VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 204
 • Tonis aguri
  300lari

  Tonis aguri

  dekemberi 15, 2014
  GEO505798
  vSli Tones, aris daaxloebiT 350 cecxlgamZle aguri, romlis garSemo wiTeli aguria. Tu dagegmili gaqvT Tonis mowyoba maSin es TqvenTvis kargi SemoTavazebaa. Tu Tqvenve daSliT Tones - Rirebulebas daakldeba 50 lari da damatebiT usasyidlod gadmogcemT Tonis ...
 • dafasoeba
  8 500lari

  dafasoeba

  dekemberi 15, 2014
  GEO505525
  saswrafod!iyideba mzesumziris cexi yvela saWiro danadgariT, cexi funqcionerebs da aris muSa mdgomareobaSi, ori naxevrad avtomaturi SesafuTi danadgari, erTi fuTavs 25gr-ians da 50 gr-ians, meore 100gr-ians da 150gr-ians,moyveba erTi momxalavi danadgari, ...
 • scekii
  2 500lari

  scekii

  dekemberi 15, 2014
  GEO505503
  sceki_energiis da sisxlis cirkulaciis stimulator-masaJori,zrdis sisxlis mimoqcevas da mikrocirkulacias, aunjobesebs nivTierebaTa cvlas, aZlierebs imunur sistemas, awesrigebs energiis cirkulacias ;czin-lol’’ arxebSi, organizmidan gamoaqvs Slakebi da toqsinebi. mowyobiloba ...
 • biznesi
  8 500lari

  biznesi

  dekemberi 15, 2014
  GEO501618
  saswrafod! iyideba mzesumziris da araqisiswarmoeba, ori SesafuTi naxevrad avtomaturi danadgari, fuTavs 25 gramidan 200 grmamde da metic SeiZleba,mosaxali danadgari, gasagrilrbeli magidiT , Tavisi kliSeebiT da 70000 celofniT, romelic 3000 dajda marto celofnebi ...
 • RvinoSi icvleba manqana
  3lari

  RvinoSi icvleba manqana

  dekemberi 13, 2014
  GEO504964
  saferav RvinoSi icvleba manqana da iyideba damikavSirdiT 568 80 80 71. Tamazi
 • naZvis xe
  20lari

  naZvis xe

  dekemberi 08, 2014
  GEO502382
  upirvelesyovlisa gilocavT damdeg 2015 wels. xvavi da baraqa Semoetanis Tqvens ojaxebSi , sul bednierebisa da sixarulis weliwadi yopiliyos. yoveli ojaxis bednierebisaTvis saaxalwlod saWiroa yvelasaTvis sayvareli "naZvis xe" romelsac sixaruli da bedniereba ...
 • Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi
  1lari

  Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi

  dekemberi 08, 2014
  GEO502500
  dagimzadebT Txilis gadamamuSavebel qarxanas SeRavaTian fasebSi vRebulobT SekveTebs samtvrevis, kalibrovkis, magidis xazis, saSrobis
 • saswrafod iyideba moqmedi momgebiani biznesi!
  30 000$ 48 900lari

  saswrafod iyideba moqmedi momgebiani biznesi!

  dekemberi 05, 2014
  GEO500824
  saswrafod iyideba moqmedi momgebiani biznesi! iyideba moqmedi biznesi piaris gayidvebisa da marketingis kompania saqmianobaSi Sedis (momsaxureobebis sruli servisi, fasdaklebebi, fasdaklebis baraTebis realizeba da onlain vaWroba). teqnikurad, programulad ...
 • iyideba an qiravdeba restorani da sastumro. muSa mdgomareobaSi
  iyideba an qiravdeba restorani da sastumro.masTan arsebuli komerciuli farTebiT, fasi SeTanxmebiT
 • Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi
  25 000$ 40 750lari

  Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi

  dekemberi 02, 2014
  GEO499304
  iyideba Txilis gadamamuSavebeli danadgarebi. romelic Txils texavs. asufTavebs. arCevs kategoriebad. tavisi kompleqtaciiT saSrobi 6 toniani Txilis naWuWze kalibrovkis aparatebi Tavisive bunkerebiT elevatorebiT magidis xaziT fasi idealuria vinc icis axlandeli ...
 • saswrafod mWirdeba maswavlebeli pirvel klaselisTvis
  mWirdeba 6 wlis biWisTvis 1 klasis qarTulsa da maTematikaSi maswavlebeli.gamocdili da kargad mcdodne. fasze SeTanxmebiT.
 • saswrafod! iyideba demontirebuli xis masala, ficari, SeSa
  saswrafod! iyideba demontirebuli bagdadkis, kedlis xis masala, warmodgenilia meoradi ficrebis saxiT, gamoyenebuli SeiZleba iqnas samSeneblo samuSaoebisaTvis, opalubkisaTvis an SeSisTvis (SeSa). fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • movamzadeb moswavleebs studentebs inglisur enaSi
  1lari

  movamzadeb moswavleebs studentebs inglisur enaSi

  noemberi 23, 2014
  GEO494481
  var kvalificiuri, gamocdili inglisuris maswavlebeli movamazdeb studentebs bavSvebs, aseve maT visac surT inglisuris Seswavla. fasi SeTanxmebiT
 • evro remonti dazogeT dro da Tanxa, vakeTebT iafad da xarisxianad: abano,maliarka,
  vakeTebT xarisxianad da iafad dazogeT dro da Tanxa, vmuSaobT umaRlesi xarisxiT.vakeTebT maliarkas, laminirebul_parkets,abanos (kafel-metlaxs),Skidul Wers(plastikats) (gifs-kardons) dagvikavSirdiT tel:Tengo: 598-42-86-80. daTo: 598-37-03-33. fasi SetanxmebiT.
 • metalo-plastmasis saWreli aparati
  1lari

  metalo-plastmasis saWreli aparati

  oqtomberi 27, 2014
  GEO482090
  iyideba saswrafod metalo-plastmasis kar-fanjrebis saWreli aparati, iafad. fasi SeTanxmebiT. t: 599392141 tarieli
 • iyideba miwis nakveTi lanCxuTSi,

  iyideba miwis nakveTi lanCxuTSi,

  oqtomberi 20, 2014
  GEO350535
  iyideba lanCxuTis centrSi miwis nakveTi SenobiT gamodgeba nebismieri daniSnulebiT
 • nuSis zeTi -masaJistebis da kosmetologebis sayuradRebod!
  10lari

  nuSis zeTi -masaJistebis da kosmetologebis sayuradRebod!

  oqtomberi 15, 2014
  GEO176766
  saukeTeso xarisxis nuSis zeTi saberZneTidan: 100 grami mxolod 10 larad. Cveni kosmetologiis kabineti gTavazobT agreTve sxvadasxva kosmetikur preparatebs profesionali (da ara marto) kosmetologebisa da masaJistebisTvis: kaolini (TeTri Tixa), kakaos cximi, ...
 • Sida azomva 0.40T fotomontaJi 50laridan
  0.40lari

  Sida azomva 0.40T fotomontaJi 50laridan

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474427
  Sida azomva 0.40T ( 100kv.mde fiqsirebuli 30 dan 45laramde). fotomontaJi 50laridan yvelanari sirTulis dizani fasi SeTanxmebiT proeqtireba meriaSi SeTanxmebiT 1kv.m 9$ savizito baraTebi 100cali 15 laridan
 • mosaxurebis paketebi

  mosaxurebis paketebi

  oqtomberi 07, 2014
  GEO466965
  samRebro saqme 8-laridan 15-laramde sirTulis mixedviT! Zveli qaRaldis Camoxeva 1-kvm 2-lari, daSpakvla kedlis 1- kvm 3- lari, daSpakvla Weris 1-kvm 4-lari, qaRaldis gakvra 1 - kvm 4 lari, Spalieris gakvra 1-kvm 5-lari, SeRbva kedeli 1 - kvm 3 - lari, ...
 • SeTavazeba

  SeTavazeba

  oqtomberi 03, 2014
  GEO470988
  movuvli moxucs sicocxlis bolomde,TbilisSi macxovrebels , meyoleba ojaxur Tbil garemoSi,binis gadmopormebiT.(naTia)
 • metaloplastmasis kar-fanjara

  metaloplastmasis kar-fanjara

  seqtemberi 23, 2014
  GEO465605
  vakeTebT iafad da xarisxianad
 • viqiraveb
  1lari

  viqiraveb

  seqtemberi 22, 2014
  GEO464885
  var 44 wlis qvrivi mandilosani. mouvli moxucebuls qalbatons an mamakacs sicocxlis bolomde im pirobiT Tu ki gadmomiformebs binas sakuTrebaSi tel: 591 63 94 95 593 91 35 90 nargiza
 • saferavis da rqawitelis nergi

  saferavis da rqawitelis nergi

  seqtemberi 17, 2014
  GEO462014
  saukeTeso xarisxis, wliuri
 • Savi zRvis akademia

  Savi zRvis akademia

  seqtemberi 16, 2014
  GEO461362
  trening centri "Savi zRvis akademia" acxadebs miRebas Semdeg specialobebze: 1. buRalteria 2.sabanko+ staJireba 3.mezRvaurebis gadamzadeba leqciebs waikiTxaven gamocdili da kvalificirebuli pedagogebi mis: baTumi, gorgilaZis q.91 (skola-liceumi "evro-2000" ...
 • viqiraveb
  100lari

  viqiraveb

  seqtemberi 11, 2014
  GEO458921
  maqvs bati-butis aparati,amisTvis mCirdeba Suqi da adgili saRamoTi Sersanaxad,Tundac maRazia iqneba es saloni Tu garaJi an Tundac macxovrebeli adamiani gadauxdi 100 lars,Suqis CaTvliT ,aparati xarjavs umaRlesi 20 lars TveSi
 • yvavilebiT movaWreebs/floristebs/restornebs/sabanketo darbazebs
  0.30€ 0.69lari

  yvavilebiT movaWreebs/floristebs/restornebs/sabanketo darbazebs

  seqtemberi 11, 2014
  GEO458623
  HOT SALE! vardebi holandiidan 0.30 centidan! iCqareT! axalgazrda holandiuri kompania mogawvdit vardebs msoflioSi yvelaze didi alsmiris yvavilebis auqcionidan! fasi iwyeba 0.30 evro centidan! iCqareT! yvavilebiT movaWreebs, floristebs, restornebs, ...
 • balisSbis sapenti danadgari
  2 000lari

  balisSbis sapenti danadgari

  seqtemberi 10, 2014
  GEO458535
  iyideba bumbulis baliSebisada sabnebis gasaaxlebeli danadgari araCveulebrivia biznesis sawarmoeblad fasi 2000 dolaridan
 • Sevisyidi vercxls
  5 555$ 9 054.65lari

  Sevisyidi vercxls

  seqtemberi 06, 2014
  GEO365350
  SeviZen vercxlis,fraJes da brinjaos nakeTobebs.agreTve ojaxidan Zvelebur antikvarul nivTebs,kobaltis,vaimaris,herindis,barmenis,saqsis da sxva ZviradRirebul servizebs.faifuris da spilos Zvlis figurebs,sadafian nards da Wadraks,naxSiris samovrebs,qarvis ...
 • viyidi Zvel servizebs da qarvas
  55 555$ 90 554.65lari

  viyidi Zvel servizebs da qarvas

  seqtemberi 06, 2014
  GEO365344
  Sevisyidi kargi xarisxis qarvis mZivebs da krialosnebs grams 10$-dan 50$-mde.aseve ojaxidan Zvelebur antikvarul nivTebs,kobaltis,vaimaris,herindis,barmenis,saqsis da sxva ZviradRirebul servizebs.faifuris da spilos Zvlis figurebs,vercxlis fraJes da brinjaos ...
 • rkinis nakeToba

  rkinis nakeToba

  agvisto 14, 2014
  GEO445609
  vamzadeb rkinis nakeTobebs, xarisxianad da xelsayrel fasad.
 • glukometri
  30lari

  glukometri

  agvisto 12, 2014
  GEO313741
  ojaxis eqimebs! siaxle! firma "kontrasti" ojaxis eqimebs ufasod ucvlis gamouyenebel glukometrebs axal qolesterinis da glukozis sazom aparatze! Tqven gaqvT Sansi TbilisSi borjomis-4 Si|(2 354405) Zalian iafad SeiZinoT 65 laris Rirebulebis an qolesterinis ...
 • visesxeb

  visesxeb

  agvisto 08, 2014
  GEO443032
  visesxeb 8000$-10000$ TveSi 2% garantad Cavdeb samosaxlo miwis nakveTs 500kv.m-s romelic mdebareobs q. TbilisSi iverTubanSi karg dasalebul adgilas mob. 558-36-19-99 an 551-14-45-58 xaTuna.
 • agava 6 wlis
  500lari

  agava 6 wlis

  agvisto 07, 2014
  GEO442699
  vyidi mcenares Tu gsurT iyideT.
 • saswrafod! siaxle! Camogvaqvs 8,5-iani Tabagarebi iafad!
  saswrafod! siaxle! Camogvaqvs 8,5-iani Tabagarebi iafad! (8,1-ianis fasSi). Tavisuflad midis 8-ianze da 8,3-ianze. midis 7,6-ianzec, oRond SeiZleba dasWirdes cotaTi wveris waTxeleba 0,1-iani sacveTeliT (rom ar daziandes) , igive, egreTwodebuli "SkurkiT". aris ...
 • sawnaxeli

  sawnaxeli

  ivlisi 25, 2014
  GEO437528
  iyideba xis sawnaxeli daaxloebiT 1.5 tonis , karg mdgomareobaSi , fasi SeTanxmebiT , damikavSirdiT 18 saaTis Semdeg , maia 555105044
 • anticelulituri qilebi -mxolod CvenTan!
  50lari

  anticelulituri qilebi -mxolod CvenTan!

  ivlisi 16, 2014
  GEO245338
  msoflioSi cnobili da adaptirebuli vakuum-masaJis qilebi-saukeTeso anticelulituri saSualeba - asprocentiani Sedegis momtani da gacilebiT efeqturi yvela saxis masaJorebze metad. ixmareT es drekadi qilebi nebismier anticelulitur zeTTan erTad da daiviwyeT ...
 • sarfiani SeTavazeba farmacevtuli biznesiT dainteresebuli pirebisaTvis
  maqvs patenti kanisa da kanqveSa qsovilis Cirqovan-anTebiTi daavadebebis samkurnalo malamosi. msurs Cemi wamlis warmoeba da farmacevtul bazarze gatana( maTSoris sazRvargareTis farmacevtul bazarze). malamo advili dasamzadebelia, iafia da efeqturi. daiteresebul ...
 • sabuRaltro momsaxureba

  sabuRaltro momsaxureba

  ivlisi 02, 2014
  GEO407037
  var moqmedi, kvalificiuri, sertificirebuli buRalteri staJiT da gamocdilebiT. gTavazobT umaRlesi donis buRaltrul momsaxurebas, kanonmdeblobis sruli dacviT. mogiwesrigebT rogorc Zvel, aseve mimdinare periodis sabuTebs. CagibarebT wliur da Tviur deklaraciebs. ...
 • Robe setka

  Robe setka

  ivlisi 02, 2014
  GEO312305
  iyideba mavTulbadis ( setkis) saqsovi dazga, qsovs sxvadasxva diametris mavTulisagan sxvadasxva zomis figurebs warmadoba 15-20 wuTSi erTi standartuli ruloni ( 1.5 / 10 m ) muSaobisTvis saWiroebs garaJis naxevar farTs muSaobs 220 V. 599 35 75 93
 • iyideba 4 oTaxianis kar fanjara Zalian karg mdgomareobaSi
  iyideba 4 oTaxianis kar fanjara Zalian karg mdgomareobaSi. dabal fasad