VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 1689
 • norkis Suba
  1 200lari

  norkis Suba

  ianvari 24, 2015
  GEO523096
  norkis Suba Savi feris saukeTeso mdgmareobaSi
 • iyideba qalis fexsacmeli
  50lari

  iyideba qalis fexsacmeli

  ianvari 24, 2015
  GEO468176
  iyideba (quTaisSi) qalis fexsacmeli - tufli, TeTri feris, 37 zoma. Zalian karg mdgomareobaSi. nacvamia sul 2-jer. msurvelebi damikavSirdiT telefonis nomerze: 595250430.
 • iyideba

  iyideba

  ianvari 23, 2015
  GEO522344
  iyideba Salis xeliT naqsovi uklavebo sviteri fasi 20 lari. 595596714
 • veZeb samsaxurs
  450lari

  veZeb samsaxurs

  ianvari 23, 2015
  GEO522285
  mqvia nata,var 30.veZeb samuSaos konsultant gamkidvelad.var komunikabiluri.arakonflikturi.Tavisuflad vlaparakob rusul da qartul enaze
 • vaqiraveb bavSvis sazeimo kabebs
  20lari

  vaqiraveb bavSvis sazeimo kabebs

  ianvari 22, 2015
  GEO522089
  gamarjobaT, vaqiraveb bavSvis sazeimo kabebs axal mdgomareobaSi fasze SevTanxmdebiT damikavSidiT tel: 595 16 00 90
 • iyideba palto
  60lari

  iyideba palto

  ianvari 22, 2015
  GEO522139
  gamowerilia amerikidan. axaliviTaa, mosaxerxebelia orsulebisTvisac.
 • iyideba saswrafod
  50lari

  iyideba saswrafod

  ianvari 22, 2015
  GEO522126
  sul 2 jeraa nacvami.meCqareba Zalian, Tanxaze movilaparakebT.
 • iyideba "pumas" botasi, sruliad axali
  70lari

  iyideba "pumas" botasi, sruliad axali

  ianvari 22, 2015
  GEO521941
  iyideba "pumas" botasi, sruliad axali, zoma - 38. tel.: 571211233
 • iyideba saRamos/sabanketo kaba .
  150lari

  iyideba saRamos/sabanketo kaba .

  ianvari 22, 2015
  GEO521964
  kabaSi gadaxdilia 300 lari vyidi 150 larad mecva mxolod erTxel. kaba aris ulamazesii aqvs Sleifi da axdunebs tans wava 38-40-42 zomaze damikavSirdiT 589 151 331 sofo .
 • zedebi
  30lari

  zedebi

  ianvari 21, 2015
  GEO385899
  iyideba Turquli kargi xarisxis axali maisurebi naxatebiT 25lari,TvlebiT-70lari.
 • fexsacmeli amerikidan
  80lari

  fexsacmeli amerikidan

  ianvari 20, 2015
  GEO192098
  vyidi MIA-s firmis maRalquslian fexsacmels. 36,5 - 37 zoma. axali Camotanilia amerikidan, patara momivida da amitom vyidi. miuxedavad quslis simaRlisa, Zalian komfortulia sasiarulod.
 • saqorwilo da sabanketo kabebi 579 252-252

  saqorwilo da sabanketo kabebi 579 252-252

  ianvari 20, 2015
  GEO486275
  iyideba an qiravdeba saqorwilo kabebi 300dan 600mde laris farglebSi. axali Camotanilia evropidan da amerikidan, yvela zomis. SesaZlebelia SekveTac sakontaqto telefoni579-252-252
 • iyideba maRazia
  10$ 16.30lari

  iyideba maRazia

  ianvari 20, 2015
  GEO520261
  iyideba teqstilis maRazia. pirsaxocebi. bsvSvis, qalisa da mamakacis abanos xalaTebi, or da erT sawoliani TeTreuli. saqoneli aris 100% bamba. dainteresebuli pirebisaTvis maRazia iyideba sruliad sabuRaltro da Stixkodebis programasTan erTad maRazia aRWurvilia ...
 • nutriis qurqi
  400lari

  nutriis qurqi

  ianvari 20, 2015
  GEO520730
  iyideba maRali xarisxis, mTliani bewvisgan Sekerili nutriis qurqi (poluSubka) Zalian karg mdgomareobaSi. zoma 48 – 50, mob:599657765
 • iyideba
  1 100lari

  iyideba

  ianvari 19, 2015
  GEO475920
  iyideba norkis kudisgan Sekerili dabal bewviani qurTuki Savi feris 48 zoma. welze qamriT didi sayeloTi. sawyisi fasi 1100 lari gawyobilia ornamentuli RiliT da moxarSuli zamSis kantebiT. maRali sayeloTi. fasis dakleba SesaZlebelia
 • iyideba axali Savi qvedabolo 42-44 zoma
  15lari

  iyideba axali Savi qvedabolo 42-44 zoma

  ianvari 19, 2015
  GEO520332
  iyideba axali Savi qvedabolo 42-44 zoma, Tavisi sarCuliT
 • iyideba Tbili Ceqma 37-38 zoma
  10lari

  iyideba Tbili Ceqma 37-38 zoma

  ianvari 19, 2015
  GEO520320
  iyideba Tbili Ceqma 37-38 zoma,dabalyeliania
 • iyideba axali zamSis Ceqma, irlandiuri
  150lari

  iyideba axali zamSis Ceqma, irlandiuri

  ianvari 18, 2015
  GEO520086
  iyideba axali zamSis Ceqma, irlandiuri, aris Zalian komfortuli da efeqturi. zoma 40. darCa erTi wyvili. t: 591239699
 • iyideba GINA BACCONI-is axali kaba Zalian iafad
  250lari

  iyideba GINA BACCONI-is axali kaba Zalian iafad

  ianvari 18, 2015
  GEO520095
  kaba axali Camotanilia irlandiidan, mwarmoebeli rumineTi.Cacmuli Zalian efeqturi da eleganturia. zoma: UK 16, EUR 42. T: 591239699
 • iyideba fexsacmeli
  170lari

  iyideba fexsacmeli

  ianvari 18, 2015
  GEO520030
  iyideba italiuri brendis, farasionis firmis fexsacmeli. 170 lari. Caucmeli Tavisi SefuTviT. 557 243 209
 • iyideba bavSvis fexsacmeli
  50lari

  iyideba bavSvis fexsacmeli

  ianvari 18, 2015
  GEO519986
  iyideba amerikidan gamogzavnili POLO-s firmis bavSvis (biWis) fexsacmeli, Zalian kargi xarisxis, zoma - 22, axali
 • Saswrapod iyideba norkis manto
  1 000$ 1 630lari

  Saswrapod iyideba norkis manto

  ianvari 18, 2015
  GEO519720
  Vyidi norkis mantos "shavi margaliti" aris idealur mdgomareobashi rusetidan chamotanili
 • Saswrapod iyideba norkis manto
  1 000$ 1 630lari

  Saswrapod iyideba norkis manto

  ianvari 18, 2015
  GEO519710
  Vyidi norkis mantos "shavi margaliti" aris idealur mdgomareobashi,rusetidan chamotanili
 • Saswrapod Iyideba norkis manto
  1 000$ 1 630lari

  Saswrapod Iyideba norkis manto

  ianvari 17, 2015
  GEO519474
  Vyidi norkis mantos"shavi margaliti" firma "modish" aris idealur mdgomareobashi rusetidan chamotanili
 • axali, Tbili zamTris sportulebi
  75lari

  axali, Tbili zamTris sportulebi

  ianvari 17, 2015
  GEO474070
  axali, Tbili zamTris sportulebi. zoma zomaze ar midis, XXL aweria magram albaT S an L iqneba. Sarvlis sigrZe 109 sm-ia, kurtkis sigrZe 70sm fasi boloa
 • iyideba
  100lari

  iyideba

  ianvari 17, 2015
  GEO519263
  vyidi zaras mantos, aris sul axali gamoviwere da mxrebze maqvs patara, aris M zoma. Ceqma aris zustad eseTi ubralod Ziri aqvs sxva masalis da eseTive qusli odnav maRali. yeli aris muxlamde .icmeva egreve .Sekerilia xeliT italieli dizaineris mier .zoma ...
 • iyideba daTbiluli rezinis Ceqma

  iyideba daTbiluli rezinis Ceqma

  ianvari 17, 2015
  GEO519127
  iyideba axali rezinis daTbiluli boti 41 zoma
 • iyideba Suzi

  iyideba Suzi

  ianvari 17, 2015
  GEO519121
  iyideba axali fexsacmeli zamTris, 41 zoma
 • iyideba karakulis Suba
  500lari

  iyideba karakulis Suba

  ianvari 16, 2015
  GEO519064
  iyideba karakulis Suba karg mdgomareobaSi zoma 46 48.
 • meoradi dublionka
  250lari

  meoradi dublionka

  ianvari 15, 2015
  GEO518285
  iyideba meoradi dublionka naturaluri bewviT karg mdgomareobaSi
 • Sascrapod!
  70lari

  Sascrapod!

  ianvari 15, 2015
  GEO518083
  Ikideba axali kurtuki. Chamotanilia Germaniidan. Zoma L.
 • Sascrapod!
  90lari

  Sascrapod!

  ianvari 15, 2015
  GEO518082
  Ikideba axali kalis kurtuki. Chamotanilia Germaniidan. Zoma XL.
 • Sascrapod!
  50lari

  Sascrapod!

  ianvari 15, 2015
  GEO518079
  Ikideba sabavshvo chekma. Chamotanilis Germaniidan. Zoma 25.
 • Sascrapod!
  50lari

  Sascrapod!

  ianvari 15, 2015
  GEO518076
  Ikideba sabavshvo chekma. Chamotanilia Germaniidan. Zoma 25.
 • Sascrapod!
  40lari

  Sascrapod!

  ianvari 15, 2015
  GEO518072
  Ikideba sabavshvo chekma. Chamotanilia Germaniidan. Zoma 34.
 • Sascrapod!
  30lari

  Sascrapod!

  ianvari 15, 2015
  GEO518064
  Ikideba datpiluli ketebi! Chamotanilia Germaniidan! Zomebi 35,36,40.
 • iyideba tyavis kurtka
  70lari

  iyideba tyavis kurtka

  ianvari 14, 2015
  GEO467535
  gamoviwereT da zoma aRmoCnda didi. beWebi 50 sm. xelebi 67sm.
 • vyidi Ceqmas
  60lari

  vyidi Ceqmas

  ianvari 14, 2015
  GEO517909
  vyidi, 2jer Cacmuls, 38 zoma , Tavdapirveli fasi iyo 110 magram vyidi 55-60laramde. gamomexmaureT miTiTebul nomerze
 • norkis Suba
  1 500$ 2 445lari

  norkis Suba

  ianvari 13, 2015
  GEO489413
  iyideba Ria kremis feris saukeTeso xarisxis axali norkis Suba, ruseTidan Camotanili, 46-48 zoma. fasi 1500$ tel: 595555094
 • palantini
  450$ 733.50lari

  palantini

  ianvari 13, 2015
  GEO517123
  iyideba TiTqmis uxmari Zalian lamazi, Taflisferi norkis palantini. msurvelebma gTxovT damirekoT (555)43-41-13 an (599)28-14-42