Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
movamzadeb maTematikaSi
60lari

movamzadeb maTematikaSi

Tebervali 14, 2019
GEO1203516
movamzadeb moswavleebs maTematikaSi (1-5 60 lari, 6-8 80, 9-10 100 lari), saxlSi misvliT. var meoTxe kursis studenti, vswavlob javaxiSvilSi, maTematikaze. maqvs 3 wliani gamocdileba. movamzadeb rogorc skolis programiT aseve damatebiT logikur amocanebSi. 599134515 xaTuna
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
servisi, momsaxureba >> vaswavli, viswavli
ruqis naxva
gancxadebebi 9641 - 9680 sul 45359

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq