VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 190
 • gTavazobT saadvokato momsaxureobas, mogemsaxurebaT maRalkvalificiuri advokati tel; 597 99 07 51
  ssip "saqarTvelos advokatTa asociaciis" wevri, kvalificiuri advokati saerTo specializaciiT gTavazobT, kvalificiur saadvokato momsaxureobas sisxlis, samoqalaqo da administraciul saqmeebze SeRavaTian fasad tel; 597 99 07 51
 • advokati gTavazobT

  advokati gTavazobT

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479287
  advokati gTavazobT momsaxurebas sisxlis,samoqalaqo da administraciul saqmeze saqalaqo ,saapelacio da sakasacio sasamarTloSi SeRavaTian fasad,557 45 58 29
 • gTavazobT, maRalkvalificiur saadvokato momsaxureobas SeRavaTian fasad
  ssip "saqarTvelos advokatTa asociaciis" wevri, advokati saerTo specializaciiiT gTavazobT, kvalificiuri saadvokato momsaxureobas sisxlis, samoqalaqo da administraciul saqmeebze SeRavaTian fasad.tel; 597 99 07 51
 • iuridiuli momsaxureba
  200lari

  iuridiuli momsaxureba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478986
  gTavazobT momsaxurebas sisxlis,samoqalqo da administraciul saqmeze.
 • siaxle quTaisSi

  siaxle quTaisSi

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478862
  quTaisSi, buxaiZis 59 mdebare uZravi qonebis saagento mogemsaxurebaT nebismier iuridiul urTierTobebSi rac dakavSirebulia uZrav qonebasTan,pirveladi registracia,yidva,gayidva,dagiraveba,gaqiraveba,mogemsaxurebiT SeRavaTiani fasebiT,aseve gagiwevT momsaxurebas ...
 • buRaltruli momsaxureba SeRavaTian fasebSi 551144778
  T: 551144778 ekonomisti, moqmedi gamocdili buRalteri mogiwesrigebT buRaltrul aRricxvas ind. mewarmeebsa da Sps-ebs kanonmdeblobis sruli dacviT. vflob sakuTar buRaltrul programas oriss. maqvs samuSao didi gamocdileba: qalaqis sagadasaxado inspeqciaSi, ...
 • advokati

  advokati

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478790
  gTavazobT momsaxurebas sisxlis,samoqalaqo da administraciul saqmeze SeRavaTian fasad.
 • iuridiuli momsaxureba

  iuridiuli momsaxureba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478622
  kvalificiuri iuristi staJiT sabanko sferoSi sabanko stajidagexmarebaT samoqalaqo samarTlis sferoSi. mogimzadebT sarCels, Sesagebels, saCivars. aseve dagexmarebiT yvela tipis xelSekrulebis samarTlebriv analizsa da axali xelSekrebis SedgenaSi. qira, ijara, ...
 • advokatis momsaxureba

  advokatis momsaxureba

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478697
  kvalificiuri advokati mogemsaxurebaT yvela instanciis sasamarTloSi samoqalaqo da administraciul saqmeebze. mis: biznes centri "qarvasla", c. dadianis 7, me-5 sarTuli, tel: 592 223313 592 220550
 • miwis dakanoneba/azomvebi/farTis dazusteba/auqcioni
  10$ 16.30lari

  miwis dakanoneba/azomvebi/farTis dazusteba/auqcioni

  oqtomberi 19, 2014
  GEO475709
  gTavazobT binebis, saxlebis, miwis nakveTebis dakanonebas, legalizacias, zust azomvebs GPS xelsawyoTi, farTis dazustebas, gamijvnisa da gaerTianebis naxazebis momzadebas, Sesabamisi xelSekrulebebis, oqmebis, Seanxmebebis momzadebas. miwis nakveTis gatanas ...
 • iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.
  100lari

  iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.

  oqtomberi 18, 2014
  GEO477885
  yvela saxis iuridiuli momsaxureoba SeRavaTIn fasebSi. fizikuri da iuridiuli pirebisaTvis. konsultacia ufasod! 571 05 85 95
 • advokati

  advokati

  oqtomberi 18, 2014
  GEO477860
  dagWirdaT advokati? -mogvmarTeT 555370217 . Tqven dagexmarebaT gamocdili advokati, sisxlis da samoqalaqo samarTalSi!
 • CamorTmeuli avtomanqanebis dabruneba

  CamorTmeuli avtomanqanebis dabruneba

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477500
  advokati gagiwevT iuridiul daxmarebas keTilsindisieri SemZenisagan, saelmwifos mier CemorTmeuli avtomanqanebis dabrunebaSi.
 • gTavazobT iuridiul momsaxurebas

  gTavazobT iuridiul momsaxurebas

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477382
  gTavazobT iuridiul momsaxurebas.fasi200 lari.557455829
 • iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.
  100lari

  iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477415
  yvela saxis iuridiuli momsaxureba. konsultacia ufasod! 568 10-7000
 • advokatis momsaxureba

  advokatis momsaxureba

  oqtomberi 16, 2014
  GEO476945
  yvela saxis iuridiuli momsaxureba, kerZo deteqtivis momsaxureba. agreTve dagexmarebiT saxelmwifos mier CamorTmeuli avtomanqanebis dabrunebaSi. 599 080666
 • yvela saxis iuriiduli momsaxureba- SeRavaTian fasebSi.
  100lari

  yvela saxis iuriiduli momsaxureba- SeRavaTian fasebSi.

  oqtomberi 16, 2014
  GEO469229
  yvela saxis iuridiuli momsaxureoba. sruli paketi kompaniebisa da fizikuri pirebisaTvis. Cven gvaqvs 24 saaTiani samuSao grafiki. (saojaxo, sasesxo valdebulebiTi urTierTobebi, xelSekrulebebis Sedgena, kompaniebis registraciis sruli paketi, iuridiuli dokumentaciis ...
 • legalizacia/azomvebi/farTis dazusteba
  10lari

  legalizacia/azomvebi/farTis dazusteba

  oqtomberi 13, 2014
  GEO475700
  azomvebi, GPS-iT dakvalva/zusti sazRvrebis dadgena, uZravi qonebis (binebis, avtofarexebis, sardafebis, sxvenebis) dakanoneba, legalizacia, memkvidreobis aRdgena, gamijvna, gaerTianeba, xelSekrulebebi, oqmebi, konsultaciebi. mis.: iusticiis saxlis ...
 • iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.
  100lari

  iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.

  oqtomberi 13, 2014
  GEO475588
  yvela saxis iuridiuli momsaxureoba, rogorc fizikur aseve iuridiul pirebs. 24 saaTiani samuSao grafiki. konsultacia ufasod! tel: 568 10-7000
 • saadvokato momsaxureoba yvela instanciis sasamarTloSi. tel; 597 99 07 51
  ssip."saqarTvelos advokatTa asociaciis" wevri, advokati saerTo specializaciiT gTavazobT, kvalificiur saadvokato momsaxureobas sisxlis, samoqalaqo da administraciul saqmeebze, SeRavaTian fasad tel; 597 99 07 51
 • profesionali advokati 557 31 32 38; 592 90 91 90;
  kvalificiuri iuridiuli momsaxureba sisxlis da samoqalaqo samarTlis saqmeebze. problemuri sakiTxebis mogvareba. ufaso konsultacia.
 • saadvokato momsaxureoba yvela instanciis sasamarTloSi. tel; 597 99 07 51
  ssip "saqarTvelos advokatTa asociaciis" wevri, advokati saerTo specializaciiT gTavazobT, kvalificiur saadvokato momsaxureobas sisxlis, samoqalaqo da administraciul saqmeebze SeRavaTian fasad.
 • sruli iuridiuli momsaxureba
  1lari

  sruli iuridiuli momsaxureba

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474363
  gTavazobT srul iuridiul momsaxurebas. saadvokato warmomadgenlobiTi momsaxureba nebismieri instanciis sasamarTloSi, nebismier administraciul organoSi, notariusTan. miwis nakveTis registracia da masTan dakavSirebuli nebismieri dabrkolebis mogvareba, ...
 • iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.
  100lari

  iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474270
  yvela saxis iuridiuli momsaxureoba. sruli paketi kompaniebisa da fizikuri pirebisaTvis. Cven gvaqvs 24 saaTiani samuSao grafiki. (saojaxo, sasesxo valdebulebiTi urTierTobebi, xelSekrulebebis Sedgena, kompaniebis registraciis sruli paketi, iuridiuli dokumentaciis ...
 • fotomontaJi 70laramde, Sida azomviTi naxazi 1kv.m 0.50T
  70lari

  fotomontaJi 70laramde, Sida azomviTi naxazi 1kv.m 0.50T

  oqtomberi 10, 2014
  GEO474152
  yvelanairi saxis fotomontaJi meriaSi SesaTanxmeblad 50dan 70laramde, aseve Sida azomviTi naxazebis Sesruleba 0.50 TeTri tel: 557 61 64 10 an 557 15 22 15
 • advokati/iuridiuli momsaxureba
  500lari

  advokati/iuridiuli momsaxureba

  oqtomberi 09, 2014
  GEO473956
  iuridiuli kompania "krona" dakompleqtebulia maRalkvalificiuri, mravalwliani gamocdilebis mqone advokatebiT, romlebic gagiweven maRalkvalificiur da efeqtur samarTlebriv momsaxureobas samarTlis yvela sferoSi. kompania gTavazobT samarTlebrivi momsaxurebis ...
 • gTavazobT maRalkvalificiur saadvokato momsaxureobas tel; 597 99 07 51
  s.s.i.p "saqarTvelos advokatTa asociaciis" wevri, advokati saerTo specializaciiT gTavazobT kvalificiur saadvokato momsaxureobas sisxlis, samoqalaqo da administraciul saqmeebze, SeRavaTian fasad. dagvikavSirdiT tel; 597 99 07 51
 • gTavazobT maRalkvalificiur saadvokato momsaxureobas yvela instanciis sasamarTloSi. tel; 597 990 751
  s.s.i.p "saqarTvelos advokatTa asociaciis" wevri, advokati saerTo specializaciiT gTavazobT kvalificiur saadvokato momsaxureobas sisxlis, samoqalaqo da administraciul saqmeebze, SeRavaTian fasad. tel; 597 99 07 51
 • yvela saxis iuriiduli momsaxureba- SeRavaTian fasebSi.
  100lari

  yvela saxis iuriiduli momsaxureba- SeRavaTian fasebSi.

  oqtomberi 06, 2014
  GEO472325
  yvela saxis iuridiuli momsaxureoba. sruli paketi kompaniebisa da fizikuri pirebisaTvis. Cven gvaqvs 24 saaTiani samuSao grafiki. (saojaxo, sasesxo valdebulebiTi urTierTobebi, xelSekrulebebis Sedgena, kompaniebis registraciis sruli paketi, iuridiuli dokumentaciis ...
 • advokati

  advokati

  oqtomberi 06, 2014
  GEO472294
  saadvokato biuro gTavazobT kvalificiur saadvokato momsaxurebas sisxlis,samoqalaqo da administraciul samarTalSi ( saojaxo, memkvidreobis, sasesxo valdebulebiTi urTierTobebi, xelSekrulebebis Sedgena, kompaniebis registraciis sruli paketi, iuridiuli dokumentaciis ...
 • advokati
  1lari

  advokati

  oqtomberi 06, 2014
  GEO470044
  s.s.i.p. saqarTvelos advokatTa asociaciis wevrebi, profesionali advokatebi gTavazobT kvalificiur saadvokato momsaxurebas sisxlis,samoqalaqo da administraciul samarTalSi aseve saWiroebis SemTxvevaSi davicavT Tqvens interesebs saqalaqo,saapelacio da sakasacio ...
 • gTavazobT, maRalkvalificiur saadvokato momsaxureobas yvela instanciis sasamarTloSi. tel; 597 990 751
  s.s.i.p "saqarTvelos advokatTa asociaciis" wevri, advokati saerTo specializaciiT gTavazobT kvalificiur saadvokato momsaxureobas sisxlis, samoqalaqo da administraciul saqmeebze, SeRavaTian fasad dagvikavSirdiT tel; 597 99 07 51
 • iuridiuli konsultacia, saadvokato momsaxureba

  iuridiuli konsultacia, saadvokato momsaxureba

  oqtomberi 05, 2014
  GEO471794
  s.s.i.p "saqarTvelos advokatTa asociaciis" wevri, advokati saerTo specializaciiTa da 15 wlis saadvokato praqtikiT, gTavazobT saadvokato momsaxureobas sisxlis, samoqalaqo da administraciul saqmeebze, .dagvikavSirdiT nomerze t:551544975 daviTi
 • iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.
  100lari

  iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.

  oqtomberi 04, 2014
  GEO468519
  yvela saxis iuridiuli momsaxureoba. sruli paketi kompaniebisa da fizikuri pirebisaTvis. Cven gvaqvs 24 saaTiani samuSao grafiki. (saojaxo, sasesxo valdebulebiTi urTierTobebi, xelSekrulebebis Sedgena, kompaniebis registraciis sruli paketi, iuridiuli dokumentaciis ...
 • gTavazobT Sengenis vizas (italia, espaneTi)
  3 500€ 8 050lari

  gTavazobT Sengenis vizas (italia, espaneTi)

  oqtomberi 04, 2014
  GEO471231
  gTavazobT Sengenis vizas (italia, espaneTi) fasi 3500 evro
 • iuridiuli momsaxureba 555510269

  iuridiuli momsaxureba 555510269

  oqtomberi 01, 2014
  GEO424365
  iuridiuli firma gTavazobT Semdegi saxis momsaxurebas: - iuridiuli konsultacia - iuridiuli dokumentaciis momzadeba - nebismieri xelSekrulebis da sxva dokumentaciis Sedgena; - sasamarTlo dokumentebis (sarCelis, Sesageblis, saapelacio saCivris) Sedgena; - firmebis ...
 • uZravi qonebis Sefaseba, dakanoneba 555510269

  uZravi qonebis Sefaseba, dakanoneba 555510269

  oqtomberi 01, 2014
  GEO426984
  kvalificiuri specialistis mier uZravi qonebis Sefaseba, dakanoneba, legalizacia, auqcioni, aseve uZrav qonebasTan dakavSirebuli davebis samarTlebrivi gadawyveta. mis: m. kostavas q. 46/50; tel: 555510269
 • iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.
  100lari

  iuridiuli momsaxureoba SeRavaTian fasebSi.

  seqtemberi 28, 2014
  GEO467944
  yvela saxis iuridiuli momsaxureba rogorc fizikur pirebs ise, iuridiul pirebs. konsultacia ufasoa. 568 10-7000
 • gTavazobT srul iuridiul da saadvokato momsaxureba
  gTavazobT kvalificiur da srul iuridiul da saadvokato momsaxurebas, porveladi satelefono konsultacia ufasod, samuSao saaTebi yovel dRe SabaT-kviris garda 10:00-18:00 saaTamde.
 • iuridiuli momsaxureba
  2lari

  iuridiuli momsaxureba

  seqtemberi 26, 2014
  GEO465989
  "giorgi abaSiZis saadvato biuros" maRalkvalificiuri iuristebi gagiweven SeuzRudav ufaso iuridiul konsultaciebs samarTlis yvela dargSi ( sisxlis, samoqalaqo, da administraciuli samarTalSi) dagvikavSirdiT miTiTebul telefonis nomrebze gisurvebT warmatebebs.