VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 136
 • yavis aparati
  1 700$ 2 771lari

  yavis aparati

  marti 23, 2015
  GEO555068
  saswrafod iyideba yavis aparati, ramdenime dRis Camosulia ukrainidan. aqvs rogorc xurdis aseve qaRaldis kupiuris mimRebi, abrunebs xurdas, aparati muSaobs gamarTulad.
 • sendviC panelebi sabiTumo fasebSi!
  20$ 32.60lari

  sendviC panelebi sabiTumo fasebSi!

  marti 07, 2015
  GEO328941
  umaRlesi xarisxis kedlis da saxuravis sendviC panelebi. fasi damokidebulia panelis tipsa da raodenobaze. Sps „tyupebi“ gTavazobT Turquli warmoebis sendviC panelebs sabiTumo fasebSi! adgilze mitaniT, montaJiT!
 • inkubatori saCeki
  1lari

  inkubatori saCeki

  marti 05, 2015
  GEO544598
  vamzadeb inkubatorebs da saCekebs sruliad avtomaturs. 555-62-44-62 maxasiaTeblebi tenianoba-avtomaturi.signalizaciiT.tenianoba-avtomaturi.signalizaciiT haeracia-avtomaturi .signalizaciiT kvercxis gadabruneba -avtomaturi.regulirebadi.muSaobis reJimi 220 ...
 • iyideba bambuki

  iyideba bambuki

  marti 02, 2015
  GEO543115
  iyideba didi raodenobis bambukebii, yvelanairi zomiss.
 • qiravdeba

  qiravdeba

  Tebervali 28, 2015
  GEO542091
  qiravdeba samSeneblo masala da iaraRi
 • Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi
  25 000$ 40 750lari

  Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi

  Tebervali 28, 2015
  GEO542325
  Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi axal mdgomareobaSi yvela Tavisi inventariT kalibrovkiT satexiT magidis xaziT elevatorebiT saSrobi 6 tona Txilze romelic Txilis SrobisTvis gamoiyenebs Txilis naWuWs romelic Zalian ekonomiuria italiuri Txilis danadgarebis ...
 • balisSbis sapenti danadgari
  2 000lari

  balisSbis sapenti danadgari

  Tebervali 27, 2015
  GEO458535
  iyideba bumbulis baliSebisada sabnebis gasaaxlebeli danadgari araCveulebrivia biznesis sawarmoeblad fasi 2000 laridan
 • vyidi salaro aparats
  220lari

  vyidi salaro aparats

  Tebervali 25, 2015
  GEO540749
  vyidi salaro aparats erTi wlis naxmaria, karg mdgomareobaSi
 • warmoeba

  warmoeba

  Tebervali 21, 2015
  GEO538539
  saswrafood! iyideba mzesumziris da burRuleulis dasafasoebeli danadgarebi, ori dasafasoebeli da erTi mosaxali, Tavisi magidebiT da sxva wvrilmaniT ,70 000 cali celofani Tavisi kliSeTi romelic marto 3000 lari dajda, Zalian iafad iyideba, darekeT Semdeg ...
 • iyideba bordiuris cexi
  25 000$ 40 750lari

  iyideba bordiuris cexi

  Tebervali 18, 2015
  GEO536848
  saswrafod iyideba bordiuris cexi, sul axali yalibebiT da meSalkiT, ReSi warmadoba 420m 15*30*70 da 150m 15*30*50. vinc erkveva mixvdeba raze aris laparaki. 40%-iani mogeba. TveSi es aris daaxloebiT 50 000 lari. dainteresebulma pirebma darekeT nebismier ...
 • spilenZis furceli 1.5 mm-iani
  26lari

  spilenZis furceli 1.5 mm-iani

  Tebervali 13, 2015
  GEO534149
  iyideba spilenZis furceli 1.5 mm-iani zomiT 1.5 X 1400 X 700 mm fasi 1 kg. 26 lari
 • SesafuT-dasafasoebeli
  5 000lari

  SesafuT-dasafasoebeli

  Tebervali 09, 2015
  GEO531614
  saswrafood! iyideba mzesumziris da burRuleulis dasafasoebeli danadgarebi, ori dasafasoebeli da erTi mosaxali, Tavisi magidebiT da sxva wvrilmaniT ,70 000 cali celofani Tavisi kliSeTi romelic marto 3000 lari dajda, Zalian iafad iyideba, celofnebianaT 6000, ...
 • gavyidi an gavcvli manqanas miwis nakveTSi

  gavyidi an gavcvli manqanas miwis nakveTSi

  Tebervali 03, 2015
  GEO528378
  gavyidi an gavcvli Tanxis damatebiT 2001 wlis toiota rav-4_s mowis nakveTSi, sof. diRomSi, did-diRomSi an mimdebared.
 • vyidi obsidians
  25lari

  vyidi obsidians

  ianvari 30, 2015
  GEO526285
  iyideba obsidianis qvebi.mtiuletidan saxvadasxva feris.raodenoba 90 cali.fasi -25lari,
 • vakuum-masaJis qilebi
  50lari

  vakuum-masaJis qilebi

  ianvari 28, 2015
  GEO248118
  unikaluri Tvisebebis vakuum-masaJis qilebi (moxmarebis sqemebi ix. fotoze) profesiuli da piradi moxmarebisTvis: anticelulituri, tkivilgamayuCebeli, saxis kanis gaaxalgazrdavebis (gawmendis) efeqtebiT -CvenTan, masaJis da kosmetologiis centr "serafitSi" ...
 • vaketeb vizebs
  2 000€ 4 600lari

  vaketeb vizebs

  ianvari 25, 2015
  GEO523290
  vaketeb vizebs umokles droSi sruli garaantiT biznes vizebs 1 wlians 2500 evrod
 • iyideba silamazis saloni

  iyideba silamazis saloni

  ianvari 23, 2015
  GEO522337
  saswrafod vyidi amuSavebul salons.fasi:15 000 G.
 • vamzadeb metalo-plasmasis kar-fanjrebs, montaJiT! 595 08 64 12 - zviadi
  maqvs metalo-plasmasis sakuTari cexi, viReb SekveTebs SeRavaTian fasebSi, damzadeba - montaJi. 595 08 64 12 - zviadi
 • davasaqmebT mcxobels
  18lari

  davasaqmebT mcxobels

  ianvari 17, 2015
  GEO519451
  davasaqmebT mcxobels lilos dasaxlebasSi/. normaluri anazxaurebiT msurvelebi dagvikavSirdiT 558410191 , lia,.
 • visac biznesis gafarToeba unda

  visac biznesis gafarToeba unda

  ianvari 11, 2015
  GEO516210
  saCxereSi qalaqis centrSi sakuTrebaSi maqvs orsarTuliani maRazia,veZeb biznespartniors, maRazia mdebareobs skolisaken mimaval gzaze,bazarTan axlos, aq SeiZleba yvavilebis maRaziis gakeTeba[ Seyvanilia gazi], aseve qalis da mamakacis tansacmlis da aqsesuarebis, ...
 • Tonis aguri
  300lari

  Tonis aguri

  ianvari 08, 2015
  GEO505798
  vSli Tones, sul aris daaxloebiT 320 aguri, umetesoba cecxlgamZlea. Tu dagegmili gaqvT Tonis mowyoba maSin es TqvenTvis kargi SemoTavazebaa. damatebiT usasyidlod gadmogcemT Tonis Zvel "farsunkas"
 • glukometri
  30lari

  glukometri

  dekemberi 28, 2014
  GEO313741
  ojaxis eqimebs! siaxle! firma "kontrasti" ojaxis eqimebs sTavazobs qolesterinis da glukozis sazom aparatebs! Tqven gaqvT Sansi TbilisSi borjomis-4 Si|(2 354405) Zalian iafad SeiZinoT 65 laris Rirebulebis an qolesterinis aparati 30 larad. gvaqvs ...
 • scekii
  2 500lari

  scekii

  dekemberi 15, 2014
  GEO505503
  sceki_energiis da sisxlis cirkulaciis stimulator-masaJori,zrdis sisxlis mimoqcevas da mikrocirkulacias, aunjobesebs nivTierebaTa cvlas, aZlierebs imunur sistemas, awesrigebs energiis cirkulacias ;czin-lol’’ arxebSi, organizmidan gamoaqvs Slakebi da toqsinebi. mowyobiloba ...
 • RvinoSi icvleba manqana
  3lari

  RvinoSi icvleba manqana

  dekemberi 13, 2014
  GEO504964
  saferav RvinoSi icvleba manqana da iyideba damikavSirdiT 568 80 80 71. Tamazi
 • naZvis xe
  20lari

  naZvis xe

  dekemberi 08, 2014
  GEO502382
  upirvelesyovlisa gilocavT damdeg 2015 wels. xvavi da baraqa Semoetanis Tqvens ojaxebSi , sul bednierebisa da sixarulis weliwadi yopiliyos. yoveli ojaxis bednierebisaTvis saaxalwlod saWiroa yvelasaTvis sayvareli "naZvis xe" romelsac sixaruli da bedniereba ...
 • Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi
  1lari

  Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi

  dekemberi 08, 2014
  GEO502500
  dagimzadebT Txilis gadamamuSavebel qarxanas SeRavaTian fasebSi vRebulobT SekveTebs samtvrevis, kalibrovkis, magidis xazis, saSrobis
 • saswrafod iyideba moqmedi momgebiani biznesi!
  30 000$ 48 900lari

  saswrafod iyideba moqmedi momgebiani biznesi!

  dekemberi 05, 2014
  GEO500824
  saswrafod iyideba moqmedi momgebiani biznesi! iyideba moqmedi biznesi piaris gayidvebisa da marketingis kompania saqmianobaSi Sedis (momsaxureobebis sruli servisi, fasdaklebebi, fasdaklebis baraTebis realizeba da onlain vaWroba). teqnikurad, programulad ...
 • iyideba an qiravdeba restorani da sastumro. muSa mdgomareobaSi
  iyideba an qiravdeba restorani da sastumro.masTan arsebuli komerciuli farTebiT, fasi SeTanxmebiT
 • Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi
  25 000$ 40 750lari

  Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi

  dekemberi 02, 2014
  GEO499304
  iyideba Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi. romelic Txils texavs. asufTavebs. arCevs kategoriebad. tavisi kompleqtaciiT saSrobi 6 toniani Txilis naWuWze kalibrovkis aparatebi Tavisive bunkerebiT elevatorebiT magidis xaziT fasi idealuria vinc icis axlandeli ...
 • saswrafod mWirdeba maswavlebeli pirvel klaselisTvis
  mWirdeba 6 wlis biWisTvis 1 klasis qarTulsa da maTematikaSi maswavlebeli.gamocdili da kargad mcdodne. fasze SeTanxmebiT.
 • movamzadeb moswavleebs studentebs inglisur enaSi
  1lari

  movamzadeb moswavleebs studentebs inglisur enaSi

  noemberi 23, 2014
  GEO494481
  var kvalificiuri, gamocdili inglisuris maswavlebeli movamazdeb studentebs bavSvebs, aseve maT visac surT inglisuris Seswavla. fasi SeTanxmebiT
 • evro remonti dazogeT dro da Tanxa, vakeTebT iafad da xarisxianad: abano,maliarka,
  vakeTebT xarisxianad da iafad dazogeT dro da Tanxa, vmuSaobT umaRlesi xarisxiT.vakeTebT maliarkas, laminirebul_parkets,abanos (kafel-metlaxs),Skidul Wers(plastikats) (gifs-kardons) dagvikavSirdiT tel:Tengo: 598-42-86-80. daTo: 598-37-03-33. fasi SetanxmebiT.
 • metalo-plastmasis saWreli aparati
  1lari

  metalo-plastmasis saWreli aparati

  oqtomberi 27, 2014
  GEO482090
  iyideba saswrafod metalo-plastmasis kar-fanjrebis saWreli aparati, iafad. fasi SeTanxmebiT. t: 599392141 tarieli
 • iyideba miwis nakveTi lanCxuTSi,

  iyideba miwis nakveTi lanCxuTSi,

  oqtomberi 20, 2014
  GEO350535
  iyideba lanCxuTis centrSi miwis nakveTi SenobiT gamodgeba nebismieri daniSnulebiT
 • Sida azomva 0.40T fotomontaJi 50laridan
  0.40lari

  Sida azomva 0.40T fotomontaJi 50laridan

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474427
  Sida azomva 0.40T ( 100kv.mde fiqsirebuli 30 dan 45laramde). fotomontaJi 50laridan yvelanari sirTulis dizani fasi SeTanxmebiT proeqtireba meriaSi SeTanxmebiT 1kv.m 9$ savizito baraTebi 100cali 15 laridan
 • mosaxurebis paketebi

  mosaxurebis paketebi

  oqtomberi 07, 2014
  GEO466965
  samRebro saqme 8-laridan 15-laramde sirTulis mixedviT! Zveli qaRaldis Camoxeva 1-kvm 2-lari, daSpakvla kedlis 1- kvm 3- lari, daSpakvla Weris 1-kvm 4-lari, qaRaldis gakvra 1 - kvm 4 lari, Spalieris gakvra 1-kvm 5-lari, SeRbva kedeli 1 - kvm 3 - lari, ...
 • SeTavazeba

  SeTavazeba

  oqtomberi 03, 2014
  GEO470988
  movuvli moxucs sicocxlis bolomde,TbilisSi macxovrebels , meyoleba ojaxur Tbil garemoSi,binis gadmopormebiT.(naTia)
 • metaloplastmasis kar-fanjara

  metaloplastmasis kar-fanjara

  seqtemberi 23, 2014
  GEO465605
  vakeTebT iafad da xarisxianad
 • viqiraveb
  1lari

  viqiraveb

  seqtemberi 22, 2014
  GEO464885
  var 44 wlis qvrivi mandilosani. mouvli moxucebuls qalbatons an mamakacs sicocxlis bolomde im pirobiT Tu ki gadmomiformebs binas sakuTrebaSi tel: 591 63 94 95 593 91 35 90 nargiza
 • saferavis da rqawitelis nergi

  saferavis da rqawitelis nergi

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462014
  saukeTeso xarisxis, wliuri
 • seqs marketi!