• onlain maRazia.
 • sawyobi.
 • hotel-panorama.ge
 • website, e-commerce, design, SEO, mobile application, hosting, social network, branding
 • binebi dRiurad

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 91
 • komfortuli taqsi iafad.

  komfortuli taqsi iafad.

  ivlisi 27, 2015
  GEO621416
  var gamocdili mZRoli. gamgzavrebT komfortuli avtomanqaniT qobuleTSi. baTumSi. urekSi. manqana aris benzinze. fasze SevTanxmdebiT.
 • komfortuli mgzavroba Tbilisidan nebismieri mimarTulebiT 574443233
  movemsaxurebi mgzavrebs Tbilisidan nebismieri mimarTulebiT, komfortuli teqnikurad gamarTuli usafrTxo avtomobiliT, SeRavaTian fasad, telefoni: 574443233
 • Tbilisi-baTumi-qobuleTi

  Tbilisi-baTumi-qobuleTi

  ivlisi 18, 2015
  GEO616965
  profesionali mZRoli mogemsaxurebiT umaRles doneze, mogakiTxavT saxlSi da migiyvanT daniSnulebis adgilze. myavs komfortuli, 8 kaciani miniveni, kondicioneriT. mSvidi da usafrTxo mgzavroba garantirebuli geqnebaT. mob. 571 13 75 75 Sako
 • Tbilisi-baTumi mini-veni

  Tbilisi-baTumi mini-veni

  ivlisi 24, 2015
  GEO470731
  Tbilisi-baTumi-sarfi 25lari momsaxureba misamarTidan misamarTze.imgzavreT mSvidad ' komfortulad da saimedod. V&V logistic 571 50 61 70 555 17 19 12
 • Tbilisi-baTumi

  Tbilisi-baTumi

  ivlisi 16, 2015
  GEO606458
  Tbilisi-baTumis mimarTulebiT komfortuli da usafrTxo mgzavroba miniveniT, saxlSi mokiTxviT da daniSnul misamarTze miyvaniT. mogemsaxurebaT gamocdili mZRoli. gasvla yovel dRe. tel: 571 13 75 75; 557 42 36 23 Sako
 • Tbilisi - baTumi,Tbilisi - foTi
  160lari

  Tbilisi - baTumi,Tbilisi - foTi

  ivlisi 21, 2015
  GEO618632
  waviyvan mgzavrebs msubuqi avtomanqaniT 160 larad
 • taqsi. Tbilisi-qobuleTi-Tbilisi.

  taqsi. Tbilisi-qobuleTi-Tbilisi.

  ivlisi 21, 2015
  GEO618368
  gamgzavrebT komfortuli avtomobiliT usafrTxod. qobuleTi baTumi. sarfi. fasze SevTanxmdebiT. manqana aris benzinze.
 • taqsi SeRavaTian fasebSi

  taqsi SeRavaTian fasebSi

  ivlisi 19, 2015
  GEO617499
  mogemsaxurebiT axali Camoyvanili iaponuri komfortuli da sufTa toiotaTi. avtomobili imyofeba TbilisSi., mgzavrTa gadayvana saqarTvelos nebismier wertilSi. suraTebia aris iaponiaSi gadaRebuli manqana 1 kviris Camosulia. 577 62 26 64
 • miniveni baTumi, qobuleTi, urekis mimarTulebiT
  yovel diliT gadis baTumi, qobuleTi, urekis mimarTulebiT 6–kaciani komfortuli miniveni saqarTvelos nebismieri qalaqidan. manqana aRWurvilia kondicioneriT. mogemsaxurebaT profesionali mZRoli. dagvirekeT: 593 31 33 69 an 599 44 35 66 jaba
 • taqsi baTumis mimarTulebiT
  150lari

  taqsi baTumis mimarTulebiT

  ivlisi 17, 2015
  GEO616435
  taqsi baTumis mimarTulebiT da aseve sxva qalaqebSi,komfortuli avtomobiliT. baTumi - 150.qobuleTi-130.quTaisi-100.zugdidi-150.borjomi-100.bakuriani-120.Telavi-50.yvareli- 70. # 599 199269
 • rusTavi-kaxeTi. mgzavroba
  10lari

  rusTavi-kaxeTi. mgzavroba

  ivlisi 16, 2015
  GEO615961
  myavs miniveni 7 kaciani. vmgzavrob kaxeTis mimarTulebiT yvela raionSi, fasi SeTanxmebiT. miniveni komfortuli ,kondicioneriT
 • erTdRiani turi izraelSi
  650$ 1 059.50lari

  erTdRiani turi izraelSi

  ivlisi 10, 2015
  GEO612722
  momsaxurebaSi Sedis avtobusis bileTis fasi antaliamde , antaliidan tvitfrinavis ormxrivi bileTi izraelSi da gidis momsaxureba, romelic dagaTvarielebinebT ierusalims
 • mgzavrebis gadayvana,turi,laSqroba,Tarjimani
  mogemsaxurebiT, mersedesis tipis 7+1 adgiliani, komfortuli (kondicioneriT,macivriT,televizoriT, DVD- iT, usafTxoebis RvedebiT) mini-veniT saqarTvelos nebismier kuTxeSi rogorc kerZo pirebs ,aseve sastumroebs,turistul kompaniebs da sxva organizaciebs. SemiZlia ...
 • mogemsaxurebiT 7 kaciani miniveniT
  200lari

  mogemsaxurebiT 7 kaciani miniveniT

  ivlisi 02, 2015
  GEO604813
  mogemsaxurebiT 7 kacani miniveniT baTumi, qobuleTi,ureki ,anaklia,foTi 150-180 laramde 558212357 amaze damikavSirdiT xviCa
 • turebi saqarTveloSi

  turebi saqarTveloSi

  ivnisi 28, 2015
  GEO606383
  mogemsaxurebiT miniveniT saqarTvelos nebismier wertilSi MAZDA MPV( 7 mgzavri) usafrTxod komfortulad da xarisxianad ! fasze SevTanxmdebiT 551 124 163 giorgi
 • baTumi Tbilisi
  25lari

  baTumi Tbilisi

  ivnisi 25, 2015
  GEO604698
  mogemsaxurebaT komfortuli mini veni, T b i l i s i-b a T u m i-s a r f i s mimarTulebiT,gamocdili mZRoli uzrunvelyofs Tqens gadayvanas.adgilamde miyvaniT da saWiroebis SemTxvevaSi dabinavebiT. darekeT № 5 9 8 5 2 3 2 2 5 giorgi.
 • traileri
  1$ 1.63lari

  traileri

  ivnisi 25, 2015
  GEO604493
  gadamzidav kompaniebs, firmebs vTavazob mersedesis firmis macivar traileriT tvirTis gadazidvas, rogorc saqarTvelos teritoriaze, aseve ruseTsa da evropis qveynebSi. 591339799 mamuka
 • momsaxureba lend kruizeriT

  momsaxureba lend kruizeriT

  ivnisi 23, 2015
  GEO384801
  momsaxureba toiota lendkruizeriT, saqarTvelos nebismier adgilze, saWiroebis SemTxvevaSi mZRols ecodineba ucxo enebi!
 • taqsi gamozaxebit

  taqsi gamozaxebit

  ivnisi 06, 2015
  GEO594636
  kaxetisken da da dasavletisken aseve tblishi iafad taksi. mankana,nisan mikra.579223054
 • tbilisi-batumi

  tbilisi-batumi

  ivnisi 06, 2015
  GEO594670
  mersedesis marki avtomobili kondincioneriT aRWurvili,mgzavroba komfortuli da usafrtxo.fasi minimaluria damikavSirdiT 558 17 40 95
 • baTumi-Tbilisi
  140lari

  baTumi-Tbilisi

  aprili 26, 2015
  GEO567752
  msubuqi avtomobiliT(3-4 adgilianiT) mgzavroba baTumi-Tbilisi 140lari, ori gza 180lari. SesaZlebelia sxva marSutebic, mxolod saqarTvelos teritoriaze. avtomobili ar aris gazze.
 • sruli komforti da usafrTxo mgzavroba. Tbilisi baTumi
  sruli komforti da usafrTxo mgzavroba. Tbilisi baTumis reisebi, gasvla yovel luw dRes, saxlSi mikitxviT da daniSnul adgilas miyvaniT. fasi 20-25 lari. T:593 95 02 55 aleko T:558 14 16 11 imeda
 • mdzgoli

  mdzgoli

  aprili 18, 2015
  GEO567548
  vcxovrob qalaq batumshi . myavs komfortabeluri miniveni mazda mpv. movemsaxurebi kerdZo pirebs,sastumroebsa da turistul kompaniebs saqartvelos nebismier kutxeshi.(vici iglisuri da rusuli ena) agretve vici saqartvelos titqmis yvela girshesanishnaobani. dainteresebulma ...
 • sakuTari avtomobili
  1lari

  sakuTari avtomobili

  aprili 16, 2015
  GEO566571
  var profesionali mZRoli. myvs sakuTari ,NISSAN"-is markis maRali gamavlobis jipi 4X4, idealur mdgomareobaSi, sruli komfortiT. vimuSaveb kerZo pirTan, ojaxTan,kompaniasTan, tursaagentosTan an sastumrosTan, saqrTvelos yvela mimarTulebiT. SemiZlia stumrebis daxvedra ...
 • amerikis viza

  amerikis viza

  aprili 06, 2015
  GEO562678
  gamomexmauros amerikis vizaze ,realurma pirovnebam ,kovelgvari winaswari momsaxurebisa Tanxis gadaxdis gareSe.garda savizo momsaxurebisa,Tanxas miiRebT vizis Cartymis Semdeg.
 • turistuli kompania v-turi awarmoebs mimosvlebs moskovi Tbilisis mimarTulebiT yovel kvira dRes, aseve
  grandiuzuli fasdakleba ! turistuli kompania v-turi awarmoebs mimosvlebs moskovi Tbilisis mimarTulebiT yovel kvira dRes, aseve SegiZliaT gaagzavnoT amanaTebi. imgzavreT usafrTxod da konfortulad. informaciisTvis dagvikavSirdiT nomerze 597 17 77 17
 • avtomobiliT momsaxureba

  avtomobiliT momsaxureba

  marti 17, 2015
  GEO551227
  gamocdili mZRoli mogemsaxurebiT kerZo pirebs q.TbilisSi da eqskursiebze saqarTvelos regionebSi 7 kaciani miniveniT Nissan Serena da aseve 4 kaciani jipiT Mitsubishi Pajero-Ti manqanebi aris idialur mdgomareobaSi dagvikavSirdiT kmayofili darCebiT Cveni momsaxurebiT ...
 • mesaWiroveba Sengenis viza
  1 000€ 2 300lari

  mesaWiroveba Sengenis viza

  marti 15, 2015
  GEO550427
  mesaWiroveba Sengenis viza konkretulaT SvedeTis,Tu vinme SeZlebT rom gaakeToT damikavSirdiT 591 01 80 84 gadavixdi 1000 evros
 • myavs miniveni 7 kaciani
  10lari

  myavs miniveni 7 kaciani

  marti 09, 2015
  GEO547180
  myavs miniveni 7 kaciani davemgzavrebi raionebSi SeRavaTian fasebSi damikavSirdiT 558 815599 xviCa
 • taxi tbilisi vladikavkaz minvod
  70lari

  taxi tbilisi vladikavkaz minvod

  marti 05, 2015
  GEO544699
  taxi tbilisi vladikavkaz chel1500 rub 6000 rub noch 7000 rub tbilisi minvodi 12000 rub nochy 13000 rub 599209094
 • seqs marketi!