32 000$ 52 160lari

iyideba bina ganvadebiT,

ivnisi 13, 2012
GEO113172
iyideba bina Tbilisur ezoSi.2 saZinebeli,1 misaRebi,samzareulo-sasadilo erTad,abazana-tualeti,patara SemosasvleliTda win mwvane patara baRiT,ezoSi saTavso.SesaZlebelia ganvadebiTac-Tavidan 20000 dolari,noemberSi 12000 dolari.merwmuneT aseT binas am fasSi ver iSoviT,dainteresebulia investori,gverdiTi ezos demontaJi iwyeba,maT saburTaloze misces binebidamirekeT 2960507 saRamos 8sT.dan, 577527027 nebismier dros,gisurvebT warmatebebs.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 50m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi, baRi
  • pirobebi : interneti
  • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • Tqveni reklama an gancxadeba aq