Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Sevaswavli germanul enas
10lari

Sevaswavli germanul enas

aprili 16, 2019
GEO1293568
Sevaswavli safuZvlianad germanul enas A1 dan B1 donis CaTvliT q. TbilisSi wereTlis gamzirze. tel 592088993. nika
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
servisi, momsaxureba >> vaswavli, viswavli
gancxadebebi 12811 - 12840 sul 34234

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq