VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 30 sul 678
 • veZeb ZiZas

  veZeb ZiZas

  ivlisi 07, 2015
  GEO611383
  mesaWiroeba ZiZa damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT 593906992 : 599188273
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  ivlisi 06, 2015
  GEO576366
  vimuSaveb ZiZad,var daojaxebuli,energiuli,bavSvebis moyvaruli,aramweveli,vmuSaobdi kerZo baRSi.SemiZlia bavSvis binaze CemTan moyvana. maqvs Sesabamisi pirobebi.vcxovrob gldanSi. 555 41 30 61 .0 790 41 30 61
 • movuvli bavSvs,sando ZiZa

  movuvli bavSvs,sando ZiZa

  ivlisi 06, 2015
  GEO610423
  vimuSaveb ZiZad,var daojaxebuli aramweveli 46 wlis qalbatoni,maqvs Sesabamisi gamocdileba. var energiuli da miyvars bavSvebze zrunva. vcxovrob gldanSi, 555 41 30 61
 • sando da gamocdili ZiZa

  sando da gamocdili ZiZa

  ivlisi 06, 2015
  GEO575320
  vimuSaveb ZiZad,movuvli nebismieri asakis bavSvs, var skolamdeli aRzrdis pedagogi,Sevaswavli portepianoze dakvras.miyvars bavSvebi da maTze zrunva.var daojaxebuli, vcxovrob gldanSi.555 41 30 61. 0 790 41 30 61
 • veZeb ZiZas
  200lari

  veZeb ZiZas

  ivlisi 05, 2015
  GEO609880
  mogesalmebiT. saswrafod veZeb ZiZas 1,6 wlis gogonasTvis. samuSao dReebi yoveldRe, SabaT-kviris garda, dilis 8 saaTidan saRamos 6-mde. anazRaureba 200 lari. bavSvi aris Zalian kargi gasazrdeli. msurvelebi SemexmianeT saRamos 6 saaTis Semdeg, manam samsaxurSi ...
 • movuvli 2-6 wlamde bavSvs.

  movuvli 2-6 wlamde bavSvs.

  ivlisi 03, 2015
  GEO608957
  var kvalificiuri fsiqologi 51 wlis, 33 wlis praktikuli gamocdilebiT, aRvzrdi bavSvs saukeTeso TvisebebiT. tel: 514 32-00-02
 • momsaxurebis saagento "BabySitter"
  450lari

  momsaxurebis saagento "BabySitter"

  ivlisi 01, 2015
  GEO607938
  momsaxurebis saagento "BabySitter" gTavazobT sando, gamocdil da kvalificiur ZiZebs nebismieri asakis bavSvisaTvis, endeT Cvens gamocdilebas da dagvikavSirdiT: 2-18-19-17, 571-00-00-22
 • dasaqmeba

  dasaqmeba

  ivlisi 01, 2015
  GEO607786
  saswrafod!mesaWiroeba ZiZa.gamomexmaureT,mxolod naxalovkaSi mcxovrebi qalbatonebi(naZaladevis mimdebared).unda hqondes gamocdileba.msurvelebi 599455056 am nomerze damikavSirdiT.grafikze da anazRaurebaze piradad gavisaubrebT
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ivlisi 01, 2015
  GEO607784
  movuvli nebismieri asakis bavSvs, maqvs gamocdileba sakmaod didi vimyofebodi saberZneTSi bavSvebis momvlelad , vflob rusul enas , var Sromismoyvare da pasuxismgebeli qalbatoni. neli
 • vimuSaveb ZiZad
  350lari

  vimuSaveb ZiZad

  ivnisi 29, 2015
  GEO606525
  vimuSaveb ZiZad, var 44wlis, qarTveli marTlmadidebeli, vcxovrob varkeTilis metrosTan axlos,( freskosTan, yofil sandras klinikasTan) myavs qmari da ori mozrdili Svili, maqvs sakmao gamocdileba, var punqtualuri, mowesrigebuli da Rirseuli adamiani. amasTanave ...
 • movuvli bavSs

  movuvli bavSs

  ivnisi 27, 2015
  GEO605907
  movuvli bavSs 3dan da meti clidan saxlSi Cemtan, vcxovrob gldanis 6 miroraionSi.kvelanairad vuzrunvelkof .var28 clis.damikavshirdiT 2570672 galina.
 • ZiZa,fasi SeTanxmebiT.
  400lari

  ZiZa,fasi SeTanxmebiT.

  oqtomberi 27, 2014
  GEO482232
  var skolamdeli aRzrdis ganaTlebis mqone, gamocdili da mSvidi, gawonasworebuli adamiani.vimuSaveb ZiZad, aseve var serTificirebuli masaJisti.
 • vezeb samushaos
  450lari

  vezeb samushaos

  ivnisi 27, 2015
  GEO605607
  vezeb samsaxurs ojaxshi damxmared an zizad makvs gamocdileba var 37 clis var daojaxebuli vcxovrob lotkinze naxalovkashi hemexmianet 551142536 saxlis 66 00 78 ana vimushaveb dilis cxra saatidan hvid saatamde
 • ZiZa vaswavli enebs.

  ZiZa vaswavli enebs.

  maisi 23, 2015
  GEO464862
  movuvli nebismieri asakis bavSvs,waviyvan da moviyvan skolidan,davexmarebi saSinao davalebis momzadebaSi,var gamocdili pedagogi,vplob inglisur,espanur da rusul enebs,gavyvebi daCaze. telefoni:571207636; 2638476
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ivnisi 25, 2015
  GEO604821
  veZeb samsaxurs ZiZad, var 45 wlis daojaxebuli myavs meuRle da 24 wlis Svili, maqvs 6 wliani muSaobis gamocdileba 3-3 weli 2 ojaxSi.
 • gvesaWireoba ZiZa

  gvesaWireoba ZiZa

  ivnisi 25, 2015
  GEO604542
  quTaisSi maisuraZis quCaze gvesaWireoba ZiZa, TveSi 2-kviriT, dilis 8-9 saaTidan gamis 11-12 saaTamde, anazgaureba SeTanxmebiT, danarCen dReebSi Tu dagvWirda damatebiT anazgaureba iqneba, an aseTi samuSao saaTi Tu gawyobT mTeli Tvis ganmavlobaSi, SeiZleba am ...
 • ZiZa/damxmare

  ZiZa/damxmare

  ivnisi 24, 2015
  GEO598907
  var profesiiT maswavlebeli, vici inglisuri da sabaziso rusuli. vimuSaveb ZiZad, an damxmared bavSvebTan dakavSirebul sakiTxebSi. maqvs Sesabamisi gamocdileba. var pasuxismgebliani da orientirebuli bavSvebis swor ganviTarebaze. damikavSirdiT: 598 21-08-76 ikiTxeT ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ivnisi 24, 2015
  GEO603793
  veZeb samuSaos ZiZad, dRis saaTebSi. Cemi monacemebi:- 44wlis, qarTveli marTlmadidebeli, warmoSobiT imereli, sakmao gamocdilebis mqone, qmar Sviliani, punktualuri, mowesrigebuli, aramweveli, uzomod Seyvarebuli pawawebze, sakmaod energiuli, putkuna, bavSvebTan ...
 • sabavSo banaki
  250lari

  sabavSo banaki

  ivnisi 23, 2015
  GEO590458
  gTavazobT, sazafxulo or kvirian dasvenebas 6-dan 12-wlamde asakis bavSvebisaTvis Telavis raionSi sofel fSavelSi lopotis tbidan 20 kilometrSi daSorebiT bavSvebs eqnebaT saukeTeso pirobebi, oTxjeradi kveba. naturaluri da saukeTeso produqti gonebrivi da fizikuri ...
 • vimuSaveb ZiZad 599705996
  500lari

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  ivnisi 22, 2015
  GEO602959
  vimuSaveb ZiZad maqvs didi xnis gamocdileba vimuSaveb or da sam bavSvTanac maqvs umaRlesi ganaTleba var44 wlis
 • vezeb zizas

  vezeb zizas

  ivnisi 21, 2015
  GEO602015
  saswrapod mesachiroveba ziza tveshi 10 dgit samdgeshi ertxel dilid 9is naxevridan sagamos 9mde msurvelebi damikavshirdit am nomerze 598 42 25 25 nino aris 3 wlis chkviani advilad mosavleli bavsh
 • veZeb ZiZas
  250lari

  veZeb ZiZas

  ivnisi 19, 2015
  GEO601288
  veZeb ZiZas, msurvelebma gTxovT damikavSirdiT 591 01 01 20
 • mesaWiroeba 3Tvis bavSvis momvleli ZiZa

  mesaWiroeba 3Tvis bavSvis momvleli ZiZa

  ivnisi 19, 2015
  GEO601003
  mesaWiroeba 3Tvis bavSvis momvleli ZiZa30-50 wlamde qalbatoni ,romelic damexmareba saojaxo saqmianobaSic.vcxovrob vakeSi.pirobebze damikavSirdiT. 555 220 353.diana.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ivnisi 18, 2015
  GEO600608
  var umaRlesi ganaTlebiT, energiuli, mSvidi, gawonasworebuli , pasuxismgeblobis grZnobiT. maqvs survili vimuSao ZiZad. maqvs gamocdileba.
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ivnisi 17, 2015
  GEO600128
  vimuSaveb ZiZad ,var 45 wlis daojaxebuli vcxovrob muxianSi ,sasurvelia gamomexmauron muxianSi mcxovrebi. maqvs gamocdileba
 • vimuSaveb ZiZad
  200lari

  vimuSaveb ZiZad

  ivnisi 17, 2015
  GEO599943
  maqvs gamocdileba var yuradRebiani da saqmes vekidebi pasuxis mgeblobiT
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ivnisi 16, 2015
  GEO599831
  movuvli nebismieri asakis bavSvs, gavakeTeb ojaxis saqmes, maqvs gamocdileba vimyofebodi 17 weli saberZneTSi bavSvebis momvlelad , vflob rusul enas , var Sromismoyvare da pasuxismgebeli qalbatoni. neli
 • ZiZa ZiZa

  ZiZa ZiZa

  ivnisi 16, 2015
  GEO599802
  var 48 wlis qalbatoni, maqvs 1wliani gamocdileba bavSvis movlis, asev vici inglisuri da paralelurad SemoZlia Sevaswavlo bavSvs,SesaZlebelia agarakze gayola da 24 saaTiani momsaxureba.damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT 558592719 , 2 40 16 03
 • var gamocdili ZiZa

  var gamocdili ZiZa

  ivnisi 15, 2015
  GEO598838
  var 54 wlis gamocdili ZiZa, komunikabeluri, punqtualuri, mowesrigebuli da Sromismoyvare, aramweveli, myavs ojaxi. vimuSaveb axalSobil an mozardil bavSvTan, vizruneb mis fizikur da gonebriv ganviTarebaze. aseve higienaze, kvebis, Zilis da seirnobis reJimze. ...
 • vimuSaveb ZiZad
  350lari

  vimuSaveb ZiZad

  ivnisi 12, 2015
  GEO598013
  vimuSaveb ZiZad 2wlis zemoT bavSvebTan, var 18wlis, var komunikabeluri,energiuli,punqtualuri,Sromis moyvare,pasuxismgeblobis grZnobiT.bavSvebTn mimarTebaSi var Zlian Tbili.tel:557 299 377 facebook-misamarTi. marita mezvriSvili
 • seqs marketi!