saqorwino kabebi
400lari

saqorwino kabebi

maisi 14, 2012
GEO36888
maqvs saqorwino kabebis maRazia saberZneTSi. mdidari kolekcia cnobili dizainerebis 300 kaba korsetebi iubkebi yvela stilis svarovskis TvlebiT, Tvlebi namdvili svarovskia . kabebs vyidi da vaqiraveb. gamogzavnis xarjebs vixdi. fasebi iwyeba 200evrodan Tu gindaT kabebis daTvaliereba SegviZlia emeil fostiT gamogzavna
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1241 - 1247 sul 1247
 • kurdRlis bewvis Savi qurTuki.
  310lari

  kurdRlis bewvis Savi qurTuki.

  ivnisi 02, 2012
  GEO74302
  kurdRlis bewvis Savi qurTuki. SesaZloa bewvis sayelos moxsna. Sesabnevi: Rilakebi da tyavis qamari. qurqi brwyinvale mdgomareobaSia. zoma: 46-48.
 • meoradi tansacmeli (sabiTumo SefuTviT da fasad)
  Cveni kompania, VITE Regional Import & Distribution, 1992 wlidan axdens meoradi tansacmlis, fexsacmlis, aqsesuarebisa da saTamaSoebis imports germaniidan, avtriidan, amerikidan, kanadidan, Sveicariidan, inglisidan. Cven gTavazobT 25kg, 50kg da 400kg-ian ...
 • vyidi zedas
  45lari

  vyidi zedas

  marti 25, 2012
  GEO82519
  gamoviwere momivida didi da vyidi. maisuri aris L zoma.
 • saqorwilo kaba
  200lari

  saqorwilo kaba

  Tebervali 02, 2012
  GEO28208
  iyideba saqorwilo kaba karg mdgomareobaSi,erTxel Cacmuli
 • fexsacmeli
  70lari

  fexsacmeli

  Tebervali 01, 2012
  GEO58887
  nain vesti - zoma 38-39, lamazebi!