qiravdeba fifqias da barbis formebi
15lari

qiravdeba fifqias da barbis formebi

dekemberi 24, 2012
GEO195384
vaqiraveb fifqias da barbis formebs 15 larad. 557 32 38 25
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1361 - 1400 sul 1696
 • espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40
  140lari

  espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40

  ianvari 11, 2013
  GEO200598
  espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40 568 928309
 • axali,namdvili bewvis,Tanamedrove germaniidan 40
  160lari

  axali,namdvili bewvis,Tanamedrove germaniidan 40

  ianvari 11, 2013
  GEO200599
  Zalian Tbili Ceqma,exla rom modaSia iseTi bewvis,bewvi aris namdvili da ara xelovnuri.praktikul da ucxo Zirebze.Camovitane germaniidan,maqvs sakmarisze bevri fexsacmeli da amitom vyidi,es fexsacmeli aris axali ar Camicvams arasodes.zoma 40
 • axali,39 zoma,germaniidan
  150lari

  axali,39 zoma,germaniidan

  ianvari 11, 2013
  GEO200600
  Zalian Tanamdrove Ceqma.zoma 39,Camonatilia germaniidan,cobili brendi graceland, deichmann-is maRaziidan.muqi ruxisferia-
 • axali,Tbili Ceqma 39 zoma
  70lari

  axali,Tbili Ceqma 39 zoma

  ianvari 11, 2013
  GEO200596
  Tanamedrove da Tbili Ceqma,sul axali,zoma 39.germanulebi 568 928309
 • shereuli brendis pexsacmeli da tasacmeli
  90lari

  shereuli brendis pexsacmeli da tasacmeli

  ianvari 10, 2013
  GEO200019
  Gamarjobat,gtavazobt sxvadasxva brendis tasacmels,pexsacmels (qalis)dabal pasebshi ,es yvelaperi shegidzlia naxot tbilishi damikavshirdit am nomerze (597702080 :Tamuna )
 • iyideba norkis Suba
  3 000lari

  iyideba norkis Suba

  ianvari 08, 2013
  GEO199104
  iyideba rusuli axali norkis Suba
 • norki Suba
  2 000lari

  norki Suba

  ianvari 08, 2013
  GEO199114
  iyideba 2000larad norkis rusuli Suba axalia!
 • Sarfi
  50lari

  Sarfi

  ianvari 07, 2013
  GEO198823
  iyideba safirmo brendis luis vitonis Zalian kargi xarisxis Sarfi damikavSirdiT mxolod am nomerze 551 59 20 10 am nomerze nu d a m i k a v S i r d e b i T > 595 77 02 58
 • Nike Elastico amerikuli zoma 43
  90lari

  Nike Elastico amerikuli zoma 43

  ianvari 07, 2013
  GEO198808
  amerikuli NIKE amazonidan cota patara momivida da vyidi zoma 42-43
 • PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2
  80lari

  PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2

  ianvari 07, 2013
  GEO198810
  PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2
 • TeTreuli evropidan
  200lari

  TeTreuli evropidan

  ianvari 05, 2013
  GEO198212
  iyideba Tanamedrove stilis safirmo brendebis TeTreuli da sufrebi(evropidan) damikavSirdiT mxolod skaipis an feisbukis saSualebiT skyp adres> levani.naresheli facebook adres> levani naresheli damitoveT Setyobineba an momwereT piradSi
 • iyideba
  100lari

  iyideba

  ianvari 04, 2013
  GEO197747
  iyideba ALDO_ s firmis, qalis Savi fexsacmeli, 40zoma. fasi 100lari. amzonze nayidi
 • cheqma qalis Ceqma qalis. klarksis firmis
  340lari

  cheqma qalis Ceqma qalis. klarksis firmis

  ianvari 02, 2013
  GEO197352
  internetiT maq nayidi da ufro iafad vyidi, vidre viyide, axalia, tyavisaa 37.5-38 zomaa da fasze SeiZleba dalaparakeba
 • milanis maisuri
  100$ 163lari

  milanis maisuri

  dekemberi 28, 2012
  GEO196630
  MILANIS ORIGINALI MAISURI!SUL AXALIA!ARCERTXEL AR CHAMICVIA!CHAMOVITANE STAMBULIDAN!MIVECI 168$!MOYVEBA KUPONI ROMELIS DAADASTUREBS MAISURIS OROGINALS MSOPLIOS NEBISMIER KUTXIS MAGASIASHI!CLIMACOOL-IA!ZOMA-XXL(2XL)
 • sakarnavalo formebis gaqiraveba
  30lari

  sakarnavalo formebis gaqiraveba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196229
  qiravdeba sakarnavalo formebi yvelaze dabal fasad. ixileT Cveni gverdi facebook-ze:
 • vendetas niRabi
  10lari

  vendetas niRabi

  dekemberi 26, 2012
  GEO196218
  iyideba vendetas axali niRbebi. rezinis samgariT. damzadebulia myari plastmasisgan
 • norkis rusuli Suba
  1 500lari

  norkis rusuli Suba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196014
  saswrafod vyidi ruseTidan Camotanil axal norkis firmis Subas.
 • iyideba GEOX saswrafod axali mamakacis tufli iafad
  160lari

  iyideba GEOX saswrafod axali mamakacis tufli iafad

  dekemberi 25, 2012
  GEO195804
  vyidi mamakacis axal GEOX iafad. zoma: 42 evropuli, magram erTi zomiT didi Camovida da savaraudod 43 zomisTvisaa. viyide amerikaSi 50% fasdaklebiT, Tbilisamde damijda 163 lari (148+15)
 • iyideba axali botasi Reebok originali iafad
  140lari

  iyideba axali botasi Reebok originali iafad

  dekemberi 25, 2012
  GEO195806
  saswrafod axali tyavis botasi Reebok originali iafad. nayidia germaniaSi (miunxenSi) 40% fasdaklebiT 70 evrod. zoma: EUR - 43, USA -10.
 • iyideba saswrafod germanuli qurqi!
  1 000$ 1 630lari

  iyideba saswrafod germanuli qurqi!

  dekemberi 21, 2012
  GEO194499
  saswrafod iyideba axali, germanuli warmoebis, vercxlisferi, Tanamnedroved Sekerili karakulCas 46-48 zoma qurqi. "pelc klausdorferi"-s firmis. mob. 599-226290 Sakontaqto piri rusudani
 • iyideba saswrafod karakulCas qurqi!
  1 000$ 1 630lari

  iyideba saswrafod karakulCas qurqi!

  dekemberi 21, 2012
  GEO194504
  saswrafod iyideba germaniidan Camotanili,axali,modurad Sekerili "pelz klausdorfer holcvikede"-s firmis vercxlisferi "karakulCas" qurqi.46-48 zoma.ulamazesia,ar inanebT. mob: 599-226290 rusudani
 • norkis qurqi
  800€ 1 840lari

  norkis qurqi

  dekemberi 21, 2012
  GEO194495
  saswrafod! iyideba norkis axali qurqi. ( marka ANASTASIA ). fasi SeTanxmebiT
 • WRANGLER-is jinsis kurtka
  80lari

  WRANGLER-is jinsis kurtka

  dekemberi 21, 2012
  GEO178594
  saswrafod iyideba WRANGLER-is jinsis kurtka.belgiidan aris gamogzavnili.ramodenijemer mecva mxolod.axaliviTaa.visac jinsis kurtkebi evaseba
 • qiravdeba saqorwilo kaba,pronovias koleeqciidan Sekerili
  350lari

  qiravdeba saqorwilo kaba,pronovias koleeqciidan Sekerili

  dekemberi 20, 2012
  GEO194112
  qiravdeba saqorwilo kaba,umaRlesi xarisxis masaliT Sekerili pronovias koleeqciidaan,erTxel nacvami,marTla Zalian lamaziaa,danarCeni informaciisTvis,miTiTebul nomerze damirekeeT,
 • fexsacmeli
  50lari

  fexsacmeli

  dekemberi 19, 2012
  GEO193760
  aris sul axali italiidan Camotanili Caucmeli. zoma ar momergo.
 • iyideba bunebrivi bewvi
  1 500lari

  iyideba bunebrivi bewvi

  dekemberi 19, 2012
  GEO193723
  iyideba TeTri meliis naturaluri bewvi ucmel mdgomareobaSi, Camotanilia italiidan, SesaZlebelia dakleba.tel.558-40-26-16
 • iyideba norkis Suba
  3 000$ 4 890lari

  iyideba norkis Suba

  dekemberi 19, 2012
  GEO193552
  iyideba norkis Suba,fasi 3000 dolari
 • iyideba xeliT naqsovi panCo!
  120lari

  iyideba xeliT naqsovi panCo!

  dekemberi 18, 2012
  GEO193353
  iyideba xeliT naqsovi panCo
 • iyideba dublionka
  90lari

  iyideba dublionka

  dekemberi 15, 2012
  GEO192401
  2XL Zalian karg mdgomareobaSi.tyavis Semcvleli,dainteresebuli pirebi damikavSirdiT mobilurze 579 766 756
 • norkis qurqi
  1 500lari

  norkis qurqi

  dekemberi 15, 2012
  GEO190306
  iyideba norkis grZeli yavisferi Suba karg mdgomareobaSi.
 • vaqiraveb Pronovias stilis sapatarZlo kabas.
  250lari

  vaqiraveb Pronovias stilis sapatarZlo kabas.

  dekemberi 15, 2012
  GEO192333
  kaba aris erTxel nacvami, idealur mdgomareobaSi. rogorc suraTze Cans kargad eqnebaT gamxdar da saSualo tanis gogonebs, radgan aqvs korsetic.
 • iyideba fexsacmeli
  90lari

  iyideba fexsacmeli

  dekemberi 15, 2012
  GEO192231
  fexsacmeli aris SeZenili maRazia "bata'-Si . fexsacmeli Savi ferisaa. zoma : 36 . sruliad axalia .
 • iyideba germaniidan gamogzavnili FOSSIL-is fexsacmeli.
  150lari

  iyideba germaniidan gamogzavnili FOSSIL-is fexsacmeli.

  dekemberi 15, 2012
  GEO192151
  iyideba axali fexsacmeli FOSSIL-is firmis 41 zoma.
 • norkis qurqi
  3 500$ 5 705lari

  norkis qurqi

  dekemberi 15, 2012
  GEO63726
  iyideba axali, Tanamedrove modelis, muqi, grZeli norkis qurqi berZnuli warmoebis kapiSoniT da norkis sartyliT.
 • italiidan axali da meoradi tansacmlis, fexsacmlisa da CanTebis biTumad SekveTa dabal fasebSi
  axali da meoradi italiuri tansacmlis (qalis, kacis, bavSvis), fexsacmelebis(nebismeri sezonisTvis), CanTebis, sunamoebis, biJuteriisa, sxvadasxva aqsesuarisa da sarecxi saSualebebis SekveTa dabal fasebSi. saqonlis fasi damokidebulia mis xarisxze da Sesyidvis ...
 • mangos kaba
  120lari

  mangos kaba

  dekemberi 09, 2012
  GEO188613
  iyideba mangos kaba, aris erTxel nacvami.
 • iyideba berZnuli norkis qurqebi
  1 500$ 2 445lari

  iyideba berZnuli norkis qurqebi

  dekemberi 09, 2012
  GEO189461
  iyideba norkis qurqebi erTi -38 zoma (saSualo sigrZis)fasi-1200 $ ; meore 46 zoma (grZeli) fasi-1500$ ,axali.
 • jinsebis Sarvalebi TurkeTisi
  15lari

  jinsebis Sarvalebi TurkeTisi

  dekemberi 08, 2012
  GEO189144
  100 cali qalebisi da 200 cali biWebisi .
 • puma
  90lari

  puma

  dekemberi 05, 2012
  GEO187878
  amerikidan Chamotanili zoma 42 naxevari axalia