VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 910
 • ZiZa,ojaxSi damxmare.
  400lari

  ZiZa,ojaxSi damxmare.

  Tebervali 27, 2015
  GEO288851
  mesaWiroeba damlagebeli saxlSi , vcxovrob qalaq TbilisSi moskovis gamzirze.gela an maia
 • ojaxsi damxmare.saagento"kandeli"
  500lari

  ojaxsi damxmare.saagento"kandeli"

  Tebervali 27, 2015
  GEO541536
  gTavazobT vakansias ojaxSi damxmaris poziciaze, gvesaWiroeba sadReRamiso momsaxurebiT, saSualo asakis col-qmari 40-dan 55-wlamde. janmrTeli, energiuli,kulturuli ganaTlebuli wyvili ojaxSi damxmared .movaleoba: bostnis da ezos movla,mamakacs unda exerxebodes ...
 • saswrafod!

  saswrafod!

  Tebervali 27, 2015
  GEO541454
  var sasiamovno g aregnobis 45 wlis qalbatoni veZeb samnsaxurs vqar 3 umaRles ganaTlebiT vimuSavebdi ZioZad momvlelad an ojaxSi damxmared damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT miTiTebul nomerze 555432735 ikiTxeT lela.
 • ZiZa. saagento"kandeli"
  500lari

  ZiZa. saagento"kandeli"

  Tebervali 27, 2015
  GEO541502
  saagento "kandeli" gTavazobT TqvenTvis sasurvel ZiZas. avadmyofTa da xandazmulTa movla, rogorc dRis saaTebSi aseve 24 sT-iani momsaxurebiT. gvyavs: pedagogebi, eqTnebi, diasaxlisis damxmare moxucis kompanioni da sxva. Cveni momsaxurebiT kmayofili darCebiT. ...
 • ojaxSidamxmare.saagnto"kandeli"
  500lari

  ojaxSidamxmare.saagnto"kandeli"

  Tebervali 27, 2015
  GEO541488
  saagento "kandeli" gTavazobT ojaxSi damxmare qalbatons, romelsac daevaleba, saxlis sisufTave, sadili, uTo, (iseTi qalbtoni, rogorc sakuTari bebo, Tbili, mosiyvarule, mudam moRimari da erTguli) damikavSirdiT. gTavazobT avadmyofis momvleli eqTnebs, sadReRamiso ...
 • saswrafod!

  saswrafod!

  Tebervali 25, 2015
  GEO540665
  var 41 wlis mowesrigebuli,morwmune,ganaTlebuli qalbatoni. vimuSaveb ZiZad rogorc Cvil bavSvebTan,aseve mozrdilebTan(saskolo asakis).vamecadineb qarTulsa da inglisurSi. damikavSirdiT 574237733 Tamuna
 • veZeb ZiZas

  veZeb ZiZas

  Tebervali 25, 2015
  GEO540268
  veZeb ZiZas 6 Tvis bavSvisTvis koniakis dasaxlebaSi (sarajiSvilis metrosTan). samuSao grafiki orSabaTidan paraskevis CaTvliT dRis pirvel naxevarSi (11:00-dan maqsimum 16:00) fasi Sesabamisad, SevTanxmdebiT. 557191889 mari, 574762277
 • vimuSaveb ZiZad an ojaxSi damxamred

  vimuSaveb ZiZad an ojaxSi damxamred

  Tebervali 24, 2015
  GEO539868
  vimuSaveb ZiZad an ojaxSi damxmared . maqvs umaRlesi ganaTleba,var mowesrigebuli. 555095588 an 2607697 nino
 • saswrafod

  saswrafod

  Tebervali 23, 2015
  GEO539368
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni 3 umaRles ganaTlebiT veZeb samsaxurs vimuSavebdi ZiZad momvlelad an ojaxSi damxmared maqvs 15 wliani gamocdileba damatebiTi informaciiisTvis damikavSirdiT mitiTebul nomerze 555432735 ikiTxeT qalbatoni lela.
 • damikavSirdiiT saswrafod

  damikavSirdiiT saswrafod

  Tebervali 23, 2015
  GEO539315
  movuvli nebismieri asakis bavSvs, gavakeTeb ojaxis saqmes, maqvs gamocdileba vimyofebodi 17 weli saberZneTSi bavSvebis momvlelad , vflob rusul enas , var Sromismoyvare da pasuxismgebeli qalbatoni.
 • damxmari
  400lari

  damxmari

  Tebervali 23, 2015
  GEO539134
  Mesachiroeba sadgegamiso dzica gadauxdi400 kvirashi 5 dge 2dge dasveneba mak garemontebuli kerco bina veceb ojaxshi damxmares romelic ikneba 30clis zevit
 • vakansia

  vakansia

  Tebervali 22, 2015
  GEO538961
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalabotoni veZeb samsaxurs vimuSavebdi ZiZadm momvlealad an ojaxSi damxmared var 3 umaRles gananaaTlebiT damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT miTiTebul nomerze ikiTxeT lela 555432735
 • vimuSaveb ZiZa damxmared
  400lari

  vimuSaveb ZiZa damxmared

  Tebervali 22, 2015
  GEO538876
  var 39 wlis, mSvidi aramweveli, energiuli qalbatoni. profesiiT var filologi. movuvli Tqvens bavSvs da dagexmarebiT saojaxo saqmeSic. sasurvelia gldani-muxianis teritoriaze.
 • damikavSirdiiT saswrafod

  damikavSirdiiT saswrafod

  Tebervali 22, 2015
  GEO538755
  var 45 wlis qalbatoni 3 umaRles ganaTlebiT saswrafod veZeb samsaxurs ZiZad momvlelad an ojaxSi damxmared damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT miTiTebul nomerze ikiTxeT lela 555432735
 • vimusaveb ZiZad yoveldRiuri 17 - 18 laridan 599 70 59 96
  18lari

  vimusaveb ZiZad yoveldRiuri 17 - 18 laridan 599 70 59 96

  Tebervali 22, 2015
  GEO538732
  vimuSaveb ZiZad maqvs gamocdileba mimuSavia sam bavSvTanac 450-500 l 599705996
 • sakadro saagento ,baia, iwvevs
  450lari

  sakadro saagento ,baia, iwvevs

  Tebervali 21, 2015
  GEO537245
  saagento ,baia, iwvevs nucubiZis me 5 m/r-Si samuSaod axalgazrda energiul ZiZa+ damxmares, samuSao grafikia: dilis 08.45 dan saRamos 19.00 mde, anazRaureba 450 lari. bavSvis asaki 1w da 3 Tvis gogona. dainteresebulma kandidatebma mogvmarTeT misamarTze ...
 • saswrafod mesaWiroeba ZiZa
  500lari

  saswrafod mesaWiroeba ZiZa

  Tebervali 21, 2015
  GEO519914
  dasaqmebis saagento ,baia"-s TbilisSi, vakeSi 10 Tvis biWunasaTvis esaWiroeba ZiZa. samuSao grafiki orSabaTidan SabaTis CaTvliT 08:30-dan 19:30-mde, kvira dasvenebiT. anazRaureba 500 lari. (zafxulSi saWiroa bavSvTan gayola dasasveneblad, risTvisac daemateba ...
 • vimuSaveb ZiZad (amJamad var Tavisufali)
  400lari

  vimuSaveb ZiZad (amJamad var Tavisufali)

  Tebervali 21, 2015
  GEO538431
  vimuSaveb ZiZad.maqvs mravalwliani gamocdileba. damatebiTi informaciisTvis damikavSirdiT 558 98 38 70
 • kerZo baga-baRi
  50lari

  kerZo baga-baRi

  Tebervali 21, 2015
  GEO538413
  kerZo baga-baRi acxadebs miRebas nebismieri asakis bavSvebis, dRiuri anazRaurebiT (dReSi 10 lari). saukeTeso kvebiT da momsaxurebiT. 551908048 qeTino.
 • momvleli

  momvleli

  Tebervali 21, 2015
  GEO538412
  gvesaWiroeba moxucis momvleli . sasurvelia cxovrobdes larsi - petriaSvilis mimdebare teritoriaze . fasi SeTanxmebiT
 • ZiZa, momvleli
  1$ 1.63lari

  ZiZa, momvleli

  Tebervali 20, 2015
  GEO475857
  var gamocdili, rusulenovani ZiZa, aramweveli, mowesrigebuli, bavSvebis moyvaruli. movuvli bavSvs 9 Tvidan-6 wlamde. 10 dan -18 saaTamde. SabaT-kviris garda. xelfasi SeTanxmebiT. tel: 595 76 63 40 elene.
 • veZeb moxuci mamakacis momvlels
  1lari

  veZeb moxuci mamakacis momvlels

  Tebervali 19, 2015
  GEO537308
  veZeb moxuci mamakacis momvlels. damikavSirdiT lili 555-99-07-99
 • sando da gamocdili ZiZa

  sando da gamocdili ZiZa

  Tebervali 18, 2015
  GEO425145
  movuvli nebismieri asakis bavSvs, var daojaxebuli 45 wlis, profesiiT musikis pedagogi.vmuSaobdi baRSi.miyvars bavSvebi da maTze zrunva. CemTan binaze moyvaniT.fasi SeTanxmebiT.555 41 30 61, 591 22 52 00. 0 790 41 30 61.
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  Tebervali 18, 2015
  GEO536847
  vimuSaveb ZiZad, var 45 wlis daojaxebuli qalbatoni,miyvars bavSvebi da maqvs gamocdileba, vmuSaobdi baRSi. var musikis pedagogi vaswavli msurvelebs pianinoze dakvras.fasi SeTanxmebiT 555 41 30 61, 0 790 41 30 61.
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  Tebervali 18, 2015
  GEO410756
  var 45 wlis daojaxebuli,movuvli nebismieri asakis bavSvs, binaze moyvaniT, maqvs Sesabamisi pirobebi, miyvars bavSvebi,vmuSaobdi kerZo baRSi,var musikis pedagogi. 555 41 30 61, 0790 41 30 61
 • dagexmarebiT bavSvis movlaSi
  1lari

  dagexmarebiT bavSvis movlaSi

  Tebervali 18, 2015
  GEO536671
  vimuSaveb ZiZad. var 20 wlis. msurvelebi damikavSirdiT 555938880
 • miiReT soliduri anazRaureba
  2 000lari

  miiReT soliduri anazRaureba

  Tebervali 18, 2015
  GEO536596
  daregistrirdiT kvercxujredis donorTa bazaSi da miiReT soliduri anazRaureba dakarguli drois da Zalisxmevis sanacvlod.
 • movuvli bavSvs
  400lari

  movuvli bavSvs

  Tebervali 17, 2015
  GEO536160
  var 39 wlis, energiuli, Sromismoyvare, mSvidi qalbatoni. profesiiT var filologi. movuvli bavSvs SabaT-kviris garda. sasurvelia gldanis teritoriaze
 • saswrafod mesaWiroeba ZiZa
  300lari

  saswrafod mesaWiroeba ZiZa

  Tebervali 17, 2015
  GEO536114
  mesaWiroeba gamocdili ZiZa 35-dan 50wlamde, 1wlis da 6 Tvis bavSvis(gogonas) mosavlelad,yovel dRe garda kvirisa.orSabaTidan paraskevamde 09:00dan 20:00mde,SabaTs 10:00dan 17:00mde.misamarTi:varkeTili, mesame masivi .anazRaureba 300 lari .detalebze SemexmianeT ...
 • ZiZa.saagento-kandeli
  500lari

  ZiZa.saagento-kandeli

  Tebervali 17, 2015
  GEO535938
  saagento "kandeli" dagexmarebaT SearCioT TqvenTvis sasurveli ZiZa. Semowmebuli: janmrTelobis cnoba, rekomendaciebi Zveli ojaxebidan, nasamarTleoba. rusulenovani agreTve sxva enebze mosaubre qalbatonebi. avadmyofTa da xandazmulTa movla, rogorc dRis saaTebSi ...
 • ZiZa, vimuSaveb bavSvis aRmzrdelad

  ZiZa, vimuSaveb bavSvis aRmzrdelad

  Tebervali 15, 2015
  GEO535147
  var 52 wlis qalbatoni vimuSaveb bavSvis aRmzrdelad nebismieri asakidan,maqvs 12 wliani gamocdileba sabavSvo baRSi aRmzrdel-maswavleblad, var komunikabeluri qalbatoni, msurvelebi gTxovT damikavSirdeT 551123378
 • saswrafod!

  saswrafod!

  Tebervali 15, 2015
  GEO534902
  var sasiamovno garegnobis 45 wlis qalbatoni var 3 umaRles ganaTlebiT veZeb samsaxurs vimuSavebdi ZiZad momvlelad an ojaxSi damxmared var 15 wliani gamocdilebiT fasze SevTanxmdebiT damatebiTi informaciisTvis damikavSirdit miTiTebul nomerze 555432735 ikiTxeT ...
 • vimuSavib ZiZad 450 laridan 499705996

  vimuSavib ZiZad 450 laridan 499705996

  Tebervali 15, 2015
  GEO534844
  maqvs gamocdileba movexmarebi ojaxs
 • vimuSaveb ZiZad maqvs umaRlesi ganaTleba 599705996 500 l
  maqvs gamocdileba 599705996
 • vimuSaveb ZiZad! saswrafod !
  450lari

  vimuSaveb ZiZad! saswrafod !

  Tebervali 14, 2015
  GEO534707
  vimuSaveb ZiZad.var 45 wlis .maqvs Sesabamisi gamocdileba.vimuSaveb nebismieri asakis bavSvTan.vcxovrob Temqaze . damikavSirdit telefonze:598582773
 • veZeb ZiZas

  veZeb ZiZas

  Tebervali 14, 2015
  GEO534363
  myavs ori biWi.erTi 1 wlis meore 2 naxevris mWirdeba ZiZa dilis 9 saaTidan 7saaTamde SabaT-kviris garda.anazRaureba 200lari damikavSirdiT t.558131347
 • mesaWiroeba ZiZa
  550lari

  mesaWiroeba ZiZa

  Tebervali 13, 2015
  GEO534076
  mesaWiroeba ZiZa 4Tvis bavSvisTvis, SabaT-kviris garda anazRaureba 550 lari. t. 555 11 32 95 an 593 25 06 73
 • vimuSaaveb ZiZad 599705996

  vimuSaaveb ZiZad 599705996

  Tebervali 13, 2015
  GEO533806
  vimuSaveb ZiZad bavSvebTan 2 wlidan zeviT. maqvs gamocdileba.var umaRlesi ganaTlebiT var 42 wlis.myavs meuRle da sami Svili.saagentoebi ar gamomexmauris . tel: 599-70-59-96.
 • ZiZa aRmzrdeli

  ZiZa aRmzrdeli

  Tebervali 12, 2015
  GEO533444
  vimuSaveb ZiZad, var 41 wlis qalbatoni, gamocdileba maqvs.danarCeni piradad.
 • vimuSaveb ZiZad baRSi an kerZod
  350lari

  vimuSaveb ZiZad baRSi an kerZod

  Tebervali 12, 2015
  GEO533374
  var 39 wlis, profesiiT filologi. vimuSaveb sabavSvo baRSi an movuvli bavSvs
 • seqs marketi!