VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 169
 • vmkurnalob fsoriazs
  40lari

  vmkurnalob fsoriazs

  maisi 27, 2015
  GEO589647
  fsoriazi preparatis axali Taoba. sufTa kani-janmrTeli sxeuli aucileblad dagexmarebiT! remisia. kargi Sedegebi! m/t 557 91 44 88.
 • gagiwevT samedicino daxmarebas

  gagiwevT samedicino daxmarebas

  maisi 23, 2015
  GEO498540
  var gamocdili medda, gagiwevT samedicino daxmarebas, intravenur gadasxmebs, nemsebs, Sexvevebs da sxva procedurebs. SemiZlia misvla binaze, gamoZaxebiT . tel: 557 207 219 - nato . dagexmarebiT avadmyofis movlaSi, procedurebis CatarebaSi .
 • stomatologiuri laboratoria

  stomatologiuri laboratoria

  maisi 23, 2015
  GEO531829
  var kbilis teqnikosi, vmuSaob or klinikasTan. vamzadeb mosaxsneli konstruqciis yvela saxeobas. rogorc sabazo masala aseve xelovnuri kbilebi aris umaRlesi xarisxis. (germania) Tu xarisxze xarT orientirebulebi damikavSirdiT. aseve SesaZlebelia adgilze ...
 • veZeb samsaxurs
  30lari

  veZeb samsaxurs

  maisi 22, 2015
  GEO586628
  profesiiT ,var med-da . movuvli bavSvs an moxucs .400-500l t.591691777 var,48wlis maqvs gamocdileba, rogorc klinikaSi ise ojaxSi. SemiZlia ,rogorc dRe ise 24sT grafikiT muSaoba.
 • eqtani
  450lari

  eqtani

  maisi 21, 2015
  GEO585994
  saeqtno maq damtavrebuli
 • rentgenis aparati
  800$ 1 304lari

  rentgenis aparati

  maisi 20, 2015
  GEO586147
  iyideba meoradi rentgenis aparati. 800$ tel 555-427-888
 • eqTani gamoZaxebiT. saagento"kandeli"
  60lari

  eqTani gamoZaxebiT. saagento"kandeli"

  maisi 14, 2015
  GEO582701
  eqTani gamoZaxebiT.gTavazobT eqTnis momsaxurebas: kvalificiuri eqTani, paliatiuri mkurnaloba: gTavazobT saavadmyofoSi namuSevar, gamocdil eqTnebs, (eqTnebis jgufs) romlebsac SeuZliaT binaze momsaxureba, (Cveni aparaturiT) 24 saaTiani morigeobiT reanimaciidan ...
 • masaJi

  masaJi

  maisi 11, 2015
  GEO580427
  var kvalificiuri masaJisti, vakeTeb yvelanair samkurnalo, gamajansaRebel, sabavSvo da gasaxdom masaJs(TafliT an SokoladiT). masaJi osteoqondrozisTvis, sqoliozisTvis, bavSvTa masaJi brtyelterfianobisTvis da sxv. damikavSirdiT nomerze: 555 177 105 Tina
 • eqTAni gamoZaxebiT.saagento"kandeli"
  60lari

  eqTAni gamoZaxebiT.saagento"kandeli"

  maisi 10, 2015
  GEO579947
  kvalificiuri eqTani, paliatiuri mkurnaloba: gTavazobT saavadmyofoSi namuSevar, gamocdil eqTnebs, (eqTnebis jgufs) romlebsac SeuZliaT binaze momsaxureba, (Cveni aparaturiT) 24 saaTiani morigeobiT reanimaciidan gamowerili pacientis. fexze mosiarule an mwoliare. ...
 • momsaxureba
  45lari

  momsaxureba

  maisi 09, 2015
  GEO579638
  eqTan-masajisti: samkurnalo- relaqsaciuri, klasikuri masaJi. pacientebs iRebs Tavis ofisSi dilis 11-dan saRamos 10 saaTamde.
 • moxucTa da invalidTa TavSesafari

  moxucTa da invalidTa TavSesafari

  maisi 09, 2015
  GEO579564
  kojorSi axlad gaxsnili moxucTa da invalidTa TavSesafari ,sikeTis saxli" acxadebs miRebas. TavSesafari ganTavsebulia ekologiurad sufTa garemoSi,uzrunvelyofilia yvela pirobiT,damatebiTi informaciiisTvis dagvikavSirdiT.tel:558499721 ;574161925
 • stomatologiuri klinika unidentis sarezidento klinika acxadebs aqcias
  stomatologiuri klinika unidentis sarezidento klinika acxadebs aqcias kbililebis gawmenda 5 lari. gawmendas vanxorcielebT skaleris aparatiT. bolos kbilebis gaprialeba apraziuli pastiT. daplombva(dabJena)helio bJeniT 5-10 lari arxebis mkurnaloba ufaso(arxebis ...
 • bavSvTa masaJi

  bavSvTa masaJi

  maisi 08, 2015
  GEO482819
  var kvalificiuri masaJisti.gTavazobT samkurnalo masaJs da fizkulturas bavSvebSi sxvadasxva daavadebebze rogoricaa sqoliozi,kifozi, raqiti, revmatizmi, pleqsiti, brtyelTerfianoba, terfmrudoba, kisermrudoba, barZayis Tandayolili displazia cerebraluri dambla ...
 • logopedi-metyvelebis Terapevti

  logopedi-metyvelebis Terapevti

  maisi 06, 2015
  GEO431605
  var kvalificiuri metyvelebis Terapevti, muSaobis 15 wliani staJiT,dagexmarebiT nebismieri metyvelebis problemis aRmofxvraSi binaze misvliT 595559002
 • sarelaqsacio masaJi qalbatonebisTvis

  sarelaqsacio masaJi qalbatonebisTvis

  maisi 04, 2015
  GEO576317
  vakeTeb sarelaqsacio, gamajansagbel da gamabednierebel masaJs mxolod qalbatonebisTvis binaze misvliT, var axlagazrda mamakaci, Cemi saqmis profesionali, momwereT meilze
 • eqTnis/meddis momsaxureba saxlSi misvliT.
  15lari

  eqTnis/meddis momsaxureba saxlSi misvliT.

  maisi 02, 2015
  GEO467031
  var gamocdili medda, gagiwevT samedicino momsaxurebas, intravenur gadasxmebs, nemsebs, Sexvevebs da sxvadasxva procedurebs. movuvli avadmyofs, SemiZlia misvla binaze gamoZaxebiT. tel : 557 207 219 - nato.
 • kbilebis gakeTeba naxevar fasad!
  30lari

  kbilebis gakeTeba naxevar fasad!

  maisi 01, 2015
  GEO569547
  mimarTeT profesional orToped stomatologs aRmaSeneblis 189-Si, muskomediis pirdapir klinikaSi, ikiTxeT inesa - tel: 555-73-70-18. garda keramikisa, yvelanairi saxis xelovnur kbilebs gagikeTebT naxevar fasSi, maRali xarisxiT da sruli garantiiT. kmayofili ...
 • eqTani gamoZaxebiT.mZime avadmyofTan. kompania"kandeli"
  kvalificiuri eqTani, paliatiuri mkurnaloba: gTavazobT saavadmyofoSi namuSevar, gamocdil eqTnebs, (eqTnebis jgufs) romlebsac SeuZliaT binaze momsaxureba, (Cveni aparaturiT) 24 saaTiani morigeobiT reanimaciidan gamowerili pacientis. fexze mosiarule an mwoliare. ...
 • moxucis avadmyofis movla
  500lari

  moxucis avadmyofis movla

  aprili 23, 2015
  GEO570034
  movuvli moxucs an avadmyofs,profesiiT var eqTani,namuSevari ojaxSi mwoliare avadyofTan,wneva,nemsi,nawolis damuSaveba,gamocdileba tramvatologiur avadmyofTan,diabetikTan,insultis Semdgomi periodi da sxva tel:551168148 tel: 597 58-81-71
 • stomatologiuri klinika unidentis sarezidento klinika acxadebs aqcias
  stomatologiuri klinika unidentis sarezidento klinika acxadebs aqcias kbililebis gawmenda 5 lari. gawmendas vanxorcielebT skaleris aparatiT. bolos kbilebis gaprialeba apraziuli pastiT. daplombva(dabJena)helio bJeniT 5-10 lari arxebis mkurnaloba ufaso(arxebis ...
 • vemsaxurebi klientebs binaze gamoZaxebiT

  vemsaxurebi klientebs binaze gamoZaxebiT

  aprili 18, 2015
  GEO567227
  var venerologi da masaJisti , vemsaxurebi kliemtebs bimaze gamoZaxebiT , vakeTeb urologiur masaJebs .vkurnav daqveiTebul potencials . anominuroba garantirebulia t 597 97 41 89 Salva
 • stomatologiuri klinika unidentis sarezidento klinika acxadebs aqcias
  stomatologiuri klinika unidentis sarezidento klinika acxadebs aqcias kbililebis gawmenda ufaso daplombva(dabJena) 5-10 lari arxebis mkurnaloba ufaso RrZilebis mkurnaloba ufaso rentgenologiuri kvleva 4 lari klinika unidenti anxorcielebs umaRlesi ...
 • mouvli

  mouvli

  aprili 17, 2015
  GEO566850
  profesionali medda,mouvli nebismieri simZimis avadmyofs,maqvs didi gamocdileba da uamravi madlieri pacienti. tel: 555150 485
 • mxolod gogonebisa da qalbatonebisaTvis, gasaxdomi masaJebi
  gamajansaRebeli, gasaxdomi, celulitis sawinaamRdego, kosmetikuri, zeda da qveda tanis koreqciis masajebi SeRavaTian fasad + aqcia 1Tve yoveldRiuri siansi 200 lari. SesaZlebelia adgilze misvlac TqvenTvis sasurvel dros. pirveli 15 wuTiani masaJi ufasoa! ...
 • eqTani gamoZaxebiT.mZime avadmyofTan. kompania"kandeli"
  kvalificiuri eqTani, paliatiuri mkurnaloba: gTavazobT saavadmyofoSi namuSevar, gamocdil eqTnebs, (eqTnebis jgufs) romlebsac SeuZliaT binaze momsaxureba, (Cveni aparaturiT) 24 saaTiani morigeobiT reanimaciidan gamowerili pacientis. fexze mosiarule an mwoliare. ...
 • momsaxurebis saagento "BabySitter"
  400lari

  momsaxurebis saagento "BabySitter"

  aprili 15, 2015
  GEO565786
  saagento gTavazobT gamocdil da energiul momvlelebs nebismieri simZimis avadmyofisaTvis, nu dakargavT dros, dagvikavSirdiT: 2-18-19-17, 571-00-00-22
 • iyideba sisxlSi Saqris sazomi aparati
  60lari

  iyideba sisxlSi Saqris sazomi aparati

  aprili 14, 2015
  GEO565351
  axali,sruli kompleqti! 591270048
 • momvleli, eqTani

  momvleli, eqTani

  aprili 07, 2015
  GEO559168
  movuvli xanSi Sesul adamians. 593234770
 • vkurnalob bavSvebs enis dabmisgan !
  1 500lari

  vkurnalob bavSvebs enis dabmisgan !

  aprili 07, 2015
  GEO562836
  5 - 15 wlamde vkurnalob enis dabmisgan garantiiT ! baTumi 557 43 07 07
 • vaketebb lazerul epilacias.tundac binaze momsaxurebit.25larad.germanuli aparaturit
  Vaketeb epilacias.lazeris aparatururit.klinikebhi gacilebit meti girs minimum mteli saxe.meki 25larad vaketeb lazeris aparatirit.umtkivneulod da xarisxianad.aseve makvs saxis gamwmendi losioni .romelic kurnavs gamonayars.chirkovan kans.warbebis korekcia.5lari.binaze ...
 • moxucis an avadmyofis momvleli

  moxucis an avadmyofis momvleli

  aprili 05, 2015
  GEO562302
  var 55wlis qalbatoni, specialobiT eqTani movuvli avadmyofs, moxucs binaze darCeniT
 • stomatologiuri momsaxureoba
  30lari

  stomatologiuri momsaxureoba

  aprili 03, 2015
  GEO561247
  uprecendento 50% fasdakleba Terapiul momsaxureobaze: kbilis dabJena (sruli paketi: anesTezia, arxebis dabJena, nanohibriduli helio bJeni) kbilebis gawmenda magari da rbili nadebisgan sqaleris aparatiT da gaprialeba abraziuli pastiT (30 lari) aucilebelia ...
 • iyideba samedicino fluoroskopi
  120$ 195.60lari

  iyideba samedicino fluoroskopi

  marti 30, 2015
  GEO551453
  axali, uxmari, 100$ mob: 579 03 44 40 Tengo
 • stomatologiuri momsaxureoba

  stomatologiuri momsaxureoba

  marti 29, 2015
  GEO558208
  gamocdili,mravalwliani staJis mqone eqimi, gTavazobT stomatologiur momsaxureobas(kbilis amoRebas,daplombvas,dabJenas) rogorc didebis ise patarebisaTvis saukeTeso masaliT, naxevar fasSi
 • momvleli

  momvleli

  marti 29, 2015
  GEO557889
  movuvli mwoliare moxucs SemiZlia dRe Ramis ganmavlobaSi, maqvs gamocdileba.
 • vakansiebi.saagento"kandeli"
  60lari

  vakansiebi.saagento"kandeli"

  marti 28, 2015
  GEO557518
  kvalificiuri eqTani, paliatiuri mkurnaloba: gTavazobT saavadmyofoSi namuSevar, gamocdil eqTnebs, (eqTnebis jgufs) romlebsac SeuZliaT binaze momsaxureba, (Cveni aparaturiT) 24 saaTiani morigeobiT reanimaciidan gamowerili pacientis. fexze mosiarule an mwoliare. ...
 • Tssu fizikuri medicinisa da reabilitaciis kurs damTavrebuli
  gTavazobT samkurnalo da gamajansaRebel masaJs aseve fizikur reabilitacias binaze momsaxureobiT 574 06 84 58
 • sarelaqsacio masaJi qalbatonebisTvis.

  sarelaqsacio masaJi qalbatonebisTvis.

  marti 21, 2015
  GEO551578
  vakeTeb sarelaqsacio, gamajansagbel da gamabednierebel masaJs mxolod qalbatonebisTvis binaze misvliT, var axlagazrda mamakaci, Cemi saqmis profesionali meilze momwereT
 • iyideba

  iyideba

  marti 18, 2015
  GEO552190
  stomatologiuri bormanqana karg mdgomareobaSi
 • eqTani

  eqTani

  marti 17, 2015
  GEO551409
  var eqTani. movuvli avadmyofs, moxucs. 593-23-47-70
 • seqs marketi!