Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
veZeb samsaxers

veZeb samsaxers

maisi 20, 2018
GEO520787
var 30 clis.vimusaveb mimtanad an konsultantad.namushevari var.var komunikabiluri.tavisuplad vlaparakob rusul da kartul enaze.(inglisuri sasvalod)
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 19401 - 19440 sul 48060

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq