideba 250 l.nerJaveikis kasri

  aprili 08, 2015
  GEO563631
  iyideba 250l nerJaveikis Rvinis kasri. mdebareobs gurjaanSi t597585980
 • iyideba Zvelebur brolis WaRi
  350€ 805lari

  iyideba Zvelebur brolis WaRi

  aprili 07, 2015
  GEO563056
  saswrafod! iyideba Zvelebur brolis WaRi 9 sanTliani, saukeTeso mdgomareobaSi. ar aklia arc erTi detali. fasi 350 $ . tel: 595-79-00-64
 • kramiti

  kramiti

  aprili 06, 2015
  GEO562775
  iyideba "meoradi" kramiti.1500 cali. karg mdgomareobaSi. koba
 • vamzadeb yvelanairi saxis avejs!

  vamzadeb yvelanairi saxis avejs!

  aprili 01, 2015
  GEO560162
  vamzadeb rogorc saojaxo avejs aseve kar-fanjrebsac. nebismieri zomis da formis mixedviT. msurvelebi damikavSirdiT:599506275
 • baTumSi vyidi farda Jaluzebs, Zalian iafad damikavSirdiT nomerze 555 43 43 77xaTo
  saswrafod, vyidi farda Jaluzebs, Zalian iafad 80 larian Jaluzebs 20 larSi, aris sxva da sxva zomebSi damikavSirdiT nomerze 591 055 028, 555 43 43 77 aseve vaqiraveb umaRlesi klasis binas baTumSi, zRvis piras ninoSvilze, aseve qiravdeba saxli gonioSi.
 • Sevisyidi antikvarul nivTebs naRdi angariSsworebiT
  90 000lari

  Sevisyidi antikvarul nivTebs naRdi angariSsworebiT

  marti 30, 2015
  GEO558825
  SeviZen ojaxidan naRdi angariSsworebiT saojaxo antikvarul WurWels maRal fasebSi, survilis SemTxvevaSi ojaxsze momsaxurebiT. vaimaris, kobaltis, saqsis, barmenis, lemonJes, dimitrovis, kuznecovis da sxva ucxouri da rusuli firmis yavis, Cais da sadilis ...
 • leibebi

  leibebi

  marti 29, 2015
  GEO557919
  iyideba ojaxidan bambis leibebi t. 570501934
 • samedicino

  samedicino

  marti 28, 2015
  GEO557774
  iyideba nawolebis sawinaaRmdego leibi, dasayrdeni gadaadgilebisaTvis e.w."CoCiala" t. 570501934
 • saswrafod iyideba.
  200lari

  saswrafod iyideba.

  marti 16, 2015
  GEO550947
  SemexmianeT 595741454 madia
 • iyideba kvebis produqtebis saSrobi-ukrainuli
  saswrafod iyideba kvebis produqtebis saSrobi - ukrainuli. gamosaSrobi Rumeli _ 6 cali (1 calSi Sedis 2 saSrobi), gasafeni lastebi da lastebis urikebi. fasi SeTanxmebiT. (gamoiyeneba xilis gamosaSrobad, makaronis gamosaSrobad.).
 • gasaSleli magida transformeri
  165lari

  gasaSleli magida transformeri

  marti 12, 2015
  GEO310837
  vamzadebT saukeTeso xarisxis magidebs TqvenTvis sasurvel nebismier ferSi. magida iSleba da gadakeTdeba did mgidad. parametrebi gauSlel mdgomareobaSi aris (simaRle 50sm, sigze sigane 100X80-ze. gaSlil mdgomareobaSi (simaRle 77sm, sigane 80X200m. romelic ...
 • saojaxo nivTebi

  saojaxo nivTebi

  marti 11, 2015
  GEO548372
  iyideba Cexuri lustra. tel 557202257
 • IKIDEBA

  IKIDEBA

  marti 11, 2015
  GEO548271
  iyideba xeliT naqargi suraTebi dviraT girebuli ZafiT Sesrulebuli
 • sxvadasxva

  sxvadasxva

  marti 06, 2015
  GEO540531
  iyideba saaTi, sarkeebi, zalis didi sarke-200 lari, patara-50 lari, saaTi-60 lari da sxva. 579 76 76 93 Temuri. aseve miigeba SekveTebi
 • iyideba nardi

  iyideba nardi

  Tebervali 25, 2015
  GEO540348
  iyideba saukeTeso xarisxis nardi. kaklis xis masaliT damzadebuli ,gawyobili varskvlavebis an rombebis dekoraciiT survilisamebr. fasi SeTanxmebiT. tel . 555 35 87 38.
 • iyideba antikvaruli sakeravi manqana seidel & naumann me-19-e saukune
  iyideba antikvaruli sakeravi manqana seidel & naumann me-19-e saukune muSa mdgomareobaSi.
 • xaliCa
  300$ 489lari

  xaliCa

  Tebervali 23, 2015
  GEO539235
  saswrafod! iyideba germanuli Zalian kargi xaliCa! zoma (2 m. X 3 m. )
 • iyideba leibi
  50lari

  iyideba leibi

  Tebervali 23, 2015
  GEO539232
  iyideba 2 cali matylis leibi Zalian karg mdgomareobaSi! (10kg) TiTos fasi 50 lari.
 • iyideba wvensawuri
  20lari

  iyideba wvensawuri

  Tebervali 23, 2015
  GEO539023
  iyideba axali eleqtro wvensawuri, fasi 20 lari.
 • iyideba Salis pledebi
  25lari

  iyideba Salis pledebi

  Tebervali 23, 2015
  GEO539019
  iyideba 2 cali Salis pledi, fasi SeTanxmebiT
 • SeviZen setkas da ugolnikebs.
  1lari

  SeviZen setkas da ugolnikebs.

  Tebervali 21, 2015
  GEO538447
  SeviZen jarTis fasad an iafad Zveli sawolos setkebs Tavisi rkinebiT"ugolnikebiT"an wvril setkas da ugolnikebs mWirdeba saqaTmisa da kurdRlis galiis gasakeTeblad.tel:597-14-70-94 da magTi-fiksi.790-30-62-63.qristina.
 • iyideba TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis sufrebi
  10lari

  iyideba TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis sufrebi

  Tebervali 19, 2015
  GEO537229
  iyideba sxvadasxva zomis da fasis saukeTeso TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis magidis gadasafareblebi,SeiZleba adgilze mitanac
 • invalidis axali etlebi

  invalidis axali etlebi

  Tebervali 14, 2015
  GEO534625
  iyideba invalidis axali eleqtro da Cveulebrivi etlebi,yvela zomis,fasi aseTia didi zomis xirs 400 lari,patara zomis 350 lari,xolo eleqtro etli xirs 2200 lari,damirekeT am nomerze 593407037 zaza
 • iyideba ojaxidan sxvadasxva nivTebi iafad.,
  1lari

  iyideba ojaxidan sxvadasxva nivTebi iafad.,

  Tebervali 14, 2015
  GEO534383
  iyideba ojaxidan sxvadasxva saWiro nivTebi. qvabebi, dana-Canglebi, kovzebi TefSebi yvela zomis axali da naxmari, emalis yvela zomis jamebi, rusuli didi saojaxo tafa Cexuri brolis vazebi da sayvavileebi, aseve Wiqebi da bokalebi. brolis ...
 • xaliCa
  500lari

  xaliCa

  Tebervali 06, 2015
  GEO529909
  Salnarevi,sruliad axali
 • iyideba jakuzi, saswrafod
  150lari

  iyideba jakuzi, saswrafod

  Tebervali 04, 2015
  GEO528745
  dzaan magari ramea mitumetes patarebistvis.
 • iyideba
  60lari

  iyideba

  ianvari 29, 2015
  GEO525418
  samzareulos magida karg mdgomareobaSi
 • iyideba Zveleburi servandi
  400lari

  iyideba Zveleburi servandi

  ianvari 26, 2015
  GEO524172
  iyideba Zveleburi servandi ,saSualo zomis, Taflisferi.
 • guli-yulabebi : )
  5lari

  guli-yulabebi : )

  ianvari 26, 2015
  GEO524156
  iyideba xelnakeTi gulis formis yulabebi (adgilze mitaniT). fasi 5 lari. daagroveT da gamdidrdiT!
 • iyideba sakeravi manqana
  150lari

  iyideba sakeravi manqana

  ianvari 25, 2015
  GEO523560
  Iyideba dzveleburi sakeravi manqana pasi _150lari karg mdgomareobashi
 • vkidi saxlis lustrebs

  vkidi saxlis lustrebs

  ianvari 23, 2015
  GEO522291
  vkidi Zvelebur Cexur lustrebs, maqvs 5 lustra, pasi SeTanxmebiT, t 597463686
 • iyideba stenka

  iyideba stenka

  ianvari 13, 2015
  GEO517235
  iyideba saswrafod axali nayidi stekna.fasi 800l.t551490925.an 598213426.
 • balonebi

  balonebi

  ianvari 12, 2015
  GEO516671
  nerJavikis toniani baloni, onkaniT da saxuraviT. fasi SeTanxmebiT 3.5 toniani rkinis saxuraviani da onkaniani baloni. fasni SeTanxmebiT
 • iafad iyideba xis karebi!
  60lari

  iafad iyideba xis karebi!

  ianvari 08, 2015
  GEO514733
  iyideba xis karebi TeTrad SeRebili Tavisi sakeTiT CarCos gareSe. karebis zomebia 203X75 fasi 60 lari. 593 59 28 72 eka
 • torSeri dekoratiuli
  120lari

  torSeri dekoratiuli

  ianvari 03, 2015
  GEO511856
  torSeri originaluri, xelnakeTi erTi calis fasi 120 lari
 • seqs marketi!