VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 1634
 • iyideba norkis Suba
  400lari

  iyideba norkis Suba

  dekemberi 21, 2014
  GEO508320
  iyideba norkis Suba karg mdgomareobaSi. damikavSirdiT 593 310 700 an 551 51 50 71 fasze SeiZleba dalaparakeba
 • iyideba fexsacmeli
  120lari

  iyideba fexsacmeli

  dekemberi 20, 2014
  GEO508184
  Vyidi sul axal fexsacmels, magal kuslze, zoma 35 -63, fasi 120 lari cotas davakleb. Tell, 557 65 66 07
 • iyideba

  iyideba

  dekemberi 20, 2014
  GEO508112
  iyideba Salis xeliT naqsovi windebi fasi 6 lari. faCuCebi fasi 3 lari 595596714
 • quTaisSi iyideba bavSvis daTbiluli tufli

  quTaisSi iyideba bavSvis daTbiluli tufli

  dekemberi 20, 2014
  GEO508111
  25 zoma 7.5 germaniidan gamogzavnili sul 4 jer gvecva sezonis cvlilebis gamo ver movirgeT droulad. fasi 35 lari.
 • iyideba norkis bewvebi (sayeloebi)
  10lari

  iyideba norkis bewvebi (sayeloebi)

  dekemberi 19, 2014
  GEO325820
  iyideba norkis sami saxis sayelo, fasebi 10 -10 lari. pirveliaris kurdRlis yvelaze patara - sigrZe daaxl.50sm, sigane daxl.15 sm. feri movardisfro. meore aris norka, yvelaze didia, sigrZe daaxl 80-90 sm. sigane misic meryeobs, Sua sisqe daaxl 20 sm. ...
 • iyideba CanTa
  5lari

  iyideba CanTa

  dekemberi 19, 2014
  GEO507831
  iyideba CanTa, aris meoradi , sakmaod tevadi, normalur mdgomareobaSia. fasi 5 lari
 • iyideba Jileti
  10lari

  iyideba Jileti

  dekemberi 19, 2014
  GEO507829
  iyideba bewvis Jileti , aris TiTqmis axali , karg mdgomareobaSi , sakmaod Tbili , fasi 10 lari. ana
 • iyideba saswrafod maRalxarisxiani kurtka
  30lari

  iyideba saswrafod maRalxarisxiani kurtka

  dekemberi 19, 2014
  GEO507828
  iyideba saswrafod maRalxarisxiani kurtka, aris TiTqmis axali , fasi 30 lari. ana
 • iyideba qalis fexsacmeli
  50lari

  iyideba qalis fexsacmeli

  dekemberi 19, 2014
  GEO468176
  iyideba (quTaisSi) qalis fexsacmeli - tufli, TeTri feris, 37 zoma. Zalian karg mdgomareobaSi. nacvamia sul 2-jer. msurvelebi damikavSirdiT telefonis nomerze: 595250430.
 • iyideba tyavis kurtka
  70lari

  iyideba tyavis kurtka

  dekemberi 17, 2014
  GEO467535
  gamoviwereT da zoma aRmoCnda didi. beWebi 50 sm. xelebi 67sm.
 • iyideba tyavis mamakacis Ceqma
  100lari

  iyideba tyavis mamakacis Ceqma

  dekemberi 17, 2014
  GEO503774
  iyideba tyavis samxedro Ceqma,uxmari, 42–43 zoma.
 • qalis maRalyeliani Ceqma
  150lari

  qalis maRalyeliani Ceqma

  dekemberi 16, 2014
  GEO341983
  iyideba: qalis maRalyeliani zamTris Ceqma, italiuri, axali, yavisferi, zoma 39, fasi 150 lari. 599-23-40-54 daji
 • noris qurqi
  1 200lari

  noris qurqi

  dekemberi 16, 2014
  GEO506159
  TiTqmis axali naturaluri norkis bewvis mokle qurqi,mTliani bewvis( aris mTliani naWrebi)
 • iyideba naturaluri tyavis Ceqma
  150lari

  iyideba naturaluri tyavis Ceqma

  dekemberi 16, 2014
  GEO506094
  absoluturad axali, naturaluri tyavis Ceqma, Caucmeli. Signidan daTbiluli. zoma - 37-38 ; quslis simaRle - 6 santimetri. msurvelebi damikavSirdiT miTiTebul nomerze. TaTia
 • iyideba "norkis" Suba
  500lari

  iyideba "norkis" Suba

  dekemberi 16, 2014
  GEO506083
  iyideba norkis Suba karg mdgomareobaSi. damikavSirdiT 593 310 700 an 551 51 50 71
 • iyideba norkis Suba

  iyideba norkis Suba

  dekemberi 15, 2014
  GEO506040
  iyideba norkis Suba, Zalian karg mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT
 • iyideba
  150lari

  iyideba

  dekemberi 15, 2014
  GEO506019
  iyideba Torrini -is firmis Suzi.zoma37/38.uxmari,SeZenelia moskovSi.
 • enotis qurqi
  3 000$ 4 890lari

  enotis qurqi

  dekemberi 15, 2014
  GEO505999
  iyideba germanuli (germaniaSi SeZenili) warmoebis umaRlesi xarisxis enotis qurqi. Senaxulia idealur mdgomareobaSi.
 • iyideba maRalqusliani fexsacmeli
  50lari

  iyideba maRalqusliani fexsacmeli

  dekemberi 15, 2014
  GEO424498
  iyideba sul axali maRalqusliani fexsacmeli. 36 zoma. , quslis simaRle 11 sm. savaWro fasi 70 laria. CemTvis Zalian maRalia da ver vicvam. aris platformaze, komfortulia. 574167929 ana
 • iyideba maRalqusliani fexsacmeli
  20lari

  iyideba maRalqusliani fexsacmeli

  dekemberi 15, 2014
  GEO424501
  iyideba axali, zamSis fexsacmeli. platformaze. 36 zoma. qusli- 7 sm. aris komfortuli. 574167929. ana
 • sabavSvo sakarnavalo-sadResaswaulo kostumebis da kabebis gaqiraveba
  sabavSvo sakarnavalo-sadResaswaulo kostumebis da kabebis gaqiraveba fasi: 15-20 lari mis: saburTalo, iosebiZis №71 tel: 599 17 05 05 ; 571 96 09 08
 • sabavSvo tansacmeli sabiTumod

  sabavSvo tansacmeli sabiTumod

  dekemberi 15, 2014
  GEO505517
  sabavSvo maRazia Nutsy land -i gTavazobT sabiTumod bavSvis maRali xarisxis bodeebs, gogos mantoebs da paltoebs , bavSvis fexian da ufexo kombinizonebs , qudebs Sarfebs da xelTaTmanebs ,aseve bavSvis sportulebs ,gogos Jaketebs , da ase Semdeg . lilos fasebSi ...
 • iyideba zamSis axali fexsacmeli
  70lari

  iyideba zamSis axali fexsacmeli

  dekemberi 14, 2014
  GEO505177
  iyideba 42 zoma zamSis axali fexsacmeli, gamowerili zomaSi ar moergo, Signidan daTbiluli.
 • sagamos sadgesaswaulo kabebi shekvetit

  sagamos sadgesaswaulo kabebi shekvetit

  dekemberi 14, 2014
  GEO505062
  Sadgesaswaulo kabebis qsova shekvetit. Visac surs axalwels shexvdes originaluri kabit damikavshirdit kmayopili darchebit stilit xarisxit da rac mtavaria originalurobit. 574 921288
 • botasebi italiidan

  botasebi italiidan

  dekemberi 13, 2014
  GEO504848
  iyideba italiidan gamogzavnili biWis botasi 30 zoma romelsac vyidi Tavis fasSi imis gamo ro bavSvs Zaan didi mouvida ro gamougzavnes
 • iyideba saswrafod
  55lari

  iyideba saswrafod

  dekemberi 13, 2014
  GEO504846
  iyideba 37,38,39 zoma Suzebi sul axali romelic gamogzavnilia italiidan da devs Tavis yuTebSi vyidi tavis fasebSi bankis gamo
 • Zalian iafad
  55lari

  Zalian iafad

  dekemberi 13, 2014
  GEO504844
  iyideba italiidan gamogzavnili gogos Suzebi 38 zoma
 • norkis Suba espaeTidan Camotanili
  1 500lari

  norkis Suba espaeTidan Camotanili

  dekemberi 13, 2014
  GEO504908
  iafad, norkis Suba espaneTidan Camotanili saswrafod, dzaan iafad yavisferi da Savi muxlamde
 • tyavis fexsacmeli
  80$ 130.40lari

  tyavis fexsacmeli

  dekemberi 13, 2014
  GEO406816
  naturaluri tyavi. fexsacmeli mTlianad tyavia. Ziri naturaluri padoSi. zoma 40-41. inglisuri 8. tel: 571114714
 • italiuri kazaCoki
  120lari

  italiuri kazaCoki

  dekemberi 13, 2014
  GEO492315
  iyideba italiuri tyavis kazaCoki 40-41 zoma fasi 120 lari tel 571114714
 • iyideba

  iyideba

  dekemberi 12, 2014
  GEO475920
  iyideba norkis kudisgan Sekerili dabal bewviani qurTuki Savi feris 48 zoma. welze qamriT didi sayeloTi. sawyisi fasi 2300 lari gawyobilia ornamentuli TiliT da moxarSuli zamSis kantebiT. maRali sayeloTi. fasis dakleba SesaZlebelia
 • qiravdeba saqorwilo kaba
  200lari

  qiravdeba saqorwilo kaba

  dekemberi 12, 2014
  GEO481400
  vaqiraveb saqorwilo kabas, fasze dalaparakeba SeiZleba.
 • norkis Suba
  1 300lari

  norkis Suba

  dekemberi 12, 2014
  GEO504470
  iyidebaaxali norkis Suba unakero Camotanilia italiidan. zoma 48-50.
 • axali, Tbili zamTris sportulebi
  75lari

  axali, Tbili zamTris sportulebi

  dekemberi 12, 2014
  GEO474070
  axali, Tbili zamTris sportulebi. zoma zomaze ar midis, XXL aweria magram albaT S an L iqneba. Sarvlis sigrZe 109 sm-ia, kurtkis sigrZe 70sm fasi boloa
 • wyalgaumtari saTxilamuro tansacmeli
  70lari

  wyalgaumtari saTxilamuro tansacmeli

  dekemberi 12, 2014
  GEO503793
  zamTris sportis tansacmeli soft Seli
 • qalis palto
  50lari

  qalis palto

  dekemberi 12, 2014
  GEO503340
  iyideba Savi feris tanSi gamoyvanili qalis palto , sigrZe 1,30 sm. mxrebis sigrZe- 48 sm, welis diametri 95 sm, TeZos diametri - 112 sm.
 • dublionka
  70lari

  dublionka

  dekemberi 12, 2014
  GEO503337
  iyideba 5-6 klasis asakis dublionka. Tbili, axal mdgomareobaSi, nacrisferi ( Tagvis ferSi) sigrZe 90 sm, mxrebis sigane 45 sm. Tavisi kapioSoniT ( exsneba ).
 • fexsacmeli avstriidan - pexsacmeli avstriidan
  129lari

  fexsacmeli avstriidan - pexsacmeli avstriidan

  dekemberi 12, 2014
  GEO502598
  GRACELAND-is markis daTbiluli ori feris fexsacmeli 38-39 zomis, sruliad axali, avstriidan.
 • iyideba mamakacis ''dublionka''
  400$ 652lari

  iyideba mamakacis ''dublionka''

  dekemberi 11, 2014
  GEO504139
  iyideba mamakacis tyavis qurTuki ojaxidan, zoma 56. gamogzavnilia amerikidan, Caucmelia, axali, iarliki zeda aqvs. tyavi aris naturaluri. msgavsi xarisxis qurTukebi bazrobebze 500-600 dolaramde Rirs. dainteresebulebma dagvirekeT. 555464750. fotoebi dabali ...
 • adidasi
  100lari

  adidasi

  dekemberi 11, 2014
  GEO503792
  adidasis duti,100 lari