VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 952
 • veZeb samuSaos
  350lari

  veZeb samuSaos

  marti 27, 2015
  GEO557030
  veZeb samuSaos,maqvs ZiZad muSaobis sakmaod didi gamocdileba,vcxovrob mesame masivSi,vimuSaveb varkeTilis metrosTan axlos,an mesame masivSi,var:-45wlis,qmar-Sviliani,patiosani,sando,lmobieri,punktualuri,mowesrigebuli,imereli(warmoSobiT),putkuna(130)kilo,moZraoba,bavSvis ...
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  marti 26, 2015
  GEO556717
  veZeb samsaxurs ZiZis poziciaze;maqvsgamocdileba am sferoSi,var pasuxismgeblobis mqone adamiani,
 • vedzeb samsaxurs!
  450lari

  vedzeb samsaxurs!

  marti 26, 2015
  GEO553032
  vimuSaveb dzizad bavSvtan 6 tvis zemiod. var mocesrigebuli, pasuxismgebeli, punrtualuri russ-kartvela kalbatoni. sakontakto.555281603 ala.
 • ZiZa 400 laridan 599705996
  500lari

  ZiZa 400 laridan 599705996

  marti 26, 2015
  GEO556309
  maqvs gamocdileba var 44 wlis
 • veZeb ZiZas

  veZeb ZiZas

  marti 24, 2015
  GEO555514
  saswrafod veZeb ZiZas myavs 1wlis da 1Tvis biWi vcxovrob afrikaSi. sasurvelia ZiZa iyos afrikaSi mcxovrebi asaki 30 wlis zemoT. fasi SetanxmebiT 598588435 naTia
 • bavSvebis momvleli damtovebeli

  bavSvebis momvleli damtovebeli

  marti 24, 2015
  GEO555540
  Tu sadme xarT da ar iciT bavSvi vis dautovoT, SegiZliaT damikavSirdeT. 1 wlidan zemoT. var 24 wlis, maqvs gamocdileba, miyvars bavSvebi. 1 saaTi 5 lari, mTeli dRe 25 lari, SeiZleba SeTanxmebac. 571001416
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  marti 24, 2015
  GEO555325
  var umaRlesi ganaTlebiT 44 wlis. maqvs gamocdileba . movuvli bavSvs , asaks mniSvneloba ar aqvs. damikavSirdiT T : 555 52 17 57 Tamari
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  marti 24, 2015
  GEO555215
  am sferoSi maqvs gamocdileba 5 weli,var mowesrigebuli,kominikabeluri,punqtualuri da pasuxismgeblobismqone adamiani
 • ZiZa 400 laridan 599705996
  400lari

  ZiZa 400 laridan 599705996

  marti 23, 2015
  GEO555118
  vimuSaveb ZiZad maqvs gamocdileba
 • vimuSaveb ZiZaT

  vimuSaveb ZiZaT

  marti 23, 2015
  GEO555113
  vimuSaveb ZiZad, var 38 wlis vcxovrob duSeTSis raionSi maqvs gamocdileba 5 wlis Semidzlia zafxulSi CemTan duSeTSi waviyvano bavSvi an bavSvebi sufta haerze. Zalian mchirdeba samsaxuri gtxovt gamomexmaurot imedebs ar gagicruebT.
 • baga-baRi - Sps "mze" acxadebs miRebas 1.5-6 wlamde asakis bavSvebze!
  baRs emsaxureba eqimi da kvalificirebuli pedagogebi; Tqveni patarebi TamaSiT iswavlian inglisurs, rusuls, xatvas, musikas da cekvas; daisveneben kerZo keTilmowyobil saxlSi, cxeli wyali, centraluri gaTboba, Zili da 4-jeradi kveba; gaerTobian gamwvanebul ...
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  marti 23, 2015
  GEO554849
  var 22 wlis, ucxo enebis specialisti. maqvs ZiZad muSaobis didi gamocdileba. didi xnis ganmavclobaSi vmuSaobdi inglisuri enis kerZo maswavleblad da skolaSi aseve inglisuri enis pedagogad. maqvs saeqTno kursebi gavlili. vimuSaveb sam wels zemoT bavSvebTan ...
 • mouvli bavSvs.

  mouvli bavSvs.

  marti 23, 2015
  GEO554828
  mouvli bavSvs Cems binaSi. maqvs dzalian kargi pirobebi.vcxovrob gldanSi var 33 clis.asaks ar aaqvs mniSvneloba.
 • mouvli t y u p e b s
  800lari

  mouvli t y u p e b s

  marti 23, 2015
  GEO554717
  maqvs 2wliani gamocdileba tyupebTan muSaobis.var Sromismoyvare,patiosani kargi Svilebis gamzrdeli deda,maqvs sando ojaxi,SemiZlia bavSvebis saxlSi moyvanac .
 • vimuSaveb Z i Z a d varkeTilSi
  500lari

  vimuSaveb Z i Z a d varkeTilSi

  marti 23, 2015
  GEO554708
  dainteresebis SemTxvevSi damikavSirdiT 591270048 maia.fasi SeTanxmebiT.SabaT-kvira dasvenebiT :)
 • movuvli bavSvs,
  450lari

  movuvli bavSvs,

  marti 22, 2015
  GEO554526
  movuvli bavSvs nebismieri asakis,gamocdileba maqvs 3 weli.var mowesrigebuli da pasuxismgebeli.miyvars Zalian bavSvebi,damikavSirdiT 597173215 an 551120138lela
 • veZeb samsaxurs ZiZad, karg,sando ojaxSi.Tanaxma var, davrCe bavSvTan,Tu saWiro iqneba, RamiTac!
  var 57 wlis qalbatoni,qarTveli, umaRlesi ganaTlebiT,pedagogi; vflob germanul da rusul enebs!.var Zalian energiuli, Sromismoyvare, bavSvebis da saerTod, adamianebis moyvaruli,kargi iumoris grZnobiT! miyvars patarebTan urTierToba! maqvs bavSvebTan urTierTobis ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  marti 22, 2015
  GEO554362
  var 40 wlis, pedagogiuri ganaTlebiT, punqtualuri, ukonfliqto qalbatoni. swavlis dasrulebis Semdeg gamoviyvan skolidan. vamecadineb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi inglisurisa da rusuli enebis CaTvliT.
 • ZiZa aRmzrdeli

  ZiZa aRmzrdeli

  marti 22, 2015
  GEO554280
  var 41 wlis Sromismoyvare, punqtualuri, pasuxismgeblobis mqone pirovneba . vimuSaveb ojaxSi ,sabavSvo baRSi. dagexmarebiT bavSvis movlaSi,aRzrdaSi. gamocdileba maqvs, vmuSaobdi sabavSvo baRSi. gtxovt gamomexmaurod mxolod gldanSi macxovrebeli. winaswar ...
 • veZeb kompanions
  200lari

  veZeb kompanions

  marti 22, 2015
  GEO554268
  64 wlis qalbatonisaTvis veZeb damxmares .dilis 10.00 sT dan 4.00sT mde.sasurvelia saburTalos raionis mimdebare teritoriaze macxovrebeli.t 514465005
 • vimuSaveb ZiZad 599705996
  450lari

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  marti 22, 2015
  GEO554203
  vimuSaveb ZiZad maqvs umaRlesi ganaTleba 450 500 larad maqvs gamocdileba
 • mesaWiroeba ZiZa
  450lari

  mesaWiroeba ZiZa

  marti 21, 2015
  GEO554097
  mesaWiroeba ZiZa! aucilebeli moTxovnebia: qarTulenovani,aucilebelia hqondes gamarTuli metyveleba,ZiZad muSaobis minimum 2 wliani gamocdileba,(Svilebis,ZmisSvilebis da sxva naTesavebis aRzrda gamocdilebaSi ar CaiTvleba)sufTa,Sromismoyvare,punqtualuri,asaki ...
 • vimuSaveb ojaxSi damxmared

  vimuSaveb ojaxSi damxmared

  marti 21, 2015
  GEO553843
  var Sromismoyvare,mowesrigebuli qalbatoni 51wlis.vimuSaveb ojaxSi damxmared.damikavSirdiT: 591151409
 • var gamocdili ZiZa
  400lari

  var gamocdili ZiZa

  marti 21, 2015
  GEO553928
  var gamocdili ZiZa.erTi bavSvi 380 lari , 2 bavSvi 600 lari. dedis damxmare . https:/www.facebook.com/nato.petriashvili.96?fref=ts tel:558 983-870 nato
 • ZiZa- bavSvi saxlSi moyvaniT
  300lari

  ZiZa- bavSvi saxlSi moyvaniT

  marti 21, 2015
  GEO553882
  movuvli 1 Tvidan bavSvs,saxlSi moyvaniT.maqvs bavSvis oTaxi.(sarwevela sawoli,etli,maneJi,WoWiala)
 • vimuSaveb ZiZad sami wlidan zemoT bavSvebTan
  400lari

  vimuSaveb ZiZad sami wlidan zemoT bavSvebTan

  marti 20, 2015
  GEO553530
  vimuSaveb ZiZad or wels zemoT bavSvebTan. Tu saWiroa miviyvan skolaSi, swavlis dasrulebis Semdeg gamoviyvan skolidan da vamecadineb kvela saganSi. maqvs bavSvebTan urTierTobisa da maTze zrunvis didi gamocdileba. dainteresebulma mSoblebma SemexmianeT nbomerze:598007295
 • vimuSaveb ZiZad
  1lari

  vimuSaveb ZiZad

  marti 20, 2015
  GEO553620
  var 39 wlis, daojaxebuli, mSvidi, aramweveli qalbatoni. profesiit var filologi. movuvli bavSvs dReSi 15 larad SabaT-kviris garda. sasurvelia gldanis teritoriaze.
 • movamzadeb bavSvebs

  movamzadeb bavSvebs

  marti 20, 2015
  GEO553391
  movamzadeb dawyebiTi skolis moswavleebs ucxoenis arda nebismier saganSi.kviraSi sami dRe.
 • ZiZa,ojaxSi damxmare.
  400lari

  ZiZa,ojaxSi damxmare.

  marti 20, 2015
  GEO288851
  mesaWiroeba damxmare ojaxSi , vcxovrob qalaq TbilisSi moskovis gamzirze,sasurvelia Cventan cxovrobdes saxlSi,xelfasi SeTanxmebiT .egela an maia
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  marti 19, 2015
  GEO553061
  vimuSaveb ZiZad maqvs 18 wliani gamocdileba Cemi Svilebidan gamomdinare.var mSvidi qalbatoni Zalian miyvars patara bavSvebi. SemiZlia bavSvi davitovo Cems saxlSi Tu gawyobT gamomexmaureT nomereze:mobiluri:568910195;telefoni:2791075
 • vimuSaveb ZiZad
  350lari

  vimuSaveb ZiZad

  marti 19, 2015
  GEO552946
  var 39 wlis, mSvidi, aramweveli, Tbili qalbatoni. profesiiT - filologi. vimuSaveb ZiZad kerZod an baga-baRSi.
 • saswrafod

  saswrafod

  marti 19, 2015
  GEO552723
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni veZeb samsaxurs var 3 umaRles ganaTlebiT vimuSavebdi ZiZad moomvlelad an ojaxSi damxmared maqvs 15 wliani gamocdileba SesaZlebelia vimuSavo sadReRamisoSic damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT miTiTebul nomerze ...
 • veZeb ZiZas

  veZeb ZiZas

  marti 18, 2015
  GEO552319
  veZeb ZiZas sasurvelia cxovrobdes vazisubanSi an varkeTilSi gamomexmaureT 551617515 Teona
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  marti 18, 2015
  GEO552038
  vimuSaveb ZiZad var 41 wlis qalbatoni.miyvars wesrigi da sisufTave.maqvs bavSvebTan urTierTobis didi gamocdileba da Zalian miyvars bavSvebi.movuvli nebismieri asakis bavSvs.SemiZlia vimuSavo dilidan saRamomde da dasvenebis gareSe.
 • gamocdili ZiZa 599705996
  450lari

  gamocdili ZiZa 599705996

  marti 18, 2015
  GEO551981
  vimuSaveb ZiZad maqvs umaRlesi ganaTleba da gamocdileba vimuSaveb erT or da sam bavSvTan fasi SeTanxmebiT 599705996 790251176
 • veZeb samsaxurs ZiZis poziciaze

  veZeb samsaxurs ZiZis poziciaze

  marti 17, 2015
  GEO551719
  var 25 wlis. maqvs 2 wliani gamocdileba. aseve SemiZlia vaswavlo bavSvebs rusuli ena da agreTve vflob inglisur enas.
 • saswrafod

  saswrafod

  marti 17, 2015
  GEO551553
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni veZeb samsaxurs var 3 umaRles ganaTlebiT vimuSavebdi ZiZad moomvlelad an ojaxSi damxmared maqvs 15 wliani gamocdileba SesaZlebelia vimuSavo sadReRamisoSic damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT miTiTebul nomerze ...
 • ZiZa gamoZaxebiT
  20$ 32.60lari

  ZiZa gamoZaxebiT

  marti 17, 2015
  GEO551380
  davitoveb nebismieri asakis bavSvs mSoblis survilisamebr,an mouvli tyupebs.fasi SeTanxmebiT.mari 591 27 00 48
 • veZeb samsaxurs
  500lari

  veZeb samsaxurs

  marti 17, 2015
  GEO551209
  var namuSevari ZiZad,TbilisSi da TurqeTSi.SemiZlia daxasiaTebis warmodgena.Zalian miyvars bavSvebi da siamovnebiT vimuSaveb.
 • vakansiebi ZiZis poziciaze

  vakansiebi ZiZis poziciaze

  marti 16, 2015
  GEO551008
  vakansiebi ZiZis, moxucis momvlelis da ojaxSi damxmaris poziciaze
 • seqs marketi!