Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
kaxeTi >> yvareli
iyideba miwis nakveTi
20 000lari

iyideba miwis nakveTi

ianvari 12, 2019
GEO1274593
miwis nakveTi mdebareobs yvarelSi qinZmaraulis zonaSi,gzatkecilidan daaxlovebiT 300 metrSi.sak.kodi. 57.06.67.084.
kontaqti :
  • farTobi : 4103m²
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> miwis nakveTis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 31201 - 31240 sul 48060

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq