BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
239lari

BOSTON A26 Speaker-Black

seqtemberi 13, 2013
GEO303173
BOSTON A26 Speaker-Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 321 - 360 sul 838
 • iyideba
  200lari

  iyideba

  seqtemberi 23, 2013
  GEO307400
  pianino Caikovski(3-pedliani)karg mdgomareobaSi
 • saswrafod iyideba iyideba 6 simiani gitara
  120lari

  saswrafod iyideba iyideba 6 simiani gitara

  seqtemberi 23, 2013
  GEO307168
  saswrafod iyideba iyideba 6 simiani gitara, moyveba CanTa, saTadarigo simebi, mediatori da gadasakidi qamari, aris axali Camotanili amerikidan, vyidi imitom rom 2 cali maqvs :) aris iseTive rac suraTzea daklebaze aRar damirekoT.
 • pianino

  pianino

  seqtemberi 22, 2013
  GEO307071
  saswrafod iyideba pianino karg mdgomareobaSi.kargi JReradobiT.fasi SeTanxmebiT.
 • violinos mi simebi

  violinos mi simebi

  seqtemberi 22, 2013
  GEO307035
  vyidi violinos mi simebs. erTis fasi 4 lari.- 2 cali 7 larad. gagzavna xdeba fostiT nebismier saqarTvelos kuTxeSi , fostis safasuris damatebis SemTxvevaSi.
 • violinos simebi
  15lari

  violinos simebi

  seqtemberi 22, 2013
  GEO306946
  vyidi vilinos germanul simebs, Zalian dabal fasebSi,erTi kompleqti 15 lari
 • iyideba roiali
  1 000$ 1 630lari

  iyideba roiali

  seqtemberi 21, 2013
  GEO306645
  iyideba roiali bexSteini, naxevrad kabineturi, karg mdgomareobaSi
 • pianino saqarTvelo
  100$ 163lari

  pianino saqarTvelo

  seqtemberi 21, 2013
  GEO306421
  iyideba,saxlidan. karg mdgomareobaSi. uxmari.
 • iyideba pianino scholze
  800$ 1 304lari

  iyideba pianino scholze

  seqtemberi 21, 2013
  GEO306315
  iyideba pianino saxlidan scholze 800$ idealur mdgomareobaSi moyveba skami 555669828- mari
 • iyideba pianino oqtava

  iyideba pianino oqtava

  seqtemberi 21, 2013
  GEO306306
  saxlidan iyideba rusuli pianino oqtava karg mdgomareobaSi fasi 200lari 558 299 280
 • gitara
  350lari

  gitara

  seqtemberi 19, 2013
  GEO305713
  gitaras mohyveba CanTa rvedi da simebi damikavSirdiT mxolod am nomerze 599306368
 • iyideba aipodi visac gsurT damikavSirdiT 557 66 51 97
  150lari

  iyideba aipodi visac gsurT damikavSirdiT 557 66 51 97

  seqtemberi 17, 2013
  GEO304702
  fasi boloa visac gsurT damikavSirdiT 557 66 51 97 baTumi
 • saswrafod iyideba
  200lari

  saswrafod iyideba

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304343
  dinamikebi, 6 Tviani garantiiT,romelsac uerTdeba Cipi .es aris Tanamedrove musikaluri centri,sakmaod Zlieri xmiT.(gvaqvs kidev 1 wyvili.) gadaxdili gvaqvs 300 lari.Zalian magari dinamikebia,moyveba mikrofonic,gamoiyeneba karaokedac.
 • sabavSvo violino
  120lari

  sabavSvo violino

  seqtemberi 16, 2013
  GEO304225
  vyidi sabavSvo violinos, damikavSirdiT 599560833 dali fasi 120 lari
 • iyideba pianino oqtava
  400lari

  iyideba pianino oqtava

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303591
  saswrafod iyideba ruseTis pianino oqtava axali SesaniSnav mdgomareobaSi Tavisi skamiT 400 larad
 • iyideba pianino oqtava
  400lari

  iyideba pianino oqtava

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303589
  saswrafod iyideba pianino oqtava ruseTis SesaniSnav mdgomareobaSi Tavisi skamiT
 • kasio. Casio AP-650BK
  3 140lari

  kasio. Casio AP-650BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303010
  kasio. Casio AP-650BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio AP-450BK/BN,
  2 580lari

  kasio. Casio AP-450BK/BN,

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303012
  kasio. Casio AP-450BK/BN mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK). mob 555442930 beqa
 • savaWro centr kidobanSi gaixsna #78 maRazia (sarTuli I) CASIO
  savaWro centr kidobanSi gaixsna #78 maRazia (sarTuli I) sadac saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi, iyideba iaponuri brendis CASIO da yamaha sinTezatorebi da eleqtro pianinoebi (Privia,CELVIANO), amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi, amerikuli ...
 • kasio. Casio AP-250BK
  2 080lari

  kasio. Casio AP-250BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303022
  kasio. Casio AP-250BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-850BK
  2 390lari

  kasio. Casio PX-850BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303026
  kasio. Casio PX-850BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-350WE
  1 980lari

  kasio. Casio PX-350WE

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303097
  kasio. Casio PX-350WE mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CDP-220
  1 630lari

  kasio. Casio CDP-220

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303108
  kasio. Casio CDP-220 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CDP-120
  1 190lari

  kasio. Casio CDP-120

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303111
  kasio. Casio CDP-120 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-780BK/BN/WE
  2 290lari

  kasio. Casio PX-780BK/BN/WE

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303103
  kasio. Casio PX-780BK (ganvadmis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. ganvadeba TBC BANK privatbanki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WX-G1BK
  1 220lari

  kasio. Casio WX-G1BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303150
  kasio. Casio WX-G1BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-150WE/BK
  1 540lari

  kasio. Casio PX-150WE/BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303107
  kasio. Casio PX-150WE mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio LK-280
  480lari

  kasio. Casio LK-280

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303113
  kasio. Casio LK-280 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • BOSTON DUO-1 Plus Black
  370lari

  BOSTON DUO-1 Plus Black

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303176
  BOSTON DUO-1 Plus Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio LK-125
  320lari

  kasio. Casio LK-125

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303114
  kasio. Casio LK-125 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • lilo moli maRazia #37-1 CASIO mob 555442930 beqa mob 555442944 Temuri
  lilo molSi gaixsna #37-1 maRazia, sadac saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi, iyideba iaponuri brendis CASIO da yamaha sinTezatorebi da eleqtro pianinoebi (Privia,CELVIANO), amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi, amerikuli firmis BOSTON ACOUSTICS ...
 • kasio. Casio WK-225
  530lari

  kasio. Casio WK-225

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303151
  kasio. Casio WK-225 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WK-220
  530lari

  kasio. Casio WK-220

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303154
  kasio. Casio WK-220 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CTK-4200
  530lari

  kasio. Casio CTK-4200

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303156
  kasio. Casio CTK-4200 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CTK-3200
  420lari

  kasio. Casio CTK-3200

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303158
  kasio. Casio CTK-3200 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • eleqtro saqoneli boston marantz

  eleqtro saqoneli boston marantz

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303160
  eleqtro saqoneli boston marantz savaWro centri kidobani maRazia#78, lilo moli maRazia #37-1. mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker
  209lari

  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303161
  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker
  330lari

  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303163
  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • BOSTON Tvee-10 Sound Bar
  399lari

  BOSTON Tvee-10 Sound Bar

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303174
  BOSTON Tvee-10 Sound Bar savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) mob 555442930 beqa
 • MARANTZ NR1402B1
  660lari

  MARANTZ NR1402B1

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303183
  MARANTZ NR1402B1 savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa