iyideba bina ganvadebiT,
32 000$ 52 160lari

iyideba bina ganvadebiT,

ivnisi 13, 2012
GEO113172
iyideba bina Tbilisur ezoSi.2 saZinebeli,1 misaRebi,samzareulo-sasadilo erTad,abazana-tualeti,patara SemosasvleliTda win mwvane patara baRiT,ezoSi saTavso.SesaZlebelia ganvadebiTac-Tavidan 20000 dolari,noemberSi 12000 dolari.merwmuneT aseT binas am fasSi ver iSoviT,dainteresebulia investori,gverdiTi ezos demontaJi iwyeba,maT saburTaloze misces binebidamirekeT 2960507 saRamos 8sT.dan, 577527027 nebismier dros,gisurvebT warmatebebs.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 50m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, baRi
 • pirobebi : interneti
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 21881 - 21920 sul 23753
 • iyideba winamZRvriSvilze 2 oTaxaini bina
  31 000$ 50 530lari

  iyideba winamZRvriSvilze 2 oTaxaini bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113438
  iyideba winamZRvriSvilze 2 oTaxaini bina 60kv. (2)1-ze remontiT, gaTbobiT, izolirebuli. 31000$ 555548621 roini
 • saswrafod iyideba didubeSi gamofenasTan axlos Zalian myar korpusSi 130kv/m.+miSenebiT.
  saswrafod iyideba didubeSi gamofenasTan axlos Zalian myar korpusSi 130kv/m.+miSenebiT.8 sarTulianis 6 sarTulze.
 • vyidi
  35 000$ 57 050lari

  vyidi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113322
  vyidi 3 oTaxian garemontebul binas dumbaZeze,telefoniT,avtofarxiT,CaSenebuli karadebiT.meSvide sarTulze, livti muSaobs. gTxovT dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdeT.599564522
 • vyidi binas,ufro iafad versad ver iyidi
  8 000$ 13 040lari

  vyidi binas,ufro iafad versad ver iyidi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113323
  vyidi binas bagebis stud qalaqSi,mexute sartulze,vana tualeti izolirebuli,samoqalaqo reestrshi gatarebuli,sxvebi garemontebuls ocad yidian me ubralod meCqareba.
 • vyidi samoTaxian kuTxis komerciuli farTis binas
  vyidi samoTaxian kuTxis komerciuli farTis binas pirvel sarTulze metro RrmaReles mopirdapire mxares – arbos quCis dasawyisSi. tel: 261-85-34; mob: 568-59-54-22 tatiana.
 • iyideba 2 oTaxiani bina saburTaloze. 56000
  56 000$ 91 280lari

  iyideba 2 oTaxiani bina saburTaloze. 56000

  ivnisi 13, 2012
  GEO113372
  saswrafod iyideba saburTaloze taSkentis dasawyisSi 2 oTaxiani qalaquri pr/bina.7 sarTulze.binaSi gamocvlilia santexnika da aseve karfajrebi.
 • iyideba bina nucubiZis me-3 platoze
  55 000$ 89 650lari

  iyideba bina nucubiZis me-3 platoze

  ivnisi 13, 2012
  GEO113377
  iyideba individualuri proeqtis 3 oTaxiani bina nucubiZis me-3 platoze populTan, kapitaluri avtofarexiT, aivani, b/airi, karma, parketi, ormagi karebi, 14(16) kuTxis naTeli bina, CaSenebuli karadebiT lamazi xediT fasi: 55000 aSS dolari. tel: 599115772, ...
 • didi digomi miwis nakveTi
  40$ 65.20lari

  didi digomi miwis nakveTi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113393
  iyideba miwis nakveTi didi diRomi me_3 mikros gadaswvriv 2000kv SeiZleba gayofac faszec davilaparakebT, .
 • iyideba vazisubnis me-4 mikros 1-Si 3 oTaxiani bina
  47 000$ 76 610lari

  iyideba vazisubnis me-4 mikros 1-Si 3 oTaxiani bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113415
  iyideba vazisubnis me-4 mikros 1-Si 3 oTaxiani bina-95kv. (9)1-ze. lojiT, miSenebiT, sardafiT. avto farexiT. xeivniT. 47000$ 555548621 roini
 • iyideba gigantis dasaxlebaSi 2 sarTuliani kerZo saxli
  iyideba gigantis dasaxlebaSi 2 sarTuliani kerZo saxli, ezo 3000kv. xexiliani. ferma 30 Zroxaze. wyali aris. fasi SeTanxmebiT. 555548621 roini
 • iyideba bina isanSi,87 skolis gverdze,maRalWeriani qalaquri pr/b,naTeli,mziani,axali aveji
  iyideba bina isanSi,87 skolis gverdze,maRalWeriani qalaquri proeqti,gamWoli,naTeli,mziani,axali avejiT da teqnikiT.
 • iyideba kikviZis baRTan 5 oTaxiani italiur ezoSi
  30 000$ 48 900lari

  iyideba kikviZis baRTan 5 oTaxiani italiur ezoSi

  ivnisi 13, 2012
  GEO113423
  iyideba kikviZis baRTan 5 oTaxiani italiur ezoSi izolirebuli 85kv. (2)2-ze 30000$ 555548621 roini
 • iyideba samgorSi pepelasTan 2 oTaxiani
  17 000$ 27 710lari

  iyideba samgorSi pepelasTan 2 oTaxiani

  ivnisi 13, 2012
  GEO113424
  iyideba samgorSi pepelasTan 2 oTaxiani Tavisi ezoTi 400 kv. 17000$ 555548621 roini
 • saswrafod iyideba doliZis quCaze mSenebare saxlis 60 kv.m. binis Savi karkasi.
  saswrafod iyideba doliZis quCaze mSenebare saxlis 60 kv.m. binis Savi karkasi.
 • iyideba bina
  18 000$ 29 340lari

  iyideba bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113257
  iyideba bina, or sarTuliani saxlis pirvel sarTulze. 2 oTaxiani. 30 kv.m. gasaremontebeli. miSenebis perspeqtiviT. misamarTi: vazisubnis me-4 mk. III kv. 11 korp. b. 5. mSenebare metros Tavze. mamuka
 • iyideba 2 oTaxiani bina yvelanairi pirobebiT: b/airi,cxeli da civi wyali.aqvs SemoRobili ezo.miSeneb
  iyideba 2 oTaxiani bina yvelanairi pirobebiT: b/airi,cxeli da civi wyali.aqvs SemoRobili ezo.miSenebis perspektiva. wm.barbares dasaxleba(zeemka)
 • saswrafod iyideba bina
  50 000$ 81 500lari

  saswrafod iyideba bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113242
  iyideba 2,5 ( or oTax naxevriani ) bina didi diRmis me-2 mkr-Si,Cexuri proeqtis, yavisferi metaloplastmasis kar-fanjriT, internetiT, bunebrivi airiT, cxeli wyliT, suSilkiTa da padvliT.
 • 1 oTaxiani bina kargi perspeqtiviT
  24 000$ 39 120lari

  1 oTaxiani bina kargi perspeqtiviT

  ivnisi 13, 2012
  GEO113178
  bina mdebareobs me-8 legionis dasaxlebaSi ,metro samgoridan 5 wuTis savalze, axalaSenebuli korpusebis gverdiT.4(5)xruSovka. goca gonaSvilis 2.
 • iyideba
  50 000$ 81 500lari

  iyideba

  ivnisi 13, 2012
  GEO113226
  iyideba 2 oTaxiani sufTa bina werreTelze,koka-kolasTan.pirvel sarTulze,win garaJiT,garaJis girebuleba calke 7 000 $,loji,rkinis kari,gisosebi,didi sardafi,saTavsoebi,sveli wertili,gaTboba "karma",cxeli wyali. 599 56 20 43
 • saswrafod iyideba
  46 000$ 74 980lari

  saswrafod iyideba

  ivnisi 13, 2012
  GEO113193
  saswrafod iyideba d/diRmis me-4 m/r-Si me-4 sarTulze 3 oTaxiani bina (gadakeTebuli 4 oTaxad)
 • iyideba bina

  iyideba bina

  ivnisi 13, 2012
  GEO113191
  saswrafod! iyideba erT oTaxiani bina,saremonto,7/1,bunebrivi airiT,rkinis kariT,internetiT da aietiT,gamodgeba komerciuli saqmianobisTvisac,misamarT:q.Tbilisi,zestafonis q.N7
 • iyideba bina ganvadebiT,
  32 000$ 52 160lari

  iyideba bina ganvadebiT,

  ivnisi 13, 2012
  GEO113189
  iyideba saswrafod bina , ori saZinebeli, erTi misaRebi,samzareulo-sasadilo,abazana-tualeti, patara SemosasvleliT, patara mwvane baRiT. remontiT, dainteresebulia investori. SesaZlebelia ganvadebac (Tavidan 20 000 dolari, oqtombramde 12 000) tel: 2 96 ...
 • iyideba 5 oTaxiani bina saburTaloze
  100 000$ 163 000lari

  iyideba 5 oTaxiani bina saburTaloze

  ivnisi 13, 2012
  GEO113179
  saswrafod iyideba 5 oTaxiani 216 kv/m bina 12 sarTuliani saxlis 11 sarTulze. rkinis karebiT, parketiT, sami didi aivaniT, sami saZinebliT, ori tualetiT, sardafiT, manqanis sadgomiT, mxatvrebis saxlSi. fasi 100 000$ misamarTi fanaskertelis 11 (korpusi) telefoni ...
 • 3-oTaxiani bina isnis raionSi, olimpikTan!
  30 000$ 48 900lari

  3-oTaxiani bina isnis raionSi, olimpikTan!

  ivnisi 13, 2012
  GEO113154
  saswrafod iyideba! 3-oTaxiani bina isnis raionSi,q.ColoyaSvilis me-2 kvartalSi, meoTxe sarTulze. sawylosno kompleqs " olimpikis" gverdiT da SesaniSnavi xediT mtkvarze. fasi 30 000 $. 555 37 55 28
 • iyideba
  32 000$ 52 160lari

  iyideba

  ivnisi 13, 2012
  GEO113131
  afrikis centrSi iyideba 3 oTaxiani Cexuri proeqtis bina, me-6 sarTulze. naTia.gmadlobT.
 • miwis nakveTi sof.diRomSi

  miwis nakveTi sof.diRomSi

  ivnisi 13, 2012
  GEO112004
  iyideba saswrafod miwis nakveTi sof. diRomSi saqalaqo sasamarTlos mimdebare teritoriaze eklesiis gverdiT
 • saswrafod iyideba 3-oTaxiani bina diRomSi.
  35 000$ 57 050lari

  saswrafod iyideba 3-oTaxiani bina diRomSi.

  ivnisi 13, 2012
  GEO113101
  saswrafod iyideba diRomSi 2-oTaxiani bina gadakeTebuli 3-oTaxianad,43-kvadrati,2-wlis remontiT,Secvlilia eleqtro gayvaniloba,santeqnika,kafel-metlaxi,rkinis karebi,bunebrivi airiT,laminatiT,mziani mxare,mishenebis perspeqtiviT,xexilis nakvetiT.misamarTi: ...
 • saswrafod, SesaZlebelia gadaxda 2 etapad, 4 oTaxiani bina kapitaluri remontiT varkeTilSi
  saswrafod, SesaZlebelia gadaxda 2 etapad, 4 oTaxiani bina kapitaluri remontiT varkeTilSi, metrodan 1 gaCerebaSi. centraluri gaTboba da cxeli wyali, rkinis kari, metalo-plastmasis kar-fanjrebi, telefoni, aieti, lifti. me9 sarTuli, TunuqiT gadaxuruli saxuravi, ...
 • bina
  72 000$ 117 360lari

  bina

  ivnisi 12, 2012
  GEO113054
  iyideba 2 oTaxiani bina orTaWalaSi, axali garemontebuli gorgaslis 37 nomerSi. sadarbazo me8 sarTuli 6e.
 • iyideba elitaruli bina akademqalaqSi
  150 000$ 244 500lari

  iyideba elitaruli bina akademqalaqSi

  ivnisi 12, 2012
  GEO113066
  saswrafod!iyideba elitaruli bina akademqalaqSi, axalaSenebul korpusSi. 12/12 sarTulze. sruli evroremontiT (darCenilia samRebro samuSaoebi). s.farTi 150 kv.m. 3 saZinebeli, 2 sveli wertili, 3 aivani, calke samzareulo, misaRebi da didi holi. sadarbazos ...
 • iyideba bina isanshi
  35 000$ 57 050lari

  iyideba bina isanshi

  ivnisi 12, 2012
  GEO112991
  2 oTaxiani garemontebuli bina sveli wertilebi kafel metlaxSi metalos kar fanjrebiT CaSenebuli karadebiT misamarTi b xmelnickis 103
 • sascrafod iyideba
  140 000$ 228 200lari

  sascrafod iyideba

  ivnisi 12, 2012
  GEO112935
  sascrafod iyideba bina tbilishi krcanisis kuchaze lamazi xedebit patara bagit santexnika gamocvlili vana tualeti kapelshi shidakibit da kopiti sapexurebit sufta haerit samtavrobo rezidenciis maxloblad, zusti informaciistvis msurvalebma darket teleponze ...
 • iyideba saswrafod!

  iyideba saswrafod!

  ivnisi 12, 2012
  GEO112958
  1.5 bina italiur ezoSi. sufTa, izolirebuli, b/airiT, m/wyliT. farTi 30kv.m. mis. firosmanis q. fasi20000$ tel. 2957449. 599506013
 • iyideba saswrafod!
  20 000$ 32 600lari

  iyideba saswrafod!

  ivnisi 12, 2012
  GEO112963
  1.5 bina italiur ezoSi. sufTa, izolirebuli, b/airiT, m/wyliT. farTi 30kv.m. mis. firosmanis q. fasi 20000$. tel. 2957449. 599506013
 • iyideba kerZo saxli
  90 000$ 146 700lari

  iyideba kerZo saxli

  ivnisi 12, 2012
  GEO106366
  iyideba kerZo saxli,miwis saerTo farTia 500 kv.m. sacxovrebeli saerTo farTi 150 kv.m. xexiliani msxmoiare baRiT.sardafiT,bunebrivi airiT,internetiT,manqanis SesasvleliT,metro zemo samgorTan axlos.2774918
 • iyideba bina saburTaloze
  163 000$ 265 690lari

  iyideba bina saburTaloze

  ivnisi 12, 2012
  GEO112911
  iyideba bina saburTaloze farTobi: 155 kv.m. miSenebiT. maRali 1 sarT. gamodgeba komerc. saqmianobisaTvis da saofised. saremonto mdgomareobaSi. gogirZis wyliT. avtofarexi, sardafi (86 kv.m.)fasi: 163000$
 • iyideba saswrafod
  530$ 863.90lari

  iyideba saswrafod

  ivnisi 12, 2012
  GEO112905
  iyideba 96 m.kv. axal aSenebul korpusSi mansardiT bina. diRmis masivSi lublianas quCaze sauketeso adgilas me - 7 sarTulze. korpusi dasrulebulia mimdinareobs Sida samuSaoebi. 1 kv.m/ 530 dolarad. 555 36 73 75 mamuka
 • iyideba saswrafod
  530$ 863.90lari

  iyideba saswrafod

  ivnisi 12, 2012
  GEO112896
  iyideba 96 m kv. bina.mansardiT.me-7 sarTulze. axal aSenebul korpusSi saukeTeso adgilas. korpusis mSenebloba damTavrebulia mimdinareobs Sida samuSaoebi. diRmis masivSi, lublianas quCaze gzis piras. kv.m.- 530 dolarad.
 • iyideba samoTaxiani Cexuri, dedaqalaqze saukeTeso xedebi iSleba
  57 000$ 92 910lari

  iyideba samoTaxiani Cexuri, dedaqalaqze saukeTeso xedebi iSleba

  ivnisi 12, 2012
  GEO91285
  iyideba samoTaxiani Cexuri proeqtis (90 kv m) bina (II mikroraioni) demetre Tavdadebulisa da farnavaz mefis quCebis kuTxeSi 9–sarTuliani korpusis meSvide sarTulze. binas aqvs aRmosavleTi da dasavleTi mxare (2 saZinebeli ganlagebulia dasavleTiT), ori aivani. ...