saqorwino kabebi
400lari

saqorwino kabebi

maisi 14, 2012
GEO36888
maqvs saqorwino kabebis maRazia saberZneTSi. mdidari kolekcia cnobili dizainerebis 300 kaba korsetebi iubkebi yvela stilis svarovskis TvlebiT, Tvlebi namdvili svarovskia . kabebs vyidi da vaqiraveb. gamogzavnis xarjebs vixdi. fasebi iwyeba 200evrodan Tu gindaT kabebis daTvaliereba SegviZlia emeil fostiT gamogzavna
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 1561 - 1597 sul 1597
 • qiravdeba sabanketo Zvirfasi kaba 100larad!
  qiravdeba sabanketo grZeli kaba SleifiT 100 larad.
 • vyidi sabanketo kabas!
  250lari

  vyidi sabanketo kabas!

  maisi 20, 2012
  GEO103902
  vyidi ,belisimas' firmis sabanketo kabas malinisfer da TeTr zolebSi ,aris korsetze,grZeli.Cacmulia erTxel .ikiTxeT nino 571028037
 • iyideba
  10lari

  iyideba

  maisi 19, 2012
  GEO103379
  iyideba Turquli mamakacis maikebi sxvadasxva zomebi da ferebi,fasi-10 lari
 • vaqiraveb sabanketo kabas!
  70lari

  vaqiraveb sabanketo kabas!

  maisi 18, 2012
  GEO103256
  TeTri sabanketo kaba TvlebiT
 • vaqiraveb sabanketo kabas!
  80lari

  vaqiraveb sabanketo kabas!

  maisi 18, 2012
  GEO103255
  vaqiraveb sabanketo kabas erTxel Cacmuls.
 • qiravdeba sabanketo kaba 70 larad!
  70lari

  qiravdeba sabanketo kaba 70 larad!

  maisi 18, 2012
  GEO103252
  vaqiraveb erTxel Cacmul sabanketo kabas 70 larad!
 • iyideba sabanketo kaba 80 larad!
  100lari

  iyideba sabanketo kaba 80 larad!

  maisi 18, 2012
  GEO53770
  iyideba kaba,didi bantiT,an qiravdeba naxevar fasad.aris erTxel Cacmuli
 • iyideba Zalian sayvareli kaba iafad !
  60lari

  iyideba Zalian sayvareli kaba iafad !

  maisi 18, 2012
  GEO84514
  iyideba wiTeli sadResaswaulo kaba 60 mlarad.mokle da didi Savi bantiT.aris mxolod erTxel Canacvami
 • sadResaswaulo_sabanketo kaba
  100lari

  sadResaswaulo_sabanketo kaba

  maisi 18, 2012
  GEO103151
  vyidi kabas,sul axal mdgomareobaSi,mecva mxolod erTxel
 • iyideba sabanketo kaba
  200lari

  iyideba sabanketo kaba

  maisi 18, 2012
  GEO103078
  iyideba ulamazesi `kaSe`-s firmis sabanketo kaba (firuzisferi), xeliT namuSevari dekolteTi. tel: 555 36 09 07 eka
 • batas baletkebi
  80lari

  batas baletkebi

  maisi 16, 2012
  GEO102151
  praRaSi nayidi batas baletkebi 37 zoma fasi 80 lari 593181234 eka
 • H&M kaba
  70lari

  H&M kaba

  maisi 16, 2012
  GEO102149
  praRidan Camotanili sul axali Tavisi etiketiT. zoma 38 fasi 70lari 593181234 eka
 • iyideba axali kaba! 100 larad
  80lari

  iyideba axali kaba! 100 larad

  maisi 15, 2012
  GEO53780
  iyideba axali kaba,Camotanili,fasi 100 lari
 • kaba
  300lari

  kaba

  maisi 14, 2012
  GEO101547
  iyideba ESCADA-s abreSumis kaba, Caucmelia, moyveba abreSumis qamari. Tavisi fasi 500 evro iyo. zoma 36.
 • kaba
  300lari

  kaba

  maisi 14, 2012
  GEO101553
  iyideba ESCADA-s abreSumis kaba, Caucmeli, Tavisi fasi 500 evro, zoma 36
 • gamosasvleli kaba
  100lari

  gamosasvleli kaba

  maisi 14, 2012
  GEO101238
  iyideba germaniidan Camotanili axali laura skotis firmis kaba
 • klarqsis fexsatsmeli
  50$ 81.50lari

  klarqsis fexsatsmeli

  maisi 13, 2012
  GEO101008
  iyideba 37 zomis klarqsi firmis fexsatsmeli
 • baletka MADDEN GIRL
  40lari

  baletka MADDEN GIRL

  maisi 11, 2012
  GEO99934
  viyide -is saitze. didi maqvs. midis 39 zomaze. uxmaria da Zalian magari xarisxis.
 • baliSebi
  6lari

  baliSebi

  maisi 10, 2012
  GEO99674
  Zveli baliSebis gaaxleba antibaqteriuli kvarcis sxivebiT. Cveni fasebi Seesabameba xarisxs! mis: stanislavskis 12a 2 359 376 599 206 290 darekeT 24 sT-is ganmavlobaSi mogemsaxurebiT. Cven ar viZinebT imisTvis , rom Tqven geZinoT tkbilad! ...
 • iyideba saswrafod!
  90lari

  iyideba saswrafod!

  maisi 10, 2012
  GEO99654
  iyodeba saxlidan axali, Zalian lamazi, gamosasvleli fexsacmeli. zoma - 38, quslis simaRle-13 sm.
 • iyideba ketebi
  70lari

  iyideba ketebi

  maisi 08, 2012
  GEO98728
  ikideba amerikidan gamowerili ketebi.uxmaria ubralod didi mekna fexze da magito vkidi.me 120 lari damijda,tel.568 533 265.
 • saswrafod iyideba!
  600lari

  saswrafod iyideba!

  maisi 06, 2012
  GEO98251
  sasawrafod iyideba safrangeTidan Camotanili Christian Louboutinklasikuri stilis qalis sazafxulo fexsacmeli. 38-39. zomaSi ar momergo da vyidi. safrangeTSi gadaxdilia 600 evro. fasi 600 lari. sakontaqto nomrebia 593190742 luba 2144459
 • viyidi TeTri feris fafaxs
  10lari

  viyidi TeTri feris fafaxs

  maisi 06, 2012
  GEO98075
  viyidi TeTri feris fafaxs 10 larad, meorads (zoma daaxloebiT 14-15 wlis bavSvs rom moergos)
 • iyideba Superga-s mokasinebi. zoma 39. axali.
  150lari

  iyideba Superga-s mokasinebi. zoma 39. axali.

  maisi 05, 2012
  GEO97641
  beJi feris mokasini.naturaluri amobrunebuli tyavi,kauCukis Ziri.Camotanilia germaniidan. •gankuTvnilia: qali •masala: zamSi
 • iyideba axali Steve Madden-is zamSis fexsacmeli. zoma 39.
  gamowerilia saitidan 50 dolarad fasdaklebiT.Tavisi fasi 85$. iyo gamowerili 40-s pirobaze- samwuxarod aRmoCnda 39.
 • sabiTumo fasebSi sxvadasxva dizainis qsovili; Sifoni, Stapeli, fasi 6G
  sabiTumo fasebSi sxvadasxva dizainis qsovili; Sifoni, Stapeli, fasi 6G
 • tyavis plaSi italiidan
  150$ 244.50lari

  tyavis plaSi italiidan

  maisi 04, 2012
  GEO97487
  iyideba mamakacis tyavis plaSi axali darCenilia zoma 2XL
 • kurtka evropidan
  100$ 163lari

  kurtka evropidan

  maisi 04, 2012
  GEO97500
  iyideba mamakacis kurtka evropuli axali darCenili zoma 2XL
 • fexsacmeli evropidan
  150€ 345lari

  fexsacmeli evropidan

  maisi 04, 2012
  GEO97482
  iyideba dabalyeliani Ceqma evropuli darCenilia mxlod 38 zoma
 • fexsacmeli evropidan
  15lari

  fexsacmeli evropidan

  maisi 04, 2012
  GEO97476
  iyideba axali fexsacmeli evropidan saukeTeso fasad.zoma 36 dan 41 is Catvlit
 • meoradi tansacmeli (sabiTumo SefuTviT da fasad)
  Cveni kompania, VITE Regional Import & Distribution, 1992 wlidan axdens meoradi tansacmlis, fexsacmlis, aqsesuarebisa da saTamaSoebis imports germaniidan, avtriidan, amerikidan, kanadidan, Sveicariidan, inglisidan. Cven gTavazobT 25kg, 50kg da 400kg-ian ...
 • iyideba saRamos kaba, wiTeli feris
  200lari

  iyideba saRamos kaba, wiTeli feris

  aprili 29, 2012
  GEO95106
  iyideba saRamos, SeiZleba sazeimo kaba, dekolte, wiTeli feris, zoma 45-50, moskovidan Camotanili, axali, fasi 200 lari
 • Savi Coxa patara zoma, Tavisi axaluxiT da SarvliT
  70lari

  Savi Coxa patara zoma, Tavisi axaluxiT da SarvliT

  aprili 29, 2012
  GEO95484
  aris Savi Coxa naxmaria, moyveba axaluxi Sarvali da aWarulis zeda, fasi 70 lari yvelafris erTad
 • iyideba zeda
  20lari

  iyideba zeda

  aprili 28, 2012
  GEO95247
  gamoviwere forever.om saitidan momivida didi nayidi maqvs 45 larad yvelanairad momsaxureobis pirobebis Sesabamisad exla vyidi 20 larad. saxlSi debas jobs gavyido.
 • zeda
  10lari

  zeda

  aprili 28, 2012
  GEO95245
  iyideba imaze dabal fasad vidre nayidi maqvs.xarisxiania da maqvs vakis erTerT butikSi nayidi.
 • maRali xarisxis zeda
  10lari

  maRali xarisxis zeda

  aprili 28, 2012
  GEO95244
  zalian lamazi da iSviaTi zedaa namdvilad menaneba erTxel mecva mxolod ubralod patara maqvs da amitom vyidi 45 larad maqvs nayidi da vyidi 10 larad, saxlRi ise debas 10 laric saqmea :)
 • saqorwilo kabebi
  100lari

  saqorwilo kabebi

  aprili 27, 2012
  GEO95047
  qiravdeba TvlebiT gawyobili Zalian lamazi saqorwilo kabebi Zalian iafad 100larad,SesaZlebelia gayidvac.axali kabebia saberZneTidan gamogzavnili.sul 5 calia.damikavSirdiT am nomerze 551103500 ikiTxeT sofo
 • iyideba qalis fexsacmeli.zoma 38. axali.nayidia evropaSi. lurji feris, gawyobilia metalebiT.darekeT
  iyideba qalis fexsacmeli.zoma 38. axali.nayidia evropaSi. lurji feris, gawyobilia metalebiT.darekeT an datoveT Setyobineba telefonze 790 979746
 • iyideba "Roberto Cavalli"-s firmis Sarvali, originali,
  iyideba "Roberto Cavalli"-s firmis Sarvali, originali, axali.Sarvlis totebze aqvs metalirT Sesruleebuli yvavilis gamosaxuleba. Camotanilia inglisidan. zoma 14-inglisuri. SarvalSi gadaxdilia 250 funti sterlingi fasdaklebiT. dainteresebis SemTxvevaSi darekeT ...