VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 293
 • baWiebi arCeviT
  2lari

  baWiebi arCeviT

  ianvari 29, 2015
  GEO525705
  vyidi:flandris,"piostri"(germanuli,deda Camoyvanilia ukrainidan),pepelas da flandris najvar,velikanisa da flandris najvar baWiebs.fasi SeTanxmebiT.577150575 rezo.
 • sajiSe da saxorce baWiebi
  1lari

  sajiSe da saxorce baWiebi

  ianvari 28, 2015
  GEO524892
  iyideba,flandris,"piostris",velikanis da flandris najvari,"baboCkas" da flandris najvari baWiebi,fasi SeTanmebiT.tel.577150575.
 • sajiSe kurdRlebi
  1lari

  sajiSe kurdRlebi

  ianvari 28, 2015
  GEO524708
  flandri,"pestri",velikani,pepela da sxvada sxva jiSis Sjvarebuli kurdRis baWiebi.fasi STanxmebiT,damikavSirdiT ar inanebT.577-150575.rezo
 • saukeTeso jiSis baWiebi
  1lari

  saukeTeso jiSis baWiebi

  ianvari 28, 2015
  GEO524672
  iyideba sxva da sxva jiSis baWiebi.fasi StanxmebiT.damatebiTi informacia SgiZliaT gaigoT tel:577-150575.rezo.
 • Sevizen Sveicarul xboebs
  300lari

  Sevizen Sveicarul xboebs

  ianvari 25, 2015
  GEO523345
  jiSiani dedis unda iyos 300 laramde zuzus xbo
 • iyideba mozveri!

  iyideba mozveri!

  ianvari 22, 2015
  GEO442549
  iyideba buRa bagurzea dabmuli 598 95 89 83 Salva
 • iyideba make Rori !

  iyideba make Rori !

  ianvari 19, 2015
  GEO520536
  iyideba make Rori sigrZe 2m20sm simaRle 80 sm .TebervalSi dayris.pirvel dayraze 14 goWi dayara damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT nomerze: 555 74 58 39.
 • saswrafod mWirdeba Txebis mwyemsi
  1lari

  saswrafod mWirdeba Txebis mwyemsi

  ianvari 16, 2015
  GEO518694
  saswrafod mWirdeba Txebis mwyemsi fermaSi romelic mdebareobs TeTrwyaroSi.tel: 598867677 levani
 • Sevisyidi mewvel Zroxas

  Sevisyidi mewvel Zroxas

  ianvari 16, 2015
  GEO518596
  viyidi jiSians mewvel Zroxas. 10 litris zemoT. tel: 591241920
 • saswrafod iyideba veliswiTelis jiSis Zroxa
  1 500lari

  saswrafod iyideba veliswiTelis jiSis Zroxa

  ianvari 15, 2015
  GEO518068
  saswrafod iyideba, veliswiTelis jiSis, Zalian magari tanadi Zroxa woniT 360-380kg, romelic iwveleba saSualod10-12 litras. arcerTi weli ar gaucdenia,axlac aris maked da me–4 xbos moigebs martis Sua ricxvebSi.fasi-1500lari. (saboloo fasi,xolo yovel kviras ...
 • viCuqeb bos

  viCuqeb bos

  ianvari 14, 2015
  GEO517777
  saswrafoT viCuqeb bos lekvs sSeyvarebuls unda vaCuqo da damexmareT ra :(
 • Zroxebi22-25litr rZes iwvelebian exla
  2 500$ 4 075lari

  Zroxebi22-25litr rZes iwvelebian exla

  ianvari 10, 2015
  GEO515693
  Sveicaruli saqoneli 600-700kg
 • iyideba cxvari

  iyideba cxvari

  ianvari 09, 2015
  GEO515138
  iyideba cxvari Tavis batknebianaT dainteresebuli pirebi gamomexmaureT t.555407352 nodari an 591930443 vano
 • burvakebi

  burvakebi

  ianvari 05, 2015
  GEO513119
  iyideba 5 burvaki aqedan 2 dedali 30 kiloiani da 3 mamali dakodili 35 kiloiani.arian TeTrebi
 • vyidi mamal kameCs wli naxevris

  vyidi mamal kameCs wli naxevris

  ianvari 04, 2015
  GEO512855
  msuqnadaa da gavyidi cocxali woniT kilo 4 lari, vcxovrob moxisSi damirekeT movrigdebiT tel; 599 07 57 89 maxo
 • iyideba buRa witeli feris

  iyideba buRa witeli feris

  ianvari 04, 2015
  GEO512814
  230 kilo, damirekeT da movrigdebiT. vcxovrob sofel moxisSi. vyidi cocxali woniT kilo 4.50 l. tel; 599 07 57 89
 • iyideba cxvrebi da Txebi.

  iyideba cxvrebi da Txebi.

  ianvari 03, 2015
  GEO512495
  saswrafod iyideba 19 Txa da 21 cxvari,kargad movlilebi.msurvelebi SemexmianeT.
 • goWebi
  10lari

  goWebi

  ianvari 03, 2015
  GEO512374
  iyideba kargi jiSis goWebi, fasi 100 lari 591 959130
 • vyidi jiSian Zroxebs
  3 000$ 4 890lari

  vyidi jiSian Zroxebs

  ianvari 02, 2015
  GEO512293
  vyidi jiSian Zroxebs, axal mogebulebs da mosageb uSobelebs. jiSi: sementali, wiTel-TeTri SeferilobiT (merZeul - mexorculi ).maqvs yvelanairi sabuTi. Rirebuleba 3000 $.
 • iyideba buRa 230 kilo
  1 000€ 2 300lari

  iyideba buRa 230 kilo

  ianvari 01, 2015
  GEO512103
  iyideba buRa 230 kilo wiTeli feris, damirekeT da danarCeni gavisaubroT tel; 599075789
 • iyideba ori Zroxa
  4 000lari

  iyideba ori Zroxa

  dekemberi 29, 2014
  GEO511687
  iyideba ori Zroxa. deda-Svili. deda merve mogebazea, Svili meoreze. Zalian kargi sawveli Zroxebia. ar ician wixli. dekeuli Sav-Wrela buRisaa. pirvel mogebaze 8-9 litrs iwvelida,deda 15 litriania. orives fasia 4000. darekeT 579093180-ze. ikiTxeT lia.
 • iyideba 5Tvis Rorebi, 3 dedali da 2 mamali.
  250lari

  iyideba 5Tvis Rorebi, 3 dedali da 2 mamali.

  dekemberi 28, 2014
  GEO511295
  iyideba 5Tvis Rorebi, 3 dedali da 2 mamali.dedlebi erT kviraSi damakdebian.abaSa
 • daukodavi saqoneli

  daukodavi saqoneli

  dekemberi 22, 2014
  GEO508904
  vyidi daukodav saxorce msxvilfexa pirutyvs (buRebs), cocxali wonis fasia 1(erTi) kilogrami 6 lari, pirutyvi imyofeba bagur kvebaze, damatebiTi imformaciisaTvis dagvikavSirdiT Semdeg nomrebze. ZiriTadi nomeri 577 19 95 89. saTadarigo nomeri 577 19 71 46.
 • fermis cxovelebi

  fermis cxovelebi

  dekemberi 22, 2014
  GEO508729
  vkidi gojebs.mkavs 3 jishis. . 7 dan .20kilomde
 • iyideba indaurebi

  iyideba indaurebi

  dekemberi 21, 2014
  GEO508556
  iyideba indaurebi 200 calamde yvela wonis, rogorc erTianad aseve patara partiebad. fasi damokidebulia raodenobaze.1kg cocxali wona 12 lari. 577 71 29 21 levani.
 • fermis cxovelebi
  250lari

  fermis cxovelebi

  dekemberi 15, 2014
  GEO505484
  iyideba make cxvari ert kvirashidaiwyeba doli
 • safure xbo
  270lari

  safure xbo

  dekemberi 14, 2014
  GEO505397
  xbo aris 1 Tvis ikvebeba mxolod da mxolod rZiT gamodgeba sajiSeT fasze SevTanxmdebiT darekeT am nomerze-598875487 roini
 • kurdRlis ferma gorSi

  kurdRlis ferma gorSi

  dekemberi 14, 2014
  GEO505050
  kudRlis ferma gorSi, gyvavs flandri, Stokeri, franguli cxvari, goliaTi da zelandiuris jiSebi
 • iyideba buRa

  iyideba buRa

  dekemberi 13, 2014
  GEO504873
  vyidi buRas, 3,5 wlis.buRa imyofeba bagur kvebaze.tel: 558 41 03 09 leqso.
 • qaTmis sakvebi
  1.50lari

  qaTmis sakvebi

  dekemberi 13, 2014
  GEO504611
  broileris sruli sakvebi, gvaqvs 0 dan dasaklav kondiciamde misayvanad, teritoriulad gorSi maqvs, fasebsac CamogiwerT, 1.predstarti 1 - kg 1.9 2.starti 1 - kg 1.8 3.groveri, finiSi 1 - kg 1.5
 • iyideba 100 suli cxvari mosagebi
  250lari

  iyideba 100 suli cxvari mosagebi

  dekemberi 12, 2014
  GEO504537
  iyideba100 suli mosagebi cxvari
 • tabaka

  tabaka

  dekemberi 05, 2014
  GEO499071
  mesaWiroeba Sinauri soflis variebi,romelTa asaki iqneba 2Tve xolo cocxali wona iqneba 1kg da daklul mgomareobaSi unda gamovides 600 gr.dasawyisisaTvis Sevisyidi 200 varias.visac SeuZlia sistematurad momamaragos agniSnuli variebiT masTan viTanamSromleb.SesaZlebelia ...
 • vyidi jiSian Zroxebs
  3 000$ 4 890lari

  vyidi jiSian Zroxebs

  dekemberi 04, 2014
  GEO493108
  vyidi jiSian Zroxebs, axal mogebulebs da pervaCkebs. jiSebi: Sveicaruli , holianiuri da sementali. maqvs yvelanairi sabuTi. Rirebuleba 3000 $, maT namravli 1500 lari
 • SeviZen karg mewvel Txebs
  1lari

  SeviZen karg mewvel Txebs

  dekemberi 03, 2014
  GEO499875
  SeviZen kargi wveladobis Txebs. sakontaqto telefoni 599 303 352, Temuri
 • iyideba Rorisa da goWis xorci saaxalwlod!

  iyideba Rorisa da goWis xorci saaxalwlod!

  dekemberi 02, 2014
  GEO499340
  iyideba Sesawvavi goWis xorci da aseve saxlSi simindiT nakvebi Roris xorci, rogorc woniT, aseve mTliani tuSi. mTliani tuSis yidvis SemTxvevaSi Tav-fexi da jigari ufasoa.tuSis wonebia 30-80kg. xrocis savaraudo fasia, sabazroze 2 lariT naklebi. miiReba ...
 • iyideba dedali Rori

  iyideba dedali Rori

  dekemberi 02, 2014
  GEO499054
  iyideba sajiSe dedali Rori,2wlis.TeTriwyaros raionis sofeli axalsofeli.fasi SeTanxmebiT.t:574836942.vaxo
 • iyideba Rorebi
  1 600lari

  iyideba Rorebi

  dekemberi 01, 2014
  GEO424091
  iyideba 6 mozveri erTi wlis.fasi SeTanxmebiT.tel.551146176
 • iyideba xbo holandiuri jiSis
  600lari

  iyideba xbo holandiuri jiSis

  noemberi 30, 2014
  GEO498048
  vyidi xbos 7 Tvis dainteresebulma pirebma darekeT 577778222
 • iyideba sufTa jiSis oqrosferi burgundiulis baWiebi.
  iyideba sufTa jiSis oqrosferi burgundiulis baWiebi.suraTze rasac xedavT. baWiebis SeZena SesaZlebelia 1-kviraSi .raodenoba SezRudulia. tel.557921054
 • vacebi

  vacebi

  noemberi 28, 2014
  GEO497335
  iyideba dakodili vacebi.