VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 333
 • saukeTeso saCuqrebi BVLGARI,CARTIER,SWAROVSKI
  50lari

  saukeTeso saCuqrebi BVLGARI,CARTIER,SWAROVSKI

  maisi 22, 2015
  GEO587055
  amerikaSi nayidi msoflioSi wamyvani brendebis umaRlesi xarisxis 100% replikebi yvelaze dabal fasebSi! raodenoba SezRudulia. SesaZlebelia adgilze mitana SerCevisTvis. ixileT yvela gancxadeba
 • EBAY.COM-ze nayidi MONTBLANC,HERMES,BURBERRY
  80lari

  EBAY.COM-ze nayidi MONTBLANC,HERMES,BURBERRY

  maisi 22, 2015
  GEO587053
  amerikaSi EBAY.COM-is auqcionze nayidi msoflioSi wamyvani brendebis umaRlesi xarisxis 100% replikebi. uvela qamari umaRlesi xarisxis tyavis ganaa gamzadebuli yvelaze dabal fasebSi! raodenoba SezRudulia. SesaZlebelia adgilze mitana SerCevisTvis. ixileT ...
 • xelnakeTi yelsabami
  10lari

  xelnakeTi yelsabami

  maisi 21, 2015
  GEO586390
  iyideba xelnakeTi yelsabami.masala tyavi. fasi 8-10 lari. 595 85 27 38
 • giSris samajuri
  30lari

  giSris samajuri

  maisi 20, 2015
  GEO564426
  giSris samajuri burTulis diametri 10mm fasi 30 lari
 • amerikidan Camotanili originalebi yvelaze dabali fasebSi
  amerikaSi EBAY.COM-is auqcionze nayidi originalebi. iyideba yvelaze dabal fasebSi! raodenoba SezRudulia. SesaZlebelia adgilze mitana SerCevisTvis. ixileT yvela gancxadeba
 • EBAY.COM-ze nayidi OMEGA,CHOPARD,CARTIER
  150lari

  EBAY.COM-ze nayidi OMEGA,CHOPARD,CARTIER

  maisi 19, 2015
  GEO585177
  amerikaSi EBAY.COM-is auqcionze nayidi msoflioSi wamyvani brendebis umaRlesi xarisxis 100% replikebi. yvelaze dabal fasebSi! raodenoba SezRudulia. SesaZlebelia adgilze mitana SerCevisTvis. ixileT yvela gancxadeba
 • sameuli
  20lari

  sameuli

  maisi 19, 2015
  GEO585016
  iyideba sameuli (yelsabami da sayureebi) xelovnuri margalitiT, sayuris sakidebi aris vercxlis.
 • yelsabami 6 lari
  6lari

  yelsabami 6 lari

  maisi 18, 2015
  GEO584666
  iyideba yelsabami gitara , TiTo 6 lari. sakontaqto: 599 09 08 32 nino
 • SWAROVSKI-s uaxlesi koleqcia
  30lari

  SWAROVSKI-s uaxlesi koleqcia

  maisi 18, 2015
  GEO584600
  amerikaSi EBAY.COM-is auqcionze nayidi samkauli SWAROVSKI-s TvlebiT. yvelaze dabal fasebSi! raodenoba SezRudulia. SesaZlebelia adgilze mitana SerCevisTvis. ixileT yvela gancxadeba
 • auqconze nayidi BVLGARI-is samkauli
  40lari

  auqconze nayidi BVLGARI-is samkauli

  maisi 18, 2015
  GEO584552
  amerikaSi EBAY.COM-is auqcionze nayidi BVLGARI-is 100% replikebi. yvelaze dabal fasebSi! raodenoba SezRudulia. SesaZlebelia adgilze mitana SerCevisTvis. ixileT yvela gancxadeba
 • viyidi

  viyidi

  maisi 17, 2015
  GEO584033
  SeviZen am beWedis msgavas sayureebs damikavSirdiT nomerze: 551 20 75 76 rusudan kapanaZe
 • hematitis qvis Tevzi da ku kulonebi
  15lari

  hematitis qvis Tevzi da ku kulonebi

  maisi 14, 2015
  GEO582388
  hematitis qvis Tevzi da ku kulonebi. Sua aziidanaa gamogzavnili (tajikeTi). fasi TiTo kuloni 15 l.
 • samajurebi

  samajurebi

  maisi 12, 2015
  GEO581466
  Vyidi samakurebs mtxivnelebi shemexmianet nomerze:557593619
 • amerikidan gamogzavnili saaTebi

  amerikidan gamogzavnili saaTebi

  maisi 10, 2015
  GEO580351
  iyideba amerikidan gamogzavnili saaTebi. yvela originali da axalia. maT Soris aris bevri cnobili brendi. fasze movilaparakebT. misamarTi Tamar mefis gamziri N 16. axali gaxsnili evropuli maRaziebi. darekeT am nomerze - 577 75 04 57 nona
 • iyideba samkaulebis nakrebi
  30lari

  iyideba samkaulebis nakrebi

  maisi 09, 2015
  GEO579814
  iyideba samkaulebis nakrebi,vercxlisferi biJuteria:yelsabami,samajuri,sayureebi da beWedi (yvela zomaze midis).
 • vyidi qarvas

  vyidi qarvas

  maisi 08, 2015
  GEO579356
  vyidi oqrosfer qarvas fasi SeTanxmebiT
 • iyideba kuloni
  50lari

  iyideba kuloni

  maisi 07, 2015
  GEO578222
  iyideba vercxlis kuloni TvlebiT da ZewkviT
 • samajuri vercxlis
  20lari

  samajuri vercxlis

  maisi 06, 2015
  GEO578024
  vercxlis samajuri mooqrovili detalebiT, qva- Smoki Quartz. tel 2746101
 • iyideba saaTi axali.
  15lari

  iyideba saaTi axali.

  maisi 06, 2015
  GEO574894
  iyideba saaTi axali. fasi 15 alri
 • ikideba oqros bewedi
  800lari

  ikideba oqros bewedi

  maisi 05, 2015
  GEO577472
  ikideba dzveli rusuli oqros bewedi lalis TvliT 7 gramiani 593225659nini
 • iyideba mooqrovili sayure SWAROVSKI ZIRCONIA-s TvlebiT
  iyideba sayure SWAROVSKI ZIRCONIA-s TvlebiT. svarovskis cirkoni (SWAROVSKI ZIRCONIA) - erTaderTi qva, romelic aris briliantis sruli imitacia, radgan muSavdeba specialuri teqnologiiT. mooqrovili, axali, originalur sasaCuqre yuTSi.
 • SeviZen Zvelebur oqros.

  SeviZen Zvelebur oqros.

  aprili 29, 2015
  GEO574021
  Sevisyidi Zvelebur oqros n-shioshvili@mail.ru
 • xelnakeTi samkaulebi
  20lari

  xelnakeTi samkaulebi

  aprili 27, 2015
  GEO514508
  iyideba xelnakeTi samkaulebi.Sesrulebulia tyaviT,liToniT,firuzis qvebiT.SesaZlebelia fasis SeTanxmebac: didi beWdebi: 15 lari saSualo zomis beWdebi: 10 lari patara beWdebi:7 larri didi samajuri:22 lari patara samajuri:15 lari yelsabamebi:30 ...
 • qalis Sveicariuli majis saaTi ,EverSwiss"
  100$ 163lari

  qalis Sveicariuli majis saaTi ,EverSwiss"

  aprili 26, 2015
  GEO572148
  saaTi aris uxmari , axal mdgomareobaSi. ciferblatebi 18 K oqrosi
 • iyideba Savi margaliti

  iyideba Savi margaliti

  aprili 23, 2015
  GEO570344
  saswrafod iyideba Savi margaliti 85 cali,fasi SeTanxmebiT tel: 555474851 aleqsi
 • samajuri poladi zvarovskebit

  samajuri poladi zvarovskebit

  aprili 22, 2015
  GEO569821
  Iyideba samajuri marka nani,aris poladi motzedili zvarovskis qvebit.arsebobs tavisive qamari
 • originali pasi 200e tel.574065929

  originali pasi 200e tel.574065929

  aprili 22, 2015
  GEO569805
  Samajuri d&g originali d&g samodelo saxlidan nayidi tvito 200e
 • iyideba axali saaTi
  1 500$ 2 445lari

  iyideba axali saaTi

  aprili 18, 2015
  GEO567536
  iyideba axali saaTi. ikiTxeT mzia
 • vyidi Teqisgan damzadebul sayureebs
  5lari

  vyidi Teqisgan damzadebul sayureebs

  aprili 17, 2015
  GEO567085
  sayureebi damzadebulia Teqisgan, damikavSirdiT mobilurze 591 93 26 23
 • vyidi Teqisgan damzadebuli yelsabams
  15lari

  vyidi Teqisgan damzadebuli yelsabams

  aprili 17, 2015
  GEO567075
  yelsabami rogorc saTaurSi avgniSne damzadebulia Teqisgan, igi Camocmulia Sav lentze da sxvadasxva formis micemaa SesaZlebeli. mag: rogorc SeerTeba ise burTulebis daSoreba, lentis mokled an grZlad dakideba da a.S aris Wreli da nebismier samoss moaxdenT
 • saswrafid iyideba 574 70 67 76
  500$ 815lari

  saswrafid iyideba 574 70 67 76

  aprili 15, 2015
  GEO565767
  maseratis originali saaTi, brolis SuSiT, wyalgamZle
 • saswrafod iyideba bentlis firmis mamakacis majis saaTi
  saswrafod iyideba mamakacis majis saaTi bentlis brendi originali. realuri fasia 6000-7000 $. vyidi saswrafid da SeiZleba fasze SeTanxmeba, amitom magari variantia vinc icis bentlis brendi. tel:577 77 09 29
 • iyideba DK_s axali saaTi MADE IN P.R.C
  60lari

  iyideba DK_s axali saaTi MADE IN P.R.C

  marti 30, 2015
  GEO558486
  iyideba axali saaTi daniel kleinis, araris xelnakeTi, saaTi aris oqrosferi, SigniT isrebi fosforia,imyofeba ozurgeTSi,gamogzavnaze ar iqneba problema,
 • breitling-montbrillant legendi A23340

  breitling-montbrillant legendi A23340

  marti 29, 2015
  GEO558272
  +995599301967.koba.saaTi Sveicarulia.axali Rirs 4000 evroze meti.
 • iaponuri originali saaTi
  250lari

  iaponuri originali saaTi

  marti 28, 2015
  GEO557673
  vyidi iaponur mersedes bencis original majis saaTs.
 • vyidi qarvas

  vyidi qarvas

  marti 27, 2015
  GEO557449
  vyidi qarvas. fasi SeTanxmebiT
 • jibis saaTi молния
  800lari

  jibis saaTi молния

  marti 26, 2015
  GEO556786
  aris muSa mdgomareobaSi.sabWoTa droindeli jibis saaTi.molnia.молния.
 • majis saaTi
  250lari

  majis saaTi

  marti 22, 2015
  GEO554538
  "red line" avtomat-meqanikuri saaTi,ar saWiroebs elements. originali.yuTiT da pasportiT. miotas iaponuri meqanizmiT
 • iyideba

  iyideba

  marti 20, 2015
  GEO553407
  vyidi qarvas mzivs zustad esetia damikavshirdit am nomerze 595 30 32 90
 • vyidi breitlingis saTs
  1 500$ 2 445lari

  vyidi breitlingis saTs

  marti 19, 2015
  GEO552588
  vyidi breitlingis saTs amas komentari aRar Wirdeba magari saTia kristalis SuSiT eleqtronika avtomatika danarCenze movrigdebiT fasi 1500$ dolaridan zeviT
 • seqs marketi!