Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
giravdeba bina

giravdeba bina

ivlisi 12, 2018
GEO1232602
giravdeba 1 oTaxiani bina rusTavSi daviT garejze, avejiT.
9000$.
3 wliT.
var mepatrone.
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> ipoTeka, giraoba
ruqis naxva
gancxadebebi 19681 - 19720 sul 45359

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq