qiravdeba fifqias da barbis formebi
15lari

qiravdeba fifqias da barbis formebi

dekemberi 24, 2012
GEO195384
vaqiraveb fifqias da barbis formebs 15 larad. 557 32 38 25
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1281 - 1320 sul 1634
 • saswrafod iyideba norkis qurqi.
  2 000$ 3 260lari

  saswrafod iyideba norkis qurqi.

  ianvari 22, 2013
  GEO205806
  iyideba: berZnuli axali qurqi, norkis zurgis naWrebiT, Tavisi pasportiT. sawyisi fasi 2000$.
 • dutis kurtka
  60lari

  dutis kurtka

  ianvari 22, 2013
  GEO205782
  karg mdgomareobaSi. cota daklebac SeiZleba.
 • dutis kurtka
  60lari

  dutis kurtka

  ianvari 22, 2013
  GEO205784
  karg mdgomareobaSi.fasis daklebac SeiZleba
 • baTinkebi
  39€ 89.70lari

  baTinkebi

  ianvari 21, 2013
  GEO204901
  baTinkebis farTo asortimenti. gamoiwereT da dazogeT.miReba 3.5 dReSi.
 • karg mdgomareobaSi .
  30lari

  karg mdgomareobaSi .

  ianvari 21, 2013
  GEO204910
  gamogzavnilia italidan .
 • sul axali kargi CanTa .
  50lari

  sul axali kargi CanTa .

  ianvari 21, 2013
  GEO204911
  gamogzavnilia italiidan .
 • iyideba gogos qurTuki
  50lari

  iyideba gogos qurTuki

  ianvari 20, 2013
  GEO204662
  iyideba JUNKER-is firmis gogos qurTuki muqi Waobisferi,zoma M, Camotanilia amerikidan. aris msubuqi, Zalian Tbili da komfortuli. me mokle maqvs da ver movixdine. vyidi Zalian iafad, fasi 50 lari.
 • iyideba
  150lari

  iyideba

  ianvari 20, 2013
  GEO204557
  iyideba saukeTeso xarisxis, Tanamedrove modelis tyavis Sarvali 38-40 zoma.
 • mamakacis zamTris fexsacmeli
  40lari

  mamakacis zamTris fexsacmeli

  ianvari 19, 2013
  GEO204302
  gamowerilia germaniidan. zoma arasworad mivuTiTeT da amitom vyidiT(aweria 42 magram ufro midis 41ze). aris wyalgaumtari. sulmTlad axalia Tavisive yuTiT da celofnebiT. vyidi TiTqmis mesamed fasad rac damijda.
 • bavSvis qudebi
  10lari

  bavSvis qudebi

  ianvari 16, 2013
  GEO202848
  vqsov qudebs, ZiriTadaT gogonebisTvis, miviReb SekveTebs an Cavabareb maRaziebSi. msurvelebi damikavSirdiT: 555 42 54 83
 • vaqiraveb

  vaqiraveb

  ianvari 16, 2013
  GEO202861
  vaqiraveb saqorwilo kabas,mxolod erTxel aris Cacmuli.fasi SeTanxmebiT
 • iyideba norkis qurqi
  600€ 1 380lari

  iyideba norkis qurqi

  ianvari 15, 2013
  GEO202508
  vyidi norkis qurqs kanadurs .aris muxlamde zemodan daSvebuli.pasi 600evro
 • iyideba lakostes fexsacmeli
  230lari

  iyideba lakostes fexsacmeli

  ianvari 12, 2013
  GEO201247
  iyideba lakostes brendis mamakacis Savi tyavis fexsacmeli,zoma 41,fasi 230lari,tel:577765611
 • iyideba
  250lari

  iyideba

  ianvari 12, 2013
  GEO201246
  iyideba kelvin kleinis tyavis Savi feris daTbiluli qalis Ceqma,zoma 37.fasi 250lari tel:577765611
 • bewvis qurqi qudiT
  550lari

  bewvis qurqi qudiT

  ianvari 12, 2013
  GEO201201
  iyideba naturaluri bewvis mokle qurqi qudiT -550 larad zoma-45-48
 • axali,sufTa tyavis 37 zoma germaniidan
  95lari

  axali,sufTa tyavis 37 zoma germaniidan

  ianvari 11, 2013
  GEO200608
  sul axalia,aweria 37 ,magram me didi maqvs.zoma midis 38-ze da ara 37-ze. Signidan aris daTbiluli Camotanili maqvs piradad me germaniidan 568 928309
 • axali ,Zalian Tbili Tovlis Ceqma germaniidan
  130lari

  axali ,Zalian Tbili Tovlis Ceqma germaniidan

  ianvari 11, 2013
  GEO200606
  es aris Tovlis fexsacmeli,romelSic fexi yovelTvis Tbilad da mSralad geqnebaT.aris msubuqi da sasiamovno satarebeli.maqvs ori da amitom erTs vyidi ,radgan ori ar mjirdeba.Camotanilia germaniidan.aris Caucmeli,sul axali.zoma aweria 41-43,aseT Ceqmebs yovelTvis ...
 • espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40
  140lari

  espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40

  ianvari 11, 2013
  GEO200598
  espanuri fexsacmeli,axali ,zoma 40 568 928309
 • axali,namdvili bewvis,Tanamedrove germaniidan 40
  160lari

  axali,namdvili bewvis,Tanamedrove germaniidan 40

  ianvari 11, 2013
  GEO200599
  Zalian Tbili Ceqma,exla rom modaSia iseTi bewvis,bewvi aris namdvili da ara xelovnuri.praktikul da ucxo Zirebze.Camovitane germaniidan,maqvs sakmarisze bevri fexsacmeli da amitom vyidi,es fexsacmeli aris axali ar Camicvams arasodes.zoma 40
 • axali,39 zoma,germaniidan
  150lari

  axali,39 zoma,germaniidan

  ianvari 11, 2013
  GEO200600
  Zalian Tanamdrove Ceqma.zoma 39,Camonatilia germaniidan,cobili brendi graceland, deichmann-is maRaziidan.muqi ruxisferia-
 • axali,Tbili Ceqma 39 zoma
  70lari

  axali,Tbili Ceqma 39 zoma

  ianvari 11, 2013
  GEO200596
  Tanamedrove da Tbili Ceqma,sul axali,zoma 39.germanulebi 568 928309
 • shereuli brendis pexsacmeli da tasacmeli
  90lari

  shereuli brendis pexsacmeli da tasacmeli

  ianvari 10, 2013
  GEO200019
  Gamarjobat,gtavazobt sxvadasxva brendis tasacmels,pexsacmels (qalis)dabal pasebshi ,es yvelaperi shegidzlia naxot tbilishi damikavshirdit am nomerze (597702080 :Tamuna )
 • iyideba norkis Suba
  3 000lari

  iyideba norkis Suba

  ianvari 08, 2013
  GEO199104
  iyideba rusuli axali norkis Suba
 • norki Suba
  2 000lari

  norki Suba

  ianvari 08, 2013
  GEO199114
  iyideba 2000larad norkis rusuli Suba axalia!
 • Sarfi
  50lari

  Sarfi

  ianvari 07, 2013
  GEO198823
  iyideba safirmo brendis luis vitonis Zalian kargi xarisxis Sarfi damikavSirdiT mxolod am nomerze 551 59 20 10 am nomerze nu d a m i k a v S i r d e b i T > 595 77 02 58
 • Nike Elastico amerikuli zoma 43
  90lari

  Nike Elastico amerikuli zoma 43

  ianvari 07, 2013
  GEO198808
  amerikuli NIKE amazonidan cota patara momivida da vyidi zoma 42-43
 • PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2
  80lari

  PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2

  ianvari 07, 2013
  GEO198810
  PUMA amerikuli zoma 43-44 PUMAGILITY Speed 2
 • TeTreuli evropidan
  200lari

  TeTreuli evropidan

  ianvari 05, 2013
  GEO198212
  iyideba Tanamedrove stilis safirmo brendebis TeTreuli da sufrebi(evropidan) damikavSirdiT mxolod skaipis an feisbukis saSualebiT skyp adres> levani.naresheli facebook adres> levani naresheli damitoveT Setyobineba an momwereT piradSi
 • iyideba
  100lari

  iyideba

  ianvari 04, 2013
  GEO197747
  iyideba ALDO_ s firmis, qalis Savi fexsacmeli, 40zoma. fasi 100lari. amzonze nayidi
 • cheqma qalis Ceqma qalis. klarksis firmis
  340lari

  cheqma qalis Ceqma qalis. klarksis firmis

  ianvari 02, 2013
  GEO197352
  internetiT maq nayidi da ufro iafad vyidi, vidre viyide, axalia, tyavisaa 37.5-38 zomaa da fasze SeiZleba dalaparakeba
 • milanis maisuri
  100$ 163lari

  milanis maisuri

  dekemberi 28, 2012
  GEO196630
  MILANIS ORIGINALI MAISURI!SUL AXALIA!ARCERTXEL AR CHAMICVIA!CHAMOVITANE STAMBULIDAN!MIVECI 168$!MOYVEBA KUPONI ROMELIS DAADASTUREBS MAISURIS OROGINALS MSOPLIOS NEBISMIER KUTXIS MAGASIASHI!CLIMACOOL-IA!ZOMA-XXL(2XL)
 • sakarnavalo formebis gaqiraveba
  30lari

  sakarnavalo formebis gaqiraveba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196229
  qiravdeba sakarnavalo formebi yvelaze dabal fasad. ixileT Cveni gverdi facebook-ze:
 • vendetas niRabi
  10lari

  vendetas niRabi

  dekemberi 26, 2012
  GEO196218
  iyideba vendetas axali niRbebi. rezinis samgariT. damzadebulia myari plastmasisgan
 • norkis rusuli Suba
  1 500lari

  norkis rusuli Suba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196014
  saswrafod vyidi ruseTidan Camotanil axal norkis firmis Subas.
 • norkis rusuli Suba
  1 500lari

  norkis rusuli Suba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196013
  saswrafod iyideba ruseTidan Camotanili norkis uxmari Suba.
 • iyideba GEOX saswrafod axali mamakacis tufli iafad
  160lari

  iyideba GEOX saswrafod axali mamakacis tufli iafad

  dekemberi 25, 2012
  GEO195804
  vyidi mamakacis axal GEOX iafad. zoma: 42 evropuli, magram erTi zomiT didi Camovida da savaraudod 43 zomisTvisaa. viyide amerikaSi 50% fasdaklebiT, Tbilisamde damijda 163 lari (148+15)
 • iyideba axali botasi Reebok originali iafad
  140lari

  iyideba axali botasi Reebok originali iafad

  dekemberi 25, 2012
  GEO195806
  saswrafod axali tyavis botasi Reebok originali iafad. nayidia germaniaSi (miunxenSi) 40% fasdaklebiT 70 evrod. zoma: EUR - 43, USA -10.
 • iyideba saswrafod germanuli qurqi!
  1 000$ 1 630lari

  iyideba saswrafod germanuli qurqi!

  dekemberi 21, 2012
  GEO194499
  saswrafod iyideba axali, germanuli warmoebis, vercxlisferi, Tanamnedroved Sekerili karakulCas 46-48 zoma qurqi. "pelc klausdorferi"-s firmis. mob. 599-226290 Sakontaqto piri rusudani
 • iyideba saswrafod karakulCas qurqi!
  1 000$ 1 630lari

  iyideba saswrafod karakulCas qurqi!

  dekemberi 21, 2012
  GEO194504
  saswrafod iyideba germaniidan Camotanili,axali,modurad Sekerili "pelz klausdorfer holcvikede"-s firmis vercxlisferi "karakulCas" qurqi.46-48 zoma.ulamazesia,ar inanebT. mob: 599-226290 rusudani