iyideba an icvleba saxli nakveTiT,lagodexi sofeli afeni.

iyideba an icvleba saxli nakveTiT,lagodexi sofeli afeni.

agvisto 10, 2013
GEO206574
maRali beletaJi. saxli saremontoa,1 samosaxlo miwis nakveTiT da xexiliT.SesaZlebelia gacvla rusTavis 1 oTaxian binaze. msurvelebi damikavSirdiT misamarTze: 558 18 25 90; saxli 25 97 67
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 32641 - 32680 sul 34403
 • iyideba 6 oTaxiani bina saburTaloze
  179 000$ 291 770lari

  iyideba 6 oTaxiani bina saburTaloze

  agvisto 12, 2013
  GEO289931
  iyideba 6 oTaxiani bina saburTaloze (pekinze), 8(9) sarTuli, garemontebuli 210 kv/m. Cexuri proeqtis, 2 s/wertiliT, 3 aivniT. fasi: 180 000 $. t: 223 16 94; 222 76 07; 597 43 05 03; 599 43 05 03 lela.
 • vagiraveb

  vagiraveb

  agvisto 12, 2013
  GEO289927
  varkeTilSi metrostan axlos kerZo saxSi oTaxebis sami varianti.erTi 4500$ meore 6000$ da 10000$
 • saswrafod iyideba farTi komerciuli saqmianobisTvis
  10 000$ 16 300lari

  saswrafod iyideba farTi komerciuli saqmianobisTvis

  agvisto 12, 2013
  GEO289919
  iyideba farTi sakuTari sveli wertiliT qalaqis centrSi veraze komerciuli saqmianobisTvis.pirvel sarTulze. avtonomiuri SesasvleliT. 7kv/m telefoni: 577- 388-007
 • iyideba bina cagerSi
  6 000$ 9 780lari

  iyideba bina cagerSi

  agvisto 12, 2013
  GEO289909
  saswrafod iyideba bina cagerSi ,3 oTaxi, gasaremontebeli,pirvel sarTulze,SesaZlebelia gamoyenebul iqnas komerciul farTad,miSenebis perspeqtiviT.
 • iyideba saxli borjomSi
  35 000$ 57 050lari

  iyideba saxli borjomSi

  agvisto 12, 2013
  GEO289904
  iyideba sam oTaxiani, mziani, kuTxis, naTeli, keTilmowyobili, izolirebuli bina mansardiT da sardafiT. farTi 150 m2. saxli gadaxurulia TunuqiT. SeiZleba Tanxis nawilobriv gadavadebac. q.borjomi, Toris q N47 tel:(0367)22-11-54 mob: 557-250-933
 • vyidi saxls
  85 000$ 138 550lari

  vyidi saxls

  agvisto 12, 2013
  GEO289902
  q. zestafonSi 300 aragvelis quCis 45-Si, iyideba 2 sarTuliani maRalWeriani sacxovrebeli saxli, aguriT naSenebi, dasxmuli WeriT. 16x15-ze, farTiT 240 m/kv. orive sarTuli 480 m/kv. saxlis orive sarTulze ganlagebulia 24 oTaxi, saxli dgas amaRlebul adgilze. ...
 • vakiraveb binas damsvenebrebze

  vakiraveb binas damsvenebrebze

  agvisto 12, 2013
  GEO289896
  vakiraveb binas damsvenebrebze amastanave var makleri.makv kargi binebi.evlo remontebit.internetit,kondecionerit,da ravi supta ghackriarebuli binebi.makvs 300kv 300 larshi.ogont martra muzeum gavs.makvs 160 larebshi.150larebshi.100 larebshi.sheizreba ...
 • iyideba bina didi diRomSi
  42 000$ 68 460lari

  iyideba bina didi diRomSi

  agvisto 12, 2013
  GEO289883
  iyideba 4 oTaxiani sufTa bina me-3 sarTulze, avtofarexis adgiliT, Selesili, bunebrivi airiT, internetiT, telefoniT, lvovis eqsperimentaluri proeqti, tel: 593 58 06 02, 229 5730 fasi 42000 aSS dolari
 • iyideba saxli iyalToSi
  20 000$ 32 600lari

  iyideba saxli iyalToSi

  agvisto 12, 2013
  GEO289882
  iyideba saxli iyalToSi centraliri gzis piras
 • bina rusTavSi
  30 000$ 48 900lari

  bina rusTavSi

  agvisto 12, 2013
  GEO289990
  iyideba samoTaxiani bina qalaqis centrSi , karg mdgomareobaSi ,meore sarTulze , samzareulos avejiTurT . misamarTi : Todrias 15/6 ,mobiluri telefoni - 593156565.elza
 • iyideba sofel diRomSi saxli beletaJze 140 kv/m, 70 kv/m sardafiT da 1500 kv/m xexiliani ezoTi
  iyideba sofel diRomSi, zemo ubanSi saxli beletaJze 140 kv/m farTis da 70 kv/m sardafiT, 1500 kv/m xexilis baRiT. SemoRobilia kapitalurad, mudmivi gaziT, wyliT da deniT. fasi: 115000 $ tel:599436090
 • saswrafod iyideba!
  70 000$ 114 100lari

  saswrafod iyideba!

  agvisto 12, 2013
  GEO289975
  saswrafod iyideba! metro "delisTan" 3 oTaxiani qalaquri proeqtis bina maRal 1(8)sarTulze. avtofarexiT, remontiT, sardafiT, aivniT. fasi 70000$ damikavSirdiT 595 642904, 577 626154 mari
 • saswrafod iyideba 1 oTaxiani 27500-ad
  27 500$ 44 825lari

  saswrafod iyideba 1 oTaxiani 27500-ad

  agvisto 12, 2013
  GEO289964
  aswrafod iyideba! vaJa-fSavelas ZeglTan 3 kvartalSi 1 oTaxiani 32kv.m. saremonto bina 1 (5)sarTulze. fasi 27500$ damikavSirdiT 595 642904, 577 626154 mari
 • iyideba bina saburTaloze
  62 000$ 101 060lari

  iyideba bina saburTaloze

  agvisto 12, 2013
  GEO290083
  iyideba 2 oTaxiani bina (lojiT) saburTalos centrSi, kandelakis quCaze, 8 sarTuliani saxlis meore sarTulze, garemontebuli, cxeli wyliT da gamaTbobeliT.
 • vyidi saxls

  vyidi saxls

  agvisto 11, 2013
  GEO289864
  iyideba vakeSi mrgval baRTan axlos maRal beletaJze mdgomi kerZo saxli. sacxovrebeli farTi 200 kvadratuli. miwis nakveTi 350, aqvs swori ezo xexilis baRi da avtofarexi. bina sajaro reestrSi gaformebulia,fasi SeTanxmebiT. mis: qobuleTis pirveli Sesaxvevi ...
 • saswrafod iyideba uZravi qoneba

  saswrafod iyideba uZravi qoneba

  agvisto 11, 2013
  GEO289853
  iyideba sasoflo-sameurneo(sakarmidamo) miwis nakveTi 1700kv.m laCxuTis raioni sof. sufsaSi, centrSi, saavadmyofos da policiis win, ezoSi aris xexili, sacxovrebeli samoTaxiani saxli da calke mSeneblobisTvis saZirkveli 10/10-ze, zRvidan 6 kilometrSi. fasi ...
 • saswrafod!
  27 000$ 44 010lari

  saswrafod!

  agvisto 11, 2013
  GEO289856
  iyideba zemo foniWalaSi lvovis proeqtis uremonto 3 oTaxiani bina.rkinis kariT, b.airiT , aivniT , telefoniT
 • iyideba bina saswrafod 60,000$
  60 000$ 97 800lari

  iyideba bina saswrafod 60,000$

  agvisto 11, 2013
  GEO289845
  iyideba bina 4-oTaxiani garemontebuli 8-mr.17k 4p bina 80.60,000$ t551-001-771.
 • iydeba
  14 000$ 22 820lari

  iydeba

  agvisto 11, 2013
  GEO289832
  rusTavi. 1 oTaxi. saSvalo remontiT
 • saswrafod vyidi miwas wagverSi,8 measedi,karg adgilas.fasi SetanxmebiT
  saswrafod iyideba miwa wagverSi
 • iyideba bina.

  iyideba bina.

  agvisto 11, 2013
  GEO289802
  iyideba 1 oTaxiani garemontebuli bina ,rkinis karebiT,loji amoSenebuli da miSenebis perspeqtiviT.mis:gldanis masivi me- 3 mikro raioni,me-8 korpusi,me-3 sarTuli.kuTxis bina.591-16-40-21 joni an nino.saxlis 292-22-70.
 • saswrafod

  saswrafod

  agvisto 11, 2013
  GEO289751
  sasweafod iyideba qalaqis centrSi oTaxnaxevriani sufTa bina 9 sarTuliani binis 4-e sarTulze. tel:263544. mis:Jiuli Sartavas 2/40 bina39
 • iyideba sasawrafod
  98 000$ 159 740lari

  iyideba sasawrafod

  agvisto 11, 2013
  GEO289750
  saswrafod iyideba televiziis mimdebare teritoriaze,xilianis dasawyisSi 163 kv.m tripleqsis tipis arastandartuli bina 15, 16,17 sarTuli. bina aris naxevrad TeTri karkasi, tixrebi gakeTebulia da kedlebi galesilia gajiT, rkinis kari da metaloplastmasis fanjarebi ...
 • saswrafod

  saswrafod

  agvisto 11, 2013
  GEO289745
  saswrafod iyideba qalaqis centrSi oTaxnaxevriani sufTa bina, 9-sarTuliani binis meoTxe sarTulze. tel:599370652 mis:quTaisi. Jiuli Sartavas 2/40. bina 39
 • iyideba bina.

  iyideba bina.

  agvisto 11, 2013
  GEO289390
  iyideba gagarinis moedanze, 167kv.m farTis bina,+24 kv.m. farTis terasa da 150 kv.m. ezo. (4 oTaxiani) 6 sarTuliani saxlis pirvel sarTulze, TeTri karkasi,centraluri gaTbobiT, saxli prestiJulia, dacva, livti, damafoniT. sawyisi fasia 250 000$ 599 22 ...
 • iyideba bina saswrafod quTaisSi axalgazrdobis gamz. #6
  48 000$ 78 240lari

  iyideba bina saswrafod quTaisSi axalgazrdobis gamz. #6

  agvisto 10, 2013
  GEO289713
  iyideba 1iani da 2iani gaerTianebuli axal garemontebuli bina quTaissSi axalgazrdobis #6-Si . 3 saZinebeli didi zala da didi samzareulo aseve aivniT da ezoTi binSi rCeba kuxna Semosasvlelis komodi gazis gamaTbobeli (karma) da kondencioneri. fasi 48000$. ...
 • iyideba 2 oTaxiani bina!
  35 000$ 57 050lari

  iyideba 2 oTaxiani bina!

  agvisto 10, 2013
  GEO289699
  iyideba 2 oTaxiani bina,3 sarTuliani saxlis me-2-e sartulze,abazana-tualetiT,garemontebuli sakuTari samzareulo saerTo SuSabandze!fasi 35 000$.Sesasvleli sadarbazodan!
 • iyideba bina bolnisSi.
  7 000$ 11 410lari

  iyideba bina bolnisSi.

  agvisto 10, 2013
  GEO289696
  iyideba 2 oTaxiani bina bolnisSi. 5sarTulian korpusSi. me5e sarTulze. skola daviTianTan axlos.
 • saswrafod iyideba miwis nakveTi

  saswrafod iyideba miwis nakveTi

  agvisto 10, 2013
  GEO289694
  saswrafod iyideba miwis nakveTi did diRomSi samSobiaro imedis gverdiT, yvelanairi komunikaciiT.fasi SeTanxmebiT.2500kv metri +1500 kv metri
 • iyideba an qiravdeba restorani "Tavadis saxli"
  4 000lari

  iyideba an qiravdeba restorani "Tavadis saxli"

  agvisto 10, 2013
  GEO289692
  iyideba an qiravdeba misamarTi:duSeTis raioni,bulaCauri,centralur trasaze(saqarTvelos samxedro gza)wiTelsofelSi. restorani "Tavadis saxli" amJamad muSa mdgomareobaSia. miwis farTobi 5 000kv.m. tyis farTobi 3 000kv.m Senobis farTobi 2040kv.m. a/m parkingis ...
 • iyideba agaraki wyneTSi didi ezoTi

  iyideba agaraki wyneTSi didi ezoTi

  agvisto 10, 2013
  GEO289686
  iyideba agaraki wyneTSi
 • uZravi qonebis gayidva.

  uZravi qonebis gayidva.

  agvisto 10, 2013
  GEO289684
  iyideba Cexuri arastandartuli 3 oTaxiani bina, dumbaZis centrSi, mSvid adgilas, kargi xediT, aris telefoni da interneti. binas aqvs moSeneba romelic aris 53 kvadrati. saxli saWiroebs kosmetikas. mecxre sarTuli. sawyisi fasi 55 000 amerikuli dolari. msurvelebi ...
 • saswrafod iyideba 2 oTxn. bina vakeSi
  80 000$ 130 400lari

  saswrafod iyideba 2 oTxn. bina vakeSi

  agvisto 10, 2013
  GEO289680
  didi kapitaluri miSenebiT, 100 kv.m. vakis parkTan, ekologiurad sufTa garemo, SesaZloa 4-5 oTaxn. gadakeTeba
 • 3 otaxiani saxli ezoti
  35 000$ 57 050lari

  3 otaxiani saxli ezoti

  agvisto 10, 2013
  GEO289677
  zemo ponichalis axal dasaxlebashi ikideba,axali ashenebuli mkudro saxli ezoti,mtliani 300kw gzis piras,60 kw saxlit, interesis shemtxvevashi gtxovt damikavshirdet teleponze 593200607 lia.
 • iyideba rZis produqtebis qarxana fermeruli meurneobiT
  iyideba moqmedi qarxana rZis produqtebis, kerZod araJani, xaWo, mawoni,yveli.romelic muSaobs naturalur rZeze. gaaCnia 100c jiSiani mewveli saqoneli.70 ga miwa SemoRobili aqedan 50 ga mravalwliani kulturuli sabalaxo,kerZod valda da ionja.sawyobi 500kv ...
 • iyideba

  iyideba

  agvisto 10, 2013
  GEO289654
  iyideba kutxis orotaxiani sufႲa bina miႱenebis perspeqtiviႲ buxaiႦis me2 mikr 22-2 245366
 • iyideba 1 oTaxiani bina
  15 000$ 24 450lari

  iyideba 1 oTaxiani bina

  agvisto 10, 2013
  GEO289637
  iyideba 1 oTaxiani bina faliaSvilis quCaze. 574 30 70 54
 • saswrafod qiravdeba
  400lari

  saswrafod qiravdeba

  agvisto 10, 2013
  GEO289625
  qiravdeba metro varkeTilTan moskovis proeqtis 1,5 bina,Zveli remontiT,cxeli wyliT,karmis gamaTbobliT,avejiT,rkinis kariT,restoran xvanCkaras win.
 • saswafod iyideba 45 m2 2 oTaxiani bina gldanSi. 35 000 $
  35 000$ 57 050lari

  saswafod iyideba 45 m2 2 oTaxiani bina gldanSi. 35 000 $

  agvisto 10, 2013
  GEO289619
  saswrafod! iyideba binsa gldanis me-8 mk/r k.14 b.47. Zveli remontiT, santeqnika gamocvlilia, metalo-plasmasis karfanjrebi. xis kariT. telefoniT, internetiT, televiziiT, sveli wertilebi kafelSi. iataki parketis. bina aris 1.5 oTaxiani gadakeTebuli 2. ...
 • seqs marketi!