iyideba an icvleba saxli nakveTiT,lagodexi sofeli afeni.

iyideba an icvleba saxli nakveTiT,lagodexi sofeli afeni.

agvisto 10, 2013
GEO206574
maRali beletaJi. saxli saremontoa,1 samosaxlo miwis nakveTiT da xexiliT.SesaZlebelia gacvla rusTavis 1 oTaxian binaze. msurvelebi damikavSirdiT misamarTze: 558 18 25 90; saxli 25 97 67
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 31361 - 31400 sul 36336
 • saswrafod

  saswrafod

  agvisto 11, 2013
  GEO289751
  sasweafod iyideba qalaqis centrSi oTaxnaxevriani sufTa bina 9 sarTuliani binis 4-e sarTulze. tel:263544. mis:Jiuli Sartavas 2/40 bina39
 • iyideba sasawrafod
  98 000$ 159 740lari

  iyideba sasawrafod

  agvisto 11, 2013
  GEO289750
  saswrafod iyideba televiziis mimdebare teritoriaze,xilianis dasawyisSi 163 kv.m tripleqsis tipis arastandartuli bina 15, 16,17 sarTuli. bina aris naxevrad TeTri karkasi, tixrebi gakeTebulia da kedlebi galesilia gajiT, rkinis kari da metaloplastmasis fanjarebi ...
 • saswrafod

  saswrafod

  agvisto 11, 2013
  GEO289745
  saswrafod iyideba qalaqis centrSi oTaxnaxevriani sufTa bina, 9-sarTuliani binis meoTxe sarTulze. tel:599370652 mis:quTaisi. Jiuli Sartavas 2/40. bina 39
 • iyideba bina.

  iyideba bina.

  agvisto 11, 2013
  GEO289390
  iyideba gagarinis moedanze, 167kv.m farTis bina,+24 kv.m. farTis terasa da 150 kv.m. ezo. (4 oTaxiani) 6 sarTuliani saxlis pirvel sarTulze, TeTri karkasi,centraluri gaTbobiT, saxli prestiJulia, dacva, livti, damafoniT. sawyisi fasia 250 000$ 599 22 ...
 • iyideba bina saswrafod quTaisSi axalgazrdobis gamz. #6
  48 000$ 78 240lari

  iyideba bina saswrafod quTaisSi axalgazrdobis gamz. #6

  agvisto 10, 2013
  GEO289713
  iyideba 1iani da 2iani gaerTianebuli axal garemontebuli bina quTaissSi axalgazrdobis #6-Si . 3 saZinebeli didi zala da didi samzareulo aseve aivniT da ezoTi binSi rCeba kuxna Semosasvlelis komodi gazis gamaTbobeli (karma) da kondencioneri. fasi 48000$. ...
 • iyideba 2 oTaxiani bina!
  35 000$ 57 050lari

  iyideba 2 oTaxiani bina!

  agvisto 10, 2013
  GEO289699
  iyideba 2 oTaxiani bina,3 sarTuliani saxlis me-2-e sartulze,abazana-tualetiT,garemontebuli sakuTari samzareulo saerTo SuSabandze!fasi 35 000$.Sesasvleli sadarbazodan!
 • iyideba bina bolnisSi.
  7 000$ 11 410lari

  iyideba bina bolnisSi.

  agvisto 10, 2013
  GEO289696
  iyideba 2 oTaxiani bina bolnisSi. 5sarTulian korpusSi. me5e sarTulze. skola daviTianTan axlos.
 • saswrafod iyideba miwis nakveTi

  saswrafod iyideba miwis nakveTi

  agvisto 10, 2013
  GEO289694
  saswrafod iyideba miwis nakveTi did diRomSi samSobiaro imedis gverdiT, yvelanairi komunikaciiT.fasi SeTanxmebiT.2500kv metri +1500 kv metri
 • iyideba an qiravdeba restorani "Tavadis saxli"
  4 000lari

  iyideba an qiravdeba restorani "Tavadis saxli"

  agvisto 10, 2013
  GEO289692
  iyideba an qiravdeba misamarTi:duSeTis raioni,bulaCauri,centralur trasaze(saqarTvelos samxedro gza)wiTelsofelSi. restorani "Tavadis saxli" amJamad muSa mdgomareobaSia. miwis farTobi 5 000kv.m. tyis farTobi 3 000kv.m Senobis farTobi 2040kv.m. a/m parkingis ...
 • iyideba agaraki wyneTSi didi ezoTi

  iyideba agaraki wyneTSi didi ezoTi

  agvisto 10, 2013
  GEO289686
  iyideba agaraki wyneTSi
 • uZravi qonebis gayidva.

  uZravi qonebis gayidva.

  agvisto 10, 2013
  GEO289684
  iyideba Cexuri arastandartuli 3 oTaxiani bina, dumbaZis centrSi, mSvid adgilas, kargi xediT, aris telefoni da interneti. binas aqvs moSeneba romelic aris 53 kvadrati. saxli saWiroebs kosmetikas. mecxre sarTuli. sawyisi fasi 55 000 amerikuli dolari. msurvelebi ...
 • saswrafod iyideba 2 oTxn. bina vakeSi
  80 000$ 130 400lari

  saswrafod iyideba 2 oTxn. bina vakeSi

  agvisto 10, 2013
  GEO289680
  didi kapitaluri miSenebiT, 100 kv.m. vakis parkTan, ekologiurad sufTa garemo, SesaZloa 4-5 oTaxn. gadakeTeba
 • 3 otaxiani saxli ezoti
  35 000$ 57 050lari

  3 otaxiani saxli ezoti

  agvisto 10, 2013
  GEO289677
  zemo ponichalis axal dasaxlebashi ikideba,axali ashenebuli mkudro saxli ezoti,mtliani 300kw gzis piras,60 kw saxlit, interesis shemtxvevashi gtxovt damikavshirdet teleponze 593200607 lia.
 • iyideba rZis produqtebis qarxana fermeruli meurneobiT
  iyideba moqmedi qarxana rZis produqtebis, kerZod araJani, xaWo, mawoni,yveli.romelic muSaobs naturalur rZeze. gaaCnia 100c jiSiani mewveli saqoneli.70 ga miwa SemoRobili aqedan 50 ga mravalwliani kulturuli sabalaxo,kerZod valda da ionja.sawyobi 500kv ...
 • iyideba

  iyideba

  agvisto 10, 2013
  GEO289654
  iyideba kutxis orotaxiani sufႲa bina miႱenebis perspeqtiviႲ buxaiႦis me2 mikr 22-2 245366
 • iyideba 1 oTaxiani bina
  15 000$ 24 450lari

  iyideba 1 oTaxiani bina

  agvisto 10, 2013
  GEO289637
  iyideba 1 oTaxiani bina faliaSvilis quCaze. 574 30 70 54
 • saswrafod qiravdeba
  400lari

  saswrafod qiravdeba

  agvisto 10, 2013
  GEO289625
  qiravdeba metro varkeTilTan moskovis proeqtis 1,5 bina,Zveli remontiT,cxeli wyliT,karmis gamaTbobliT,avejiT,rkinis kariT,restoran xvanCkaras win.
 • saswafod iyideba 45 m2 2 oTaxiani bina gldanSi. 35 000 $
  35 000$ 57 050lari

  saswafod iyideba 45 m2 2 oTaxiani bina gldanSi. 35 000 $

  agvisto 10, 2013
  GEO289619
  saswrafod! iyideba binsa gldanis me-8 mk/r k.14 b.47. Zveli remontiT, santeqnika gamocvlilia, metalo-plasmasis karfanjrebi. xis kariT. telefoniT, internetiT, televiziiT, sveli wertilebi kafelSi. iataki parketis. bina aris 1.5 oTaxiani gadakeTebuli 2. ...
 • saswrafod iyideba 3 oTaxiani bina didubeSi
  69 000$ 112 470lari

  saswrafod iyideba 3 oTaxiani bina didubeSi

  agvisto 10, 2013
  GEO289615
  saswrafod iyideba 3 oTaxiani bina didubeSi.samtrediis quCaze .sarTuli 8/9, moskovis proeqti, nawilobriv garemontebuli. metalo-plasmasis fanjrebiT, rkinis kariT, abazana-tualeti saremonto, samzareulo kafel-metlaxSi, aivniT, sardafiT. bina mdebareobs axal ...
 • iyideba an icvleba TbilisSi
  29 000$ 47 270lari

  iyideba an icvleba TbilisSi

  agvisto 10, 2013
  GEO289601
  iyideba an icvleba bina TbilisSi. 1_oTaxiani sufTa bina, mdebareobs borjomis centrSi, faliaSvilis q.N4. silamazis xidTan axlos. 5 sarTuliani korpusis me5 sarTuze. binaSi aris bunebrivi airi, cxeli da civi wyali. saWiro aveji.
 • iyideba bina
  31 000$ 50 530lari

  iyideba bina

  agvisto 10, 2013
  GEO289592
  iyideba diRomSi amerikis saelCos pirdapir axal aSenebul korpusSi 3oTaxiani bina Savi karkasi Tavisuflad SeiZleba gadakeTeba Casmulia metaloplastmasis kar fanjara. rkinis kari
 • iyideba 2 sarTuliani saxli italiur ezoSi sabWos moedanze
  55 000$ 89 650lari

  iyideba 2 sarTuliani saxli italiur ezoSi sabWos moedanze

  agvisto 10, 2013
  GEO289591
  iyideba 2 sarTuliani saxli italiur ezoSi sabWos moedanze garemontebuli saerTo farTi 120kv.m fasi 55000$ tel. 555158519
 • iyideba 1 oTaxiani saburTaloze
  38 000$ 61 940lari

  iyideba 1 oTaxiani saburTaloze

  agvisto 10, 2013
  GEO289588
  iyideba 1 oTaxiani bina sufTa mdgomareobaSi saerTo farTi 38kv.m 1(9) sarTulze saburTaloze fasi 38000$ tel. 555158519
 • iyideba 2 oTaxiani bina varkeTilSi
  25 000$ 40 750lari

  iyideba 2 oTaxiani bina varkeTilSi

  agvisto 10, 2013
  GEO289587
  iyiydeba 2 oTaxiani sufTa bina 4 (4) sarTulze mesame masivSi fasi 25000$ tel. 555158519
 • ikudebaaaa
  31 000$ 50 530lari

  ikudebaaaa

  agvisto 10, 2013
  GEO289576
  4 otaxiani dsk gaketebuli bina 7/9 Sedi da icxovre adgili sauketeso kvelanair komunikaciastan axlos aivnit da sardafit lifti muSaobs 555292455 0341283040
 • saswrafod! iyideba miwis nakveTi saxliT nagebSi
  iyideba miwis nakveTi saxliT sofel nagebSi, q. rusTavidan 7kilometrSi. sajaro reestrSi gatarebuli. oTaxebis raodenoba 4, 3- saZinebeli 1-misaRebi oTaxi. samzareulo 30kvm+ damxmare nageboba. 3500 kvadratuli metri saxnav saTesi miwis nakveTi. ezoSi ganTavsebulia ...
 • iyideba bina,baTumSi.zRvasTan axlos.
  55 000$ 89 650lari

  iyideba bina,baTumSi.zRvasTan axlos.

  agvisto 10, 2013
  GEO289548
  bina aris zRvasTan axlos,aris saremonto.fanjrebi uyurebs mzis amosvlas da aseve Casvlas.sakontaqto piri,xatia.telefoni- 592 11 54 14
 • saswrafod vyidi agaraks prestiJul adgilas!
  25 000$ 40 750lari

  saswrafod vyidi agaraks prestiJul adgilas!

  agvisto 10, 2013
  GEO289527
  saswrafod iyideba agaraki prestiJul adgilas vakis wverSi., Tbilisidan 30 km.-Si .mdinare veraze, araCveulebrivi buneba,2- sarTuliani kapitaluri saxli, ukan miSenebiT., yvela sacxovrebeli pirobiT, avejiT,mansardiT xexiliani ezo 800 kv.m. pirveli sarTuli ...
 • iyideba rusuli qarxnuli stanoki
  500lari

  iyideba rusuli qarxnuli stanoki

  agvisto 10, 2013
  GEO289522
  ori xerxiT ori salaSiniT 500larad
 • iyideba 1oTaxiani bina
  18 000$ 29 340lari

  iyideba 1oTaxiani bina

  agvisto 10, 2013
  GEO289503
  iyideba 1oTaxiani bina lojiT, miSenebis didi perspeqtiviT, binas aqvs padvali, misamarti, zeemka, liTonkonstruqciis dasxleba bina137, binaSi aris bunebrivi airii daa mudmivii deni da wkali
 • 3 - oTaxiani bina

  3 - oTaxiani bina

  agvisto 10, 2013
  GEO289475
  iyideba saswrafod 3-oTaxiani, lvovis proeqtis, sufTa bina varkeTilis z/p, II m/r, 23-e korpusSi (me-2 sarTuli). santeqnika Secvlili, vana garemontebuli., avtofarexiT (kapitaluri), sagaraJe adgiliT, baRiT. fasi 50 000 $. tel. 2 76 18 49
 • iyideba 3 oTaxiani bina varkeTilSi

  iyideba 3 oTaxiani bina varkeTilSi

  agvisto 10, 2013
  GEO289469
  iyideba 3 oTaxiani sufTa, lvovis proeqtis bina varkeTilis z/p. me-2 m/r. 23-e korpusi, bina 22 (me-2 sarTuli), 1 kapitaluri garaJiT, 1 sagaraJe adgiliT, patara baRiT. fasi 50 000 $ telefoni: 2 76 18 49
 • iyideba kerZo saxli iafad 160kv/m, naZaladevis metrosTan axlos
  iyideba kerZo saxli romelic mdebareobs gomareTis quCaze #9Si naZaladevis metrosTan axlos. 5 oTaxiani sufTa remontiT, saxli 85kv/m, ezo 75 kv/m. b/airiT, cxeli wyliT da abazaniT. fasi 40000$ dakleba SesaZlebelia. 591299571
 • iyideba saxli dedoflis wyaroSi 15000$_ad
  15 000$ 24 450lari

  iyideba saxli dedoflis wyaroSi 15000$_ad

  agvisto 10, 2013
  GEO289448
  saxli aris raionSi, Zalian magar adgilas. aqvs didi ezo, ukan patara miwis nakveTi.pirvel sarTulze aris saTavsoebi, marani da avtofarexi, meore sarTulze samzareulo, saabazano, 5 oTaxi da uzarmazari aivniT. saxli Sefasebulia 25000$. 598-408-405 valeri
 • iyideba 2 sarTuliani bina Tavisi adgilebiT sagarejos raioni sofeli Sibliani
  iyideba 2 sarTuliani bina ezoSi aris satone, marani, gomurebi, samzareulo, venaxi, xexili da ase Semdeg meCqareba Zalian
 • vyidi agaraks da binas

  vyidi agaraks da binas

  agvisto 10, 2013
  GEO289434
  agaraki prestiJul adgilas wverSi. Tbilisidam 30 km. 2 sarTuliani saxli. ukan miSenebiT. xexiliani ezo 800 kv.m. pirveli sarTuli 2 oTaxi 2 sarTuli 2 oTaxi. aqvs saTavso. fasi 25.000 $t. 551 110621.agreTve vyidi 3-otaxian binas varkeTilSi, metrosTan axlos.msurvelebi ...
 • saswrafoT iyideba bina quTaisSi bukias quCa #6/20
  saswrafoT iyideba 5 oTaxiani bina karg mdomareobaSi,rkinis kariT metaloplasmasis kar-fanjrebiT,aivniT,sagaraje adgiliT da sardafiT.fasi SeTanxmebiT.mis: avtoqarxana bukias 6/20.tel:0431 29 39 19. 555 69 63 79. 557 714 719
 • daxlmacivari
  750lari

  daxlmacivari

  agvisto 10, 2013
  GEO289263
  macivari aris karg mdgomareobaSi
 • iyideba saswrafod!

  iyideba saswrafod!

  agvisto 10, 2013
  GEO289256
  iyideba 2 sarTuliani kerZo saxli,borjomis centrSi karg adgilas WavWavaZis quCaze. 250 kv.m. farTobis. didi ezoTi,ezoSi xexiliT. fasi SeTanxmebiT tel: 2 16 67 2 76 25 01 mob: 55 11 63 06 vanda
 • seqs marketi!