• website, e-commerce, design, SEO, mobile application, hosting, social network, branding
 • onlain maRazia.
 • hotel-panorama.ge
 • binebi dRiurad
 • sawyobi.

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 30 sul 13018
 • Tbilisi >> isani
  iyideba bina
  46 000$ 74 980lari

  iyideba bina

  ivlisi 26, 2015
  GEO618851
  vyidi saswrafod 3 oTaxians isanSi (yofil 5 dekemberze) ColoyaSvilis quCaze gzis piras,korpusis binas.aris garemontebuli sufTa bina,abano tualeti kafel metlaxSi,yvelanairi pirobebiT.gazi, deni, civi ,cxeli, wyali ,interneti.msurvelebma damikavSirdiT 2-27-34-30; ...
 • Tbilisi
  iyideba saxli naZaladevSi
  160 000$ 260 800lari

  iyideba saxli naZaladevSi

  agvisto 03, 2015
  GEO625060
  saswrafoT iyideba 8 skolasTan kerZo 2 sarTuliani saxli, s/f 400kv,m, sufTa bina, c.gaTbobiT, CaSenebuli karadebiT, buxariT, 2 samzareuloTi, 5 sveli wertiliT, ezos farTi 400 kv., xexiliani baRi, a/farexiT, 558596952
 • Tbilisi >> samgori
  iyideba 3 oTaxiani lvovis proeqtis bina
  45 000$ 73 350lari

  iyideba 3 oTaxiani lvovis proeqtis bina

  agvisto 03, 2015
  GEO625054
  iyideba 3 oTaxiani lvovis proeqtis bina lojiiT da aivniT.5 dekembris quCa,1kvartali.
 • Tbilisi
  iyideba bina saburTaloze
  38 000$ 61 940lari

  iyideba bina saburTaloze

  agvisto 03, 2015
  GEO625048
  saswrafoT iyideba bina delisis metrosTan 1 oTaxiani garemontebuli sufTa bina, s/f 38 kv., 8/2 sarTulze, 558596952
 • Tbilisi
  iyideba bina sanzonaSi
  32 000$ 52 160lari

  iyideba bina sanzonaSi

  agvisto 03, 2015
  GEO625032
  saswrafoT iyideba RrmaRelis metrosTan 3/3 sarTulze, 3 oTaxiani arastandartuli bina, s/f 62 kv,m a/farexiT, 558596952
 • Tbilisi
  saswrafod iyideba miwis nakveTi

  saswrafod iyideba miwis nakveTi

  agvisto 03, 2015
  GEO625026
  iyideba 300 kv m-mde miwis nakveTi didgoris raioni sof. SindisSi (Tbilisidan 10 km-Si, wavkisTan) nakveTi sakarmidamoa, mdebareobs Sig sofelSi, yvela komunikacia miyvanilia, gza moasfaltebulia. mezoblebi mSvenieri xalxia (fasze SesaZlebelia molaparakeba)
 • Tbilisi >> vazisubani
  saswrafod iyideba!
  70 000$ 114 100lari

  saswrafod iyideba!

  agvisto 03, 2015
  GEO625020
  axalaSenebul Sesaxlebul korpusSi garemontebuli 3-oTaxiani (sacxovrebeli farTiT 90 kv.m), aqvs didi Ria terasa. varkeTilis metros ukan. daculi sadarbazo
 • Tbilisi
  iyideba binebi kv.m 450$
  450€ 1 035lari

  iyideba binebi kv.m 450$

  agvisto 03, 2015
  GEO625012
  mSenebare energo efeqturi sacxovrebeli kompleqsi, Tanamedrove arqiteqturiTa da maRali teqnologiebiT, myudro da mSvidi garemo, gaTvlili maqsimaluri komfortisTvis, did diRomSi. gudvilis gverdiT, farnavaz mefis mimdebared, kv.m 450 $ -dan. sakontaqto tel: 032 ...
 • Tbilisi
  saswrafod iyideba

  saswrafod iyideba

  ivlisi 28, 2015
  GEO618636
  iyideba baRi sofel kumisSi, soflis centrSi , ambulatoriasTan, 200 kv m. Zalian xelsayrel fasad msurvelebma darekeT:558-42-73-63
 • Tbilisi
  sakuTrisgan iyideba komerciuli farTi 2 oTaxiT, Savi karkasi.
  33 000$ 53 790lari

  sakuTrisgan iyideba komerciuli farTi 2 oTaxiT, Savi karkasi.

  agvisto 03, 2015
  GEO625031
  mesakuTrisgan iyideba komerciuli farTi, 56 m2 (2 oTaxi Savi karkasi). komerciul farTs aqvs izolirebuli Sesasvleli budapeStis q, metalo-plastmasis karebiT 2.10x90 . maqvs damtkitsebuli bunkeri saidanats komerciuli farTs ukeTdeba meore damouidebeli Sesasvleli ...
 • Tbilisi
  mesakutresgan qiravdeba axal garemontebuli bina.
  500$ 815lari

  mesakutresgan qiravdeba axal garemontebuli bina.

  agvisto 03, 2015
  GEO625029
  Mepatronesgan kiravdeba axali garemontebuli bina, magal pirvel sartulze (miwidan 2.30 dashorebit ). Axali garemontebuli, chashenebuli dviradgirebili samzareuloti, Bosch da Samsung is teknikit.
 • Tbilisi
  iyideba

  iyideba

  agvisto 03, 2015
  GEO563104
  iyideba jiqiaze 1.5 izolirebuli sufTa bina ana politkovskaias quCa t.555528230. t.577445744
 • Tbilisi
  IKIDEBA 2 SARTULIANI SAXLI ORTACHALASHI SASTRAPOD
  100 000$ 163 000lari

  IKIDEBA 2 SARTULIANI SAXLI ORTACHALASHI SASTRAPOD

  agvisto 03, 2015
  GEO624978
  MDEBAREOBS ORTACHACHALASHI; RESTORAN KRTSANISIS GADASTVRIV MAGTIS OFISIS ASAXVEV KVAPENILTAN. Axlad ashenebuli da remontis stadiashi; garemontebulia satsxovreblad da avejit mxolod 1 ortaxi. Akvs masiuri avtoparexi da patara mitsis nakvetits; deni, tskali ...
 • Tbilisi
  saswrafod iyideba bagebSi saxli
  700$ 1 141lari

  saswrafod iyideba bagebSi saxli

  agvisto 03, 2015
  GEO624970
  saswrtafod iyideba oTx oTaxiani saxli bagebSi pirvel sarTulze gzis mxares axal skolis gverdiT fasze dalaparakeba Seizleba saswrafod t 595785999
 • Tbilisi
  iyideba bina
  47 000$ 76 610lari

  iyideba bina

  agvisto 03, 2015
  GEO624966
  iyideba 2 oTaxiani lojiT gasaremontebeli, 8 sarTulian korpusis 6 sarTulze. metro samass aragvelebsa da isniss Soris. egreT wodebul samxedro garadokSi.
 • Tbilisi
  baTumi, qalaqgareT saswrafod iydeba 2- sarTuliani saxli.
  120 000$ 195 600lari

  baTumi, qalaqgareT saswrafod iydeba 2- sarTuliani saxli.

  agvisto 03, 2015
  GEO624958
  baTumi, qalaqgareT saswrafod iydeba 2- sarTuliani saxli. mandarinis baRiT, xexilis baRiT, +995571071615. aseve SesaZlebelia gaikidos calke miwis nakveTi.
 • Tbilisi
 • Tbilisi
  iyideba an giravdeba saswrafod !
  36 000$ 58 680lari

  iyideba an giravdeba saswrafod !

  agvisto 03, 2015
  GEO624935
  iyideba arastandartuli 56 kvm dupleqsis tipis or oTaxiani mziani, naTeli bina, axal garemontebuli verandiT. abazana-tualeti 6 kvm. misaRebi studio 25kvm. saZinebeli 14kvm. holi 5 kvm. veranda 6kvm. 5 sarTuli fasi 36 000$. an giravdeba 22 000$ an SesaZlebelia ...
 • Tbilisi >> baxtrioni, fanaskerteli
  saswrafod iyideba komerciuli/sawarmoo/sasawyobe farTebi
  400$ 652lari

  saswrafod iyideba komerciuli/sawarmoo/sasawyobe farTebi

  agvisto 03, 2015
  GEO528784
  saswrafod iyideba Savi karkasi fanaskertelis quCaze. axalaSenebul, damTavrebul da mTlianad Sesaxlebul 10 sarTuliani korpusis 1 sarTulze. survilis SemTxvevaSi, SesaZlebelia farTis gayofac da gamoyeneba rogorc komerciuli TvalsazrisiT, aseve sawarmoo da sasawyobe ...
 • Tbilisi >> baxtrioni, fanaskerteli
  iyideba bina/farTi fanaskertelze
  550$ 896.50lari

  iyideba bina/farTi fanaskertelze

  agvisto 03, 2015
  GEO528780
  saswrafod iyideba farTi, Savi karkasi fanaskertelis quCaze. axalaSenebul, damTavrebul da mTlianad Sesaxlebul 10 sarTuliani korpusis 2 sarTulze. aqvs ori Sesasvleli. farTi daregistrirebulia rogorc saofise, magram vargisia aseve sabinaod. aqvs 20kv/m-is miSenebis ...
 • Tbilisi
  iyideba komerciuli farti avWalaSi
  270 000$ 440 100lari

  iyideba komerciuli farti avWalaSi

  agvisto 03, 2015
  GEO624904
  iyideba komerciuli farTi avWalaSi romelic gamodgeba rogorc warmoebisaTvis aseve komerciuli miznisTvis. farTis irgvlis ganTavsebulia avejis sawarmo saamqroebi. fasi 270000$ dRg-s CaTvliT. tel:599424424
 • Tbilisi >> isani
  fasdakleba!iyideba binebi axal aSenebul, dasrulebul korpusSi . Savi karkasi . metaloplasmasis kar-fa
  fasdakleba!iyideba binebi axal aSenebul, dasrulebul korpusSi . Savi karkasi . metaloplasmasis kar-fanjriT . rkinis kariT . mis : metro isanidan 1 km-Si, 5 dekembris quCis dasawyisSi, dodaSvilis q.18-Si, 40 kv.m-dan. 1 kv.m-s fasi: 400 $ -dan. tel: 599690505 ...
 • Tbilisi >> vera
  iyideba 3 oTaxiani 103 kv.m bina axalaSenebul, prestiJul, Cabarebul korpusSi. 6(8)sarTuli
  iyideba 3 oTaxiani 103 kv.m bina axalaSenebul, prestiJul, Cabarebul korpusSi. 6(8)sarTuli, axali saukeTeso remontiT , 2 saZinebliT , misaRebiT , 2 aivniT , samzareulo avejiT da teqnikiT ,sarecxis manqaniT , kondicioneriT, centr.gaTbobiT . mis : vera TarxniSvilis ...
 • Tbilisi >> mTawminda, sololaki
  iyideba 1,5 oTaxiani, 35 kv.m. sufTa mziani bina qveda mTawmindaze, 1(2)sarTuli . CaSenebuli karadeb
  iyideba 1,5 oTaxiani, 35 kv.m. sufTa mziani bina qveda mTawmindaze, 1(2)sarTuli . CaSenebuli karadebiT, gazis gamaTbobliT, wylis gamacxelebliT,telefoniT, internetiT, mini „zimaletaTi“, gare 6 kv.m. farTiT, saTavsoebiT. fasi: 25500 $ .  telefoni: 599490779 Tamari. 
 • Tbilisi >> didi diRomi
  iyideba 66 kv.m  2 oTaxiani individualuri proeqtis bina me-7(9)  sarTulze.  axal aSenebul,damTavrebu
  iyideba 66 kv.m  2 oTaxiani individualuri proeqtis bina me-7(9)  sarTulze.  axal aSenebul,damTavrebul, Sesaxlebul myar korpusSi evroremontiT, centraluri gaTbobiT, Sekiduli WeriT, izolirebuli oTaxebiT, didi samzareulo, duS-kabiniT,aivniT. komunikaciebi: wyali, ...
 • Tbilisi >> isani
  fasdakleba! iyideba binebi axal aSenebul, dasrulebul korpusSi . Savi karkasi . metaloplasmasis kar-f
  fasdakleba! iyideba binebi axal aSenebul, dasrulebul korpusSi . Savi karkasi . metaloplasmasis kar-fanjriT . rkinis kariT . mis : metro isanidan 1 km-Si, 5 dekembris quCis dasawyisSi, dodaSvilis q.18-Si, 60 kv.m-dan. 1 kv.m-s fasi: 400 $ -dan. tel: 599690505 ...
 • Tbilisi
  iyideba bina.saburTalo
  35 000$ 57 050lari

  iyideba bina.saburTalo

  agvisto 03, 2015
  GEO624891
  iyideba iafad myarad nagebi 3 sarTuliani saxli.metro axmetelidan manqaniT 15 wuTis savalze,megobrobis quCaze,sofel gldanSi.saxlamde midis yviTeli samarSruto mikroavtobusi. ezos farTi 460 m². saxlis farTi 260 m². sarTulebi sul 3. oTaxebi 6 ( saZinebeli 3 ). ...
 • Tbilisi
  iyideba bina.saburTalo
  55 000$ 89 650lari

  iyideba bina.saburTalo

  agvisto 03, 2015
  GEO624886
  axal aSenebul korpusSi, iyideba 3 oTaxiani keTilmowyobili, grili bina,sarTuli 2.studios tipis sasadilo oTaxiT Tanamedrove samzareuloTi,gazyqura-vintrlacia, ori izolirebuli saZinebliT, aivniT,bunebrivi airiT, centraluri gaTbobiT,interneti,rkinis karebi,metaloplastmasis ...
 • Tbilisi
  i C q a r e T, s a s w r a f o d da i a f a d bina evroremontiT!
  30 000$ 48 900lari

  i C q a r e T, s a s w r a f o d da i a f a d bina evroremontiT!

  agvisto 03, 2015
  GEO613964
  s a s w r a f o d da i a f a d! am fasad mxolod 5 agvistomde! iyideba 2 oTaxiani (erT oTaxiani gadakeTebuli 2 oTaxianad) Cexuri proeqtis garemontebuli bina 6(9) sarTulze umaRlesi xarisxis metalo-plastmasis kar-fanjriT da misaRebi oTaxi Zvirfasi muxis parketiT; ...
 • Tbilisi >> varkeTili
  iyideba saxli da miwa afrikaSi
  95 000$ 154 850lari

  iyideba saxli da miwa afrikaSi

  agvisto 03, 2015
  GEO581788
  iyideba ori saxli, 170 kv, buxriT, ToniT, marniT da damxmare saTavsoebiT. ezo venaxiT, xexiliT, oTxi manqanis adgili moasfaltebuli. sami WiSkriT, kapitalurad SemoRobili 2700kv. gaCerebidan sami wuTis savalze. mudmivi deni, wyali. gazi exla SayavT. fasi 95000 ...
 • seqs marketi!