tansacmlis kerva

tansacmlis kerva

oqtomberi 29, 2012
GEO172276
tansacmlis kerva sabiTumo da individualuri. gelodebaT dizaineri eleganturi gogona SemoqmedebiTi niWiT. t.598-590-777
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1321 - 1360 sul 1513
 • qalis Savi dublionka
  250lari

  qalis Savi dublionka

  oqtomberi 29, 2012
  GEO172187
  qalis Savi dublionka, Zaliankarg mdgomareobaSi. fasi_250 lari
 • iyideba fexsacmeli saberZneTidan
  50lari

  iyideba fexsacmeli saberZneTidan

  oqtomberi 29, 2012
  GEO172137
  fesxacmeli aris axali maqvs yuTiT. es Suzi aris 36 zoma.
 • vyidi

  vyidi

  oqtomberi 28, 2012
  GEO171895
  vyidi yurebis sicivisgan damcav Earwarmer-ebs. darCenilia muqi mwvane(balotni),muqi yavisferi da nacrisferi. erTi cali Rirs 3 lari. manana
 • tansacmeli/fexsacmeli
  1 500lari

  tansacmeli/fexsacmeli

  oqtomberi 28, 2012
  GEO171485
  iyideba karakulis Suba.pisecis sayeloTi da pisecis samajuriT.karg mdgomareobaSi umaRlesi xarisxis,zoma 48,fasi-1.500 lari.557-60-85-30
 • iyideba

  iyideba

  oqtomberi 27, 2012
  GEO171579
  iyideba karakulis Suba (karakulSa) Zalian lamazi da Zalian karg mdfomareobaSi fasi SeTanxmebiT
 • safexburTo klub baiernis savarjiSo sportulebi
  150lari

  safexburTo klub baiernis savarjiSo sportulebi

  oqtomberi 27, 2012
  GEO166727
  vyidi baiernis adidasis savarjiSo sportulebs germaniidan Camomitanes 100% originali,ubralod didi momivida da magitom vyidi sul samjer mecva faqtiurad axalia.germaniaSi misi fasia 90 evro.zoma M fasi 150 lari.tel.568692740
 • iyideba axali tansacmelebi germaniidan,Tavisi etiketebiT!
  iyideba zamTris bavSvis tansacmelebi,Jaketebi da kurtkebi,gamogzavnili germaniidan,raTqmaunda axlebi da uxmarebi,etiketebiT!3 dan 15 wlis CaTvliT.misamarTi: cotne dadianis 259 . korpusi 2.
 • iyideba axali tansacmelebi germaniidan,Tavisi etiketebiT!
  iyideba saukeTeso sabavSvo tansacmelebi, Jaketebi da kurtkebi,gamogzavnili germaniidan,raTqmaunda axlebi,uxmarebi, etiketebiT.daaxloebiT 3 dan 15 wlamde bavSvebisTvis.misamarTi: naZaladevi,cotne dadianis 259.korpusi 2. ikiTxeT maia
 • - SABRETTI -

  - SABRETTI -

  oqtomberi 23, 2012
  GEO169686
  Turquli umaRlesi xarisxis fexsacmeli, saukeTeso fasebi. pekinis N-25. maRazia "sabreti" tel: 266 55 25.
 • iyideba meoradi tansacmeli

  iyideba meoradi tansacmeli

  oqtomberi 23, 2012
  GEO169552
  mqonda gaxsnili meoradi tansacmlis magazia,magram cudi adglilmdebareobis gamo ar gamimarTla.aris Sereuli qalis-kacis-bavSvis da saojaxo saqoneli.tu waigebt yvelas 2 larSi .
 • axali kremi saqoneli sabiTumo fasad belgiidan.

  axali kremi saqoneli sabiTumo fasad belgiidan.

  oqtomberi 23, 2012
  GEO169387
  axali kremi saqoneli sabiTumo fasad belgiidan. tansacmeli, fexsacmeli, CanTebi, xaliCebi, WurWeli, aveji qimiuri saSualebebi da sxva.
 • inglisuri fexsacmeli
  100lari

  inglisuri fexsacmeli

  oqtomberi 22, 2012
  GEO169266
  inglisidan gamogzavnili fexsacmeli, didi momivida. zoma 38. Rirda 120 funti anu 300 lari vyidi 100 larad.
 • axali TeTri inglisuri Ceqma. zoma 37
  200lari

  axali TeTri inglisuri Ceqma. zoma 37

  oqtomberi 22, 2012
  GEO169161
  axali TeTri inglisuri Ceqma. zoma 37
 • fexsacmeli
  50lari

  fexsacmeli

  oqtomberi 22, 2012
  GEO168406
  iyideba fexsacmeli 38 zoma
 • vyidi amerikul tansacmels bavSvebis 5-4 wlisTvis
  40lari

  vyidi amerikul tansacmels bavSvebis 5-4 wlisTvis

  oqtomberi 21, 2012
  GEO168727
  vyidi amerikul tansacmels bavSvebis 5-4 wlisTvis
 • Ceqma
  250lari

  Ceqma

  oqtomberi 20, 2012
  GEO168415
  iyideba Ceqma 36 1/2 zoma,gamowerilia amerikidan
 • fexsacmeli
  70lari

  fexsacmeli

  oqtomberi 20, 2012
  GEO168404
  iyideba fexsacmeli 36 zoma,gamowerilia amerikidan
 • fexsacmeli
  80lari

  fexsacmeli

  oqtomberi 20, 2012
  GEO168405
  iyideba fexsacmeli 38 zoma,gamowerilia amerikidan
 • ikideba qurTuki da palto
  60lari

  ikideba qurTuki da palto

  oqtomberi 20, 2012
  GEO168302
  qurTuki espritis 60-lari palto kapiSoniani celshi cotaTi gamokvanilia.kapiSoni gilebzea exsneba da klasikur paltid keTdba. 80lari. 593254082. 2431214
 • fexsacmeli
  60lari

  fexsacmeli

  oqtomberi 14, 2012
  GEO165783
  saswrafod vyidi qalis maRal quslian fexsacmels 35-36 zoma.quslis simaRlea 15 sm,win platformaze.
 • fexsacmeli
  50lari

  fexsacmeli

  oqtomberi 14, 2012
  GEO165559
  aris karg mdgomareobaSi 39-zoma
 • bucebi
  60lari

  bucebi

  oqtomberi 14, 2012
  GEO165638
  iyidebaPUMA-s meoradi bucebi 38-39. 551117596
 • NeroGiardini; italiidan axalia-uxmari; vizualurad da xarisxi
  110€ 253lari

  NeroGiardini; italiidan axalia-uxmari; vizualurad da xarisxi

  oqtomberi 13, 2012
  GEO165493
  axali gamogzvnilia italiidan, aris saukeTeso maRali-xarisxis da praqtikulia mosaxmarad. arsebuli saCuqaria, 44 zomaa(didi maqvs Torem ar gavyididi, Tavis fasSia)
 • juzepe zanotis fexsacmeli
  150lari

  juzepe zanotis fexsacmeli

  oqtomberi 13, 2012
  GEO165375
  sul axali, gamogzavnilia amerikidan zoma 38
 • iyideba Suba
  1 200lari

  iyideba Suba

  oqtomberi 12, 2012
  GEO164804
  Zalian karg mdgomareobaSi fasi setanxmebit
 • qamari(kodiD3)
  70lari

  qamari(kodiD3)

  oqtomberi 11, 2012
  GEO164362
  GUCCI skype:mygold.ge
 • qamari(kodiD4)
  70lari

  qamari(kodiD4)

  oqtomberi 11, 2012
  GEO164368
  HERMES skype:maygold.ge
 • qamari(kodiD7)
  60lari

  qamari(kodiD7)

  oqtomberi 11, 2012
  GEO164347
  GIORGIO ARMANI skype:mygold.ge
 • qamari(kodiD10)
  70lari

  qamari(kodiD10)

  oqtomberi 10, 2012
  GEO163965
  brendi:HERMES skype:mygold.ge
 • naturaluri bewvis qudi

  naturaluri bewvis qudi

  oqtomberi 09, 2012
  GEO159454
  iyideba naturaluri bewvis qudi
 • basanoJki "Nursace"
  100lari

  basanoJki "Nursace"

  oqtomberi 09, 2012
  GEO30655
  iyideba qalis basanoJki uxmari.35 zoma midis 36.5 ze "Nursace"
 • tyavis daTbiluli qurTuki
  970lari

  tyavis daTbiluli qurTuki

  oqtomberi 08, 2012
  GEO162796
  iyideba amerikidan Camotanili mamakacis daTbiluli qurTuki, naturaluri bewvis sarCuliT (romelis exsneba), zoma XXL. fasi 970 lari.
 • tyavis daTbiluli qurTuki
  970lari

  tyavis daTbiluli qurTuki

  oqtomberi 08, 2012
  GEO162792
  iyideba amerikidan Camotanili daTbiluli qurTuki, naturaluri bewvis sarCuliT (romelis exsneba), zoma XXL. fasi 970 lari.
 • tansacmlis magazia iosebiZis 64

  tansacmlis magazia iosebiZis 64

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162405
  meoradi tansacmlis magazia iosebiZis 64 nomerSi. yovel dRiurad viRebT axal tansacmels. arCevani aris Zalian farTo. aqcia: fasebi iwyeba 1 laridan. erT larad SegiZliaT SeiZinoT ori maisuri. gvaqvs aseve samkaulebi, fexsacmelebi, parfiumeria, CanTebi, bavSvis ...
 • tansacmlis maRazia iosebiZis 64

  tansacmlis maRazia iosebiZis 64

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162409
  meoradi tansacmlis magazia. aqcia! fasebi iwyeba 1 laridan. 1larad SegiZliaT SeiZinoT ori maisuri. yoveldRiurad miiReba axali tansacmeli. gvaqvs parfiumeria, CanTebi, samkaulebi, fexsacmelebi, bavSvis tansacmeli. yvelaferi xarisxiani Zalian dabal fasad. ...
 • iyideba karakulis Suba
  700$ 1 141lari

  iyideba karakulis Suba

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162181
  iyideba umaglesi xarisxis karakulis Suba . SeZenili TurqmeneTSi. zoma 50
 • iyideba karakulis Suba

  iyideba karakulis Suba

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162200
  iyideba karakulis Suba karg mdgomareobaSi umaRlesi xarisxis zoma 50
 • iyideba Coxa da aziackebi
  250lari

  iyideba Coxa da aziackebi

  oqtomberi 07, 2012
  GEO162164
  iyideba Coxa axaluxiT aziackebiT da qamriT, zoma bavSvis asaki:9-13mde karg mdgomareobaSi, aziackebi aris Coxosnebis, SeiZleba calke gayidvac
 • eqskluziuri namuSevari
  400lari

  eqskluziuri namuSevari

  oqtomberi 05, 2012
  GEO161826
  xeliT Sesrulebuli dekorirebuli, eqskluziuri dizainis kostumi