VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1 - 40 sul 1363
 • iyideba qalis fexsacmeli
  50lari

  iyideba qalis fexsacmeli

  marti 31, 2015
  GEO468176
  iyideba (quTaisSi) qalis fexsacmeli - tufli, TeTri feris, 37 zoma. Zalian karg mdgomareobaSi. nacvamia sul 2-jer. msurvelebi damikavSirdiT telefonis nomerze: 595250430.
 • iyideba saqorwilo kaba
  200lari

  iyideba saqorwilo kaba

  marti 31, 2015
  GEO492157
  iyideba an qiravdeba saqorwilo kaba. atlasis, Tavisi pijakiT da Tavze gasakeTebeli badiT. zoma 36, Cacmulia mxolod erTxel. pirvandel mdgomareobaSi
 • vyidi fexsacmels
  60lari

  vyidi fexsacmels

  marti 30, 2015
  GEO559131
  vyidi fexsacmels , sul mecva 3-4 jer , TiTqmis uxmariviTaa
 • qiravdeba saqorwilo kaba
  350lari

  qiravdeba saqorwilo kaba

  marti 30, 2015
  GEO460394
  qiravdeba saqorwilo kaba, erTxel nacvami. Zvirfasi xeliT naqsovi naWriT. moyveba Sleifi, romelic survilis SemTxvevaSi SegiZliaT moaZroT da daumagroT. aseve qiravdeba amave naWris Tavsaburavi. fasi SeTanxmebiT
 • fexsacmeli amerikidan
  80lari

  fexsacmeli amerikidan

  marti 30, 2015
  GEO192098
  vyidi MIA-s firmis maRalquslian fexsacmels. 36,5 - 37 zoma. axali Camotanilia amerikidan, patara momivida da amitom vyidi. miuxedavad quslis simaRlisa, Zalian komfortulia sasiarulod.
 • iyideba norkis Suba saswrafod
  300$ 489lari

  iyideba norkis Suba saswrafod

  marti 30, 2015
  GEO528944
  iyideba norkis qurqi idealur mdgomareobaSi. tel: 598197771
 • tansacmeli evropidan, fuTebi 5 l
  5lari

  tansacmeli evropidan, fuTebi 5 l

  marti 30, 2015
  GEO540550
  iyideba saswrafod iafad. meoradi tansacmeli fuTebiT. fasi 5 lari qalis yvelanairi tansacmeli darCenilia cota raodenoba 9 fuTi tel: 574 40 38 86
 • saswrafod iyideba norkis grZeli qurqi
  2 000lari

  saswrafod iyideba norkis grZeli qurqi

  marti 10, 2015
  GEO525611
  saswrafod iyideba norkis qurqi, klasikuri stilis, grZeli (mxaridan 130 sm), moskovidan Camotanili. 2 – jer aris Cacmuli. axali.
 • meoradi tansacmeli germaniidan.

  meoradi tansacmeli germaniidan.

  marti 29, 2015
  GEO533034
  iyideba kargi xarisxis meoradi tansacmeli germaniidan fuTebiT dabal fasebSi! ggvaqvs yvela sezon
 • iyideba qalis moduri manto fasdaklebiT.
  160lari

  iyideba qalis moduri manto fasdaklebiT.

  marti 29, 2015
  GEO511211
  iyideba germaniidan Camotanili ulamazesi moduri qalis manto lakis qamriT. brendi taifun. 42 evropuli zoma. 40% poliesteri, 30% Sali,30% viskoza sigrZe 95sm. axali. uxmari. fasdaklebiT !
 • iyideba qalis moduri "Suzi" mTlianad tyavi.
  150lari

  iyideba qalis moduri "Suzi" mTlianad tyavi.

  marti 29, 2015
  GEO511250
  iyideba Salamander is brendis qalis Suzi fasdaklebiT. 41 zoma- midis 40 zomazec. umaRlesi xarisxis rbili tyavi SigniT da gareT.
 • iyideba mamakacis smokingi
  40lari

  iyideba mamakacis smokingi

  marti 29, 2015
  GEO465490
  iyideba TOMMY HILFIGER -is mamakacis smokingebi. axali. sacalo fasi 40 lari, sabiTumo 30lari.
 • iyideba norkis qurqi
  2 000$ 3 260lari

  iyideba norkis qurqi

  marti 29, 2015
  GEO512353
  iyideba norkis qurqi, axali (Caucmeli), muqi wablisferi, mTliani zurgisgan Sekerili. sigrZe 117sm. sigane-bolos garSemoweriloba 176sm. fasi 2000 dolari. tel: 595 13 05 19. 555 50 62 64
 • gamogzavnilia
  40lari

  gamogzavnilia

  Tebervali 01, 2015
  GEO527210
  vyidi fexsacmels karg mdgomareobaSi fasi 40 lari gamogzavnilia ruseTidan 36 zoma
 • kabebi
  15lari

  kabebi

  Tebervali 01, 2015
  GEO527230
  vyidi kabebs gamogzavnili maq rusetidan vardisperi 15lari da shvindisperi 20 lari chacmuli dzalian lamazia suratebshi ar chans kargad axalia
 • axali, Tbili zamTris sportulebi
  80lari

  axali, Tbili zamTris sportulebi

  Tebervali 09, 2015
  GEO474070
  axali, Tbili zamTris sportulebi. zoma zomaze ar midis, XXL aweria magram albaT S an L iqneba. Sarvlis sigrZe 109 sm-ia, kurtkis sigrZe 70sm fasi boloa
 • iyideba an qiravdeba saRamos kaba
  100lari

  iyideba an qiravdeba saRamos kaba

  marti 27, 2015
  GEO330079
  vyidi saRamos kabas Zalian iafad.mxolod erTxel mecva,Sesabamisad aris karg mdgomareobaSi. tel: 599 208 409
 • vyidi fexsacmels
  35lari

  vyidi fexsacmels

  marti 27, 2015
  GEO491121
  vyidi fexsacmels 38 zomaa maqvs sxva ferebic.599 71 58 75
 • saqorwilo kaba
  380lari

  saqorwilo kaba

  marti 27, 2015
  GEO481400
  vyidi saqorwilo kabas, aris erTxel Canacvami.fasze SeiZleba dalaparakeba. 599 715875
 • iyideba gipoiuris kabebi
  60lari

  iyideba gipoiuris kabebi

  marti 27, 2015
  GEO315892
  erTi stilis wiTeli da TeTri feris , Zalian lamazi da efeqturi. fasi SeTanxmebiT . maqvs sxva kabebic .fasi SeTanxmebiT
 • iyideba bavSvis Tbili butebi
  30lari

  iyideba bavSvis Tbili butebi

  marti 27, 2015
  GEO528155
  iyideba bavSvis butebi 33-34 zoma, Tbili wyalgaumtari, TovlisTvisac 595356625
 • sazeimo kabebi, sasceno kostiumebi,. zgapris gmirebi da fexsacmeli
  qiravdeba dabal fasSi.gaulamazeT Tqvens patarebs bavSvoba 593 21 31 69; 2 47 97 09;maiko
 • qalis italiuri fexsacmeli
  100lari

  qalis italiuri fexsacmeli

  marti 26, 2015
  GEO556696
  iyideba italiuri fexsacmeli tyavis. 40 zoma (39 ze ar midis).
 • iyideba mamakacis palto
  1 250$ 2 037.50lari

  iyideba mamakacis palto

  marti 26, 2015
  GEO556337
  saswrafod iyideba karolina hereras firmis mamakacis palto. originali. muqi kremisferi. Ĺ zoma. axalia. ar aris naxmari. fasi 1250 $ SeiZleba daklebac. damikavSirdiT am nomerze 574 03 14 13
 • zedebi
  25lari

  zedebi

  marti 25, 2015
  GEO385899
  iyideba Turquli kargi xarisxis axali maisurebi naxatebiT 25lari,TvlebiT60.
 • Sveicariidan saqorwilo kaba
  2 500lari

  Sveicariidan saqorwilo kaba

  marti 25, 2015
  GEO555957
  vaqiraveb Sveicariidan saqorwilo kabas, axalia aravis cmia, exla Camova, fasze molaparakeba SeiZleba, sarajiSvilis 15 iqneba kaba. nino 551 17 40 30
 • kalapotebi
  1lari

  kalapotebi

  marti 25, 2015
  GEO555885
  Cavabareb fexsacmlis kalapotebs. fasi SeTanxmebiT. 598922947 giorgi
 • iyideba mamakacis da bavSvis polos maisurebi
  18lari

  iyideba mamakacis da bavSvis polos maisurebi

  marti 25, 2015
  GEO555830
  iyideba mamakacis da bavSvis polos maisurebi biTumad (SesaZlebelia gayidva 5calidan). maisurebi damzadebulia saqarTveloSi 100% bambis 'lakostes' qsovilisgan. feri: cisferi mamakacis maisuris zomebi: M, L, XL, XXL (XL da XXL zomis maisurebs damatebuli ...
 • iyideba naturaluri tyavis qalis fexsacmeli
  80lari

  iyideba naturaluri tyavis qalis fexsacmeli

  marti 25, 2015
  GEO555805
  vyidi qalis dabalquslian fexsacmels,aris naturaluri tyavi,muqi mwvane,Waobisferi,gamogzavnilia kanadidan.zoma 39-40
 • kacis tilos qurTuki brendi old navy
  100lari

  kacis tilos qurTuki brendi old navy

  marti 25, 2015
  GEO555748
  iyideba kacis sul axali tilos Txeli sagazafxulo kurtka,brendi old navy,kanadidan gamogzavnili,originali.aris molurjo-monacrisfro feris,zoma L .
 • meoradi tansacmeli

  meoradi tansacmeli

  marti 24, 2015
  GEO466399
  vketav magazias. vmushaom amoyidvaze. futebi arCeviT. kg fasi 15 lari.
 • fexsacmeli
  180lari

  fexsacmeli

  marti 23, 2015
  GEO554844
  fexsacmeli aris sul axali,zoma45,mark spenseris firmis sazRvargareTidan gamogzavnili.
 • iyideba amerikeli dizaineris izabel toledos fexasacmeli
  fexsacmeli Camotanilia amerikis SeerTebuli Statebidan,aris uxmari da Zalian lamazi romelic midis rogorc klasikur aseve yoveldRiur stilze.fexsacmlis zoma aris 10 anu igive 40 magram 39-ic Caicvamen.Tavdapirveli fasi aris 55$,iyideba 100 larad magram fasi ...
 • sabanketo ,sazeimo da saRamos kabebis gaqiraveba
  25lari

  sabanketo ,sazeimo da saRamos kabebis gaqiraveba

  marti 23, 2015
  GEO554755
  vaqiravebT sabanketo,sazeimo da saRamos kabebs .gvaqvs farTo arCevani,rogorc vizualiT, aseve ferebis simravliT. erTi dRiT gaqiraveba 25 lari. msurvelebi dagvikavSirdiT Semdeg misamarTze, mesxiSvilis 3-bina 15. sakontaqto tel: 598 512 533 eli an 598 304 ...
 • iyideba

  iyideba

  marti 23, 2015
  GEO554694
  iyideba orTopediuli qamari. xerxemlis gamrudebis sawinaaRmdegod. axali. fsi 60 lari. 595596714
 • iyideba amerikuli. fexsacmeli
  500lari

  iyideba amerikuli. fexsacmeli

  marti 23, 2015
  GEO554626
  iyideba mamakacis. klasikuri, amerikuli fexsacmeli. 46 zoma. originali BOSTONIAN -brendi. fasi 500 lari. 598-21-00-90; 593-93-71-17.
 • iyideba kaba
  50lari

  iyideba kaba

  agvisto 24, 2014
  GEO434194
  iyideba kaba gamxdari gogonastvis, vardisferi, zoma 40
 • iyideba fexsacmeli
  19lari

  iyideba fexsacmeli

  agvisto 24, 2014
  GEO433705
  iyideba fexsacmeli moskovidan. zoma 37.5 - 38
 • saqorwilo kaba
  250lari

  saqorwilo kaba

  marti 22, 2015
  GEO554500
  qiravdeba ulamazesi saqorqilo kaba. ulamazesi korsetiT. fatiT. fasi 250lari. 557209598 elene
 • iyideba
  1lari

  iyideba

  marti 22, 2015
  GEO554170
  iyideba inglisidan Camotanili tansacmeli iafad. fasze dacdac SesaZlebelia
 • seqs marketi!