iyideba bina ganvadebiT,
32 000$ 52 160lari

iyideba bina ganvadebiT,

ivnisi 13, 2012
GEO113172
iyideba bina Tbilisur ezoSi.2 saZinebeli,1 misaRebi,samzareulo-sasadilo erTad,abazana-tualeti,patara SemosasvleliTda win mwvane patara baRiT,ezoSi saTavso.SesaZlebelia ganvadebiTac-Tavidan 20000 dolari,noemberSi 12000 dolari.merwmuneT aseT binas am fasSi ver iSoviT,dainteresebulia investori,gverdiTi ezos demontaJi iwyeba,maT saburTaloze misces binebidamirekeT 2960507 saRamos 8sT.dan, 577527027 nebismier dros,gisurvebT warmatebebs.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 50m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, baRi
 • pirobebi : interneti
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 21161 - 21200 sul 23047
 • iyideba bina gldanis me-4 da me-6 mk/rn-s Sua ateesTan
  31 000$ 50 530lari

  iyideba bina gldanis me-4 da me-6 mk/rn-s Sua ateesTan

  ivnisi 14, 2012
  GEO113061
  saswrafod! iyideba bina gldanis me-4 da me-6 mk/rn Sua xergiani quCa #7 axalaSenebul korpusSi me-8 sarTulze (metrosTan axlo (1km-mde). binis farTobi Seadgens 70 m2, bina aris gatixruli, galesilia gajiT (TeTri piri, maiakze gasworebuli), gakeTebulia eleqtro ...
 • iyideba bina
  44 000$ 71 720lari

  iyideba bina

  ivnisi 14, 2012
  GEO113504
  iyideba ert oTaxiani miSenebiT gadakeTebuli 3-oTaxad,aivniT cxeli wylit silqtv.internetiT.misamarTi,digmis masivi 3-kvartlali 7-korpusi bina-8 3-saeTuli
 • iyideba 5 oTaxiani Cexuri proektis bina
  65 000$ 105 950lari

  iyideba 5 oTaxiani Cexuri proektis bina

  ivnisi 14, 2012
  GEO113516
  iyideba 5 oTaxiani Cexuri proektis bina gldanis 2 mikr. # 40 korpusi , bina #55 , me-5 sartulze . dareket , mobrzZandiT , iyideT :) + gare saTavso , 2 balkoni , 2 sveli certili , 4 saZinebeli , didi zala , didi loji .
 • iyideba bina
  44 000$ 71 720lari

  iyideba bina

  ivnisi 14, 2012
  GEO113533
  iyideba erT otaxiani bina gadakeTebuli 3- oTaxad, saerTo parTi 63 k,m aivniT. internetiT cxeli wyliT silq TV digmis masivi 3-kvartali 7-korpusi bina-8 3-sarTuli
 • saswrafod iyideba 3 oTaxiani bina
  117 000$ 190 710lari

  saswrafod iyideba 3 oTaxiani bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113454
  saswrafod iyideba 3.5 oTaxiani bina veraze Wiaurelis quCaze ZvelaSenebul korpusSi, 2saZinebiT,2sv.wertiliT, 2sardafiT, maRalWeriani 3.20 m. 9/1 sarTulze garemontebuli metaloplasmasis kar-fanjrebiT,gisosebiT,parkingiT, meliqiSvilis quCasTan axlos.informaciisaTvis ...
 • saswrafod iyideba bina
  43 000$ 70 090lari

  saswrafod iyideba bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113449
  iyideba bina didi diRmis III m/r-Si 192 skolasTan,aseve axlosaa sabavSvo baRi.binis win aris stadioni.damatebiTi informaciisaTvis darekeT 577 14 84 46.
 • iyideba bina
  25 000$ 40 750lari

  iyideba bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113379
  iyideba 1 (erT) oTaxiani bina, SemosasvleliT, izorilebuli, italiur ezoSi Tavisi sardafiT da daSenebis perspeqtiviT. internetiT telefoniT. misamarTi: naZaladevis raioni, manjgalaZis quCa #31
 • saswrafod iyideba bina sololakSi
  90 000$ 146 700lari

  saswrafod iyideba bina sololakSi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113448
  saswrafod iyideba 3 oTaxiani bina sololakSi 3/3 sarTulze gzis piras ZvelaSenebul korpusSi 2 saZinebliT, 1sveli wertiliT, patara oTaxiT, aivniT,metaloplasmasis kar-fanjrebiT,amJamad remonti dasasrulebelia darCenilia mxolod iataki.informaciisaTvis dagvikavSirdiT:571209501
 • iyideba winamZRvriSvilze 2 oTaxaini bina
  31 000$ 50 530lari

  iyideba winamZRvriSvilze 2 oTaxaini bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113438
  iyideba winamZRvriSvilze 2 oTaxaini bina 60kv. (2)1-ze remontiT, gaTbobiT, izolirebuli. 31000$ 555548621 roini
 • saswrafod iyideba didubeSi gamofenasTan axlos Zalian myar korpusSi 130kv/m.+miSenebiT.
  saswrafod iyideba didubeSi gamofenasTan axlos Zalian myar korpusSi 130kv/m.+miSenebiT.8 sarTulianis 6 sarTulze.
 • vyidi
  35 000$ 57 050lari

  vyidi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113322
  vyidi 3 oTaxian garemontebul binas dumbaZeze,telefoniT,avtofarxiT,CaSenebuli karadebiT.meSvide sarTulze, livti muSaobs. gTxovT dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdeT.599564522
 • vyidi binas,ufro iafad versad ver iyidi
  8 000$ 13 040lari

  vyidi binas,ufro iafad versad ver iyidi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113323
  vyidi binas bagebis stud qalaqSi,mexute sartulze,vana tualeti izolirebuli,samoqalaqo reestrshi gatarebuli,sxvebi garemontebuls ocad yidian me ubralod meCqareba.
 • vyidi samoTaxian kuTxis komerciuli farTis binas
  vyidi samoTaxian kuTxis komerciuli farTis binas pirvel sarTulze metro RrmaReles mopirdapire mxares – arbos quCis dasawyisSi. tel: 261-85-34; mob: 568-59-54-22 tatiana.
 • iyideba 2 oTaxiani bina saburTaloze. 56000
  56 000$ 91 280lari

  iyideba 2 oTaxiani bina saburTaloze. 56000

  ivnisi 13, 2012
  GEO113372
  saswrafod iyideba saburTaloze taSkentis dasawyisSi 2 oTaxiani qalaquri pr/bina.7 sarTulze.binaSi gamocvlilia santexnika da aseve karfajrebi.
 • iyideba bina nucubiZis me-3 platoze
  55 000$ 89 650lari

  iyideba bina nucubiZis me-3 platoze

  ivnisi 13, 2012
  GEO113377
  iyideba individualuri proeqtis 3 oTaxiani bina nucubiZis me-3 platoze populTan, kapitaluri avtofarexiT, aivani, b/airi, karma, parketi, ormagi karebi, 14(16) kuTxis naTeli bina, CaSenebuli karadebiT lamazi xediT fasi: 55000 aSS dolari. tel: 599115772, ...
 • didi digomi miwis nakveTi
  40$ 65.20lari

  didi digomi miwis nakveTi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113393
  iyideba miwis nakveTi didi diRomi me_3 mikros gadaswvriv 2000kv SeiZleba gayofac faszec davilaparakebT, .
 • iyideba vazisubnis me-4 mikros 1-Si 3 oTaxiani bina
  47 000$ 76 610lari

  iyideba vazisubnis me-4 mikros 1-Si 3 oTaxiani bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113415
  iyideba vazisubnis me-4 mikros 1-Si 3 oTaxiani bina-95kv. (9)1-ze. lojiT, miSenebiT, sardafiT. avto farexiT. xeivniT. 47000$ 555548621 roini
 • iyideba gigantis dasaxlebaSi 2 sarTuliani kerZo saxli
  iyideba gigantis dasaxlebaSi 2 sarTuliani kerZo saxli, ezo 3000kv. xexiliani. ferma 30 Zroxaze. wyali aris. fasi SeTanxmebiT. 555548621 roini
 • iyideba bina isanSi,87 skolis gverdze,maRalWeriani qalaquri pr/b,naTeli,mziani,axali aveji
  iyideba bina isanSi,87 skolis gverdze,maRalWeriani qalaquri proeqti,gamWoli,naTeli,mziani,axali avejiT da teqnikiT.
 • iyideba kikviZis baRTan 5 oTaxiani italiur ezoSi
  30 000$ 48 900lari

  iyideba kikviZis baRTan 5 oTaxiani italiur ezoSi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113423
  iyideba kikviZis baRTan 5 oTaxiani italiur ezoSi izolirebuli 85kv. (2)2-ze 30000$ 555548621 roini
 • iyideba samgorSi pepelasTan 2 oTaxiani
  17 000$ 27 710lari

  iyideba samgorSi pepelasTan 2 oTaxiani

  ivnisi 13, 2012
  GEO113424
  iyideba samgorSi pepelasTan 2 oTaxiani Tavisi ezoTi 400 kv. 17000$ 555548621 roini
 • saswrafod iyideba doliZis quCaze mSenebare saxlis 60 kv.m. binis Savi karkasi.
  saswrafod iyideba doliZis quCaze mSenebare saxlis 60 kv.m. binis Savi karkasi.
 • iyideba bina
  18 000$ 29 340lari

  iyideba bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113257
  iyideba bina, or sarTuliani saxlis pirvel sarTulze. 2 oTaxiani. 30 kv.m. gasaremontebeli. miSenebis perspeqtiviT. misamarTi: vazisubnis me-4 mk. III kv. 11 korp. b. 5. mSenebare metros Tavze. mamuka
 • iyideba 2 oTaxiani bina yvelanairi pirobebiT: b/airi,cxeli da civi wyali.aqvs SemoRobili ezo.miSeneb
  iyideba 2 oTaxiani bina yvelanairi pirobebiT: b/airi,cxeli da civi wyali.aqvs SemoRobili ezo.miSenebis perspektiva. wm.barbares dasaxleba(zeemka)
 • saswrafod iyideba bina
  50 000$ 81 500lari

  saswrafod iyideba bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113242
  iyideba 2,5 ( or oTax naxevriani ) bina didi diRmis me-2 mkr-Si,Cexuri proeqtis, yavisferi metaloplastmasis kar-fanjriT, internetiT, bunebrivi airiT, cxeli wyliT, suSilkiTa da padvliT.
 • 1 oTaxiani bina kargi perspeqtiviT
  24 000$ 39 120lari

  1 oTaxiani bina kargi perspeqtiviT

  ivnisi 13, 2012
  GEO113178
  bina mdebareobs me-8 legionis dasaxlebaSi ,metro samgoridan 5 wuTis savalze, axalaSenebuli korpusebis gverdiT.4(5)xruSovka. goca gonaSvilis 2.
 • iyideba
  50 000$ 81 500lari

  iyideba

  ivnisi 13, 2012
  GEO113226
  iyideba 2 oTaxiani sufTa bina werreTelze,koka-kolasTan.pirvel sarTulze,win garaJiT,garaJis girebuleba calke 7 000 $,loji,rkinis kari,gisosebi,didi sardafi,saTavsoebi,sveli wertili,gaTboba "karma",cxeli wyali. 599 56 20 43
 • saswrafod iyideba
  46 000$ 74 980lari

  saswrafod iyideba

  ivnisi 13, 2012
  GEO113193
  saswrafod iyideba d/diRmis me-4 m/r-Si me-4 sarTulze 3 oTaxiani bina (gadakeTebuli 4 oTaxad)
 • iyideba bina

  iyideba bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113191
  saswrafod! iyideba erT oTaxiani bina,saremonto,7/1,bunebrivi airiT,rkinis kariT,internetiT da aietiT,gamodgeba komerciuli saqmianobisTvisac,misamarT:q.Tbilisi,zestafonis q.N7
 • iyideba bina ganvadebiT,
  32 000$ 52 160lari

  iyideba bina ganvadebiT,

  ivnisi 13, 2012
  GEO113189
  iyideba saswrafod bina , ori saZinebeli, erTi misaRebi,samzareulo-sasadilo,abazana-tualeti, patara SemosasvleliT, patara mwvane baRiT. remontiT, dainteresebulia investori. SesaZlebelia ganvadebac (Tavidan 20 000 dolari, oqtombramde 12 000) tel: 2 96 ...
 • iyideba 5 oTaxiani bina saburTaloze
  100 000$ 163 000lari

  iyideba 5 oTaxiani bina saburTaloze

  ivnisi 13, 2012
  GEO113179
  saswrafod iyideba 5 oTaxiani 216 kv/m bina 12 sarTuliani saxlis 11 sarTulze. rkinis karebiT, parketiT, sami didi aivaniT, sami saZinebliT, ori tualetiT, sardafiT, manqanis sadgomiT, mxatvrebis saxlSi. fasi 100 000$ misamarTi fanaskertelis 11 (korpusi) telefoni ...
 • 3-oTaxiani bina isnis raionSi, olimpikTan!
  30 000$ 48 900lari

  3-oTaxiani bina isnis raionSi, olimpikTan!

  ivnisi 13, 2012
  GEO113154
  saswrafod iyideba! 3-oTaxiani bina isnis raionSi,q.ColoyaSvilis me-2 kvartalSi, meoTxe sarTulze. sawylosno kompleqs " olimpikis" gverdiT da SesaniSnavi xediT mtkvarze. fasi 30 000 $. 555 37 55 28
 • iyideba
  32 000$ 52 160lari

  iyideba

  ivnisi 13, 2012
  GEO113131
  afrikis centrSi iyideba 3 oTaxiani Cexuri proeqtis bina, me-6 sarTulze. naTia.gmadlobT.
 • miwis nakveTi sof.diRomSi

  miwis nakveTi sof.diRomSi

  ivnisi 13, 2012
  GEO112004
  iyideba saswrafod miwis nakveTi sof. diRomSi saqalaqo sasamarTlos mimdebare teritoriaze eklesiis gverdiT
 • saswrafod iyideba 3-oTaxiani bina diRomSi.
  35 000$ 57 050lari

  saswrafod iyideba 3-oTaxiani bina diRomSi.

  ivnisi 13, 2012
  GEO113101
  saswrafod iyideba diRomSi 2-oTaxiani bina gadakeTebuli 3-oTaxianad,43-kvadrati,2-wlis remontiT,Secvlilia eleqtro gayvaniloba,santeqnika,kafel-metlaxi,rkinis karebi,bunebrivi airiT,laminatiT,mziani mxare,mishenebis perspeqtiviT,xexilis nakvetiT.misamarTi: ...
 • saswrafod, SesaZlebelia gadaxda 2 etapad, 4 oTaxiani bina kapitaluri remontiT varkeTilSi
  saswrafod, SesaZlebelia gadaxda 2 etapad, 4 oTaxiani bina kapitaluri remontiT varkeTilSi, metrodan 1 gaCerebaSi. centraluri gaTboba da cxeli wyali, rkinis kari, metalo-plastmasis kar-fanjrebi, telefoni, aieti, lifti. me9 sarTuli, TunuqiT gadaxuruli saxuravi, ...
 • bina
  72 000$ 117 360lari

  bina

  ivnisi 12, 2012
  GEO113054
  iyideba 2 oTaxiani bina orTaWalaSi, axali garemontebuli gorgaslis 37 nomerSi. sadarbazo me8 sarTuli 6e.
 • iyideba elitaruli bina akademqalaqSi
  150 000$ 244 500lari

  iyideba elitaruli bina akademqalaqSi

  ivnisi 12, 2012
  GEO113066
  saswrafod!iyideba elitaruli bina akademqalaqSi, axalaSenebul korpusSi. 12/12 sarTulze. sruli evroremontiT (darCenilia samRebro samuSaoebi). s.farTi 150 kv.m. 3 saZinebeli, 2 sveli wertili, 3 aivani, calke samzareulo, misaRebi da didi holi. sadarbazos ...
 • iyideba bina isanshi
  35 000$ 57 050lari

  iyideba bina isanshi

  ivnisi 12, 2012
  GEO112991
  2 oTaxiani garemontebuli bina sveli wertilebi kafel metlaxSi metalos kar fanjrebiT CaSenebuli karadebiT misamarTi b xmelnickis 103