Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba haskis lekvebi!
  • iyideba haskis lekvebi!
  • iyideba haskis lekvebi!
  • iyideba haskis lekvebi!
  • iyideba haskis lekvebi!
  • iyideba haskis lekvebi!
300lari

iyideba haskis lekvebi!

ianvari 09, 2019
GEO1273953
iyideba haskis sufTa sisxlis saukeTeso lekvebi! 1 Tvis da 20 dRis.
damikavSirdiT nomerze: 598157337
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ZaRlebi, lekvebi
gancxadebebi 6481 - 6500 sul 36906

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq