iyideba agaraki tabaxmelaSi
 • iyideba agaraki tabaxmelaSi
 • iyideba agaraki tabaxmelaSi
 • iyideba agaraki tabaxmelaSi
 • iyideba agaraki tabaxmelaSi

iyideba agaraki tabaxmelaSi

ivlisi 30, 2013
GEO279943
saswrafod! iyideba 2 sarTuliani (222 kv.m) kerZo saxli Savi karkasis mdgomareobaSi, Tavisi 45 kv.m komerciuli damxmare nagebobiT tabaxmelas centrSi. yvela komunikaciiT.
miwa 590 kv.m
fasi 29 000$
informaciisTvis darekeT tel: 595 23 33 06
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : agaraki
 • farTobi : 222m²
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 30801 - 30840 sul 35770
 • iyideba bina vakeSi

  iyideba bina vakeSi

  ivlisi 30, 2013
  GEO279940
  zed vakis parkis SesasvlelTan, erT-erT yvelaze mimzidvel adgilas vakeSi, abaSiZis 86 nomerSi iyideba maRal Weriani 113 kv.m bina me-4 sarTulze. ori aivniT. liftiani korpusi. bina saremonto mdgomareobaSia. amjerad aqvs 2 saZinebeli. gadagegmarebis SemTxvevaSi ...
 • qobueTi

  qobueTi

  ivlisi 30, 2013
  GEO285255
  iyideba bina qobuleTSi 50000 100k 4oTaxi mobiuri 593494729
 • iyideba bina (piacasTan axlos) - 55 000 $

  iyideba bina (piacasTan axlos) - 55 000 $

  ivlisi 30, 2013
  GEO285262
  iyideba bina, Zvel baTumSi, piacasTan axlos (quTaisis q.# 8). farTobi 29 kv.m. simaRle 4 metri. mansarda daregistrirebulia. aqvs sadarbazoSi moSenebis da dupleqsad gadakeTebis perspeqtiva. aivnidan xedi gadis zRvaze.
 • iyideba bina
  12 000$ 19 560lari

  iyideba bina

  ivlisi 30, 2013
  GEO285256
  diRmis masivSi iyideba bina
 • iyideba sakuTari ezo saxliT

  iyideba sakuTari ezo saxliT

  ivlisi 30, 2013
  GEO285222
  ezoSi aris ori saxli erTi Zveli meore axali aSenebuli avtofarexiT internetiT telefoniT xexiliani baRiT damxmare saTavsoebiT ezos saerTo farTi 725kv metri yvela sabuTi wesrigSia gatarebulia reestrSi MOB.+995555102711 saxlis 0322272372
 • iyideba saxli saswrafod
  19 000$ 30 970lari

  iyideba saxli saswrafod

  ivlisi 30, 2013
  GEO285236
  q dmanisi. 2-sarTuliani sacxovrebeli saxli. 7 oTaxi (sami saZinebliT), 6000m2 xexilis baRi, centridan aris daaxloebiT.
 • iyideba bina (Zvel baTumSi) - 70 000 $

  iyideba bina (Zvel baTumSi) - 70 000 $

  ivlisi 30, 2013
  GEO285234
  iyideba bina, Zvel baTumSi, piacasTan axlos.(quTaisis q. #8) farTobi - 35 kv.m. simaRle - 4 m. mansarda daregistrirebulia.aqvs dupleqsad gadakeTebis da sadarbazoSi moSenebis perspeqtiva . aivnidan xedi gadis zRvaze.
 • iyideba 2,5 iani garemontebuli bina, axalaSnebul saxlSi saburTaloze, mickeviCis q, axali evro remont
  iyideba 2,5 iani garemontebuli bina, axalaSnebul saxlSi saburTaloze, mickeviCis q, axali evro remontiT, ucxovrebeli, italiuri centraluri gaTbobis sistemiT, espanuri kafel-metlaxiT, 2(8) sarTulze. studios tipis, 2 saZinebliT. fasi: 79 000$. tel: 597 ...
 • iyideba 2 oTaxiani 67 kvm farTis bina axalaSenebul saxlSi, saburTaloze. Tanamedrove evro remontiT,
  iyideba 2 oTaxiani 67 kvm farTis bina axalaSenebul saxlSi, saburTaloze. Tanamedrove evro remontiT, vitraJuli, axali avejiT da teqnikiT srulad, ucxovrebeli. studios tipis, CaSenebuli italiuri samzareulos garnituriT. (gaziT,gamwoviT, macivriT) centraluri ...
 • saswrafod! iyideba 5 oTaxiani bina vakeSi!
  180 000$ 293 400lari

  saswrafod! iyideba 5 oTaxiani bina vakeSi!

  ivlisi 30, 2013
  GEO285090
  5 oTaxiani garemontebuli bina mosaSvilze
 • iyideba saswrafod!
  90 000$ 146 700lari

  iyideba saswrafod!

  ivlisi 30, 2013
  GEO285089
  yifSiZis quCaze Cexuri proeqtis kuTxis bina, miSenebiT, meore sarTuli xedi skverze,
 • iyideba saagarake, mSenebare saxli

  iyideba saagarake, mSenebare saxli

  ivlisi 30, 2013
  GEO285074
  iyideba mSenebare saxli 1360kv/m xexiliasni ezoTi mis duSeTi, sof. CinTi. JinvalhesTan axlos. Tbilisidan 50 km. tel: 555 22 64 33
 • gasayidi saxlebi
  10 000$ 16 300lari

  gasayidi saxlebi

  ivlisi 30, 2013
  GEO285109
  iyideba saswrafoT. komerciuli parTiT. 65000 aTas dolaraT. sarwyavi, sasmeli wyliT. bunebrivi airi.
 • Sascrapod iyideba 3 otaxiani tuxarelis proeqtis bina
  43 000$ 70 090lari

  Sascrapod iyideba 3 otaxiani tuxarelis proeqtis bina

  ivlisi 30, 2013
  GEO285037
  sascrapod iyideba tuxarelis proeqtis bina varketilis pirvel mikroshi suxishvilis quchaze. ketilmocyobili erti sadzinebeli garemontebuli, cyalgayvaniloba shecvlili, 2 lojit. samezoblo koleji, marketebi, xilbostani, silamazis salonebi. mob: 574001150
 • iyideba
  50 000$ 81 500lari

  iyideba

  ivlisi 30, 2013
  GEO285034
  iyideba 82 kvm farTis bina (4 oTaxiani) quTaisis centrSi,aRmaSeneblis q #125-Si 9 sarTuliani korpusis meSvide sarTulze aivniT.cnobisaTvis darekeT 557 99 40 71 ikiTxeT goCa
 • iyideba 1,5 bina doliZis q.
  55$ 89.65lari

  iyideba 1,5 bina doliZis q.

  ivlisi 30, 2013
  GEO285033
  iyideba 1,5 bina v.doliZis q.karg adgilas, s.f.58kv.m., 7(16), 55000 - dalaparakeba SeiZleba.t.558347100
 • iyideba sxveni
  10 000$ 16 300lari

  iyideba sxveni

  ivlisi 30, 2013
  GEO285031
  q.baTumSi,tabiZis q #1 Si 5 sarTulian saxlSi iyideba 42 kvm sxveni.daklebaze ar damikavSirdeT.t-555 619 009 lela
 • iyideba an icleba
  23 000$ 37 490lari

  iyideba an icleba

  ivlisi 29, 2013
  GEO285016
  icvleba qobuleTidan quTaisSi, TbilisSi an urekSi 47 m2 oroTaxianad datixruli axalaSenebuli bina, sarTuli 6/6, metalopsastmasis fanjrebiT, aivniT, galesili, el–gayvanilobiT. SesaZlebelia gayidvac etapobrivi gadaxdiT. sawyisi fasi 23000$. tel: (0431)24–30–61 ...
 • nakveTi urekSi
  14 000$ 22 820lari

  nakveTi urekSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO285001
  iyideba nakveTi urekSi, zRvidan 150 metrSi.
 • iyideba saxli
  350 000$ 570 500lari

  iyideba saxli

  ivlisi 29, 2013
  GEO212047
  1-eli sarTuli: misaRebi 150 kv.m, sasadilo-samzareulo 50 kv.m. me-2 sarTuli: 3 saZinebeli, sakuTari garderobis oTaxiT da sveli wertilebiT. saZineblebi 54 kv.m, 42 kv.m, 48 kv.m. garderobis oTaxebi TiToeuli 20 kv.m. mansardaSi 3 saZinebeli da 2 sveli wertili. ...
 • quTaisTan axlos
  8 500$ 13 855lari

  quTaisTan axlos

  ivlisi 29, 2013
  GEO284839
  sofel naxSirReleSi iyideba garemontebuli saxli didi ezoTi (6500 kv.m miwis nakveTiT) ezoSi dgas aseve dausrulebeli(100kv.m) sacxovrebeli saxli.abazana tualeti saxlSia,mudmivi wyali,eleqtroenergia.gazi miyvanilia WiSkramde. aseve iyideba 3500 kv.m miwis ...
 • iyideba bina
  41 000$ 66 830lari

  iyideba bina

  ivlisi 29, 2013
  GEO284896
  iyideba bina Temqaze.mesame sarTulze rvasarTulian korpusSi.gzasTan axlos.bina mdgomareoba aris saremonto.fasze SesaZlebelia SeTanxmeba.
 • iyideba saxli. miwis nakveTi.
  85 000$ 138 550lari

  iyideba saxli. miwis nakveTi.

  ivlisi 29, 2013
  GEO284759
  borjomis raioni, sopeli sadgeri.
 • iyideba komerciuli farTi, sololakSi
  25 000$ 40 750lari

  iyideba komerciuli farTi, sololakSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284889
  komerciuli farTi 9 kv.m. sololakSi, xalxmraval adgilze, Tavisi sveli wertilebiT, deniT, saTavsoTi, gzis pirze, strategiuli adgili, gamodgeba sxvadasxva saqmianobisTvis, saSaurmed, Tambaqos maRaziad, lombardad valiutis punqtad da sxva. fasi: 25000 $ tel: ...
 • miwis nakveTi
  9 500lari

  miwis nakveTi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284990
  saswrafoT iyideba miwis nakveTi zemo foniWalasTan korpusebidan 200 metrSi, Taflis qarxanasTan 1500kv/m. gaformebulia sajaro reestrSi Cems saxelze. Tanxis gadaxda SesaZlebelia nawilobriv, an yovelTviurad 375 lari. ganvixilav yvela variants. sakadastro ...
 • iyideba saswrafod saxli gldanSi
  49 000lari

  iyideba saswrafod saxli gldanSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284988
  iyideba bina gldansi meeqvse mikroSi 4-oTaxiani, 49000 larad, meore sarTulze avtofarexiT
 • saswrafod iyideba 2 oTaxiani bina

  saswrafod iyideba 2 oTaxiani bina

  ivlisi 29, 2013
  GEO284972
  iyideba 2 oTxiani 70 kv.m bina metro wereTelTan baTumis quCaze. 4(5), metaloplastmasis karfanjriT, centraluri gaTbobiT, rkinis kariT, muxis parketiT, CaSenebuli karadebiT, abazana-tualeti kafel-metlaxSi, bekos gazqura Tavisi gamwoviT. 1 aivani, 3 kv.m ...
 • saswrafod iyideba bina

  saswrafod iyideba bina

  ivlisi 29, 2013
  GEO284962
  iyideba rusTavSi 4 oTaxiani bina.sveli wertilebiT.bina saremontoa.
 • iyideba saxli sofel dabaZvelSi
  1 700$ 2 771lari

  iyideba saxli sofel dabaZvelSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284946
  tyibulis raion sofel dabaZvelSi iyideba xis saxli xexiliani ezoTi. 3000 kv\m
 • iyideba bina didi ezoTi did diRomSi
  75 000$ 122 250lari

  iyideba bina didi ezoTi did diRomSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO283387
  iyideba did diRomSi petriwis q. pirvel sarTulze, arastandartuli 6 oTaxiani 150kv.m bina (Tuxarelis proeqti). miSenebulia farTo aivani, ezoSi damoukidebeli CasasvleliT, ezo aris 400kv.m. xexiliT! SemoRobili, romelic emijneba kapitalur avtofarexs 16kv.m ...
 • iyideba 3 oTaxiani 112 kvm farTis bina axalaSnebul saxliSi saburTaloze, axal gudvilTan. Tanamedrove
  iyideba 3 oTaxiani 112 kvm farTis bina axalaSnebul saxliSi saburTaloze, axal gudvilTan. Tanamedrove evro remontiT, 2 izolirebuli saZinebliT, orive saZinebeli Tavisi sveli wertilebiT da garderobi oTaxebiT.2 aivniT, ganWoli. centraluri gaTbobiT, 3(9) sarTulze. ...
 • iyideba bina wyaltuboSi
  24 000$ 39 120lari

  iyideba bina wyaltuboSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284937
  iyideba Cexuri proeqtis or oTaxiani( gadakeTebuli sam oTaxianad ) bina. 2 (5) 60 kv.m bina. pirvel skolasTan. fasze dalaparakeba SeiZleba. saqontaqto piri 598255405 giorgi, 221440 nino.
 • iyideba bina
  25 000$ 40 750lari

  iyideba bina

  ivlisi 29, 2013
  GEO284934
  iyideba bina qalaq rusTavSi,meore sarTulze,santexnika dacvlilia,rkinis karebiT,lojiT,lojSi da misaRebSi dagebulia laminati,vana kapitalurad gakeTebuli,SesasvlelSi da kuxnaSi dagebulia metlaxi,lojSi da kuxnaSi dacvlilia fanjrebi,saZineblebi gasaremontebeli.
 • iyideba 1 oTaxi saburTalo jiqias quCaze 19 kvm
  7 000$ 11 410lari

  iyideba 1 oTaxi saburTalo jiqias quCaze 19 kvm

  ivlisi 29, 2013
  GEO284932
  saburTalo jiqia 1 oTaxi korpussSi
 • iyideba
  38 000$ 61 940lari

  iyideba

  ivlisi 29, 2013
  GEO284930
  iyideba 20kv.m. farTi, naxevradsardafi, galesili, sveli wertiliT, JaluziT, centralur quCaze, abaSiZis 22-Si. sawyisi fasi 38000$
 • iyideba saxl-kari. q.foTi . g. aTonelis 32.
  vyidi saxls. aqvs ezo.
 • iyideba bazaleTze saxli
  12 000$ 19 560lari

  iyideba bazaleTze saxli

  ivlisi 29, 2013
  GEO284911
  iyideba duSeTis raion bazaleTze nakveTi 4500 kvm ezoTi 2 sarTuliani saxliT yvelanairi xe xiliT tbidan daaxloebiT 1.5 naxevri daSorebiT fasi aris bolo ! darekeT msurvelebma 595-58-68-24
 • iyideba sakalmaxe

  iyideba sakalmaxe

  ivlisi 29, 2013
  GEO284907
  gavyidi an gavaqiraveb sakalmaxe meurneobas, mdebareoba- goris raioni sofeli karaleTi. avzebis raodenoba -9, TiTo avzis farTi- 24*5=120 kvadratuli metri. sakalmaxe meurneobaSi dgas kapitaluri Senoba, romelic Sedgeba sawyobis, misaRbi oTaxis,samzareulosa ...
 • iyideba 1,5 oTaxiani bina CuRureTSi
  23 000$ 37 490lari

  iyideba 1,5 oTaxiani bina CuRureTSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284879
  iyideba 1,5 oTaxiani bina italiur ezoSi pirvel sarTulze, Zveli remontiT. gogi doliZis 10. s.f. 23000$ tel.: 599 460026; 599 253050
 • seqs marketi!