VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
 • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1 - 27 sul 27
  • iyideba daSlili kedlis meoradi xis masala, ficrebis natexebi, SeSa
   saswrafod! iyideba daSlili kedlis meoradi xis masala, ficrebis da drankis natexebi, SeSa. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
  • meoradi karebi

   meoradi karebi

   dekemberi 30, 2014
   GEO511855
   iyideba meoradi karebi, aris oTxi wvili, zoma. simagle 2m.sigane 1,30msurvelebma darekeT 551 50 37 14.
  • iyideba bina saswrafod baTumSi zdvis piras 557-249-259an557-63-04-67
   50 000$ 81 500lari

   iyideba bina saswrafod baTumSi zdvis piras 557-249-259an557-63-04-67

   dekemberi 12, 2014
   GEO504374
   iyideba bina baTumSi S.ximSiaSvilis quCaze 10 sarTulze 3 oTaxiani bina akvaparkTan 62 kvadrati bunebrivi gaziT garemontebuli didi aivniT da lamazi xediT pasi 50,000 telefonia 557-249-259(badri) an 557-630-467(rolandi) dagvikavSirdiT saswrafod
  • iyideba salaro aparati
   300lari

   iyideba salaro aparati

   oqtomberi 28, 2014
   GEO482339
   saswrafod iyideba ganulebuli salaro aparati,axal mdgomareobaSi tel.555603078
  • gayidva
   50 000$ 81 500lari

   gayidva

   oqtomberi 05, 2014
   GEO472080
   iyidebaaaaaaa binaaaaa
  • Sps *axali marka* muxis parketi

   Sps *axali marka* muxis parketi

   agvisto 08, 2014
   GEO443174
   Sps *axali marka* gTavazobT dabal fasebSi, q.maikopis (krasnodaris olqi) umaRlesi xarisxis sxvadasxva zomis masiur muxis parkets 38 $-dan, da aseve muxis,kopitis,wifelas germanuli teqnologiiT damzadebul samSrian parketis dafebs 39 $-dan.
  • ninikela
   1lari

   ninikela

   ivlisi 18, 2014
   GEO434274
   iyideba rusTavSi bina leseliZis 32,bina 64,2 oTaxiani uremonto.
  • iyideba xaliCa
   100lari

   iyideba xaliCa

   ivnisi 29, 2014
   GEO425314
   iyideba xaliCa. aris karg mdgomareobaSi
  • iyideba patefoni

   iyideba patefoni

   ivnisi 27, 2014
   GEO424386
   iyideba patefoni muSa mdgomareobaSi. 2 firfitiT. fasi SeTanxmebiT.
  • iyideba bina
   20 000$ 32 600lari

   iyideba bina

   ivnisi 14, 2014
   GEO417997
   iyideba 1,5 bina lilos dasaxlebaSi, I kvartali, Ikorps; III sarT; bina #8; metalo-plastmasis kar-fanjrebiT, rkinis karebiT, santeqnika gamocvlilia. fasi : 20 000$
  • VEDZEB SAMSAXURS !
   100lari

   VEDZEB SAMSAXURS !

   aprili 24, 2014
   GEO394043
   Vedzeb samsaxurs! Var 15 wlis, Energiuli da moazrovne gogo. Kargat vplob Rusul enas da aseve ar miwirs xalxtan urtiertoba.
  • bleski
   5lari

   bleski

   marti 26, 2014
   GEO381485
   aris Zalian xarisxiani Tu mogindaT bavSvsac wausviT mas ar daesusxeba tuCebi is yvela asakistvis SeiZleba garda tvis bavSvebisa Rirs 7 lari uxmari da kargia
  • Cexuri faifuris pirsabani salonebisaTvis
   150lari

   Cexuri faifuris pirsabani salonebisaTvis

   Tebervali 16, 2014
   GEO364083
   iyideba faifuris pirsabani salonisaTvis, tavis faifuris sadgamze.
  • iyideba
   1 400lari

   iyideba

   ianvari 25, 2014
   GEO354252
   velosapedi aris idealur mdgomareobaSi yvelaferi aqvs axali yvelaferi Siamanosi aqvs myidvelebma damaikvSirdit 593-10-15-29
  • iyideba erT oTaxiani bina

   iyideba erT oTaxiani bina

   ianvari 04, 2014
   GEO345781
   iyideba erT oTaxiani bina senakSi,kaSibaZeze, fasi SeTanxmebiT. damikavSirdiT tel;595 55 60 64 irina
  • iyideba dete75

   iyideba dete75

   dekemberi 25, 2013
   GEO343658
   iyideba dte 75.bulduzori.daniT,saSvalo mdgomareobaSi.fasi SeTanxmebiT.
  • vyidi binas
   18 000$ 29 340lari

   vyidi binas

   oqtomberi 30, 2013
   GEO248802
   vyidi 2 oTaxian saremonto binas quTaisSi z.WavWavaZis 46/46Si 18000 ad SemiZlia davaklo SeTanxmebiT msurvelebma damikavSirdiT 597404601 598921623 nika
  • vyidi sacxobs 595993229
   900lari

   vyidi sacxobs 595993229

   ivlisi 18, 2013
   GEO280648
   vyidi sacxobs or iarusians, karg mdgomareobashi. mushaobs gazzec da denzec
  • sacxobi Rumeli
   900lari

   sacxobi Rumeli

   ivlisi 18, 2013
   GEO280636
   vyidi xachapuris sacxob gumels saswrafod. sam iarusiania, karg mdgomareobashia. musaobs gazze da aseve denzec
  • iyideba sakontrolo salaros aparati
   200lari

   iyideba sakontrolo salaros aparati

   ivlisi 03, 2013
   GEO274154
   iyideba sakontrolo salaros aparati 200 larad,3 Tvis namuSevari,saukeTeso mdgomareobaSi,SeZenis msurvelebi dagvikavSirdiT Semdeg telefonze: 593 948444 zaqro
  • salaro aparati
   250lari

   salaro aparati

   ivnisi 25, 2013
   GEO271033
   iyideba salaro aparati idealur mdgomareobaSi, ganulebui da saabonento gadaxdili, fasi 250 lari
  • salaro aparati
   250lari

   salaro aparati

   ivnisi 25, 2013
   GEO271031
   iyideba salaro aparati, idealur mdgomareobaSi, ganulebuli da saabonento gadaxdilia, fasi 250 lari.
  • Минипивзаводы под ключ от российского производителя
   Компания ООО"ТД Гермес"-это российский производитель мини-пивзаводов. Собственное производство, сертифицированное по Российскому и Международному Стандарту Качества позволяет предложить конкурентные цены и высокое качество оборудования.Помощь в оформлении ...
  • iyideba berZnuli puris sacxobi
   6 200$ 10 106lari

   iyideba berZnuli puris sacxobi

   ivnisi 13, 2013
   GEO266646
   iyideba berZnuli puris sacxobi Rumeli. diametri 2,5 m, maregulirebuli siCqaris variatoriT
  • iyideba keTilmowyobili 2 sarTuliani sakuTari saxli.
   67 000$ 109 210lari

   iyideba keTilmowyobili 2 sarTuliani sakuTari saxli.

   ivnisi 13, 2013
   GEO266642
   ezoTi, xexiliT,avtofarexiT da sardafiT, nawivlobri avejiTa da eleqtro teqnikiT. danarCens informcias miiRebT dainteresebis SemTxvevaSi sakontaqto nomerze 0 431 26 22 07 laSa 597 22 51 51 577 45 45 64
  • birkvilebi moajirisa da kibisTvis
   20lari

   birkvilebi moajirisa da kibisTvis

   aprili 29, 2013
   GEO249662
   erTi cali 20 lari keTdeba TeTrad aris yinva gamZle da fers ar icvlis.
  • iyideba
   150lari

   iyideba

   oqtomberi 18, 2012
   GEO167589
   iyideba sakontrolo sajaro aparati GPISY DAISY EXPEКЕ Semosavlebis samsaxuridan aRricxvidan moxsnili