qiravdeba fifqias da barbis formebi
15lari

qiravdeba fifqias da barbis formebi

dekemberi 24, 2012
GEO195384
vaqiraveb fifqias da barbis formebs 15 larad. 557 32 38 25
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 1321 - 1360 sul 1645
 • milanis maisuri
  100$ 163lari

  milanis maisuri

  dekemberi 28, 2012
  GEO196630
  MILANIS ORIGINALI MAISURI!SUL AXALIA!ARCERTXEL AR CHAMICVIA!CHAMOVITANE STAMBULIDAN!MIVECI 168$!MOYVEBA KUPONI ROMELIS DAADASTUREBS MAISURIS OROGINALS MSOPLIOS NEBISMIER KUTXIS MAGASIASHI!CLIMACOOL-IA!ZOMA-XXL(2XL)
 • sakarnavalo formebis gaqiraveba
  30lari

  sakarnavalo formebis gaqiraveba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196229
  qiravdeba sakarnavalo formebi yvelaze dabal fasad. ixileT Cveni gverdi facebook-ze:
 • vendetas niRabi
  10lari

  vendetas niRabi

  dekemberi 26, 2012
  GEO196218
  iyideba vendetas axali niRbebi. rezinis samgariT. damzadebulia myari plastmasisgan
 • norkis rusuli Suba
  1 500lari

  norkis rusuli Suba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196014
  saswrafod vyidi ruseTidan Camotanil axal norkis firmis Subas.
 • norkis rusuli Suba
  1 500lari

  norkis rusuli Suba

  dekemberi 26, 2012
  GEO196013
  saswrafod iyideba ruseTidan Camotanili norkis uxmari Suba.
 • iyideba GEOX saswrafod axali mamakacis tufli iafad
  160lari

  iyideba GEOX saswrafod axali mamakacis tufli iafad

  dekemberi 25, 2012
  GEO195804
  vyidi mamakacis axal GEOX iafad. zoma: 42 evropuli, magram erTi zomiT didi Camovida da savaraudod 43 zomisTvisaa. viyide amerikaSi 50% fasdaklebiT, Tbilisamde damijda 163 lari (148+15)
 • iyideba axali botasi Reebok originali iafad
  140lari

  iyideba axali botasi Reebok originali iafad

  dekemberi 25, 2012
  GEO195806
  saswrafod axali tyavis botasi Reebok originali iafad. nayidia germaniaSi (miunxenSi) 40% fasdaklebiT 70 evrod. zoma: EUR - 43, USA -10.
 • iyideba saswrafod germanuli qurqi!
  1 000$ 1 630lari

  iyideba saswrafod germanuli qurqi!

  dekemberi 21, 2012
  GEO194499
  saswrafod iyideba axali, germanuli warmoebis, vercxlisferi, Tanamnedroved Sekerili karakulCas 46-48 zoma qurqi. "pelc klausdorferi"-s firmis. mob. 599-226290 Sakontaqto piri rusudani
 • iyideba saswrafod karakulCas qurqi!
  1 000$ 1 630lari

  iyideba saswrafod karakulCas qurqi!

  dekemberi 21, 2012
  GEO194504
  saswrafod iyideba germaniidan Camotanili,axali,modurad Sekerili "pelz klausdorfer holcvikede"-s firmis vercxlisferi "karakulCas" qurqi.46-48 zoma.ulamazesia,ar inanebT. mob: 599-226290 rusudani
 • norkis qurqi
  800€ 1 840lari

  norkis qurqi

  dekemberi 21, 2012
  GEO194495
  saswrafod! iyideba norkis axali qurqi. ( marka ANASTASIA ). fasi SeTanxmebiT
 • WRANGLER-is jinsis kurtka
  80lari

  WRANGLER-is jinsis kurtka

  dekemberi 21, 2012
  GEO178594
  saswrafod iyideba WRANGLER-is jinsis kurtka.belgiidan aris gamogzavnili.ramodenijemer mecva mxolod.axaliviTaa.visac jinsis kurtkebi evaseba
 • qiravdeba saqorwilo kaba,pronovias koleeqciidan Sekerili
  350lari

  qiravdeba saqorwilo kaba,pronovias koleeqciidan Sekerili

  dekemberi 20, 2012
  GEO194112
  qiravdeba saqorwilo kaba,umaRlesi xarisxis masaliT Sekerili pronovias koleeqciidaan,erTxel nacvami,marTla Zalian lamaziaa,danarCeni informaciisTvis,miTiTebul nomerze damirekeeT,
 • fexsacmeli
  50lari

  fexsacmeli

  dekemberi 19, 2012
  GEO193760
  aris sul axali italiidan Camotanili Caucmeli. zoma ar momergo.
 • iyideba bunebrivi bewvi
  1 500lari

  iyideba bunebrivi bewvi

  dekemberi 19, 2012
  GEO193723
  iyideba TeTri meliis naturaluri bewvi ucmel mdgomareobaSi, Camotanilia italiidan, SesaZlebelia dakleba.tel.558-40-26-16
 • iyideba norkis Suba
  3 000$ 4 890lari

  iyideba norkis Suba

  dekemberi 19, 2012
  GEO193552
  iyideba norkis Suba,fasi 3000 dolari
 • iyideba xeliT naqsovi panCo!
  120lari

  iyideba xeliT naqsovi panCo!

  dekemberi 18, 2012
  GEO193353
  iyideba xeliT naqsovi panCo
 • iyideba dublionka
  90lari

  iyideba dublionka

  dekemberi 15, 2012
  GEO192401
  2XL Zalian karg mdgomareobaSi.tyavis Semcvleli,dainteresebuli pirebi damikavSirdiT mobilurze 579 766 756
 • norkis qurqi
  1 500lari

  norkis qurqi

  dekemberi 15, 2012
  GEO190306
  iyideba norkis grZeli yavisferi Suba karg mdgomareobaSi.
 • vaqiraveb Pronovias stilis sapatarZlo kabas.
  250lari

  vaqiraveb Pronovias stilis sapatarZlo kabas.

  dekemberi 15, 2012
  GEO192333
  kaba aris erTxel nacvami, idealur mdgomareobaSi. rogorc suraTze Cans kargad eqnebaT gamxdar da saSualo tanis gogonebs, radgan aqvs korsetic.
 • iyideba fexsacmeli
  90lari

  iyideba fexsacmeli

  dekemberi 15, 2012
  GEO192231
  fexsacmeli aris SeZenili maRazia "bata'-Si . fexsacmeli Savi ferisaa. zoma : 36 . sruliad axalia .
 • iyideba germaniidan gamogzavnili FOSSIL-is fexsacmeli.
  150lari

  iyideba germaniidan gamogzavnili FOSSIL-is fexsacmeli.

  dekemberi 15, 2012
  GEO192151
  iyideba axali fexsacmeli FOSSIL-is firmis 41 zoma.
 • norkis qurqi
  3 500$ 5 705lari

  norkis qurqi

  dekemberi 15, 2012
  GEO63726
  iyideba axali, Tanamedrove modelis, muqi, grZeli norkis qurqi berZnuli warmoebis kapiSoniT da norkis sartyliT.
 • fexsacmeli amerikidan
  80lari

  fexsacmeli amerikidan

  dekemberi 14, 2012
  GEO192098
  vyidi MIA-s firmis maRalquslian fexsacmels. 36,5 - 37 zoma. axali Camotanilia amerikidan, patara momivida da amitom vyidi. miuxedavad quslis simaRlisa, Zalian komfortulia sasiarulod.
 • italiidan axali da meoradi tansacmlis, fexsacmlisa da CanTebis biTumad SekveTa dabal fasebSi
  axali da meoradi italiuri tansacmlis (qalis, kacis, bavSvis), fexsacmelebis(nebismeri sezonisTvis), CanTebis, sunamoebis, biJuteriisa, sxvadasxva aqsesuarisa da sarecxi saSualebebis SekveTa dabal fasebSi. saqonlis fasi damokidebulia mis xarisxze da Sesyidvis ...
 • mangos kaba
  120lari

  mangos kaba

  dekemberi 09, 2012
  GEO188613
  iyideba mangos kaba, aris erTxel nacvami.
 • iyideba berZnuli norkis qurqebi
  1 500$ 2 445lari

  iyideba berZnuli norkis qurqebi

  dekemberi 09, 2012
  GEO189461
  iyideba norkis qurqebi erTi -38 zoma (saSualo sigrZis)fasi-1200 $ ; meore 46 zoma (grZeli) fasi-1500$ ,axali.
 • jinsebis Sarvalebi TurkeTisi
  15lari

  jinsebis Sarvalebi TurkeTisi

  dekemberi 08, 2012
  GEO189144
  100 cali qalebisi da 200 cali biWebisi .
 • puma
  90lari

  puma

  dekemberi 05, 2012
  GEO187878
  amerikidan Chamotanili zoma 42 naxevari axalia
 • adidas
  90lari

  adidas

  dekemberi 05, 2012
  GEO187879
  amerikidan chamotanili zoma 44 da 44 naxevari axalia
 • kaba
  180lari

  kaba

  dekemberi 05, 2012
  GEO188067
  vyidi kop_kopines original kabas.gamomigzavnes da patara momivida .axalia idealur mdgomareobaSi.iq 200 dolari aqvs micemuli)
 • iyideba bucebi originali `adidasi` amerikidan
  150lari

  iyideba bucebi originali `adidasi` amerikidan

  dekemberi 05, 2012
  GEO187606
  vyidi `adidasis` firmis bucebs saswrafod. zoma 35, aris axali, SefuTviT da xarisxis sertifikatiT, ramdenime dRis Camotanili amerikidan. fasi 150 lari
 • iyideba botasebi
  100lari

  iyideba botasebi

  dekemberi 04, 2012
  GEO187826
  iyideba sul axali, originali "Lacoste"-s firmis botasebi, 42 zoma, Savi feris, tyavi. axali Camotanilia ucxoeTidan. 598-28-82-72 gurami
 • meoradi tansacmli inglisidan.

  meoradi tansacmli inglisidan.

  dekemberi 03, 2012
  GEO187375
  miRebulia inglisuri meoradi tansacmeli inglisidan.yvela kategoriis.fexsacmeli,CanTebi,qamrebi,sportulebi,TeTreuli.bavSvis,qalis,mamakacis tansacmeli.SeZena SesaZlebelia arCeviT 598580197
 • iyideba dublionka naxevrad naturalur bewviT
  160lari

  iyideba dublionka naxevrad naturalur bewviT

  dekemberi 02, 2012
  GEO186876
  iyideba dublionka ucxo vidze aris dzaan magar mdgomareobaSi sul ramdenjerme Cacmuli
 • iyideba namdvili italiuri fexsacmeli
  75lari

  iyideba namdvili italiuri fexsacmeli

  dekemberi 02, 2012
  GEO186874
  gamogzavnilia italiidan sul axali.38 zoma
 • ponCo
  30lari

  ponCo

  noemberi 30, 2012
  GEO186121
  axali ponCo orjer mecva. paltos naWris, skmaod Tbili.
 • vyidi fexsacmels
  30lari

  vyidi fexsacmels

  noemberi 30, 2012
  GEO186114
  fexsacmeli nacvamia sul erTxel,aris axaliviT
 • qiravdeba saqorwino kaba
  300lari

  qiravdeba saqorwino kaba

  noemberi 30, 2012
  GEO185948
  franguli, erTxel nacvami, axali " podiubkiT" fatiT, xelaTaTmanebiT da Tmis vardebiT, margalitebiT gawyobili, zoma korsetiT regulirdeba,namdvilad aq Sekerili araa, da sakmaod Zvirfasia am xarisxis da modelis kabas sqorwino kabebis gaqiravebaSi 1000 larze ...
 • iyideba Ceqma
  400lari

  iyideba Ceqma

  noemberi 29, 2012
  GEO185542
  gamomigzavnes germaniidan, samwuxarod didi maqvs da mxolod amitom vyidi (41 zomaa) aris ecco-s uaxlesi zamTris koleqciidan da amJamad iyideba ecco-s maRaziebSi sadac misi fasi 480 laria.