VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 907
 • veZeb ZiaZas 10Tvis bavSvisTvis

  veZeb ZiaZas 10Tvis bavSvisTvis

  maisi 25, 2015
  GEO588232
  veZeb ZiZas 10 Tvis bavSvisTvis yovel me-4 dRes dilidan dilamde anazRaureba 20lari aucilebelia samuSao gamocdileba bavSTan ZiZad muSaobis. muSaobis msurvelma unda waradginos cnoba rom ar aris inficirebuli b da c hepatitiT da aiv infeqciiT winaaRmdeg SemTxvevaSi ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 24, 2015
  GEO588091
  vimuSaveb ZiZad.var 35 wlis,daojaxebuli,ori Svilis deda.vcxovrob muxianSi,maqvs pedagogiuri ganaTleba.sasurvelia gldani-muxiani-Temqis mcxovrebi.557738414
 • waikiTxeT da damikavSirdiT var yvelaze sando
  gamarjobaT , var sasiamovno gaergnobis 45 wlis qalbatonii 3 umaRles ganaTlebiT dasavleTidan veZeb samuSaeos vimuSaevb ZiZad momvlelad an ojaxSi damxmared SemiZlia pataras vaswavlo anbani wera kiTxva da aseve rusulic damikavSirdiT saswarafod 555432735 ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 24, 2015
  GEO587932
  vimuSaveb ZiZad,var 35 wlis daojaxebuli,ori Svilis deda.maqvs pedagogiuri ganaTleba.vcxovrob muxianSi.vimuSaveb dilidan saRamos 6 saaTamde.Tu bavSvi saskolo asakisaa mas rogorc movuvli aseve movamzadeb saskolod,Sevaswavli wera-kiTxvas,msurvelebi damikavSirdiT ...
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 24, 2015
  GEO547133
  var 41 wlis eqTani. vimuSaveb ZiZad. maqvs samuSao gamocdileba. telefoni : 557239979
 • vimuSaveb ZiZad 599705996
  500lari

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  maisi 24, 2015
  GEO587800
  vimuSaveb ZiZad maqvs gamocdileba
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 23, 2015
  GEO587575
  vimuSaveb ZiZad.var daojaxebuli,sami Svilis deda,var 38 wlis.vcxovrob muxianSi.maqvs samedicino ganaTleba.vimuSaveb kviraSi 2-3 dRe an yoveldRiurad 5-6 saaTi.597888459
 • ZiZa vaswavli enebs.

  ZiZa vaswavli enebs.

  maisi 23, 2015
  GEO464862
  movuvli nebismieri asakis bavSvs,waviyvan da moviyvan skolidan,davexmarebi saSinao davalebis momzadebaSi,var gamocdili pedagogi,vplob inglisur,espanur da rusul enebs,gavyvebi daCaze. telefoni:571207636; 2638476
 • ZiZa pedagogi

  ZiZa pedagogi

  maisi 21, 2015
  GEO586542
  var gamocdili ZiZa pedagogi, amJamad myavs pirvel klaseli, CemTan vamecadineb davalebebs movamzadebT. sasurvelia gamomexmianoT 1-4 klasis bavshvebisaTvis mxolod varkeTili. vimuSaveb seqtembridan 595302845
 • vimuSaveb ZiZad (amJamad var Tavisufali)
  400lari

  vimuSaveb ZiZad (amJamad var Tavisufali)

  maisi 09, 2015
  GEO538431
  vimuSaveb ZiZad.maqvs mravalwliani gamocdileba. damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT 558 98 38 70
 • siamovnebiT vimuSaveb DiDaD mikvars bavSvebi
  vimushaveb didad siamovnebit ogond bavshvs chemtan tu damitoebt ojaxshi.fasze shevtanxmdebit.vcxovrob rustavshi.uketesi ikneba tu rustavidan iknebit ojaxi.tumca tbilisic ar aris problema.mkavs meugle da vart tesieri motesrigebuli xalxi.var 45 tlis samtuxarod ...
 • saswrafod veZeb ZiZas ! isanSi
  250lari

  saswrafod veZeb ZiZas ! isanSi

  maisi 20, 2015
  GEO585950
  saswrafod mesaWiroeba gamocdili ZiZa 32- dan 50 wlamde . 2 Tvis bavSvisTvis.aramweveli,yuradRebiani. aris araWirveuli mSvidi bavSvi,asakis Sesabamisad sul sZinavs da Wams. evaleba mxolod bavSvis da misi nivTebis movla. 9is naxevridan 7is naxevramde damirekeT ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 20, 2015
  GEO585407
  VAR 48CLIS QALBATONI,MAQVS GAMOCDILEBA.MOVUVLI NEBISMIE ASAKIS BAVSHVS.DAMIKAVSHIRDIT555242888MAIA
 • mouvli bavSvs Cems sakuTar saxlSi
  300lari

  mouvli bavSvs Cems sakuTar saxlSi

  maisi 19, 2015
  GEO585361
  mouvli bavSvs wlidan sam wlamde Cems sakuTar saxlSi
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 18, 2015
  GEO584947
  var 35 wlis.daojaxebuli,ori Svilis deda.maqvs pedagogiuri ganaTleba.vcxovrob muxianSi.vimuSaveb ZiZad saskolo asakis an dawyebiTi klasis asakis bavSvebTan.maqvs bavSvebTan urTierTobis da aRzrdis gamocdileba.bavSvs rogorc movuvli aseve movamzadeb saskolo ...
 • momsaxurebis saagento "BabySitter"
  450lari

  momsaxurebis saagento "BabySitter"

  maisi 18, 2015
  GEO584651
  momsaxurebis saagento gTavazobT sando, gamocdil da kvalificiur ZiZebs nebismieri asakis bavSvisaTvis, nu dakargavT dros, dagvikavSirdiT: 2-18-19-17, 571-00-00-22
 • veZeb ZiZas
  200lari

  veZeb ZiZas

  maisi 17, 2015
  GEO584369
  yoveldRe SabaTkviris garda 9 dan 6 saaTamde, bavSvi aris 11 Tvis. asaki 35-45 wlamde. aucilebelia gamocdileba darekeT dRis saaTebSi 595009066
 • vimuSaveb ZiZad
  500lari

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 17, 2015
  GEO584314
  vimuSaveb ZiZad.var 28 wlis,mowesrigebuli,punqtualuri da komunikabeluri.damTavrebuli maq saeqTno da vflob rusul enas.maqvs gamocdileba bavSvebTan urTiertobis da advilad vewyobi maT.vcxovrob muxianSi.sasurvelia vimuSao: muxiani,Temka da gldanSi
 • veZeb samsaxurs.

  veZeb samsaxurs.

  maisi 17, 2015
  GEO584313
  var 33 wlis, komunikabeluri da punqtualuri.Zalian miyvars bavSvebi da siamovnebiT vimuSavebdi ZiZad an ojaxSi damxmared. asece saojaxo sastumroSi. maqvs 12 wliani samuSao gamocdileba
 • ZiZa,ojaxSi damxmare.
  400lari

  ZiZa,ojaxSi damxmare.

  maisi 17, 2015
  GEO288851
  mesaWiroeba damxmare ojaxSi , vcxovrob qalaq TbilisSi moskovis gamzirze,sasurvelia Cventan cxovrobdes saxlSi,xelfasi SeTanxmebiT .maia da gela
 • mesaWiroeba ZiZa

  mesaWiroeba ZiZa

  maisi 16, 2015
  GEO582154
  mesaWiroeba ZiZa 3 Tvis bavSvisTvis. yovel dRe ( SabaT-kviris garda ) 12-dan saRamos 8 saaTamde. fasi: 300 lari. damikavSirdiT nucubiZis platoze mcxovrebni. tel: 598 55 41 06
 • ojaxSi damxmare ZiZa momvleli

  ojaxSi damxmare ZiZa momvleli

  maisi 15, 2015
  GEO583142
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni 3 umaRles ganaTlebiT veZeb samsaxurs vimuSaveb ZiZadf mommvblelad an ojaxSi damxmared damikavSirdiT saswrafod var Zalian mowesrigebuli qalbatoni dasavleTidan damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT miTiTebul ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 14, 2015
  GEO582888
  vimuSaveb ZiZad nebismieri asakis bavSvTan dilis 9-dan sagamos 5-mde, vcxovrob moskovis gamzirze, var 23wlis, myavs 5wlis Svili,
 • vimuSaveb ZiZad.
  450lari

  vimuSaveb ZiZad.

  maisi 14, 2015
  GEO582878
  movuvuli 3 wlamde bavSvs nebismier saaTebSi . TviTon myavs 10 wlis gogona.msurvelebi damikavSirdiT: 551-544-972 muSaobas SevZleb ivnisidan.
 • ZiZa saaTobrivad
  7lari

  ZiZa saaTobrivad

  maisi 14, 2015
  GEO582795
  var 26 wlis gogo ganaTlebiT eqimi davitoveb bavSvebs saaTobrivad ZiriTadad saRmo saaTebSi SesaZlebelia SabT- kvirasac.saaTi 6 lari.salome
 • ZiZa sadReRamiso saagento"kandeli"
  500lari

  ZiZa sadReRamiso saagento"kandeli"

  maisi 14, 2015
  GEO582702
  gTavazobT sasurvel ZiZas: gadamowmebuli, gamocdili, Tbili da mosiyvarule, rekomendaciebi Zveli ojaxidan. rusulenovani aseve sxva enebze mosaubre qalbatonebi. avadmyofTa da xandazmulT movla, rogorc dRis saaTebSi aseve sadReRamiso momsaxurebiT. gTavazobT ...
 • veZeb ZiZas

  veZeb ZiZas

  maisi 13, 2015
  GEO582195
  saswrafod mesaWirovebaZiZa 2 wlis biWisTvis, 27 dan - 50 wlamde qalbatoni pirobebze SevTanxmdebiT, damikavSirdiT 593 726 999
 • mouvli tyupebs 591270048
  800lari

  mouvli tyupebs 591270048

  maisi 13, 2015
  GEO581843
  var gamocdili ZiZa tyupebis movlis.dawvrilebiTi cnobebisTvis damikavSirdiT 591 27 00 48.fasi 800 lri.
 • vimuSaveb ZiZad , maqvs samwliani gamocdileba
  vimuSaveb ZiZad, maqvs gamocdileba 3 wliani, var 41 wlis
 • ZiZa, momvleli, ojaxis damxmare

  ZiZa, momvleli, ojaxis damxmare

  maisi 09, 2015
  GEO579415
  vimuSaveb ZiZad nebismieri asakis bavSvTan an moxucis momvlelad. maqvs umaRlesi ganaTleba da gamocdileba.SemiZlia vimuSavo ojaxis damxmared. var mSvidi adamiani, bavSvebis moyvaruli da mowesrigebuli. samuSao dadilidan-saRamomde an dRis nebismier monakveTSi ...
 • v a k a n s i a- movuvli

  v a k a n s i a- movuvli

  maisi 08, 2015
  GEO579258
  meurve visac ar hyavs, movuvli moxucs,masTan cxovrebiT myavs ojaxi,- 597759814.
 • gamocdili ZiZa

  gamocdili ZiZa

  maisi 07, 2015
  GEO576369
  vimuSaveb ZiZad, var 45 wlis daojaxebuli qalbatoni,miyvars bavSvebi da maqvs gamocdileba, vmuSaobdi baRSi. var musikis pedagogi vaswavli msurvelebs pianinoze dakvras.fasi SeTanxmebiT. 555 41 30 61, 0 790 41 30 61.
 • ZiZa.saagento"kandeli"
  450lari

  ZiZa.saagento"kandeli"

  maisi 06, 2015
  GEO577685
  ZiZa.saagento"kandeli"acxadebs vakansias:gvWirdeba ZiZa 4 Tvis bavSvisTvis,samgorSi, moskovis gamzirze.anazRaureba 450 lari dasveneba erTi dRe.asaki 35 wlidan 50 wlamde.gasaubrebaze mobrzandiT m.marjaniSvili dodo abaSiZis quCaN9tel"597-588-171 tel: 558 ...
 • vimuSaveb ZiZad
  350lari

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 05, 2015
  GEO577602
  var 40 wlis, daojaxebuli qalbatoni. profesiiT-filologi. vimuSaveb ZiZad SabaT-kviris garda.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 05, 2015
  GEO577351
  maqvs gamocdileba da vimuSaveb ZiZad.nebismieri asakis bavSvTan.SemiZlia bavSvTan erTad ojaxSi viyo damxmared.mesaWiroeba saswrafod.24saaTiani an dilidan sagamomde
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 04, 2015
  GEO576811
  veZeb samsaxurs,maqvs 20 wliani gamocdileba baga-baSi da ojaxebSi.Zalian miyvars patarebi
 • gvesaWiroeba ZiZa
  250lari

  gvesaWiroeba ZiZa

  maisi 04, 2015
  GEO576239
  kerZo baga-baRSi gvesaWiroeba ZiZa. samuSao saaTebia 9-19 sT ! yovel dRe, SabaT-kviris garda. anazRaureba 250 lari
 • sando da gamocdili ZiZa,gldanSi

  sando da gamocdili ZiZa,gldanSi

  maisi 04, 2015
  GEO576359
  vimuSaveb ZiZad nebismieri asakis bavSvTan. var daojaxebuli,aramweveli,mowesrigebuli. mravalwliani gamocdilebiT. miyvars bavSvebi da maTze zrunva. fasi SeTanxmebiT. 555 41 30 61. 0790 41 30 61
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  maisi 04, 2015
  GEO576366
  vimuSaveb ZiZad an ojaxSi damxmared,var 46 wlis daojaxebuli,energiuli,bavSvebis moyvaruli,aramweveli qalbatoni,vmuSaobdi kerZo baRSi.SemiZlia bavSvis binaze CemTan moyvana. maqvs Sesabamisi pirobebi. 555 41 30 61 .0 790 41 30 61
 • var ZiZa 49 wlis , samuSao staJi 7 weli !
  470lari

  var ZiZa 49 wlis , samuSao staJi 7 weli !

  maisi 03, 2015
  GEO576248
  var ZiZa mouvuvli bavSvs TbiliSi anaZRaureba 470 lari :)
 • seqs marketi!