VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 393
 • sxvadasxva

  sxvadasxva

  marti 06, 2015
  GEO540531
  iyideba saaTi, sarkeebi, zalis didi sarke-200 lari, patara-50 lari, saaTi-60 lari da sxva. 579 76 76 93 Temuri. aseve miigeba SekveTebi
 • iyideba { fasi SeTanxmebiT

  iyideba { fasi SeTanxmebiT

  marti 06, 2015
  GEO545432
  zingeris (singeri) xelis sakeravi manqana [ modeli [ Singer 127 "Sphinx" ] [ seria { P 5051332 } aseve SesaZlebelia magidaze dadgmac da gamoyeneba fexis sakerav manqanad.esaWiroeba patara xelis Sevleba. msurvelma damirekos da Tavis sasurveli fasi SemomTavazos. ...
 • xis karebi 50 larad!
  50lari

  xis karebi 50 larad!

  marti 06, 2015
  GEO545168
  iyideba meoradi oTaxis Sida xis karebi saketiT CarCos gareSe, karg mdgomareobaSi. karebi aris TeTrad SeRebili. fasi 50 lari. 593 59 28 72 an 579 01 27 15
 • baTumSi vyidi farda Jaluzebs, Zalian iafad damikavSirdiT nomerze 555 43 43 77xaTo
  saswrafod vyidi farda Jaluzebs, Zalian iafad 80 larian Jaluzebs 20 larSi, aris sxva da sxva zomebSi damikavSirdiT nomerze 591 055 028 555 43 43 77 aseve vaqiraveb umaRlesi klasis binas baTumSi, zRvis piras ninoSvilze, aseve qiravdeba saxli gonioSi.
 • iyideba nardi

  iyideba nardi

  Tebervali 25, 2015
  GEO540348
  iyideba saukeTeso xarisxis nardi. kaklis xis masaliT damzadebuli ,gawyobili varskvlavebis an rombebis dekoraciiT survilisamebr. fasi SeTanxmebiT. tel . 555 35 87 38.
 • iyideba antikvaruli sakeravi manqana seidel & naumann me-19-e saukune
  iyideba antikvaruli sakeravi manqana seidel & naumann me-19-e saukune muSa mdgomareobaSi.
 • iyideba kvebis produqtebis saSrobi-ukrainuli

  iyideba kvebis produqtebis saSrobi-ukrainuli

  Tebervali 24, 2015
  GEO301237
  saswrafod iyideba kvebis produqtebis saSrobi - ukrainuli. gamosaSrobi Rumeli _ 6 cali (1 calSi Sedis 2 saSrobi), gasafeni lastebi da lastebis urikebi. fasi SeTanxmebiT. (gamoiyeneba xilis gamosaSrobad, makaronis gamosaSrobad.)
 • xaliCa
  300$ 489lari

  xaliCa

  Tebervali 23, 2015
  GEO539235
  saswrafod! iyideba germanuli Zalian kargi xaliCa! zoma (2 m. X 3 m. )
 • iyideba leibi
  50lari

  iyideba leibi

  Tebervali 23, 2015
  GEO539232
  iyideba 2 cali matylis leibi Zalian karg mdgomareobaSi! (10kg) TiTos fasi 50 lari.
 • iyideba wvensawuri
  20lari

  iyideba wvensawuri

  Tebervali 23, 2015
  GEO539023
  iyideba axali eleqtro wvensawuri, fasi 20 lari.
 • iyideba Salis pledebi
  25lari

  iyideba Salis pledebi

  Tebervali 23, 2015
  GEO539019
  iyideba 2 cali Salis pledi, fasi SeTanxmebiT
 • SeviZen setkas da ugolnikebs.
  1lari

  SeviZen setkas da ugolnikebs.

  Tebervali 21, 2015
  GEO538447
  SeviZen jarTis fasad an iafad Zveli sawolos setkebs Tavisi rkinebiT"ugolnikebiT"an wvril setkas da ugolnikebs mWirdeba saqaTmisa da kurdRlis galiis gasakeTeblad.tel:597-14-70-94 da magTi-fiksi.790-30-62-63.qristina.
 • iyideba TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis sufrebi
  10lari

  iyideba TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis sufrebi

  Tebervali 19, 2015
  GEO537229
  iyideba sxvadasxva zomis da fasis saukeTeso TeTreuli,pirsaxocebi,atlasis magidis gadasafareblebi,SeiZleba adgilze mitanac
 • invalidis axali etlebi

  invalidis axali etlebi

  Tebervali 14, 2015
  GEO534625
  iyideba invalidis axali eleqtro da Cveulebrivi etlebi,yvela zomis,fasi aseTia didi zomis xirs 400 lari,patara zomis 350 lari,xolo eleqtro etli xirs 2200 lari,damirekeT am nomerze 593407037 zaza
 • iyideba ojaxidan sxvadasxva nivTebi iafad.,
  1lari

  iyideba ojaxidan sxvadasxva nivTebi iafad.,

  Tebervali 14, 2015
  GEO534383
  iyideba ojaxidan sxvadasxva saWiro nivTebi. qvabebi, dana-Canglebi, kovzebi TefSebi yvela zomis axali da naxmari, emalis yvela zomis jamebi, rusuli didi saojaxo tafa Cexuri brolis vazebi da sayvavileebi, aseve Wiqebi da bokalebi. brolis ...
 • xaliCa
  500lari

  xaliCa

  Tebervali 06, 2015
  GEO529909
  Salnarevi,sruliad axali
 • iyideba jakuzi, saswrafod
  150lari

  iyideba jakuzi, saswrafod

  Tebervali 04, 2015
  GEO528745
  dzaan magari ramea mitumetes patarebistvis.
 • iyideba
  60lari

  iyideba

  ianvari 29, 2015
  GEO525418
  samzareulos magida karg mdgomareobaSi
 • iyideba Zveleburi servandi
  400lari

  iyideba Zveleburi servandi

  ianvari 26, 2015
  GEO524172
  iyideba Zveleburi servandi ,saSualo zomis, Taflisferi.
 • guli-yulabebi : )
  5lari

  guli-yulabebi : )

  ianvari 26, 2015
  GEO524156
  iyideba xelnakeTi gulis formis yulabebi (adgilze mitaniT). fasi 5 lari. daagroveT da gamdidrdiT!
 • iyideba sakeravi manqana
  150lari

  iyideba sakeravi manqana

  ianvari 25, 2015
  GEO523560
  Iyideba dzveleburi sakeravi manqana pasi _150lari karg mdgomareobashi
 • vkidi saxlis lustrebs

  vkidi saxlis lustrebs

  ianvari 23, 2015
  GEO522291
  vkidi Zvelebur Cexur lustrebs, maqvs 5 lustra, pasi SeTanxmebiT, t 597463686
 • iyideba stenka

  iyideba stenka

  ianvari 13, 2015
  GEO517235
  iyideba saswrafod axali nayidi stekna.fasi 800l.t551490925.an 598213426.
 • balonebi

  balonebi

  ianvari 12, 2015
  GEO516671
  nerJavikis toniani baloni, onkaniT da saxuraviT. fasi SeTanxmebiT 3.5 toniani rkinis saxuraviani da onkaniani baloni. fasni SeTanxmebiT
 • iafad iyideba xis karebi!
  60lari

  iafad iyideba xis karebi!

  ianvari 08, 2015
  GEO514733
  iyideba xis karebi TeTrad SeRebili Tavisi sakeTiT CarCos gareSe. karebis zomebia 203X75 fasi 60 lari. 593 59 28 72 eka
 • iyideba fanjris gisosi, rkinis

  iyideba fanjris gisosi, rkinis

  ianvari 06, 2015
  GEO513715
  ojaxidan! iyideba fanjris gisosi, rkinis. sabWoTa kavSiris dros damzadebuli, zomebi: 187sm (simaRle) x 143sm (sigane), karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • torSeri dekoratiuli
  120lari

  torSeri dekoratiuli

  ianvari 03, 2015
  GEO511856
  torSeri originaluri, xelnakeTi erTi calis fasi 120 lari
 • minebi
  30lari

  minebi

  dekemberi 30, 2014
  GEO511811
  sxvadasxva zomis minebi, meoradi. 0.6X0.48 - 5 cali. 0.6X0.67 - 5 cali. 0.88X0.62 - 2 cali. 1.3X0.71 - 1 cali. 0.5X0.4 - 1 cali. sul 5.5 m.kv. fasi 30 lari.
 • iyideba Cexuri warmoebis broli WaRi
  2 200$ 3 586lari

  iyideba Cexuri warmoebis broli WaRi

  dekemberi 28, 2014
  GEO240194
  iyideba Cexuri warmoebis broli WaRi 18+1sanTliT. aqvs pasportic da aris karg mdgomareobaSi.
 • iyideba xaliCa

  iyideba xaliCa

  dekemberi 23, 2014
  GEO509514
  iyideba vietnamuri Salis xaliCa 'super'uxmari.sigrZe 3m 4ze.amokarguli aqvs 5cali qrizqntema
 • leib-sabnebi

  leib-sabnebi

  dekemberi 20, 2014
  GEO508165
  gTavazobT maRali xarisxis bambis leib-sabnebisa da baliSebis Sekervas. miiReba SekveTebi, vemsaxurebiT binaze mitaniT. tel. 595-14-74-45
 • iyideba WaRi
  300lari

  iyideba WaRi

  dekemberi 18, 2014
  GEO506901
  italiuri WaRi, svarovskis produqcia
 • pianino
  350$ 570.50lari

  pianino

  dekemberi 15, 2014
  GEO505811
  iyideba pianino fasi 350 dolari 555255166 xaTuna
 • vyidi saswrapod magidas
  120lari

  vyidi saswrapod magidas

  dekemberi 12, 2014
  GEO504463
  vyidi 6 kacian sadilis magidas (isSleba) karg mdgomareobaSi. 593144703
 • parketi
  20lari

  parketi

  dekemberi 11, 2014
  GEO504105
  saswrapod iyideba meoradi parketi makagonis 80 k.v
 • antikvaruli samovari
  1 000lari

  antikvaruli samovari

  dekemberi 06, 2014
  GEO501347
  antikvaruli samovari t.591 980578
 • iyideba saaTebi
  10lari

  iyideba saaTebi

  dekemberi 06, 2014
  GEO501203
  iyideba saaTebi fasi 10 lari . gvaqvs 12 cali
 • sacalo sabiTumo
  120lari

  sacalo sabiTumo

  dekemberi 05, 2014
  GEO500962
  iyideba zeTis radiatorebi 557151156 593396388
 • fardebi da dekoratiuli balisSebi Tqveni interieris dizainisTvis
  viReb nebismieri saxis SekveTas,originaluri TeTreuli,fardebi da dekoratiuli baliSebi
 • naZvis xe

  naZvis xe

  noemberi 30, 2014
  GEO493534
  vyidiT nebismieri zomis, umaRlesi xarisxis fumfula naZvis xeebs binaze mitaniT. dabali fasebiT da maRali xarisxiT. fasi iwyeba 25 laridan. 558 30 60 31
 • seqs marketi!