Zvirfasi zurmuxtis qva
15$ 24.45lari

Zvirfasi zurmuxtis qva

maisi 17, 2012
GEO85477
xromdiofsidi cimbiruli zurmuxtii moipoveba cimbirSi 1karati 15dolarad 568 84 81 649
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1121 - 1154 sul 1154
 • ROLEX (kodi W15)
  60lari

  ROLEX (kodi W15)

  ivnisi 19, 2012
  GEO115811
  avtomaturi meqanizmi E-MAIL: mygold.ge@gmail.com tel. 592101161
 • VERSACE (kodi W33)
  50lari

  VERSACE (kodi W33)

  ivnisi 19, 2012
  GEO115815
  kvarci E-MAIL: mygold.ge@gmail.com tel. 592101161
 • CALVIN KLEIN (kodi W01)
  50lari

  CALVIN KLEIN (kodi W01)

  ivnisi 19, 2012
  GEO115871
  kvarci E-MAIL: mygold.ge@gmail.com tel. 59210116
 • CARRERA (kodi W06)
  150lari

  CARRERA (kodi W06)

  ivnisi 19, 2012
  GEO115872
  meqanikuri E-MAIL: mygold.ge@gmail.com tel. 592101161
 • Pilgrim (Denmark) (kodi 013-7)
  55lari

  Pilgrim (Denmark) (kodi 013-7)

  ivnisi 19, 2012
  GEO115744
  E-MAIL: mygold.ge@gmail.com tel. 592101161 Zvirfasi qva crystal wona 15.3 grami
 • Pilgrim (Denmark) (kodi 038-30)
  50lari

  Pilgrim (Denmark) (kodi 038-30)

  ivnisi 19, 2012
  GEO115646
  E-MAIL: mygold.ge@gmail.com tel. 592101161 nivTi yelsabami Zvirfasi qva crystal wona 32 grami
 • mooqrovili beWedi
  19lari

  mooqrovili beWedi

  ivnisi 17, 2012
  GEO115109
  foladi metali oqroTi dafaruli zoma 17.5
 • oqros jibis saaTi GRACIOZA
  4 000$ 6 520lari

  oqros jibis saaTi GRACIOZA

  ivnisi 16, 2012
  GEO114614
  oqros jibis saaTi GRACIOZA
 • saaTi
  45lari

  saaTi

  ivnisi 16, 2012
  GEO114539
  axali,muSaobs elementze,kvarci , maRaziis misamarTi baxtrionis 13
 • iyideba yelsabami
  1 600lari

  iyideba yelsabami

  ivnisi 04, 2012
  GEO109853
  iyideba saswrafod Zveleburi rusuli grexili oqro 27/800 gr.idealur mdgomareobaSi. tel. 598512345
 • iyideba yelsabami.
  1 600lari

  iyideba yelsabami.

  ivnisi 04, 2012
  GEO109852
  iyideba saswrafod Zveleburi 27 gr oqro. mob.598512345
 • iyideba oqros antikvaruli saaTi(Breguet)
  2 000$ 3 260lari

  iyideba oqros antikvaruli saaTi(Breguet)

  maisi 25, 2012
  GEO105708
  iyideba oqros antikvaruli jibis saaTi(Breguet) karg mdgomareobaSi.
 • maxali xarisxis tixruli minanqris xatebi ,samkaulebi
  100lari

  maxali xarisxis tixruli minanqris xatebi ,samkaulebi

  maisi 20, 2012
  GEO103740
  vamzadeb SekveTiT maxal doneze sxvadasxva metalSi.
 • beWedi
  50lari

  beWedi

  maisi 16, 2012
  GEO102152
  aris didi zoma 593181234 eka
 • vamzadeb tixruli minanqris samkaulebs
  100lari

  vamzadeb tixruli minanqris samkaulebs

  maisi 14, 2012
  GEO101245
  vamzadeb tixruli minanqris samkaulebs
 • iyideba antikvaruli sayure III IV saukune
  iyideba sayure III -IV saukunis namuSevari
 • Tiffany & Co. beWedi b-12-143
  15lari

  Tiffany & Co. beWedi b-12-143

  maisi 09, 2012
  GEO99211
  brendi Tiffany & Co. dasaxeleba beWedi Semadgenloba movercxlili feri vercxlisferi sxva damatebiTi informacia naxeT Cvens saitze: an dagvikavSirdiT nomerze; 555 11 78 78 , an (0322) 51 46 51 Email: sales@elegant.ge
 • Tiffany & Co. beWedi b-12-132
  18lari

  Tiffany & Co. beWedi b-12-132

  maisi 09, 2012
  GEO99214
  brendi Tiffany & Co. dasaxeleba beWedi Semadgenloba movercxlili feri vercxlisferi sxva damatebiTi informacia naxeT Cvens saitze: an dagvikavSirdiT nomerze; 555 11 78 78 , an (0322) 51 46 51 Email: sales@elegant.ge
 • Hello Kitty saaTi W-12-157
  40lari

  Hello Kitty saaTi W-12-157

  maisi 09, 2012
  GEO99220
  brendi: Hello Kitty Semadgenloba: tyavi, uJangavi foladi,mina feri feradi ekrani ciferblati sxva damatebiTi informacia naxeT Cvens saitze: an dagvikavSirdiT nomerze; 555 11 78 78 , an (0322) 51 46 51 Email: sales@elegant.ge
 • Hello Kitty saaTi W-12-152
  35lari

  Hello Kitty saaTi W-12-152

  maisi 09, 2012
  GEO99222
  brendi: Hello Kitty Semadgenloba: tyavi, uJangavi foladi,mina feri feradi ekrani ciferblati sxva damatebiTi informacia naxeT Cvens saitze: an dagvikavSirdiT nomerze; 555 11 78 78 , an (0322) 51 46 51 Email: sales@elegant.ge
 • saaTi w-12-158
  55lari

  saaTi w-12-158

  maisi 09, 2012
  GEO99225
  Semadgenloba: rkina, uJangavi foladi, mina feri feradi ekrani cifruli sxva damatebiTi informacia naxeT Cvens saitze: an dagvikavSirdiT nomerze; 555 11 78 78 , an (0322) 51 46 51 Email: sales@elegant.ge
 • Disney saaTi W-12-151
  40lari

  Disney saaTi W-12-151

  maisi 09, 2012
  GEO99226
  brendi: Disney Semadgenloba: tyavi, uJangavi foladi,mina feri feradi ekrani ciferblati sxva damatebiTi informacia naxeT Cvens saitze: an dagvikavSirdiT nomerze; 555 11 78 78 , an (0322) 51 46 51 Email: sales@elegant.ge
 • iyideba: wiTeli yvaviliani beWedi
  25lari

  iyideba: wiTeli yvaviliani beWedi

  maisi 03, 2012
  GEO97025
  Cven gTavazobT maRali xarisxis vercxls italiidan, aseve qarxnuls, xelnakeTsa da minanqars. nivTis SesakveTad dagvikavSirdiT nomerze 598147755
 • ROLEX GMT-MASTER II 16710 pepsi BEZEL Z seriis
  2 000€ 4 600lari

  ROLEX GMT-MASTER II 16710 pepsi BEZEL Z seriis

  maisi 01, 2012
  GEO96344
  Rolex GMT-Master II 16710 pepsi Bezel Z-seriis sruliad axal Unboxed Rolex GMT-Master II 16710 pepsi Bezel Z-seriis. Mint mdgomareobis (TZ wesebi). suraTebi zustad warmoaCinos mdgomareoba watch. . modis Sida da gare yuTebi, garantiis mowmoba, samive ...
 • franguli sunamo
  150lari

  franguli sunamo

  aprili 22, 2012
  GEO92752
  iyideba franguli sunamo, safrangeTSi nayidi 150 larad
 • xelTnakeTi germaniidan
  150lari

  xelTnakeTi germaniidan

  aprili 22, 2012
  GEO92762
  iyideba sayure da gulsakidi Tanamedrove samkauli evropidan vercxlis aris oqros wyalSi amovlebuli, xeliT damzadebuli
 • briliantis beWedi
  4 500$ 7 326.45lari

  briliantis beWedi

  aprili 18, 2012
  GEO91130
  beWedi aris zurmuxtis TvliT 2.48k 2/4 2 brilianti 2.10k 4/5 11 brilianti 0.50k 4/4 4 almasi 0.12k
 • yelsabami
  50lari

  yelsabami

  aprili 16, 2012
  GEO90756
  yelsabami svarovskis TvlebiT
 • yelsabami
  50lari

  yelsabami

  aprili 16, 2012
  GEO90757
  vercxlis yelsabami cirkonebiT
 • NANITA's Accessories

  NANITA's Accessories

  marti 19, 2012
  GEO42205
  eqskluziuri samkaulebi (Tixa, metali, tyavi)
 • NANITA's Accessories

  NANITA's Accessories

  marti 11, 2012
  GEO35733
  eqskluziuri dizaini (Tixa, metali, tyavi)
 • iyideba saaTi 'pavel bure'
  12 000$ 19 537.20lari

  iyideba saaTi 'pavel bure'

  Tebervali 23, 2012
  GEO68365
  iyideba saaTi pavel bure damzadebiulia 1893 wels ruseTis imperatorisTvis 12 cali 58 grami oqro proba 999 da 4 karati lalis TvaliT aris originali antikvari gaformebuli. gadaformebiT da qveynidan gatanis uflebiT fasi 12000 dolari damikavSirdiT am nomerze ...
 • iyideba cnobili brendis saaTi "IWC"
  450lari

  iyideba cnobili brendis saaTi "IWC"

  ianvari 23, 2012
  GEO33741
  Zlieri da mamakacuri saaTi,dartyma gamZle (mexuTe sarTulidan gadmomivarda (marTalia miwaze daeca) da gadarCa. wyalSi dayvinTvis dros 30 metrze garantias gaZlevT,rom araferi ar mouva,30+ ar var pasuxismgebeli (arc maSvelebia pasuximgebeli) saaTis erT–erTi ...