Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
 • iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi
94 000lari

iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi

maisi 25, 2019
GEO1260602
iyideba baTumSi lermontovis da WavWavaZis kveTaSi 43kv axalaSenebulSi, oroTaxiani erTi saZinebliT, sruli komfortiT avejiT. fasi;94000 (35000 dolari) tel:592310483
568692948
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 43m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : bankebi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 27321 - 27360 sul 48060

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq