VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 1 - 40 sul 887
 • vakansiebi.kompania"kandeli"
  500lari

  vakansiebi.kompania"kandeli"

  ianvari 31, 2015
  GEO526396
  gTavazobT vakansiebs ZiZis poziciaze, asaki 30-wlidan 50 wlamde. samuSao gamocdileba minimum 2 weli, gvesaWiroeba janmrTeli, ganaTlebuli qalbatonebi, gamarTuli metyvelebiT. Tan iqonieT piradoba, cnoba nasamarTleobis Sesaxeb, janmrTelobis cnoba forma 100. ...
 • gvesaWiroeba ZiZa
  300lari

  gvesaWiroeba ZiZa

  ianvari 31, 2015
  GEO526503
  gvesaWiroeba ZiZa Tebervlis bolodan dilis 9saaTidan sagamos 8saaTamde. gvyavs wlis da 3Tvis gogo aris Zalian advili aRsazrdeli sacxovrebeli adgilia Tbilisi didi diRomi.sasurvelia 30wlamde damikavSirdiT nomerze 595381434 an gamomigzavnet reziume el fostaze ...
 • vimuSaveb ZiZad
  300lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 30, 2015
  GEO526152
  davamTavre samedicino koleji eqTnis TanaSemwe da masaJisti. SemidZlia vimuSavo ZiZad bavSvebSi 2wlidan zemoT. mTeli dRis ganmavlobaSi. an TqvenTvis sasurvel dromde. Tu saWiro iqneba SemiZlia gavukeTo masaJi SeRavaTian fasad. sasurvelia naZaladevis mimdebare ...
 • vimuSaaveb ZiZad 599705996 500
  500 600lari

  vimuSaaveb ZiZad 599705996 500

  ianvari 30, 2015
  GEO525928
  maqvs didi gamocdileba saagento ar gamomexmauros
 • movuvli bavSvs

  movuvli bavSvs

  ianvari 29, 2015
  GEO525554
  movuvli nebismieri asakis bavSvs,maqvs saTanado gamocdileba, vmuSaobdi kerZo baRSi, var daojaxebuli, aramweveli. miyvars bavSvebi da maTze zrunva.SemiZlia bavSvis CemTan binaze moyvana,maqvs Sesabamisi pirobebi. 555 41 30 61. 591 41 30 65.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 29, 2015
  GEO525459
  saxlSi moyvaniT movuvli bavSvebs . vcxovrob muxianSi. gabaSvilis quCa #11 557611245 lali
 • veZeb rusulenovan ZiZas

  veZeb rusulenovan ZiZas

  ianvari 28, 2015
  GEO524814
  veZeb rusulenovan ZiZas, damikavSirdiT am nomerze 592569898
 • vimuSaveb bavSvis aRmZrdelad(ZiZad) TelavSi.
  var 40 wlis,istoriis pedagogi,umuSevari.vimuSaveb aRmZrdelad TelavSi.yoveldRe 9-dan 17:00sT-mde.
 • vimuSaveb ZiZad
  300lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 27, 2015
  GEO524333
  movuvli bavSvs dilidan sagamomde CemTan wamoyvaniT maqva gamocdileba myavs Tavadac bavSvebi,saxSi maqvs komforti,realurma msurvelebma gamomexmaureT
 • bavSvis gaseirneba
  100lari

  bavSvis gaseirneba

  ianvari 26, 2015
  GEO524183
  mWirdeba ZiZa 2 wlis bavSvis ezoSi gasaseirneblad orSabaTidan paraskevis CaTvliT, SabaT-kviris garda 3 saaTidan 6 saaTamde, TveSi 100 larad. vake SatberaSvilis quCa.
 • vimuSaveb ZiZad 600lari 599705996
  600lari

  vimuSaveb ZiZad 600lari 599705996

  ianvari 26, 2015
  GEO523857
  vimuSaveb ZiZad saagentoebi ar gamomexmauros
 • ZiZa aRmzrdeli

  ZiZa aRmzrdeli

  ianvari 24, 2015
  GEO516652
  var 41 wlis Sromismoyvare, punqtualuri, pasuxismgeblobis mqone pirovneba . vimuSaveb ojaxSi , dagexmarebiT bavSvis movlaSi,aRzrdaSi. gamocdileba maqvs, vmuSaobdi sabavSvo baRSi. gtxovt gamomexmaurod mxolod gldanSi macxovrebeli. winaswar gixdiT madlobas. ...
 • ZiZa 450 lari
  450lari

  ZiZa 450 lari

  ianvari 23, 2015
  GEO522328
  maqvs gamocdileba 599705996
 • mesachiroeba dzidza 4 wlis bavshvistvis
  350lari

  mesachiroeba dzidza 4 wlis bavshvistvis

  ianvari 22, 2015
  GEO522215
  saswrafod minda dzidza sagamos 21:00 dan 09:00 mde anazgaureba dgeSi 12 lari TveSi 400 lari. 558-708-228 557-64-60-57 dato an nino
 • vakansia kompania k"kandeli"
  400lari

  vakansia kompania k"kandeli"

  ianvari 21, 2015
  GEO521526
  gTavazobT vakansiebs Semdeg poziciaze;gvWirdeba ZiZa axalSobili bavSvisTvis saburTaloze mcxovrebi,samuSao saTebi 9-dan 18 saaTamde dasveneba SabaTi-kvira anazRaureba 400 lari.Tan iqonieT daxasiaTeba wina ojaxidan, cnoba nasamarTleobis Sesaxeb, piradobis ...
 • veZeb samsaxurs

  veZeb samsaxurs

  ianvari 21, 2015
  GEO521335
  vimuSaveb ZiZad, maqvs gamocdileba 5 weli.
 • vimuSaveb ZiZad
  350lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 20, 2015
  GEO521075
  vimuSaveb ZiZad maqvs saTanado gamocdileba.movuvli nebismieri asakis bavSvs
 • veZeb rusulenovan ZiZas
  250lari

  veZeb rusulenovan ZiZas

  ianvari 20, 2015
  GEO456607
  or bavSvTan (6 wlis da 1wlis) mesaWiroeba ZiZa, 45 wlamde, unda SeeZlos bavSvebTan urTierToba, movla, gaseirneba, bavSvebis sisufTaveze, tansacmelze da oTaxis sisufTaveze zrunva, mecadineoba. ZiriTadi moTxovna: unda iyos erovnebiT rusi. dRis ganrigi 9-7mde, ...
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 20, 2015
  GEO520807
  var 44 wlis pedagogi, vimuSaveb ZiZad, maqvs Sesabamisi gamocdileba tel: 599 72-94-36
 • vimuSaveb ZiZad
  200lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 20, 2015
  GEO520640
  movuvli 5 wlamde bavSvebs, saxlSi moyvaniT, var axalgazrda gamocdili ZiZa ,anzRaureba 200lari ,msurvelebi damikavSirdiT tel:555408054
 • movuvli pataras 1 wlidan zemoT
  300lari

  movuvli pataras 1 wlidan zemoT

  ianvari 19, 2015
  GEO520602
  movuvli patarsas 1 wlidan zemoT, aseve SemiZlia baRSi wayvana-gamoyvana, vmuSaobdi sabavSvo baRSi da agreTve kerZodac. var aramweveli 33 wlis. 557 36 40 00 xatia
 • bavSvis momvleli

  bavSvis momvleli

  ianvari 19, 2015
  GEO520562
  var 27 wlis qali.movuvli bevSvebs. 700 lari. 570503264
 • saswrafod mesaWiroeba ZiZa
  500lari

  saswrafod mesaWiroeba ZiZa

  ianvari 19, 2015
  GEO519914
  dasaqmebis saagento ,baia"-s TbilisSi, sanzonis dasaxlebaSi 2 bavSvTan samuSaod esaWiroeba ZiZa. samuSao grafiki orSabaTidan paraskevis CaTvliT 09:00-dan 18:00-mde, SabaT-kvira dasvenebiT. anazRaureba 500 lari. dainteresebulma kandidatebma mogvmarTeT ...
 • ZiZa gamocdili

  ZiZa gamocdili

  ianvari 18, 2015
  GEO519739
  kompania „kandeli“dagexmarebaT SearCioT TqvenTvis sasurveli ZiZa:gadamowmebuli,gamocdili,Tbili da mosiyvarule,rekomendaciebi Zveli ojaxidan.rusulenovani aseve sxva enebze mosaubre qalbatonebi.avadmyofTa da xandazmulT movla,rogorc dRis saaTebSi aseve sadReRamiso ...
 • vimuSaveb ZiZad
  500lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 18, 2015
  GEO519743
  vimuSaveb ZiZad,maqvs kargi gamocdileba,namuSevari var ramdenime ojaxSi 10 wlis ganmavlobaSi, axalSobil bavSvTan aseve mozardebTan.movaleoba:bavSvis higienis dacva,dRis reJimis SemuSaveba,kveba,seirnoba,Zili,Zrunva bavsvis fizikur da gonebriv ganviTarebaze,maqvs ...
 • ZiZa,ojaxSi damxmare.

  ZiZa,ojaxSi damxmare.

  ianvari 17, 2015
  GEO288851
  mesaWiroeba damxmare ojaxSi, aucilebelia qalbatoni iyos sisufTavis moyvaruli,mxedveloba kargi,asaki 50 wlamde.anazRaureba 350laridan-400mde.12 -21 saaTamde,Tu raionidan iqneba SeuZlia CvenTan icxovros, vcxovrob qalaq TbilisSi moskovis gamzirze.gela an ...
 • vimuSaveb ZiZad
  15lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 17, 2015
  GEO519493
  vimuSaveb ZiZad 1 an 2 bavSvTan
 • veZeb samuSaos

  veZeb samuSaos

  ianvari 16, 2015
  GEO490401
  vimuSaveb ZiZad 593 34 51 56 nana
 • vimuSaveb ZiZad 599705996
  350 600lari

  vimuSaveb ZiZad 599705996

  ianvari 15, 2015
  GEO518145
  maqvs muSaobis gamocdileba var daojaxebuli sami Svilis deda 42 wlis maqvs umaRlesi ganaTleba vimuSaveb 3wlidan 10 -11 wlamde bavSvebTan Tan vamecadineb SemiZlia mivxedo 2 da 3 bavSvsac
 • momsaxurebis saagento "BabySitter"
  450lari

  momsaxurebis saagento "BabySitter"

  ianvari 14, 2015
  GEO517767
  saagento "BabySitter" gTavazobT sando, gamocdil da kvalificiur ZiZebs nebismieri asakis bavSvisaTvis, Cven swrafad SegirCevT TqvenTvis sasurvel kandidats, dagvikavSirdiT: 2-18-19-17, 571-00-00-22
 • vumuSaveb ojaxSi ZiZad da damxmared

  vumuSaveb ojaxSi ZiZad da damxmared

  ianvari 13, 2015
  GEO517546
  var keTilsindisieri mowesrigebuli qalbatoni umaRlesi ganaTlebiT. vimuSaveb ojaxSi saRamos 18,00 saaTamde. Tu dainteresdebiT darekeT nebismier dros 558 129260 an 2790830 nana
 • vimuSaveb ZiZad
  400lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 13, 2015
  GEO517348
  vimuSaveb ZiZad,var 31 wlis,sandomiani qalbatoni,sasurvelia aRsazrdeli iyos 5 wlamde.dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT nomerze 593417636
 • zizad damxmared
  400lari

  zizad damxmared

  ianvari 13, 2015
  GEO505641
  var 31 wlis mouvli pataras nebismieri asakis, maqvs gamocdileba da saxlis dalagebasuptad da xarisxianad da patiosnad.
 • vimuSaveb ZiZad
  1lari

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 13, 2015
  GEO344833
  vimuSaveb ZiZad, var 45 wlis daojaxebuli qalbatoni,miyvars bavSvebi da maqvs gamocdileba, vmuSaobdi baRSi. var musikis pedagogi vaswavli msurvelebs pianinoze dakvras.fasi SeTanxmebiT 591 22 52 00, 555 41 30 61, 0 790 41 30 61.
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 13, 2015
  GEO410756
  var 45 wlis daojaxebuli,movuvli nebismieri asakis bavSvs, binaze moyvaniT, maqvs Sesabamisi pirobebi, miyvars bavSvebi,vmuSaobdi kerZo baRSi,var musikis pedagogi. 555 41 30 61, 0790 41 30 61
 • vimuSaveb ZiZad

  vimuSaveb ZiZad

  ianvari 12, 2015
  GEO516984
  vimuSaveb ZiZad maqvs gamocdileba. var 33 wlis.
 • veZeb ZiZas saswrafod

  veZeb ZiZas saswrafod

  ianvari 10, 2015
  GEO515619
  mTawminda,vera an sololakSi mcxovrebs aucileblad,damWirdeba saaTobrivad,xan rogor xan rogor,ara yoveldRe.gamocdili aiculeblad da yuradRebiani.
 • veZeb ZiZas saswrafod
  250lari

  veZeb ZiZas saswrafod

  ianvari 10, 2015
  GEO515604
  mesaWiroeba ZiZa saswrafod sasurvelia vazisubanSi mcxovrebi 2 bavSvis mosavlelad dilidan saRamomde . bavSvebi skolis da baRis moswavleebi. damatebiTi informaciisaTvis darekeT 558 900 209 qeTi . ( sasurvelia gamocdili )
 • veZeb samsaxurs
  400lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 09, 2015
  GEO514901
  var,42wlis qarTveli(marTlmadidebeli) qalbatoni. myavs meuRle da 2 Svili(10 da 17wlis). namuSevari var ojaxSi diasaxlisad, aseve ZiZad. vcxovrob samgoris r-Si . veZeb samsaxurs vimuSaveb ZiZad 9-20sT-mde 400-450l anazRaurebiT. t.591929375
 • gamocdili ZiZa

  gamocdili ZiZa

  ianvari 08, 2015
  GEO514616
  var keTilsindisieri qalbatoni,baRis yofili logopedi aRmzrdeli,staJirebuli ZiZa,mowesrigebuli,morwmune.vimuSaveb ojaxSi ZiZad.bavSvis asaki ganusazRvreli.9 saaTiani samuSao dro,damatebiTi saaTebis kompensaciiT.anazRaureba SeTanxmebiT.darekeT 574 441-901 ...