VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 40 sul 1597
 • samxedro baTinki Zalian iafad
  25lari

  samxedro baTinki Zalian iafad

  noemberi 27, 2014
  GEO496546
  iyideba zamTris samxedro baTinki, meoradi. tyavi naWerSi. gamodgeba mSral amindSi Casacmelad, magram aris sakmaod Tbili. zoma aweria 44, magram midis 43-ze namdvilad. fasi 25 lari. tel: 551 84 03 12
 • samxedro jempri 10 larad
  10lari

  samxedro jempri 10 larad

  noemberi 27, 2014
  GEO495721
  iyideba samxedro jempri, saukeTeso mdgomareobaSi. aris Zalian Tbili. zoma XL. fasi 10 lari. tel: 551 84 03 12
 • saswrafod iyideba bunebrivi bewvi
  200lari

  saswrafod iyideba bunebrivi bewvi

  noemberi 26, 2014
  GEO496274
  iyideba bunebrivi bewvis Subebi 2 cali,orives yidvis SemTxvevaSi fasi daakldeba,597710793; 599057732; 557957732
 • iyideba qalis Ceqma
  69lari

  iyideba qalis Ceqma

  noemberi 26, 2014
  GEO496266
  iyideba qalis Seqma 40zoma. italiidan gamomigzavnes da didi maqvs aris Zalian Tbili da wyali da Tovli ar Sedis. Zalian meCqareba
 • victoria's secret-is bluzi, axali
  130lari

  victoria's secret-is bluzi, axali

  noemberi 26, 2014
  GEO496248
  iyideba victoria's secret-is bluzi axali. 100% abreSumi. Camotanilia aSS-dan. zoma M evropuli 40-42.
 • iyideba bavSvis puantebi
  25lari

  iyideba bavSvis puantebi

  noemberi 26, 2014
  GEO496184
  iyideba bavSvis puantebi. zoma 1 1/2 XM . anu 31, 32 zoma. aris gankuTvnili 6, 7,8 wlis bavSvisTvis. mecva me 5 klasSi ramdenjerme. nayidia 25 evrod. aris sazRvargareT personaluri SekveTiT , xeliT Sekerili. cota gacveTilia ,Tumca ramdenjerme moxmarebis ...
 • iyideba maRalqusliani axali Suzi
  75lari

  iyideba maRalqusliani axali Suzi

  noemberi 26, 2014
  GEO496181
  iyideba sul axali, maRalqusliani (13sm) Suzi. aris Tbili da komfortuli. 35 zoma, midis 36 zec. nayidia pasaJis erT-erT maRaziaSi 128 larad. vyidi TiTqmis naxevar fasSi. 574 16 79 29
 • iyideba maRalqusliani fexsacmeli
  20lari

  iyideba maRalqusliani fexsacmeli

  noemberi 26, 2014
  GEO424501
  iyideba axali, zamSis fexsacmeli. platformaze. 36 zoma. qusli- 7 sm. aris komfortuli. 574167929. ana
 • iyideba maRalqusliani fexsacmeli
  50lari

  iyideba maRalqusliani fexsacmeli

  noemberi 26, 2014
  GEO424498
  iyideba sul axali maRalqusliani fexsacmeli. 36 zoma. , quslis simaRle 11 sm. savaWro fasi 70 laria. CemTvis Zalian maRalia da ver vicvam. aris platformaze, komfortulia. 574167929 ana
 • meoradi tansacmeli

  meoradi tansacmeli

  noemberi 26, 2014
  GEO466399
  vketav magazias. vmushaom amoyidvaze. futebi arCeviT. kg fasi 15 - 25 lari.
 • iyideba
  250lari

  iyideba

  noemberi 26, 2014
  GEO495702
  italiuri lavorazione artigiana-s qalis Ceqma. tyavis. germaniidan gamogzavnili, axali.
 • sascrapod iyideba.
  800lari

  sascrapod iyideba.

  noemberi 26, 2014
  GEO495743
  karakulis Suba sul axalia zed aqvs iarlikic.TviT Rirebulebaa 700 evro. magram vinaidan meCqareba vyidi Zalian iafad (800lari). realur myidvels SeiZleba davuklo kidec. 599749317 mari.
 • vyidi bewvis Jilets , fexsacmels.
  40lari

  vyidi bewvis Jilets , fexsacmels.

  noemberi 26, 2014
  GEO495738
  bewvis Jileti 40 lari , zaras sazafxulo fexsacmelebi 70 lari
 • iyideba gipoiuris kabebi
  65lari

  iyideba gipoiuris kabebi

  noemberi 24, 2014
  GEO315892
  erTi stilis wiTeli da TeTri feris , Zalian lamazi da efeqturi. fasi SeTanxmebiT .
 • Suba norkis
  500€ 1 150lari

  Suba norkis

  noemberi 24, 2014
  GEO495072
  vyidi saberZneTis norkis Subebs.var dizaineri da mkeravi.maqvs rogorc sacalo aseve sabi|Tumo saqoneli.fasebze davilaparakebT adgilze.samkervalo teritoriulad bolnisis raionSi kerZod daba kazreTSia.557-22-45-16 595 18 17 01 darekeT mxolod am nomrebze.konstantinidis ...
 • berZnuli norkis Suba meliis sayeloTi
  1 300lari

  berZnuli norkis Suba meliis sayeloTi

  noemberi 24, 2014
  GEO494963
  Suba aris namdvili norka.yelze aqvs meliis bewvi
 • saswrafod iyideba .Sarval kostumi.
  200lari

  saswrafod iyideba .Sarval kostumi.

  noemberi 24, 2014
  GEO494893
  iyideba Sarval kostumi saqorcino, erTxel nacvami idealur mdgomareobaSi, Savi feris zoma 52. fasi 200lari axali stilis.579616189.
 • saTvale
  200lari

  saTvale

  noemberi 24, 2014
  GEO494744
  iyideba originali DKNY-is saTvale uxmari axali Camotanili
 • saTvale
  230lari

  saTvale

  noemberi 24, 2014
  GEO494742
  iyideba originali ralph lauren-is saTvale fasi 230 lari
 • iyideba norkis bewvebi (sayeloebi)
  10lari

  iyideba norkis bewvebi (sayeloebi)

  noemberi 23, 2014
  GEO325820
  iyideba norkis sami saxis sayelo, fasebi 10 -10 lari. pirveliaris kurdRlis yvelaze patara - sigrZe daaxl.50sm, sigane daxl.15 sm. feri movardisfro. meore aris norka, saSualo zomis - sigrZe daaxl 70 sm. sigane meryeobs radgan mas elifsuri forma aqvs. ...
 • inglisuri cilindri
  15lari

  inglisuri cilindri

  noemberi 23, 2014
  GEO325818
  iyideba inglisuri cilindri e.w. Top hat. Tavis garSemoweriloba qudis standartuli - 58 sm-ia. gluvi zedapiriT.
 • zedebi
  30lari

  zedebi

  noemberi 23, 2014
  GEO385899
  iyideba Turquli kargi xarisxis axali maisurebi naxatebiT 25lari,TvlebiT-70lari
 • iyideba naturaluri bewvis qurqi
  400lari

  iyideba naturaluri bewvis qurqi

  noemberi 23, 2014
  GEO494473
  saswrafod iyideba naturaluri bewvis Zalian lamazi qurqi. fasi 400 lari. zoma XL midis L-zec. tel: 577 28 85 30
 • italiuri norkis qurqi "Savi margaliti"
  5 500$ 8 965lari

  italiuri norkis qurqi "Savi margaliti"

  noemberi 23, 2014
  GEO494425
  iyideba italiuri norkis qurqi "Savi margaliti", Zalian karg mdgomareobaSi, TiTqmis axali. damikavSirdiT nomerze 595901166
 • saqorwilo kaba
  300lari

  saqorwilo kaba

  noemberi 22, 2014
  GEO494327
  vaqiraveb axal saqorwilo kabas,fasi SeTanxmebiT
 • saqorwilo kaba
  300lari

  saqorwilo kaba

  noemberi 22, 2014
  GEO494321
  vaqiraveb axal saqorwilo kabas,fasi SeTanxmebiT
 • Coxa-axaluxi

  Coxa-axaluxi

  noemberi 22, 2014
  GEO494300
  iyideba 10-13 wlis biWis zomis Savi Coxa Sindisferi axaluxiT da Savi SarvliT, Savi aziurebi ("aziackebi") sqel Zirze, zoma 38. fasi: Coxa-axaluxi - 100 lari. aziurebi - 50 lari. tel. 591 24 11 11 (nino)
 • shuba norkis
  1 500$ 2 445lari

  shuba norkis

  noemberi 22, 2014
  GEO494231
  Iyideba 2 c ali shupa umaglesi xarisxi espanetidan chamotanili shavi da kavisperi saswrapod
 • qalis maRalyeliani Ceqma.
  150lari

  qalis maRalyeliani Ceqma.

  noemberi 22, 2014
  GEO341983
  iyideba: qalis maRalyeliani zamTris Ceqma, italiuri, axali, yavisferi, zoma 39, fasi 150 lari. 599-23-40-54 daji.
 • vaqiraveb saqorwilo kabas
  200lari

  vaqiraveb saqorwilo kabas

  noemberi 22, 2014
  GEO481400
  vaqiraveb saqorwilo kabas, fasze dalaparakeba SeiZleba.
 • italiuri brendi Cesare Paciotti originali italiidan 597 99 30 99
  italiuri brendi Cesare Paciotti originali italiidan suraTSi ar Cans iseTi kargi rogoriicaa
 • mamakacis tyavis qurTuki
  160lari

  mamakacis tyavis qurTuki

  noemberi 21, 2014
  GEO493811
  iyideba mamakacis qurTuki.italiuri,"redgreen"-is originali,umaRlesi xarisxis.aqvs kapiuSoni(exsneba),ori wina da ori SigniTa jibe.aris axali,uxmari.feri:xakisferi.daTbilulia bewviT.
 • iyideba sabanketo kaba
  50lari

  iyideba sabanketo kaba

  noemberi 21, 2014
  GEO399158
  iyideba sabanketo kaba saswrafod. sul axali
 • iyideba qalis fexsacmeli
  50lari

  iyideba qalis fexsacmeli

  noemberi 21, 2014
  GEO468176
  iyideba (quTaisSi) qalis fexsacmeli - tufli, TeTri feris, 36 zoma. Zalian karg mdgomareobaSi. nacvamia sul 2-jer. msurvelebi damikavSirdiT telefonis nomerze: 595250430.
 • iyideba

  iyideba

  noemberi 20, 2014
  GEO493312
  iyideba Salis xeliT naqsovi windebi fasi 6 lari. faCuCi 3 lari 595596714
 • vyidi meorad tansacmels da fexsacmels bavSvebisTvis Zalian iafad!
  vyidi meorad tansacmels da fexsacmels 2-3 wlis bavSvebisTvis .TiTos 1 larad maTTvis vinc yvelas waiRebs.sul aris tansacmlis 30 saxeoba da 3 fexsacmeli.sarfiania maTTvisac vinc meoradebiT vaWrobs.
 • qiravdeba saqorwino kaba
  166lari

  qiravdeba saqorwino kaba

  noemberi 20, 2014
  GEO493010
  qiravdeba saqorwino kaba, fatasTan erTad. aris erTxel Canacvami.
 • iyideba norkis (wavis) Suba
  1 000$ 1 630lari

  iyideba norkis (wavis) Suba

  noemberi 19, 2014
  GEO492815
  iyideba saswrafod, norkis (wavis) Suba, aris axali! idialur mdgomareobaSi, Camotanilia italiidan. fasi 1000$ miSa.
 • karakulis umaRlesi xarisxis nacrisferi qurqi
  1 000$ 1 630lari

  karakulis umaRlesi xarisxis nacrisferi qurqi

  noemberi 19, 2014
  GEO492702
  iyideba karakulis umaRlesi xarisxis nacrisferi qurqi,TiTqmis Caucmeli,grZeli (klioSi)
 • saswrafod
  500lari

  saswrafod

  noemberi 19, 2014
  GEO492421
  vyidi tyavis paltos (axals), bewvi exsneba.