VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1 - 40 sul 140
 • myavs miniveni 7 adgiliani
  100lari

  myavs miniveni 7 adgiliani

  ianvari 27, 2015
  GEO524481
  myavs miniveni 7 adgiliani Sevasruleb reisebs raionebSi SeRavaTian fasebSi .aseve movemsaxurebi ojaxs. 558202164 damikavSirdiT am nomerze.
 • mesaWiroveba SvedeTis viza
  2 000$ 3 260lari

  mesaWiroveba SvedeTis viza

  ianvari 22, 2015
  GEO521606
  saswrafod mesaWiroveba SvedeTis viza 2000 aTasi dolaris farglebSi vinc gaakeTebs damikavSirdiT am nomerze 591 01 80 84
 • usafrTxo mgzavroba

  usafrTxo mgzavroba

  ianvari 22, 2015
  GEO521648
  Tu gsurT usafrTxod da dabal fasad gadaadgildeT saqarTvelos nebismier wertilSi damikavSirdiT.
 • taqsi TurqeTamde
  60lari

  taqsi TurqeTamde

  ianvari 21, 2015
  GEO477304
  mogemsaxurebaT komfortuli avtomobili (miniveni ) rusTavsa da Tbilisidan TurqeTSi da ukan. gasvla yovel SabaT-kviras. darekeT winaswar T577127931. aseve rusTavidan da Tbilisidan saqarTvelos nebismier adgilze.
 • gadexmarebiT sabuTebis gakeTebaSi

  gadexmarebiT sabuTebis gakeTebaSi

  ianvari 17, 2015
  GEO519386
  Tu xarT ukve16 wlis da flobT elementarul germanul enas an SegiZliaT SeiswavloT gTavazobT wasvlas germaniaSi da samuSaos klinikebSi gamocdilebis gareSe,bina,janmrTelobis dazRveva,da anazRaureba samsaxuridan dawvrilebiTi informaciisTvis damikavSirdiT 551522747 ...
 • aupaier programa

  aupaier programa

  ianvari 17, 2015
  GEO519337
  wasvla aupaierad germaniasa da avstriaSi umokles xanSi,gindaT gaecnoT germanul da avstriul kulturas iswavloT ena,daaTvalieroT mniSvnelovani adgilebi,mogiZebniT karg ojaxebs dagexmarebiT vizis gakeTebaSi,sabuTebis mowesrigebaSi damikavSirdiT 551522747 ...
 • reisebi moskovi Tbilisis mimarTulebiT

  reisebi moskovi Tbilisis mimarTulebiT

  dekemberi 18, 2014
  GEO507132
  v-turi awarmoebs mimosvlas yovel xuTSabaT da kvira dRes moskovisa da Tbilisis mimarTulebiT, imgzavreT konfortulad . informaciisTvis dagvikavSirdiT nomerze 568 09 77 09
 • Tbilisi-zestafoni; Tbilisi-quTaisi
  70lari

  Tbilisi-zestafoni; Tbilisi-quTaisi

  dekemberi 07, 2014
  GEO501966
  gTavazobT komfortul mgzavrobas gamarTuli avtomobiliT, zestafoni Tbilisi, Tbilisi zestafoni da aseve quTaisi Tbilisis marSutze. tarifi zestafonze 70 lari(ori gzis msurvelTaTvis fasi SeTanxmebiT ); saWiroa winaswar SeTanxmeba, avtomobils aqvs 6 adgili; ...
 • taqsi gamoZaxebiT

  taqsi gamoZaxebiT

  dekemberi 01, 2014
  GEO498117
  taqsi yvela mimarTulebiT bakurianis fasebSi
 • momsaxureba

  momsaxureba

  noemberi 14, 2014
  GEO490119
  mogemsaxurebiT magali ganmavlobis komfortuli avtomanqaniT saqarTvelos nebismier kutxeSi lodiniT da ukan dabrunebiT.
 • komfortuli mgzavroba Tbilisidan nebismieri mimarTulebiT 574443233
  movemsaxurebi mgzavrebs Tbilisidan nebismieri mimarTulebiT, komfortuli teqnikurad gamarTuli usafrTxo avtomobiliT, SeRavaTian fasad, telefoni: 574443233
 • turistuli momsaxureba

  turistuli momsaxureba

  oqtomberi 22, 2014
  GEO479723
  sakuTari avtomobiliT movemsaxurebi turistebs da aramarto, saqarTvelos teritoriis farglebSi sxvadasxva marSrutiT, bmv–s markis jipis avtomobiliT, saukeTeso mdgomareobaSi. fasi SeTanxmebiT, marSrutidan gamomdinare.
 • momsaxureoba manqaniT

  momsaxureoba manqaniT

  oqtomberi 05, 2014
  GEO402796
  mravalwliani gamocdileba saWesTan. mogemsaxurebiT sakuTari avtomobiliT saqarTvelos da ara marto saqarTvelos teritoriaze. myavs komfortuli manqana nisan primera, kondicioneriT da saWiro komfortiT. baTumi, quTaisi, kaxeTi, mesxeTi sakmaod iaf fasebSi, agreTve ...
 • Tbilisi-baTumi mini-veni

  Tbilisi-baTumi mini-veni

  oqtomberi 03, 2014
  GEO470731
  Tbilisi-baTumi-sarfi 25 lari mogemsaxurebiT nebismier misamarTze . Cventan komfortuli da mSvidi mgzavroba garantirebulia .
 • satvirTos gadazidva

  satvirTos gadazidva

  seqtemberi 29, 2014
  GEO468839
  satvirTos gadazidva saqarTvelos maStabiT 599 27 79 05 malxazi
 • garantirebuli Sesvla israelSi
  3 500$ 5 705lari

  garantirebuli Sesvla israelSi

  seqtemberi 08, 2014
  GEO457307
  garantirebuli Sesvla israelSi, SesaZlebelia dasaqmebac
 • garantirebuli Sesvla israelSi
  3 500$ 5 705lari

  garantirebuli Sesvla israelSi

  seqtemberi 08, 2014
  GEO456834
  gTavazobT garantirebul Sesvlas israelSi.SesaZlebelia dasaqmebac
 • miniveniT mgzavroba

  miniveniT mgzavroba

  agvisto 31, 2014
  GEO452813
  gTavazobT komfortuli minivenebiT mgzavrobas*mogemsaxurebian gamocdili mZRolebi*imgzavreT usafrTxoT .iafad da komfortulad. Batumi-170 lari.7adgili. Kutaisi-120 lari dagvikavSirdiT Cven movergebiT Tqven SemoTavazebul fassac.
 • mikroavtobusiT momsaxureba

  mikroavtobusiT momsaxureba

  agvisto 19, 2014
  GEO238990
  movemsaxurebi ofisebs, kerZo pirebs, turistul saagentoebs, misaReb fasad! svaneTi (mestia, uSguli), xevsureTi (Satili, muco), Zamas xeoba (qozifis CaTvliT) da a. S. gia.
 • Tbilisi-baTumi
  150lari

  Tbilisi-baTumi

  agvisto 14, 2014
  GEO445548
  3 an 4 adamiani fasi 150 lari damikavSirdiT nebismier dros msubuqi avtomobili
 • taqsi Tbilisi baTumi

  taqsi Tbilisi baTumi

  ivlisi 29, 2014
  GEO427651
  taqsi Tbilisi baTumi Zalian iafad. 593.693.013 571.883.113 nika.
 • taqsi Tbilisi-baTumi 150 lari. yvelaze iafad
  150lari

  taqsi Tbilisi-baTumi 150 lari. yvelaze iafad

  ivlisi 24, 2014
  GEO436854
  Tbilisi- batumi 150 lari. 2 gza 200 lari.(dalodeba 4-5 st max) shesadzlebelia sxva marshutebic saqartvelos farglebshi mxolod. Tel. 571303659
 • mikroavtobusiT mgzavroba

  mikroavtobusiT mgzavroba

  ivlisi 14, 2014
  GEO432465
  mgzavroba komfortuli 10 kaciani mikroavtobusiT saqarTvelos nebismier kuTxeSi.avtomanqana aRWurvilia kondencioneriT. magidiT, macivriT.
 • davamzadeb nebismieri dizainis rkinis nakeTobas
  davamzadebT nebismieri dizainis rkinis nakeTobebs . metalo-plastmasis kar-fanjrebs . avejs nebismieri dizainiT samzareulo da saZinebels . centraluri gaTboba da kondicireba . fasebi misaRebi . xarisxi garantirebuli.ganvadeba tao bankSi . 558706040 daTo
 • gamgzavreba baTumSi, komfortuli "miniveniT"
  gTavazobT gamgzavrebas baTumSi komfortuli 6 adgiliani miniveniT! tel: 591994707 mamuka
 • mgzavroba baTumi/qobuleTi/sarfi/ureki

  mgzavroba baTumi/qobuleTi/sarfi/ureki

  ivnisi 12, 2014
  GEO417194
  mogemsaxurebiT misamarTze da migabrZanebT sasurvel misamarTze. imgzavreT komportulad da usafrTxod. msubuqi avtomobili 140qa\ l. 4 adgili miniveni 180 l.7 adgili mikroavtobusi 20 l .
 • movemsaxurebi kerZo pirs(kompanias) sakuTari avtomobiliT
  sakuTari avtomobili mersedesis E klasis furgunis tipis modeliT movemsaxurebi kerZo pirs(kompanias) usafrTxod da ekonomiuriad. rusTavSi TbilisSi an mimdebare teritoriaze.var 48 wlis.maqvs muSaobis didi gamocdileba. tel:593-28-32-19 Tamazi xelaia
 • Batumi imgzavreT iafad da komfortulad . baTumi,quTaisi.
  gTavazobT momsaxurebas miniveniT(VITO) . baTumis mimarTulebiT ,mogakiTavT nebismier misamarTze. fasi 1 personaze Seadgens 25 lars.
 • movemsaxurebi turistebsa da adgilobrivebs sakuTari avtomobiliT .
  movemsaxurebi mgzavrebs sakuTari avtomobiliT .myavs micubiSis 2000 wliani delika .fasi marSutis sigrZis mixedviT .msurvelebi damikavSirdiT Semdeg nomerze 555-602- 639.iosebi.
 • nebismieri, rkinis nakeToba da aveji, ganvadebiT, moqmdebs aqciebi
  SevasrulebT nebismieri sirtulis rkinis da avejis damzadebis samuSaoebs yvelaze dabal fasad TbilisSi, da menismier Sida Tu gare samuSaoebs. kompania meti +, 558706040
 • mgzavroba usafrtxoT da komfortulad saqartvelos maStabiT
  mogemsaxurebiT ford-tranzitit mikro avtobusiT 16 adgiliT, da komportulad 593527672 giorgi
 • dasaqmeba israelSi qalbatonebisTvis

  dasaqmeba israelSi qalbatonebisTvis

  maisi 11, 2014
  GEO401911
  dasaqmeba israelSi 5-wliani xelSekrulebiT- sruli paketi mxolod qalbatonebisTvis, visac ara aqvs darRveuli savizo reJimi. 557 725570 xviCa
 • shengenis vizebi
  1 700€ 3 910lari

  shengenis vizebi

  maisi 05, 2014
  GEO398865
  dagexmarebit shengenis vizis migebashi 2 kviriani turistuli viza, 1700 Evro.
 • nasvami mZRolebis momsaxureba adgilze gamoZaxebiT
  Tu Tqven imyofebiT nasvam mdgomareobaSi nu miujdebiT saWes! Tqven aucileblad unda daukavSirdeT specialur serviss nasvami mZrolebis mosaxureba S.p.s „mwvane gza“ Cven gTavazobT 24 saaTis ganmavlobaSi profesionali mZrolebis momsaxurebas, adgilze gamoZaxebiT. ...
 • ssaswrafood minda Sengenis vizaaaaa .gadavixdi 500 evros maqsimum .
  minimum 15 dgiani Tu aketebT da gawyobT SemomexmianeTTTT. skype bachibachi714 tl. 557 18 89 82
 • mgzavroba komfortulad 599 11 26 96

  mgzavroba komfortulad 599 11 26 96

  aprili 24, 2014
  GEO394351
  mogemsaxurebiT mersedesis markis mikroavtobusiT Tbilisi-quTaisi-baTumi-foTis mimarTulebiT.SekveTebi miiReba winaswar. mTliani mikroavtobusis dajavSvnis SemTxvevaSi moqmedebs SeRavaTiani tarifi.dawvrilebiTi informaciisaTvis mogvmarTeT tel; 599 11 26 96
 • momsaxureba lend kruizeriT

  momsaxureba lend kruizeriT

  aprili 03, 2014
  GEO384801
  momsaxureba toiota lendkruizeriT, saqarTvelos nebismier adgilze, saWiroebis SemTxvevaSi mZRols ecodineba ucxo enebi!
 • mZRoli.

  mZRoli.

  aprili 02, 2014
  GEO384432
  var 24 wlis. maqvs avtomobilis tarebis didi gamocdileba. movemsaxurebi ojaxs gldanis, Temqis, muxianis teritoriaze. kerZod: mcirewlovan bavSvs vatareb baRSi an skolaSi dila-saRamos sakuTari komforuli avtomanqaniT. msurvelebma SemexmianeT tel:598-49-39-93
 • gakiraveba

  gakiraveba

  marti 29, 2014
  GEO287395
  qiravdeba erT oTaxiani izolirebuli bina qobuleTis cenTrsSi remonTiT da yvela pirobiT kargi dasvenebisTvis damaTebiTi inpormaciisTvis dagvikavSirdiT TEL : 599 11 83 40 ; 598 00 72 56 ; 579 40 61 46
 • mogemsaxurebaT profesionali mZRoli (uSo papa)
  mogemsaxurebaT profesionali mZRoli, (taqsi), Tbilisisa da mis farglebs gareT maStabiT, saojaxo mini 8 kaciani avtomanqaniT. (uSangi)