VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 1530
 • bavSvis tansacmeli Zalian iafad
  10lari

  bavSvis tansacmeli Zalian iafad

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480892
  iyideba bavSvis Zalian kargi tansacmeli, Zlian karg mdgomareobaSi gvinda meoradebSi Cabareba, an biTumad gayidva Cinuri da nagavi ar aris, saukeTeso xarisxia Tu vinme dainteresdebiT SegvexmianeT 577 46 00 46 maia
 • iyideba MEXX- is moduri qalis palto
  250lari

  iyideba MEXX- is moduri qalis palto

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480770
  iyideba germaniidan Camotanili MEXX- is moduri qalis palto. 40 zoma(evropuli, qalis). 45% Sali, 15% poliesteri, 35% akrili.
 • samxedro forma iafad
  35lari

  samxedro forma iafad

  oqtomberi 24, 2014
  GEO473804
  iyideba samxedro forma, praqtikulad axali, dazianebis gareSe. gamodgeba sanadirod, laSqrobaSi. zoma L. fasi 35 lari. tel: 551 84 03 12
 • iyideba qalis moduri manto Camotanilia germaniidan 42 zoma
  250lari

  iyideba qalis moduri manto Camotanilia germaniidan 42 zoma

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480764
  iyideba germaniidan Camotanili ulamazesi moduri qalis manto qamriT. brendi taufun. 42 evropuli zoma. 40% poliesteri, 30% Sali,30% viskoza sigrZe 95sm.
 • saqorwilo kaba
  200lari

  saqorwilo kaba

  oqtomberi 24, 2014
  GEO479067
  sul axali, ulamazesi saqorwilo kaba, erTxel nacvami, ulamazesi TvlebiT gaformebuli( korseti) - ulamazesi gipiuris korsetiT, fatiT, Tavisi Zalian lamazi fexsacmelebiT . Zalian lamazi sul axali TaiguliT. fasi 200lari. t: 557 20 95 98; 790 80 49 97 ; 557 ...
 • axali tyavis Ceqma
  100lari

  axali tyavis Ceqma

  oqtomberi 24, 2014
  GEO480626
  iyideba axali tyavis Ceqma.yavisferi. Caucmeli. nayidia stambulSi.daTbiluli 39-40 zoma Caicvams. kauCukis Zirze.fasi 100lari. 557 209598 elene
 • iyideba

  iyideba

  oqtomberi 23, 2014
  GEO480203
  iyideba 100 % Salis windebi mamakacis 6 lari. qalis faCuCi 3 lari. 595596714
 • saswrafod iyideba axali dublonka 400 l.
  400lari

  saswrafod iyideba axali dublonka 400 l.

  oqtomberi 23, 2014
  GEO325584
  iyideba sul axali irmis dublionka (nacrisferi) 400 l.592-006-105.
 • iyideba tyavis kurtka da tyavis fexsacmeli
  150lari

  iyideba tyavis kurtka da tyavis fexsacmeli

  oqtomberi 23, 2014
  GEO467535
  gamoviwereT da zoma aRmoCnda didi. beWebi 50 sm. xelebi 67sm. fexsacmeli 41zoma.orive erTad Rirs 150 lari.
 • axali, Tbili zamTris sportulebi
  75lari

  axali, Tbili zamTris sportulebi

  oqtomberi 22, 2014
  GEO474070
  axali, Tbili zamTris sportulebi. zoma zomaze ar midis, XXL aweria magram albaT S an L iqneba. Sarvlis sigrZe 109 sm-ia, kurtkis sigrZe 70sm fasi boloa
 • iyideba saRamos tansacmeli

  iyideba saRamos tansacmeli

  oqtomberi 22, 2014
  GEO478216
  iyideba saRamosTvis qveda kaba da zeda kofta. qvedakaba aris atlasis naWrisgan (yviTeli feris) 30 lari. zeda kofta kargi xarisxis gipiurisgan (firuzisferi) 30 lari. (vyidi Tavis fssze gacilebiT iafad) 570703530
 • Calvin Klein-is Ceqma
  70$ 114.10lari

  Calvin Klein-is Ceqma

  oqtomberi 22, 2014
  GEO232216
  iyideba sul axali bolo modis Savi naturaluri zamSis Ceqma muxlamde swor Zirze, originali CALVIN KLEIN 38/39 zoma fasi 120 lari!571203037
 • tyavis mamakacis kurtka
  55lari

  tyavis mamakacis kurtka

  oqtomberi 22, 2014
  GEO195442
  iyideba tyavis XXL espanuri tyavis kurtka, meoradi 60 larad. mob: 597150686 dima
 • iyideba

  iyideba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO475920
  iyideba norkis kudisgan Sekerili dabal bewviani qurTuki Savi feris 48 zoma. welze qamriT didi sayeloTi. sawyisi fasi 3500 lari. gawyobilia ornamentuli TiliT da moxarSuli zamSis kantebiT. maRali sayeloTi
 • vaqiraveb kabas
  50lari

  vaqiraveb kabas

  oqtomberi 21, 2014
  GEO479565
  vaqiraveb saRamos kabas karg mdgomareobaSi. saukeTeso fasad
 • nagdi tyavis kurtka
  70lari

  nagdi tyavis kurtka

  oqtomberi 20, 2014
  GEO479107
  iyideba nagdi tyavis kurtka iafad Zalian karg mdgomareobaSi bewvi exsneba da pijaki xdeba
 • barxatis mwvane sagamos kaba
  150lari

  barxatis mwvane sagamos kaba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478721
  atelie Assa Fashion -is Cvenebidan iyideba ulamazesi kaba
 • qalis samosi-sagamos kaba
  200lari

  qalis samosi-sagamos kaba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478720
  atelie Assa Fashion -is Cvenebidan iyideba ulamazesi kaba nacionalur motivebze.
 • gamosasvleli kaba
  150lari

  gamosasvleli kaba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478719
  atelie Assa Fashion -is Cvenebidan iyideba ulamazesi Zalian ucxo kaba nacionalur motivebze
 • gipiuris sagamos kaba
  150lari

  gipiuris sagamos kaba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478718
  atelie Assa Fashion -is Cvenebidan iyideba ulamazesi gipiuris saRamos kaba.zoma MEDIUM
 • iyideba saRamos kaba
  80lari

  iyideba saRamos kaba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478210
  iyideba wiTeli feris saRamos kaba,anJelika naWris.Canacvamia mxolod erTxel wveulebaze.38 zoma. fasi 80 lari. 555630897 271643
 • saRamos kaba
  100lari

  saRamos kaba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478722
  atelie Assa Fashion -is Cvenebidan iyideba ulamazesi saRamos kaba
 • iyideba

  iyideba

  oqtomberi 20, 2014
  GEO478621
  iyideba Salis xeliT naqsovi mamakacis winda 6 lari qalis faCuCi 3 lari. 595596714
 • barxatis kaba nacionalur motivebze
  100lari

  barxatis kaba nacionalur motivebze

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478693
  atelie Assa Fashion -is Cvenebidan iyideba ulamazesi barxatis kaba nacionalur motivebze.MEDIUM zoma https:/www.facebook.com/pages/Atelie-Assafashion/318172718282173
 • iyideba grZeli plaSi-sawvimari 44-48 zoma
  30lari

  iyideba grZeli plaSi-sawvimari 44-48 zoma

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478611
  iyideba grZeli plaSi-sawvimari 44-48 zoma,wyalgaumtari, ramodenimejer aris Cacmuli
 • iyideba Tbili, grZeli plaSi 44-48 zoma
  30lari

  iyideba Tbili, grZeli plaSi 44-48 zoma

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478607
  iyideba Tbili, grZeli plaSi 44-48 zoma, Tbili sarCuli aqvs.ramodenimejer aris Cacmuli, Zalian praqtikuli saxmaria da Tbili
 • fexsacmeli
  70lari

  fexsacmeli

  oqtomberi 19, 2014
  GEO478324
  vyidi fexsacmels uxmaria saerTot didi Camomivida zomaa39.70lari. damikavshirdiT 551566792
 • iyideba Dr. Martens lakis baTinki
  220lari

  iyideba Dr. Martens lakis baTinki

  oqtomberi 18, 2014
  GEO313023
  iyideba Dr. Martens lakis baTinki zoma 40-41,. sul axali moyveba yviTeli Tasmebi. originali, gamowerilia t 551310055darekeT am nomerze
 • iyideba bavSvis zamTris kurtkaColumbia
  100lari

  iyideba bavSvis zamTris kurtkaColumbia

  oqtomberi 18, 2014
  GEO478198
  iyideba bavSvis zamTris kurtkaColumbia Sportswear 4-6welze Zalian msubuqi da Zalian Tbili593310055
 • iyideba
  250lari

  iyideba

  oqtomberi 18, 2014
  GEO478188
  italiuri,maRalyeliani,lakirebuli tyavis Ceqma.
 • iyideba maRalqusliani qalis fexsacmeli
  75lari

  iyideba maRalqusliani qalis fexsacmeli

  oqtomberi 18, 2014
  GEO478112
  iyideba magRalqusliani JamSis fexsacmeli romelic mxolod erTxel mecva ar aris dazianebuli, zoma 36. 11santimetri qusliT. Tu SevTanxmdebiT cotas kide dagiklebT. me ufro Zvirad maqvs SeZenili
 • bucebi
  70lari

  bucebi

  oqtomberi 18, 2014
  GEO477971
  bucebi axalia,Camotanili. mxolod erTxel mecva. 42 zoma
 • iyidea norkis qurqi
  1 300lari

  iyidea norkis qurqi

  oqtomberi 18, 2014
  GEO477954
  holandiuri norkis qurqi, axali! 599587860 nino fasze SesaZleelia dalaparakeba(Zalian meCqareba)
 • iyideba saqorwilo kaba, fata da pijaki
  600lari

  iyideba saqorwilo kaba, fata da pijaki

  oqtomberi 17, 2014
  GEO466917
  iyideba saqorwilo kaba, fata da pijaki.600 lari fasze SeiZleba dalaparakeba 558338898
 • qiravdeba saqorwino kaba
  200lari

  qiravdeba saqorwino kaba

  oqtomberi 17, 2014
  GEO477221
  qiravdeba saqorwino kaba, fatasTan erTad. aris erTxel Canacvami.
 • iyideba maRalqusliani qalis fexsacmeli saSemodgomo
  25lari

  iyideba maRalqusliani qalis fexsacmeli saSemodgomo

  oqtomberi 16, 2014
  GEO477188
  nacrisferi, 36 - 37 zoma. zamSis. meoradi.
 • iyideba ketebi
  10lari

  iyideba ketebi

  oqtomberi 16, 2014
  GEO477179
  zoma 36. meoradi. nacrisferi , rkinebiani. qalis ketebi
 • iyideba maRalqusliani, qalis fexsacmeli
  30lari

  iyideba maRalqusliani, qalis fexsacmeli

  oqtomberi 16, 2014
  GEO477169
  kremisferi laki, simaRle 12 sm. zoma 36-37
 • samxedro jempri iafad
  25lari

  samxedro jempri iafad

  oqtomberi 16, 2014
  GEO474384
  iyideba samxedro jempri. gvaqvs rogorc axlebi (absiliturad uxmari Tavis parkSi), aseve Zalian karg mdgomareobaSi. Zalian Tbili. axali fasi 25 lari, meoradi 15 lari. tel: 551 84 03 12
 • samxedro baTinki universaluri
  65lari

  samxedro baTinki universaluri

  oqtomberi 16, 2014
  GEO473996
  iyideba samxedro baTinki absoliturad axali, Tavis yuTSi devs. tyavia, naWerSi Cadgmuli. Zalian gamZle. Savi feris. gamodgeba rogorc nadirobisas, aseve laSqrobaSi. daTbiluli ar aris. zoma 44. fasi 65 lari. tel: 551 84 03 12