saqorwino kabebi
400lari

saqorwino kabebi

maisi 14, 2012
GEO36888
maqvs saqorwino kabebis maRazia saberZneTSi. mdidari kolekcia cnobili dizainerebis 300 kaba korsetebi iubkebi yvela stilis svarovskis TvlebiT, Tvlebi namdvili svarovskia . kabebs vyidi da vaqiraveb. gamogzavnis xarjebs vixdi. fasebi iwyeba 200evrodan Tu gindaT kabebis daTvaliereba SegviZlia emeil fostiT gamogzavna
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 30 sul 1037
 • jinsis qurTuki amerikuli
  50lari

  jinsis qurTuki amerikuli

  ivlisi 07, 2015
  GEO611407
  amerikuli jinsis qurTuki
 • VERSACE Sarval kostiumi italiuri
  300lari

  VERSACE Sarval kostiumi italiuri

  ivlisi 07, 2015
  GEO611399
  italiuri originali Sarval kostiumi versaCi. zoma 54 38. axalTaxali. Tavisi SefuTviT
 • Cemodani
  50lari

  Cemodani

  ivlisi 07, 2015
  GEO611396
  didi farTo ganieri tevadi Cemodani
 • Sarval kostumi
  150lari

  Sarval kostumi

  ivlisi 07, 2015
  GEO580309
  vyidi Sarval kostums TiTqmis axals,mxolod erTxel Cacmuls,Zalian karg mdgomareobaSi,iafad.zoma.beWis sigane 50sm,kostumis sigrZe 80sm ,Sarvlis welis sigane 48sm,sigrZe 112sm .593 68 63 79, 2 62 48 22.
 • saswrafod iyideba sufTa norkis kapiSoniani qurqi
  1 600$ 2 608lari

  saswrafod iyideba sufTa norkis kapiSoniani qurqi

  ivlisi 06, 2015
  GEO610816
  saswrafod iyideba sufTa norkis kapiSoniani qurqi muxlamde Caucmeli.Tu namdvilad gsurT SeiZinoT fass davaklebT.ikiTxeT Tiko
 • fexsacmelebi qalis
  40lari

  fexsacmelebi qalis

  ivlisi 06, 2015
  GEO586795
  zoma -36.fasi 40 larebi.571051982. kremisferi -37 zoma 60 lari.
 • kabebi gogoebisTvis
  100lari

  kabebi gogoebisTvis

  ivlisi 06, 2015
  GEO586791
  axali 36 zoma fasi 100larebi. .571051982
 • vyidi samxedro baTinks,axali, 41 zoma.
  280lari

  vyidi samxedro baTinks,axali, 41 zoma.

  ivlisi 06, 2015
  GEO610419
  aris sul axali baTinki. zoma 42. 593 51 00 52
 • iyideba axali ketebi, 41 zoma
  35lari

  iyideba axali ketebi, 41 zoma

  ivlisi 05, 2015
  GEO609949
  iyideba axali ketebi saSualo xarisxis fasi 35 lari aris naWris brezentis msgavsi shanbu-s firmis. an gaicvleba jinsis SarvalSi 32-34 l zomaSi. an amdagvar fexsacmelSi 43 zomaSi. gamomigzavnes ruseTidan da momivida patara. 555 544 177 593 ...
 • mamakacis kostumebi
  50lari

  mamakacis kostumebi

  ivlisi 04, 2015
  GEO532882
  qiravdeba(3dRiT) mamakacis axali kostumebi(Turquli).,zomebi-46,48,50,52,54,56,58.fasi 50lari.(girao 125lari)558-555-926,568-455-880
 • saqorwilo kaba
  200lari

  saqorwilo kaba

  ivlisi 04, 2015
  GEO609466
  saswrafod! iyideba Zalian lamazi da daxvewili kaba. Sevakerine dizainers da damijda 900 lari. mas Semdeg aris Senaxuli. iyideba 200 larad.
 • Meliis bewvis jileti
  750lari

  Meliis bewvis jileti

  ivlisi 03, 2015
  GEO609246
  Meliis bewvis jileti.zoma M.viyide saberdznetshi.aris chaucmeli
 • amerikidan gamogzannili mokle kaba
  50lari

  amerikidan gamogzannili mokle kaba

  ivlisi 01, 2015
  GEO608104
  iyideba ATMOSPHERE firmis Savi kaba zoma 12/40 mTliani kaba aris biserebiT gaWyobili fas; 50 lari tel;555303942
 • iyideba qalis fexsacmeli
  45lari

  iyideba qalis fexsacmeli

  ivlisi 01, 2015
  GEO468176
  iyideba (quTaisSi) qalis fexsacmeli - tufli, TeTri feris, 37 zoma. Zalian karg mdgomareobaSi. nacvamia sul 2-jer. msurvelebi damikavSirdiT telefonis nomerze: 595250430
 • botasi
  40lari

  botasi

  ivlisi 01, 2015
  GEO607893
  vyidi botass, 36 zoma, fasi 40 lari (dakleba SesaZlebelia). tel: 598 89 70 77 an 598 32 07 33 lali
 • saRamos kaba
  100lari

  saRamos kaba

  ivlisi 01, 2015
  GEO607884
  vyidi wiTeli feris saRamos kabas, 42 zoma, fasi 100 lari (dakleba SesaZlebelia). tel: 598 89 70 77 an 598 32 07 33 lali
 • saqorwilo kaba
  200lari

  saqorwilo kaba

  ivlisi 01, 2015
  GEO607554
  qiravdeba saqorwilo kaba 200 larad. kaba aris mxolod erTxel Cacmuli, ase iafad imitom qiravdeba, rom ar moyveba fata. kabis zeda mxare aris korsetze da mTlianad gipiuriT, xolo qveda bolo franguli SifoniT (SigniT aqvs ori fena sarCuli), kabis ukana mxaridan ...
 • axali, Tbili zamTris sportulebi
  85lari

  axali, Tbili zamTris sportulebi

  ivnisi 09, 2015
  GEO474070
  axali, Tbili zamTris sportulebi. zoma zomaze ar midis, XXL aweria magram albaT S an L iqneba. Sarvlis sigrZe 109 sm-ia, kurtkis sigrZe 70sm fasi boloa
 • iyideba norkis qurqi
  2 000$ 3 260lari

  iyideba norkis qurqi

  maisi 13, 2015
  GEO512353
  iyideba norkis qurqi, axali (Caucmeli), muqi wablisferi, mTliani zurgisgan Sekerili. sigrZe 117sm. sigane-bolos garSemoweriloba 176sm. fasi 2000 dolari. tel: 595 13 05 19. 555 50 62 64
 • fexsacmlis gayida
  50lari

  fexsacmlis gayida

  ivnisi 26, 2015
  GEO605257
  aris quTaisis cexis, zamSe. erTxel aris nacvami
 • kabebi
  15lari

  kabebi

  ivnisi 13, 2015
  GEO527230
  vyidi kabebs gamogzavnili maq rusetidan vardisperi 38 zoma 15lari shvindisperi standarti 20 lari chacmuli dzalian lamazia suratebshi ar chans kargad axalia
 • gamogzavnilia
  30lari

  gamogzavnilia

  ivnisi 13, 2015
  GEO527210
  vyidi fexsacmels karg mdgomareobaSi fasi 30 lari gamogzavnilia ruseTidan 36 zoma
 • iyideba
  65lari

  iyideba

  ivnisi 25, 2015
  GEO604343
  iyideba axali naikis bucebi idealur mdgomareobaSi eqvs Sipiani plius ori Sua damxmare Sipebi . zoma 41 . gamogzavnilia portugaliidan. fasi 60 lari.
 • iyideba Tanamedrove, laTino-amerikuli, sportuli cekvis fexsacmeli
  iyideba Tanamedrove cekvis fexsacmeli. aris umaRlesi xarisxis, axali, moyveba satarebeli CanTa. darCenilia 2 wyvili fexsacmeli. 36-37 beJi, quslis simaRle 5 sm da oqrosferi,38-39 zoma, 7 sm qusliT. masala: satini, Ziri-tyavis. damikavSirdiT nomerze 599-88-66-06. ...
 • iyideba gogos 2 jinsis kombinizoni
  50lari

  iyideba gogos 2 jinsis kombinizoni

  ivnisi 22, 2015
  GEO512540
  iyideba axali gogos 2 jinsis kombinizoni cisferi da kremisferi firma rodi jinsi nayidi maRazia Sodi uxmari zoma standarti fasi SeTanxmebiT .
 • iyideba qalis fexsacmelebi
  100lari

  iyideba qalis fexsacmelebi

  ivnisi 22, 2015
  GEO512538
  iyideba qalis fexsacmelebi 4 nairi Ceqma sabo Sipleti axali iyideba qalis sxvadasxva fexsacmeli zamTris Semodgomis zafxulis zogi axali zogi erTxel Cacmuli tyavis batas Ceqma kazaCoki 100, Sipleti axali 50 lari, sabo Savi tyavis 50 lari, sabo zafxulis ...
 • iyideba qalis sazafxulo basanoJki - Caucmeli - 4
  75lari

  iyideba qalis sazafxulo basanoJki - Caucmeli - 4

  ivnisi 21, 2015
  GEO601888
  iyideba qalis sazafxulo basanoJki - Caucmeli - 40.
 • iyideba gamosasvleli fexsacmeli - Caucmeli zoma 40
  120lari

  iyideba gamosasvleli fexsacmeli - Caucmeli zoma 40

  ivnisi 21, 2015
  GEO601880
  iyideba gamosasvleli fexsacmeli - Caucmeli zoma 40.
 • iyideba qalis sazafxulo basanoJki - Caucmeli - aweria 41
  SarSan nayidi (midis 40-ze)
 • saswrafod iyideba kaba
  150lari

  saswrafod iyideba kaba

  ivnisi 21, 2015
  GEO540263
  es kaba miyides niu-iorkSi. cnobili dizaineris Chicca Laudi Bee Queen-is brendi. samwuxarod, ar momergo da vyidi. s/m -zoma. fotoze ar Cans kargad. sayelo da kabis qveda nawili srulad umaRlesi xarisxis maqmaniT aris Sesrulebuli. aris Zalian daxvewili, klasikuri ...
 • seqs marketi!