Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vimusaveb ZiZad
500lari

vimusaveb ZiZad

noemberi 08, 2018
GEO1014130
var 51 wlis qalbtoni vimuSaveb ZiZad. vmuSaobdi sabavSvo baRSi, var rusuli enis filologi. vimuSaveb ZiriTadad diRmis masivis (da aramarto) teritoriaze. var pasuxismgebliani, mowesrigebuli, yuradRebiani, Tqveni bavSvi namdvilad sando xelSi iqneba. anazRaurebiT 450-500 lari.
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
servisi, momsaxureba >> ZiZa
gancxadebebi 29921 - 29960 sul 46812

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq