iyideba agaraki tabaxmelaSi
 • iyideba agaraki tabaxmelaSi
 • iyideba agaraki tabaxmelaSi
 • iyideba agaraki tabaxmelaSi
 • iyideba agaraki tabaxmelaSi

iyideba agaraki tabaxmelaSi

ivlisi 30, 2013
GEO279943
saswrafod! iyideba 2 sarTuliani (222 kv.m) kerZo saxli Savi karkasis mdgomareobaSi, Tavisi 45 kv.m komerciuli damxmare nagebobiT tabaxmelas centrSi. yvela komunikaciiT.
miwa 590 kv.m
fasi 29 000$
informaciisTvis darekeT tel: 595 23 33 06
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : agaraki
 • farTobi : 222m²
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo masalebi.
gancxadebebi 24961 - 25000 sul 42585
 • iyideba bina

  iyideba bina

  ivlisi 30, 2013
  GEO285413
  iyideba bina pasteris q.8 fasi SeTanxmebiT 593393380 valia an 599431403 sandro
 • saswrafoddd

  saswrafoddd

  ivlisi 30, 2013
  GEO285400
  saswrafodddd.viyidi Tbilisis teritoriaze korpusis 1,5-an 2oTaxian binas 5 sarTulamde.aucileblad gaziT,deniT.saerTo sacxovrebeli ar minda.SesaZloa iyos TeTri karkasic.an italiuri ezo.amJamad veZeb raionSi.kargi iqneboda Tu TbilisSi manamde vnaxavdi.
 • dupleqsi
  750$ 1 222.50lari

  dupleqsi

  ivlisi 30, 2013
  GEO285289
  darekeT551 701050beso. SesaZloa dupleqsis or damoukidebel binad gayidva. igive sarTulze gvaqvs meore dupleqsi 234kv. 1kv fasi750$
 • iyideba bina naxalovkaSi
  30 000$ 48 900lari

  iyideba bina naxalovkaSi

  ivlisi 30, 2013
  GEO285284
  iyideba or oTaxiani bina naxalovkaSi, "kikviZis" parkTan, RoRoberiZis or nomerSi,italiur ezoSi.binas aqvs sakuTari sapirfareSo,ori saTavso,samzareulo,aivani,telefoni. sawyisi fasi 30000$. tel:577200993; 857345558; (+995 ) 32 2 69 98 74;
 • iyideba bina,gldanis me-7 mk-rn
  30 000$ 48 900lari

  iyideba bina,gldanis me-7 mk-rn

  ivlisi 30, 2013
  GEO285279
  iyideba yavlaSvilis proeqtis bina. me-7 mk-rn. 3 korp. me-16.sartulze.1.5 otaxiani 2 oTaxianad gadakeTebuli.rkinis karit,metalo plasmasis fanjrebit, bunebrivi airiT,telefoniT,internetiT.kosmetikuri remontiT.lifti mudam muSaobs.gzasTan,poliklinikis win. ...
 • vigiraveb
  5 000$ 8 150lari

  vigiraveb

  ivlisi 30, 2013
  GEO285269
  vigiraveb sufTa binas metrosTan axlos 4000 $ farglebSi 551515863
 • iyideba saswrafod!

  iyideba saswrafod!

  ivlisi 30, 2013
  GEO273889
  2sarTuliani kerZo saxli kino saqarTvelosTan. pirvel sarTulze aris sardafi da avto farexi meore sarTulze aris sami oTaxi, sveli wertilebiT, b/airiT internetiT. 568 72 08 77.
 • iyideba saswrafoT
  65 000$ 105 950lari

  iyideba saswrafoT

  ivlisi 30, 2013
  GEO282900
  iyideba saswrafoT arastandartuli maRalWeriani 3 otaxiani bina
 • iyideba sakuTari saxli vakeSi

  iyideba sakuTari saxli vakeSi

  ivlisi 30, 2013
  GEO279938
  iyideba 300 kv.m sakuTari saxli vakeSi, cxvedaZis quCaze, ekologiurad sufTa adgilas, xediT mTel qalaqze, saxli saWiroebs rekonstruqcias, miwis farTobia 325+200 darekeT: 598105142 sawyisi fasi: 250 000$
 • iyideba bina vakeSi

  iyideba bina vakeSi

  ivlisi 30, 2013
  GEO279940
  zed vakis parkis SesasvlelTan, erT-erT yvelaze mimzidvel adgilas vakeSi, abaSiZis 86 nomerSi iyideba maRal Weriani 113 kv.m bina me-4 sarTulze. ori aivniT. liftiani korpusi. bina saremonto mdgomareobaSia. amjerad aqvs 2 saZinebeli. gadagegmarebis SemTxvevaSi ...
 • qobueTi

  qobueTi

  ivlisi 30, 2013
  GEO285255
  iyideba bina qobuleTSi 50000 100k 4oTaxi mobiuri 593494729
 • iyideba bina (piacasTan axlos) - 55 000 $

  iyideba bina (piacasTan axlos) - 55 000 $

  ivlisi 30, 2013
  GEO285262
  iyideba bina, Zvel baTumSi, piacasTan axlos (quTaisis q.# 8). farTobi 29 kv.m. simaRle 4 metri. mansarda daregistrirebulia. aqvs sadarbazoSi moSenebis da dupleqsad gadakeTebis perspeqtiva. aivnidan xedi gadis zRvaze.
 • iyideba bina
  12 000$ 19 560lari

  iyideba bina

  ivlisi 30, 2013
  GEO285256
  diRmis masivSi iyideba bina
 • iyideba sakuTari ezo saxliT

  iyideba sakuTari ezo saxliT

  ivlisi 30, 2013
  GEO285222
  ezoSi aris ori saxli erTi Zveli meore axali aSenebuli avtofarexiT internetiT telefoniT xexiliani baRiT damxmare saTavsoebiT ezos saerTo farTi 725kv metri yvela sabuTi wesrigSia gatarebulia reestrSi MOB.+995555102711 saxlis 0322272372
 • iyideba saxli saswrafod
  19 000$ 30 970lari

  iyideba saxli saswrafod

  ivlisi 30, 2013
  GEO285236
  q dmanisi. 2-sarTuliani sacxovrebeli saxli. 7 oTaxi (sami saZinebliT), 6000m2 xexilis baRi, centridan aris daaxloebiT.
 • iyideba bina (Zvel baTumSi) - 70 000 $

  iyideba bina (Zvel baTumSi) - 70 000 $

  ivlisi 30, 2013
  GEO285234
  iyideba bina, Zvel baTumSi, piacasTan axlos.(quTaisis q. #8) farTobi - 35 kv.m. simaRle - 4 m. mansarda daregistrirebulia.aqvs dupleqsad gadakeTebis da sadarbazoSi moSenebis perspeqtiva . aivnidan xedi gadis zRvaze.
 • iyideba 2,5 iani garemontebuli bina, axalaSnebul saxlSi saburTaloze, mickeviCis q, axali evro remont
  iyideba 2,5 iani garemontebuli bina, axalaSnebul saxlSi saburTaloze, mickeviCis q, axali evro remontiT, ucxovrebeli, italiuri centraluri gaTbobis sistemiT, espanuri kafel-metlaxiT, 2(8) sarTulze. studios tipis, 2 saZinebliT. fasi: 79 000$. tel: 597 ...
 • iyideba 2 oTaxiani 67 kvm farTis bina axalaSenebul saxlSi, saburTaloze. Tanamedrove evro remontiT,
  iyideba 2 oTaxiani 67 kvm farTis bina axalaSenebul saxlSi, saburTaloze. Tanamedrove evro remontiT, vitraJuli, axali avejiT da teqnikiT srulad, ucxovrebeli. studios tipis, CaSenebuli italiuri samzareulos garnituriT. (gaziT,gamwoviT, macivriT) centraluri ...
 • saswrafod! iyideba 5 oTaxiani bina vakeSi!
  180 000$ 293 400lari

  saswrafod! iyideba 5 oTaxiani bina vakeSi!

  ivlisi 30, 2013
  GEO285090
  5 oTaxiani garemontebuli bina mosaSvilze
 • iyideba saswrafod!
  90 000$ 146 700lari

  iyideba saswrafod!

  ivlisi 30, 2013
  GEO285089
  yifSiZis quCaze Cexuri proeqtis kuTxis bina, miSenebiT, meore sarTuli xedi skverze,
 • iyideba saagarake, mSenebare saxli

  iyideba saagarake, mSenebare saxli

  ivlisi 30, 2013
  GEO285074
  iyideba mSenebare saxli 1360kv/m xexiliasni ezoTi mis duSeTi, sof. CinTi. JinvalhesTan axlos. Tbilisidan 50 km. tel: 555 22 64 33
 • gasayidi saxlebi
  10 000$ 16 300lari

  gasayidi saxlebi

  ivlisi 30, 2013
  GEO285109
  iyideba saswrafoT. komerciuli parTiT. 65000 aTas dolaraT. sarwyavi, sasmeli wyliT. bunebrivi airi.
 • Sascrapod iyideba 3 otaxiani tuxarelis proeqtis bina
  43 000$ 70 090lari

  Sascrapod iyideba 3 otaxiani tuxarelis proeqtis bina

  ivlisi 30, 2013
  GEO285037
  sascrapod iyideba tuxarelis proeqtis bina varketilis pirvel mikroshi suxishvilis quchaze. ketilmocyobili erti sadzinebeli garemontebuli, cyalgayvaniloba shecvlili, 2 lojit. samezoblo koleji, marketebi, xilbostani, silamazis salonebi. mob: 574001150
 • iyideba
  50 000$ 81 500lari

  iyideba

  ivlisi 30, 2013
  GEO285034
  iyideba 82 kvm farTis bina (4 oTaxiani) quTaisis centrSi,aRmaSeneblis q #125-Si 9 sarTuliani korpusis meSvide sarTulze aivniT.cnobisaTvis darekeT 557 99 40 71 ikiTxeT goCa
 • iyideba 1,5 bina doliZis q.
  55$ 89.65lari

  iyideba 1,5 bina doliZis q.

  ivlisi 30, 2013
  GEO285033
  iyideba 1,5 bina v.doliZis q.karg adgilas, s.f.58kv.m., 7(16), 55000 - dalaparakeba SeiZleba.t.558347100
 • iyideba sxveni
  10 000$ 16 300lari

  iyideba sxveni

  ivlisi 30, 2013
  GEO285031
  q.baTumSi,tabiZis q #1 Si 5 sarTulian saxlSi iyideba 42 kvm sxveni.daklebaze ar damikavSirdeT.t-555 619 009 lela
 • iyideba an icleba
  23 000$ 37 490lari

  iyideba an icleba

  ivlisi 29, 2013
  GEO285016
  icvleba qobuleTidan quTaisSi, TbilisSi an urekSi 47 m2 oroTaxianad datixruli axalaSenebuli bina, sarTuli 6/6, metalopsastmasis fanjrebiT, aivniT, galesili, el–gayvanilobiT. SesaZlebelia gayidvac etapobrivi gadaxdiT. sawyisi fasi 23000$. tel: (0431)24–30–61 ...
 • nakveTi urekSi
  14 000$ 22 820lari

  nakveTi urekSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO285001
  iyideba nakveTi urekSi, zRvidan 150 metrSi.
 • iyideba saxli
  350 000$ 570 500lari

  iyideba saxli

  ivlisi 29, 2013
  GEO212047
  1-eli sarTuli: misaRebi 150 kv.m, sasadilo-samzareulo 50 kv.m. me-2 sarTuli: 3 saZinebeli, sakuTari garderobis oTaxiT da sveli wertilebiT. saZineblebi 54 kv.m, 42 kv.m, 48 kv.m. garderobis oTaxebi TiToeuli 20 kv.m. mansardaSi 3 saZinebeli da 2 sveli wertili. ...
 • quTaisTan axlos
  8 500$ 13 855lari

  quTaisTan axlos

  ivlisi 29, 2013
  GEO284839
  sofel naxSirReleSi iyideba garemontebuli saxli didi ezoTi (6500 kv.m miwis nakveTiT) ezoSi dgas aseve dausrulebeli(100kv.m) sacxovrebeli saxli.abazana tualeti saxlSia,mudmivi wyali,eleqtroenergia.gazi miyvanilia WiSkramde. aseve iyideba 3500 kv.m miwis ...
 • iyideba bina
  41 000$ 66 830lari

  iyideba bina

  ivlisi 29, 2013
  GEO284896
  iyideba bina Temqaze.mesame sarTulze rvasarTulian korpusSi.gzasTan axlos.bina mdgomareoba aris saremonto.fasze SesaZlebelia SeTanxmeba.
 • iyideba saxli. miwis nakveTi.
  85 000$ 138 550lari

  iyideba saxli. miwis nakveTi.

  ivlisi 29, 2013
  GEO284759
  borjomis raioni, sopeli sadgeri.
 • iyideba komerciuli farTi, sololakSi
  25 000$ 40 750lari

  iyideba komerciuli farTi, sololakSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284889
  komerciuli farTi 9 kv.m. sololakSi, xalxmraval adgilze, Tavisi sveli wertilebiT, deniT, saTavsoTi, gzis pirze, strategiuli adgili, gamodgeba sxvadasxva saqmianobisTvis, saSaurmed, Tambaqos maRaziad, lombardad valiutis punqtad da sxva. fasi: 25000 $ tel: ...
 • miwis nakveTi
  9 500lari

  miwis nakveTi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284990
  saswrafoT iyideba miwis nakveTi zemo foniWalasTan korpusebidan 200 metrSi, Taflis qarxanasTan 1500kv/m. gaformebulia sajaro reestrSi Cems saxelze. Tanxis gadaxda SesaZlebelia nawilobriv, an yovelTviurad 375 lari. ganvixilav yvela variants. sakadastro ...
 • iyideba saswrafod saxli gldanSi
  49 000lari

  iyideba saswrafod saxli gldanSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284988
  iyideba bina gldansi meeqvse mikroSi 4-oTaxiani, 49000 larad, meore sarTulze avtofarexiT
 • saswrafod iyideba 2 oTaxiani bina

  saswrafod iyideba 2 oTaxiani bina

  ivlisi 29, 2013
  GEO284972
  iyideba 2 oTxiani 70 kv.m bina metro wereTelTan baTumis quCaze. 4(5), metaloplastmasis karfanjriT, centraluri gaTbobiT, rkinis kariT, muxis parketiT, CaSenebuli karadebiT, abazana-tualeti kafel-metlaxSi, bekos gazqura Tavisi gamwoviT. 1 aivani, 3 kv.m ...
 • saswrafod iyideba bina

  saswrafod iyideba bina

  ivlisi 29, 2013
  GEO284962
  iyideba rusTavSi 4 oTaxiani bina.sveli wertilebiT.bina saremontoa.
 • iyideba saxli sofel dabaZvelSi
  1 700$ 2 771lari

  iyideba saxli sofel dabaZvelSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO284946
  tyibulis raion sofel dabaZvelSi iyideba xis saxli xexiliani ezoTi. 3000 kv\m
 • iyideba bina didi ezoTi did diRomSi
  75 000$ 122 250lari

  iyideba bina didi ezoTi did diRomSi

  ivlisi 29, 2013
  GEO283387
  iyideba did diRomSi petriwis q. pirvel sarTulze, arastandartuli 6 oTaxiani 150kv.m bina (Tuxarelis proeqti). miSenebulia farTo aivani, ezoSi damoukidebeli CasasvleliT, ezo aris 400kv.m. xexiliT! SemoRobili, romelic emijneba kapitalur avtofarexs 16kv.m ...