BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
239lari

BOSTON A26 Speaker-Black

oqtomberi 06, 2014
GEO303173
BOSTON A26 Speaker-Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 81 - 120 sul 956
 • BOSTON Tvee-10 Sound Bar
  399lari

  BOSTON Tvee-10 Sound Bar

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303174
  BOSTON Tvee-10 Sound Bar savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker
  330lari

  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303163
  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker
  209lari

  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303161
  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • eleqtro saqoneli boston marantz

  eleqtro saqoneli boston marantz

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303160
  eleqtro saqoneli boston marantz savaWro centri kidobani maRazia#78 ganvadeba Tibisi banki 0%, privat banki 0% saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CTK-3200
  420lari

  kasio. Casio CTK-3200

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303158
  kasio. Casio CTK-3200 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • BOSTON DUO-1 Plus Black
  370lari

  BOSTON DUO-1 Plus Black

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303176
  BOSTON DUO-1 Plus Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) ganvadeba Tibisi banki 0%, privat banki 0%, saqarTvelos banki) mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WK-220
  530lari

  kasio. Casio WK-220

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303154
  kasio. Casio WK-220 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WK-225
  530lari

  kasio. Casio WK-225

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303151
  kasio. Casio WK-225 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WX-G1BK
  1 220lari

  kasio. Casio WX-G1BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303150
  kasio. Casio WX-G1BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0% ,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio LK-125
  320lari

  kasio. Casio LK-125

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303114
  kasio. Casio LK-125 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio LK-280
  480lari

  kasio. Casio LK-280

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303113
  kasio. Casio LK-280 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-150WE/BK
  1 549lari

  kasio. Casio PX-150WE/BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303107
  kasio. Casio PX-150WE mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-780BK/BN/WE
  2 290lari

  kasio. Casio PX-780BK/BN/WE

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303103
  kasio. Casio PX-780BK (ganvadmis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. ganvadeba TBC BANK 0% privatbanki 0% saqarTvelos banki ). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CDP-120
  1 189lari

  kasio. Casio CDP-120

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303111
  kasio. Casio CDP-120 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • savaWro centr kidobanSi gaixsna #78 maRazia (sarTuli I) CASIO
  savaWro centr kidobanSi gaixsna #78 maRazia (sarTuli I) sadac saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi, iyideba iaponuri brendis CASIO da yamaha sinTezatorebi da eleqtro pianinoebi (Privia,CELVIANO), amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi, amerikuli ...
 • kasio. Casio CDP-220
  1 630lari

  kasio. Casio CDP-220

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303108
  kasio. Casio CDP-220 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-350 BK/WE
  1 980lari

  kasio. Casio PX-350 BK/WE

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303097
  kasio. Casio PX-350WE mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-850BK
  2 390lari

  kasio. Casio PX-850BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303026
  kasio. Casio PX-850BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK 0% privat banki 0%, saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio AP-250BK
  2 080lari

  kasio. Casio AP-250BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303022
  kasio. Casio AP-250BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK 0%, privat banki 0% saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio AP-450BK/BN,
  2 580lari

  kasio. Casio AP-450BK/BN,

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303012
  kasio. Casio AP-450BK/BN mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK 0% privat banki 0% saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio AP-650BK
  3 099lari

  kasio. Casio AP-650BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303010
  kasio. Casio AP-650BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%, saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • iyideba
  150$ 244.50lari

  iyideba

  oqtomberi 05, 2014
  GEO471847
  iyideba pianino "belarusi" 3 pedliani
 • pianino-roials 45l. agiwyobT da SegikeTebT-arCili t:591608308; 322346953
  agiwyobT da SegikeTebT 1 dReSi 3-6 saaTis ganmavlobaSi gamocdili amwyobi: pianinos, roials-simebi, CaquCebi, klaviSebi, xmis tembri, pedlebi, piupitri, deka da a.S.- -fasi 40-45 lari (sirTulis mixedviT). tel:2346953; 5916-8308 arCili tel: 591608308; 322346953
 • Sevaswavli fortepianoze dakvras

  Sevaswavli fortepianoze dakvras

  oqtomberi 02, 2014
  GEO470589
  Sevaswavli fortepianoze dakvras, rogorc klasikas aseve estradas binaze misvliT.var staJiani fortepianos pedagogi.damikavSirdiT nomerze:598268619 an279749
 • germanuli , Cexuri da rusuli Tanamedrove roialebi
  germanuli , Cexuri da rusuli Tanamedrove roialebi. saxlSi motaniT da awyobiT: 1) roiali geieri. yavisferi, polirebuli " minioni " zoma 135-140 2) roiali petrofi. yavisferi, polirebuli " kabineturi " zoma 170-150 3)roiali veinbaxi. Savi feris, kargad ...
 • iyideba Zveleburi Savi feris pianino
  70lari

  iyideba Zveleburi Savi feris pianino

  seqtemberi 29, 2014
  GEO468352
  iyideba Zveleburi Savi feris pianino,karg mdgomareobaSi
 • polonuri pianino GALsIIA
  600$ 978lari

  polonuri pianino GALsIIA

  seqtemberi 28, 2014
  GEO468145
  sascrafod ikideba karg mdgomareobaSi pianino fasi Setanxmebit 593 34 89 49 nino 1 sartuli
 • iyideba ,belorusi, minskis gamoSveba. 350l-ad
  350lari

  iyideba ,belorusi, minskis gamoSveba. 350l-ad

  seqtemberi 28, 2014
  GEO468066
  Senaxulia saukeTesod, aqvs roialis JReradoba , Sokoladisferia, nayidia komunistebis dros, meqanizmi Senaxuli aqvs axaliviT. moyveba Tavisi pasporti. gldanSi varT, metrosTan axlos, 7-e sarTulia da Catanis fuls movakleb.
 • SeviZen pianinos . tel. 593 96 90 69.

  SeviZen pianinos . tel. 593 96 90 69.

  seqtemberi 28, 2014
  GEO459874
  SeviZen pianinos karg mdgomareobaSi realur fasad. tel. 555 98 22 44
 • iyideba belarusis firmis pianino
  300lari

  iyideba belarusis firmis pianino

  seqtemberi 27, 2014
  GEO467857
  iyideba belarusis firmis pianino karg mdgomareobaSi.fasi 300 lari,msurvelebma damikavSirdiT nomerze 551613161 an 290327
 • ojaxidan pianino
  450lari

  ojaxidan pianino

  seqtemberi 27, 2014
  GEO236817
  ojaxidan iyideba pianino "belarusi". Zalian karg mdgomareobaSi, muqi wablisferi, priala zedapiriT, SigTavsi idealur mdgomareobaSia da arcerti klaviSi ar aqvs Cavardnili.
 • iyideba pianino

  iyideba pianino

  seqtemberi 27, 2014
  GEO445329
  ojaxidan iyideba pianino ''гамма'' karg mdgomareobaSi.mdebareoba Temqa, sarTuli I, fasi 180lari tel:593 60 80 34
 • vyidi Zvel akordeons
  150lari

  vyidi Zvel akordeons

  seqtemberi 27, 2014
  GEO467450
  vyidi Zvel akordeons (fasi SeTanxmebiT)
 • iyideba rusuli pianino "kubani"
  350lari

  iyideba rusuli pianino "kubani"

  seqtemberi 25, 2014
  GEO466878
  normalur mdgomareobaSi 350 larad
 • vyidi pianinos
  500lari

  vyidi pianinos

  seqtemberi 25, 2014
  GEO28844
  iyideba pianino "rodina" Savi feris.saukeTeso JReradobiT.damatebiTi informaciisTvis darekeT 597 73-36-10
 • akardioni

  akardioni

  seqtemberi 23, 2014
  GEO465449
  iyideba akardioni saswrafod ! fasi SeTanxmebiT . meCqarebaa
 • iyideba pianino
  500lari

  iyideba pianino

  seqtemberi 22, 2014
  GEO465044
  iyideba germanuli pianino «Geyer» normalur mdgomareobaSi.esaWiroeba awyoba.sawyisi fasi 500 lari. tel.595548608,571960832,591336544 miSa.
 • pianino saqartvelo
  200lari

  pianino saqartvelo

  seqtemberi 22, 2014
  GEO464748
  ikideba pianino saqartvelo karg mdgomareobashi pasi 200 lari
 • iyideba pianino "ukraina"
  200lari

  iyideba pianino "ukraina"

  seqtemberi 22, 2014
  GEO464620
  iyideba pianino "ukraina",Savi feris.karg mdgomareobaSi.fasi 200 lari.tel.593 16 36 47 sofo