15lari

qiravdeba fifqias da barbis formebi

dekemberi 24, 2012
GEO195384
vaqiraveb fifqias da barbis formebs 15 larad. 557 32 38 25
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • axali,39 zoma,germaniidan
  150lari

  axali,39 zoma,germaniidan

  ianvari 11, 2013
  GEO200600
  Zalian Tanamdrove Ceqma.zoma 39,Camonatilia germaniidan,cobili brendi graceland, deichmann-is maRaziidan.muqi ruxisferia-
 • axali,Tbili Ceqma 39 zoma
  70lari

  axali,Tbili Ceqma 39 zoma

  ianvari 11, 2013
  GEO200596
  Tanamedrove da Tbili Ceqma,sul axali,zoma 39.germanulebi 568 928309
 • shereuli brendis pexsacmeli da tasacmeli
  90lari

  shereuli brendis pexsacmeli da tasacmeli

  ianvari 10, 2013
  GEO200019
  Gamarjobat,gtavazobt sxvadasxva brendis tasacmels,pexsacmels (qalis)dabal pasebshi ,es yvelaperi shegidzlia naxot tbilishi damikavshirdit am nomerze (597702080 :Tamuna )
 • aleqsandr maquinis tyavis fexsacmeli
  200lari

  aleqsandr maquinis tyavis fexsacmeli

  ianvari 09, 2013
  GEO199954
  36-37zoma!
 • 3 000lari

  iyideba norkis Suba

  ianvari 08, 2013
  GEO199104
  iyideba rusuli axali norkis Suba
 • 2 000lari

  norki Suba

  ianvari 08, 2013
  GEO199114
  iyideba 2000larad norkis rusuli Suba axalia!
 • Sarfi
  50lari

  Sarfi

  ianvari 07, 2013
  GEO198823
  iyideba safirmo brendis luis vitonis Zalian kargi xarisxis Sarfi damikavSirdiT mxolod am nomerze 551 59 20 10 am nomerze nu d a m i k a v S i r d e b i T > 595 77 02 58
 • Nike Elastico amerikuli zoma 43
  90lari

  Nike Elastico amerikuli zoma 43

  ianvari 07, 2013
  GEO198808
  amerikuli NIKE amazonidan cota patara momivida da vyidi zoma 42-43
 • PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2
  80lari

  PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2

  ianvari 07, 2013
  GEO198810
  PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2
 • TeTreuli evropidan
  200lari

  TeTreuli evropidan

  ianvari 05, 2013
  GEO198212
  iyideba Tanamedrove stilis safirmo brendebis TeTreuli da sufrebi(evropidan) damikavSirdiT mxolod skaipis an feisbukis saSualebiT skyp adres> levani.naresheli facebook adres> levani naresheli damitoveT ...
 • iyideba
  100lari

  iyideba

  ianvari 04, 2013
  GEO197747
  iyideba ALDO_ s firmis, qalis Savi fexsacmeli, 40zoma. fasi 100lari. amzonze nayidi
 • cheqma qalis Ceqma qalis. klarksis firmis
  340lari

  cheqma qalis Ceqma qalis. klarksis firmis

  ianvari 02, 2013
  GEO197352
  internetiT maq nayidi da ufro iafad vyidi, vidre viyide, axalia, tyavisaa 37.5-38 zomaa da fasze SeiZleba dalaparakeba
 • naturaluri tyavis mamakacis fexsacmeli

  naturaluri tyavis mamakacis fexsacmeli

  ianvari 01, 2013
  GEO197233
  originali Florsheim-is mamakacis zamTris fexsacmeli, 46 zoma (amerikuli12), maRali xarisxis cxenis tyavi rogorc zedapiri, aseve sarCulic. SeZenilia amerikaSi, muqi yavisferi. kontaqti: 577 12 40 02
 • milanis maisuri
  100$ 163lari

  milanis maisuri

  dekemberi 28, 2012
  GEO196630
  MILANIS ORIGINALI MAISURI!SUL AXALIA!ARCERTXEL AR CHAMICVIA!CHAMOVITANE STAMBULIDAN!MIVECI 168$!MOYVEBA KUPONI ROMELIS DAADASTUREBS MAISURIS OROGINALS MSOPLIOS NEBISMIER KUTXIS MAGASIASHI!CLIMACOOL-IA!ZOMA-XXL(2XL)
 • mamakacis zamTris fexsacmeli
  300lari

  mamakacis zamTris fexsacmeli

  dekemberi 27, 2012
  GEO196340
  iyideba originali Florsheim-is mamakacis zamTris fexsacmeli, 46 zoma (amerikuli12), maRali xarisxis tyavi rogorc zedapiri, aseve sarCulic. muqi yavisferi.
 • sakarnavalo formebis gaqiraveba
  30lari

  sakarnavalo formebis gaqiraveba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196229
  qiravdeba sakarnavalo formebi yvelaze dabal fasad. ixileT Cveni gverdi facebook-ze:
 • vendetas niRabi
  10lari

  vendetas niRabi

  dekemberi 26, 2012
  GEO196218
  iyideba vendetas axali niRbebi. rezinis samgariT. damzadebulia myari plastmasisgan
 • iyideba
  65lari

  iyideba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196058
  iyideba fexsacmeli. zoma 37,5. yavisferi.Camosulia amerikidan.
 • norkis rusuli Suba
  1 500lari

  norkis rusuli Suba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196014
  saswrafod vyidi ruseTidan Camotanil axal norkis firmis Subas.
 • norkis rusuli Suba
  1 500lari

  norkis rusuli Suba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196013
  saswrafod iyideba ruseTidan Camotanili norkis uxmari Suba.
 • iyideba GEOX saswrafod axali mamakacis tufli iafad
  160lari

  iyideba GEOX saswrafod axali mamakacis tufli iafad

  dekemberi 25, 2012
  GEO195804
  vyidi mamakacis axal GEOX iafad. zoma: 42 evropuli, magram erTi zomiT didi Camovida da savaraudod 43 zomisTvisaa. viyide amerikaSi 50% fasdaklebiT, Tbilisamde damijda 163 lari (148+15)
 • iyideba axali botasi Reebok originali iafad
  140lari

  iyideba axali botasi Reebok originali iafad

  dekemberi 25, 2012
  GEO195806
  saswrafod axali tyavis botasi Reebok originali iafad. nayidia germaniaSi (miunxenSi) 40% fasdaklebiT 70 evrod. zoma: EUR - 43, USA -10.
 • 1 000$ 1 630lari

  iyideba saswrafod germanuli qurqi!

  dekemberi 21, 2012
  GEO194499
  saswrafod iyideba axali, germanuli warmoebis, vercxlisferi, Tanamnedroved Sekerili karakulCas 46-48 zoma qurqi. "pelc klausdorferi"-s firmis. mob. 599-226290 Sakontaqto piri rusudani
 • 1 000$ 1 630lari

  iyideba saswrafod karakulCas qurqi!

  dekemberi 21, 2012
  GEO194504
  saswrafod iyideba germaniidan Camotanili,axali,modurad Sekerili "pelz klausdorfer holcvikede"-s firmis vercxlisferi "karakulCas" qurqi.46-48 zoma.ulamazesia,ar inanebT. mob: 599-226290 rusudani
 • norkis qurqi
  800€ 1 840lari

  norkis qurqi

  dekemberi 21, 2012
  GEO194495
  saswrafod! iyideba norkis axali qurqi. ( marka ANASTASIA ). fasi SeTanxmebiT
 • WRANGLER-is jinsis kurtka
  80lari

  WRANGLER-is jinsis kurtka

  dekemberi 21, 2012
  GEO178594
  saswrafod iyideba WRANGLER-is jinsis kurtka.belgiidan aris gamogzavnili.ramodenijemer mecva mxolod.axaliviTaa.visac jinsis kurtkebi evaseba
 • qiravdeba saqorwilo kaba,pronovias koleeqciidan Sekerili
  350lari

  qiravdeba saqorwilo kaba,pronovias koleeqciidan Sekerili

  dekemberi 20, 2012
  GEO194112
  qiravdeba saqorwilo kaba,umaRlesi xarisxis masaliT Sekerili pronovias koleeqciidaan,erTxel nacvami,marTla Zalian lamaziaa,danarCeni informaciisTvis,miTiTebul nomerze damirekeeT,
 • fexsacmeli
  50lari

  fexsacmeli

  dekemberi 19, 2012
  GEO193760
  aris sul axali italiidan Camotanili Caucmeli. zoma ar momergo.
 • iyideba bunebrivi bewvi
  1 500lari

  iyideba bunebrivi bewvi

  dekemberi 19, 2012
  GEO193723
  iyideba TeTri meliis naturaluri bewvi ucmel mdgomareobaSi, Camotanilia italiidan, SesaZlebelia dakleba.tel.558-40-26-16