Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
veZeb samsaxurs
700lari

veZeb samsaxurs

ianvari 13, 2019
GEO1274778
veZeb samsaxirs vimuSaveb ojaxSi damxmared an momvlelad var 58 wlis qalbatoni maqvs 3 wliani gamocdileba gamomexmaireT nomerze 557 52 56 18 Tamriko
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • gafrTxileba samsaxuridan wasvlis Taobaze : SeTanxmebiT
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
  • dabadebis weli : 1961-01-25
airCie saukeTeso SemoTavazeba
dasaqmeba, samuSao >> veZeb samsaxurs
gancxadebebi 44321 - 44360 sul 45359

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq