saqorwino kabebi
400lari

saqorwino kabebi

maisi 14, 2012
GEO36888
maqvs saqorwino kabebis maRazia saberZneTSi. mdidari kolekcia cnobili dizainerebis 300 kaba korsetebi iubkebi yvela stilis svarovskis TvlebiT, Tvlebi namdvili svarovskia . kabebs vyidi da vaqiraveb. gamogzavnis xarjebs vixdi. fasebi iwyeba 200evrodan Tu gindaT kabebis daTvaliereba SegviZlia emeil fostiT gamogzavna
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1321 - 1348 sul 1348
 • qiravdeba bavSvis sazeimo da sadResaswaulo kabebi aseve Ceoxebi bavSvebisTvis
  qiravdeba Coxa axaluxi yabalaxiT, qamar xanjaliT d.aziackebiT da fafaxiT fasi 25 lari, asaki 2-3-4-5-6-7 wlis bavSvebisTvis, sakontaqto nomrebia 2586473, 577537709.555159065, skaipi holandiuri kontaqti : izachka85@mail.ru, 577537709, 2424915
 • qiravdeba an iyideba sazeimo kabebi
  15lari

  qiravdeba an iyideba sazeimo kabebi

  aprili 24, 2013
  GEO247834
  merikuli kabebi ulamazesi,umaRlesi xarisxis,originalurebi da axalmoduri,kabebi ukve saqarTveloSia. qiravdeba 15 larad sakontaqto nomeria 2 19-52-75 an 577537709 skaipi holandiuri
 • iyideba biWis tansacmeli 2 idan 3 wlamde
  50lari

  iyideba biWis tansacmeli 2 idan 3 wlamde

  aprili 24, 2013
  GEO244149
  iyideba biWis saSemodgomo Jileti kapiSoniani - 18 Tve (wlidan 2 wlamde kargad eqneba) sagazafxulo-saSemodgomo kurtka 2 wlis (aseve wlidan 2 wlamde kargad eqneba) manto Tbili kapiSoniT 18 Tve (aseve wlidan 2 wlamde eqneba kargad) aseve tyavis Tbili bewviani ...
 • iyideba gogos bluzka
  20lari

  iyideba gogos bluzka

  aprili 24, 2013
  GEO247793
  H&Mis firmis 34 zoma,axali Sifonis naWris
 • amerikidan Camotanili qalis fexsacmeli
  60lari

  amerikidan Camotanili qalis fexsacmeli

  aprili 22, 2013
  GEO247192
  iyideba amerikidan Camotanili tyavis qalis fexsacmeli , zoma 36 ,Txeli fexisTvis,fasi 60 lari sakontaqto telefoni 599937575
 • qalis zeda
  20lari

  qalis zeda

  aprili 22, 2013
  GEO247193
  iyideba qalis zeda L zoma
 • amerikidan Camotanili qalis fexsacmeli
  50lari

  amerikidan Camotanili qalis fexsacmeli

  aprili 22, 2013
  GEO247194
  iyideba amerikidan Camotanili qalis fexsacmeli,zoma 36, fasi 50 lari
 • amerikidan Camotanili qalis fexsacmeli
  50lari

  amerikidan Camotanili qalis fexsacmeli

  aprili 22, 2013
  GEO247197
  iyideba amerikidan Camotanili qalis fexsacmeli ,zoma 36,fasi 50lari
 • amerikidan Camotanili mamakacis fexsacmeli
  150lari

  amerikidan Camotanili mamakacis fexsacmeli

  aprili 22, 2013
  GEO247205
  iyideba tyavis mamakacis fexsacmeli ,brendi ' skeCerebi" zoma 43 fasi 150 lari
 • saqorwilo kaba
  700lari

  saqorwilo kaba

  aprili 21, 2013
  GEO246740
  kaba aris sruliad axali Camotanilia britaneTidan aris M/L zoma. fasze SeTanxmeba SesaZlebelia
 • sazafxulo fexsacmeli
  40lari

  sazafxulo fexsacmeli

  aprili 20, 2013
  GEO95623
  iyideba ojaxidan sazafxulo fexsacmeli 40 zoma.
 • qiravdeba amerikidan Camotanili saqorwino kaba 350 larad
  qiravdeba amerikidan Camotanili saqorwino kaba 350 larad zoma: 36-38
 • vyidi bitasebs SUPRA
  120$ 195.60lari

  vyidi bitasebs SUPRA

  aprili 19, 2013
  GEO245873
  supras botasebi.tyavis Zalian magrebia. gamoviwere da patara momivida 44 zomaze mdis.Camotanis fasi ar Sedis daje 10 $ movakeli da Sipingic ar Seviyvane.fasSi.
 • iyideba nabadi, Coxa
  180lari

  iyideba nabadi, Coxa

  aprili 18, 2013
  GEO245762
  iyideba nabadi TeTri - 180, Coxa Savi grZeli momRerlis Tavaduri- axaluxiT CeqmebiT 300 lari
 • vyidi jinsis serias

  vyidi jinsis serias

  aprili 17, 2013
  GEO245241
  vyidi "SEVEN" -is jinsebis serias 29dan-36 zomamde. seriaSi 18 cali-350 larad. SesaZlebelia calobaSic, fasi SeTanxmebiT.
 • qiravdeba sazeimo kabebi da Coxebi
  20lari

  qiravdeba sazeimo kabebi da Coxebi

  aprili 17, 2013
  GEO244909
  kabebi evropidan da amerikidan Camotanili ulamazesi,umaRlesi xarisxis,originalurebi da axalmoduri,aris didi arCevani iyideba 100,qiravdeba 20 larad SesaZlebelia adgilze mitanac kurieris momsaxurebis sapasuri Seadgens +5 lars sakontaqto nomrebia:2 ...
 • iyideba sabanketo kaba
  250lari

  iyideba sabanketo kaba

  aprili 15, 2013
  GEO244368
  Camotanilia.aris erTxel Cacmuli.fass daakldeba.aris defeqtebis gareSe.svarovskis TvlebiT gawyobili.ise bevrad lamazia vidre suraTSi
 • iyideba fexsacmeli (gamosasvleli)
  40lari

  iyideba fexsacmeli (gamosasvleli)

  aprili 15, 2013
  GEO244369
  iyideba fexsacmeli Tavis fasSi (gamowerili) Savi- 40 l (37.5 zomaze midis), vard-Sav-70 lari.( 39 zoma,) arcerTi zoma ar momego
 • qiravdeba bavSvis sazeimo kabebi
  15lari

  qiravdeba bavSvis sazeimo kabebi

  aprili 14, 2013
  GEO244075
  kabebi evropidan da amerikidan Camotanili ulamazesi,umaRlesi xarisxis,originalurebi da axalmoduri,aris didi arCevani qiravdeba 20 larad da 15 larad SesaZlebelia adgilze mitanac kurieris momsaxurebis safasuri Seadgens + 5 lars naxeT mflobelis yvela ...
 • iyideba axali jorses perangi vardisferi feris.
  5lari

  iyideba axali jorses perangi vardisferi feris.

  aprili 14, 2013
  GEO127425
  iyideba axali jorses perangi vardisferi feris.
 • vkidi saqorwilo kabas

  vkidi saqorwilo kabas

  Tebervali 15, 2013
  GEO217445
  vkidi saqorwilo kabas.pierre cardin. коллекция ВЕНЕЦИЯ.yvela kitxvaze pasuxi telefonze. 558197967 cira.
 • daTbiluli qurTuki
  45lari

  daTbiluli qurTuki

  ianvari 25, 2013
  GEO206934
  franguli warmoebis umaRlesi xarisxis daTbiluli, wyalgaumtari qurTuki kapiSoniT. elva aris sayelomde
 • daTbiluli qurTuki
  45lari

  daTbiluli qurTuki

  ianvari 25, 2013
  GEO206940
  umaRlesi xarisxis daTbiluli, wyalgaumtari qurTuki kapiSoniT. elva aris sayelomde
 • daTbiluli qurTuki
  80lari

  daTbiluli qurTuki

  ianvari 25, 2013
  GEO206941
  umaRlesi xarisxis daTbiluli, wyalgaumtari qurTuki ormagi elviT da kapiSoniT
 • daTbiluli qurTuki sami erTSi
  120lari

  daTbiluli qurTuki sami erTSi

  ianvari 25, 2013
  GEO206944
  msunTqavi safariT, germetuli nakerebiT, wyalgaumtari, ormagi elviT, kapiSoniT, mosaxsneli mikro sawmisis qurTuki. damzadebulia safrangeTSi
 • maisuri
  5lari

  maisuri

  ianvari 25, 2013
  GEO206947
  umaRlesi xarixsis maisurebi sxvadasxva feris. 100% bamba.
 • polos maisuri
  20lari

  polos maisuri

  ianvari 25, 2013
  GEO206949
  polos maisuri safrangeTidan. 100% bamba
 • norkis qurqi
  3 500$ 5 705lari

  norkis qurqi

  dekemberi 15, 2012
  GEO63726
  iyideba axali, Tanamedrove modelis, muqi, grZeli norkis qurqi berZnuli warmoebis kapiSoniT da norkis sartyliT.
 • iyideba saqorwilo kaba
  300lari

  iyideba saqorwilo kaba

  agvisto 16, 2012
  GEO139735
  iyideba saqorwilo kaba Tavisi aqsesuarebiT
 • Carlo Pazolini (makasini)
  150$ 244.50lari

  Carlo Pazolini (makasini)

  agvisto 11, 2012
  GEO138494
  sul axal mdgomareobaSi. Caucmeli. zoma - 41
 • iyideba dabal Ziriani fexsacmeli
  30lari

  iyideba dabal Ziriani fexsacmeli

  ivnisi 24, 2012
  GEO117852
  iyideba baletkis Zirze fexsacmelebi
 • iyideba maRal qusliani fexsacmeli
  50lari

  iyideba maRal qusliani fexsacmeli

  ivnisi 24, 2012
  GEO117847
  iyideba fexsacmeli axali 39 zoma
 • kurdRlis bewvis Savi qurTuki.
  310lari

  kurdRlis bewvis Savi qurTuki.

  ivnisi 02, 2012
  GEO74302
  kurdRlis bewvis Savi qurTuki. SesaZloa bewvis sayelos moxsna. Sesabnevi: Rilakebi da tyavis qamari. qurqi brwyinvale mdgomareobaSia. zoma: 46-48.
 • meoradi tansacmeli (sabiTumo SefuTviT da fasad)
  Cveni kompania, VITE Regional Import & Distribution, 1992 wlidan axdens meoradi tansacmlis, fexsacmlis, aqsesuarebisa da saTamaSoebis imports germaniidan, avtriidan, amerikidan, kanadidan, Sveicariidan, inglisidan. Cven gTavazobT 25kg, 50kg da 400kg-ian ...
 • vyidi zedas
  45lari

  vyidi zedas

  marti 25, 2012
  GEO82519
  gamoviwere momivida didi da vyidi. maisuri aris L zoma.
 • saqorwilo kaba
  200lari

  saqorwilo kaba

  Tebervali 02, 2012
  GEO28208
  iyideba saqorwilo kaba karg mdgomareobaSi,erTxel Cacmuli
 • fexsacmeli
  70lari

  fexsacmeli

  Tebervali 01, 2012
  GEO58887
  nain vesti - zoma 38-39, lamazebi!
 • seqs marketi!