VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 72
 • masaJi
  50lari

  masaJi

  agvisto 18, 2014
  GEO447001
  minda Cavitaro samkurnalo-gamajansaRebeli masaJis kursi. fasi SeTanxmebiT. momwereT meilze. daviTi
 • masaJi
  15lari

  masaJi

  agvisto 12, 2014
  GEO48229
  vukeTeb bavSvebs 3 Tvis asakidan 14 wlamde samkurnalo masaJs.sqoliozis,lordozis,kifozis da brtyelterfianobis SemTxvevebSi.natalia
 • vakeTeb gadasxmebs

  vakeTeb gadasxmebs

  agvisto 12, 2014
  GEO444470
  var gamocdili eqTani da vakeTeb gadasxmebs baTumSi. fasi SeTanxmebiT.
 • nanuli kvaCaZe
  15lari

  nanuli kvaCaZe

  agvisto 08, 2014
  GEO443077
  samedicino daxmarebas vuwev adamianebs. vakeTeb gadasxmebs.
 • moxucis momvleli

  moxucis momvleli

  agvisto 06, 2014
  GEO442114
  kompania “JUTE BOOM” gTavazobT gamocdili da kvalificiuri momvlelebis momsaxurebas. Tu sxvadasxva mizezisa da garemoebis gamo ver aqcevT saTanado yuradRebas ojaxis moxucebul wevrs an axlobels, Cven mogixsniT moxucebulTa movlasTan dakavSirebul nebismier ...
 • induri aiurveda masaJi da Terapia
  50lari

  induri aiurveda masaJi da Terapia

  agvisto 04, 2014
  GEO433940
  induri aiurveda masaJi gTavazobT samkurnalo masaJs. iyaviT janmrTeli da gaixaliseT Tqveni cxovreba aiurvedas masaJis, Terapiisa da iogas varjiSebis meSveobiT romelic gimkurnalebT uamravi daavadebisagan medikamentebis gareSe. aiurveda masaJi mkurnalobs ...
 • gTavazobT yvela Sinagani organoebis daTvalierebas
  30lari

  gTavazobT yvela Sinagani organoebis daTvalierebas

  agvisto 04, 2014
  GEO413236
  qalaq baTumSi Camosulia aRmosavluri medicinis specialisti konsultanti romelic atarebs Sinagani organoebis daTvalierebas , aseve konsultacias Tqveni janmrTelobis problemebTan dakavSirebiT da mogcemT daniSnulebas. moqmedebs 50 %iani fasdakleba da es yvelaferi ...
 • kosmetika

  kosmetika

  agvisto 04, 2014
  GEO441255
  var farmacevti, eqim kosmetologi. vamzadeb saxis kremebs. varCen saxeze gamonayars, vakeTeb epilacias saukeTeso ozonis aparatiT da darsenvaliT. vmkurnalob sxvadasxva daavadebebs.
 • tibeturi medicina

  tibeturi medicina

  agvisto 01, 2014
  GEO440066
  saqarTveloSi exlaxans gaixsna tibeturi medicinis centri. tibeturi medicina momxmarebels sTavazobs: tibetur receptebze damzadebul biologiurad aqtiur danamats, romelic gamoiyeneba, organizmis gawmenda, Sevseba, wonis koreqcia, imunitetis dasaregurileblad, ...
 • vmkurnalob da varCen antiseftikur daavadebebs
  malamo romelsac vamzadeb da aris damtkicebulia jandacvis mier,arCens: garTulebul Cirqovan daavadebebs,bewvis Cabruneba kudusunze,Tavkbilebs,stafilokoks,damwvrobis 1 da 2 jgufs,Cirqovani gamonayari,tropikuli wyluli,buasils,wiTel qars,daxeTqil quslebs , ...
 • logopedi

  logopedi

  ivlisi 21, 2014
  GEO407936
  maRalkvalificiuri da gamocdili logopedi imuSavebs insultis Sedegad dakarguli an dazianebuli metyvelebis aRdgenaze.
 • masaJi gamoZaxebiT
  30lari

  masaJi gamoZaxebiT

  ivlisi 17, 2014
  GEO433801
  var masaJisti, davdivar gamoZaxebiT binaze, vemsaxurebi qalbatonebs. 555987598 1 sT 30 lari.
 • momsaxureba turistebs

  momsaxureba turistebs

  ivlisi 16, 2014
  GEO433398
  myavs 2000wliani delika. movemsaxurebi turistul kompaniebs, kerZo pirebs an sastumroebs. tel.:551250099
 • mkurnaloba

  mkurnaloba

  ivlisi 12, 2014
  GEO431439
  Tu gawuxebT uZiloba,Tavis tkivili,SiSebi,mexsierebis daqveiTeba,zedmeti wona,gafantuli koncentracia, ,Tavis tvinis sisxlis mimoqcevis ukmarisoba,autizmi ,alcgeimeris daavadeba,gafantuli sklerozi,gadatanili gaqvT Tavis tvinis travma,tvinis Seryeva,swrafad ...
 • kbilis proTezi
  250lari

  kbilis proTezi

  ivlisi 10, 2014
  GEO429637
  gamocdili kbilis teqnikosi, Tqveni gemovnebis gaTvaliswinebiT, dagimzadebT kbilis portezs xelmisawvdom fasebSi xarisxis garantiiT. SesaZlebelia pacientTan binaze ufasod momsaxureoba.
 • samedicino momsaxureba

  samedicino momsaxureba

  ivlisi 06, 2014
  GEO428462
  mkurnaloba pertaiebis sagvareulo wamlebit.shemdeg daavadebebze.fibroma mioma mastopatia.kista ushviloba.prostatiti.limpuri jirkvlebi.daa gvidzlis daavadebebi.tel.568 10 41 44
 • veZeb samsaxurs
  200lari

  veZeb samsaxurs

  ivlisi 05, 2014
  GEO428059
  gamarjibaT ,var meddis profesiis amJamad var dausaqmebeli maq gamocdileba am sferoSi, vmuSaobdi samedicino centrSi. Tu SegiZliaT damexmareT winaswar gmadlobT
 • masaJi

  masaJi

  ivlisi 04, 2014
  GEO427793
  celulitis da sxeulis koreqcis masaJi binaze misvliT, aseve saerTo , samkurnalo da mosaSvebi msaJi,romelic umal mogixsniT stres da depresias. t. 557 11 65 35. akaki.
 • farmacevti
  300lari

  farmacevti

  ivnisi 17, 2014
  GEO419234
  farmacevtul qsels esaWiroeba gamocdili farmacevtebi. afTiaqebi mdebareobs gldani naZaladevisa da vake saburTalos raionebSi. aucilebelia samuSao gamocdileba da rusuli enis elementaruli codna. (sasurvelia inglisuric) asaki 20dan 40 wlamde. xelfasi 300 ...
 • SeviZen Zvelebur wnevis aparats

  SeviZen Zvelebur wnevis aparats

  ivnisi 13, 2014
  GEO417517
  visac gaqT damikavSirdit 574009095
 • narkomaniis, TamaSdamokidebulebis da alkoholizmis mkurnaloba (israelSi)
  narkomaniis, TamaSdamokidebulebis da alkoholizmis mkurnaloba israelSi, msoflios wamyvan narkologiur klinikaSi.
 • veZeb avadmyofis momvlels
  300lari

  veZeb avadmyofis momvlels

  ivnisi 08, 2014
  GEO414869
  veZeb moxucis (avadmyofis) momvlels Tbilisi, saburTalo, dilis 8 saaTidan saRamos 19 saaTamde, kviraSi ori dRe dasvenebiT.
 • eqTani gamoZaxebiT

  eqTani gamoZaxebiT

  ivnisi 04, 2014
  GEO413268
  var gamocdili eqTani,vakeTeb yvelanair manipulaciebs,gadasxmas.davamTavre ruseTSi samedicino koleji da 2 weli vmuSaobdi ruseTis saavadmyofoSi.
 • gtavazobt masajs

  gtavazobt masajs

  maisi 28, 2014
  GEO409970
  Samkurnalo da gasaxdomi masaji.biokoreqcia sxvadasxva daavadebebistvis.misamarti tbilisi v.dolidzis qucha korpusi 7 samkurnalo diagnostikuri kabineti.
 • mSobiarobis Semdgom mkerdis masaJi

  mSobiarobis Semdgom mkerdis masaJi

  maisi 27, 2014
  GEO409552
  vakeTeb mSobiarobis Semdgom mkerdis masaJs , var kvalificiuri masaJisti , fasi SeTanxmebiT !
 • mamakacuri problemebi

  mamakacuri problemebi

  maisi 25, 2014
  GEO408495
  vamzadeb wamals mamakacur da qalur problemebTan da uSvilobasTan dakavSirebiT dakavSirebiT (prostata da ase Semdeg.)
 • skoliozis SeCereba da gankurneba
  15lari

  skoliozis SeCereba da gankurneba

  maisi 25, 2014
  GEO408467
  varjiSebis da masaJebis saSvalebiT 1 da 2 xarisxis skoliozis SeCereba da gankurneba.3 da 4 xarisxis skoliozis SeCereba. 1 varjiSis da masaJis fasi 15 lari (1-2 xarisxis skoliozis). 1 varjiSis da masaJis fasi 20 lari (3-4 xarisxis skoliozis).
 • veZeb momvlel qals xandazmuli qalbatonisTvis
  veZeb momvlels xandazmuli qalbatonisTvis. momvlelis asaki 35-45 wlis, sasurvelia rusuli enis codna. samuSao dReebi: SabaTi-kvira (kviraSi ori dRe) 10 saaTidan 19 saaTamde. fasi SeTanxmebiT.tel.: 5 55 599 479, nata. saburTalo, m. "delisi"-sTan.
 • TurqeTis respublikaSi mkurnaloba

  TurqeTis respublikaSi mkurnaloba

  maisi 22, 2014
  GEO407153
  gTavazobT daxarebas TurqeTis respublikis sxvadasxva qalaqebSi samkurnalod wasvlis msurvelebs klinikis SerCevaSi.
 • masaJis Semswavleli kursebi kompania "Tabuni"
  kompania "Tabuni" gTavazobT masaJis Semswavlel kursebs profesional doneze. masaJi saukeTeso saSualebaa rogorc daRlilobis mosaxsnelad, aseve samkurnalo TvalsazrisiT. "Tabunis" masaJis Semswavleli kursebze SeiswavliT: wertilovan, sportul, gamajansaRebel, ...
 • stomatologiuri mkurnaloba Zalian dabal fasebad
  Praqtikuli sessiis farglebshi gtavazobt dzalian dabal fasad stomatologiur mkurnalobas (kerdzod, kariesis da pulpitis) 15 maisidan 10 ivnisamde. gaxlavart tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis damamtavrebeli kursis studentebi, romlebic gimkurnalebt ...
 • vakeTeb masaJs
  15lari

  vakeTeb masaJs

  maisi 11, 2014
  GEO401586
  vakeTeb bavSTa masaJs saxlSi misvliT. aseve vakeTeb klasikur, aRmosavlur, samkurnalo da manualur masaJs.mob.593478804.
 • eqTani gamoZaxebiT

  eqTani gamoZaxebiT

  maisi 10, 2014
  GEO401254
  var kvalificirebuli eqTani,ojaxSi gamoZaxebiT.24 saaTis ganmavlobaSi.vakeTeb yvelanair samedicino manipulaciebs:gadasxmas,Sardis da venis kaTeteris Cadgma.damTavrebuli maqvs ruseTSi q.brianskis samedicino koleji.1994-96w. vmuSaobdi q.brianskis nomer pirvel ...
 • eqTani-reanimatologi ojaxSi gamoZaxebiT

  eqTani-reanimatologi ojaxSi gamoZaxebiT

  maisi 10, 2014
  GEO401244
  vakeTeb gadasxmebs,kaTeters venis, Sardis,yvelanair samedicino manipulaciebs.vmuSaobdi reanimaciaSi eqTnad,sacxovreblis Secvlis mizniT momiwia samsaxuris datoveba.samedicino kvalifikaciebi maqvs gavlili ruseTSi,vmuSaobdi q.brianskis nomer pirvel saavadmyofoSi ...
 • momsaxureoba

  momsaxureoba

  maisi 07, 2014
  GEO400157
  wonaSi dakleba da simaRleSi gazrda organizmisTvis uvnebeli tibeturi meTodebiT.mogemsaxurebaT tibeturi medicinis mcodne gamocdili eqimi specialisti.
 • sesxis gTavazobT 72h gamarjoba

  sesxis gTavazobT 72h gamarjoba

  maisi 07, 2014
  GEO399986
  Tqven yovelTvis gvinda, rom gvqondes sakredito , magram es aris is, rom Tqven xarT erT Semdeg SemTxvevebSi: * Tqven umuSevaria , * Tqven umuSevari * Tqven CarCenili banki * Tqven gaqvT garnishments ratom ar finansuri instituti adasturebs Tqven mzad. axla ...
 • eqimis momsaxureba binaze

  eqimis momsaxureba binaze

  maisi 06, 2014
  GEO361715
  vakeTeb nemss,gadasxmas da mastitis masaJebs profesiuli gamocdilebiT,vazisubanSi an nebismier raionSi.fasi SeTanxmebiT 593146889
 • naTelmxilveli giwinaswarmetyvelebT momavals
  Zlieri naTelmxilveli giwinaswarmetyvelebT momavals , SegilocavT baraqaze da janmrTelobaze , 557-35-02-87 558-34-86-48 ikiTxeT mariami
 • masaJi
  20lari

  masaJi

  aprili 20, 2014
  GEO392644
  Taflis masaJi, binaze misvliT proceduris xangrZlivoba 1.30 sT. fasi 20lari.yoveli me5-e masaJi ufasoa. masaJi sqoliozis samkurnalod. fasi 15 lari. proceduras atarebs eqimi masaJisti. tel;591013231
 • eqTnis momsaxureba
  15lari

  eqTnis momsaxureba

  aprili 17, 2014
  GEO391909
  vakeTeb gadasxmebs venaS SeRavaTian fasad