BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
239lari

BOSTON A26 Speaker-Black

seqtemberi 13, 2013
GEO303173
BOSTON A26 Speaker-Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 441 - 480 sul 903
 • eleqtro saqoneli boston marantz

  eleqtro saqoneli boston marantz

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303160
  eleqtro saqoneli boston marantz savaWro centri kidobani maRazia#78, lilo moli maRazia #37-1. mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker
  209lari

  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303161
  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker
  330lari

  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303163
  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • BOSTON Tvee-10 Sound Bar
  399lari

  BOSTON Tvee-10 Sound Bar

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303174
  BOSTON Tvee-10 Sound Bar savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) mob 555442930 beqa
 • MARANTZ NR1402B1
  660lari

  MARANTZ NR1402B1

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303183
  MARANTZ NR1402B1 savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • MARANTZ MCR603B
  920lari

  MARANTZ MCR603B

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303184
  MARANTZ MCR603B savaWro centr kidobaNi #78 maRazia (sarTuli I) amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseveri. MARANTZ MCR603B CD Receiver . mob 555442930 beqa
 • BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages
  470lari

  BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303186
  BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • ,MARANTZ SR5007B
  1 250lari

  ,MARANTZ SR5007B

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303181
  ,MARANTZ SR5007B savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages
  550lari

  BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303165
  BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • MARANTZ CD5004B CD Player
  420lari

  MARANTZ CD5004B CD Player

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303178
  MARANTZ CD5004B CD Player savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • MARANTZ MCR503SG CD Receiver
  760lari

  MARANTZ MCR503SG CD Receiver

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303177
  MARANTZ MCR503SG CD Receiver savaWro centr kidobaNi #78 maRazia (sarTuli I) amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi mob 555442930 beqa
 • iyideba tamtami
  80lari

  iyideba tamtami

  seqtemberi 13, 2013
  GEO302967
  iyideba iranuli darbuka, sul axali, Tavisi CasadebiT, mrgvali zedapiriT fasi 80 lari. 598873707
 • iyideba pianino
  900lari

  iyideba pianino

  seqtemberi 09, 2013
  GEO300981
  roiniSis firmis pianino. yavisferi CuqurTmebiani maRal fexebze karg mdgomareobaSi
 • iyideba pianino
  250lari

  iyideba pianino

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300762
  iyideba pianino "аккорд" karg mdgomareobaSi,fasi 250 lari.tel : 557726151
 • pianino
  800lari

  pianino

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300633
  saswrafod viyidi pianinos "saqarTvelo" Savi feris.sami pedliT.599929335
 • Fender Jazz Bass saswrafo gayidva,
  2 400$ 3 912lari

  Fender Jazz Bass saswrafo gayidva,

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300507
  es aris originaluri Fender Jazz Bass, es gitara iyo Zalian kargad Senaxuli. originaluri yuTi Sedis. Tu Tqven xarT dainteresebuli da gsurT meti informacia, gTxovT damikavSirdes. es aris saukeTeso gitara mqonda aqamde magram am dros unda gayidva.
 • originaluri Fender Stratocaster iyideba
  3 200$ 5 216lari

  originaluri Fender Stratocaster iyideba

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300500
  1958 Fender Stratocaster Sunburst, SeZenili originaluri mflobeli, originaluri yuTi Sedis.
 • iyideba Fender telecaster
  2 600$ 4 238lari

  iyideba Fender telecaster

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300495
  Fender telecaster seriuli nomeri 15172 iyo SeTiTxnili 1956 wels. es aris iSviaTi gitara. es aris gadaudebeli gayidva.gitara aris 100% originalur
 • saqsofoni Selmer Mark VI Alto
  2 200$ 3 586lari

  saqsofoni Selmer Mark VI Alto

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300490
  es aris erT erTi saukeTeso saxophones msoflioSi, am SELMER aris idealur mdgomareobaSi da Zalian kargad inarCunebs. igi SeTiTxnili 1954 wels.
 • Gibson Les Paul Goldtop
  2 500$ 4 075lari

  Gibson Les Paul Goldtop

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300485
  gibsonis Les Paul Goldtop 1953, P-90, didi gitara, evrokomisiis, originaluri brauni mZime yuTi.
 • iyideba fortepiano "OKTAВА"

  iyideba fortepiano "OKTAВА"

  seqtemberi 07, 2013
  GEO300141
  karg mdgomareobaSi , yavisferi. fasi SeTanxmebiT tel: 568 18 12 45
 • iyideba pianino "ukraina"
  150lari

  iyideba pianino "ukraina"

  seqtemberi 07, 2013
  GEO299993
  saswrafod da Zalian iafad! iyideba pianino "ukraina" idealur mdgomareobaSi.
 • SASTRAFOD IKIDEBA
  300lari

  SASTRAFOD IKIDEBA

  seqtemberi 06, 2013
  GEO299748
  IKIDEBA PIANINO,SHAVI FERIS,RUSULI.KARG MDGOMAREOBASHI
 • iyideba pianino
  300$ 489lari

  iyideba pianino

  seqtemberi 06, 2013
  GEO299625
  iyideba pianino "belarus". fasi 300 dolari. nino. mob. 599 683868. saxl: 24–77–34
 • pianino belarusi
  200lari

  pianino belarusi

  seqtemberi 04, 2013
  GEO298854
  2 pedliani yavisferi karg mdgomareobaSi
 • iyideba pianino
  300lari

  iyideba pianino

  seqtemberi 04, 2013
  GEO298782
  saswrapod karg mdgomareobashia!
 • pianino "красный октябрь"
  300lari

  pianino "красный октябрь"

  seqtemberi 04, 2013
  GEO298771
  pianino aris karg mdgomareobaSi,meCqareba gayidva,adgili ar maqvs dasadgmeli.fasze SeiZleba SeTanxmeba!
 • sinTezatori
  200lari

  sinTezatori

  seqtemberi 04, 2013
  GEO298607
  iyideba Casio-s firmis sinTezatori 200 larad aris sul axali (gamogzavnilia) moyveba notebis dasadgami, notebis wignaki, instruqcia. sateni ar qonda aris 6 elementze da calke SegiZliaT SeiZinoT sateni amazonze 9 dolari Rirs )))
 • iyideba pianino belarusi
  250lari

  iyideba pianino belarusi

  seqtemberi 03, 2013
  GEO298366
  iyideba pianino belarusi karg mdgomareobaSi fasi 250 lari
 • iyideba
  500$ 815lari

  iyideba

  seqtemberi 02, 2013
  GEO297881
  germanuli roiniSi. TamTa 599685152, 558480102. f. 500$
 • pianino
  300lari

  pianino

  seqtemberi 02, 2013
  GEO298019
  iyideba pianino "lirika"
 • saswrafod!

  saswrafod!

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297709
  saswrafod! iyideba Savi feris pianino "iveria". pianino Zalian karg mdgomareobaSia da Zalian iafad vyidi, ubralod male minda rom gavyido. 577 16 15 12 giorgi
 • saswrafod !
  300lari

  saswrafod !

  seqtemberi 01, 2013
  GEO297313
  iyideba pianino "saqarTvelo" Savi xis germanuli SigTavsiT saqarTveloSi awyobili karg mdgomareobaSi. 1961 wels gamoSvebuli. sakontaqto nomeri 2324094 an 579076161 nino
 • me-19 saukunis roiali ,ernst irmler,

  me-19 saukunis roiali ,ernst irmler,

  agvisto 31, 2013
  GEO297157
  saswrafod iyideba me-19 saukunis germanuli warmoebis Savi orpedliani roiali - ernst irmler. laifcigi. 50 TeTri klaviSi. sigrZe - 250 sm. sigane - 140 sm. miRebuli aqvs 2 medali. 1854w. Koing V Bayern. Maximilian II. 5555 sakontaqto piri ...
 • iyideba gretsch gitara
  800lari

  iyideba gretsch gitara

  agvisto 30, 2013
  GEO294245
  gretsch-is axali gitaraa. eseTi koreuli gitarebi 1300laridan iwyeba.me saswrafod mWirdeba Tanxa da amitom vakleb amdens. meti ar daakldeba. damikavSirdiT mobilurze.
 • aparatura (zbori)
  2 100$ 3 423lari

  aparatura (zbori)

  agvisto 29, 2013
  GEO296195
  2 cali mekis dinamiki 500 vati TiTo.berinjeris 8 kanaliani miqSeri 4 mikrofoni 4 instrumneti.iamaxa psr 550 ideba flopi diskebi weria da iwereba ritmebi.mikrofonebi da kvela sawiro kabeli.aris kilovati aparatura muSaobs xarisxianaT.592 036 627
 • saswrafod
  200lari

  saswrafod

  agvisto 28, 2013
  GEO295860
  saswrafod, iyideba pianino belarusi. karg mdgomareobaSi. fasi 200l.
 • pianino

  pianino

  agvisto 28, 2013
  GEO295738
  saswrapot iyideba pianino pasi shetanxmebit 597909988
 • iyideba pianino "belarusi"karg mdgomareobaSi
  300lari

  iyideba pianino "belarusi"karg mdgomareobaSi

  agvisto 27, 2013
  GEO295842
  iyideba pianino belarusi karg mdgonareobaSi,sam pedliani.fasze SeiZleba SeTanxmeba.