VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 1018
 • vimuSaveb ZiZad 599705996
  500lari

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  maisi 04, 2015
  GEO576355
  maqvs gamocdileba vimuSaveb 2 bavSvTanac
 • var ZiZa 49 wlis , samuSao staJi 7 weli !
  470lari

  var ZiZa 49 wlis , samuSao staJi 7 weli !

  maisi 03, 2015
  GEO576248
  var ZiZa mouvuvli bavSvs TbiliSi anaZRaureba 470 lari :)
 • vimuSaveb ZiZad
  350lari

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 03, 2015
  GEO575885
  vimuSaveb ZiZad.var 35 wlis.maq gamosdileba bavSvTan urTierTobaSi .vflob rusul enas. 557 29 43 88 nino
 • veZeb samuSaos TbilisSi an rusTavSi
  5lari

  veZeb samuSaos TbilisSi an rusTavSi

  maisi 03, 2015
  GEO575880
  gamarjobaT veZeb samuSaos TbilisSi . var gamocdili ZiZa da Zalian miyvars patarebi .
 • vimuSaveb ZiZad
  1lari

  vimuSaveb ZiZad

  maisi 03, 2015
  GEO567978
  maqvs gamocdileba sam wlamde bavSvebTan Zalian miyvars patarebi.vcxovrob pekinze, survilis SemTxvevaSi CemTan meyoleba damikavSirdiT; 551 558 295 nana.
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  maisi 02, 2015
  GEO575320
  vimuSaveb ZiZad,movuvli nebismieri asakis bavSvs, var skolamdeli aRzrdis pedagogi,Sevaswavli da Sevayvareb portepianoze dakvras.miyvars bavSvebi da maTze zrunva.555 41 30 61. 0 790 41 30 61
 • vimuSaveb ZiZad 599705996
  500lari

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  maisi 02, 2015
  GEO575328
  maqvs gamocdileba vimuSaveb or bavSvrTanac
 • ZiZa,eqTani gamoZaxebiT,moxucis movla,disaxlisis damxmare, dalageba.saagento"kandeli"
  saagento "kandeli"gTavazobT kvalificiur kadrebs:ZiZa,moxucis movla,eqTani gamoZaxebiT(paliatiuri mkurnaloba) saxlis dalageba dasufTaveba(uborkebi)dagvikavSirdiT Cveni momsaxurebiT kmayofili darCebiT.misamarTi:M.marjaniSvili .dodo abaSiZis quCaN9( vardebis ...
 • vimuSaveb ZiZad.
  555lari

  vimuSaveb ZiZad.

  maisi 01, 2015
  GEO574981
  vimuSaveb ZiZad,maqvs gamocdileba nebismier asakTan.vimusaveb saRamos.dRis an osdaoTxsaaTian rejimSi.574 05 06 63.
 • vimuSaveb ZiuZad

  vimuSaveb ZiuZad

  aprili 30, 2015
  GEO574624
  Zalian miyvars bavSvebi da maqvs maTTan urTierTobis didi gamocdileba.Sevinaxav bavSvs CemTan,Tu saWiro iqna binazec vivli,sasurvelia kviraSi 5dRe.grafikze piradad SevTanxmdeT.557 50 13 70 tamuna
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  aprili 30, 2015
  GEO574621
  miyvars bavSvebi da maqvs maTTan urTierTobis didi gamocdileba.vimuSaveb kviraSi 5 dRe,grafikze piradad SevTanxmdeT.Zalian mWirdeba samsaxuri,Cems movaleobas pirnaTlad Sevasruleb.umjobesia Tu bavSvs CemTan davitoveb,magram Tu saWiroa TqvenTanac vivli.557 ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  aprili 30, 2015
  GEO574613
  Zalian miyvars bavSvebi da maqvs maTTan urTierTobis didi gamocdileba.SemiZlia vimuSavo ZiZad,an gamoviyvano bavSvi baRidan da davitovo ramden xansac gWirdebaT.samuSao saaTebi SevaTavsoT piradad.damikavSirdit telefonze 557 50 13 70 Tamuna
 • ZiZa sadReRamiso saagento"kandeli"

  ZiZa sadReRamiso saagento"kandeli"

  aprili 30, 2015
  GEO574320
  gvWirdeba sadReRamiso(adgilze cxovrebiT) ZiZa 1wlis da 8 Tvis bavSvTan (biWi)samuSaod dasveneba ori dRe anazRaureba 400 lari.bina kveba ufaso.gasadubrebaze mobrZandiT M>marjanisvili dodo abasizis quCa N9 tel:597-588-171 558-51-70-75
 • vimuSaveb ZiZad.vici ucxo enebi Zalian kargad.
  Zalian miyvars bavSvebi.vici ucxo enebi.maqvs gamocdileba
 • ZiZa ramodenime saaTiT(bavSvissaxlSi miyvaniT)
  vimuSaveb ZiZad bavSvis saxlSi moyvaniT,im mSoblebisTvis visac gadaudeblad sWirdebaT xolme bavSvis datoveba dReSi ramodenime saaTiT.datovebaSi igulisxmeba is yvela movaleoba rac sakuTar SvilebTan vakeTebT(kveba ,dabana,gaseirneba,mkurnaloba da a.S)var ...
 • vimuSaveb ZiZad 599705996
  500lari

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  aprili 28, 2015
  GEO573038
  maqvs gamocdileba movuvli 2 bavSvsac
 • ZiZa kvalificiuri.saagento"kandeli"
  500lari

  ZiZa kvalificiuri.saagento"kandeli"

  aprili 28, 2015
  GEO572966
  ZiZa:gTavazobT TqvenTvis sasurvel ZiZas: gadamowmebuli, gamocdili, Tbili da mosiyvarule, rekomendaciebi Zveli ojaxidan.rusulenovani aseve sxva enebze mosaubre qalbatonebi. avadmyofTa da xandazmulT movla, rogorc dRis saaTebSi aseve sadReRamiso momsaxurebiT. ...
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  aprili 26, 2015
  GEO572233
  vimuSaveb ZiZad qalaq TbilisSi vcxovrob muxianSi ufro vimuSvebb patara bavSvTan,
 • vimuSaveb ZiZad 599705996
  450lari

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  aprili 26, 2015
  GEO572308
  var 44 wlis maqvs gamocdileba
 • momvleli ZiZa ojaxSi damxmare!

  momvleli ZiZa ojaxSi damxmare!

  aprili 24, 2015
  GEO571322
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni var dasavleTidan mowesrigebuli aramweveli aramsmeli ganaTlebuli 3 umaRles ganaTlebiT var Camoyalibebuli veZeb samsaxrurs vimuSavebdi ZiZad momvlelad an ojaxSi damxmared damikavSirdTi saswrafod miTtebul nomerze ...
 • vedzeb samsaxurs
  400lari

  vedzeb samsaxurs

  aprili 24, 2015
  GEO570772
  Var gamocdili ziza,u.g.pedagogi.vimushaveb kvela asakis bavshvtan.shabat-kviris dasvenebit.vcxovrob isanshi.sofo.
 • ZiZa aRmzrdeli

  ZiZa aRmzrdeli

  aprili 23, 2015
  GEO568021
  var 41 wlis daojaxebuli qalbatoni,ZiZad muSaobis 5 wliani gamocdilebiT. . movuvli bavSvs Cemtan saxlSi moyvaniT .vcxovrob gldanSi.vizrruneb bavshvis gonebriv pizikur ganvitarebaze . gveqneba xelovnebis, simgeris da a.S gakvetilebi Tqvenc da Tqveni Svilic ...
 • ZiZa gamocdili. saagento"kandeli"
  500lari

  ZiZa gamocdili. saagento"kandeli"

  aprili 23, 2015
  GEO570031
  saagento „kandeli“dagexmarebaT SearCioT TqvenTvis sasurveli ZiZa: gadamowmebuli, gamocdili, Tbili da mosiyvarule, rekomendaciebi Zveli ojaxidan.rusulenovani aseve sxva enebze mosaubre qalbatonebi. avadmyofTa da xandazmulT movla, rogorc dRis saaTebSi aseve ...
 • mesaWiroeba ZiZa 2 wlis bavSvisTvis.
  170$ 277.10lari

  mesaWiroeba ZiZa 2 wlis bavSvisTvis.

  aprili 22, 2015
  GEO569824
  myavs 2 wlis gogona da mesaWiroeba ZiZa. mdebareoba Tbilisi. fasi TveSi 170 $. danarCen detalebze damikavSirdiT miTiTebul telefonis nomerze.
 • momsaxurebis saagento "BabySitter"
  400lari

  momsaxurebis saagento "BabySitter"

  aprili 22, 2015
  GEO569618
  momsaxurebis saagento gTavazobT gamocdil da kvalificiur momvlelebs nebismieri simZimis avadmyofisaTvis, dagvikavSirdiT: 2-18-19-17, 571-00-00-22
 • momsaxurebis saagento "BabySitter"
  450lari

  momsaxurebis saagento "BabySitter"

  aprili 22, 2015
  GEO569609
  momsaxurebis saagento gTavazobT sando, gamocdil da kvalificiur ZiZebs nebismieri asakis bavSvisaTvis, Cven swrafad SegirCevT TqvenTvis sasurvel kandidats, dagvikavSirdiT: 2-18-19-17, 571-00-00-22
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  aprili 22, 2015
  GEO569588
  vimuSaveb ZiZad! maqvs kargi gamocdileba,bavSvebi aranormalurad miyvars.bavSvebTan urTiertoba mexerxeba Zalian kargad,maT xasiaTze morgebuli var!samuSao grafiki ojaxTan SeTanxmebiT.var mziaruli,komunikabeluri,energiuli.araCveulebrivad vamzadeb yvela kerZs.SemiZlia ...
 • vimuSaveb ZiZad 599705996

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  aprili 22, 2015
  GEO569359
  maqvs gamocdileba maqvs umaRlesi ganaTleba SemiZlia vamecadino maTematikaSi
 • saswrafod veZeb samsaxurs

  saswrafod veZeb samsaxurs

  aprili 20, 2015
  GEO568699
  vimuSaveb ZiZad, var sando da gamocdili. grafiksa da anazRaurebaze SeTanxmebiT. dainteresebulma pirebma gTxovT damikavSirdeT mob; 598 43 37 15 ikiTxeT Tiniko.
 • veZeb samsaxurs
  201lari

  veZeb samsaxurs

  aprili 20, 2015
  GEO568629
  vimuSaveb ZiZad an moxucis momvlelad gamocdileba maqvs, aseve meddis 9 wliani gamocdileba gamomexmaureT
 • ZiZa,ojaxSi damxmare.
  400lari

  ZiZa,ojaxSi damxmare.

  aprili 20, 2015
  GEO288851
  mesaWiroeba damxmare ojaxSi , vcxovrob qalaq TbilisSi moskovis gamzirze,sasurvelia Cventan cxovrobdes saxlSi,xelfasi SeTanxmebiT .gela an maia
 • waikiTxeT!

  waikiTxeT!

  aprili 19, 2015
  GEO567947
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni var dasavleTidan mowesrigebuli aramweveli aramsmeli ganaTlebuli 3 umaRles ganaTlebiT var Camoyalibebuli veZeb samsaxrurs vimuSavebdi ZiZad momvlelad an ojaxSi damxmared damikavSirdTi saswrafod miTtebul nomerze ...
 • ZiZa, momvleli
  1lari

  ZiZa, momvleli

  aprili 18, 2015
  GEO475857
  var gamocdili, rusulenovani ZiZa, aramweveli, mowesrigebuli, bavSvebis moyvaruli. movuvli bavSvs 9 Tvidan-6 wlamde. 10 dan -18 saaTamde. SabaT-kviris garda. xelfasi SeTanxmebiT. tel: 595 76 63 40 elene.
 • ZiZa,avadmyofis movla saagento"kandeli"
  500lari

  ZiZa,avadmyofis movla saagento"kandeli"

  aprili 17, 2015
  GEO566595
  saagento "kandeli" gTavazobT TqvenTvis sasurvel ZiZas.(gamocdilebiT,rekomendaciebiT gadamowmebuli) avadmyofTa da xandazmulTa movla, rogorc dRis saaTebSi aseve 24 sT-iani momsaxurebiT. gvyavs: pedagogebi, eqTnebi, diasaxlisis damxmare moxucis kompanioni ...
 • ojaxSi damxmare kompania"kandeli"
  500lari

  ojaxSi damxmare kompania"kandeli"

  aprili 16, 2015
  GEO566581
  saagento "kandeli" gTavazobT ojaxSi damxmare qalbatons, romelsac daevaleba, saxlis sisufTave, sadili, uTo, (iseTi qalbtoni, rogorc sakuTari bebo, Tbili, mosiyvarule, mudam moRimari da erTguli) damikavSirdiT. gTavazobT avadmyofis momvleli eqTnebs, sadReRamiso ...
 • vedzeb samsaxurs!
  450lari

  vedzeb samsaxurs!

  aprili 16, 2015
  GEO553032
  vimuSaveb dzizad bavSvtan 6 tvis zemiod. var mocesrigebuli, pasuxismgebeli, punktualuri russ-kartvela kalbatoni. sakontakto.555281603 ala.
 • ZiZa aRmzrdeli

  ZiZa aRmzrdeli

  aprili 16, 2015
  GEO463908
  var 41 wlis daojaxebuli qalbatoni,ZiZad muSaobis 5 wliani gamocdilebiT. movuvli bavSvs Cemtan saxlSi moyvaniT .vcxovrob gldanSi.danarCens gagesaubrebiT piradad.
 • veZeb ZiZis momvlelis adgils
  250lari

  veZeb ZiZis momvlelis adgils

  aprili 15, 2015
  GEO565928
  maqvs gamocdileba .var namuSevari ZiZad. SemiZlia aseve vimuSao momvlelad , ojaxSi damxmareT.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  aprili 15, 2015
  GEO565558
  var 23 wlis , vimuSaveb ZiZad 4-7 wlamde bavSvebTan , vflob kargad rusul enas . damikavSirdiT 571788488
 • vimuSaveb ZiZad an diasaxlisis damxmared
  300lari

  vimuSaveb ZiZad an diasaxlisis damxmared

  aprili 13, 2015
  GEO412890
  var irma beriSvili, vcxovrob qalaq rusTavSi,damTavrebuli maqvs dawyebiTebi,var komunikabeluri,aqtiuri,Sromismoyvare,sisufTavis moyvaruli,var gaTxovili,ar myavs Svili.maqvs garkveuli dro imisaTvis rom kargad movuaro sxvis Svilebs. vmuSaobdi _baRSi.skolaSi,vuvlidi ...
 • seqs marketi!