VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 2291
 • bazalti

  bazalti

  agvisto 20, 2014
  GEO447682
  bazaltis safexurebi, filebi ,bordiuri breqCa.SegviZlia dabuCardebac. adgilze mitaniT.aseve gvyavs xelosnebic
 • veb-saitebis, logoebis posterebis da sareklamo banerebis damzadeba
  veb-saitebis, logoebis posterebis da sareklamo banerebis damzadeba. yvelaze dabal SeRavaTian fasSi, profesionalebisagan dakompleqtebuli gundi Zeus Studio aseve uamravi siaxle da fasdakleba sesonze.
 • mobiluri betonis qarxnebis gayidva/gaqiraveba
  1lari

  mobiluri betonis qarxnebis gayidva/gaqiraveba

  agvisto 19, 2014
  GEO412451
  vamzadebT, damkveTis moTxovniT, sxvadasxva simZlavrisa da kategoriis mobilur betonis qarxnebs . aseve ,vaqiravebT. qarxnebs.agreTve, SegviZlia aRvadginoT Zveli qarxnebi-misaReb fasad. garantiiT.Tbilisi, erisTavis 1 a. 555 36 15 08. 568 80 54 23. avTo.597 ...
 • saxlis binis an rakis dazRveva

  saxlis binis an rakis dazRveva

  agvisto 19, 2014
  GEO447484
  polisi komforti – saxlis remontis, avejis da teqnikis dazRveva! SearCieT TqvenTvis xelsayreli varianti pirobebi pirobebi mxolod polisi komfortis mflobelebs – specialuri tarifi mister masteris momsaxurebaze! pasuxismgeblobis dazRveva polisi ...
 • sapensio fondi

  sapensio fondi

  agvisto 19, 2014
  GEO447482
  jipiai holdingi saSualebas gaZlevT SeqmnaT sakuTari sapesio fondi. xarT axalgazrda, gaqvT mudmivi Semosavali, magram kargi iqneba Tu finansurad uzrunvel sibereze fiqrs dReidanve daiwyebT. jipiai holdingis sapensio sqemaSi gawevrianebis SemTxvevaSi, Tqven ...
 • samogzauro dazRva

  samogzauro dazRva

  agvisto 19, 2014
  GEO447481
  sazRvargareT mogzaurobis dros samogzauro dazRvevis polisi dagicavT janmrTelobis mdgomareobis moulodneli gauaresebis Sedegad gamowveuli xarjebisgan. jipiai holdingSi SesaZlebelia rogorc erTjeradi, ise mravaljeradi samogzauro dazRvevis SeZena. Tqven SegiZliaT ...
 • avtodazgveva TveSi Rirebulebis 2.5% -dan

  avtodazgveva TveSi Rirebulebis 2.5% -dan

  agvisto 19, 2014
  GEO447479
  mxolod CvenTan, jipiai holdingSi aris SesaZlebeli 1993 wlidan gamoSvebuli avtomobilebis dazRveva. imisTvis, rom Tqven sworad SearCioT TqvenTvis sasurveli paketi, gaiTvaliswineT Semdegi: polisi avto standarti iTvaliswinebs Tqveni Zveli megobris – 1993 ...
 • dazRveva

  dazRveva

  agvisto 19, 2014
  GEO447476
  jamrTelobis dazRveva ojaxis yvela wevrisTvis TveSi 6 larad
 • buRaltruli momsaxureba (Zieba: buRalteria, sabuRaltro, buRalteri)
  gnebavT rom dazRveuli iyoT sagadasaxado da finansuri kuTxiT, sruli buRaltruli momsaxureba, sagadasaxado aRricxva. finansuri aRricxva saerTaSoriso standartebiT. pasuxismgebloba kompaniis mTlian finansur monacemebze. biujetis Sedgena, Semosavlebisa xarjebis ...
 • tvirTis gadazidva

  tvirTis gadazidva

  ivlisi 28, 2014
  GEO438407
  myavs sprinteri idealur mdgomareobaSi.gadavitan tvirTs nebismieri mimarTulebiT.TbilisSi fasi SeTanxmebiT.qalaqgareT fasi:1km -1.2 lari.
 • kondencioneris montaJi,demontaJi da SekeTeba
  kondencioneris montaJi,demontaJi da SekeTeba.mogemsaxurebiT gamocdili da punqtualuri teqnikosi.tel: 571 23 13 23.ikiTxeT qiSo.
 • maRali donis Targmani germanulidan - rusul qarTlad da piriqiT
  mravalwliani gamocdilebis mqone Tarjimani vTargmni nebismieri Sinaarsis masalas germanulidan rusul-qarTlad da piriqiT. xarisxi garantirebulia fasi SeTabxmebiT
 • vmkiTxaob
  25lari

  vmkiTxaob

  agvisto 18, 2014
  GEO292752
  vmkiTxaob kartebze, visac gsurT Tqveni momavlis codna da auris gawmenda, visac gsurT damikavSirdiT nomerze 557 60 88 30. saxeli - julia
 • S.p.s “A.B.T ROAD” gTavazobT mSeneblobas da keTil mowyobas.
  S.p.s “A.B.T ROAD” gTavazobT mcire sawarmoebis, avto farebebis, avto sadgomebis, kerZo ezoebis, maTi misasvleli gzebis, mSeneblobis da keTil mowyobas. Senobebis gadaxurvas betonis, biTumnarevi ruberoidis, da asfalt-betonis safariT. mcire sawarmo Senobebis ...
 • avtomrecxavi

  avtomrecxavi

  agvisto 18, 2014
  GEO447231
  veZeb gamocdil avtomrecxavebs. damikavSirdiT 557630534 Tengo
 • vaqiravebt mobilur betonis qarxnebs!
  1lari

  vaqiravebt mobilur betonis qarxnebs!

  agvisto 18, 2014
  GEO435841
  vaqiraveb da vamzadebT sxvadasxva simZlavrisa da kategoriis mobilur betonis qarxnebs. agreTve, SegviZlia aRvadginoT Zveli qarxnebi misaReb fasad. garantiiT. Tbilisi erisTavis 1a. 555 36 15 08 ; 568 80 54 23.avTo. 597 49 62 44 ramazi
 • vamzadebT transportiorebs
  1lari

  vamzadebT transportiorebs

  agvisto 18, 2014
  GEO412452
  vamzadebT nebismieri sigrZisa da zomis transportiorebs,mokle droSi, 555 36 15 08 avto. 597 49 62 44 .ramazi. Tbilisi.
 • damlagebeli

  damlagebeli

  agvisto 18, 2014
  GEO447173
  davalageb saxlebs da ofisebs kargad da xarisxianad,maqvs sakmarisi gamocdileba.2 760106
 • sabavSvo baga-baRi
  150lari

  sabavSvo baga-baRi

  agvisto 18, 2014
  GEO447153
  sabavSvo baga-baRi "gvirila" agrZelebs aRsazrdelebis miRebas 1 wlis asakidan. baRi funqcionirebs 2008 wlidan, 3 jeradi srulfasovani kvebiT, sakuTari ezoTi da atraqcionebiT. q.Tbilisi, naxalovka, CodriSvilis q N 200 593 267048, 599546600. 2 66 22 00
 • vamzadebT saofise avejs

  vamzadebT saofise avejs

  agvisto 18, 2014
  GEO447133
  dagimzadebT sxvadasxva dasaxelebis saofise avejs. xarisxianad da misaReb fasebSi
 • finansuri konsultacia, momsaxureba 555510269
  -finansuri dokumentaciis momzadeba; -finansuri, marketinguli da sagadasaxado momsaxureba; - finansuri davebis samarTlebrivad gadawyveta. mis: m. kostavas 46/50; tel: 555510269
 • Targmna maRal doneze 555510269

  Targmna maRal doneze 555510269

  agvisto 18, 2014
  GEO427074
  TarjimanTa biuro gTavazobT nebismieri sirTulis teqstis Targmnas TiTqmis yvela enaze. saWiroebis SemTxvevaSi SesaZlebelia notariuli damowmebac. mis: m. kostavas q. 46/50; tel: 555510269
 • gadazidva

  gadazidva

  agvisto 17, 2014
  GEO272610
  SeRavaTian fasebSi mogemsaxurebiT ford-tranzitiT tvirTis gadazidvaSi. levani. / 593 45 65 74 /
 • marmarilo
  180lari

  marmarilo

  agvisto 17, 2014
  GEO446767
  Art House gTavazobT xelovnuri marmarilos nakeTobebs, nebismieri formis da dizainis samzareulos zedapirebs (e.w staliCnicebs),baris Tavebs, samzareulos da abazanis niJarebs, , magidebs, dizains SevarCevT Tqveni gemovnebis gaTvaliswinebiT. mogemsaxurebian ...
 • dasufTavebis servisi
  1€ 2.30lari

  dasufTavebis servisi

  agvisto 17, 2014
  GEO446643
  dasufTavebis kompania 599-301-123 GSN Service-i aris maRalkvalificiuri profesionalTa gundi ,romelic orientirebulia momsaxurebis xarisxis mudmivi gaumjobesebis da momxmarebelTa moTxovnebis maqsimalurad dakmayofilebisken ! Cven ukve 8 welia bazarze varT ...
 • momsaxurebis sfero. dizaini, tansacmlis, fardebis
  tansacmlis profesionali mxatvar-dizaineri gTavazobT: tansacmlis modelirebas da kervas; fardebisa da sufrebis dizaini da kerva; eqskluziuri saqorwilo, sabanketo kabebis da uniformebis dizaini da kerva individualuri TargiT; garantirebulia Sesrulebuli ...
 • vTargmni inglisuri enidan qarTulad da piriqiT
  12$ 19.56lari

  vTargmni inglisuri enidan qarTulad da piriqiT

  agvisto 16, 2014
  GEO446307
  vTargmni inglisuri enidan qarTulad da piriqiT nebismieri sirTulis teqnikur teqsts. var diplomirebuli Tarjimani. maqvs gamocdileba.
 • beWvda

  beWvda

  agvisto 16, 2014
  GEO446030
  vbeWdav teqstebs swrafad da xarisxianad 1 gverdis Rirebuleba 0.50 TeTri
 • dagimzadebT wrafad da xarisxsianad! metalo-plastmasis kar-fanjaras damcav badeebs,
  dagimzadebT wrafad da xarisxsianad metalo-plastmasis kar-fanjaras, damcav badeebs . gvaqvs 10 wliani gamocdileba.tel: 598215915
 • italiuri enidan Targmna 574 735099
  10lari

  italiuri enidan Targmna 574 735099

  agvisto 15, 2014
  GEO353657
  italiuri enis Tarjimani gTavazobT nebismieri teqtebis da sabuTebis Targmnas notariuli damowmebiT qarTulidan italiur enaze da pitiqiT. el-fosta: targmna77@mail.ru; skaipi: targmna. mob: 557479779; tel: 2279469; www. facebook.com: Targmna notariuli damowmebiT.
 • avejis mwarmoebeli kompania

  avejis mwarmoebeli kompania

  agvisto 15, 2014
  GEO446063
  xis gadamamuSavebeli qarxana,romelic aris yvelaze didi mTel saqarTveloSi, mdebareobs quTaisSi(avtomSeneblis q.88 , "hualingis Tavisufali industriuli zona") sadac amzadeben nebismieri tipis,stilis,dizanis xis avejs sastumroebisTvis,restornebisTvis,saofise ...
 • baga-baRi "balu"
  250lari

  baga-baRi "balu"

  agvisto 15, 2014
  GEO66905
  baga-baRi "balu" iwvevs 1-6 wlamde bavSvebs. vmuSaobT dilis 9 saaTidan saRamos 7 saaTamde,yovel dRe SabaT-kviris garda. ekologiurad sufTa garemoSi samjeradi kvebiT, uamravi gasarTobi da SemecnebiTi programiT TveSi mxolod 250 larad. Cveni momsaxurebiT ...
 • gagiwevT sabuRaltro momsaxurebas TqvenTvis misaReb fasad (SeTanxmebiT)
  i/mewarmeebs, Sps-ebs gagiwevT rogorc aRdgeniT, aseve mimdinare sabuRaltro momsaxurebas ,orisis'' programiT, TqvenTvis misaReb fasad, SeTanxmebiT.mis. giorgi leoniZis 6 (Tavisuflebis moedani, erovnuli bankis win). tel 599 38 50 10; 247 56 97
 • mogemsaxurebiT sakuTari avtomobiliT

  mogemsaxurebiT sakuTari avtomobiliT

  agvisto 14, 2014
  GEO445710
  mogemsaxurebiT sakuTari 6 kaciani miniveniT ,saqarTvelos nebismier kuTxeSi SeRavaTian fasebSi,var gamocdili mZRoli
 • bardiulebi,kalodeci,filebi

  bardiulebi,kalodeci,filebi

  agvisto 13, 2014
  GEO445217
  kalodeci simagel 115 sms sigane 95 pasi 120 lari pilebi kvadratuli 8 lari gamovgzavni bardiulis zoma simagle 30 sm sigrdze erti metra sisqe 15 sm Sps.ako
 • AU-PAIR_AUPAIR daxmareba_germania_avstria_Sveicaria
  150€ 345lari

  AU-PAIR_AUPAIR daxmareba_germania_avstria_Sveicaria

  agvisto 13, 2014
  GEO444813
  gTavazobT Semdeg servisebs: -daxmareba savizo anketis SevsebaSi (uaris SemTxvevaSi gibrunebT 30 evros) -ojaxis moZebna sasurvel qveyanaSi -germanuli kulturis zogadi gacnoba - mxardaWera maspinZel ojaxSi cxovrebis drosac
 • movamzadeb maTematikaSi

  movamzadeb maTematikaSi

  agvisto 13, 2014
  GEO445136
  movamzadeb moswavleebs 15 seqtembridan maTematikaSi.me4 me5 klasi 50 lari.me6 me7 klasi 60lari. me8 70 lari.me9 klasi 80 lari.me10 me11 me12 klaselebs moswavlis donis mixedviT .winaswari gamocdis safuZvelze.
 • saofise avejis damzadeba
  70lari

  saofise avejis damzadeba

  agvisto 13, 2014
  GEO445133
  vamzadebT saofise avejs laminatisa da mdf-isgan. Cveni mravalwliani gamocdileba gvaZlevs imis saSualebas, rom Cveni klienti kmayofili iyos
 • brelokebis damzadeba manqanis nomriT da seriiT gaukeTe orginaluri surprizi Sens rCeuls
  gaukeTe orginaluri surprizi Sens rCeuls, megobars, meuRles, Svils, das Zmas, imas vinc imsaxurebs Sengan aseT surprizs! daamzadebine breloki manqanis, misive nomriT, ferebi Tavad aarCie da gaaxare sul raRac 20 larad. kontaqti: Tbilisi, saqarTvelo vaJa ...
 • muSebi gamodzaxebiT 24 sT
  1lari

  muSebi gamodzaxebiT 24 sT

  agvisto 13, 2014
  GEO444901
  ngreva samsSeneblo masali gatana, yvela nairi samuSaos Sesruleba